Hotărârea nr. 215/2018

HOTARAREnr. 215 din 2018-04-19 PRIVIND CONFERIREA POST-MORTEM A TITLULUI DE EXCELENTA IN DOMENIUL CULTURAL DOAMNEI CARMEN STANESCU
Consiliul General    ROMÂNIA


privind conferirea post-mortem a Titlului de Excelență în domeniul cultural doamnei Carmen Stănescu

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 2629/18.04.2018;

Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 24/19.04.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 258/19.04.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Țînând cont de prevederile Regulamentului privind sistemul de acordare de distincții la nivelul Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (8) și ale art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic - Se conferă post-mortem "Titlul de Excelență în domeniul cultural" doamnei Carmen Stănescu.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 19.04.2018.

PREȘEDINTE    IȚĂMarian Orlanpo CuileaAL MUNICIPIULUJStJQL GeorgianarZamTr


București, 19.04.2018 Nr. 215’


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro