Hotărârea nr. 213/2018

HOTARAREnr. 213 din 2018-04-19 PRIVIND SISTEMUL DE ACORDARE DE DISTINCTII LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURESTI ABROGA H.C.G.M.B. NR. 192/2008CONFORM CU ORIGINALUL

Consiliul General al Municipiului București ROMÂNIA

HOTAR ARE

privind sistemul de acordare de distincții la nivelul Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 2672/19.04.2018;

Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 23/19.04.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 260/19.04.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (8) și ale art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă sistemul de acordare de distincții la nivelul Municipiului București și regulamentul privind acordarea acestora, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Hotărârea C.G.M.B. nr. 192/2008 se abrogă.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 19.04.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ*


Marian Orlan


București, 19.04.2018 Nr. 213’lea Zv


SECRETAR GENERAL


B-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013. sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00: ww.pmb.ro

Anexa 1CONFORM CU ORIGINALULREGULAMENT

privind acordarea unor distincții la nivelul Municipiului București

Art. 1.    (1 )Distincțiile ce se acordă la nivelul Municipiului București, prin hotărâre a

Consiliului General al Municipiului București, sunt următoarele:

a)    Titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului București care se acordă în timpul vieții personalităților

b)    Titlul de Excelență care se acordă post-mortem

(2)    Titlurile menționate la alin. (1) reprezintă cele mai înalte distincții civice ce recompensează talentul și serviciile deosebite ale unei persoane, române sau străine, acordate de către Consiliul General al Municipiului București.

(3)    Titlurile menționate la alin. (1) reprezintă distincție onorifică, încununând o recunoaștere a unei cariere de excelență, a unor fapte, acte și performanțe notabile și, pe cale de consecință, nu presupun acordarea de drepturi materiale.

Art. 2. în condițiile prezentului regulament, titlurile menționate la alin. (1) se acordă personalităților române sau străine a căror activitate sau existență este/a fost legată în mod deosebit de viața orașului sau pentru talentul și serviciile deosebite, după cum urmează:

a.    Personalități care au depus o activitate susținută pentru dezvoltarea orașului, cu rezultate unanim recunoscute;

b.    Personalități din domeniul culturii, artei, științei, învățământului care prin creația lor profesională recunoscută au contribuit în mod deosebit la prestigiul orașului București și al României;

c.    întreprinzători și oameni de afaceri români sau străini care prin investiții sau activități economice au adus contribuții semnificative la dezvoltarea Capitalei;

d.    Persoane a căror activitate a fost puternic legată de viața cetății;

e.    Sportivi români care s-au remarcat prin performanțe de renume european și mondial;

f.    Militari sau civili, care s-au remarcat prin acte de bravură, demne de a intra în istoria orașului;

g.    Cetățeni străini, personalități de largă notorietate care prin specificul activității lor, de durată sau ocazional, au adus o cț^^gțî^^portantă la creșterea prestigiului orașului București sau a României;5 00: www.bucuresti-primi    g 2


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5. Bacureșn, Româno!

Art. 3.
(1)    Propunerea de acordare a titlurilor, cuprinzând și datele de contact ale persoanei în cauză, venită din partea Primarului General sau a C.G.M.B., se înregistrează la Direcția Cultură, învățământ, Turism.

(2)    Documentele vor cuprinde cel puțin următoarele înscrisuri:

•    în copie, actul de identitate/certificat de deces;

•    Curriculum Vitae, în original, precum și dovada deținerii de distincții și premii în domeniul sau de activitate;

•    Recomandări de la persoane juridice și fizice din domeniul de activitate al candidatului pentru titlu (nu este cazul pentru personalitățile cu prestigiu, unanim recunoscute).

(3)    Propunerile respinse în ședința consiliului general nu pot fi reintroduse în dezbatere în aceeași legislatură.

Art. 4.    Procedura înmânării și înregistrării titlurilor

(1)    însemnele corespunzătoare titlului de Cetățean de Onoare a! Municipiului București sunt diploma de cetățean de onoare și placheta cu emblema orașului.

(2)    însemnele corespunzătoare titlului de Excelență în domeniu! de activitate/pentru fapta/fapteie de bravură sunt diploma de excelență și placheta cu emblema orașului.

(3)    însemnele corespunzătoare titlului se înmânează de către Primarul General al Municipiului București sau de către persoana mandatată în ședințele CGMB sau în cadrul unor evenimente organizate în acest scop personalității în viață pentru Titlul de Cetățean de Onoare sau se predau spre păstrare moștenitorilor legali pentru Titlul de Excelență.

(4)    Organizarea festivității de acordare a acestor distincții precum și efectele aferente vor fi realizate prin grija Direcției Relații Externe și Protocol.

Art. 5.    (1) Statutul Cetățeanului de Onoare a! Municipiului București este următorul:

a.    Are dreptul de a participa ca invitat de onoare la ședințele Consiliului General al Municipiului București, putând fi consultat în problemele specifice domeniului său de referință,

b.    Are dreptul de a lua cuvântul în plenul ședințelor consiliului la care este invitat;

c.    Are accesul gratuit la manifestări desfășurate sub patronajul Consiliului General ale

f.


- CONFORM CU ORIGINALUL

Are datoria de a promova imagineh Municipiului Bucuresti?


Are dreptul de a scrie în Cartea de onoare a MunicipiuTuTGucurești

Art. 6.    (1) Titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului București se poate retrage prin

hotărâre a Consiliului General al Municipiului București în următoarele situații:

a.    persoana săvârșește fapte deosebit de grave prin care vatămă interesele orașului București sau lezează prestigiul României;

b.    persoana este învinuită sau inculpată într-o cauză penală.

(2)    La ședința consiliului în care se va aproba retragerea titlului va fi invitat deținătorul titlului și i se va acorda dreptul de a lua cuvântul.

(3)    Titlul de Excelență se poate retrage prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București în situația în care sunt prezentate documente oficiale (hotărâri judecătorești) care fac dovada că faptele din timpul vieții vatămă interesele orașului București sau lezează prestigiul României.

Art. 7.    Lista nominală a persoanelor care au primit distincția de Cetățean de Onoare

al Municipiului București și de Excelență va fi publicată în format electronic, pe site-ul Primăriei Municipiului București, la rubrica special constituită.