Hotărârea nr. 212/2018

HOTARAREnr. 212 din 2018-04-19 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI DOMNULUI PROF. UNIV. DR. PAVEL NASTASE

Consiliul General al Municipiului București    RO MAN IA

’    15iaîOTar5ÂqaAîCfllMiWIÎEk.WA


KSSfl


■HI


Mi


HOTARARE


mwbbhmM


privind conferirea titlului de cetățean de onoare al Municipiului București domnului Prof. Univ. Dr. Pavel Năstase


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 2623/18.04.2018;

Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 21/19.04.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 256/19.04.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând seama de prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 192/08.05.2008 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de "Cetățean de Onoare al Municipiului București";

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (8) și ale art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic - Se conferă titlul de "Cetățean de Onoare al Municipiului București" domnului Pavel Năstase - profesor universitar doctor în cadrul Academiei de Studii Economice, pentru contribuția adusă promovării învățământului românesc.

I

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 19.04.2018.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI Bl Georgiana Ze


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro