Hotărârea nr. 216/2018

HOTARAREnr. 216 din 2018-04-19 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI (SAPTE OBIECTIVE INSUMAND O LUNGIME DE TRASEU DE 31,621 KM)"



I



HOTARARE

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici aferenți pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea sistemului de termoficare al

municipiului București (șapte obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km)”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Servicii Publice nr. 824/11.04.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 81/18.04.2018, raportul Comisiei pentru utilități publice nr. 8/17.04.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 221/18.04.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Având în vedere avizul nr. 3/02.03.2018 al Consilului Tehnico - Economic al RADET București prin care au fost aprobați indicatorii tehnico - economici ai studiului de fezabilitate;

în conformitate cu prevederile:

-    Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul -cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 6 alin. (5) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 246/2006, pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice și art. 8 alin. (3) lit. a), din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

' în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului București (șapte obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km)”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico - economici afptențUstudiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea sistemulupde Mrrffofjbtre al municipiului București (șapte obiective însumând o Ijm^me de ^tseuCde^.^; km)”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.




Art.3 Finanțarea investiției prevăzută la art. 1 se asigură de la bugetul local al Municipiului București și/sau din alte fonduri legal constituite cu această destinație. -AffcA-AnexelQ^rvU-și-nr^fao^par-te-integrantă-din-prezenta-botărâr©,-

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Compania Municipală Energetica București S.A. și RADET București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 19.04.2018.

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro Pag 2

X

Anexa 1



«HCM ț to    m

RDD—T

Denumire proiect: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (7 OBIECTIVE ÎNSUMÂND 0 LUNGIME DE TRASEU DE 31,621 km)

Nr. Pr.:

7135

Faza:

Studiu de Fezabilitate

Pag.

1/79


PROIECT NR. 7135


REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (7 OBIECTIVE ÎNSUMÂND O LUNGIME DE TRASEU DE 31,621 km)


STUDIU DE FEZABILITATE


I

I

I

I






ți jvt/fxrr



I

I

I

1^

I

I

I

I

1

le

I

I

I


Denumirea proiectului

Faza

Client

Proiectant

Volum UNIC


DIRECTOR TEHNIC

SEF SERVICIU PROIECTARE

SEF PROIECT

PROIECTANTI SPECIALITATE REȚELE TERMICE PRIMARE CONSTA


PROIECT NR. 7135


REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (7 OBIECTIVE ÎNSUMÂND O LUWfi§O?^RÂSEU DE 31,621 km)

Studiu de Fezabilitate

Primăria Municipiului București

R.A.D.E.T. - Serviciul Proiectare

Părți scrise și desenate

LISTA DE SEMNATURI

IOANA OLTEANU CARMEN DANIELA VITCOVȘCHI CRISTIAN VITCOVSCHI





ADRIAN POPOVICI

MIHAELA ANTON

MARIANA LUNGU

MIKY IONESCU




DEVIZE


GHEORGHEPONEA DAN MIHĂESCU ALEXANDRU NENCIU

MIRELASTANCU



iii ®/I1ebruarie 2018


APROBAT

SemnL:-r?—



S.A.O.f'


Prezentul document este proprietatea RADET și nu poate fi copiat, folosit sau făcut cunoscut altor persoane, cu excepția cazului în care există o autorizare scrisă din partea regiei.


Ti



BORDEROU

A. PIESE SCRISE Foaie de capăt Listă de semnături Borderou Memoriu Tehnic

1.    Date Generale

1.1    Denumirea obiectului de investiție

1.2    Ordonator principal de credite

1.3    Ordonator de credite (secundar / terțiar)-—-—

1.4    Beneficiarul investiției

1.5    Elaboratorul studiului


2.    Situația existentă și necesitatea realizbriîqproie^milîOelrrS^stîțî

2.1.    Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat îh prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză,

2.1.1    Situația actuală

2.1.2    Necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții

2.1.3    Scenariile tehnico - economice identificate și propuse spre analiză

2.2.    Prezentarea contextului, politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

2.3.    Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

2.4.    Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții

2.5.    Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

3.    Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/opțiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții

3.1.    Particularități ale amplasamentului

3.2.    Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic

3.3.    Costurile estimative ale investiției

3.4.    Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz

3.5.    Grafice orientative de realizare a investiției

4.    Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opțiuni tehnico-economic(e) propus(e)

4.1.    Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

4.2.    Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

4.3.    Situația utilităților și analiza de consum:

4.3.1    Necesarul de utilități și de relocare/protejare, după c^

4.3.2    Soluții pentru asigurarea utilităților necesare.

4.3.2.1 Alimentarea cu apă potabilă


\ w *

Prezentul document este proprietatea RADET și nu poate fi copiat, folosit sau fătuțcunpsci. cazului în care exista o autorizare scrisă din partea regiei.    '


rh



4.3.2.2    Canalizare

4.3.3.3    Alimentarea cu energie electrică

4.3.3.4. Alimentarea cu gaze naturale

4.4 Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții


4.5. Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensibf/areââbiectivului de investiții


4.6.    Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară

4.7.    Analiza economică*3), inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă> rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

4.8.    Analiza de senzitivitate

4.9.    Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

5.    Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

5.1.    Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

5.2.    Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e)

5.3.    Descrierea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) privind

5.4.    Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

5.5.    Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

5.6 Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de_staț/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, f^ndurTexterne neram

constituite

6.    Urbanism, acorduri si avize conforme

6.1    Certificatul de Urbanism emis in vedereToBtinerii autowiatieijie-cdhstruire

6.2    Extras de carte funciară cu excepția cazurilor speciale, express prevăzute de lege

6.3    Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare. Modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică

6.4    Avize conforme privind asigurarea utilităților

6.5    Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

6.6    Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice

7.    Implementarea investiției

7.1    Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

7.2    Strategia de implementare cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (in luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare


7.3 Strategia de exploatare/operare si întreținere: etape, me|^l^i«re^0^gecâ^are 8. Concluzii și recomandări


O j fi


.........


----■■.....>..........‘ -

Prezentul document este proprietatea RADET și nu poate fi copiat, folosit sau făcut atooscdraltoppersoane, cu excepția cazului în care există o autorizare scrisă din partea regiei.

1
1
1
I
I

H

I

I
I

I I II I I I I I


RflD=;


B. PIESE DESENATE


1.

2.

3.

4.

5.


6.


7.


8.


9.


urnire proiect: REABILITAREA HEMULUI DE TERMOFICARE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI OBIECTIVE ÎNSUMÂND O LUNGI

DE TRASEU DE 31,621 ki


Sistemul de termoficare al Municipiului București Plan de încadrare în zonă (7 Obiective)

Plan de situație (7 Obiective)

Schema hidraulică Magistrala I Sud OBIECTIV 1 - Cămine CM11'- CP0-CV5/4 Schema hidraulică Magistrala II Sud OBIECTIV 2 - Cămine CSI (CET)- CS5' (Bobocica) OBIECTIV 3 - Cămine CM43 - CO2 Schema hidraulică Magistrala ll-lll Grozăvești OBIECTIV 4 - Cămine CM13 - C15/20 - CS12 Schema hidraulică Magistrala Progresu Berceni OBIECTIV 5 - Cămine CB4 - CO5 Schema hidraulică Magistrala Progresu Ferentari OBIECTIV 6 - Cămine CF6 - C14S Schema hidraulică Magistrala I-OBIECTIV 7 - Cămine CD9 - CD5




cara %

scara 1:2000

T0

scara 1:500

TI

scara %

T2

scara %

T3

scara %

T4

scara %

T5

scara %

T6

scara %

T7


C. ANEXE

Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Anexa 6

Anexa 7

Anexa 8

Anexa 9 Anexa 10



Grafic piezometric magistrale termoficare Detalii montaj conducte de termoficare STRUCTURA OBIECTIVULUI 1 - MAGISTRALA DE TERMOFICARE I SUD    ;

Cămine CM 11'-CPO - CV5/4

STRUCTURA OBIECTIVULUI 2 - MAGISTRALA DE TERMOFICARE II SUD Cămine CSI (CET) - CS5' (Bobocica)

STRUCTURA OBIECTIVULUI 3 - MAGISTRALA DE TERMOFICARE II SUD Cămine CM43 - CO2

STRUCTURA OBIECTIVULUI 4 - MAGISTRALA DE TERMOFICARE II - III GROZĂVEȘTI Cămine CM13 - C15/20 - CS12

STRUCTURA OBIECTIVULUI 5 - MAGISTRALA DE TERMOFICARE PROGRESU BERCENI Cămine CB4 - CO5

STRUCTURA OBIECTIVULUI 6 - MAG. DE TERMOFICARE PROGRESU FERENTARI

Cămine CF6 - C14S

ANALIZA OPȚIUNILOR DE INVESTIȚII

Grafic Gantt OBIECTIVUL 1

MAGISTRALA DE TERMOFICARE I SUD, Cămine CM11'-CPO - CV5/4 Grafic Gantt OBIECTIVUL 2

MAGISTRALA DE TERMOFICARE II SUD, Cămine CSI CQ&T^GSȘ^Bobc


Anexa 11

Anexa 12 Grafic Gantt OBIECTIVUL 3


MAGISTRALA DE TERMOFICARE II SUD, Cămine

IIIW! bl ba





Anexa 13 Grafic Gantt OBIECTIVUL 4

MAGISTRALA DE TERMOFICARE II - III GROZĂVEȘTI, Cămine CM13 - C15/20 - CS12 Anexa 14 Grafic Gantt OBIECTIVUL 5

MAGISTRALA DE TERMOFICARE PROGRESU BERCENI, Cămine CB4-CO5 Anexa 15 Grafic Gantt OBIECTIVUL 6

MAGISTRALA DE TERMOFICARE PROGRESU FERENTARI, Cămine CF6 - C14S Anexa 16 Grafic Gantt OBIECTIVUL 7

MAGISTRALA DE TERMOFICARE I- III VEST, Cămine CD9 - CD5 Anexa 17 Evaluare investiție de bază (7 Obiective) - Scenariul 1 Anexa 18 Evaluare investiție de bază (7 Obiective) - Scenariul 2 Anexa 19 Deviz General - Scenariul 1

Anexa 20 Deviz General-Scenariul 2

I

I

I

I

I

I





I

I

I

I

I

I



CAP. A. PARTEA SCRISA

1. DATE GENERALE




Deniîra(țe proiect: REABILITAREA LUI DE TERMOFICARE AL ICIPIULUI BUCUREȘTI CTIVE ÎNSUMÂND O LUNGIME DE TRASEU DE 31,621 km)


MEMORIU TEHNIC


Nr. Pr.:

7135

Faza:

Studiu de Fezabilitate


Pag.

7/79



1.1 Denumirea obiectivului de investiție:

„REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (7 OBIECTIVE ÎNSUMÂND O LUNGIME DE TRASEU DE 31,621 km)„


1.2 Ordonator principal de credite / Investitor:

Primarul Municipiului București / Primăria Municipiului București



2. SITUAȚIA EXISTENTĂ Șl NECESITATEA REALIZĂRII PROIECTULUI DE INVESTIȚII

2.1. Concluziile Studiului de Prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză

Conform HG 907/2016 Studiul de Prefezabilitate se elaborează pentru obiective / proiecte majore de investiții, cu excepția cazurilor în care necesitatea și oportunitatea realizării acestor obiective de investiții au fost fundamentate în cadrul unor strategii, unor mașter planuri, unui plan de amenajare a teritoriului, ori în cadrul unor planuri similare în vigoare, aprobate prin acte normative.

Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucureste face parte din „Strategia de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a consumatorilor din Municipiul București" elaborată de către AMRSP în care au fost analizate comparativ trei scenarii de alimentare cu energie termică a consumatorilor din municipiul București și se încadrează în Scenariul 1 - SISTEMUL CENTRALIZAT EXISTENT.

Având în vedere cele prezentate anterior, nu a fost necesară întocmirea unui Studiul de



H

1

1

I

1

1

1

H

I

I

I 1 i I I I I I


RflD-T


2.1.1 Situația actuală


proiect: REABILITAREA UI DETERMOFICARE AL CIPIULUI BUCUREȘTI IVE ÎNSUMÂND O LUNGIME DE TRASEU DE 31,6/î\m)

>•


Serviciul public de alimentare cu energie termică î^sis^A^jilywât^race parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice și cuprinde totarfet^aâfei^p^^privind producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice, desfășurătfol^'^l^mităților administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea și responsabilitatea autoritațîterâdrninistrației publice locale sau asociațiilor de dezvoltare comunitară, după caz, în scopul asigurării energiei termice necesare încălzirii și preparării apei calde de consum pentru populație, instituții publice, obiective social-culturale și operatori economici.

Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică a Municipiului București (SACET), este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic si funcțional unitar constând din construcții, instalații, echipamente, dotări și mijloace de măsurare destinat producerii, transportului, distribuției și furnizării energiei termice.

Alimentarea consumatorilor casnici și industriali se realizează prin intermediul:

-    Surselor pentru producerea energiei termice,

-    Rețele de transport a agentului termic (rețele termice primare),

-    Puncte Termice,

-    Rețele de distribuție a agentului termic (rețele termice secundare),

-    Consumatori.

în prezent, sistemul de termoficare aferent Municipiului București este alimentat din 7 surse de căldură și anume:

-    Surse ce aparțin Electrocentrale SA (CTE Sud, CTR Grozăvești, CTE Vest, CTE Progresu),

-    Surse independente (CET Grivița SA și CET Energo Vest),

-    CT Casa Presei ce aparține RADET.

Deoarece în prezent CET Pipera și CET Titan nu mai furnizază apă fierbinte SACET, consumatorii din ariile de acoperire ale acestora au fost preluați de CTE Grozăvești și CTE Sud.



12,5 bar 5 bar


-    maximă

-    minimă Temperatura

-    nominală conform Diagramei de Reglaj

-    maximă

-    minimă Debitul orar de


3,5 bar 2 bar


110 °C


58 °C


-    iarna:

-    vara:


temperatura de gardă pentru prevenirea înghețului qrBJuW^tea^ energie termică minim tehnologic:    ,

i>J


232,6 MW


69,8 MW


Tor persoane, cu excepția


iz\


g

1

1

1

I

I

I

to

I

I

1

1

1

I*

I

I

I

I



RAD


ire proiect: REABILITAREA ULUI DETERMOFICARE AL NICIPIULUI BUCUREȘTI ’CTIVE ÎNSUMÂND 0 LUNGIME DE TRASEU DE31,62Lkm)


Debitul hidraulic maxim:

-    instalat    25.000 t/h

-    absorbit    conf. SRHT

Debitul hidraulic minim tehnologic al sistemului de transport /

-    vara    3.000 t/h

-    iarna    7.500 t/h

CTE BUCUREȘTI VEST

Tipul agentul termic: apă fierbinte

Presiune    TUR    RETUR

-    nominală conform Studiului de Regimuri Hidraulice și termice (SRHT);

-    maximă    12,5 bar    3,5 bar

-    minimă    5 bar    2 bar

Temperatura

-    nominală conform Diagramei de Reglaj

-    maximă    110 °C

58 °C


-    minimă temperatura de gardă pentru prevenirea înghețului circuitelor. Debitul orar de energie termică minim tehnologic:

-    iarna:    116 MW

-    vara:    69,78 MW

Debitul hidraulic maxim:

-    instalat    15.000 t/h

-    absorbit    conf. SRHT

Debitul hidraulic minim tehnologic al sistemului de transport / distribuți:

-    vara    3.000 t/h

- iarna


4.500 t/h


CTE GROZĂVEȘTI

Tipul agentul termic: apă fierbinte Presiune    TUR


-    nominală conform Studiului de Regimuri Hidraulice și termice (SRHT);

-    maximă    12 bar    3,7 bar

-    minimă    4,5 bar    2,5 bar

Temperatura

-    nominală conform Diagramei de Reglaj

-    maximă    110 °C    58 °C

-    minimă temperatura de gardă pentru prevenirea înghețului Debitul orar de energie termică minim tehnologic:

-    iarna:    93 MW    /    % ?§ g

-    vara:    34,9 MW

O    'O®.

LU /II




ire proiect: REABILITAREA (ULUI DETERMOFICARE AL NICIPIULUI BUCUREȘTI IVE ÎNSUMÂND 0 LUNGIME DE TRASEU DE 31,621 km)


Debitul hidraulic maxim:

-    instalat    11.000 t/h

-    absorbit    conf. SRHT

Debitul hidraulic minim tehnologic al sistemului de transport / di

-    vara    1.400 t/h

-    iarna    3.000 t/h


CTE PROGRESU

Tipul agentul termic: apă fierbinte

Presiune    TUR    RETUR

-    nominală conform Studiului de Regimuri Hidraulice și termice (SRHT);

-    maximă    12 bar    3,5 bar

-    minimă    4,5 bar    2,0 bar

Temperatura

-    nominală conform Diagramei de Reglaj

-    maximă    110 °C    58 °C

-    minimă temperatura de gardă pentru prevenirea înghețului circuitelor.

Debitul orar de energie termică minim tehnologic:

-    iarna:    162,8 MW

-    vara:    69,8 MW

Debitul hidraulic maxim:

-    instalat    14.000 t/h

-    absorbit    conf. SRHT

Debitul hidraulic minim tehnologic al sistemului de transport / distribuție:

-    vara    2.200 t/h

-    iarna    4.000 t/h

Schema generală a sistemului de termoficare și dimensionarea rețelelor asigură în mare parte continuitatea alimentării cu agent termic a consumatorilor, prin existența bretelelor de legătură și a vanelor de sectorizare cu ajutorul cărora tronsoanele de rețea afectate de eventuale avarii pot fi izolate, consumatorii acestora urmând a fi alimentați cu agent termic din alte zone ale sistemului prin intermediul bretelelor de legătură.

Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice (RADET, asigură serviciu, public de alimentare cu energie termică având in administrare următoarele bunuri (la data de 30.01.2018):




1

1

1

*

1

I

I

1


RAD



ire proiect: REABILITAREA    Nr. Pr.:

ULUI DE TERMOFICARE AL    7135

UNICIPIULUI BUCUREȘTI    Faza:

IECTIVE INSUMÂNGTOdlINGIME Studiu de DETRMEUDEaifaWT^ezabilKate


Circuit primar

\l /    A»-

Șecțiă_^Centrale g^hnice și ^Furnizare

TOTAL

R.A.D.E.T.

Traseu canal termic (km):

din care vizitabil: nevizitabil: din vizitabil, traseu aerian:

472,43

0,44

472,87

179,17

0,44

179,61

293,26

0,00

293,26

24,86

0,44

25,31

Adâncime pozare traseu (m)

1,5 -11

0

1-11

Total conducte circuit primar (km):

din care în funcțiune:

952,97

1,11

954,09

856,81

1,05

857,85

Cu diametre (mm) cuprinse între:

25- 1300

80 - 400

25 -1300

Vechime conducte (km)

< 10 ani între 10 - 20 ani între 20 - 25 ani

> 25 ani

105,99

0

105,99

92,84

1,11

93,95

84,28

0

84,28

669,87

0

669,87

Conducte reabilitate (km):

183,17

0

183,17

din care: modernizate:

preizolate:

37,01

0

37,01

146,16

0

146,16

Compensatori

837

0

837

Trape

1042

0

1042

Cămine de vizitare

4111

0

4111

Puncte de consum terți: ( P.T. industrii, module, sere, imobile)

296

3

299

Contoare la clienți terți

278

4

282

Sursă proprie de producere energie termică, racordată la rețeaua de termoficare:

Centrala ^rmi^ă^fe^onă Casa Presei

Notă:

Vechime conducte peste 20 ani: 79,0 Conducte realibitate (km): 19,2 % (




în ultima perioadă, în cadrul rețelelor de transport a ape(fififbînți s-au produs avarii repetate ce au condus la intreruperi în alimentarea cu căldură a consumatorilor și la reducerea parametrilor de funcționare ai sistemului.

Problemele apărute în funcționarea și exploatarea sistemului de termoficare s-au datorat în mare parte următoarelor cauze:    .

- întregul sistem de transport și distribuție a apei fierbinți farra^sîfH8^^ țevi din oțel, suporturi fixe și mobile și izolații termice, și-a depășit durata de vi^^^ânșoahe’w^ortante din sistem având o vechime în funcționare mai mare de 40 de ani.



ff

zzy#

OIRE

TlA Denumire proiect: REABILITAREA «EMULUI DE TERMOFICARE AL

-,CE ^^municipiului BUCUREȘTI ^OBIECTIVE ÎNSUMÂND 0 LUNGIME DE TRASEU DE 31,621 km)

Nr. Pr.:

7135

Faza:

Studiu de Fezabilitate

Pag.

12/79

-    Acumularea apei provenită din infiltrații sau avarii, în canalele și în galeriile de termoficare a dus la accelerarea procesului de coroziune la care au fost supuse țevile și implicit la creșterea numărului de avarii din sistem. Din acest motiv avand în vedere posibilitatea unor avarii repetate, presiunea nominală a apei fierbinți nu depășește 6 bar, fiind necesare montarea unor pompe de reactivare în punctele termice amplasate în capetele de rețea.

-întreținerea compensatoarelor cu presetupă, care este necesar a se executa periodic, este dificilă, demontarea și înlocuirea garniturilor presupunând golirea conductelor de termoficare pe distanțe lungi ceea ce atrage după sine un consum ridicat de apă de adaos și o durată mare de întrerupere în alimentarea cu căldură a consumatorilor.

-    Datorită amplasării canalelor și galeriilor de termoficare la adâncimi mari și în general sub trama stradală, intervențiile pentru remedierea avariilor, (care presupun lucrări de decopertare, demontare a plăcilor canalului sau a bolțarilor, remedierea avariei și refacerea tramei stradale la starea la care eră înainte de intervenție), se desfășoară cu mare dificultate.

Având în vedere factori ca vechimea în exploatare si numărul de avarii ce au avut loc în perioada 2014-2016, se propun spre reabilitare 7 loturi din cadrul magistralelor de termoficare ce alimentează cu apă fierbinte consumatori racordați la SACET București, după cum urmează:


Nr.

Obiectiv

Denumire Obiectiv

Vechimea în exploatare (ani)

Nr. avarii

2014-2016

1.

Magistrala 1 Sud - CM11' - CP3 - CV5/4

48

88

2.

Magistrala II Sud - CSI (CET) - CS5' Bobocica

48

23

3.

Magistrala II Sud - CM 43 - CO2

43

40

4.

Magistrala II - III Grozăvești - C15/20 - CS12

37

68

5.

Magistrala Progresu Berceni - CB4 - CO5

28

26

6.

Magistrala Progresu Ferentari - CF6 - C14S

29

58

7.

Magistrala 1 - III Vest - CD9 - CD5

...............

Situația exi îtentă a rețelelor de term

îstuftproiect, este

prezentă în conțin

Obiectiv 1. Magistrala I Sud - CM11

- CV5/4

este alimentat cu e'rrer-gie^termică din CET Sud


Tronsonul situat între căminele Ch prin intermediul Magistralei I Sud .

Din acest tronson, cu conductele având diametrul nominal 2Dn800, sunt alimentate 8 puncte termice: PT1 Socului, PT 5 Socului, PT 4 Socului, PT 2 Voiniceni, PT ÎNCERC, PT1 Cărei,

PT 3 Socului și PT 6 Pantelimon.

In prezent, conductele magistrale de termoficare, pozate în galerie vizitabilă cu dimensiunile I x h = 2,6 x 1,8 m, pe toată lungimea traseului, sunt intr-o stare avansată de uzură. Suporturile mobile sunt în mare parte ruginite, iar cele fixe nu mai prezintă sigura^^^bte^itare. Totodată izolația termică a conductelor este tasată sau deteriorată pe suprafețș^fi^eton^



Compensarea dilatărilor, pe traseul în lungime de aproxi, intermediul lirelor de dilatare și a compensatoarelor cu presetupă .    5£|



/Zy# /

cT,ft Denumire proiect: REABILITAREA SBSDEMULUI DE TERMOFICARE AL <J/MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

^^BIECTIVE ÎNSUMÂND 0 LUNGIME DE TRASEU DE 31,621 km)

Nr. Pr.:

7135

Faza:

Studiu de Fezabilitate

Pag.

13/79


Compensatoarele cu presetupă situate în căminele CS6 (pe Str. Sld. Savu Marin) și CSO (Sos.Pantelimon), datorită vechimii și coroziunii, au In mod continuu scăpări de fluid.

în căminele CPO și CP3 sunt amplasate vane de secționare cu acționare electrică.

Traseul magistralei de termoficare este următorul: carosabil B-dul Chișinău, carosabil

Str. Pictor Hărlescu, carosabil Str. Soldat Savu Marin, subtraversare și carosabil Șos. Pantelimon.

în prezent conductele rețelei magistrale de termoficare au diametrul nominal 2Dn500 între


căminele CPO - CV9/1 și 2Dn400 între căminele CV9/1 - CV5/4, fiind pozate în galerie cu dimensiunile I x h = 1,60 m x 1,80 m (între căminele CPO - CV9 ), respectiv I x h = 1,60 m x 1,40 m (între căminele CV9 - CV5/4 ). Conductele, amplasate în plasă verticală, sunt într-o avansată stare de uzură, în aceeași situație aflându-se atât suporturile mobile cât și cele fixe.

Pe traseul de pe Șos. Pantelimon, în lungime de aproxkîtetiw se face prin intermediul compensatoarelor lenticulare axiale ii ajlrelbr&


jmpensarea dilatărilor


Structura rețelei de termoficare constituite în "ObiectWl < eȘtțLprg^tîftațdn tabelul de mai


jos.

Nr.crt

început

ramificație

Sfârșit ramificație

—VA

(m^,

•''(mmy%

W.nnsSt

q^tungime

^ramificație

V (m)

1

CM11'

CFS1

800

800

155

2

CFS1

P.T. 4 SOCULUI

200

125

92

3

CFS1

NG1

800

800

30

4

NG1

P.T. 1 CĂREI

200

125

185

5

NG1

CFS2

800

800

180

6

CFS2

P.T. 2 VOINICENI

200

150

114

7

CFS2

CFS2/1

800

800

3

8

CFS2/1

P.T. 3 SOCULUI

300

150

424

9

CFS2/1

CFS3

800

800

185

10

CFS3

P.T. 1 SOCULUI

200

150

70

11

CFS3

CFS4

800

800

115

12

— CFS4——

P.T. încerc

150

150

212

13

i nrsq^!.Lîi.' :fss

800

800

65

14

' CFS5

// P.T. 5 SOCULUI

200

125

53

15

CFS5 ,

&

'/    ,    CPO

800

800

431

16

CP^./

ere

500

400

213

17

CP5 /V

P.T. 13 PANTELIMON

200

125

23

18

CP5 / \

CP6

500

400

154

19

CP6/ /

'    P.T. 7 PANTELIMON

200

150

40

20

cp£/

CP7

500

400

160

21

CP7

P.T. POL. 2

80

65

55

22

CP7

CV9/1

500

400

130

23

CV9/1

P.T. HĂȚIȘULUI

200

lQflMUi

//ry    280 \

24

CV9/1

CV9

400 z

^£V4 \

25

CV9

P.T. R0MW00L

100 U

ei w

- / \

i*^~

Prezentul document este proprietatea RADETșl nu poate fl copiat, folosit sau țăcwcfyuSăcdt a

ețpgp&spane, cu excepția

cazului în care există o autorizare scrisă din partea regiei.

-JS—n.ffl.    -J


RflD^T

Denumire proiect: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (7 OBIECTIVE ÎNSUMÂND 0 LUNGIME DE TRASEU DE 31,621 km)

-..........

:0|RECTIA '

b S» 1 H-HttTAȚ' Fa».    <

Fezabilitate

cr>

_


I

I

i

1

!•

I

I

1


26

CV9

CV8

400

400

240

27

CV8

P.T. 8 PANTELIMON

200

150

60

28

CV8

CV7

400

300

117

29

CV7

P.T. 9 PANTELIMON

200

125

45

30

CV7

CV6

400

300

102

31

CV6

P.T. SPITALUL PANTELIMON

150

125

117

32

CV6

CV6/1

400

300

91

33

CV6/1

CV5

400

300

107

34

CV5

CV5/1

400

300

91

35

CV5/1

P.T. 14 PANTELIMON

200

150

167

36

CV5/1

CV5/3

400

250

315

37

CV5/3

P.T. 11 PANTELIMON

200

150

212

38

CV5/3

CV5/4

400

200

220

39

CV5/4

CV5/41

200

200

108

40

CV5/41

P.T. COSMOS VECHI

150

150

8

41

CV5/41

P.T. COSMOS EXTINDERE

150

150

23

42

CV5/4

P.T. 15 ABC

150

100

150

43

CPO

CP4

800

700

62

44

CP4

P.T. 6 PANTELIMON

200

125

54

45

CP4

CP3

800

700

114

Total: 5.931 m


1

I

I

1


Traseul magistralei de termoficare străbate carosabilul Șos până la căminul CV5/4.

Din rețeaua magistrală existentă 2Dn500 și 2Dn400 sunt preluate următoarele puncte termice: PT13 Pantelimon, PT 7 Pantelimon, PT Policl PT 1 Hățișului, PT 8 Pantelimon, PT 9 Pantelimon, PT Spitalul Sf.


Specială nr. 2, PT 14 Pantelimon, PT 11 Pantelimon, PT1 Cos Extindere), PT 15 ABC.

Anul PIF și Nr. de Inventar pentru magistrală și racoduri su


a) Magistrală:


CP0-CV9/1

CV9/1-CV5

CV5-CV5/4


nr. 709 /1974 nr. 709/1974 nr. 314/1969


Pantelimon de la căminul CPO


12 racorduri către țjată nr.2,

Profesională (Cosmos




-    PT 13 Pantelimon PT7 Pantelimon

PT Policlinica cu Plată nr. 2 PT 1 Hățișului


-    PT 8 Pantelimon

-    PT 9 Pantelimon

-    PT Spital Sf. Pantelimon

-    PT Școala Profesională Specială nr. 2

-    PT 14 Pantelimon

-    PT 11 Pantelimon


nr. 721 /1974 nr. 721 /1974 nr. 434/1971 nr. 1423/1982 nr. 709 /1974 nr. 721 /1974

nr.510/197^»^

nr. 52/19^ț^cv,s**-nr. 721 nr. 655

x&s:


,A


Prezentul document este proprietatea RADET și nu poate fi copiat, folosit sau făcut cunc cazului în care există o autorizare scrisă din partea regiei.



TT7


1

1

I

1-

I

I

I

F

I

I

I

I

I


’J

Denumire proiect: REABILITAREA

IfvV f

Mr Rr«,<s direct1'

uth-iW

1 emil

SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL

WîL'SLS publici

® y/

RHD^T

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Faza    £

<pW

(7 OBIECTIVE ÎNSUMÂND O LUNGIME

Studiutfe^^

DE TRASEU DE 31,621 km)

Fezabilitate


-PT15ABC    nr. 857/1976

- PT Cosmos Vechi și PT1C2246 (Cosmos Extindere) nr. 315 /1969 și

nr. 1048/1978

Obiectivul propus pentru reabilitare face parte din Magistrala I (IV) 2Dnl200 ce alimentează cu apă fierbinte consumatorii din zonele Șulea-Placare, Bd. N. Grigorescu, Bd. LRebreanu, Tomis, lancului, Baicului, Socului, Colentina, Delfinului, Fantanica, Policlinica Titan, Muncii, Vatra Luminoasă, Pantelimon, Dna Ghica, Fundeni,-Lacul Tei, Institutul de Construcții, 17-18 Petricani, Cosmos, Vergului, Pantelimon, Balta Albă.

Din punct de vedere funcțional, lucrările de reabilitare a Obiectivului 1 trebuie împărțite în lucrări pe loturi mai mici, însoțite de montarea unor provizorate, astfel încât, pe întreaga durată a intervenției, consumatorii din extremitățile rețelei Pantelimon să poată fi alimentați în mod continuu cu agent termic.

Din acest punct de vedere, este recomandabil ca lucrările la tronsonul CM11' - CP3 - CV5/4 să se desfășoare începând dinspre extremități spre centru.

Acest tronson în lungime de 5931 ml, cu o adâncime de pozare a canalului termic cuprinsă


între 1 m și 1.7 m, are o vechime de 48 ani și alimentează un număr, arondate un număr de 202 blocuri.

In perioada 2014-2016 s-au înregistrat un număr de 8$^aVarij. urgent al lucrărilor de reabilitare.


.20 puncte termice ce au

Z' ...

termină caracterul


Obiectiv 2. Magistrala II Sud - CSI (CET) - CS5' Bobocfca

Conductele de termoficare 2 DnlOOO aferente MagistraFelZU^ȘydJ^uht pozate în galerie vizitabilă (I x h - 4,0 x 1,8 m), pe suporți cu role, pe o lungime de traseifde 937 m.

Consumatorii alimentați din acest tronson de magistrală sunt: PT2 N. Pascu, PT1 Matei Ambrozie, PT14 Tomis, PT13 Tomis, PT12 Tomis, PT15 Racari, PT IAGSC, PT1 N. Pascu, PT Apa Nova Casete Ape Uzate.

Racordurile (2DnlOO * 2Dn250) sunt pozate subteran, pe suporturi glisante montate în canale termice nevizitabile din bolțari, canale nevizitabile acoperite cu plăci (I x h = 1,6 x 0,8 m), sau aerian pe chituci din beton.

Stnjclur-a-.rețelei-de-termofraare co rfte în "Obiectivul 2" este prezentată în tabelul de mai


I

I

I

I

I


jos.


CONfORM CU ORIGsRALUL


Nr.crt


început

ramificație


CS1


CFS5


CA1


CA2


CA2


CC1


CC1


CR1



CA1


CA2


P.T. 2 N. PASCU


CC1


P.T. 1 MATEI AMBROZIE


CR1


P.T. 14 TOMIS


Dnexjjtent

(mm)


Dnproiectat

(mm)


Lungime

ramificație

(m)


1000


400


400


150


400


200


400


200


900


300


300


100


278


343


80


45



---53 1 -

Prezentul document este proprietatea RADET și nu poate fi copiat, folosit sau făcut cunoscut alttrți&soanafcu excepția


cazului în care există o autorizare scrisă din partea regiei.


e.A.o.c1-


RHD^T

Denumire proiect: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (7 OBIECTIVE ÎNSUMÂND 0 LUNGIME DE TRASEU DE 31,621 km)

ffțr

Nr./pr.°: direcția

Faz^-%

Stu&â^

Fezabilitate

■orali

cmii

atoli

^to/79


9

CR1

CR2

300

250

290

10

CR2

P.T. 13 TOMIS

200

125

140

11

CR2

CR3

200

200

96

12

CR3

P.T. 12 TOMIS

200

150

72

13

CR3

P.T. 15 RĂCARI

200

150

242

14

CFS5

CS4

1000

900

112

15

CS4

P.T. IAGSC

125

125

311

16

CS4

CS5

1000

900

413

17

CS5

P.T. 1 N. PASCU

200

150

114

18

CS5

APA NOVA

CASETE APE UZATE

250

50

630

19

CS5

CS5'

1000

900

124

Total 4.277 m


Magistrala II Sud alimentează consumatorii din zonele: Fizicienilor, Dristor Tomis,Sulea Nord, C.Brancusi, Mihai Bravu - Unitatii, Vitan, Miraj, N. Pascu, Mihai Bravu, Matei Voievod, Foișor, Vaselor, Avrig, Aversa SA, Mecanica Fina, Bucur Obor, Almo, Ziduri Moși, Cheile Zanoagei, Teiul Doamnei, 2 Ramuri Tei, Ștefan cel Mare, Policlinica Grozovici până în CS 6 Ștefan cel Mare.

Obiectivul propus pentru reabilitare face parte din Magistrala II Sud și alimentează consumatorii din zona Str. Râmnicu Sărat, Str. Danubiu, Str. Fizicienilor, Bd. Energeticienilor.

începerea lucrărilor se va face dinspre CS5 spre CET SUD pentru a se putea alimenta consumatorii din zona Danubiu.

Acest tronson in lungime de 4277 m, cu o adâncime de pozare a canalului termic cuprinsă între 2 m și 3 m, are o vechime de 48 ani și alimentează un nut^rpf^âțpuncte termice ce au arondate un număr de 149 blocuri.

In perioada 2014-2016 s-au înregistrat un număr de    determină caracterul

urgent al lucrărilor de reabilitare.    j - jj

Obiectiv 3. Magistrala II Sud - CM 43 - CO2

Conductele de termoficare 2Dn700 aferente Magistralei II Sud^unt-pidzErte în galerie vizitabilă, pe suporți cu role, pe o lungime de traseu de 1521 m.

Consumatorii alimentați din acest tronson de magistrală sunt: PT C16, PT Intermacedonia,

PT1 Republicii, PT1 Ferdinand, PT P16, PT P8, PT P10 Foișor, PT P7, PT P10, PT P7A, PT lulia Hasdeu, PT 3 vaselor, PT UI Bis, PT U2, PT Chiristigii, PT Mecanica Final, PT Mecanica Fina Urbana, PT Aversa, PT Mecanica Fina2, PT Carmesin, PT Prodplastic, PT Almo, PT Ziduri Moși

Racordurile ( 2Dn32 -r2Dn300 ) sunt pozate subteran, pe suporturi glisante montate în canale


I
1

1
I
1
I
I

(•

I
I
I
I
I

RPlD^T


jos.


Denumire proiect: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (7 OBIECTIVE ÎNSUMÂND O LUNGIME DE TRASEU DE 31,621 km)


Structura rețelei de termoficare constituite în "4


W3



întată în tabelul de mai


Nr.crt

început

ramificație

Sfârșit ramificație

—    V/

‘ i4âA 7 fZ

Lungime

ramificație

(m)

1

CM43

CM42

t^0O

123

2

CM42

CM42'

150

125

20

3

CM421

P.T. C16

150

125

10

4

CM421    .

P.T. INTER MACEDONIA

100

32

26

5

CM42

CM41

700

600

143

6

CM41

P.T. 1 REPUBLICII

200

125

155

7

CM41

CM40'

700

600

94

8

CM401

P.T. 1 FERDINAND

150

100

30

9

CM401

CM40

700

600

100

10

CM40

CM39'

700

600

180

11

CM39’

P.T. P16

150

100

83

12

CM39’

CM39

700

600

128

13

CM39

CM39/1

150

150

117

14

CM39/1

P.T. P8

100

80

35

15

CM39/1

CM39/2

150

150

20

16

CM39/2

S.C. P10 FOIȘOR

100

100

16

17

CM39/2

CM39/3

125

125

50

18

CM39/3

P.T. P7

100

80

16

19

CM39/3

CM39/4

125

125

40

20

CM39/4

P.T. P10

100

100

35

21

CM39/4

CM39/5

80

80

27

22

CM39/5

P.T. P7A

50

40

6

23

CM39/5

P.T. IULIA HAȘDEU

80

80

18

24

CM39

CV1

200

200

155

25

CV1

P.T. 3 VASELOR

200

150

21

26

CV1 '

loV2

150

80

165

27

coconi ci

BIS

100

65

7

28

CV2

7/    pJr. U2

100

50

100

29

CM3J3QC

V    / CM38

700

600

246

30

<ÂA<x4».t. chiristigii

200

100

26

31

CM38 /(

V ’    co*

700

600

61

32

CO- / y

z    co

700

600

23

33

00//

:    C3

400

300

260

34

c3/y '•

■    •• C4

400

300

. ~ 160 \

35

C4

P.T. MECANICĂ FINĂ1

200

jkL

l\8TR/«/?W    i

36

C4

C5

400

37

C5

P.T. MECANICA FINĂ

URBANĂ

150

7 #

4ÎU

ssB


---'    1 goțffW/-—

Prezentul document este proprietatea RADETșl nu poate fl copiat, folosit sau făcut cunoscurblter&Koânp, cu excepția cazului în care există o autorizare scrisă din partea regiei.


RAD^T

Denumire proiect: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (7 OBIECTIVE ÎNSUMÂND O LUNGIME

. .//. ,72^ /    v

NfășBritfiRecT'* * S271jBltlTAT' î \\%S' Wuee £ rVW’ A

Faxa %    ».

ml

OlJJ

$ag.

'18/79

DE TRASEU DE 31,621 km)

Fezabilitate


38

C5

C6

400

250

146

39

C6

P.T. AVERSA

200

200

157

40

C6

C7

400

150

84

41

C7

P.T. MECANICĂ FINĂ 2

150

125

20

42

C7

P.T. CARMESIN

100

65

16

43

C3

P.T. PRODPLASTIC

200

125

445

44

CO

CO1

700

600

273

45

CO1

CO1/1

200

150

20

46

CO1/1

P.T. ALMO

150

125

8

47

CO1/1

P.T. ZIDURI MOȘI

150

100

365

48

—~, CO2 .

700

600

150

Total 4.988 m


Obiectivul propus pentrcrrea Str. Medic Locotenent Constan;

Subtraversare Mihai Bravu.

Obiectivul face parte din M



alimentează consumatorii din zonele: Sos. Mihai Bravu. Bdul Decebal - Rodul Pământului - Baba Novac,


a li Sud, starea sa de funcționare având un impact major


asupra întregului sistem determofj

începerea lucrărilor se va fade din mijlocul Obiectivului către extremități, astfel incât pe întreaga durată de desfășurăre a lucrărilor, punctele termice să poată fi alimentate din CTE Sud sau CTE Progresu.

Tronsonul CM43 - CO2 are o lungime totală de 4988 m, conductele magistrale având diametrul nominal 2Dn700 iar racordurile 2Dn50-î-2Dn300.

Adâncimea de pozare a canalului termic este cuprinsă^ termoficare alimentând un număr de 17 puncte termice ce au

In perioada 2014-2016 s-au înregistrat un număr de urgent al lucrărilor de reabilitare.


Obiectiv 4. Magistrala II - III Grozăvești - C15/20



Rețeaua termică alimentează atât consumatorii din zona 1 Mai cât și consumatorii din zona Piața Victoriei, Dorobanți, Ștefan cel Mare, Barbu Văcărescu, Circului, Galvani Tei, Radu Beller, Floreasca, P.T. 1-6 Aviației, Romaero, Aeroportul Băneasa.

Pe tot traseul cuprins între CM 15/20 și CS 20 conductele clasice de termoficare 2Dn 700 sunt amplasate în galerie vizitabilă pe suporți.

Pe B-dul Ion Mihalache, între CM 15/20 și C16 galeria este amplasată în totalitate sub linia de tramvai ceea ce face deosebit de dificilă orice intervenție asupra rețelei de termoficare.

De la căminul C16 galeria este amplasată sub spațiul verde din parcul dintre Muzeul Antipa și Muzeul Țăranului Român, subtraversează Șos. Kiseleff, B-dul Aviatorilor, str.Paris, urmează str. Duiliu Zamfirescu, str. Argentina, B-dul lancu de Hunedoara până la căminul CS20. BkjH^jile 12 și 13 sunt


subtraversate de conducte

Pe tot traseul de 1221 m există un singur racord (la PT GEOLOGIE) Compensarea dilatărilor se face prin schimbări naturale de direcți.


) rmBBje li    

ăjO

........


,eri



Prezentul document este proprietatea RADET șl nu poate fi copiat, folosit sau făcut cunoxu^^ot    excepția

cazului în care există o autorizare scrisă din partea regiei.

.........................—-——-iZ?_


I

i

1

n

1

I

I

I

I

I


RAD^T

Denumire proiect: REABILITAREA (l SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI    '

(7 OBIECTIVE ÎNSUMÂND O LUNGIME DE TRASEU DE 31,621 km)

w-

te

^Ăza : ^^Stuiftu-'de Fezabilitate

Pag.

19/79


Datorită depășirii duratei de viață a conductelor clasice (vechime 39 ani) precum și datorită condițiilor de exloatare (infiltrații de apă în galerie și în cămine), a avut loc un intens proces de coroziune a sistemului de conducte ce a dus la degradarea suporturilor, ruperea lor, precum și la numeroase avarii ( pori, spargerea țevilor în special la coturi, etc.).

în ultimii 3 ani au avut loc 68 avarii.

Nr. Inventar 1201 si Anul P.I.F. 01.11.1977.

Traseul magistralei de termoficare între căminele CS20-CS12 are următoarea configurație: cămin CS 20 (vane de secționare), B-dul lancu de Hunedoara, proprietate privată între str. Londra și str. Roma, str. Brazilia, aleea dintre jUafla-.eleetrieă-și~bloe-37î incinta firmei Energomontaj, aleea dintre blocurile 102-110, subtraversare, £ajșa Dorobanți și blpc 2 Peria^Str. Axente Uricariu, Calea Floreascâ, cămin CS 12 Dinamo. I “    ......'

Acest tronson de magistrală—2Dn700—conține alimentează: PT 1 llie Pintilie, magistrala 2Dn500 Dorobc PT Casata), PT 2 Dorobanți, PT Perla, PT Ștefan cel Mare, F) iar în prezent, deoarece CET Pipera nu mai face parte/ain vehicula și debitul aferent consumatorilor: PT Radu Bgfler, PTJ PT Aeroport Băneasa.


C15/20-CS20 și prin el se mți,PT Cosmonauților,

)u Văcărescu până la PT Galvani Tei, KCET, prin tronsonul respectiv se va Sitolia, PT 1 - 6 Aviației, PT Romaero,


Pe tot traseul cuprins între CS 20 și CS 12 Dinamo, conductele clasice 2Dn700 sunt montate în galerie vizitabilă, cu excepția a 40 m de traseu (în curtea Energomontaj), unde conductele sunt pozate aerian, pe stâlpi din beton.

între străzile Londra și Roma galeria este amplasată în proprietăți particulare pentru care noile conducte se vor devia pe carosabilul B-dul. lancu de Hunedoara, cu conducte preizolate montate în pământ, în strat de nisip.

Lucrările de subtraversare a Căii Dorobanți se vor face în galf două decopertări locale amplasate diametral opus căii de rulare.

Număr inventar tronson 2Dn700 - 994985 / Anul PIF 1977^

Număr inventar racord PT 1 llie Pintilie - 9941490 / Anul PH

Număr inventar racord PT 2 Dorobanți -1239/Anul PIF 19E

Număr inventar racord PT Perla -1947/Anul PIF 2006.

Acest tronson alimentează consumatorii din zona: Str. Tache'”

Calea Dorobanților, Bd. lancu de Hunedoara, Calea Dorobanților, Str. Axinte Uricariul, Str. Duiliu Zamfirescu, Bd.l Ion Mihalache, Str. Maior Câmpeanu .

Din punct de vedere funcțional acest tronson trebuie împărțit în loturi mai mici, astfel încât pe întreaga perioadă a desfășurării lucrărilor de reabilitare, consumatorii racordați să poată fi alimentați cu agent termic.

Pentru aceasta, lucrările pot demara dinspre căminul CS12 spre căminul C15/20, asigurindu-se alimentarea consumatorilor atât din CTE Vest, cât și din CTE Grozăvești sau CTE SUD.

Pe durata lucrărilor la tronsoanele ce subtraversează Calea Dorobanți și Calea Floreasca, este necesară asigurarea de provizorate pentru alimentarea consumatorilor din zona Dorobanții Aviației.

Tronsonul C15/20 - CS12 are o lungime de 5544 ml, cu conducte mag^^î^vl^^j 7°° Și racorduri Dn 50vDn200, cu adâncime de pozare a canalului termic de 2.5,m’.”'    **

puncte termice cu un număr de 66 de blocuri.    I i

1



ist 14


Prezentul document este proprietatea RADET și nu poate fi copiat, folosit sau făcut cunoscut aii cazului în care există o autorizare scrisă din partea regiei.


&

'du excepția


Im-4

RHD^T


Si.'i» (u x^za


fi UP

W

șza:    /

Fezabilitate

1

li

I

I

I


In perioada 2014-2016 s-au înregistrat un număr de 68 avarii, ceea ce determină caracterul urgent al lucrărilor de reabilitare.

Obiectiv 5. Magistrala Progresu Berceni - CB4 - CO5

Conductele de termoficare 2 Dn800 aferente Magistralei Progresu Berceni sunt pozate în galerie vizitabilă, pe suporți cu role, pe o lungime de traseu de 1561 m.

Consumatorii alimentați cu apă fierbinte din acest tronson de magistrală sunt: PT Spital Mărie Curie, PT Prasilei, PT6 Brâncoveanu, PT8 Brâncoveanu, PT9 Brâncoveanu, PT 19 Dolhasca, PT4 Oltenița Placare.

Racordurile ( 2Dnl00 — 2Dn20Q,) sunt pozate subteran îrT\ca^l^t^n^M3evizitabile bolțari.

Structura retelebde tș^rpofjeâre constituite în "Obiectivul 5ț'//gș1\ș/pțeC6Xif^ jos.

—NrrefT"

——-începui A ramificație

X, Sfârșit ramificație

Dngxistant

(mm)

___:

'fiîWaielctatli

Lungime ț\'i&rnificatie (m) ....................

1

CB4C/

CB4/1

500

150

144

2

CB4/1

P.T. SPITALUL MĂRIE CURIE

150

125

8

3

CB4/1

CB4/2

300

125

293

4

CB4/2

P.T. PRASILEI

200

125

185

5

CB4

CB3

800

700

280

6

CB3

P.T. 5 BRÂNCOVEANU

200

125

80

7

CB3

CB2

800

700

85

8

CB2

CB2/1

400

200

146

9

CB2/1

P.T. 6 BRÂNCOVEANU

300

150

300

10

CB2/1

CB2/2

400

150

204

11

CB2/2

P.T. 8 BRÂNCOVEANU

200

125

200

12

CB2/2

CB2/3

300

125

266

13

CB2/3

P.T. 9 BRÂNCOVEANU

200

100

158

14

CB2/3

P.T. 19 DOLHASCA

200

100

20

15

CB2

CB1

800

700

387

16

CB1

CBl/1

800

700

181

17

CBl/1

P.T. 4 OLTENIȚA PLACARE

150

100

61

18

CBl/1

CO5

800

700

628

Total: 3.626 m


Acest tronson alimentează consumatorii din zona Str. Stoian Militaru, Șos. Olteniței, Str Alunișului, Bd. C-tin Brâncoveanu, Str. Prășilei, Str. Secuilor, subtraversare Str,

Din puncte de vedere al graficului de lucrări, acest tronson trebuie astfel încât pe întreaga durată de desfășurare a lucrărilor, consumatul? alimentați cu agent termic.    I / 0 s s

----w, jos», x.......

Prezentul document este proprietatea RADET și nu poate fi copiat, folosit sau făcut cunoscut alt^rfpBfăogj^cu excepțit cazului în care există o autorizare scrisă din partea regiei.

ia



r\

1

I

1

i

I

I

b

I

I

I

I

I

f


RHD^T



In acest sens, lucrările pe tronsonul cuprins între căminele CB4 și CO5 pot demara din căminul CO5 spre căminul CB4, alimentarea cu apă fierbinte a consumatorilor făcându-se din CTE Progresu sau CTE Sud.

Tronsonul CB4 - CO5 are o lungime de 3626 ml, adâncimea de pozare a canalului termic fiind cuprinsă între 1,6 - 2,8 m.

Tronsonul alimentează cu agent termic primar un număr de 8 puncte termice ce furnizează apă caldă pentru încălzire și apă caldă de consum unui număr deJL80s^n^b4Qc.

In perioada 2014-2016 s-au înregistrat un număr de 26 < urgent al lucrărilor de reabilitare/

Obiectiv 6. Magistrala Progresu Ferentari - CF6 - C14S


ngftgfesu Ferentari sunt


Conductele de termoficare 2 Dn700 și 2Dn500 aferente pozate în galerie vizitabilă, pe suporți cu role, pe o lungime de traseu    m.

Magistrala existentă 2 Dn700 este pozată în galerie vizitabilă (2,5 x 3,0), pe suporți cu role. Racorduri: PT Doina, PT 6 Sălaj, PT 4 Sălaj, PT 2 Ferentari, PT 3 Ferentari, PT 4 Chirigiu, PT 6 Chirigiu, PT Parohia Bărbătescu, PT 5 Chirigiu, PT 6 Sebastian, PTTocilescu, PT 7 Sebastian, PT 5 Petre Ispirescu, PT 4 Petre Ispirescu, PT 3 Sebastian, PT Cămin Nefamiliști.

Racordurile (2Dn65 - 2Dn250) sunt pozate subteran în canale termice nevizitabile din bolțari. Structura rețelei de termoficare constituite în "Obiectjyul 6" este prezentată în tabelul de mai jos.


Nr.crt

I iceput ramifieație—

CtH;r.i-3-?.V\LUL    X/—

Unex|st8nt

(mm)

Dnproiactgt

(mm)

Lungime

ramificație

(m)

1

CF6

CF3 / tV. \

700

600

1260

2

CF3

CF3/X /    '

500

125

181

3

CF3/1

/ /

40

32

30

4

CF3/1

C&/$ 7 ; ;

500

125

48

5

CF3/2

P.T. DOINA

200

100

100

6

CF3

CRF3'    7

700

600

48

7

CRF3'

P.T. 6 SĂLAJ

200

100

70

8

CRF3'

P.T. 4 SĂLAJ

200

125

64

9

CRF31

CRF3

700

600

480

10

CRF3

CRF3/1

250

200

50

11

CRF3/1

P.T. 2 FERENTARI

200

150

50

12

CRF3/1

P.T. 3 FERENTARI

200

125

192

13

CRF3

CRF2

700

600

117

14

CRF2

CR4

500

150

15

CR4

P.T. 4 CHIRIGIU

200

100

16

CR4

CR6

500

125

/jSSfc'iS

17

CR6

P.T. 6 CHIRIGIU

200

80

(2O41W/I

18

CR6

CR7

500

125

19

CR7

P.T. PAROHIA BARBATESCU

40

32

fi.

cazului în care există o autorizare scrisă din partea regiei.


I

I

1

I

I

I

b

I

I

I

I

I

f

I

I

I

I

I

I


Denumire proiect: REABILITZ


RAD^T


DIB

SISTEMULUI DE TERMOFICARB^ MUNICIPIULUI BUCUREȘTI\§\

(7 OBIECTIVE ÎNSUMÂND 0 LUNgWpM DE TRASEU DE 31,621 km)

1ITÂȚI &M3c

4uce 5^35

Fa&?

ÂS^uidiu de Fezabilitate


Pag.

22/79


20

CR7

P.T. 5 CHIRIGIU

500

125

314

21

CRF2

CRI

700

600

110

22

CRI

C2/2

700

600

217

23

C2/2

P.T. 6 SEBASTIAN

200

100

150

24

C2/2

C2/3

700

600

20

25

C2/3

P.T. S.C. TOCILESCU

40

40

72

26

C2/3

F18/1

700

600

450

27

F18/1

F18/2

700

600

36

28

.    F18/2

P.T. 7 SEBASTIAN

200

125

83

29

F18/2

F17/1

700

. 600

127

30

F17/1

C17/4

200

150

373

31

C17/4

P.T. 5 PETRE ISPIRESCU

200

100

28

32

C17/4

P.T. 4 PETRE ISPIRESCU

200

125

209

33

F17/1

C17/2

700

600

34

34

C17/2

P.T. 3 SEBASTIAN

200

100

51

35

C17/2

C17/3

7Q0

600

150

36

C17/3

P.T. CĂMIN NEFAMILIȘTI /

<xfoo

65

16

Total 6.305 m



Acest tronson


Sform cu origikalui

tr. Mihail Sebastian, Str. Dorneasca nr. Ferentarilor Str. Spătaru Preda, Str. Ștefan



întează consumatorii 14,Ileana Cosânzeana,ssabtravcrSârTCSIeFRâlip<

Popa, Str. Stănișoara spre CTE Progresu.

Din punct de vedere funcțional acest trCnson trebuie împărțit în loturi mai mici astfel încât să se poată alimenta atât consumatorii arondați tronsonului, cât și consumatorii din capătul magistralei.

Din acest punct de vedere, tronsonul CF6 - CMS se poate ataca dinspre CMS spre CF6 asigurându-se alimentarea consumatorilor din CTE Vest / CTE Grozăvești sau CTE Progresu.

Tronsonul CF6 - CMS are o lungime de 6305 ml, cu adâncimarde-pozsLre a canalului termic de 2.0 m, alimentează 16 puncte termice cu un număr de 241 de scăfCd^bloc,

In perioada 2014-2016 s-au înregistrat un număr d urgent al lucrărilor de reabilitare

Obiectiv 7. Magistrala I - Iii Vest - CD9 - CD5

Conductele de termoficare 2 Dn600 aferente MagistHleFH^|j4^slRsunt pozate în galerie nevizitabilă, pe suporți cu role, pe o lungime de traseu de 950 m.

Acest tronson alimentează consumatorii din zona : Str. Pravăț, Drumul Taberei, subtraversare Str. Brașov.

Din punct de vedere funcțional acest tronson se poate ataca dinspre CD9 spre CD5, astfel încât să se poată alimenta consumatorii din capătul rețelei cât și consumatorii din zona sector 5 cu alimentare din CTE Vest și din CTE Grozăvești.

Tronsonul CD9 - CD5 are o lungime de 950 ml, cu adâncime de pozare 2.5 m, alimentează 17 puncte termice cu un număr de 191 de scări de bloc.


1

I

1

I

1

I

I

I


numeai. Bbbhbm ■■■■■■&

RHD=T


In perioada 2014-2016 s-au înregistrat un număr de 17 avarii ceea ce determină caracterul urgent al lucrărilor de reabilitare.

In concluzie, în cadrul acestor obiective conductele rețelelor de termoficare sunt amplasate în canale și galerii de termoficare sau suprateran pe chituci sau stâlpi din beton.

Montarea lor se face pe suporturi glisante și / sau rulante.

Izolațiile termice ale conductelor sunt alcătuite din saltele din vată minerală cusute cu sârmă din oțel zincată pe împâslitură din sârmă zincată și protejate cu carton bitumat sau tablă zincată pentru traseele supraterane.

Traseele rețelelor de termoficare subtraversează trame stradale și spații verzi, la adâncimi cuprinse între 1,5 - 4,0 m, acoperire peste bolțari sau plăcile canalelor termice.

De-a lungul traseelor sunt prevăzute cămine de termoficare în care sunt montate vane de secționare, vane de racord, robineți de aerisire si golire.

Compensarea dilatărilor se realizează prin intermediul schimbărilor j ajutorul compensatorilor de dilatare lenticulari sau cu presetupa mon/

2.1.2 Necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de inves


In ultima perioadă, în cadrul rețelelor de transport a apei fie ce au condus la întreruperi în alimentarea cu căldură a consumatoriloiW1^^^gț,( funcționare ai sistemului.

Problemele apărute în funcționarea și exploatarea sistemului de termoficare s-au datorat în mare parte următoarelor cauze:

-întregul sistem de transport și distribuție a apei fierbinți format din vane, țevi din oțel, suporturi fixe și mobile și izolații termice, și-a depășit durata de viață, tronsoane importante din sistem având o vechime în funcționare mai mare de 40 de ani.

-    Acumularea apei provenită din infiltrații sau avarii, în canalele și în galeriile de termoficare a dus la accelerarea procesului de coroziune la care au fost supuse țevile și implicit la creșterea numărului de avarii din sistem. Din acest motiv avand în vedere posibilitatea unor avarii repetate, presiunea nominală a apei fierbinți nu depășește 6 bar, fiind necesare montarea unor pompe de reactivare în punctele termice amplasate în capetele de rețea.

-întreținerea compensatoarelor cu presetupă, care este necesar a se executa periodic, este dificilă, demontarea și înlocuirea garniturilor presupunând golirea conductelor de termoficare pe distanțe lungi ceea ce atrage după sine un consum ridicat de apă de adaos și o durată mare de întrerupere în alimentarea cu căldură a consumatorilor.

-    Datorită amplasării canalelor și galeriilor de termoficare la adâncimi mari și în general sub trama stradală, intervențiile pentru remedierea avariilor, (care presupun lucrări de decopertare, demontare a plăcilor canalului sau a bolțarilor, remedierea avariei și refacerea tramei stradale la starea la care era înainte de intervenție), se desfășoară cu mare dificultate.

în aceste condiții, inevitabil au apărut "zone critice" în


consumatorilor din Municipiul București, Colentina care au impus necesitateaj^abHît


RPlD^T

Denumire proiect: REABILITw^ A»”6^1 SISTEMULUI DE TERMOFICAW$f?uâu MUNICIPIULUI BUCUREȘTI£%

(7 OBIECTIVE ÎNSUMÂND 0 LUNGW— DE TRASEU DE 31,621 km)

-

‘ÎNW:

5 mll

ce AW135

Faza :

Studiu de Fezabilitate

Pag.

24/79

2.1.3 Scenariile tehnico - economice identificate și propuse spre analiză

In „Strategia de alimentare cu energie termica în sistem centralizat a consumatorilor din municipiul București" elaborată de către AMRSP, au fost analizate comparativ trei scenarii de alimentare cu energie termică a consumatorilor din Municipiul București și anume:

Scenariul 1 - Sistemul centralizat existent

în cadrul acestui scenariu s-a considerat alimentarea consumatorilor prin intermediul sistemului centralizat existent, de la sursele de producere existente ( CET Sud, CET Grozăvești, CET Progresu, CET Vest, CET Grivita SA, CET Energo Vest și CET Casa Presei).

In cadrul acestui scenariu s-a avut in vedere modernizarea rețelelor de transport a apei fierbinți.

Scenariul 2- Sisteme centralizate zonale

în cadrul acestui scenariu s-a considerat alimentarea consumatorilor prin intermediul unor sisteme centralizate zonale, respectiv surse noi de energie situate pe amplasamentul punctelor termice existente.

Pe teren, s-a constatat ca amplasamentul majorității punctelor termice este foarte apropiat de blocurile de locuințe, iar transformarea acestora in centrale termice implică o serie de probleme legate de amplasarea echipamentelor, asigurarea cu utilități a cgntrateloț^amplasarea coșurilor de

fum și a depozitelor de combustibil lichid de rezervă.

îț^dtoar^jâ-^eabmti

6


j;ea și modernizarea livrate


ijoeh calde \penmi consum,


In cadrul scenariului sunt analizate și aspecte

rețelelor de distribuție a apei calde pentru încălzjre consumatorilor.

tarea cori&hHat


Scenariul 3- Sisteme individuale în cadrul acestui scenariu, s-a considerat că alime'» încălzire și apă caldă de consum se va face prin intermediul unor surse individuale - centrale de apartament, cu funcționare pe gaze naturale.

îrilor cu apă caldă pentru


In urma analizei multicriteriale a celor 3 scenarii prezentate în „Strategia de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a consumatorilor din municipiul București" a rezultat ca scenariu optim Scenariul 1.

Reabilitarea rețelelor de agent termic primar având o lungime de traseu de 30 km, ce face obiectul prezentului proiect, se încadrează în scenariul optim prezentat în „Strategia de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a consumatorilor din Municipiul București".

Pentru realizarea reabilitării rețelelor de apă fierbinte au fost avute în vedere două scenarii si

anume:

Denumire proiect: REABij SISTEMULUI DE TERMOFț MUNICIPIULUI BUCURI


RnD“T


~TARBACT,ft |S utilitat

wEtAhi-icE

Sfe &

(7 OBIECTIVE ÎNSUMÂND O

I

I

I

I

I

I

I

f

I

I


Pr.:

7135 ?aza:

Studiu de Fezabilitate


DE TRASEU DE 31,621 km)



2.2. Prezentarea contextului, politici, strategii, legislație,    ructuri instituționale

și financiare

Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la ni perioada 2009 t 2028 în scopul conformării cu legislația de

Proiectul care vizează în prima etapă reabilitarea aQțy termoficare ce alimentează cu apă fierbinte consumatorii racord general reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și îmbunătățirea stării de sănătate a populației și a calității vieții populației deservite de sistemul de termoficare centralizat din București.

Planul de dezvoltare are in vedere reducerea poluării mediului ambiant, reducerea costurilor de exploatare și îmbunătățirii serviciilor oferite populației, prin prezenta investiție se propune modernizarea unor zone din sistemului de termoficare, prin introducerea unor tehnologii cu performanțe superioare.

Entitatea care implementează proiectul este Consiliul General al Municipiului București, în calitate de responsabil cu serviciul public de furnizare de energie termică în sistem centralizat, conform Legii nr. 51/2006 pentru serviciile comunitare de utilități publice, modificată și completată prin OUG nr.13/2008 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 și a Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006.

Proiectul se va desfășura în perioada 2018 - 2019 și se bazează pe efortul financiar al Consiliului General al Municipiului București.

Potrivit unui raport ONU, 70% din totalul de energie este consumat în orașele mari, iar jumătate din aceasta cantitate este folosită pentru alimentarea rețelelor de încălzire și răcire.

Piața energiei termice din municipiul București prezintă o importanță deosebită, beneficiind de subvenții considerabile de la bugetul statului și de la bugetul local al Primăriei Municipiului București, fiind caracterizată prin numărul redus al producătorilor de energie termică și prin existența unui singur distribuitor de energie termică, prin rețeaua centralizată aparținând domeniului public, aflată în proprietatea Primăriei Municipiului București.

Transportul și distribuția energiei termice sunt strâns legate de rețele, care sunt monopoluri naturale, adică activități care pot fi desfășurate eficient în condițiile unui singur operator, cu tarife reglementate.

Se estimează că aproape 30% din energia termică produsă în România (28% în București) se pierde înainte de a ajunge la consumatori, pierderi de trei ori mai mari decât cele înregistrate în alte state europene. Drept consecință a ineficienței sistemului, costul gigacaloriei în România este cu 20% mai mare decât în alte state membre ale Uniunii Europene.

In contextul Strategiei Energetice a României pentru perioada 2007 - 2020, actualizată pentru perioada 2011 - 2020 și a Strategiei de termoficare a Municipiului București intervențiile creionate asupra infrastructurii de termoficare, redimensionarea și îmbunătățirea soluției tehnologice ajută la atingerea indicatorilor asumați de România în raport cu Uniunea Europeană.

Transpunerea în legislația națională a prevederilor Directivei 2006/32/CE privind eficiența energetică la utilizatorii finali și serviciile energetke și a cadrului legislativ euroo^^sin^^upnt;

- Perfecționarea reglementărilor^riyirjascherrtele de sprijin pent;/i<^l^^^iT^'^i^6j\ăți de lilizând

rești are in vedere nței energetice, rul magistralelor de ucu rești, are ca obiectiv


producție în cogenerare a energ


și ternpiice, în unități de propg<



1

1

1

1

1

1

I
I
I
1
1


I

1

I

!

I

i

RAD^T


Denumire proiect: REABILI SISTEMULUI DETERMOFIC MUNICIPIULUI bucure:

(7 OBIECTIVE ÎNSUMÂND O LI DE TRASEU DE 31,621 km)



resurse regenerabile, precum și a schemelor de sprijin pentru producerea de energie în cogenerare, cu resurse regenerabile, etc.;

-    Asigurarea prin lege a unor facilități pentru investitorii privați care investesc în retehnologizarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a populației;

-    Asigurarea prin lege / perfecționarea unor facilități pentru populație pentru încurajarea achiziționării, montării și utilizării a unor instalații de încălzire și preparare a apei calde de consum prin utilizarea unor resurse energetice regenerabile (panouri solare, pompe de căldură, generatoare eoliene, surse geotermale, etc.)

-    Promovarea de către stat a unor programei    foirea autorităților


administrației publice locale pentru retehnologizarea și centralizată cu energie termică a populației.


2.3. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor



în prezent, sistemul de termoflcare aferent municipiului Bucuîs^WJJg^afimentat din 7 surse de căldură și anume: surse ce aparțin Eiectrocentrale SA (CTE Sud, CTE Grozăvești, CTE Vest, CTE Progresu), surse independente ( CET Grivita SA și CET Energo Vest) și CT Casa Presei ce aparține RADET.


Deoarece în prezent CET Pipera și CET Titan nu mai furnizază apă fierbinte SACET, consumatorii din ariile de acoperire ale acestora au fost preluați de CTE Grozăvești și CTE Sud.

Toate sursele de căldură au fost optimizate pentru funcționare în regim normal pentru care au fost stabilite arii de furnizare a energiei termice cu încadrarea în disponibilele surselor de căldură.

Schema generală a sistemului de termoflcare și dimensionarea rețelelor asigură în mare parte continuitatea alimentării cu căldură a consumatorilor, prin existența numeroaselor bucle, bretele de legătură și vane de secționare ce pot fi utilizate în cazul apariției unor defecțiuni in sistemul de conducte.

în ultima perioadă, datorită vechimii în exploatare și a procesului de coroziune (interioară și exterioară) la care sunt supuse conductele, s-au produs avarii repetate ale rețelelor de termoflcare ce au condus la întreruperi în alimentarea cu căldură a consumatorilor și la reducerea parametrilor de funcționare a sistemului.

în aceste condiții, inevitabil au apărut "zone critice" în alimentarea cu căldură a consumatorilor din Municipiul București, localizate în special în partea de EST și NORD-EST a Municipiului.


2.4. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții

Subiectul este tratat în " Analiza cost beneficiu"


2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice


Reducerea poluării în mediul urban este prioritate pregnant pe agend^uMăJfl.acest^Qptg3<t/<^oficarea a redevenit u


globală, cary^^Wt'îcewcce mai



——    1


RHD^T


Denumire proiect: REA SISTEMULUI DETERMO MUNICIPIULUI BUC (7 OBIECTIVE ÎNSUMÂND DE TRASEU DE 31,621


Mrea a

;T'* rATt


SShRSB

jJȘȚ|puoue«

"‘‘MM


'W. Pr..

||    7135

•’ȘȘpza:

Studiu de Fezabilitate


Pag.

27/79


când se caută soluții pentru reducerea emisiilor de carbon și pentru furnizarea unor servicii integrate și o mai bună gospodărire a orașelor.

Pentru orașele mari, din ce în ce mai aglomerate, așa cum este și Municipiul București, termoficarea în sistem centralizat reprezintă cea mai sustenabilă și mai eficientă metodă de încălzire a locuințelor și clădirilor, atât din punct de vedere al costurilor, cât și în ceea ce privește diferitele surse de energie pe care le poate integra pentru eficientizarea consumului și reducerea emisiilor.

Sistemul de furnizare centralizată a energiei termice din România are un potențial uriaș de eficientizare și optimizare. De la alegerea celor mai eficienți combustibili din punct de vedere al costurilor, la îmbunătățirea proceselor, adoptarea modelului de cogenerare și reabilitarea rețelelor de distribuție, există multiple modalități de reformare a sistemului și de transformare a acestuia într-un model de succes care să asigure energie termică la costuri accesibile> respectând cerințele europene în materie de mediu.

Obiectivul general al prezentului proiect îl constitue reducerea impactului negativ al nivelului emisiilor poluante cauzate de sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, în scopul îmbunătățirii calității vieții populației din Municipiul București la nivelul anului 2028 și asigurării conformării cu obligațiile de mediu stabilite prin Tratatul de Aderare al României la Uniunea Europeană.

Obiectivul strategic al proiectului constă în asigurarea unui sistem de încălzire urbană sustenabil cu tarife suportabile pentru populația din municipiul București.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

Reducerea poluării aerului (reducerea emisiilor de SO2, NOx și pulberi) generate de

sistemul centralizat de alimentare cu energie termică prin introducerea BAT.

Reducerea pierderilor de energie termică înregistrate pe rețele de transport și distribuție

a agentului termic,-

Reducerea nivelului emisiilor de CO2 și implicațiile aferente schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, contribuind astfel la obiectivul de tara ce vizează reducerea emisiilor GES cu 20% până în 2020 față de 2005.

Conformarea cu prevederile legislației UE și naționale privind domeniul energetic și al protecției mediului.


Asigurarea accesului la serviciul public de alimente^ £tt enârgșfȘ* ermică la prețuri suportabile, în special pentru categoriile de populație cu venitul/ 3. Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum doi pentru realizarea obiectivuluîcle investiții

SCENARIUL 1 - MONTAREA CONDUCTEI.

Scenariul 1 propune demontarea ce


alor de apă fierbinte existente și înlocuirea acestora


cu conducte noi din oțel, în soluție preizoJâtăTîn conformitate cu SR EN 253:2013 - "Conducte pentru

/    \.    .    .    > felii* 1

încălzire districtuală. Sisteme de conducte prefșolate pentru rețele subterane de apă qptâgwfifl&Enblu de conducte de oțel, izolație termică dQpeiîuretan și mapta exterioară de polietileri^^^^'^


Un sistem preizolat este un sistem - țevi și fitinguri din oțel pentru transportul


constructiv rigid, alcătuit din următoai^^l£r|1B» insportul apei fierbinți;    \    ! I leg


ît»'-


exc



:Oît‘ORM CU or.SG'd-'AIUL

—RAD



Denumire proiect: REABILITARĂ/ SISTEMULUI DE TERMOFICARE " MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (7 OBIECTIVE ÎNSUMÂND O LUNGII'

DE TRASEU DE 31,621 km)

Faza: '// Studiu de Fezabilitate


1

I

I

I

I

I

I

I

f

I

I

I

I

I

I


^ția din spumă rigidă de poliuretan (PUR);

"de protecție din polietilenă de mare densitate (PEHD) sau tablă zincată tip SPIRO pentru cofadlîctele montate suprateran;

-    sistemul de supraveghere / semnalizare avarii, ale cărui conductori sunt încastrați în spuma din poliuretan și care au rolul de a asigura supravegherea centralizată si automată, respectiv localizarea erorilor de umiditate ce pot apărea in rețeaua de termoficare

întregul ansamblu formează un sistem legat în care cele trei componente principale se deplasează solidar în urma solicitărilor rezultate din dilatare - contractare.

Conductele preizolate vor fi montate în pământ, în strat de nisip, așternut pe radierul canalelor de termoficare nevizitabile existente, sau pe suporturi speciale cu bride în galeriile vizitabile ce subtraversează artere de circulație importante și în galeriile edilitare.

în căminele de termoficare, conductele vor fi montate în sistem clasic.

Dacă secțiunea de montaj a conductelor preizolate, depășește secțiunea liberă a canalului termic existent, una din conducte va fi montată în afara canalului, după demolarea peretelui opus clădirilor.

în șanțul în care vor fi montate conductele preizolate, paralel cu traseul acestora, se va monta un cablu de însoțire torsadat, necesar atât sistemului de semnalizare avarii conducte cât și sistemelor de urmărire și supraveghere a parametrilor tehnologici.

Cablurile vor fi protejate în tuburi PVC și vor fi montate conform prevederilor normativului PE 107 pentru cabluri.

Echipamentele de urmărire, măsurare și supraveghere / semnalizare trebuie să fie echipate cu interfață Ethernet cu protocol TCP / IP șl cu conector RJ 45 / UTP pentru a putea să comunice prin rețeaua de comunicație aferentă Dispecerului Central.

în ambele scenarii, noile conducte de termoficare vor avea diametrele recalculate, în conformitate cu Studiul ISPE privind eficientizarea sistemului SACET, în care necesarul de căldură prognozat la nivelul anului 2027 va fi de 1.977 Gcal/h.

Compensarea dilatărilor ce apar în sistem, în timpul funcționării, se va realiza fie prin autocompensare, fie prin intercalarea de compensatoare montate între punctele fixe ale rețelei.

D.p.d.v. constructiv, compensatoarele de dilatare pot fi:

-    în formă de "U", utilizate atât în cazul conductelor preizolate montate în pământ, în strat de nisip cât și în cazul conductelor preizolate montate pe suporturi mobile;

-    lenticulare, de dilatație axiale, tip "one-time", utilizate în cazul conductelor preizolate montate în pământ în strat de nisip;

-    lenticulare, de dilatație axiale, unghiulare și laterale, utilizate în cazul conductelor preizolate montate pe suporturi mobile.

Proiectul de reabilitare a rețelelor de apă fierbinte aparținând SACET București are în vedere


și înlocuirea armăturilor uzate sau dep După rolul funcțional pe cari

armături:

-    vane de secționare și

-    robineți de by-pass,

-    robineți de aerisire,

-    robineți de golire.

exploatare următoarele tipuri de

A*-



RDD-T


MUNICIPIULUI BUCUREȘTI^ f (7 OBIECTIVE ÎNSUMÂND O LUNGW&



D.p.d.v. constructiv, armăturile utilizate se prezintă în următoarele soluții:

vanele de secționare și / sau de racord - vane cu obturator sferic, cu trecere directă și

asamblare prin sudare. Vanele de secționare cu Dn£500 sunt vane cu acționare electrică,

-    robineții de by-pass - robineți cu obturator sferic, cu trecere directă și robineți cu sertar pană, ambii cu asamblare prin intermediul flanșelor,

-    robineții de aerisire - robineți cu obturator sferic și trecere directă, cu asamblare prin intermediul flanșelor,

-    robineții de golire - robineți cu sertar pană și asamblare prin intermediul flanșelor. Căminele de termoficare vor fi prevăzute cu aparatură de măsură și control care să măsoare

și/sau să controleze periodic sau continuu presiunea, temperatura, debitul de fluii^tehiculat, etc.

în acest scop, pe ambele conducte de apă fierbinte jC£U£/^Tt£RX vor fi prevăzute

următoarele AMC-uri:

-    termometre indicatoare,



COM’ORM CU OniGsl-'ALUL

prize de presiune cu robinelfe_pgflliiLinontacea-majc

directă.

Vor fi reabilitate și dacă va fi cazul înlocuite, toateXjștalațiile anexe rețelelor de termoficare


manometre indicatoare,


respectiv instalațiile de golire, aerisire, ventilație precum Țîinstalațiile electrice necesare exploatării în condiții normale a sistemului.

Lucrările de montaj conducte desfășurate în cadrul scenariului 1 al proiectului de reabilitare a sistemului de termoficare al Municipiului București constau din:

-    dezafectarea conductelor clasice existente;

-    montarea vanelor de secționare în căminele existente,

-    realizarea si montarea suporturilor fixe;

-    realizarea și montarea suporturilor mobile în cazul montării conductelor preizolate în canale vizitabile sau galerii edilitare;

-    așternerea stratului de nisip pe radierul canalelor termice a

-    pozarea tronsoanelor de conducte pe suporturile mobile/

-    îmbinarea prin sudare a tronsoanelor de conducte;

-    controlul nedistructiv al sudurilor tronsoanelor;

-    proba de presiune hidraulică a conductelor;



-    legarea firelor de semnalizare dintre tronsoanele de conduc continuității acestora;

-    executarea manșonărilor la îmbinările tronsoanelor preizolate;

-    izolarea tronsoanelor montate în sistem clasic;

-    montarea cablului de transmisie date în șanț sau pe pereții canalelor de termoficare în cazul montării conductelor preizolate în canale vizitabile sau galerii edilitare.

Lucrările de construcții desfășurate în cadrul scenariului 1 al proiectului < sistemului de termoficare al Municipiului București constau din:    /</'?•’X”

desfacerea sistemului rutier, trotuarului, platformei betonate/ amplasamentul rețelei;

săpătură de pământ până la plăcile de acoperire a galeriei sau canaluluf^s^ic țxj$e£ i frA.P.CÎ-




RriD^T

Denumire proiect: REABILITA®^' SISTEMULUI DE TERMOFICAR|f± S MUNICIPIULUI BUCUREȘTM& f'tJț (7 OBIECTIVE ÎNSUMÂND 0 LUNgK , DE TRASEU DE 31,621 km)

i+ATi =O|35 "•‘F'âzO

5țlîdiu de * Fezabilitate

Pag.

30/79



săpătură de pământ până la radierul canalului termic existent, executat din bolțari, demontarea plăcilor prefabricate sau a bolțarilor,

după demontarea conductelor clasice și a suporturilor mobile, înlocuirea pernelor din beton deteriorate și completarea numărului acestora acolo unde este cazul, datorită diferențelor dintre lungimile portante ale conductelor existente față de cele ale conductelor nou proiectate,

după montarea conductelor preizolate, acoperirea acestora cu pământ sau remontarea plăcilor de acoperire ale canalelor termice acolo unde este cazul,

înlocuirea eșafodajelor pentru vanele montate suprateran sau în căminele existente, înlocuirea capacelor de acces cu capace tip ROMTELECOM prevăzute cu un sistem de

siguranță (încuietori și balamale) și a treptelor de acces la căminele existente,

- realizarea căminelor electrice, adiacente căminelor în care sunt montate vanele de


secționare;

realizarea căminelor de golire, adiacente traseului de conducte montate în sistem

preizolat;

refacerea hidroizolației căminelor de termoficare cu membrană bituminoasă termosudabilă acolo unde este cazul,

astuparea șanțului cu pământul care a fost evacuat, realizându-se compactarea acestuia

pe straturi,

refacerea stratului superior Ia forma inițială, în structuri aș punerea in funcțiune a conduct dor.

CONFORM CU ORsGiî'îALUL Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bu. reabilitare a instalațiilor electrice de forță, protecție, iluminat căminelor de termoficare aflate pe traseul rețelelor de apă fierbin Alimentarea tablourilor electrice pentru distribuția montate în căminele adiacente aferente fiecărui cămin d4 ț tehnice elaborate în avizul tehnic de racordare de către EN


re cu cele existente;


le^rifci


oficâre<$

v fi'


cuprinde și lucrări de tensiune redusă aferente modernizate.

monitorizare (TDM), face conform soluției


SCENARIUL 2 - MONTAREA CONDUCTELOR IN SISTEM CLASIC


I

1

1

I

1

1


’fl II.’


Conducte i


oțel, în


Scenariul 2 propune înlocuirea conductelor de termoficâr soluție clasică.

Izolația conductelor va fi din vată minerală cașerată pe folie de aluminiu.

Conductele de termoficare vor fi prevăzute cu sistem supraveghere / semnalizare avarii.

Sistemul va fi livrat complet, inclusiv elementele de fixare a conductorilor de detecție și de întoarcere de pe conducte, precum și toate materialele necesare pentru punerea în funcțiune a instalației.

Echipamentele de urmărire, măsurare și supraveghere / semnalizare trebuie să fie echipate cu interfață Ethernet cu protocol TCP / IP și cu conector RJ 45 / UTP pentru a puț^«^^fciQice prin rețeaua de comunicație aferentă Dispecerului Central.

Pe pereții canalelor de termoficare, se vor monta cabluri de însoțire sistemului de semnalizare avarii conducte cât și sistemelor de urmăr|^^i/șj||râvf parametrilor tehnologici.    \



I

I

I

i

I

I


RHD-T



Denumire proiect: REABILIT, SISTEMULUI DE TERMOFICAiț|Ș£L ut.u MUNICIPIULUI BUCUREȘ (7 OBIECTIVE ÎNSUMÂND O LUN DE TRASEU DE 31,621 km)


NrSfi» at» ?M35

udiu de Fezabilitate


Cablurile vor fi protejate în tuburi PVC și vor fi montate conform prevederilor normativului PE 107 pentru cabluri.

Conductele de termoficare vor fi montate pe traseele existente, în canale nevizitabile, semivizitabile sau vizitabile realizate din elemente prefabricate din beton, sau executate monolit, funcție de diametrul nominal al conductelor și de importanța rețelei de termoficare (magistrale de transport, ramificații din conductele magistrale, racorduri la consumatori).

Montarea conductelor se va face pe suporturi mobile noi, glisante sau rulante, în funcție de diametrul acestora și de modul de compensare al sistemului. Acesta se va realiza în continuare fie prin autocompensare fie prin intercalarea de compensatoare montate între punctelșJiXjyale rețelei.


în formă de "U", lenticulare, de diiatație axiale, lenticulare, de diiatație unghiulare, lenticulare, de diiatație laterale,


CONFORM CU 0


In


cadrul lucrărilor de reabilitare a sistemului de termofidare


Municipiului București, prezent, vor fi înlocuite cu


compensatoarele de diiatație axiale cu presetupă, utilizate până compensatoare lenticulare.

Compensatoarele lenticulare existente vor fi verificate, iar dacă în urma verificărilor, se va constata că starea lor nu permite o exploatare în condiții de siguranță a sistemului, vor fi înlocuite cu unele noi.

Aceeași procedură va fi aplicată și suporturilor fixe existente în căminele de termoficare și canale termice.

La fel ca în scenariul 1, vor fi reabilitate și dacă va fi cazul înlocuite, toate instalațiile anexe rețelelor de termoficare respectiv instalațiile de golire, aerisire, ventilație precum și instalațiile electrice necesare exploatării în condiții normale a sistemului.

Deasemenea vor fi înlocuite armăturile uzate sau depășite moral, existente în sistem.

Căminele de termoficare vor fi prevăzute cu aparaturLd^n^sfe’ă^i control care să măsoare și/sau să controleze periodic sau continuu presiunea/î^mpa^uraulfibitufj^.fluid vehiculat, etc.

în acest scop, pe ambele conducte de | apăy^b/i^e^TUh/RET^R), vor fi prevăzute următoarele AMC-uri:

-    termometre indicatoare,

-    manometre indicatoare,

-    prize de presiune cu robinete pentru montdirectă.

Lucrările de montaj conducte desfășurate în cadrul scenariului 2 al proiectului de reabilitare a sistemului de termoficare al Municipiului București constau din:

-    dezafectarea conductelor existente;

-    montarea vanelor de secționare,

-    realizarea si montarea suporturilor fixe;    /

-    realizarea și montarea pernelor din beton și a suporturilor mobile/

-    pozarea tronsoanelor de conducte;

-    asamblarea prin sudură a tronsoanelor de conducte;

-    montarea firelor sistemului de supraveghere / semnalizare avarii c





(C®,)îî

1 ° x4


..

. s


Nr. Pr.:

RriD^T


7135

Faza:

Studiu de Fezabilitate


controlul nedistructiv al sudurilor tronsoanelor; proba de presiune hidraulică a conductelor; legarea firelor de semnalizare cjintr-e tronsoanelerd'eTdHdpcte

continuității acestora;

-    izolarea conductelor;

-    montarea cablului de transmisi^-date-peTierețîît'ănălelor


CONFORM CU OnOK

Lucrările de construcții desfășurate în cadrul scenariuli sistemului de termoficare al Municipiului București constau dij desfacerea sistemului rutier, trotuarului, pl^ amplasamentul rețelei;

săpătură de pământ până la plăcile de acoperire a galeriei sau canalului termic existent, săpătura de pământ până la radierul canalului termic existent, executat din bolțari, demontarea plăcilor prefabricate sau a bolțarilor,

după demontarea conductelor clasice și a suporturilor mobile, înlocuirea pernelor din beton deteriorate și completarea numărului acestora acolo unde este cazul, datorită diferențelor dintre lungimile portante ale conductelor existente față de cele ale conductelor nou proiectate,

după montarea conductelor clasice, se remontează plăcile de acoperire ale canalelor termice, respectiv bolțarii, cu un procent de 10% elemente de acoperire noi,

înlocuirea eșafodajelor pentru vanele montate suprateran sau în căminele existente, înlocuirea capacelor de acces cu capace tip ROMTELECOM prevăzute cu un sistem de

siguranță (încuietori și balamale) și a treptelor de acces la căminele existente,

realizarea căminelor electrice, adiacente căminelor în care sunt montate vanele de

secționare;

refacerea hidroizolației căminelor și galeriilor de termoficare cu membrană bituminoasă termosudabilă acolo unde este cazul,

astuparea șanțului cu pământul care a fost evacuat, realizându-se compactarea acestuia

pe straturi,

refacerea stratului superior la forma inițială, în structuri asemănatojre cu cele existente; punerea in funcțiune a conductelor.


Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului reabilitare a instalațiilor electrice similare cu cele prezentai Pentru fiecare scenariu analizat s-a întocmit un devizf conformitate cu HGR 907/2016 și este structurat în 6 capitol!

.., Tară TVA (19%)


Scenariul 1

Valoarea totala estimată - 274.894.008,94 lei fără TVA (326.664.118,76 Din care 219.976.988,21 lei fără TVA (261.772.615,97 lei cu TVA ) reprezintă cheltuielile pentru construcții - montaj

Scenariul 2    m-mu/v/

Valoarea totala estimată - 199.387.505,96 lei fără TVA (236.946.642,73 lei Din care 155.258.074,99 lei fără TVA (184.757.109,24 lei cu TVA ) reț^R^^a^ construcții - montaj    “ ° " ’


RHD=T



Studiu de Fezabilitate


Comparând d.p.d.v. economic cele două scenarii, rezultă că investiția de bază din Scenariul 2 are o valoare mai redusă decât investiția de bază din Scenariul 1, dar totodată prezintă și următoarele dezavantaje majore:

-    Conductele clasice, montate pe suporturi, în canale și galerii de termoficare, trebuie expertizate tehnic pe întregul traseul propus, fapt ce poate conduce la întârzierea lucrărilor de montaj.

-    Dacă în urma expertizării tehnice a galeriilor de termoficare rezultă că acestea trebuie consolidate pe o lungime foarte mare, lucrările de montaj pot fi întârziate foarte mult.

-    Izolarea conductelor clasice se va face anevoios în galeriile vizitabile (care nu vor fi decopertate în totalitate), fapt ce va conduce la creșterea duratei de execuție a montajului.

-    Durata de viață a conductelor clasice izolate cu saltele din vată minerală este mai mică decât cea a conductelor preizolate. In timp izolațiile de vată minerală se tasează, pot acumula apă ducând în final la corodarea exterioară a conductelor.

-    Datorită pătrunderii umezelii (infiltrații sau refulări ale canalizării) în galeriile de termoficare atât suporturile glisante cât și cele rulante se pot gripa ceea ce atrage după sine o blocare a sistemului de conducte în timpul funcționării ce are drep^apsff^nWWMprea acestora.

întârzierile lucrărilor de montaj pot conduce jQ^feșpeetateaVgi^ficelor de execuție și a termenelor propuse.



AVANTAJELE SCENARIULUI RECOMANDAT

Comparând d.p.d.v. tehnico-economic cele douâ^c^^rft^ryjp^^ftimă pentru reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București    scenariului 1, în care

conductele de alimentare cu apă fierbinte a SACET București vor frrnOntate în sistem preizolat.

Conductele preizolate vor fi montate în pământ, în strat de nisip, așternut pe radierul canalelor de termoficare nevizitabile existente, sau pe suporturi speciale cu brideîn galeriile vizitabile ce subtraversează artere de circulație importante precum și în galeriile edilitare.

în căminele de termoficare, conductele vor fi montate în sistem clasic.

Avatajele reabilitării rețelelor de termoficare în sistem preizolat sunt următoarele:

-    durata de viață garantată, în condiții de exploatare corectă, de peste 30 de ani, la o temperatură de lucru de max. 140° C,

-    reducerea considerabilă a pierderilor de căldură, raportată la conductele clasice (scăderea de temperatura se consideră de 0,5°C/ km la funcționarea în regim normal),

-    sistemul de conducte legat, permite reducerea suprafeței de teren ocupată de lucrare prin utilizarea unor soluții tehnice noi de preluare a dilatărilor termice (utilizarea compensatorilor one-time),

-    în eventualitatea devierii rețelelor de termoficare pe trasee noi, nu mai este necesară construirea canalelor termice din beton, conductele preizolate pozându-se direct în pământ pe un pat de nisip,

durata de execuție^ rețelelor din conductele preizolate este ^^Bsawgfcdecât clasice,    / /    /


a celor



jirezentul document ești cazului în care există o


proprietatea RADET și nu poate fi copiat, folosit sau rizare scrisă din partea regiei.


-—’T-

făcut cunoscut altor persoane, cu'excepția


RPlD-T



7135 Faza:

Studiu de Fezabilitate


i

I

I

I

I

1

I

p


3.1. Particularități ale amplasamentului:

a) Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietății sau titlul de proprietate, servituți, drept de preempțiune, zonă de utilitate publică, informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz);

Rețelele termice ce urmează a fi reabilitate sunt:

-    Magistrala I Sud - CM 11' - CP3 - CV5/4

-    Magistrala ll.Sud- CSI (CET)-CS5 Bobocica

-    Magistrala II Sud - CM43 - COZ

-    Magistrala II III Grozăvești = C15/20 - CS12 Magistrala Progresu Berceni - CB4 - CO5 Magistrala Progresu Ferentari - CF6 - C14S Magistrala I - III Vest - CD9 - CD5


Nr

obiectiv

Delimitare cămine

Suprafața ocupata de lucrare (m2)

Structura

Dn

Lungirrre—

traseu

(m)

Amplasament

, 0

1

2

3

4

5

1.

CM11* - CP3 - CV5/4

17.100

Dn65

DnlOO

55

505

Sos.Pantelimon (inclusiv subtraversare), Bd. Chisinau (inclusiv subtraversare), str. Sold. Savu Marin, sector 2

Dnl25

569

Dnl50

1.330

Dn200

328

Dn250

315

Dn300

508

Dn400

981

Dn700

176

Dn800

1.164

Total

5.931




--—-

RHD^T

Denumire proiect: REABILITAB^Adib6< SISTEMULUI DETERMOFlCAreE^Lup

TuBt MUNICIPIULUI BUCUREȘWS (7 OBIECTIVE ÎNSUMÂND 0 LUNGÎ&fe DE TRASEU DE 31,621 km)

"W-

T’Nr.®®):

AT* 3 (wL oriei J«<135

^Studiu de Fezabilitate

Pag.

35/79

Magistrala II Sud

Nr lot


Delimitare cămine


Suprafața ocupata de lucrare |m!)


Structura

Dn


Lungime

traseu

(m)


Amplasament


Dn50


DniOO


Dnl25


Dnl50


Dn200


Dn250


Dn300


1.


CSI (CET) -CS5'( Bobocica)


12.525


Dn900


630


45


551


758


96


430


840


927



Str. Cârstea Ion, Str. Râmnicu Sărat, subtraversare Str. Râmnicu Sărat, Str. Bogdan GheorgheTudor, subtraversare Str. Râmnicul Vâlcea, Aleea Sublocotenent Adrian Cârstea, Str. Danubiu, Str. Soldat losif Ion, subtraversare Str. Soldat losif Ion, Aleea Âăndărei, Aleea Suraia, Str. Lăcrămioarei, Str. Fizicienilor, Str. Locotenent Nicolae Pascu, Str. Nicolae Pascu, Bd. Energeticienilor, Subtraversare: Bd. Energeticienilor, subtraversare Calea Vitan, Str. Drumețului, sector 3


Șoseaua Colentina, Str. Chiristigiilor, subtraversare Ziduri Moși, Șos. Pantelimon, subtraversare Șos. Pantelimon, Șos. Mihai Bravu, subtraversare Bd. Ferdinand, subtraversare Șos. Mihai Bravu,sector 2



RDD^T

Denumire proiect: REABILITAHW SISTEMULUI DE TERMOFICARțfl MUNICIPIULUI BUCUREȘTI^,

(7 OBIECTIVE ÎNSUMÂND 0 LUNcfe DE TRASEU DE 31,621 km)

ui?

Nr'$r\

CVR- 'J35

' -fi

Faza

Studiu de Fezabilitate

Pag.

36/79

Magistrala II - III Grozăvești


Nr lot


Delimitare

cămine


Suprafața ocupata de lucrare (m2)


Structura

Dn


Lungime

traseu

(m)


Amplasament


4.

C15/20- CS12

15.780


Dn80


DnlOO


Dnl25


DnlSO

Dn200


Dn400


Dn500


Dn600


231


695


469


675


118


864


337


2.155



PT Casata, subtraversare Str. Tache lonescu, Str. Tache lonescu, PT Cosmonauților, Piața Cosmonauților,Calea Dorobanților, Bd. lancu de Hunedoara, subtraversare Bd. . lancu de Hunedoara, Calea Dorobanților, Str. Axinte Uricariul, subtraversări Calea Floreasca, Str. Hatmanu Arbore, Bd. lancu de Hunedoara, subtraversare Str. Braziliei, subtraversare Str. Finlanda, subtraversare Str. Roma, subtraversare Str. Londra, subtraversare Str. Mexic, subtraversare Str. Argentina, Str. Duiliu Zamfirescu, subtraversare Str. Louis Blanc, Str. Duiliu Zamfirescu, subtraversare Str. Paris, PT Comitetul Geologic, subtraversare Șos. Kiseleff, subtraversare Bd.l Ion Mihalache, Piața Ion Mihalache, Str. Arhitect Ion Mincu, PT 7 Clucerului, subtraversare Bdul Ion Mihalache, Str. Maior Câmpeanu Alexandru, PT 101 Mai, Bd. Ion Mihalache, subtraversare Bd. Ion Mihalache, Str. Ion Neculce, PT 9 1 Mai, Bd. Ion Mihalache, PT 5 IMai, Bd. Ion Mihalache, subtraversare Bd. Ion Mihalache, Str (KW® A Mai,Sector 1,2 /



i
I

I

!•

I I I I I I I I


RflD^T


Denumire proiect: REABILIT SISTEMULUI DETERMOFICAR MUNICIPIULUI BUCUREȘT (7 OBIECTIVE ÎNSUMÂND O LUNGDE TRASEU DE 31,621 km)


Magistrala Progresu Berceni


Nr lot


6.


Delimitare

cămine


CB4 - CO5


Suprafața ocupata de lucrare

(m2)


Structura

Dn


DnlOO

Dnl25


Dnl50


Dn200


Dn700


10.370



Lungime

traseu

(m)


239


1.032


648


14&


1.561


Pag.

37/79


Amplasament


CV Str. Stoian Militaru, Șos. Olteniței, Str. Alunișului/PT 4 Oltenița Placare, CR 4 Placare, CB 1 Bd. Ctin Brâncoveanu, CB 2 Bd. Ctin Brâncoveanu, CR Bd. Ctin Brâncoveanu, PT 5 Brâncoveanu, CB 4 Bd. Ctin Brâncoveanu, CR 1 Spitalul Clinic de Urgență pentru copii Maria Sklodowska Curie, Str. Salinei, Str. Vasilescu M. Gheorghe, Strada Soldat Minca Dumitru, Str. Prășilei, Str. Peroni, PT Prășilei

CB 2 Bd. Ctin Brâncoveanu, subtraversare Bd. Ctin Brâncoveanu, Str. Secuilor, Str. Sașilor, subtraversare Str. Băltița, PT 8 Brâncoveanu, Str. Secuilor, subtraversare Str. Păduroiu, Str. Băltița, CR 8 Brâncoveanu, Str. Secuilor, CR, Str. Secuilor, subtraversare Str. Huși, PT 19 Dolhasca, Str. Secuilor, PT 9 Brâncoveanu,Sector 4




RPlD^T

Denumire proiect: REABILITAkE’Aj SISTEMULUI DETERMOFICAife^Lo'^

MUNICIPIULUI BUCUREȘlfe (7 OBIECTIVE ÎNSUMÂND 0 LUNWîE

DE TRASEU DE 31,621 km)

. J^diu de =^Fezabilitate

Pag.

38/79

Magistrala Progresii Ferentari


i

I

i

!•

I I I I I I I I


Nr lot


2.


Delimitare cămine


Suprafața ocupata de lucrare (m2)


Structura

Dn


Lungime

traseu

(m)


Amplasament


CF6 - C14S


18.142


Dn32


Dn40.


Dn65


Dn80


DnlOO


Dnl25


Dnl50


Dn200


Dn600


65


72


16


141


672


1.276


964


50


3.049



PT Cămin nefamiliști Str. Mihail Sebastian nr. 116, subtraversare Str. Aurel Ciurea, Str. Mihail Sebastian, PT 3 Sebastian> Str. Mihail Sebastian, subtraversare intersecție Str. Maria Cunțan cu Str. Mihail Sebastian, Str. Maria Cunțan, subtraversare Str. Conțești, Str. Conțești nr. 6, PT 5 P. Ispirescu, subtraversare Str. Dorneasca în dreptul nr. 18, Str. Dorneasca nr. 14- PT4 P Ispirescu, Str. Mihail Sebastian nr. 98, Str. Mihail Sebastian, subtraversare Str. Samuil Vulcan, Str. Mihail Sebastian subtraversare Str. Mihail Sebastian in dreptul Liceului Tehnologic „Dimitrie Guști" spre Str. Dumbrava Nouă, PT7 Sebastian, Str. Mihail Sebastian, modul ANAF, subtraversare Str. Ileana Cosânzeana în dreptul Str. Mihail Sebastian nr. 32, Str. Ileana Cosânzeana, subtraversare Str. Gr. Tocilescu, Școala Gen. Nr. 132, subtraversare Str. Mihail Sebastian în dreptul nr. 32, Str. Ileana Cosânzeana, PT 6 Sebasian, subtraversare Str. Mihail Sebasian în dreptul nr. 5, Sebastian

sut^«yeriflia£a®®fifahovei în

«im


/ersare


Denumire proiect: REABILITAREA

Nr. Pr.:

RfîD^T

SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL

7135

Pag.

39/79

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Faza:

(7 OBIECTIVE ÎNSUMÂND 0 LUNGIME

Studiu de

DE TRASEU DE 31,621 km)

Fezabilitate


Calea Ferentarilor în dreptul nr. 1, Calea Ferentarilor, Str. Tutunari, PT 2 Ferentari, Str. Tutunari, PT 3 Ferentari, subtraversare Str. Tutunari la intersecție cu Calea Ferentarilor, continuare Calea Ferentarilor, subtraversare Calea Ferentarilor in dreptul nr 17 spre PT 6 Sălaj, subtraversare Calea Ferentarilor in dreptul nr 20 spre PT 4 Sălaj, Str. Spătaru Preda, Racord SITACO, subtraversare parcare Str. Spătaru Preda nr. 12, PT Doina, Continuare Calea Ferentarilor nr. 21, dublă subtraversare Calea Ferentarilor în dreptul nr. 23, continuare Calea Ferentarilor, subtraversare Calea Ferentarilor în dreptul Str. Sergent C-tin Mușat, Calea Ferentarilor, subtraversare intersecție Calea Ferentarilor cu țtr. Ștefan Popa, Str. Stănișoara s^re CET Grozăvești, sector 5


Magistrala l-lli VEST

Nr

lot

Delimitare cămine

Suprafața ocupata de lucrare (m2)

-

Structura

Dn

..........C

traseu

(m)

Z'    * -C

Amplasament

0

1

2

3

4

5

9.

Cămin CD9 - Cămin CD5

3.490

Dn600

950

CD 5, subtraversare Str. Pravăț, Drumul Taberei, subtraversare

Str. Brașov, CD 9, sector 6

Rețelele de termoficare proiectate se incadreaza in categoria de importnormala a construcțiilor („C" ), construcții obișnuite a caretfdîeindeplinire nu implica risGtfâ^âJmf'i^iptate sau natura.    / //    /W/X



RPlD^T

Denumire proiect: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (7 OBIECTIVE ÎNSUMÂND O LUNGIME DE TRASEU DE 31,621 km)

Nr. Pr.:

7135

Faza:

Studiu de

Pag.

40/79

L

a) Statutul juridic al terenului ce urmeaza a fi ocupat

Reabilitarea rețelelor de agent termic primar se realizează pe traseul exfefșpt, pe domeniu public situat în sectoarele 146. Pentru cadastrele obținute de la OCPI se are în vecre^ogltBgrarea cărților funciare în care vor fi menționați proprietarii.


b) Relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

înainte de execuția lucrărilor, prin avizul obținut de la PMB - Direcția Sistematizarea

Circulației pe baza planului de semnalizare rutieră vor fi regtamenrae căile de acces ale pietonilor și autovehiculelor în zonă.

c) Orientări propuse față de construite (ale zonelor de inter-venție);-

^uncteip de interes naturale sau


âniei și un important centru industrial și locuitori (2011). Cohfdrm estimărilor unor


Bucureștiul este cel mai populat orașul commercial al țării având o populație de 1.883.425 specialiști, Bucureștiul adună zilnic peste 3 milioan de oameni, iar în următorii 5 ani acest număr va depăși 5 milioane. Este situate în partea de S-SE a României, având coordonatele geografice 25° 49' 50" - 26° 27' 15" longitudine estică și 44° 44' 30" - 44° 14' 05" longitudine nordică și este delimitat de județele Prahova (N), Ialomița (E-EN), Călărași (E-SE), Giurgiu (S-SV) și Dâmbovița (V-NV).

Câmpia Bucureștiului are altitudini cuprinse între 100-115 m, în partea nord-vestică și 50-60 m în cea sud-estică, în lunca Dâmboviței. Orașul propriu-zis se desfășoară între 58m și 90m altitudine, iar pantele nu depășesc valoarea de 2 grade.

Bucureștiul se află situat pe malurile râului Dâmbovița, ce se varsă în Argeș, afluent al Dunării, mai multe lacuri regâsindu-se pe suprafața sa teritorială: Lacul Herăstrău, Lacul Floreasca, Lacul Tei sau Lacul Colentina. în București există mai multe parcuri mari: Parcul Cismigiu, Parcul Herăstrău (care inglobează și Muzeul Satului), Gradina Botanică, Parcul Tineretului, Parcul Alexandru loan Cuza precum și o multitudine de parcuri mai mici și spații verzi.

Lucrările de reabilitare a rețelei de termoficare nu vor modifica traseul injtiaLal rețelei pentru care au fost obținute avizele de traseu la executarea și punerea în funtJț^Șsa WcqB^ și au fost obținute cu peste 30 de ani în urmă.

Excepție de la traseul inițial se va face doar in următoarele sit

•    Devieri impuse de construcții nou apărute pe traseul i( care au autorizație de construcție;

•    Devieri impuse de schimbarea regimului juridic al terenuli

•    Devieri impuse de eventualele gospodăriri subterane de i

•    Devieri impuse de zonele sensibile din punctul de vedere al protejării biodiversității.

Vor fi afectate direct de activitățile de reabilitare a rețelei de termoficare următoarele zone de parcuri, grădini, squaruri și fâșii plantate publice din municipiul București:

Zone verzi din jurul blocurilor în zonele: Berceni, Târnava mare, str. Moldovița, Giurgiu, str. Stoian Militaru, Bdul Metalurgiei, zona Tineretului, str. Emil Racoviță, Bdul Thec^jarMî^idy, Bdul 1 Decembrie 1918, Bdul Nicolae Grigorescu, str. Lucrețiu Pătrășcanu, Șos ColetJ^â^^^B^ii Bravu, Bdul Nicolae Grigorescu, str. Mașina de pâine, Bdul Decebal, Drumul Tabe/^"Șd^^â^^i\ Bdul Libertății, str. Dumbrava Nouă, str. Emil Racoviță, Bdul Camil Ressu


R-A.D.&-

RPID^T

Denumire proiect: REABILIT^^^„e SISTEMULUI DETERMOFICARBțL U£UB

MUNICIPIULUI BUCUREȘTN&V (7 OBIECTIVE ÎNSUMÂND O LUNGW^

DE TRASEU DE 31,621 km)

,-fNr/ra):

S’ 1135

FâSajz

.fiJ^tudiu de Fezabilitate

Pag.

41/79


Zone protejate parțial din punct de vedere arhitectural (clădiri de patrimoniu): str. Vlaicu Vodă, str. D. Papazoglu, Bdu, Unirii, Splaiul Unirii, str. Popa Soare, str. Mântuleasa, Bdul Pache Protopopescu, Bdul Regina Maria, str. Palatul Justiției, Bdul Națiunilor Unite, str. Braziliei, str. Roma, str. Londra, str. Mexic, str. Argentina, str. Duiliu Zamfirescu, str. Lous Blanc, str. Paris, str. Tache lonescu, Piața Cosmonauților, Calea Dorobanți,

Parcuri de cartier ce vor fi afectate pe zone mici (400-600 m2), periferice de către proiect: Parc Flamura, zona Parcul Orășelul Copiilor, Parcul din jurul Sălii Polivalente, Parcul Pantelimon, Parcul Bobocica, Parcul Obor, Parcul Universități» Politehnica, Parcul din jurul Spitalului clinic al Municipiului București, Parcul Palatului de Justiție, Parcul Izvor, Parcul Regina Maria, spațiu verde Aleea Poiana Sibiului, parcul Motodrom.



d) surse de poluare existente în zonă;

Apele uzate

în faza de execuție apele uzate provenife^eTâ^rupuriiS'SăîîiTare;



containerele sanitare 18--fiTC. în urma realizării â municipală, constructorul


vor fi colectate într-un bazin etanș vidanjabil de capacitate mar proceselor tehnologice, apele uzate vor fi evacuate direct la canal fiind responsabil de acest lucru. Din canalizarea municipală se vor transmite spre canalul colector al municipiului București, iar de aici la stația de epurare Glina

Apele uzate provenite de la baraca spălător vor fi colectate în acelali bazin etanș vidanjabil. Acesta va fi vidanjat periodic iar apa uzată descărcată în stația de epurare Glina.

Apele uzate ce vor fi vidanjate și descărcate în stația de epurare trebuie să respecte indicatorii de calitate conform HG 188/2002, modificată și completată de HG 352/2005 actualizată, Anexa 2 -NTPA 002/2005 - Normativ privind condițiile de evacuare ajSfolor u^pte-îr^ețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare.

Menționam că apele uzate nu vor afecta nici m desfățura lucrările de intervenție.

Aerul

Sursele de poluanți vor fi specifice fiecărei etape db^m^lețneriț^^-ș^'rdiectului: sursele asociate etapei de construcție și eventuale surse asociate etapei^ exp^^ta^ajxroiectului.

în etapa de construcție principalele surse de poluare a atmosfereh/o^frreprezentate de:

Pregătirea suprafeței de teren necesare amplasării organizării de șantier pe toate cele 7 de loturi ale investiției,

Executarea de săpături (excavații) ale unor straturi de sol la adâncimea necesară,

Realizarea lucrărilor de construcție (reabilitare) propiu-zisă a rețelei de termoficare implicând: umpluturi, operații de compactare, așternere sistem rutier deteriorat etc.,

Manevrarea materialelor solide generatoare de praf (vegetație, sol vegetal, sol steril, materiale de construcție), implicând operații de strângere în grămezi, încarcare/descărcare, depozitare sol (vegetal și steril) pe amplasament în vederea reutilizării, după finalizarea lucrărilor de reabilitare, pentru reabilitarea porțiunilor de teren afectat, utilizarea materialelor de construcții,

Eliminarea solului excedentar, a deșeurilor vegetale și a deșei^i^T^JJâț^jstrucție, implicând operații de încărcare în vehicule și transportul către depozitele de

Funcționarea echipamentelor, utilajelor și vehiculelor,    fag* SHtoAJL



Dezafectarea organizării de șantier și a tuturor facilităților din zc




Prezentul document este proprietatea RADETși nu poate fi copiat, folosit sau făcut cunoscut altowen. cazului în care există o autorizare scrisă din partea regiei.    ' ' D'


I
I
I
h

i

i
i
i

i

i

i


RHD=T


Denumire proiect: REABILIT/ SISTEMULUI DETERMOFIC/


MUNICIPIULUI BUCURESjfițt ^,'1 (7 OBIECTIVE ÎNSUMÂND O LUN^IE

DE TRASEU DE 31,621 kmP^0^^


135


rudiu de szabilitate


Pag.

42/79


Transportul în și dinspre zona organizării de șantier a materiilojUHSnfe, iții construcție și a deșeurilor,    /q

Principalul poluant care va fi emis în atmosferă în etapa de consmicți^'yâSRZcfe^teze^tat de particulele în suspensie cu un spectru dimensional larg, incluzând PM10. * (

Ratele de emisie a particulelor în atmosferă depind de o serie de paramețiii^mhX^^are cei mai semnificativi sunt: condițiile meteorologice (viteza vântului, precipitațyfe^^raâterja^p^solului sau materialului manevrat (umezeală, conținut de particule în suspensiejM^h^^U^î' utilajele generatoare de praf, capacitatea utilajelor utilizate, uzura drumului, caracteîîstîcile tehnice ale vehiculelor de transport, măsurile ce se vor lua pentru reducerea poluării aerului.

Alte surse de poluanți atmosferici sunt repiezentat-e-de-opțratiile de sudur^^așternerea


betonului asfaltic și a mixturilor asfaltice vopselelor.

Luând în considerare elementele


fn faza

CO!CO»

dejiial-susr-emisiile-polîerîțialj



de utilizarea


luahțt atmosferici

generate de activitățile de execuție a reabilitării rețelei de termoficare supt reprezentate de:

Particule provenite de la operațiile de: excavare, coțnpactarep’îhcărcare/descărcare materiale/deșeuri generatoare de praf, reabilitare terenuri afectate^

Particule generate de activitățile de transport și de depozitarea solului vegetal și steril,

Particule provenite din eroziunea eoliană a suprafețelor de teren decopertate, a stivelor de sol depozitate și de la deșeurile solide,

Gaze de eșapament de la vehicule și utilaje acționate de motoare cu ardere internă, conținând: oxizi de azot (NOX, N2O), oxizi de carbon (CO, CO2), oxizi de sulf, compuși organici volatili (metan și compuși nemetanici), hidrocarburi aromatice policiclice (în cazul utilajelor mobile), particule cu conținut de metale (emisii de Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn, cu mențiunea că emisiile de Pb vor fi foarte scăzute prin utilizarea utilajelor și vehiculelor acționate de motoare Diesel,

Emisii de particule de oxizi de azot și de ozon generate de operațiile de sudura,

Emisii de compuși organici volatili nemetanici rezultate din: așternerea betonului asfaltic cu ocazia refacerii amplasamentelor, a mixturilor asfaltice (refacere trotuare, alei în parcuri), utilizarea vopselelor (vapori de solvenți organici), manevrarea carburanților (vapori de hidrocarburi din grupa motorinelor).

Toate categoriile de surse asociate etapei de construcție vor fi nedirijate de suprafață și liniare, având un impact strict local, temporar și de nivel minim până la moderat.

Impactul preconizat va fi un impact negativ moderat, iar complexitatea se poate clasifica ca fiind de asemenea moderată. Impactul va include efecte indirecte, fără a aduce prejudicii importante

Activitatea de reabilitare a rețelei de termoficare va implica o potențială poluare a solului din următoarele surse:

Surse punctiforme ca urmare a excavării și manevrării pământului și activității determinate de organizarea de șantier. în general solul va fi afectat ca urmare a activităților de excavare și rambleiere, protecția necorespunzătoare a zonelor de excavare poate avea ca rezultat eroziunea solului pe porțiuni mici.

în principiu toate categoriile de sol pot suferi efectul eroziunii^j^^^^S^t^^ice a acestui proces este suficient de mare (unghiul de înclinare al pantelor, forța Z^^i^MMge^^siturilor de ploaie, sol vegetal slab dezvoltat). Ca atare există posibilitatea afectănil^i|i^^^O plif giăsurile ce vor fi preconizate acest lucru se va diminua până la eliminarea totală.


—.--— -—-Zc,,,»    -

Prezentul document este proprietatea RADETși nu poate fi copiat, folosit sau făcut cunoScu^^persoane] cil excepția cazului în care există o autorizare scrisă din partea regiei.


1

1

t

i

I

I


RHD^T

Denumire proiect: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (7 OBIECTIVE ÎNSUMÂND 0 LUNGIME DE TRASEU DE 31,621 km)

Nr. Pr.:

7135

Faza:

Studiu de Fezabilitate

Pag.

43/79



Surse liniare datorate traficului de vehicule grele și utilaje/echipamente din cadrul organizării de șantier,

Surse necontrolate ca urmare a scurgerilor/pierderilor accidentale datorate funcționării mijloacelor acționate cu motoare cu ardere internă, efectuarea de operații de reparare și întreținere a acestora în condiții improprii,

Surse necontrolate datorate depozitării necontrolate pe sol a unor materiale sau deșeuri care ar putea afecta calitatea acestuia și/sau amenajării necorespunzătoare a depozitelor de materii prime utilizate, a depozitelor temporare de deșeuri sau datorită descărcări accidentale de ape uzate.

Potențialele'surse de poluare a solului și subsolului în perioada de exploatare pot fi generate ca urmare a nefuncționării temporare și locale în următoarele cazuri:

- Descărcări și pierderi accidentale ca urmare a unor disfuncționalități tehnice sau mecanice la rețeaua de distribuție,

Activități necorespunzătoare ca urmare a activității de mentenanță periodică a rețelei, Nivelul de zgomot

în timpul fazei de construcție/reabilitare variază funcție de tipul și intensitatea operațiilor, tipul utilajelor în funcțiune, regimul de lucru, supraptmereanumărului de surse și dispunerea pe suprafața orizontală și/sau verticală, prezența obș^|pl&ornatu^Je sau artificiale cu rol de ecranare.

Din măsurătorile efectuate pentru activați ^h^îjâ^qivel^j de zgomot în zona/rtilajelor la distanțe de 10-15 m prezintă următoarele vale 60 -115 dB - zona de actiuneh 70 - 85 dB - zona de acțiune bt o 70-75 dB-zona încărcător froî

Incendii, arderi și încălzire

Oriunde se proiectează, se construiesc, se doteăză, se dau în folosffiU^e^jăfeatează sau se întrețin locuri de muncă, trebuie luate măsurile adecvate pentru prevenirea declanșării șjj»r€pagăni incendiilor care provin de la sursele identificate în planul de securitate și sănătate.




e) date climatice și particularități de relief;--—--—

e.l. Poziționarea geografică, condiții natur    ,,,

București este capitala României și n același timp, cei mai popula centru industrial și comercial al țării. Populația-de^rl06d44-dedocui fie al zecelea oraș ca populație din Uniunea Europeană.

Bucureștiul este împărțit în șase sectoare după cum urmează:

- Sectorul 1 include cartierele: Aviatorilor, Aviației, Băneasa, Bucureștii Noi, Dămărpaia, Domenii, Dorobanți, Gara de Nord, Grivița, Victoriei, Pajura, Primăverii, Chitila și o mică parte din G iu Iești.

Sectorul 2 include cartierele: Pantelimon, Colentina, lancului, Tei, Fundeni, Floreasca. Sectorul 3 include cartierele: Vitan, Dudești, Titan, Balta Albă, Centrul Civic.

Sectorul 4 include cartierele: Berceni, Olteniței, Giurgiului, Văcăreai, Timpuri Noi,

Tineretului.


Sectorul 5 include cartierele: Rahova, Ferentari, Giurgiului, Cot/

Sectorul 6 include cartierele: Drumul Taberei, Ghencea, Militari^â^i —2 î

.ZZA

\ 0.4? %


" « 3 J' S\

Prezentul document este proprietatea RADET și nu poate fl copiat, folosit sau făcut cunoscUtrttpfjffișoapț, cu excepția cazului în care există o autorizare scrisă din partea regiei.

I

I

I

I

I

I


Denumire proiect: REABILITAREA

Nr. Pr.:

«BHMRh    WMMiih. WbR

SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL

7135

Pag.

44/79

RPlD—T

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Faza:

(7 OBIECTIVE ÎNSUMÂND O LUNGIME

Studiu de

DE TRASEU DE 31,621 km)

Fezabilitate



e.2 Așezare geografică și relieful    I V5^ Ă

Bucureștiul se află în partea de S-SE a României, având coordonatele/gbogpafice^. între 25° 49' 50" și 26° 27' 15" longitudine estică    y Jr

între 44°44' 30" și 44° 14' 05" longitudine nordică    Tj" )

Regiunea București este delimitată de județele Prahova(N),Xaro^ța(%-<||0:ălărași

(E-SE), Giurgiu (S-SV) și Dâmbovița (V-NV).    ........ „.

- Campia Bucureștiului are altitudini cuprinse intre 100-115>n, în p^rțeajjOrd-vestica și

50-60 m în pea sud-estică, în lunca Dâmboviței.

Relieful câmpiei este constituit dintr-o succesiune de câmpuri (interfluvii) și văi (cu terase

și lunci) care se succed de la nord către sud:

Câmpul Băneasa (sau Otopeni), situat la nord de Valea Colentinei.

Valea Colentinei este asimetrică (datorită versantului drept mai abrupt) și puternic

meandrată.


Câmpul Colentinei (sau Giulești-Floreasca), cuprins între râul omonim și Dâmbovița, acoperă circa 36 % din teritoriul Municipiului.

Valea Dâmboviței este săpată în loess, având malul drept mai abrupt și înalt (aproximativ

10-15 m), iar cel stâng mai coborât (între 4-5 m în amonte și 7-8 m în aval).

Câmpul Cotroceni-Berceni (sau Cotroceni-Văcărești) se

Dâmboviței, la nord, și de râul Sabar, la sud.    >

e.3 Apele, flora și fauna    \

Bucureștiul se află situat pe malurile râului Dâmbovița, ce se varsă    al Dunării.

Mai multe lacuri se întind de-a lungul râului Colentina, în perimetrulOTSJHftnT precum Lacul

Herăstrău, Lacul Floreasca, Lacul Tei sau Lacul Colentina. Și în centrul orașului există un lac, în Parcul Cișmigiu. Acest lac, fosta baltă în vechiul oraș medieval, este înconjurat de Grădină Cișmigiu, inaugurată în 1847 după planurile arhitectului german Cari F. W. Meyer.

Pe lângă Cișmigiu în București, mai există și alte parcuri mari: Parcul Herăstrău (cu Muzeul

Satului) și Grădina Botanică (cea mai mare din România și care cuprinde peste 10.000 de specii de plante inclusiv exotice), Parcul Tineretului, Parcul Alexandru loan Cuza (cunoscut ca și Parcul Titan sau Parcul IOR), precum și multe parcuri mai mici și spații verzi amenajate de primăriile de sector.

e.4 Clima

Clima în capitală este specifică României, respectiv tempergt-continentală. Sunt specifice patru anotimpuri: iarnă, primăvara, vară și toamnă. Iernile în Bdeurești sunt destul de blânde cu puține zăpezi și temperaturi relativ ridicate, în timp ceînjj|RpFri1/(ni verile sunt foarte calde, chiar caniculare și cu puține precipitați-


f) existența unor:

- rețele edilitare în amplasament care a identificate;

In Devizul General sunt prevăzute cheltuieli pentru relocarea / pro

ita rerocare/protejare,Jn'njătum^în care pot fi

uCr*



e, cu excepția

RAD^T

i

1

!•

I

I

I

1



Protejarea celorlalte utilități se va realiza în conformitate cu iridjbațjijft jalfeyăzute în avizele emise de către deținătorii de utilități menționați în Certificatul de UrbamsffTemis de către PMB-Dîrecția de Urbanism

-    posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată;

-    terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională;

Toate aceste terenuri vor fi evidențiate la emiterea Certificatului de Urbanism,

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare.

Caracteristicile geofizice ale terenului de amplasament (zona seismică de calcul și perioada de colț; natura terenului de fundare și presiune convențională; nivelul maxim al apelor freatice)

-    Din punct de vedere seismic, municipiul București se încadrează conform STAS 111000/1-93 in macrozona de gradul 8, iar potrivit Normativului P100-92 în zona de calcul "C" cu coeficient de colț Ks=0,20;

-    La adâncimea 2,50 m se poate considera presiunea de 1,50    \ sarcinile

fundamentale (gravitaționale);

-    Nivelul pânzei freatice: 6,20-7,80 m de la cota terenului;


3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitecturâi

Calculele de redimensionare hidraulică a rețelei de transport apă fierbintîTarrPost efectuate cu programul specializat SYSTEM RORNET, un produs software conceput de compania daneză RAMBOLL pentru realizarea unor calcule complexe de dimensionare și optimizare termo-hidraulică a rețelelor de conducte ce pot transporta diverse fluide (gaz, apă, abur) având parametrii ceruți de beneficiari.

în anul 2000, Serviciul Proiectare RADET a achiziționat și utilizat acest program în baza contractului de asistență tehnică acordată de Grupul de Asistență Tehnică pentru realizarea proiectului START, proiect în cadrul căruia au fost modernizate 24 Puncte Termice cu rețelele termice secundare aferente, din zonele Berceni-Giurgiu și Berceni-Oltenița.

în prezent, în vederea asigurării premiselor accesării fondurilor puse la dispoziție prin Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 - 2020, Axa prioritară 7, Obiectivul Specific 7.2 "Creșterea eficienței energetice în sistemul centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul București", Serviciul Proiectare - RADET a achiziționat o licență a programului, proprietatea companiei daneze RAMBOLL, în vederea efectuării calculelor de redimensionare hidraulică a rețelei de transport apă fierbinte ce aparține SACET al Municipiului București

Programul SYSTEM RORNET utilizează un pachet de fișiere din care enumerăm:

Fișierul de constante fizice (setabil) în care sunt introduse proprietățile termofizice ale apei fierbinți ca de exemplu: vâscozitate, densitate, căldură specifică, corespunzătoare temperaturii și presiunii de calcul.    ,

de transformare, pentrq^â^g^^hgă, debite, pierderi de presiune, disponibilul de presiițnp^zâluta adoptată în evaluăril^l^plSfA '

-jO

o


Denumire proiect: REABILITAREA

Nr. Pr.:

RAD^T

SISTEMULUI DETERMOFICARE AL

7135

Pag.

46/79

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Faza:

(7 OBIECTIVE ÎNSUMÂND 0 LUNGIME

Studiu de

DE TRASEU DE 31,621 km)

Fezabilitate

Fișierul de parametrii de iterație în care se precizează numărul de iterații maxime pentru calculul ciclic - iterativ, factori de încărcare parțială pentru sarcinile termice și debite, factori de simultaneitate, etc.

Fișierul de date pentru proprietățile fizice și economice ale componentelor rețelei. în acesta se setează următoarele date specifice: diametrele nominale ale conductelor disponibile a fi utilizate, grosimea pereților, rugozitatea interioară, coeficientul de transmisie termică a izolațiilor, viteza maximă utilizabilă pentru fluidul de lucru precum și prețul specific pentru un metru liniar de conductă instalată (inclusiv piese de racordare și armături distribuite proporțional) precum și viteza sunetului opțional atunci când se fac calcule pentru efectul loviturii hidraulice.

Fișiere de opțiuni pentru editarea rezultatelor, ca de exemplu: opțiuni de editare a schemei hidraulice sub aspectul modului de înscriere (caractere și fonturi) opțiuni legate de mărimile editate ca de exemplu diametrele nominale diametrele interioare denumirea flecarei ramuri, denumirea nodurilor, debitele de circulație pe fiecare ramură, etc.

Alte fișiere specifice rețelelor de gaze și abur.

Programul SYSTEM RORNET fiind un program profesional este deosebit de elastic cu multe opțiuni de rulare. Aceasta îi conferă o largă gamă de aplicabilitate în efectuarea calculelor de optimizare termo-hidraulică.

Programul este conceput să lucreze secvențial, existând posibilitatea de verificare a parametrilor și constantelor luate în calcul ca de exemplu: prețul energiei termice care se folosește la calculul pierderilor de căldură, prețul energiei electrice pentru pomparea apei fierbinți.

La rularea programului SYSTEM RORNET au fost introduse-următoarele-date-de-iRtfare: Proprietățile fizice ale apei fierbinți furnizate de fiecare sursă ,    ....

PROPRIETĂȚILE TERMOFIZICE FIZICE ALFAPE|-f IERBINȚI-——

/k u

0>«c

\%'o. Pu

%

cmi

m

;/r.

'CRT.

DENUMIRE

CET

P

t

DENSITATE

(P)

VÂSCOZITATE CINEMATICĂ (v )

CĂLDURĂ/

SPEuFJjCA

fe)

-

-

bar

°C

kg/m3

m2/s

kcal / kg / °C

1

SUD

11,5

84

969,50

3,5xl0"7

1,004139

2

GROZĂVEȘTI

10,5

84

969,46

3,5xl0’7

1,004187

3

VEST

11,5

84

969,50

3,5xl0’7

1,004139

4

PROGRESU

8,0

84

969,37

3,5xl0’7

1,004306


Acestea au fost deterjriî^et^p^r^terpolarea valorilor corespunzătoare parametrilor (p, t) ai apei fierbinți furnizate de fiwr^CEȚ^îrkcare^" reprezintă presiunea maximă creată de pompele de circulație ale surselor,^ ^Cr^re^^teippeqșitura medie a apei fierbinți.

>3

RnD~T


Denumire proiect: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (7 OBIECTIVE ÎNSUMÂND O LUNGIME DE TRASEU DE 31,621 km)


Nr. Pr.:

7135

Faza:

Studiu de Fezabilitate


Pag.

47/79


CARACTERISTICILE ȚEVILOR CE ALCĂTUIESC REȚEAUA DE TRANSPORT A APEI FIERBINȚI


!•

I I I I I I


C.C-P*

-a A1

33 Sfljj

'îyAMETRUL

/NOMINAL

DIAMETRUL

EXTERIOR

GROSIMEA

PERETELUI

DIAMETRUL

INTERIOR

RUGOZITATEA

INTERIOARA

A PERETELUI

VITEZA

APEI

FIERBINȚI**’

-

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(m/s)

1

20

26,9

2,6

21,7

0,05

0,4

2

25

33,7

2,9

27,9

0,05

0,4

3

32

42,4

2,9

36,6

0,05

0,50

4

40

48,3

3,6

41,1

0,05

0,50

5

50

60,3

3,6

53,1

0,05

0,55

6

65

76,1

3,6

68,9

0,05

0,60

7

80

88,9

3,6

81,7

0,05

0,70

8

100

114,3

5

104,3

0,05

0,90

9

125

139,7

5,6

128,5

0,05

1,0

10

150

168,3

6,3

155,7

0,05

1,20

11

200

219,1

6,3

206,5

0,05

1,40

12

250

273

8

257

0,05

1,50

13

300

323,9

8

307,9

0,05

1,70

14

400

406,4

8

390,4

0,05

1,80

15

500

508

8

492

0,05

2,0

16

600

610

8

594

0,05

2,10

17

700

711

10

691

0,05

2,20

18

800

813

10

793

0,05

2,30

19

900

914

12,5

889

0,05

2,40

20

1000

1016

12,5

991

0,05

2,50

21

1100

1118

12,5

1093

0,05

2,60

22

1200

1219

12,5

1194

0,05

2,70

23

1300

1321

12,5

1296

0.05

2,75

24

1400

0,05

2,80


(*) Viteza de circulație a apei fierbinți în rețea conform NP058-02, „NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA SI EXECUTAREA SISTEMELOR CENTRALIZATE DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA -REȚELE SI PUNCTE TERMICE" _

getelor de transport apă fierbinte (agent primar) s-a făcut jmunicată de CET-uri (vezi tabelul de mai jos)



cu excepția


Denumire proiect: REABILITAREA

Nr. Pr.:

RHD^T

SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL

7135

Pag.

48/79

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Faza:

(7 OBIECTIVE ÎNSUMÂND 0 LUNGIME

Studiu de

DE TRASEU DE 31,621 km)

Fezabilitate

!•


DISPONIBILUL DE PRESIUNE DIN CET-uri

NR.

CRT.

DENUMIRE

CET

Ptur

Pretur

CljjfO

-

-

mCA

mCA

1

SUD

115

25

90

2

GROZĂVEȘTI

105

35

70

3

VEST

115

25

90

4

PROGRESU

80

25

55



Calculul hidraulic s-a făcut cunoscând:

-    planul și configurația rețelelor de apă fierbinte,

-    parametrii apei fierbinți din sistem,

-    soluțiile de reglare a furnizării agentului termic,

-    sarcinile termice nominale ale consumatorilor.


Pe baza configurațiilor reale ale rețelelor de transport au fost întocmite schemele de calcul

hidraulic în care au fost specificate pentru fiecare tronson:

-    debitul de căldură, Q (Gcal/h),

-    debitul de agent termic, D (t/h),

-    diametrul nominal ai conductei, Dn (mm),

-    lungimea tronsonului, L(m).


Pentru fiecare consumator (Punct Termic) au fost ini

sarcina termică prognozată pentru următorii 25 ani (vezi „Strategia' dealimentare cu energie termică în sistem centralizat a consumatorilor din Municipiul București'OT^it^

Conform acesteia, necesarul de căldură prognozat la nivelul anului 2027 va fi de 1.977 Gcal/h.

Sarcina termică de calcul pentru conductele de transport se compune din:

-    necesarul orar de căldură de calcul pentru încălzire, stabilit conform prevederilor SR 1907-1 "Necesarul de căldură de calcul - Prescripții de calcul" și SR 1907-2 „Temperaturi interioare convenționale de calcul",

-    necesarul orar de căldură de calcul pentru ventilare (acolo unde este cazul),

-    necesarul de căldură pentru prepararea apei calde de consum, determinat ăn conformitate cu prevederile STAS 1478,

pierderea orară de căldură la transport și distribuție.

Având în vedere funcționările din sezoanele reci trecute, s-a propus spre funcționare diagrama de rglaj negociată cu SEB în iernile trecute.

Pentru funcționarea în regim normal, agentul termic se va livra de către sursele de căldură la temperaturi recomandate de către Dispeceratul Central RADET conform cu Dia^amau^ Reglaj.

Temperaturile necesare comandate vor ține cont de perioadele/^^§@^<^fei, nocturn) temperatura prognozată pentru perioada de reglaj, viteza vântului, tem^^ff^^me^'ejtterioara calculată pentru ziua anterioară corespunzătoare perioadei de reglajniâ^ifele^BiiilaBg debitele reale vehiculate în ziua anterioară, pentru fiecare sursă de căldură,    Â

\°o V* î

^'A.p.ET.


i

I

!•

I

I

I

1

i

r


RflD=T


Denumire proiect: REABILITAREA SISTEMULUI DETERMOFICARE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (7 OBIECTIVE ÎNSUMÂND Q LUNGIME DE TRASEU DE 31,621 km)


Nr. Pr.:

7135

Faza:

Studiu de Fezabilitate


Pag.

49/79


Conform Diagramei de Reglaj pentru sezonul de iarnă 2015-2016, temperaturile apei fierbinți din rețeaua de transport a SACET al Municipiului București au următoarele valori:


DIAGRAMA DE REGLAJ A TEMPERATURII APEI FIERBINȚI PENTRU SEZONUL DE IARNA 2015-2016




TEMPERATURA

MEDIE

EXTERIOARĂ

<°C)

TEMPERATURA AGENT TERMIC PRIMAR (°C)

TEMPERATURA AGENT TERMIC

SECUNDAR

(°C)

TUR

RETUR

10

80

40

43

9

81

40,5

43,5

8

82,5

41,5

44

7

83,5

42

44,5

6

84,5

42,5

45

5

86

43,5

46

4

87

44

47

3

88,5

45,5

48

2

89,5

46

49

1

90,5

47

50

0

92

48

52

-1

93

48,5

52

-2

94

49

53

-3

95,5

49

53,5

-4

96,5

50

54

-5

98

50,5

54,5

-6

99

51

55

-7

100

52

55,5

-8

101,5

53

56

-9

102,5

53,5

56,5

-10

104

54

57

-11

105

54,5

57,5

-12

106

55,5

58

-13

107

56

58,5

-14

__

57

59

58

59,5

Valorile sunt stabilite/avitez

"o A/,- ,





Denumire proiect: REABILITAREA

Nr. Pr.:

RflD^T

SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL

7135

Pag.

50/79

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Faza:

(7 OBIECTIVE ÎNSUMÂND 0 LUNGIME

Studiu de

DE TRASEU DE 31,621 km)

Fezabilitate

în urma calculului hidraulic de dimensionare, au fost stabilite diametrele nominale ale conductelor precum și pierderile de sarcină corespunzătoare debitelor de apă fierbinte și a vitezelor de circulație.

Principalul criteriu de stabilire a diametrelor nominale ale conductelor l-a reprezentat pierderea specifică de sarcină pe fiecare tronson al rețelei în funcție de poziția ocupată de acesta în ansamblul rețelei.

în acest sens, au fost luate în calcul următoarele valori recomandate în Normativul NP-058-02, "Normativ privind proiectarea și executarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică - Rețele și Puncte Termice" :

pierderea specifică de sarcină pe branșamente trebuie să fie cuprinsă între 150v300 Pa/m,.....................................................-...................................

pierderea specifică de sarcină pe tronsoanele rețelei de distribuție din interiorul ansamblurilor de locuințe trebuie să fie cuprinsă între 80-rl50 Pa/m,

pierderea specifică de sarcină pe tronsoanele rețelei de distribuție care alimentează ansambluri de consumatori și pe magistralele de transport, trebuie să fie cuprinsă între 30*60 Pa/m.

în Anexa 1 sunt prezentate graficele piezometrice ale celor trei surse de căldură ce fac parte din proiect: CTE SUD, CTE GROZAVESTIșiCTEPROGRESU.


Tabelele cu rezultatele calci lelor de redimensionare

* <I« S» B » S S •*“; I i S 'a I 1*1

prezentate în planurile:

T2 - Schema hidraulică Magistrala I Sud OBIECTIV 1 - Cămine CM11'- CPO - CV5/4 T3 - Schema hidraulică Magistrala II Sud OBIECTIV 2 - Cămine CSI (CET) - CS5' (Boboci/a) OBIECTIV 3 - Cămine CM43 - CO2

T4 - Schema hidraulică Magistrala ll-lll Grozăvești OBIECTIV 4 - Cămine CM13 - C15/20 - CS12 T5 - Schema hidraulică Magistrala Progresu Bercen/o OBIECTIV 5 - Cămine CB4 - CO5 T6 - Schema hidraulică Magistrala Progresu Feren OBIECTIV 6 - Cămine CF6 - C14S T7 - Schema hidraulică Magistrala I-III Vest OBIECTIV 7 - Cămine CD9 - CD5

Deasemenea structura fiecărei rețele de termoficare ca va fi reabilitată este prezentată detaliat in anexele;

Anexa 3 STRUCTURA OBIECTIVULUI 1 - MAGISTRALA DE TERMOFICARE I SUD Cămine CMli'- CPO - CV5/4    ----

Anexa 4 STRUCTURA OBIECTIVULUI 2 - MAGISTRALA DE TERMOFIC^^^c^ .

Cămine CSI (CET) - CS5' (Bobocica)

Anexa 5 STRUCTURA OBIECTIVULUI 3 - MAGISTRALA DE TERMOFK^ fflElț \ tS vk\ CămineCM43-CO2    | ijfj /I

Anexa 6 STRUCTURA OBIECTIVULUI 4 - MAGISTRALA DE TERMOFlfj^U I^^^VESTI

RPlD^T

Denumire proiect: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (7 OBIECTIVE ÎNSUMÂND 0 LUNGIME DE TRASEU DE 31,621 km)

Nr. Pr.:

7135

Faza:

Studiu de Fezabilitate

Pag.

51/79

Cămine CM 13 - C15/20 - CS12

Anexa 7 STRUCTURA OBIECTIVULUI 5 - MAGISTRALA PROGRESU BERCENI Cămine CB4 - C05

Anexa 8 STRUCTURA OBIECTIVULUI 6 - MAGISTRALA PROGRESU FERENTA Cămine CF6 - C14S

Anexa 9 STRUCTURA OBIECTIVULUI 7 - MAGISTRALA DE TERMOFICARE I -Cămine CD9 - CD5



a Lungimile de traseu și structura rețelelor de termoficare ce vor fi reabilitate, aferente CTE-urilor Sud, Grozăvești, Progresu și Vest sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Dn/ Dm

LUNGIME TRASEU / CTE ( m )

TOTAL/Dn

(m)

1

SUD

II

SUD

ll-III

GROZ

PROG

BERCENI

PROG

FERENTARI

l-lll

VEST

32/110

0

26

0

0

65

0

91

40/110

0

6

0

0

72

0

78 1

50/125

0

730

0

0

0

0

730

65/140

55

23

151

0

16

0

80/160

0

261

280

0

141

100/200

505

600

550

239

672

........’

125/225

569

1.689

499

1.032

1.276

z

CW '

150/250

1.330

1.144

590

648

964

b (

\;WS\\

200/315

328

408

118

146

50

V

250/400

315

576

0

0

0

W

300/450

508

1.354

0

0

0

ox

400/560

981

0

864

0

0

0

1.845

500/670

0

0

337

0

0

0

337

600/800

0

1.521

2155

0

3.049

950

7.675

700/900

176

0

0

1.561

0

0

1.737

800/1000

1.164

0

0

0

0

0

1.164

900/1100

0

927

/ o

0

0

0

927

TOTAL TRASEU (m)

5.931

9.265

5544

3.626

6.305

950

31.621




re a investiției, cu justificarea alegerii acesteia;



Scenariul 1 propune dbrpontarea conductelor de apă fierbinte exișt^t^^i cu conducte noi din oțel, în soluție preizolată în conformitate cu SR EN încălzire districtuală. Sisteme de conducte preizolate pentru rețele subte^ge^it de conducte de oțel, izolație termică de poliuretan și manta exterioară apsppfeiiț



eyjrea a^stora te pentru nsamblu


,"0RM CU ORIGINALUL

rhqb

Denumire proiect: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (7 OBIECTIVE ÎNSUMÂND 0 LUNGIME DE TRASEU DE 31,621 km)

Nr. Pr.:

7135

Faza:

Studiu de Fezabilitate

Pag.

52/79


m preizolat este un sistem constructiv rigid, alcătuit din următoare și fitinguri din oțel pentru transportul apei fierbinți; termoizolația din spumă rigidă de poliuretan (PUR);

-    mantaua de protecție din polietilenă de mare densitate (PEHD) sau\' pentru conductele montate suprateran;

-    sistemul de supraveghere / semnalizare avarii, ale cărui conductori sunt din poliuretan și care au rolul de a asigura supravegherea centralizată si automată, respectiv localizarea erorilor de umiditate ce pot apărea in rețeaua de termoficare

. întregul ansamblu formează un sistem legat în care cele trei componente principale se deplasează solidar în urma solicitărilor rezultate din dilatare - contractare.

Conductele preizolate vor fi montate în pământ, în strat de nisip, așternut pe radierul canalelor de termoficare nevizitabile existente, sau pe suporturi speciale cu bride în galeriile vizitabile ce subtraversează artere de circulație importante și în galeriile edilitare.

în căminele de termoficare, conductele vor fi montate în sistem clasic.

Dacă secțiunea de montaj a conductelor preizolate, depășește secțiunea liberă a canalului termic existent, una din conducte va fl montată în afara canalului, după demolarea peretelui opus clădirilor.

în șanțul în care vor fi montate conductele preizolate, paralel cu traseul acestora, se va monta un cablu de însoțire torsadat, necesar atât sistemului de semnalizare avarii conducte cât și sistemelor de urmărire și supraveghere a parametrilor tehnologici.

Cablurile vor fi protejate în tuburi PVC și vor fi montate conform prevederilor normativului PE 107 pentru cabluri.

Echipamentele de urmărire, măsurare și supraveghere / semnalizare trebuie să fie echipate cu interfață Ethernet cu protocol TCP / IP și cu conector RJ 45 / UTP pentru a putea să comunice prin rețeaua de comunicație aferentă Dispecerului Central.

în ambele scenarii, noile conducte de termoficare vor avea diametrele recalculate, în conformitate cu Studiul ISPE privind eficientizarea sistemului SACET, în care necesarul de căldură prognozat la nivelul anului 2027 va fi de 1.977 Gcal/h.

Compensarea dilatărilor ce apar în sistem, în timpul funcționării, se va realiza fie prin autocompensare, fie prin intercalarea de compensatoare montate între punctele fixe ale rețelei.

D.p.d.v. constructiv, compensatoarele de dilatare pot fi:

-    în formă de "U", utilizate atât în cazul conductelor preizolate montate în pământ, în strat de nisip cât și în cazul conductelor preizolate montate pe suporturi mobile;

-    lenticulare, de dilatație axiale, tip "one-time", utilizate în cazul conductelor preizolate montate în pământ în strat de nisip;

-    lenticulare, de dilatație axiale, preizolate montate pe suporturi mobi

Proiectul de reabilitare a re și înlocuirea armăturilor uzate sau

După rolul funcțional pe c armături:

-    vane de secționare și d

-    robineți de by-pass,


hiulare și laterale, utilizate în cazul conductelor


aparținând SACET București are în vedere sistem.

exploat|E^oWffădpJi^Je tipuri de


□ z rwiri t

"io - i ' s Sac

°’K''

1

1

I

I

I

I

!•

I

I

I I I I I


RHD=T


Denumire proiect: REABILITAREA SISTEMULUI DETERMOFICARE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (7 OBIECTIVE ÎNSUMÂND 0 LUNGIME DE TRASEU DE 31,621 km)

Nr. Pr.:

7135

Faza:

Studiu de Fezabilitate


Pag.

53/79


-    robineți de aerisire,

-    robineți de golire.

D.p.d.v. constructiv, armăturile utilizate se prezintă în următoarele soluții:

vanele de secționare și / sau de racord - vane cu obturator sferic, ci ra^pei^cfîr

asamblare prin sudare. Vanele de secționare cu Dn£500 sunt vane cu acționare electrfe^OM^

-    robineții de by-pass - robineți cu obturator sferic, cu trecere directă și robm^Eu sertar pană, ambii cu asamblare prin intermediul flanșelor,

-    robineții de aerisire - robineți cu obturator sferic și trecere directă, cu asamblare prin intermediul flanșelor,

-    robineții de golire - robineți cu sertar pană și asamblare prin intermediul flanșelor.

Căminele de termoficare vor fi prevăzute cu aparatură de măsură și control care să măsoare

și/sau să controleze periodic sau continuu presiunea, temperatura, debitul de fluid vehiculat, etc.

în' acest scop, pe ambele conducte de apă fierbinte (TUR/RETUR), vor fi prevăzute

următoarele AMC-uri:

-    termometre indicatoare,

-    manometre indicatoare,

-    prize de presiune cu robinete pentru montarea manometrelor diferențiale sau cu citire directă.

Vor fi reabilitate și dacă va fi cazul înlocuite, toate instalațiile anexe rețelelor de termoficare respectiv instalațiile de golire, aerisire, ventilație precum și instalațiile electrice necesare exploatării în condiții normale a sistemului.

Lucrările de montaj conducte desfășurate în cadrul scenariului 1 al proiectului de reabilitare a sistemului de termoficare al Municipiului București constau-din;-

-    dezafectarea conductelor clasice existente;

-    montarea vanelor de secționare în căminele exis

-    realizarea si montarea suporturilor fixe;


-    realizarea și montarea suporturilor mobile în cazul montării conductelor pre în canale vizitabile sau galerii edilitare;

-    așternerea stratului de nisip pe radierul canalelor termice existente;

-    pozarea tronsoanelor de conducte pe suporturile mobile sau pe straturde'nisip;

-    îmbinarea prin sudare a tronsoanelor de conducte;

-    controlul nedistructiv al sudurilor tronsoanelor;

-    proba de presiune hidraulică a conductelor;

-    legarea firelor de semnalizare dintre tronsoanele de conducte si verificarea continuității acestora;

-    executarea manșonărilor la îmbinările tronsoanelor preizolate;

-    izolarea tronsoar^or^p^tațe în sistem clasic;

-    montarea cablul^ db transrwfețjdate în șanț sau pe pereții canalelor de

termoficare îr&fzurmoîîî^M conductelor preizolate în canale vizitabile sau-galerii . i.i,^____/\ «O Zx'ț'î '    \

edilitare


X#1

I te'

om





RAD^T



xiuvr


Pag.

54/79


Lucrările de construcții desfășurate în cadrul scenariului 1 al proiectului de reabilitare a sistemului de termoficare al Municipiului București constau din:

desfacerea sistemului rutier, trotuarului, platformei betonate, etc., existent pe amplasamentul rețelei;

săpătură de pământ până la plăcile de acoperire a galeriei sau canalului termic existent, săpătură de pământ până la radierul canalului termic existent, executat din bolțari, demontarea plăcilor prefabricate sau a bolțarilor,

după demontarea conductelor clasice și a suporturilor mobile, înlocuirea pernelor din beton deteriorate și completarea numărului acestora acolo unde este cazul, datorită diferențelor dintre lungimile portante ale conductelor existente față de cele ale conductelor nou proiectate,

- după montarea conductelor preizolate, acoperirea acestora cu pământ sau remontarea plăcilor de acoperire ale canalelor termice acolo unde este cazul,

înlocuirea eșafodajelor pentru vanele montate suprateran sau în căminele existente, înlocuirea capacelor de acces cu capace tip ROMTELECOM prevăzute cu un sistem de

siguranță (încuietori și balamale) și a treptelor de acces la căminele existente,

realizarea căminelor electrice, adiacente căminelor în care sunt montate vanele de


secționare;

realizarea căminelor de golire, adiacente traseului de conducte montate în sistem

preizolat;

refacerea hidroizolației termosudabilă acolo unde este cazul,


căminelor de termoficare cu membrană bituminoasă


astuparea șanțului cu pământul cșre

pe straturi,


fasL^vacuaVxealizându-se compactarea acestuia


refacerea stratului superior la for punerea in funcțiune a conductelo


rni ia*"



re,cu cele existente;


uprinde și lucrări de ensiune redusă aferente or fi modernizate, ctrice și monitorizare (TDM),


Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiul reabilitare a instalațiilor electrice de forță, protecție, iluminat căminelor de termoficare aflate pe traseul rețelelor de apă fierbinți

Alimentarea tablourilor electrice pentru distribuția enerj montate în căminele adiacente aferente fiecărui cămin de ter tehnice elaborate în avizul tehnic de racordare de către ENEL.


are, se va face conform soluției


Avantajele reabilitării rețelelor de termoficare în sistem preizolat sunt următoarele:

-    durata de viață garantată, în condiții de exploatare corectă, de peste 30 de ani, la o temperatură de lucru de max. 140° C,

-    reducerea considerabilă a pierderilor de căldură, raportată la conductele clasice (scăderea de temperatura se consideră de 0,5°C/ km la funcționarea în regim normal),

-    sistemul de conducte legat, permite reducerea suprafeței de teren ocupată d^JuxwBj^prin

utilizarea unor soluții tehnice noi d^pretuare a dilatărilor termice (utilizarea comR^S^i^pî^* time),    N





RflD^T

Denumire proiect: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (7 OBIECTIVE ÎNSUMÂND O LUNGIME DE TRASEU DE 31,621 km)

Nr. Pr.:

7135

Faza:

Studiu de Fezabilitate

Pag.

55/79



ucuriești vor fi


-    durata de execuție a rețelelor din conductele preizolate este mai redusă decât a celor

clasice,

-    costuri reduse de întreținere și exploatare a rețelelor.

3.2.3 Echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse.

în cadrul lucrărilor de reabilitare a rețelelor de termoficare aparți utilizate următoare elemente preizolate: l.Conducte preizolate

Țevile de serviciu din oțel, vor fi livrate conform următoarelor standarj

Țevi din oțel fără sudură având Dn ă 300, material P235GH con "Țevi din oțel fără sudură utilizate la presiune. Condiții tehnice de livnealiat și aliat, cu caracteristici precizate la temperatura ridicată",

10220:2003 - „Țevi din oțel cu capete netede, sudate și fără sudură. Ta, mase liniare", cu certificat de inspecție tip 3.1, în conformitate cu S metalice. Tipuri de documente de inspecție".

Dimensiunile conductelor utilizate sunt prezentate în tabelul de mai jd


-2:2014 -'/n oțel R ENV sluni și


I

I

I

I

I

I


Dn

DIMENSIUNI

ȚEAVA

STANDARD

DIMENSIUNI

MATERIAL

STANDARD DE MATERIAL

32

042,4x2,9

SR EN 10216-

2:2014

P 235 GH

SR EN 10 027-1:2006

SR EN 13 480-2:2012

SR EN 13 480-2:2012/Al:2014

40

048,3x3,6

SR EN 10216-2:2014

P 235 GH

SF

SR EN 10 027-1:2006

SR EN 13 480-2:2012

EN 13 480-2:2012/Al:2014

50

060,3x3,6

SR EN 1021

2:2014

orpTO

. /

/si

/ SR EN 10 027-1:2006

SR EN 13 480-2:2012

EN 13 480-2:2012/Al:2014

65

076,1x3,6

SREN 10216- z 2:2014

z    SR EN 10 027-1:2006

SR EN 13 480-2:2012

SR EN 13 480-2:2012/Al:2014

80

088,9x3,6

SR EN 10216-2:2014

/3235GH

SR EN 10 027-1:2006

SR EN 13 480-2:2012

SR EN 13 480-2:2012/Al:2014

100

0114,3x5

SR EN 10216-2:2014

P 235 GH''

SR EN 10 027-1:2006

SR EN 13 480-2:2012

SR EN 13 480-2:2012/Aț&014

125

0139,7x5,6

SR EN 10216-

2:2014

P 235 GH

SR EN 10 027^^fe*z

SR EN 13

SR EN 13 480^f2^BR}M?

150

0168,3x6,3

SR EN 10216-2:2014

P 235 GH

SR EN loteWfllfJ

SR EN 13

excepția


Denumire proiect: REABILITAREA

Nr. Pr.:

SISTEMULUI DETERMOFICARE AL

7135

Pag.

56/79

RAD=;T

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Faza:

(7 OBIECTIVE ÎNSUMÂND 0 LUNGIME

Studiu de

DE TRASEU DE 31,621 km)

Fezabilitate


SR EN 13 480-2:2012/Al:2014

200

0219,1x6,3

SR EN 10216-2:2014

P 235 GH

SR EN 10 027-1:2006

SR EN 13 480-2:2012

SR EN 13 480-2:2012/Al:2014

250

0273x8

SR EN 10216-2:2014

P 235 GH

SR EN 10 027-1:2006

SR EN 13 480-2:2012

SR EN 13 480-2:2012/Al:2014

300

0323,9x8

SR EN 10216-2:2014

P 235 GH

SR EN 10 027-1:2006

SR EN 13 480-2:2012

SR EN 13 480-2:2012/Al:2014

Țevi din oțel sudate eiicoidal având Dn > 300, material P265GH conform SR EN 10217-5:2003/Al:2005 - "Țevi de oțel sudate utilizate la presiune. Condiții tehnice de livrare. Partea 5: Țevi sudate sub strat de flux, de oțel nealiat și aliat cu caracteristici precizate la temperatură ridicată", dimensiuni conform SR ENV 10220:2003 -"Țevi din otel cu capete netede, sudate și fără sudură.


Tabele generale de dimensiuni și mase liniare", cu certificate de inspecție tip 3.1, î SR EN 10204:2005 - "Produse metalice. Tipuri de documente de inspecție".

Dimensiunile condu^alor-utîHzate-sunt-prezsntate în talcul de mai jos


Dn


DIMENSIUNI

ȚEAVA


400


0406,4x8


SR EN 10217-5:2003 SR EN 10217-5:2003/A1^00 SR EN 10217-5:2003/09^201


500


0508x8


SR EN 10217-5:2 SR EN 10217-5:2003/Al:2005 SR EN 10217-5:2003/C91:2011




SR EN 10 027-1:2006 SR EN 13 480-2:2012 SR EN 13 480-2:2012/Al:2014


' SR EN 10 027-1:2006 SR EN 13 480-2:2012

SR EN 13 480-2:2012/AL2014


600


0610x8


SR EN 10217-5:2003 SR EN 10217-5:2003/Al:2005 SR EN 10217-5:2003/C91:2011


P 265 GH


SR EN 10 027-1:2006 SR EN 13 480-2:2012 SR EN 13 480-2:2012/Al:2014


700


0711x10


SR EN 10217-5:2003 SR EN 10217-5:2003/Al:2005 SR EN 10217-5:2003/C91:2011


P 265 GH


SR EN 10 027-1:2006 SR EN 13 480-2:2012 SR EN 13 480-2:2012/Al:2014


800


0813x10


SR EN 10217-5:2003 SR EN 10217-5:2003/Al:2005 SR EN 10217-5:2003/C91:2011


P 265 GH


SR EN 10 027-1:2006 SR EN 13 480-2:2012 SR EN 13 480-2:2012/Al:2014



Denumire proiect: REABILITAREA

Nr. Pr.:

RHD^T

SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL

7135

Pag.

57/79

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Faza:

(7 OBIECTIVE ÎNSUMÂND O LUNGIME

Studiu de

DE TRASEU DE 31,621 km)

Fezabilitate

SR EN 10217-5:2003/Al:2005

SR EN 10217-5:2003/C91:2011

SR EN 13 480-2:2012

SR EN 13 480-2:2012/Al:2014

1200

01219x12,5

SR EN 10217-5:2003

SR EN 10217-5:2003/Al:2005

SR EN 10217-5:2003/C91:2011

P 265 GH

SR EN 10 027-1:2006

SR EN 13 480-2:2012

SR EN 13 480-2:2012/Al:2014

1400

01422,4x12,5

SR EN 10217-5:2003

SR EN 10217-5:2003/Al:2005

SR EN 10217-5:2003/C91:2011

P 265 GH

SR EN 10027-1:2006

SR EN 13 480-2:2012

SR EN 13 480-2:2012/Al:2014

2. Ramificații preizolate tip „T" sau „P"

Ramificațiile vor fi prefabricate împreună cu izolația, în concordanță cu SR EN 448:2009. Ramificațiile preizolate vor fi forjate și vor avea aceeași calitate de oțel ca și conducta de serviciu. Teurile vor avea grosimi ale peretelui similare cu cele ale conductelor de serviciu, la diametrul respectiv.

mantalei





Caractersiticile izolației termice din spumă polietilenă vor fi identice cu cțle ale conductelor

3.    Coturi preizolate

Coturile preizolate vor fi realizate conform standardbUii ȘR EN 448:2009.

Coturile trebuie să îndeplinească aceleași cennțeptfcele prevăzute pentru con9SKa=9^ serviciu (diametrul exterior, grosimea peretelui, calitatea măîerialului și prelucrarea capetelor pentru sudare).

Condițiile geometrice pentru coturi sunt conform STAS 8804/3-92, STAS 8804/1-92 (condiții tehnice generale de calitate), echivalente cu DIN 2605 (±2°), varianta constructivă 3, SR EN 448:2009. Raza de curbură a coturilor va fi R = 1,5 Dn.

Coturile vor fi executate prin următoarele procedee tehnologia?^

Pentru Dn < 300, prin tragere la cald pe dorn.

Pentru Dn >300, prin tragere la cald pe dorn și prin sudan Caracteristicile izolației termice din spumă poliureta polietilenă vor fi identice cu cele ale conductelor preizolate.

4.    Reducții preizolate

Reducțiile preizolate vor fi realizate conform standardului SR EN 448:2009.

Reducțiile se pot confecționa din țeavă fără sudură, prin deformare plastică, sau din tabla debitată corespunzător și sudată pe generatoare.

Pentru Dn £ 400 reducțiile pot fi executate din țeavă roluită sau din două jumătăți forjate în matriță.

Reducțiile preizolate vor avea grosimea peretelui oțelului reducțiilor aceeași cu a țevilor de serviciu la diametrul respectiv. Calitatea materialelor folosite la execuția reducțiilor preizolate va fi

RHD^T

Denumire proiect: REABILITAREA SISTEMULUI DETERMOFICARE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (7 OBIECTIVE ÎNSUMÂND 0 LUNGIME DE TRASEU DE 31,621 km)

Nr. Pr.:

7135

Faza:

Studiu de Fezabilitate

Pag.

58/79


i

I

1

I

i

5. Puncte fixe preizolate

Punctele fixe preizolate vor satisface cerințele standardului SR EN 448:2009.

Elementele din componența punctelor fixe vor avea dimensiunile corespunzătoare

conductelor preizolate.

Calitatea oțelului și grosimea peretelui vor fi aceleași ca și a conductei de serviciu la diametrul respectiv.

Caracteristicile izolației termice din spumă poliuretanică și a mantalei de protecție din polietilenă vor fi identice cu cele ale conductelor preizolate de serviciu.


6. Inele de stanșare și piese speciale de trecere prin beton

Se vor folosi pentru etanșarea spațiului dintre țeava de protecție și zidul de beton al

construcției, la intrarea în cămine de vizitare, respectiv în canale de expansiune.

Inelele de etanșare se confecționează din cauciuc profilat special.

Piesele speciale de trecere prin pereți se execută din beton și trebuie

dilatare a conductelor în canalele de expansiune.


7. Căciuli de capăt

Vor fi utilizate în mod obligatoriu pentru protecția termoizolației cond zona de îmbinare cu conductele clasice. Materialul căciulilor d^caeărva contractabilă.    r"~~'



libera


e in Etilena



8. Manșoanele și mufarea zonelor de îmbinare

Realizarea continuității sistemului se efectuează prin Pentru realizarea continuității sistemului preizolat

Operația de manșonare se va face numai după verifi presiune.



După mufare se injectează spumă poliuretanică în sp manta. Calitatea spumei rigide de îmbinare va fi identică cu cel


I

I

I

I

I

I

I



nduqța de serviciu și


9. Pernele de dilatare

Pernele de dilatare se vor instala numai pentru preluare^^a^flSKÎÂ^b^vor fi livrate de către furnizorul de conducte preizolate. Materialul penelor de dilatare*vlifeî^n^umă de polietilenă cu celule închise, reticulat, rezistent la chimicale, rezistent la rozătoare, imputrescibil.


10. Banda de marcaj

Va fi montată pe stratul de nisip, deasupra fiecărei conducte preizolate, în lungul traseului pentru a marca poziția conductelor.

Proiectul de reabilitare a rețelelor de apă fierbinte aparținând SACET București are în vedere și înlocuirea armăturilor uzate sau depășite moral, existente în sistem. x^lmua//C/

După rolul funcțional pe care îl au, SACET București are în exploataf^^^^â^îfefiouri de


armături:


vane de secționare și de racord, robineți de by-pass,


32 j

5S 5 3% -



RAD—T

Denumire proiect: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (7 OBIECTIVE ÎNSUMÂND 0 LUNGIME DE TRASEU DE 31,621 km)

Nr. Pr.:

7135

Faza:

Studiu de Fezabilitate

Pag.

59/79


-    robineți de aerisire,

-    robineți de golire.

D.p.d.v. constructiv, armăturile utilizate se prezintă în următoarele soluții:

vanele de secționare și / sau de racord - vane cu obturator sferic, cu trecere directă și

asamblare prin sudare. Vanele de secționare cu Dn£500 sunt vane cu acționare electrică,

-    robineții de by-pass - robineți cu obturator sferic, cu trecere directă și robineți cu sertar pană, ambii cu asamblare prin intermediul flanșelor,

-    robineții de aerisire - robineți cu obturator sferic și trecere directă, cu asamblare prin intermediul flanșelor,

-    robineții de golire - robineți cu sertar pană și asamblare prin intermediul flanșelor.

Căminele de termoficare vor fi prevăzute cu aparatură de măsură și control care să măsoare

și/sau să controleze periodic sau continuu presiunea, temperatura, debitul de fluid vehiculat, etc.

în acest scop, pe ambele conducte de apă fierbinte (TUR/RETURj^V^ffUÎg^revăzute

următoarele AMC-uri:

-    termometre indicatoare,

-    manometre indicatoare,

-    prize de presiune cu robinete pentru montarea manometrelor dif^Mțiale say i citire directă.

Vor fi reabilitate și dacă va fi cazul înlocuite, toate instalațiile anexe rețelelor de termoficare respectiv instalațiile de golire, aerisire, ventilație precum și insțalațjîleelectrice necesare exploatării în condiții normale a sistemulfiT

3.3. Costurile estimative ale investiției:

Prezentul subcapitol cuprinde date despre deviz Reabilitarea sistemului de termoficare al municipiulu 907/2016 privind „ etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general si a devizului pe obiect" ( anexa 6).

Valorile din devizul general cuprind valori estimate pentru execuția tuturor lucrărilor necesare realizării investiției mai sus menționate pentru rețele tomice^primare care includ următoarele componente:

dezafectare conducte clasice vechi conducte preizolate și accesorii dotate c (procurare și montaj)

vane de secționare (procurare și montaj vane de record (procurare și montaj) vane de golire/aerisire( procurare și montaj provizorate

lucrări necesare in caz de devieri neprevăzute

lucrări de consolidare rezultate in urma expertizarii galeriilor del^^rfiefflaș^ cictem Hp mnnitnri7aro naramAtri    i

IPai


sistem de monitorizare parametri instalații electrice lucrări de rezistență




ral aferent obiectivului de investiție „ întocmit în conformitate cu HG


, fs- K

*---- A*

y\

'SflpXvâgh'1





e, cu excepția


Denumire proiect: REABILITAREA

Nr. Pr.:

RPlD^T

SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL

7135

Pag.

60/79

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Faza:

(7 OBIECTIVE ÎNSUMÂND O LUNGIME

Studiu de

DE TRASEU DE 31,621 km)

Fezabilitate

lucrări de drumuri

Devizul general s-a întocmit în conformitate cu HGR 907/2016 și este structurat în 6 capitole de cheltuieli în lei, cu și fără TVA (19%).

Scenariul 1

Valoarea totala estimată -    274.894.008,94 lei fără TVA (326.664.118,76 lei cu TVA)

Din care 219.976.988,21 lei fără TVA (261.772.615,97 lei cu TVA ) reprezintă cheltuielile pentru construcții - montaj Scenariul 2

Valoarea totala estimată - 199.387.505,96 lei fără TVA (236.946.642,73 lei cu TVA)

Din care 155.258.074,99 lei fără TVA (184.757.109,24 lei cu TVA ) reprezintă cheltuielile pentru construcții- montaj

Cheltuielile pentru lucrările necesare privind reabilitarea rețelelor termice primare care fac obiectul prezentului studiu au la bază ofertele obținute de la producători sau valorile pe categorii de lucrări din proiecte anterioare.

Repartizate pe structura capitolelor de cheltuieli ale devizului general aceste cheltuieli se prezintă astfel:

Secțiunea 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea teritoriului

2.1    . Obținerea terenului

Cuprinde cheltuieli efectuate pentru:

a)    cumpărarea de terenuri;

b)    plata concesiunii (redevenței) pe durata realizăriirlucrărilor;

c)    exproprieri și despăgubiri;

d)    schimbarea regimului juridic al terenului;


e)    scoaterea temporară sau definitivă din circuitul agricol;

f)    cheltuieli de aceeași natură prevăzute de lege.

Scenariul 1 - Nu este cazul.

Scenariul 2 - Nu este cazul.

1.2. Amenajarea terenului

Cuprinde cheltuieli efectuate pentru pregj

a) Demolări Demontări Dezafectări Defrișări

b)

c) d,

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)


Colectare,sortare și transport la depozitele autorizate ale deșeurilor rezultate Sistematizări pe verticală

Accesuri/drumuri/alei/parcări/drenuri/rigole/canale de scurgere/ziduri de sprijin Drenaje

Epuismente ( exclusive cele aferente realizării lucrărilor pentru inv^^g Devieri cursuri de apă    ,

Strămutări de localități    -1

Strămutări de monumente istorice


ftADt’- 'S

RDD^T

Denumire proiect: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (7 OBIECTIVE ÎNSUMÂND 0 LUNGIME DE TRASEU DE 31,621 km)

Nr. Pr.:

7135

Faza:

Studiu de Fezabilitate

Pag.

61/79

m)    Descărcări de sarcină arheologică sau, după caz protejare în timpul execuției obiectivului de investiție

n)    Lucrări pentru pregătirea amplasamentului

In studiu au fost incluse cheltuieli pentru defrișarea arborilor de pe amplasamentul existent al conductelor de termoficare atât pentru Scenariul 1 cât și pentru Scenariul 2.

Cheltuielile pentru lucrările necesare privind defrișarea arborilor de pe amplasamentul existent ai conductelor de termoficare au la bază valorile pe categorii de lucrări din proiecte anterioare.

Scenariul 1 - 567.099,15 lei fără TVA (vezi Deviz General - Scenariul 1)

Scenariul 2-411.196,92 lei fără TVA (vezi Deviz General - Scenariul 2)

1.3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

Cuprinde cheltuielile efectuate pentru lucrări și acțiuni de pt^tecția mediului, inclusiv pentru


refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, de e

Plantarea de cofâcîT ^

Reamenajarea s igț&iz’țJZfei CU or.lGîH JJ Reintroducerea in circuitul agricol a suprafi Lucrări/acțiuni pentru protecția mediului



a)

b)

c)

d)

In studiu au fost incluse cheltuieli pentru

precum și pentru lucrări/acțiuni pentru protecțSeTmediului atât pentru Scenariul 1 cât și pentru Scenariul 2.

Cheltuielile pentru lucrările necesare privind defrișarea arborilor de pe amplasamentul existent al conductelor de termoficare au la bază valorile pe categorii de lucrări din proiecte anterioare.

Scenariul 1 -1.134.198,31 lei fără TVA (vezi Deviz General - Scenariul 1)

Scenariul 2 - 822.393,85 lei fără TVA (vezi Deviz General - Scenariul 2)

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților (devieri rețele de utilități din amplasament)

Scenariul 1 -1.134.198,31 lei fără TVA (vezi Deviz General - Scenariul 1)

Scenariul 2 - 822.393,85 lei fără TVA (vezi Deviz General - Scenariul 2)

Secțiunea a 2-a.Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții Cuprinde cheltuielile aferente lucrărilor pentru asigurarea cu utilitățile necesare

funcționării obiectivului de investiție, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de


vedere juridic ca aparținând obiectivului rețelele de utilități, precum

a)    Alimentarea cu apă;

b)    Canalizare;

c)    Alimentarea cu gaze natural

d)    Agent termic;

e)    Energie electrică;


f)    Telecomunicații;

g)    Drumuri de acces;

h)    Căi ferate industrial;

i)    Alte utilități.

1

I

1

I

I

I


Denumire proiect: REABILITAREA

Nr. Pr.:

RPlD=-T

SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL

7135

Pag.

62/79

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Faza:

(7 OBIECTIVE ÎNSUMÂND O LUNGIME

Studiu de

DE TRASEU DE 31,621 km)

Fezabilitate


Branșamentele electrice la căminele care se vor utila cu vane electrice se vor realiza ( atât proiectarea cât și execuția ) de către firme atestate A.N.R.E., conform avizului de racordare branșament electric.

Atât pentru Scenariul 1 cât și pentru Scenariul 2 nu este cazul pentru racordarea la alte utilități.


I

I

I

I

I


Secțiunea a 3-a. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.    Studii

Cuprinde cheltuielile pentru:

3.1.1.    Studii de teren, studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate a terenului pe care se amplasează obiectivul de investiție

Pentru studiul geotehnic au fost prevazuți:

Scenariul 1 - 70.000 lei fără TVA (vezi Deviz General - Scenariul 1)

Scenariul 2 - 70.000 lei fără TVA (vezi Deviz General - Scenariul 2)

3.1.2    Raport privind impactul asupra mediului


Se va utiliza documentația cu privire la impactul asupra mediului întocmită Autoritatea Municipală de Reglemenare a Serviciilor PublicS"

3.1.3    studii de specialitate necesare în funcție de specificul

Nu este cazul

3.2.    Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acordurrși-autorizdțil

Cuprinde toate cheltuielile necesare pentru elaborarea documentațiilor și obtijrer

In studiu sunt incluse cheltuielile cu privire la întocmirea documentațiilor su obținerii avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism, precum si plata acestor

Scenariul 1 - 211.713,11 lei fără TVA (vezi Deviz General - Scenariul 1

Scenariul 2 - 211.713,11 lei fără TVA (vezi Deviz General - Scenariul


3.3.    Expertizarea tehnică a construcțiilor existente, a structurilor și/sau, după caz, a t ? proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică

In studiu sunt incluse cheltuielile pentru expertizarea galeriilor de termoficare, acolo unde proiectanții fazei PTh+CS asociați constructorului care va câștiga licitația de lucrări pentru un obiectiv vor întocmi documentația pentru montarea conductelor de termoficare pe suporți în galerii de termoficare existente sau galerii edilitare în care mai sunt montate și alte utilități.

întocmirea expertizelor tehnice se face respectând prevederile normelor și normativelor în vigoare, atât din punct de vedere al dimensionării corecte a elementelor structurale și/sau nestructurale, cât și din punct de vedere al comporării construcției la solicitări seismice.

Expertiza tehnică presupune stabilrea unor intervenție și estimări din punct de vedere fina

Pentru obținerea unor construcții de c menținerea, pe întreaga durată de existență,

a)    rezistența mecanică și stabilitate,

b)    securitatea la incendiu;


c)    igienă, sănătate și mediu înconjură'

d)    siguranță și accesibilitate în exploatar

e)    protecție împotriva zgomotului;

referitoare la starea tehnică, soluții de

re sunt obligatorii realizarea și

ție - legeaJ0/95, art. 5):

.teși



1

1

1

1

1

I

I» I 1 I I I I I


RflD=T


Denumire proiect: REABILITAREA SISTEMULUI DETERMOFICARE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (7 OBIECTIVE ÎNSUMÂND O LUNGIME DE TRASEU DE 31,621 km)

Nr. Pr.:

7135

Faza:

Studiu de Fezabilitate


Pag.

63/79


f)    economie de energie și izolare termică;

g)    utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Elaborarea expertizei pentru construcțiile existente necesită (conform

proiectare și execuție P100 / 3 - 2013):


-    informații despre construcția existentă referitoare la istoria și funcțiunea clădirii;

-    caracteristicile structurale și ale terenului de fundare și ale elementelor nestructurale, precum și ale finisajelor; instalațiilor și echipamentelor adăpostite;

-    stabilirea proprietăților mecanice ale materialelor, cu un grad adecvat de încredere;

-    identificarea stării de afectare fizică și chimică a construcției;

-    stabilirea împreună cu beneficiarul lucrării a obiectivelor de performanță urmărite, și pe această bază a stărilor limită și a cerințelor seismice ce decurg;

-    stabilirea metodologiei de evaluare în corelare cu informațiile disponibile și stările limită selectate.(evaluarea calitativă și evaluarea prin calcul a construcției);

-    întocmirea raportului de evaluare cu formularea concluziilor și precizarea măsurilor necesare, inclusiv evaluarea costurilor lucrărilor propuse pentru-reparatie-și/spu consolidare.

Scenariul 1 - 217.197,67 lei fără TVA (vezi Deviz General - Scenar Scenariul 2 - 248.657,51 lei fără TVA (vezi Deviz General - Scenar ul-2-f

de rulare

In studiu sunt cuprinse și cheltuielile estimate pentru expertiza drur (tramvai), acolo unde este cazul.

3.4    Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clăldirilor

Nu este cazul.

3.5    Proiectarea

Cuprinde cheltuielile efectuate pentru:

3.5.1    Tema de proiectare



Documentația a fost întocmită de către RADET.\

3.5.2    Studiu de prefezabilitate

Nu este cazul.

3.5.3    Studiu de fezabilitate / documentația de avizare a lucrărilc^deJdt^rvdnție și deviz general

Documentația a fost întocmită de către RADET.

3.5.4    Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii acordurilor / autorizațiilor Scenariul 1 - 49.904,73 lei fără TVA (vezi Deviz General - Scenariul 1)

Scenariul 2 - 36.185,33 lei fără TVA (vezi Deviz General - Scenariul 2)

3.5.5    Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

Proiectul tehnic pentru fiecare lot va fi întocmit de către proiectantul asociat constructorului care va câștiga licitația pentru execuția lucrărilor pe fiecare lot.    _____

Verificarea tehnică va fi reptoati de către un verificator MLPTL declarat licitației derulate de către PMB    )

Scenariul 1 -449.142,53 lei flrSTVA (vezi Deviz General - Scenariul Scenariul 2 - 325.667,96 lei fără TVA (vezi Deviz General - Scenariul!


Denumire proiect: REABILITAREA

Nr. Pr.:

RPlD^T

SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL

7135

Pag.

64/79

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Faza:

(7 OBIECTIVE ÎNSUMÂND O LUNGIME

Studiu de

DE TRASEU DE 31,621 km)

Fezabilitate

3.5.6    Proiect tehnic și detalii de execuție

Proiectul tehnic pentru fiecare lot va fi întocmit de către proiectantul asociat constructorului care va câștiga licitația pentru execuția lucrărilor pe fiecare lot.

Proiectul tehnic cuprinde toate tipurile de lucrări de proiectare ( inclusiv documentația de avizare a lucrărilor de intervenție la galeriile de termoficare, PAC, PAD, POE)

Scenariul 1 - 4.491.425,3 lei fără TVA (vezi Deviz General - Scenariul 1) din care Proiect consolidare galerii în urma expertizării - 224.571,26 lei fără TVA Scenariul 2 - 3.256.679,64 lei fără TVA (vezi Deviz General - Scenariul 2) din care Proiect consolidare galerii în urma expertizării -162.833,98 lei fără TVA

3.6    Organizarea procedurilor de licitație


Scenariul 1 -10.970,15 lei fără TVA (vezi Deviz General - Scenariul 1)

Scenariul 2 -10.970,15 lei fără TVA (vezi Deviz General - Scenariul 2)

3.7    Consultanță

Cuprinde cheltuielile efectuate pentru:

3.7.1    managementul de proiect pentru obiectivul de investiții Scenariul 1 -1.973.505,05 lei fără TVA (vezi Deviz General - Scenariul 1)

Scenariul 2 -1.430.965,29 fără TVA (vezi Deviz General - Scenariul 2)

3.7.2    auditul financiar

Scenariul 1 - 294.891,56 lei fără TVA (vezi Deviz General - Scenariul 1)

Scenariul 2 - 213.822,4 lei fără TVA (vezi Deviz General - Scenariul 2)


In studiu au fost prevăzute cheltuieli pentru consultanță considerare pentru capitolele/subcapitolele necuprinse în standar^ cheltuieli.

3.8    Asistența tehnică

Cuprinde cheltuielile efectuate pentru:

3.8.1    Asistența tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1    Pe perioada de execuție a lucrărilor    y 'P^pr)zc \7ciptcv.

Scenariul 1 - 612.467,09 lei fără TVA (vezi Deviz General Scenariul 2 - 444.092,68 lei fără TVA (vezi Deviz General - Scenariul 2)

3.8.1.2    Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

Scenariul 1 - 68.051,9 lei fără TVA (vezi Deviz General - Scenariul Scenariul 2 - 49.343,63 lei fără TVA (vezi Deviz General - ScenșțK ,)


In studiu au fost prevăzute cheltuieli pentru asistență teh luându-se în considerare pentru capitolele/subcapitolele i maximale de cheltuieli.

HG363/2010 standardul de cost valori


3.8.2 Dirigenție de șantier, asigurată    t^BKî^'de’sWcWlltat^auțorizat

Scenariul 1 - 2.722.075,94 lei farâJ3/A.(j/eziJDevizJ3£dei^l^cenariul 1)

Scenariul 2 -1.973.745,23 lei fără TVA (vezi Deviz General - Scenariul 2)

Dirigenția de șantier va fi realizată de către un diriginte de șantier autorizatxfețî|t^^^igător

în urma licitației derulate de către PMB.    /

1

i

i

1

1

I


RPlD-T

Denumire proiect: REABILITAREA SISTEMULUI DETERMOFICARE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (7 OBIECTIVE ÎNSUMÂND 0 LUNGIME DE TRASEU DE 31,621 km)

Nr. Pr.:

7135

Faza:

Studiu de Fezabilitate

Pag.

65/79



I

I

1

I




Secțiunea a 4-a. Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1 Construcții și instalații

Pentru Scenariul 1 valoarea cuprinde cheltuielile aferente execuției tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiție și anume:

-    dezafectare conducte clasice vechi

-    conducte preizolate și accesorii dotate cu fir de supraveghere și semnalizare ( procurare și montaj)

-    vane de secționare (procurare și montaj) vane de racord( procurare și montaj)

conducte clasice in cămine inclusive vane de golire/aerisire( procurare și montaj) provizorate

lucrări necesare in caz de devieri neprevăzute

lucrări de consolidare rezultate in urma expertizarii galeriilor de termoflcare sistem de monitorizare parametri instalații electrice

-    lucrări de rezistență

-    lucrări de drumuri

Pentru Scenariul 2 valoarea cuprinde cheltuielile aferente execuției tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiție și anume:

-    dezafectare conducte clasice vechi

-    conducte clasice și accesorii dotate cu fir de supraveghere și semnalizare ( procurare și montaj)

-    izolații

-    vane de secționare (procurare și montaj)

-    vane de racord( procurare și montaj)

-    vane de golire/aerisiref procurare și montaj)

-    provizorate

-    lucrări necesare in caz de devieri nepre

-    lucrări de consolidare rezultate in urr

-    sistem de monitorizare parametri

-    instalații electrice

-    lucrări de rezistență

-    lucrări de drumuri


Scenariul 1 - 211.719.406,6 lei fără TVA (vezi Deviz Generaî-Scenariul 1)

Scenariul 2 -149.358.514,62 lei fără TVA (vezi Deviz General - Scenariul 2)

In studiu cheltuielile au fost estimate având la bază ofertele obținute de la producători sau valorile pe categorii de lucrări din proiecte anterioare.

Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcție se regăsesc în devizul pe obiect.

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale    pa-Mun/C/*

Cuprinde cheltuielile aferente montajub/utilajelor tehnolog^^șf^B^{^f^,or incluse în instalațiile funcționate.....    ”    ~V/    /

Nu este cazțil.        /    =§ j ipT



Ite fi copiat, folosit sau făcut cunoscui^^pr^rsoane, cu excepția i regiei.

1

1

I

1

1

I


Denumire proiect: REABILITAREA

Nr. Pr.:

SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL

7135

Pag.

66/79

RfTD=;T

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Faza:

(7 OBIECTIVE ÎNSUMÂND 0 LUNGIME

Studiu de

DE TRASEU DE 31,621 km)

Fezabilitate





4.3    Utilaje» echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

Cuprinde cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum și a celor incluse în instalațiile funcționale.

In studiu sunt incluse cheltuielile pentru achiziționarea vanelor electrice montate în căminele adiacente căminelor de termoficare.

Scenariul i -15.083.013,26 lei fără TVA (vezi Deviz General - Scenariul 1)

Scenariul 2 -15.083.013,26 lei fără TVA (vezi Deviz General - Scenariul 2)

Cheltuielile estimate au la bază ofertele primite de la producătorii de vane.

4.4    Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport.

Cuprinde cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamenteljaiș^ffl^Șwj necesită montaj, precum și a echipamentelor de transport, inclusive tehnologic.

Nu este cazul.

4.5    Dotări

Cuprinde cheltuielile pentru procurarea de bunuri care intră în categd^l^jloacekj^fixe sau obiectelor de inventar precum mobilier, dotări cu mijloace tehnice de apărare ffHțââfâ^Incendiilor, dotări de uz gospodăresc, dotări privind protecția muncii.

In studiu sunt prevăzute dotări cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor și dotări privind protecția muncii necesare in căminele adiacente căminelor de termoficare.

Scenariul i - 37.241,6 lei fără TVA (vezi Deviz General - Scenariul 1)

Scenariul 2 - 37.24l,6lei fără TVA (vezi Deviz General - Scenariul 2)

4.6    Active necorporale

Cuprinde cheltuieli cu achiziționarea activelor neco^ra^eulcept<i ^referitoare la brevete, licențe, know-how sau cunoștințe tehnice nebrevetate.    "

Nu este cazul.

Secțiunea a 5-a . Alte cheltuieli

5.1 Organizare de șantier

Cuprinde cheltuieli necesare în vederea creării condițl construcții - montaj din punct de vedere tehnologic și organizatoric.

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier.

Scenariul 1 - 5.365.292,4 lei fără TVA (vezi Deviz General - Scenari

Scenariul 2 - 3.786,782,32 lei fără TVA (vezi Deviz General - Scenari

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de șantier

Scenariul i - 2.146.116,96 lei fără TVA (vezi Deviz General - Scenariul 1)

Scenariul 2 -1.514.712,93 lei fără TVA (vezi Deviz General - Scenariul 2 )

In studiu au fost prevăzute cheltuieli pentru lucrările aferente organizării d conform HG363/2010 luându-se în considerare pentru capitolele/subcapitoleîe necuprinse în


standardul de cost valori maximale de cheltuieli.

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului Cuprinde după caz:

5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare Nu este cazul

& U6s

3Z 5 I fa» ! I ăix •3 o $ ț tarJ a ~ m,



RHD^T

Denumire proiect: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (7 OBIECTIVE ÎNSUMÂND O LUNGIME DE TRASEU DE 31,621 km)

Nr. Pr.:

7135

Faza:

Studiu de Fezabilitate

Pag.

67/79


5.2.2    Cota aferenta Inspectoratului de Stat in Construcții, calculata potrivit prevederilor legii 10/1995 privind calitatea in construcții.

Scenariul 1 -1.099.884,94 lei fără TVA (vezi Deviz General - Scenariul 1)

Scenariul 2 - 776.290,37 lei fără TVA (vezi Deviz General - Scenariul 2)

5.2.3    Cota aferenta Inspectoratului de Stat in Construcții, calculata potrivit prevederilor legii 50/199 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Scenariul î - 219.976,99 lei fără TVA (vezi Deviz General - Scenariul 1)

Scenariul 2 -155.258,07 lei fără TVA (vezi Deviz General - Scenariul 2)

5.2.4    Cota aferenta casei Sociale a Constructorilor. - CSC, in aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997 privind Casa Sociala a Constructorilor

Scenariul 1 -1.099.884,94 lei fără TVA (vezi Deviz General» Scenariul 1)

Scenariul 2 - 776.290,37 iei fără TVA (vezi Deviz General - Scenariul 2)

5.2.5    Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desființai!



In studiu au fost prevăzute cheltuieli calculate potrivit prevederilor legale.’

Scenariul i - 3.873,13 lei fără TVA {vezi Deviz General - Scenariul 1)

Scenariul 2 - 3.873,13 lei fără TVA (vezi Deviz General - Scenariul 2 )

5.3    Cheltuieli diverse si neprevăzute

Cheltuielile diverse si neprevăzute vor fi folosite in conformitate cu legislația in domeniul achizițiilor publice ce face referire la modificările contractuale aparute in timpul execuției.

Cheltuielile diverse si neprevăzute se estimează procentual, din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap/subcap. 1.2,1.3,1.4, 2,3.5,3.8,4 ale devizului general (10%)

Scenariul 1 - 23.812.501,81 lei fără TVA (vezi Deviz General - Scenariul 1)

Scenariul 2 -17.267.726,2 lei fără TVA (vezi Deviz General - Scenariul 2)

5.4    Cheltuieli pentru informare si publicitate

Cuprinde cheltuielile pentru publicitate si informare, inclusiv^entEii.diseminarea informațiilor de interes public.    h- N /


Scenariul i - 243.182,09 lei fără TVA (vezi Deviz Gen Scenariul 2 - 243.182,09 lei fără TVA (vezi Deviz Ge In studiu s-au estimat cheltuielile pentru publicitate și existente pe piață la momentul actual



d!la rază preturile medii


Secțiunea a 6 - a. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 6.1. Pregătirea personalului de exploatare

Cuprinde cheltuielile necesare instruirii/școlarizarii personalului în vederea utilizării corecte și eficiente a utilajelor și tehnologiilor.

Nu este cazul având în vedere că există personal calificat care asigură buna funcționare a sistemului de termoficare parțial modernizat 6.2 Probe tehnologice si teste

Cuprinde cheltuielile aferente execuție) / probelor / încercărilor prevăzute în proiect, rodajelor, expertizelor la recepție, omologările

Nu este cazul deoarece proiectul tu™ zează execuția unui pr în urmaJ£&tfilQdndkateÎD.a£fiasta sșț^dpe.    // o    1



, ce=wrn^ă.a fi omologat

tu®



hi poate fi copiat, folosit sau făcut ciîhosîfa ălt^pef, fârtea regiei.


1

1

I

1

i

I


Denumire proiect: REABILITAREA

Nr. Pr.:

RHD^T

SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL

7135

Pag.

68/79

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Faza:

(7 OBIECTIVE ÎNSUMÂND O LUNGIME

Studiu de

DE TRASEU DE 31,621 km)

Fezabilitate




i

I

I

I


3.4. Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz:

-    studiu topografic;

-    studiu geotehnic și/sau studii de analiză și de stabilitate a terenului;

-    studiu hidrologic, hidrogeologic;

-    studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiți    itru

creșterea performanței energetice;

-    studiu de trafic și studiu de circulație;

-    raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentruoBTectivele de investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică;

-    studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se referă la amenajări spații verzi și peisajere;

-    studiu privind valoarea resursei culturale;

-    studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.

La capitolul 3.1.1 a fost prevăzută suma de 70.000 lei fara TVA pentru întocmirea studiilor de

teren.

Studiul de trafic și studiul de circulație se vor întocmi in vederea obținerii avizului Comisiei de Circulație - PMB.

3.5. Grafice orientative de realizare a investiției

In anexele 10-16 sunt prezentate graficele Gantt privind eșalonarea investiției detaliata pe

fiecare obiectiv

4. Analiza fiecărui/flecărei scenariu/opțiuni tehnico-economic(e) propus(e) Subiectul este tratat în " Analiza cost beneficiu "


4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

Scenariul de referință îl reprezintă reabilitarea rețelelor de agent termic primar prin montarea de conducte preizolate, scenariu ce a fost detaliat în capitolul 3.z

calcul pentru întocmirea

Perioada de referință este 2018-2042 și a fost analizei cost beneficiu

4.2.    Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de ri climatice, ce pot afecta investiția Subiectul este tratat în " Analiza cost"

4.3.    Situația utilităților și analiza de consum:



schimbări


4.3.1    Necesarul de utilități și de relocare/protejare, după In Devizul General sunt prevăzute cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților.

4.3.2    Soluții pentru asigurarea utilităților necesare.

4.3.2.1 Alimentarea cu apă potabilă    „ /

Sursa de apă pentru efectuarea probelor Misiune la rece și pentr^^ea, după probele de presiune este rețeaua stradali///

Legătura la rețeaua de apă trebuia/să^e realizeze etanș astfel încâti^Sșey

•    X (M    Qj/Qș,


apa.


■    »    7    /    • ,    ‘

Prezentul documentesle.Droorietatea RAbET șinujsoate fi copiat, folosit sau făcut cunoscut altdripe cazului în care există o autorizare scrisă din partea regiei.

RHD^T

Denumire proiect: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (7 OBIECTIVE ÎNSUMÂND 0 LUNGIME DE TRASEU DE 31,621 km)

Nr. Pr.:

7135

Faza:

Studiu de Fezabilitate

Pag.

69/79

Se recomandă ca linia de alimentare să păstreze aceeași secțiune cu rețeaua, admițându-se numai scurte ștrangulări impuse de hidranți și care nu pot fi evitate.

în șantier apa va fi utilizată pentru activități specifice (stropirea cu apă a platformei de lucru și a drumurilor de acces în perioadele lipsite de precipitații, pregătirea materialelor de construcții), precum și în scopuri igienico - sanitare.

Apa va avea o utilizare limitată în perioada de construcție, cea mai mare parte a materialelor de construcție urmând a fi preparate în afara amplasamentelor.

Apele uzate rezultate din activitățile igienico - sanitare ale personalului (ape uzate fecaloidmenajere) în perioada de construcție vor fi colectate local, în bazine vidanjabile.

Vor fi utilizate grupuri sanitare de tip toaletă ecologică - pentru careasigurarea întreținerii zilnice.....................


4.3.2.2 Canalizare

în cazul căminelor de termoficare existente, lucrările de reabilitare a'^ffl^lgt^^t'ermoficare cuprind și decplmatarea și repunerea în funcțiune a legărilor la canalizar^==îficfusiv înlocuirea armăturilor din cămine (clapete de sens, vane cu sertar) și a conductelor de legătură din oțel.

Căminele de termoficare nou construite vor fi de asemenea legate la canalizare. In cazul în care cotele de amplasare a celor două utilități nu permit acest lucru, căminele de termoficare vor fi golite la canalizare cu ajutorul pompelor submersibile.

Prin legările la canalizare vor fi drenate apele provenite din infiltrații, de la probele de presiune precum și cele rezultate în urma eventualelor avarii apărute în sistem.

Agentul termic distribuit prin rețeaua de apă fierbinte este dedurizată și degazată și nu pune în niciun fel probleme de mediu.

4.3.3.3 Alimentarea cu energie electrică

Pentru organizările de șantier sau pentru obiective cu amplasament provizoriu (stabilite prin autorizația de construire) se vor realiza instalații electrice provizorii în baza avizelor de racordare emise de SDFEE. Aceste sunt eliberate pentru o perioadă de maxim 90 zile cu posibilitate de prelungire prin solicitarea unui nou aviz..

Energia electrici se distribuie la tabloul electric al șantierului amplasat în apropierea containerelor care compun organizarea de șantier.

Tabloul electric de distribuție pentru organizare de șantier este prevăzute cu circuite separate pentru iluminat, alimentare la 220 V si alim


Transportul energiei la tabloul z exterioara dimensionat corespunzător jSuîei cu energie electrica.

electric cu protecție roiectului de alimentare


4.3.3.4 Alimentarea cu gaze Lucrările de reabilit

alimentarea cu gaze natu


nu necesită


//


=2?fITI

/

I

I

i

I*

1

I

I

I I I I I I I

lp---

it


Denumire proiect: REABILITAREA

Nr. Pr.:

RPlD^T

SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL

7135

Pag.

70/79

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Faza:

(7 OBIECTIVE ÎNSUMÂND 0 LUNGIME

Studiu de

DE TRASEU DE 31,621 km)

Fezabilitate


4.4 Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții: a) impactul social și cultural, egalitatea de șanse;



Reabilitarea rețelelor termice ce face obiectul prezentului studiu asÎB&|'egalitaîeă'de șanse a tuturor locuitorilor municipiului racordați/ care se pot racorda (nu fac ob^cțu^g^^ntului studiu posibilitățile de raportare) la sistemul centralizat de alimentare cu căldură, prufaceea că vor avea asigurat un serviciu de alimentare cu energie termică, sigur, la prețuri suportabile, la același nivel de calitate, astfel încât să aibă confortul termic funcție de necesitățile fiecăruia.

în ceea ce privește prezentul proiect, ca principiu de elaborare, implementare, management și identificare a grupurilor țintă, va asigura în toate etapele sale egalitatea de șanse și egalitatea de gen, oportunități egale tuturor celor implicați inclusiv a grupului țintă final, luându-seîn considerare toate politicile și practicile prin care nu se realizează nicio deosebire, excludere, restricție sau preferință pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boala cronică contagioasă, infectare HIV/SIDA, apartenență la o categorie defavorizată precum și orice alt criteriu care are că scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice.

Principiul egalității de șanse este respectat în cadrul acestui proiect în toate fazele sale de derulare, astfel:

în faza de implementare a proiectului, va fi luată în considerare egalitatea de șanse și abordarea principiului de oportunități egale, atât la nivelul constituirii echipei de proiect, cât și în ceea ce privește implicarea resurselor umane în diferite momente de derulare a proiectului; singurele criterii de selecție a personalului vor fi cele bazate pe competență, experiență și specializare în domeniul vizat. Aceleași principii vor fi impuse si subcontractorilor prin termenii de referința incluși in docuemntatiile de achiziție publica si prin clauzele contractelor de lucrări

în ceea ce privește managementul proiectului, în stabilirea echipei de management vor fi utilizate aceleași criterii de competență pentru selecție,

în stabilirea grupurilor țintă ale proiectului, s-au luat în considerare toți cetățenii, indiferent de etnie, sex, religie, dizabilități, vârstă. De rezultatele implementării proiectului vor putea beneficia toate aceste categorii de persoane, fără discriminare și fără a li se îngrădi în vreun fel drepturile și libertățile fundamentale.

în atribuirea contractelor de achiziții publice ce se vor încheia pentru execuția proiectului, se vor respecta principiile de nediscriminare, tratament egal, transparență. Aceste principii de egalitate, nediscriminare și transparență în faza de achiziții sunt repectate prin aceea că la procedurile de contractare ce se vor organiza, vor putea participa toate persoanele fizice și juridice care îndeplinesc prevederile legislației rom|p0(eip8foețne în domeniul achizițiilor publice.

Pe parcursul pregătirii și deșf^i/rării-fjcQcedu>ilor de contractare, egalitatea de șanse se va manifesta prin:

Caie sarcini cărei Nu. voi/race refer epiejeftarea proiectă





proprietatea RADET și ni^poati fi copiat, folosit sau făcut cunoscift$I&or'persoane, cu excepția rb autorizare scrisă din partea regiei.


1

1

I

I

I

I


Denumire proiect: REABILITAREA

Nr. Pr.:

RHD^T

SISTEMULUI DETERMOFICARE AL

7135

Pag.

71/79

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (7 OBIECTIVE ÎNSUMÂND 0 LUNffiIMțEp

țk- 'Stu^iiZd^\

DE TRASEU DE 31,621 km) I /P

i II /

/^ezab|lîtatOâ


Criteriile de calificare a ofertanților la procedurii vor fi restrictive și vor ține seama numai de natura încheia. Acestea vor fi publice;

Toata documentația de atribuire aferentă achizițiilor prevăzute prin proiect vor fi


1

I

I

I

I



:reații, cererii de ntractului ce


6^

" R<

făcute public.


•    în cazul primirii de clarificări asupra documentației, Autoritatea Contractantă va face publice răspunsurile la clarificări.

•    Pentru evaluarea ofertelor se va întruni o Comisie de evaluare, pentru evaluarea obiectivă a ofertelor primite;

•    Evaluarea ofertelor se va face numai pe baza cerințelor din caietul de sarcini și a Criterilor de evaluare care sunt precizate în documentația de atribuire ce a fost făcută publică

•    Orice persoană care este sau poate fi lezată că urmare a deciziilor Autorității Contractante, pe parcursul derulării procedurii de contractare are dreptul să conteste aceste decizii;

•    Anunțul de atribuire pentru fiecare contract va fi făcut public

•    în faza de execuție a lucrărilor, egalitatea de șanse se manifestă prin

generarea de noi locuri de muncă, ce vor putea fi ocupate fără restricții de sex, etnie, rasă, religie etc. de către orice persoană care are calificările și îndeplinește cerințele specifice locurilor de muncă nou create.

se implementează măsuri pentru evitarea accidentării populației riverane zonelor în care se execută lucrările și a acesului normal în locuințe. Astfel, se vor monta platforme și podețe de acces peste canalele deschise la intrările în scările de bloc/locuințe, platforme care vor avea mână curentă și vor fi astfel montate încât să poată fi folosite și de către persoanele cu handicap. Canalele termice deschise pe perioada lucrărilor vor fi semnalizate.

Toate materialele rezultate din desfacerea canalelor termice și a conductelor vechi care se scot din canale vor fi transportate zilnic astfel încât să nu fie deranjată circulația pietonală și/sau auto.

Programul de lucru în timpul execuției lucrărilor se va stabili astfel încât populația să nu fie deranjată de zgomot în timpul orelor de odihnă, iar în restul timpului nivelul zgomotului nu va depăși valoarea de 60 db.

bjestimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

Se estimează că în perioada de realizare a investiției forța de muncă ocupată este de 3500 persoane, iar în perioada de operare nu se necesită forță de muncă suplimentară față de cea care asigură în prezent buna funcționare a sistemului

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz;

Subiectul este tratat in “ Memoriul tehnic de încadrare" din documentația de mediu, djimpactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic încare acesta se

integrează, după caz

Subiectul este tratat in " Memoriul te^rfîc de încadrare" din doc'^3^-"

4.5. Analiza cererii de bunuri și servicii, «fre justifică dimensionarea qfc

Subiectul este tratat în "J-

;ost beneficiu".


fw.’ rs?.    1


Prezentul document este proprfetatta RÂ&FT și nu poate fi copiat, folosit sau făcut cunoscaț al cazului în care există o autorizare/crișă'âin partea regiei.

t.A.O


Denumire proiect: REABILITAREA

Nr. Pr.:

RHD^T

SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL

7135

Pag.

72/79

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Faza:

(7 OBIECTIVE ÎNSUMÂND O LUNGIME

Studiu de

DE TRASEU DE 31,621 km)

Fezabilitate

4.6.    Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară

Subiectul este tratat în " Analiza cost beneficiu"


4.7.    Analiza economică*3), inclusiv calcularea indicatorilor d actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost eficacitate

Subiectul este tratat în " Analiza cost beneficiu"

4.8.    Analiza de senzitivitate *3)Notă

*3) Prin excepție de la prevederile pct. 4.7 și 4.8, în cazul obiâț^^r^lh'l^d^i a căror valoare totală estimată nu depășește pragul pentru care documentația tehnico^etonomică se aprobă prin hotărâre a Guvernului; potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, se elaborează analiza cost-eficacitate.

Subiectul este tratat în " Analiza cost beneficiu - Analiza de sensitivitate "

4.9.    Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Subiectul este tratat în "Analiza cost beneficiu - Analiza calitativă a riscurilor prevenire și atenuare"


5. Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

5.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, econc sustenabilității și riscurilor

La întocmirea prezentului studiu au fost analizate 2 scenarii tehnico-economice si anume:

Scenariul 1 - Montare conducte preizolate

Scenariul 2 - Montare conducte clasice

Scenariul 1 propune demontarea conductelor de apă fierbinte existente și înlocuirea acestora cu conducte noi din oțel, în soluție preizolată, în conformitate cu SR EN 253:2013 - "Conducte pentru încălzire districtuală. Sisteme de conducte preizolate pentru rețele subterane de apă caldă. Ansamblu de conducte de oțel, izolație termică de poliuretan și manta exterioară de polietilenă".

Un sistem preizolat este un sistem constructiv rigid, alcătuit din următoarele elemente:

-    țevi și fitinguri din oțel pentru transportul apei fierbinți;

-    termoizolația din spumă rigidă de poliuretan (PUR);

-    mantaua de protecție din polietilenă de mare densitate (PEHD) sau tablă zincată tip SPIRO pentru conductele montate suprateran;

-    sistemul de supraveghere / semnalizare avarii, ale cărui conductori sunt încastrați în spuma din poliuretan și care au rolul de a asigura supravegherea centralizată si automată, respectiv localizarea erorilor de umiditate ce pot apărea in rețeaua de termoficare.

întregul ansamblu formează un sistem legat în care cele trei componente principale se deplasează solidar în urma solicitărilor rezultate din dilatare-contractare.

Scenariul 2 propune înlocuirea conductelor de termoficare existente cu concjiyjte noi din oțel, în soluție clasică.

Izolația conductelor va fi dinyatrminerală cașerată pe folie de alumMM**'*


RHD^T

Denumire proiect: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (7 OBIECTIVE ÎNSUMÂND 0 LUNGIME DE TRASEU DE 31,621 km)

Nr. Pr. :

7135

Faza:

Studiu de Fezabilitate

Pag.

73/79


Protecția hidrofugă și mecanică a cochiliilor se va realiza cu două straturi din rășină poliesterică armată cu fibră de sticlă (primul strat asigură amorsa pentru fixarea cuponului din fibră de sticlă, iar cel de-al doilea strat se aplică peste cuponul din fibră de sticlă).

Conductele de termoficare vor fi prevăzute cu sistem supraveghere / semnalizare avarii.

Sistemul va fi livrat complet, inclusiv elementele de fixare a conductorilor de detecție și de întoarcere de pe conducte, precum și toate materialele necesare pentru punerea în funcțiune a instalației.:

Conductele preizolate vor fi montate în pământ, în strat de nisip, așternut pe radierul


canalelor de termoficare nevizitabile existente, sau pe suporturi ce subtraversează artere de circulație importante precum și în Lucrările de montaj conducte desfășurate în cadrul scesistemului de termoficare al Municipiului București constau d

-    dezafectarea conductelor clasice existente;




-    montarea vanelor de secționare în căminele existent

-    consolidarea sau refacerea în totalitate, dacă este căzu

-    realizarea și montarea suporturilor mobile în cazul montărH'corfeâli în canale vizitabile sau galerii edilitare;

-    așternerea stratului de nisip pe radierul canalelor termice existente;

-    pozarea tronsoanelor de conducte pe suporturile mobile sau pe stratul de

-    îmbinarea prin sudare a tronsoanelor de conducte;

-    controlul nedistructiv al sudurilor tronsoanelor;

-    proba de presiune hidraulică a conductelor;


(te,

Tor preizolate



-    legarea firelor de semnalizare dintre tronsoanele de conducte si verificare continuității acestora;

-    executarea manșonărilor la îmbinările tronsoanelor preizolate;

-    izolarea tronsoanelor montate în sistem clasic;

-    montarea cablului de transmisie date în șanț sau pe pereții canalelor de termoficare în cazul montării conductelor preizolate în canale vizitabile sau galerii edilitare.

Lucrările de construcții desfășurate în cadrul scenariului 1 al proiectului de reabilitare a sistemului de termoficare al Municipiului București constau din:

desfacerea sistemului rutier, trotuarului, platformei betonate, etc., existente pe amplasamentul rețelei;

săpătură de pământ până la plăcile de acoperire a galeriei sau canalului termic existent, săpătură de pământ până la radierul canalului termic existent, executat din bolțari, demontarea plăcilor prefabricate sau a bolțarilor,

după demontarea conductelor clasice și a suporturilor mobile, înlocuirea pernelor din beton deteriorate și completarea numărului acestora acolo unde este cazul, datorită diferențelor dintre lungimile portante ale conductelor existente față de cele ale conductelor nou proiectate,

după montarea conductelor preizolate, acoperirea acestora cu ^^țl^ct^'xemontarea plăcilor de acoperire ale canalelor terprf€eacolo unde este cazul,

înlocuirea eșafgtl^ot^entjXvanele montate suprateran s;



-


!

I

1

I

I

I 1 1 I*

I I I I


Denumire proiect: REABILITAREA

Nr. Pr.:

RAD—T

SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL

7135

Pag.

74/79

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Faza:

(7 OBIECTIVE ÎNSUMÂND 0 LUNGIME

Studiu de

DE TRASEU DE 31,621 km)

Fezabilitate


înlocuirea capacelor de acces cu capace tip ROMTELECOM prevăzute cu un sistem de siguranță (încuietori și balamale) și a treptelor de acces în căminele existente,

realizarea căminelor electrice, adiacente căminelor în care sunt montate vanele de

secționare;

realizarea căminelor de golire, adiacente traseului de conducte montate în sistem

preizolat;

refacerea hidroizolației căminelor de termoficare cu membrană bituminoasă termosudabilă acolo unde este cazul,

astuparea șanțului cu pământul care a fost evacuat, realizându-se compactarea acestuia pe straturi, în structuri asemănătoare cu cele existente,

-    refacerea stratului superior ia forma inițială; punerea in funcțiune a conductelor.

Lucrările de montaj conducte desfășurate în cadrul scenariului 2 al proiectjjJjjfcd&^gabilitare a sistemului de termoficare al Municipiului București constau din:

-    dezafectarea conductelor existente;

-    montarea vanelor de secționare,

-    realizarea si montarea suporturilor fixe;

-    realizarea și montarea pernelor din beton și a suporturilor mobile;

-    pozarea tronsoanelor de conducte;

-    asamblarea prin sudură a tronsoanelor de conducte;

-    montarea firelor sistemului de supraveghere / semnali^

-    controlul nedistructiv al sudurilor tronsoanelor;

-    proba de presiune hidraulică a conductelor;

-    legarea firelor de semnalizare dintre tronsoanele de cd continuității acestora;

-    izolarea conductelor;

-    montarea cablului de transmisie date pe pereții canalelor â^te'rmofic^fs Lucrările de construcții desfășurate în cadrul scenariului 2 alpboîeettjlui de reabilitare a

sistemului de termoficare al Municipiului București constau din:

desfacerea sistemului rutier, trotuarului, platformei betonate, etc. existent pe

amplasamentul rețelei;

săpătură de pământ până la plăcile de acoperire a galeriei sau canalului termic existent, săpătura de pământ până la radierul canalului termic existent, executat din bolțari, demontarea plăcilor prefabricate sau a bolțarilor,

după demontarea conductelor clasice și a suporturilor mobile, înlocuirea pernelor din beton deteriorate și completarea numărului acestora acolo unde este cazul, datorită diferențelor dintre lungimile portante ale conductelor existente față de cele ale conductelor nou proiectate,

după montarea conductelor clasice, se remontează plăcile de acoperite. ale canalelor




termice, respectiv bolțarii, cu un procent de 10% elemente de acoperire noi, , înlocuirea eșafodajelor pentruy^rffle montate suprateran sau în înlocuirea capacelor de apegscu caiace tip ROMTELECOM

sigurapțalincuietor.i.și.baJama|^^ă/freptejdr de acces la căminele existerifi^ g \


Oi:




RHD=T


Denumire proiect: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (7 OBIECTIVE ÎNSUMÂND O LUNGIME DE TRASEU DE 31,621 km)


Nr. Pr.:

7135

Faza:

Studiu de Fezabilitate


Pag.

75/79



V-


.-vw ^ realizarea căminelor electrice, adiacente căminelor în care sunt montate vanele de

f f^acerea hidroizolației căminelor și galeriilor de termoficare cu membrană bituminoasă xWȘiPSud^Bilă acolo unde este cazul,

astuparea șanțului cu pământul care a fost evacuat, realizându-se compactarea acestuia


pe straturi,

-    refacerea stratului superior la forma inițială, în structuri asemănătoare cu cele existente; punerea in funcțiune a conductelor.

Conductele și accesoriile preizolate sunt mai scumpe decât conductele clasice, dar timpul de montaj este mai scurt având în vedere că pentru conductele clasice timpul se mărește cu durata de montare a izolațiilor.

Conductele preizolate au sistemul supraveghere / semnalizare avarii înglobat în izolație, în timp ce pentru conductele clasice, acesta trebuie montat în izolația de vată minerală ceea ce conducte la creșterea duratei de montaj.

Avantajele reabilitării rețelelor de termoficare în sistem preizolat sunt următoarele:

-    durata de viață garantată, în condiții de exploatare corectă, de peste 30 de ani, la o temperatură de lucru de max. 140° C,

-    reducerea considerabilă a pierderilor de căldură, raportată la conductele clasice (scăderea de temperatura se consideră de 0,5°C / km la funcționarea în regim normal),

-    sistemul de conducte legat, permite reducerea suprafeței de teren ocupată de lucrare prin utilizarea unor soluții tehnice noi de preluare a dilatărilor termice (utilizarea compensatorilor one-time),


- în eventualitatea devierii rețelelor de termoficare pe trasee noi, nu mai este necesară în pământ pe un pat


construirea canalelor termice din beton, conductele preizolate de nisip,

-    durata de execuție a rețelelor din conductele preij

clasice,

-    costuri reduse de întreținere și exploatare a rețelelor.

Scenariul 1



Valoarea totala estimată - 274.894.008,94 lei fără TVA (326.6 Din care 219.976.988,21 lei fără TVA (261.772.615,97 lei cu TVA ) reprezintă cheltuielile pentru construcții - montaj

Scenariul 2

Valoarea totala estimată - 199.387.505,96 lei fără TVA (236.946.642,73 lei cu TVA)

Din care 155.258.074,99 lei fără TVA (184.757.109,24 lei cu TVA ) reprezintă cheltuielile pentru construcții - montaj

Comparând d.p.d.v. economic cele două scenarii, rezultă că investiția de bază din Scenariul 2 are o valoare mai redusă decât investiția de bază din Scenariul 1, dar totodată prezintă și următoarele dezavantajele majore:

-    Având în vedere că în Scenariul 2 conductele nou proiectate suntp pe suporturi, în canale și galerii de termofiraj^acestea trebuie expertiza^ propus, fapt ce poate conduce la irjtâ^e^a lucrărilor de montaj.


0%T și nu poate fi copiat, folosit sau făcut cunosput^i^p^igd^, cu excepția

in nnrten ronioi    SC R A°’



RPlD^T

Denumire proiect: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (7 OBIECTIVE ÎNSUMÂND 0 LUNGIME DE TRASEU DE 31,621 km)

Nr. Pr.:

7135

Faza:

Studiu de Fezabilitate

Pag.

76/79


-    Dacă în urma expertizării tehnice a galeriilor de termoficare rezultă că acestea trebuie consolidate pe o lungime foarte mare, lucrările de montaj pot fi întârziate foarte mult.

-    Izolarea conductelor clasice se va face anevoios în galeriile vizitabile (care nu vor fi decopertate în totalitate), fapt ce va conduce la creșterea duratei de execuție a montajului.

Și a (

întârzierile lucrărilor de montaj pot conduce la nerespectarea graficelor termenelor propuse.

5.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) Avantajele sistemului preizolat fata de sistemul clasic:


- durata de viață garantată, în condiții de exploatare corectă, de pest



la o

temperatură de lucru de max. 140° C,

-    reducerea considerabilă a pierderilor de căldură, raportată la conductele clasice (scăderea de temperatura se consideră de 0,5°C / km la funcționarea în regim normal),

-    sistemul de conducte legat, permite reducerea suprafeței de teren ocupată de lucrare prin utilizarea unor soluții tehnice noi de preluare a dilatărilor termice (utilizarea compensatorilor one-time),

- în eventualitatea devierii rețelelor de termoficare pe trasee noi, nu mai este necesară construirea canalelor termice din beton, conductele preizolate pozându-se direct în pământ pe un pat de nisip,


- durata de execuție a rețelelor din conductele pre

clasice,


-    costuri reduse de întreținere și exploatare a rețelelo,

-    reducerea pierderilor (vezi analiza opțiunilor de investiți

I

I

I

I

I

I


5.3. Descrierea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e)\

- obținerea și amenajarea terenului;

Reabilitarea rețelelor de agent termic primar se realizeazăi pe trâseul existent, pe domeniu public situat în sectoarele 14-6. Pentru cadastrele obținute de la OCPI se are în vedere eliberarea cărților funciare în care vor fi menționați proprietarii.

asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului;

Branșamentele electrice la căminele care se vor utila cu vane electrice se vor realiza ( atât proiectarea cât și execuția ) de către firme atestate A.N.R.E., conform avizului de racordare branșament electric.

Nu este cazul pentru racordarea la alte utilități.

soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv,

tehnic, funcțional-arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși;

Subiectul este tratat in capitolul 3.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții^*5a) Indicatori maximali, respectiv valoapșâlbtală a obiectului de iny^țjfte?-----

cu TVA și, respectiv, fără TVA, din ca general;

lei,



ucții-montaj (C+M), în confoJrSiă^t^’^|dțvi|i^ f

\

iy --—— --r    \

DE7> șl nu poate fi copiat, folosit sau făcut cunoscut altorpersedne, op excepția n partea regiei.


<zzi

ia


1

1

1

1

I

1

li

I

I

I

!

I


RAD^T

Denumire proiect: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (7 OBIECTIVE ÎNSUMÂND O LUNGIME DE TRASEU DE 31,621 km)

Nr. Pr.:

7135

Faza:

Studiu de Fezabilitate

Pag.

77/79

Devizul general s-a întocmit în conformitate cu HGR 907/2016 și este structurat




de cheltuieli în lei, cu și fără TVA (19%).

Scenariul 1

Valoarea totala estimată - 274.894.008,94 lei fără TVA (326.664.118,76 lei cu TVAl Din care 219.976.988,21 lei fără TVA (261.772.615,97 lei cu TVA ) reprezintă cl construcții - montaj

Scenariul 2

Valoarea totala estimată - 199.387.505,96 lei fără TVA (236.946.642,73 lei cu TVA)

Din care 155.258.074,99 lei fără TVA (184.757.109,24 lei cu TVA ) reprezintă cheltuielile pentru construcții - montaj

b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Vezi analiza opțiunilor de investiții

P c) Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de a specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

C. Subiectul este tratat pe larg în " Analiza cost beneficiu- Indicatorii analizei economice" d) Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Lucrările de execuție pentru realizarea celor 7 obiective se vor desfășura de-a lungul a 24 luni

între anii 2018-19 (însă numai în perioada aprilie - octombrie, perioadă de sistare a alimentării cu căldură a consumatorilor) conform Anexelor 10-16.

Termenul de realizare a lucrărilor se poate prelungi funcție de particularitățile terenului, rezultatele expertizelor și a studiilor geo.

5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelorjumdațn^^le aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor ~ x K

In conformitate cu HG 766/1997 pentru aprobare i construcții, se reglementează:

activitatea de metrologie în construcții conducerea și asigurarea calității în construcții stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor urmărirea comportării în exploatare, intervențiile în tir# agrementul tehnic produse, procedee și echipamente noi în construcții autorizarea și acreditarea laboratoarelor de analiză și încercări în construcții certificarea de conformitate a calitatii produselor folosite in construcții 5.6 Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal



° ^utilizarea construcțiilor


constituite

Acest subiect este tratat in analiza cost beneficiu.

6. Urbanism, acorduri și avize conform.

6.1 Certificatul de Urbanism emișjțwedere? obținerii autorizației! —.A.fostobținutjCe036^rtl4rae Urbanism nr



Prezentul document este pfOj cazuluiin~care~există~o-aut


frietajea RADET și nu poate fi copiat, folosit sau făcut cun&sait-affw persoane, cu excepția frizatescrisă din partea regiei.


Denumire proiect: REABILITAREA

Nr. Pr.:

kw

SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL

7135

RAD^T

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Faza:

Pag.

78/79

(7 OBIECTIVE ÎNSUMÂND 0 LUNGIME

Studiu de

DE TRASEU DE 31,621 km)

ag6 £3,

6.2 Extras de carte funciară cu excepția cazurilor speciale, express prevăitiț&&£^ege •

Până in prezent s-au obtinut cadastre furnizate de Oficiul de Cadastra^ifubl^tme Imobiliara,

urmând ca la faza PTh să fie efectuate demersuri pentru obținerea cărților funciare.


6.3    Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare. Modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică

A fost depusă documentația la PMB, urmând sa fie obținut Acordul de Mediu.

6.4    Avize conforme privind asigurarea utilităților

Se are in vedere obținerea avizelor pentru branșamentele electrice necesare alimentării vanelor cu acționare electrică montate in căminele de termoficare.

6.5    Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Având in vedere că reabilitarea rețelelor de termoficare se va realiza pe trasee existente nu este cazul întocmirii unui studiu topografic.

Totuși la întocmirea proiectului tehnic de către proiectantul asociat constructorului care va câștiga execuția unui lot, în funcție de soluția adoptată sau in cazul unei devieri impusă de particularitatea terenului, aceștia vor efectua ridicări topo și studiul geo pentru noul traseu.

6.6    Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice

La întocmirea proiectului tehnic de către proiectantul asociat constructorului care va câștiga execuția unui lot, acesta va ține seama de toate recomandările indicate in avizele obținute.

7. Implementarea investiției

7.1    Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

P.M.B. va derula procedurile de achiziții necesare implemef

7.2    Strategia de implementare cuprinzând: durata de imple luni calendaristice), durata de execuție, graficul de imple investiției pe ani, resurse necesare

Anexele 104-16 Grafice Gantt


7.3 Strategia de exploatare/operare si întreținere: etape, met

Fiecare dintre sursele de energie din cadrul SACET București livrează căldură unui număr de consumatori situați în zona arondată centralei.

Sursele de energie din cadrul sistemului pot să funcționeze ințercgrțggtaț^prin intermediul unui inel median care, în caz de avarie ajurîefcentrale, permite alim^t|'^%eyaȘ<#rhatorilor dintr-o a Iță ~su rsăasistemu Iu i/respectâwanj.

^restricții de funcționare/ă'g1



RPlD^T

Denumire proiect: REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (7 OBIECTIVE ÎNSUMÂND 0 LUNGIME DE TRASEU DE 31,621 km)

Nr. Pr.:

7135

Faza:

Studiu de Fezabilitate

Pag.

79/79


Strategia de exploatare/operare si întreținere a sistemului de termoficare are în vedere îndeplinirea următoarelor criterii de calitate a Serviciului Public:

asigurarea continuității livrării agentului termic, asigurarea calității agentului termic,

asigurarea siguranței în funcționare a sistemului de termoficare,

in sezonul de vară consumatorii arondați CTE Progresu sunt preluati de către CTE Sud și

viceversa,'- --    .--............ .......

in sezonul de vară consumatorii arondați CTE Grozăvești sunt preluați de către CTE Vest și

viceversa.

8.Concluzii și recomandări

Implementarea proiectului: "REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (7 OBIECTIVE ÎNSUMÂND O LUNGIME DE TRASEU DE 31,621 km)" vizează promovarea investițiilor în eficiența energetică a sectorului de termoficare din Municipiul București, în vederea:

-    reducerii pierderilor de căldură din cadrul SACET,

-    reducerii consumurilor specifice de energie, combustibil și apă de adaos,

-creșterii eficienței echipamentelor și a instalațiilor din cadrul sistemului,

-    creșterii gradului de siguranță în exploatare a sistemului,

-    reducerii costurilor de producere a energiei,

-    creșterii gradului de protecție a mediului înconjurător prin reducerea emisiilor de noxe (CO2, NOx, SO2 si pulberi).

Ca efecte secundare ale reabilitării rețelelor de apă fierbinte pot fi enumerate:

-    scăderea cheltuielilor pentru intervenții pe rețele și a duratei întreruperilor în furnizarea energiei termice datorită monitorizării conductelor,

-îmbunătățirea calității serviciului de alimentare cu apă fierbinte a consumatorilor,

-    reducerea costurilor de exploatare,


ANEXAI


GRAFIC PIEZOMETRIC MAGISTRALE TERMOFICARE


H (mCA)



DISPONIBIL

SU^<^PRESIUNE

Hmax.TUR

Hmln.TUR

Hmax.RETUR

Hmln.RETUR

Hmed

AHpompa

AHpt

(mCA)

(mCA)

(mCA)

(mCA)

(mCA)

(mCA)

(mCA)

CET SUD

115

80

60

25

70

90

20

CET GROZĂVEȘTI

105

80

60

35

70

70

20

CET PROGRESU

80

62,5

42,5

25

52,5

55

20

3*    ... 'r





STRUCTURA OBIECTIVULUI 2    *    f

MAGISTRALA DE TERMOFICARE II SUD    ' J

Cămine CS1 (CET) - CS5' (Boboclca)    _ *    ‘

   •:ANEXA4

NR

CRT

DENUMIRE

PUNCT TERMIC

Qtot

Qcalcul

(Qcal/h)

(Gcal/h)

1

P.T. 2 N. PASCU

2,74

149

2

P.T. 1 MATH AMBROZIE

9,31

4,36

3

P.T. 14 TOMIS

6,07

4

P.T. 13 TOMIS

•46

3,00

5

P.T. 12 TOMIS

9,23

4,34

6

P.T. 19 RACARI

6J9

3,10

7

P.T. IAGSC

4,72

24

8

P.T. 1 N. PASCU

7,79

3,97

9

APA NOVA CASETE APE UZATE

0,42

»•«?.....


SARCINA TERMICA TOTALA 53,26    25,25




Q<X


NR.

CRT.

DENUMIREA

RAMIFICAȚIEI

ÎNCEPUTUL

RAMIFICAȚIEI

SFÂRȘITUL

RAMIFICAȚIEI

Qtot

Qcalcul

LUNGIMEA

RAMIFICAȚIEI

DIAMETRUL

NOMINAL

DEBIT

VITEZA

P'ERDERE/

,8PECtFlCA

OEPRESIUN

-

-

-

-

-

(Gcal/h)

(Gcal/h)

(m)

(mm)

(m’/h)

(m/s)

* mm/m 1

1

8001

K001

C81

K002

CS3'

278

900

5128 71

2 27

• - 4 21

2

S002

K002

CS3'

K003

CA1

343

300

374 68

140

• 6.63

3

S003

KOOS

CA1

K004

CA2

SO

300

374 68

140

663

4

S004

K004

CA2

PASC

P.T. 2 N. PASCU

2,74

1,29

45

100

2546

083

788

5

5005

K004

CA2

KOOS

CC1

417

300

34923

130

5.08

6

S006

K005

CC1

1MAA

P.T. 1 MATEI AMBROZIE

9,31

4,38

330

160

8649

126

■' . 10 89

7

S007

K005

CC1

K0Q6

CR1

140

260

262 73

1.41

’ 733 '

S

S008

K006

CR1

14TO

P.T. 14 TOM»

8,07

2,88

—T5B    ~~

126

5639

ts

V 1285 -

9

S009

KOOS

CR1

K007

CR2

290

250

206 34

110

4 59

10

S01Q

K007

CR2

13TO

P.T. 13 TOMIS

6,39

3,00

140

126

59 37

127

1397

11

S011

K007

CR2

KOOS

CR3

96

200

146 98

122

•7J3

12

S012

KOOS

CR3

12TO

P.T. 12 TOMIS

9,23

4,34

72

150

85 75

1.2S-

/ 1071

13

5013

KOOS

CR3

15RA

P.T. 16 RACARI    '

6,59

3,10

242

160

61 22

089

559

14

5014

K002

CS3'

K009

CS4

112

900

4754 03

210

363 ,

15

gjjîs

KOOS

C54

IAGS

P.T. IAGSC

4,72

24

311

125

43 85

094

<7.79

16

5016

KOOS

C54

K010

CS5

413

900

471018

2 08

/ -3.67

17

S017

K010

CS5

1NPA

P.T. 1N. PASCU

7,79

3,67

114

150

72 37

1 06

772

18

5018

K010

CS5

ANOV

APA NOVA CASETE APE UZATE

0,42

0,42

630

50

3 9C

0 49

* 670 ■*

19

5019

K010

CS5

K011

CS5'

124

900

4633 90

2 05

345

LUNGIME TOTALA TRASEU LOT:    4277,0 m

NR.

CRT.

DENUMIREA

RAMIFICAȚIEI

ÎNCEPUTUL

RAMIFICAȚIEI

SFÂRȘITUL

RAMIFICAȚIEI

QțqT

Qcalcul

LUNGIMEA

RAMIFICAȚIEI

DIAMETRUL

NOMINAL

DEBIT

VITEZA

PIERDEREA

SPECIFICA

DE PRESIUNE

-

-

-

-

(Gcal/h)

(Gcal/h)

(m)

(mm)

(m3/h)

(m/a)

(mm/m)

137

“1Î37

K081

CM1T

K078

CF81

155

MO

3208,37

1.80

3.10

138

8138

K078

CFS1

48OC

P.T. 4 SOCULUI

3,93

1,85

§2

128

38.51

0.78

5.48

138

8138

K078

CFS1

K07B

NG1

30

800

3171.86

1.78

3.03

140

8140

K079

NG1

1CAR

P.T. 1 CĂREI

4,66

2,19

185

128

43.29

0.93

7.60

141

8141

K079

NG1

KOSO

CF82

180

800

3128.57

1.76

2.9S

142

8142

KOBO

CFS2

2VOI

P.T. 2 VOINICENI

9,02

4,04

114

*180

83.80

122

10.25

143

8143

KOSO

CFS2

K081

CFS2I1

3

800

3044.77

1.71

2.80

144

S144

K081

CFS2M

38OC

P.T. 3 SOCULUI

8.02

3,77

424

150

74.51

1.09

8.18

14S

S145

K0S1

CF82/1

K062

CFS3

165

800

2970.26

1.67

2.67

146

S148

K082

CF83

1SOC

P.T. 1 SOCULUI

6,63

3,12

70

150

61.80

0.90

5.66

147

S147

K082

CFS3

KOBS

CFS4

115

800

2908.66

1.64

2.58

148

8148

K083

CF84

INCE

P.T. ÎNCERC

3,27

3,27

212

IM

64.57

0.94

6.19

149

8148

K083

CFS4

K084

CFSS

65

800

2844.09

1.60

2.45

150

8150

K084

CFS5

5SOC

P.T. 5 SOCULUI

4,88

2,3

53

125

45.34

0.97

8.30

151

8151

K084

CFSS

KOBS

CPO

431

800

2798.78

1.57

2.37

152

Sîâ

K0B5

CPO

K08S

CPS

213

400

642.25

1.49

4.95

153

8153

KOSS

CP5

13PA

P.T. 13 PANTELIMON

8,16

2,3

23

128

57.23

1.23

13.02

154

8154

KOBS

CPS

K087

CP6

154

400

585.02

1.36

4.13

155

8155

K087

CP6

7PAN

P.T. 7 PANTELIMON

6,91

3.25

40

150

84.20

0.94

6.13

158

S158

K087

CPS

K088

CP7

160

400

520.82

1.21

3.30

157

S157

KOSS

CP7

P0L2

P.T. POL 2

0,45

0,45

55

85

8.92

0.88

8.85

158

8158

KO88

CP7

KOSS

CVB/1

130

400

511.91

1.19

3.19

159

8159

K089

cva/1

HAU

P.T. HĂȚIȘULUI

2,99

1,41

280

100

27.78

0.90

9.32

160

8160

K089

CV9/1

K090

CVS

84

400

484.13

1.12

2.88

161

8161

KOSO

CVS

ROMW

P.T. ROMWOOL

0,81

0,81

75

100

15.98

0.52

3.25

162

8162

KOSO

CVS

K091

CVS

240

400

488.15

1.09

2.68

183

8163

K091

CVS

BPAN

P.T. 8 PANTELIMON

8,88

3,23

60

150

63.92

0.93

6.08

194

8184

K0B1

CVS

K092

CV7

117

300

40433

1.51

6.75

165

8185

K092

CV7

9PAN

P.T. 9 PANTELIMON

6,1

2.87

45

125

58.67

1.21

12.77

168

8168

K0B2

CV7

KOB3

CVS

102

300

347.58

1.30

5.03

167

8167

K093

CVS

SPPA

P.T. SPITALUL PANTELIMON

2,12

2,12

117

128

41.90

. 0.90

7.13

168

S168

K093

CVS

K0B4

cve/1

9.1

300

305.88

1.14

3.93

188

8169    ■

K094

CV6/1

KOSS

CV5

107

300

305.68

1.14

170

S170

K08S

CV5

KOSS

CV5/1

91

300

305.68

1.14

3.93

171

8171

K09B

r;cysn

14PA

P.T. 14 PANTELIMON

7,87

3.7

187

180

73.12

1.07

7.87

172

K096

'CV5/1

K097

CV5/3

315

250

232:54-

~I.25-

—    5.7g

173

S173

K097

CV5/3

11PA

P.T. 11 PANTELIMON

9.5

4,47

212

150

88.26

129

11.33

174

S174

K097

CV5/3

K098

CV5Z4

220

200

144.28

1.20

6.98

175

S175

K098

CV5/4

K099

CV5/4'

108

200

119.66

0.99

4.86

176

S176

KOBS

CV5/4’

COVE

P.T. COSMOS VECHI

5,8

3,41

8

150

67.36

0.98

6.72

177

S177

K099

CV5/4'

COEX

P.T. COSMOS EXTINDERE

4,5

2,64

23

150

52.31

0.76

4.14

178

S178

K098

CV5/4

15AB

P.T. 15 ABC

1,25

1,25

150

100

24.62

G.80

7.40

179

S179

KOBS

CPO

K100

CP4 •

62

700

2156.51

1.60

2.88

180

S180

K100

CP4

6PAN

P.T. 8 PANTELIMON

6,33

2,98

54

125

58.81

1.26

13.72

181

S181

K100

CP4

K101

CPS

114

700

2097.70

1.55

2.73

LUNGIME TOTALA TRASEU LOT:    5931,0 m

NR

CRT

DENUMIRE

PUNCT TERMIC

Qtot

OcAiXUJL

(Gcal/h)

(Gcal/h)

1

P.Y. 4 SOCULUI

3,93

1,85

2

P.T. 1 CARE!

4,68

2,19

3

P.T. 2 VOINICENI

9,02

4,04

4

P.T. 3 SOCULUI

8,02

3,77

5

P.T. 1 SOCULUI

8,63

3,12

6

P.T. ÎNCERC

3,27

3,27

7

P.T. 5 SOCULUI

4,88

2,3

8

P.T. 13 PANTELIMON

6,16

23

9

P.T. 7 PANTELIMON

6,91

3,25

10

P.T. POL 2

0.45

0,45

11

P.T. HĂȚIȘULUI

299

1,41

12

P.T. ROMWOOL

0,81

0,81

13

P.T. 8 PANTELIMON

6,88

323

14

P.T. 9 PANTELIMON

6.1

2,87

15

P.T. SPITALUL PANTELIMON

2,12

2,12

16

P.T. 14 PANTELIMON

7,87

3,7

17

P.T. 11 PANTELIMON

9.6

4,47

16

P.T. COSMOS VECHI

6,8

3,41

19

P.T. COSMOS EXTINDERE

4.5

264<

20

P.T. 15 ABC

1,25

yfr'

21

P.T. 6 PANTELIMON

6,33

298


SARCINA TERMICA TOTALA 108,08 55,43





NR.

CRT.

DENUMIREA

RAMIFICAȚIEI

ÎNCEPUTUL

RAMIFICAȚIEI

SFÂRȘITUL

RAMIFICAȚIEI

QțqT

Qcalcul

LUNGIMEA

RAMIFICAȚIEI

DIAMETRUL

NOMINAL

DEBIT

VITEZA

PIERDEREA

SPECIFICA

DEPRESIUNE

-

-

-

-

-

(Gcal/h)

(Gcal/h)

(m)

(mm)

(m3/h)

(m/i)

mm/m

133

8133

K072

CM43

K073

CM42

123

500

1997.27

2.00

. . 5.35

134

8134

K073

CM42

K074

CM42'

20

125

40.41

0.87

6.66

135

8135

K074

CM42*

PC18

P.T. C16

4,33

2,04

10

125

40.23

0 68

6.60

136

8138

K074

CM42'

INMA

P.T. INTER MACEDONIA

0,02

0,02

28

32

0.19

0.05

0.17

137

8137

K073

CM42

K075

CM41

143

500

1956 85

1.96

6.14

•136

8138

K075

CM41

1REP

P.T. 1 REPUBLICII

4,12

1,94

155

125

3S28

062

6 00

139

8138

KB75

CM41

K076

94

600

1918 58

“Î92-

495

140

S140

K076

CM40'

1FER

P.T. 1 FERDINAND

2,70

1,27

30

100

25.08

082

141

8141

K076

CM40'

K077

CM40

100

600

1893.49

1.90

4 82    ,71

142

8142

K077

CM40

K078

CM®'

180

600

1693 49

1.90

“ 4 82

143

8143

K078

CM®'

PP18

P.T. P16

2,97

1,40

83

100

27.59

0.90

9.20

144

8144

K078

CM®'

K079

CM®

128

600

1865.90

1.87

4.68

145

8145

K079

CM39

KOSO

CM39/1

117

150

77.58

113

8B3

148

8146

K080

CM39/1

PTP8

P.T. PB

1,27

1,27

35

80

11 80

0 63

6.24

147

S147

K080

CM39/1

K0B1

CM30/2

20

150

65 78

0 96

6.42

148

8148

K081

CM39/2

P10F

S.C. P10 FOIȘOR

2,20

1,03

16

100

20.44

0.66

5.16

149

8149

K0B1

CM38/2.

K082

CM39/3

50

m

45.34

0.97

8.30

150

8150

K082

CM39/3

PTP7

P.T.P7

1,27

1,07

16

60

1130

0.83

8.24

151

8151

K0B2

CM39/3

K0B3

CM®/4

40

125

33.54

0.72

4.66

152

S1S2

K083

CM39/4

PP10

P.T. P10

2,20

1,04

35

100

20.44

0 66

5.18

153

K083

CM39/4

K0B4

CM39/5

27

80

13.10

0 69

7.61

154

K064

CM39/5

PP7A

P.T. P7A

0,21

0,21

6

40

1.95

0.41

6.68

155

8155

K084

CM39/5

IUHA

P.T. IULIA HAȘDEU

1,20

1,20

18

80

11.15

0 59

560

156

S156

K079

CM39

K0S5

CV1

155

200

100.89

0.64

3.50

157

SÎ57

KOBS

CV1

3VĂ&

P.T. 3 VASELOR

9,53

4,50

21

150

86.54

1 29

11.40

156

8158

K085

CV1

K088

CV2

185

80

12.36

065

6.81

159

S159

Koae

CV2

U1BI

P.T. UI BIS

0,76

0,76

7

65

7.06

0 53

5.55

160

8180

K086

CV2

PTU2

P.T. U2

0,57

0,57

100

50

5.®

0.88

11.95

161

8181

K079

CM39

K0B7

CM38

246

600

1687.43

1.69

3.85

162

8162

K087

CM38

CHIR

P.T. CHIRBTIQII

2,33

1,10

26

100

21.85

0.70

5.78

163

8163

K087

CM38

K0B8

CO'

61

600

1665.78

167

3.76

184

S184

K08S

CO'

K089

CO

23

600

1

1.67

3.75

165

8185

K089

co

KOSO

C3

260

300

41612

155

7.14

166

8168

KOSO

C3

K091

C4

160

300

363 54

136

549

167

8167

K091

C4

MEF1

P.T. MECANICA FINA 1

6,81

3,20

124

î®

63,27

0 92

6.96

188

S168

KOB1

C4

K0S2

C5

94

300

300.27

1.12

3.79

188

8168

K092

C5

MEFU

P.T. MECANICA FINĂ URBANĂ

3,70

1.74

390

12S

34.37

074

4.88

170

8170

K092

C5

K093

C6

148

250

285.89

1.42

7.60

171

S171

KOBS

C8

AVER

P.T. AVERSA

23,14

23,14

157

200

214.96

178

15.15

172

S172

K093

ce

“kost

C7

64

150

50.91

0 74

. ’ 3.93

173

S173

K094

C7

MEF2

P.T. MECANICĂ FINĂ 2

4,89

2,30

20

125

45.43

0.97

' 8.33

174

8174

K094

C7

CARM

P.T.CARMESIN

0,59

0,®

16

05

5.48

0.41

3.45

175

S175

KOSO

C3

PROD

P.T. PRODPLASTIC

5,69

5,66

445

125

52 58

1.13

-11.05

176

S176

KOBS

CO

K095

273

600

124966

1 25

2.15

177

8177

K095

CO1

K0S6

CO1/1

20

150

72 56

106

7.76

178

S178

K0S8

CO1/1

ALMO

P.T. ALMO

5,17

2,43

8

125

4S.03

1 03

9.26

179

8179

K0B6

CO1/1

ZIMO

P.T. ZIDURI MOȘI

2,64

1,24

365

100

24 53

080

7.34

160

S180

K095

CO1

K097

CO2

150

600

1177.10

1.18

1.91


LUNGIME TOTALA TRASEU LOT: 4988,0 m


NR

CRT

DENUMIRE

PUNCT TERMIC

QțOT

Qcalcul

(Gcal/h)

(Gcal/h)

1

P.T. C16

4,33

2,04

2

P.T. INTER MACEDONIA

0,02

0,02

3

P.T. 1 REPUBLICII

4,12

1,94

4

P.T. 1 FERDINAND

2,70

1,27

5

P.T. P16

2,97

1,40

6

P.T. P8

1,27

1,27

7

S.C. P10 FOIȘOR

2.20

1,03

8

P.T.P7

1,27

1,07

9

P.T. P10

1,04

10

P.T. P7A

0,21

0,21

11

P.T. IULIA HAȘDEU

1,20

1,20

12

P.T. 3 VASELOR

9,53

4,50

13

P.T. U1 BIS

0,70

0,76

14

P.T.U2

0,57

0,57

15

P.T. CHIRBTIQII

2,33

1,10

16

P.T. MECANICĂ PWĂ1

8,01

3,20

17

P.T. MECANICĂ FINĂ URBANĂ

3,70

1,74

18

P.T. AVERSA

23,14

M,14

19

P.T. MECANICĂ FINĂ 2

2,30

,20

, P.T.CARMESIN

0,59

0,50

Ti?

^*'</<<P-T. PRODPLASTIC

5,06

5,56

5,17

2,43

ZIDURI MOȘI

2,64

1,24

gjMWlRMICA TOTALA 88,28    59,72

o, '■?■/ c Sr "




NR.

CRT.

DENUMIREA

RAMIFICAȚIEI

ÎNCEPUTUL

RAMIFICAȚIEI

SFÂRȘITUL

RAMIFICAȚIEI

Qtot

Qcalcul

LUNGIMEA

RAMIFICAȚIEI

DIAMETRUL

NOMINAL

DEBIT

VITEZA

PIERDEREA

SPECIFICA

DE PRESIUNE

-

-

-

-

-

-

(Gcal/h)

(Gcal/h)

(m)

(mm)

(m’fti)

(m/.)

mm/m

79

§078

K044

CF1

K04B

C§2

337

600

14.12

0.02

0.00

156

3156

K092

CM15/20

K093

CM 19

125

400

198.07

0.46

0.52

157

S157

K093

CM19

81MA

P.T. 6-1 MAI

4,60

2,16

16

128

42.74

0.92

7.41

158

S158

K093

CM19

K094

CM17

166

400

158.34

0.36

0.33

158

S159

K094

CM17

7CLU

P.T. 7 CLUCERULUI

2,44

1,15

64

100

22.87

0.74

6.32

160

8160

K094

CM17

K085

CM16

92

400

132.67

0.31

024

161

9161

K095

CM18

101M

P.T. 10-1 MAI

1,91

0,90

165

60

17.74

0.94

13.60

162

8162

K095

CM16

K096

CM15

150

400

114.92

0.27

0.19

163

8163

K098

CM15

91MA

P.T. 9-1 MAI

1,54

0,72

80

60

14.31

0.76

9.00

164

8164

K096

CM1S

K097

CM14

72

400

100.62

023

0.15

166

S165

K097

CM14

51MA

P.T. 5-1 MAI

4,72

2,21

14

128

43.85

0.94

7.79

166

8166

K097

CM14

KQ9B

CM13

257

400

68.78

0.13

0.05

167

S167

K098

CM13

61MA

P.T. 6-1 MAI

8,11

2,87

65

128

58.78

122

12.81

168

S168

K092

CM15/20

K098

C17

640

600

1325.94

1.33

241

169

S16B

K098

C17

QEOL

P.T. GEOLOGIE

0,41

0,41

133

66

8.08

0.60

7.17

171

8171

K100

C18

K101

C20

340

600

1317.85

1.32

236

172

S172

K101

C20

K102

CS20

103

800

1317.85

1.32

2.38

173

8173

K102

C820

1IPI

P.T. 1 IUE P1NTILIE

3,10

1,48

55

100

26.60

0.94

9.99

174

8174

K102

CS20

K103

CS23

614

600

1289.05

129

228

175

S175

K103

CS23

K104

CD3

118

200

109.81

0.91

4.12

176

S176

K104

CD3

12DO

P.T. 12 DOROBANȚI

1,89

1,89

10

37.35

0.80

5.72

177

8177

K104

CO3

K105

CO5

310

180

72.47

1.06

7.74

178

8178

K105

CD5

61DO

P.T. 61-63 DOROBANȚI

0,60

0,60

35

M

15.79

0.64

10.68

179

8179

K105

CD5

K108

CD6

260

180

58.87

0.83

4.82

160

8160

K106

CDS

11D0

P.T. 11 DOROBANȚI

0,55

0,55

18

66

10.87

0.81

12.81

181

S1B1

K106

CD6

K107

CO11

374

128

4580

0.98

8.47

162

8182

K107

CD11

CO8M

P.T. COSMONAUTILOR

1.17

1.17

30

100

2X23

0.78

6.62

163

8183

K107

CD11

CASA

P.T. CASATA

1.14

1.14

205

100

22.58

0.73

627

164

8164

K103

CS23

K10B

CS14

116

600

117924

1.18

1.92

185

8185

K106

CS14

2DOR

P.T. 2 DOROBANȚI

2,68

1,26

46

100

24.90

0.81

7.56

188

8186

K10B

CS14

K109

CS13

282

606

1154.34

1.16

1.84

167

8187

K109

CS13

PERL

P.T. PERLA

233

1,10

150

160

21.65

0.70

5.78

188

S188

K109

CS13

K110

C812

60

600

1132.89

1.14

1.77

LUNGIME TOTALA TRASEU LOT:    5544,0 m

NR

CRT

DENUMIRE

PUNCT TERMIC

Qtot

Qcalcul

(Gcal/h)

(GcaVh)

1

P.T. 8-1 MAI

4,60

2,16

2

P.T. 7 CLUCERULUI

2,44

1.15

3

P.T. 10-1 MAI

1.91

0,90

4

P.T. 9-1 MAI

1,54

0.72

5

P.T. 5-1 MAI

4,72

2,21

6

P.T. 6-1 MAI

6.11

2,87

7

P.T. GEOLOGIE

0,41

0.41

8

P.T. 1 IUE PINTIUE

3,10

1,48

9

P.T. 12 DOROBANȚI

1,89

1.89

10

P.T. 61-63 DOROBANȚI

0,80

0,80

11

P.T. 11 DOROBANȚI

0,55

0,55

12

P.T. COSMONAUTILOR

1,17

1,17

13

P.T. CASATA

1,14

1,14

14

P.T. 2 DOROBANȚI

2,88

1,28

15

P.T. PERLA

2.33

1.10

SARCINA TERMICA TOTALA 35,39    19,79




or


NR,

CRT,

DENUMIREA

RAMIFICAȚIEI

ÎNCEPUTUL

RAMIFICAȚIEI

SFÂRȘITUL

RAMIFICAȚIEI

Qtot

Qcalcul

LUNGIMEA

RAMIFICAȚIE

I

DIAMETRUL

NOMINAL

DEBIT

VITEZA

PIERDEREA

SPECIFICA

DE PRESIUNE

-

-

-

-

-

(Gcal/h)

(Gcal/h)

(m)

(mm)

(m3/h)

(m/s)

(mm/iîi)

55

S055

K031

CB4

K032

CB4/1

144

150

70.51

1.03

7.34

58

S058

K032

CB4/1

SPMC

•T. SPITALUL MĂRIE CURI.

1,66

1,66

8

125

36.79

0.79

5.56

57

S057

K032

CB4/1

K033

CB4/2

293

125

33.72

0.72

4.71

58

S058

K033

CB4/2

PRAS

P.T. PRA8ILEI

3,63

1,71

185

125

33.72

0.72

4.71

SO

S090

K031

CB4

K052

CB3

280

700

1460.74

1.08

1.35

91

S091

K052

CB3

5BRA

P.T. 5 BRÂNCOVEANU

4,67

2,20

80

125

43.39

0.93

7.63

92

SO02

K052

CB3

K053

CB2

85

700

1417.38

1.05

1.27

93

S093

K053

CB2

K054

CB2Z1

146

200

160.35

1.33

8.56

94

S094

K054

CB2/1

6BRA

P.T. 6 BRÂNCOVEANU

8,81

4,14

300

150

81.85

1.19

9,79

95

S095

K054

CB2/1

K055

CB2/2

204

150

78.50

1.15

9.03

96

S096

K055

CB2/2

8BRA

P.T. 8 BRÂNCOVEANU

4,00

1,90

200

125

37.16

0.60

5.67

97

S097

K055

CB2Z2

K05S

CB2/3

266

125

41.34

0.89

6.95

98

S098

K05B

CB2/3

9BRA

P.T. 9 BRÂNCOVEANU

1,98

1,00

158

100

18.40

0.60

4.24

99

S099

K056

CB2/3

19DO

P.T. 19 DOLHASCA

2,47

1,16

20

100

22.95

0.75

6.47

100

S100

K053

CB2

K057

CB1

387

700

1257.00

0.93

1.01

101

S101

K057

CB1

K058

CB1/1

181

700

1257.00

0.93

1.01

102

S102

K058

CB1Z1

40PL

3,T. 4 OLTENIȚA PLACARE

3,61

1,70

61

100

33.54

1.09

13.40

103

S103

K058

CB1/1

K059

COS

628

700

1223.46

0.91

0.96

LUNGIME TOTALA TRASEU LOT:    3626,0 m

NR

CRT

DENUMIRE

PUNCT TERMIC

Qtot

Qcalcul

(Gcat/h)

(GcaWi)

1

P.T. SPITALUL MĂRIE CURIE

1,86

1,86

2

P.T. PRASILH

3,63

1.71

3

P.T. 6 BRÂNCOVEANU

8,81

4,14

4

P.T. 8 BRÂNCOVEANU

4,00

1,90

6

P.T. 9 BRĂNCOVEANU

1.98

1,00

6

P.T. 19 DOLHASCA

2.47

1.16

7

P.T. 4 OLTENIȚA PLACARE

3,81

1,70


SARCINA TERMICA TOTALA 26,36    13,47




NR.

CRT.

DENUMIREA

RAMIFICAȚIEI

ÎNCEPUTUL

RAMIFICAȚIEI

SFÂRȘITUL

RAMIFICAȚIEI

Qtot

OcALCUL

LUNGIMEA

RAMIFICAȚI

El

DIAMETRUL

NOMINAL

DEBIT

VITEZA

PIERDEREA

SPECIFICA

DE PRESIUNE

-

-

-

-

-

-

(Gcal/h,

(GcaVh)

(m)

(mm)

(m’/h)

(m/«)

(mm/ml

5

S005

K004

CF6

K005

CF3

1260

600

1601.03

1.60

3.47

6

S006

K005

CF3

«006

CF371

181

125

27.31

0.59

3.15

8

S008

K006

CF3/1

K007

CF3/2

48

126

26.38

0.57

2.95

e

S009

K007

CF3/2

DOIN

P.T. DOINA

2,B4

1,35

100

100

26.38

0.86

8.45

10

S010

K005

CF3

K008

CRF3'

48

600

1573.71

1.58

3.36

11

S011

K008

CRF3'

6SAL

P.T. 8 SALAJ

2,97

1,40

70

100

27.59

0.90

9.20

12

S012

K008

CRF3’

4SAL

P.T. 4SALAJ

4,79

2.26

64

125

44.50

0.95

8.01

13

S013

K008

CRF3’

K009

CRF3

480

600

1501.62

1.51

3.07

14

S014

K009

CRF3

K010

CRF3/1

50

200

116.32

0.96

4.60

15

S016

K010

CRF3/1

2FER

P.T. 2 FERENTARI

6,82

3,21

50

150

63.36

0.92

5.97

16

S016

K010

CRF3/1

3FER

P.T. 3 FERENTARI

5.70

2,70

192

125

52.96

1.13

11.20

17

S017

K009

CRF3

K011

CRF2

117

600

1385.30

1.39

2.62

18

S018

K011

CRF2

K012

CR4

541

150

85.13

0.95

6.30

19

S019

K012

CR4

4CH1

P.T. 4 CHIRIGIU

1.13

1,13

273

100

22.39

0.73

6.17

20

S020

K012

CR4

K013

CR6

133

125

42.74

0.92

7.41

21

S021

K013

CR6

6CHI

P.T. 8 CHIRIGIU

0,69

0,69

141

80

13.66

0.72

8.24

22

S022

K013

CR8

K014

CR7

52

125

29.08

0.62

3.55

23

S023

K014

CR7

PABA

P.T. PAROHIA BARBATESCU

0,02

0,02

35

32 .

0.37

0.10

0.57

24

S024

K014

CR7

SCHI

P.T. 5 CHIRIGIU

3,09

1,48

314

125

28.71

0.61

3.46

25

S025

K011

CRF2

K015

CR1

110

800

1320.18

1.32

2.39

26

S026

K015

CR1

K016

C2/2

217

600

190.27

0.19

0.06

27

S027

K016

C272

6SEB

P.T. 8 SEBASTIAN

2,91

1,40

150

100

27.04

0.88

6.85

28

S028

K016

C2/2

K017

C2/3

20

600

163.23

0.16

0.05

29

S029

K017

C2/3

SCTO

P.T. S.C. TOCILESCU

0,16

0,16

72

40

1.49

0.31

3.97

30

S030

K017

C2Z3

K018

F18/1

450

600

161.75

0.18

0.04

31

S031

K018

F18/1

K019

F18/2

38

600

161.75

0.16

0.04

32

S032

K019

F18/2

7SEB

P.T. 7 SEBASTIAN

4,75

2,24

83

125

44.13

0.95

7.88

33

S033

K019

F18/2

K020

F17Z1

127

600

117.82

0.12

0.02

34

S034

K020

F17/1

K021

C17/4

373

150

83.24

1.21

10.11

35

S035

K021

C17/4

5PEI

P.T. S PETRE ISPIRESCU

2,78

1.31

28

100

25.83

0.84

8.11

36

S036

K021

C17/4

4PEI

P.T. 4 PETRE ISPIRESCU

6,18

2,91

209

125

57.42

1.23

13.10

37

S037

K020

F17/1

K022

C17/2

34

600

34.37

0.03

0.00

38

S038

K022

C17/2

3SEB

P.T. 3 SEBASTIAN

2,57

1,21

51

100

23.88

0.78

6.97

39

S039

K022

C17/2

K023

C17Z3

150

600

10.50

0.01

0.00

40

S040

K023

C17/3

CANE

P.T. CĂMIN NEFAMILIȘTI

0,53

0,53

16

65

10.50

0.78

11.80

LUNGIME TOTALA TRASEU LOT: 6305,0 m

NR

CRT

DENUMIRE

PUNCT TERMIC

Qtot

Qcalcul

(Gctl/b)

(GcaVh)

1

P.T. DOINA

2,84

1.35

2

P.T. 6 SALAJ

2,97

1,40

3

P.T. 4 SALAJ

4,79

2,26

4

P.T. 2 FERENTARI

8.82

3,21

5

P.T. 3 FERENTARI

5,70

2,70

6

P.T. 4 CHIRIGIU

1,13

1.13

7

P.T. 0 CHIRIGIU

0,69

0,09

8

P.T. PAROHIA BARBATESCU

0,02

0,02

9

P.T. 5 CHIRIGIU

3,09

1.40

10

P.T. 6 SEBASTIAN

2,91

1,40

11

P.T. S.C. TOCILESCU

0.16

0,10

12

P.T. 7 SEBASTIAN

4,75

2,24

13

P.T. 5 PETRE ISPIRESCU

2,78

1,31

14

P.T. 4 PETRE ISPIRESCU

0,18

2,91

15

P.T. 3 SEBASTIAN

2,57

1.21

10

P.T. CĂMIN NEFAMIUȘTI

0,53

0,53


SARCINA TERMICA TOTALA 47,93    23,98






Anexa 9

Analiza opțiunilor de investiții

în cadrul proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București ( 7 obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km)" se propun două scenarii pentru înlocuirea conductelor de transport apă fierbinte, prezentate în continuare.


SCENARIUL 1

MONTAREA CONDUCTELOR ÎN SISTEM PREIZOLAT

Scenariul 1 propune demontarea conductelor de apă fierbinte existente și conducte noi din oțel, în soluție preizolată în conformitate cu SR EN 253:2013 - "Conducte pentru încălzire districtuală. Sisteme de conducte preizolate pentru rețele subterane de apă caldă. Ansamblu de conducte de oțel, izolație termică de poliuretan și manta exterioară de polietilenă".

Un sistem preizolat este un sistem constructiv rigid, alcătuit din următoarele elemente:

-    țevi și fitinguri din oțel pentru transportul apei fierbinți;

-    termoizolația din spumă rigidă de poliuretan (PUR);

-    mantaua de protecție din polietilenă de mare densitate (PEHD) sau tablă zincată tip SPIRO pentru conductele montate suprateran;

-    sistemul de supraveghere / semnalizare avarii, ale cărui conductori sunt încastrați în spuma din poliuretan și care au rolul de a asigura supravegherea centralizată si automată, respectiv localizarea erorilor de umiditate ce pot apărea in rețeaua de termoficare

întregul ansamblu formează un sistem legat în care cele trei componente principale se deplasează solidar în urma solicitărilor rezultate din dilatare - contractare.

Conductele preizolate vor fi montate în pământ, în strat de nisip, așternut pe radierul canalelor de termoficare nevizitabile existente, sau pe suporturi speciale cu bride în galeriile vizitabile ce subtraversează artere de circulație importante și în galeriile edilitare.

în căminele de termoficare, conductele vor fi montate în sistem clasic.

Dacă secțiunea de montaj a conductelor preizolate, depășește secțiunea liberă a canalului termic existent, una din conducte se va monta în afara canalului, după demolarea peretelui opus clădirilor.

în șanțul în care vor fi montate conductele preizolate, paralel cu traseul acestora, se va monta un cablu de însoțire torsadat, necesar atât sistemului de semnalizare avarii conducte cât și sistemelor de urmărire și supraveghere a parametrilor tehnologici.

Cablurile vor fi protejate în tuburi PVC șivor fi montate cqpfg^ri derilor normativului PE 107 pentru cabluri.


Echipamentele de urmărire, măsurare și supraveghere / interfață Ethernet cu protocol TCP /J-P^cț^c^ecțor RJ 45 / UTI de comunicație aferentă Dispecerului

&

In ambele scenarii, noile cu Studiul ISPE privind eficj anului 2027 va fi de 1.977





trebuie să fie echipate cu a putea să comunice prin rețeaua

<e vor avea diametrele /ea^ifaj^în'i^țprmitate ~ă/|^®o^fil| nivelul



Compensarea dilatărilor ce apar în sistem, în timpul funcționării, se va realiza fie prin autocompensare fie prin intercalarea de compensatoare montate între punctele fixe ale rețelei.

D.p.d.v. constructiv, compensatoarele de dilatare pot fi:

-    în formă de "U", utilizate atât în cazul conductelor preizolate montate în pământ, în strat de nisip cât și în cazul conductelor preizolate montate pe suporturi mobile;

-    lenticulare, de dilatație axiale, tip "one-time", utilizate în cazul conductelor preizolate montate în pământ în strat de nisip;

-    lenticulare, de dilatație axiale, unghiulare și laterale, utilizate în cazul conductelor preizolate montate pe suporturi mobile.

Proiectul de reabilitare a rețelelor de apă fierbinte aparținând SACET București are în vedere și înlocuirea armăturilor uzate sau depășite moral, existente în sistem.

După rolul funcțional pe care îl au, SACET București are în exploatare urmăJ^fi^L^tipuri de armături


-    vane de secționare și de racord,

-    robineți de by-pass,

-    robineți de aerisire,

-    robineți de golire.

D.p.d.v. constructiv, armăturile utilizate se prezintă în următoarele soluții:

-    vanele de secționare și / sau de racord - vane cu obturator sferic, cu trecere directă și asamblare prin sudare. Vanele de secționare cu Dn>:500 sunt vane cu acționare electrică,

-    robineții de by-pass - robineți cu obturator sferic, cu trecere directă și robineți cu sertar pană, ambii cu asamblare prin intermediul flanșelor,

-    robineții de aerisire - robineți cu obturator sferic și trecere directă, cu asamblare prin intermediul flanșelor,

-    robineții de golire - robineți cu sertar pană și asamblare prin intermediul flanșelor.

Căminele de termoficare vor fi prevăzute cu aparatură de măsură și control care să măsoare și/sau să controleze periodic sau continuu presiunea, temperatura,j£bitul de fluid vehiculat, etc.

în acest scop, pe ambele conducte de apă /ier^ijjfeYTUR/RETy R£ vor fi prevăzute următoarele AMC-uri:

-    termometre indicatoare,

-    manometre indicatoare,

-    prize de presiune cu robinete pentru mcîw^r^^p^ețt^Jdr diferențiale sau cu citire directă. Vor fi reabilitate și dacă va fi cazul înlocuite, toaîirrnstâlațiile anexe rețelelor de termoficare

respectiv instalațiile de golire, aerisire, ventilație precum și instalațiile electrice necesare exploatării în condiții normale a sistemului.

Lucrările de montaj conducte desfășurare în cadruTscenâîiuluiTTpl proiecțylui de reabilitare a sistemului de termoficare al Municipiului București constau din:


-    dezafectarea conductelor clasice existente;

-    montarea vanelor de secționare în căminele existente,

-    realizarea si montarea suporturilor fixe;

-    realizarea și montarea suporturilor mobile în cazul monț în canale vizitabile sau galerii edilitare;

-    așternerea stratului de nisip pe radierul canalelor term

-    pozarea tronsoanelor de conducte pe suporturile mobile sau pe stratul de nisip;

-    îmbinarea prin sudare a tronsoanelor de conducte;

-    controlul nedistructiv al sudurilor tronsoanelor;

-    proba de presiune hidraulică a conductelor;

-    legarea firelor de semnalizare dintre tronsoanele de conducte si verificarea continuității acestora;


-    executarea manșonărilor la îmbinările tronsoanelor preizolate;

-    _izolarea tronsoanelor montate în sistem clasic;_

-    montarea cablului de transmisie date în șanț sau pe pereții canalelor de termoficareîn cazul montării conductelor preizolate în canale vizitabile sau edilitare.

Lucrările de construcții desfășurate în cadrul scenariului 1 al proiectului de reabilitare a sistemului de termoficare al Municipiului București constau din:

-    desfacerea sistemului rutier, trotuarului, platformei betonate, etc., existent pe amplasamentul rețelei;

-    săpătură de pământ până la plăcile de acoperire a galeriei sau canalului termic existent,

-    săpătura de pământ până la radierul canalului termic existent, executat din bolțari,

-    demontarea plăcilor prefabricate sau a bolțarilor,

-    după demontarea conductelor clasice și a suporturilor mobile, înlocuirea pernelor din beton deteriorate și completarea numărului acestora acolo unde este cazul, datorită diferențelor dintre lungimile portante ale conductelor existente față de cele ale conductelor nou proiectate,

-    după montarea conductelor preizolate, acoperirea acestora cu pământ sau remontarea plăcilor de acoperire ale canalelor termice acolo unde este cazul,

-    înlocuirea eșafodajelor pentru vanele montate suprateran sau în căminele existente,

-    înlocuirea capacelor de acces cu capace tip ROMTELECOM prevăzute cu un sistem de siguranță (încuietori și balamale) și a treptelor de acces la căminele existente,

-    realizarea căminelor electrice, adiacente căminelor în care sunt montate vanele de secționare;

-    realizarea căminelor de golire, adiacente traseului de conducte montate în sistem preizolat;

-    refacerea hidroizolației căminelor de termoficare cu membrană bituminoasă termosudabilă acolo unde este cazul,

-    astuparea șanțului cu pământul care a fost evacuat, realizându-se compactarea acestuia pe straturi,

-    refacerea stratului superior la forma inițială, în structuri asemănătoare cu cele existente;

-    punerea in funcțiune a conductelor.

Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București cuprinde și lucrări de reabilitare a instalațiilor electrice de forță, protecție, iluminat și prize tensiune redusă aferente căminelor de termoficare aflate pe traseul rețelelor de apă fierbinte ce vor fi modernizate.


Alimentarea tablourilor electrice

montate în căminele adiacente aferente fiecă, elaborate în avizul tehnic de racordare în cadrul lucrărilor de reabilit, utilizate următoare elemente preizol

i.Conducte preizolate

Țevi din oțel fără sudură având Dn 5 300, material P235GH conforr iwl din oțel fără sudură utilizate la presiune. Condiții tehnice de livrare. Partea. cu caracteristici precizate la temperatura ridicată", dimensiuni conform SR\E$fV

țl4 - "Țevi dl rifasl&t și aliat,

£ fj

'^„Țevi din


ff.A.o.e'-

oțel cu capete netede, sudate și fără sudură. Tabele generale de dimensiuni și mase liniare", cu certificat de inspecție tip 3.1, în conformitate cu SR EN 10204:2005 - "Produse metalice. Tipuri de documente de inspecție"


Dimensiunile conductelor utilizate sunt prezentate în Tabelul 1


,•'45/Cdp

Tatfel


Dn


DIMENSIUNI

ȚEAVA


STANDARD

DIMENSIUNI


MATERIAL


STANDARD DE MATERIAL


32


042,4x2,9


SR EN 10216-2:2014


P 235 GH


SR EN 10 027-1:2006 SR EN 13 480-2:2012 SR EN 13 480-2:2012/Al:2014


40


048,3x3,6


SR EN 10216-2:2014


P 235 GH


SR EN 10 027-1:2006 SR EN 13 480-2:2012 SR EN 13 480-2:2012/Al:2014


50


060,3x3,6


SR EN 10216-2:2014


P 235 GH


SR EN 10027-1:2006 SR EN 13 480-2:2012 SR EN 13 480-2:2012/Al:2014


65


076,1x3,6


SR EN 10216-2:2014


P 235 GH


SR EN 10 027-1:2006 SR EN 13 480-2:2012 SR EN 13 480-2:2012/Al:2014


80


088,9x3,6


SR EN 10216-2:2014


P 235 GH


SR EN 10 027-1:2006 SR EN 13 480-2:2012 SR EN 13 480-2:2012/Al:2014


100


0114,3x5


SR EN 10216-2:2014


P 235 GH


SR EN 10 027-1:2006 SR EN 13 480-2:2012 SR EN 13 480-2:2012/Al:2014


125


0139,7x5,6


SR EN 10216-2:2014


P 235 GH


SR EN 10 027-1:2006 SR EN 13 480-2:2012 SR EN 13 480-2:2012/Al:2014


150


0168,3x6,3


SR EN 10216-2:2014


P 235 GH


SR EN 10 027-1:2006 SR EN 13 480-2:2012 SR EN 13 480-2:2012/Al:2014


200


0219,1x6,3


SR EN 10216-z/2:2014


P 235 GH


250


300



SR EN 10 027-1:2006 SR EN 13 480-2:2012 SR EN 13 480-2:2012/Al:2014


L0216-2:2014


P 235 GH


SR EN 10 027-1:2006 SR EN 13 480-2:2012 SR EN 13 480-2:2012/Al:2014



SR EN 10 027-1:2006 SR EN 13 480-2:2012 SR EN 13 480-2:2012/Al:2014


Țevi din oțel sudate elicoidal avâi &

"Țevi de oțel sudate utilizate la preluun

de oțel nealiat și aliat cu caractensțfafi, v , _

10220:2003 -"Țevi din otel cu capete


rial P265GH conform SR EN 10217-5:2003/Al:2005 -vcejae livrare. Partea 5: Țev^ș&da^ub strat de flux,


fețfțmperaturâ ridicată1/,^, ~^ffârâ sudură. Tabelt


liniare", cu certificate de inspecție tip 3.1, înconform de documente de inspecție". yff AMi/ / /



%form SR ENV SȚȚȚjunl și mase

S G) i


brmitate cu SR EN 10204 2$®!% ^f^lussiQ^alice. Tipuri


Dimensiunile conductelor utilizate sunt prezentate în Tabelul 2.



W

2 SS



r\


Tabel 2

Dn

DIMENSIUNI

ȚEAVA

STANDARD DIMENSIUNI

MATERIAL

STANDARD DE MATERIAL

SR EN 10217-5:2003

SR EN 10 027-1:2006

“400“

—040674x8

^SRTirTO2TT5T2Ua37AE20a5“~

SR EN 10217-5:2003/091:2011

~T“265“UH“~

SR EN 13 480-2:2012

SR EN 13 480-2:2012/Al:2014

500

0508x8

SR EN 10217-5:2003

SR EN 10217-5:2003/Al:2005

SR EN 10217-5:2003/091:2011

P 265 GH

SR EN 10 027-1:2006

SR EN 13 480-2:2012

SR EN 13 480-2:2012/Al:2014

600

0610x8

SR EN 10217-5:2003

SR EN 10217-5:2003/Al:2005

SR EN 10217-5:2003/091:2011

P 265 GH

SR EN 10 027-1:2006

SR EN 13 480-2:2012

SR EN 13 480-2:2012/Al:2014

700

0711x10

SR EN 10217-5:2003

SR EN 10217-5:2003/Al:2005

SR EN 10217-5:2003/091:2011

P 265 GH

SR EN 10 027-1:2006

SREN 13 480-2:2012

SR EN 13 480-2:2012/Al:2014

800

0813x10

SR EN 10217-5:2003

SR EN 10217-5:2003/Al:2005

SR EN 10217-5:2003/091:2011

P 265 GH

SR EN 10 027-1:2006

SR EN 13 480-2:2012

SR EN 13 480-2:2012/Al:2014

900

0914x12,5

SR EN 10217-5:2003

SR EN 10217-5:2003/Al:2005

SR EN 10217-5:2003/091:2011

P 265 GH

SR EN 10 027-1:2006

SR EN 13 480-2:2012

SR EN 13 480-2:2012/Al:2014

1000

01016x12,5

SR EN 10217-5:2003

SR EN 10217-5:2003/Al:2005

SR EN 10217-5:2003/091:2011

P 265 GH

SR EN 10 027-1:2006

SR EN 13 480-2:2012

SR EN 13 480-2:2012/Al:2014

1100

01118x12,5

SR EN 10217-5:2003

SR EN 10217-5:2003/Al:2005

SR EN 10217-5:2003/091:2011

P 265 GH

SR EN 10 027-1:2006

SR EN 13 480-2:2012

SR EN 13 480-2:2012/Al:2014

1200

01219x12,5

SR EN 10217-5:2003

SR EN 10217-5:2003/A1:2005

SR EN 10217-5:2003/091:2011

P 265 GH

SR EN 10 027-1:2006

SR EN 13 480-2:2012

SR EN 13 480-2:2012/Al:2014

1400

01422,4x12,5

SR EN 10217-5:2003

SR EN 10217-5:2003/A1:2005

SR EN 10217-5:2003/091:2011

P 265 GH

SR EN 10 027-1:2006

SR EN 13 480-2:2012

SR EN 13 480-2:2012/Al:2014

I

I

l

I

I

I


2.    Ramificații preizolate tip „T" sau „P"

Ramificațiile vor fi prefabricate împreună cu izolația, în concordanță cu SR EN 448:2009. Ramificațiile preizolate vor fi forjate și vor avea aceeași calitate de oțel ca și conducta de serviciu. Teurile vor avea grosimi ale peretelui similare cu cele ale conductelor de serviciu, la diametrul respectiv.

Caractersiticile izolației termice din spumă poliuretanică și a mantalei de protecție din polietilenă vor fi identice cu cele ale conductelor preizolate de serviciu.

3.    Coturi preizolate

Coturile preizolate vor fi realizate conform standardului SR EN 448:2009.

Coturile trebuie să îndeplinească aceleași cerințe cu cele prevăzute pentru


(diametrul exterior, grosimea peretelui, calitatea materialului și prelucrarea capetelor pentru sudare).

Condițiile geometrice pentru coturi sunt conform STAS 8804/3-92, STAS 8804/1-92 (condiții tehnice generale de calitate), echivalente cu DIN 2605 (±2°), varianta constructivă 3, SR EN 448:2009. Raza de curbură a coturilor va fi R = 1,5 Dn.

Coturile vor fi executate prin următoarele procedee tehnologice:

Pentru Dn £ 300, prin tragere la cald pe dorn.

Pentru Dn >300, prin tragere la cald pe dorn și prin sudare


Caracteristicile izolației termice din spumă poliuretanică Ji aj^antelei vor fi identice cu cele ale conductelor preizolate.    1 l! 1 / b

4. Reducții preizolate

Reducțiile preizolate vor fi realizate conform standardului

rotectie din polietilenă


Reducțiile se pot confecționa din țeavă fără sudură, prin deformare plastică, sau din tabla debitată corespunzător și sudată pe generatoare.

Pentru Dn > 400 reducțiile pot fi executate din țeavă roluită sau din două jumătăți forjate în matriță.

Reducțiile preizolate vor avea grosimea peretelui oțelului reducțiilor aceeași cu a țevilor de serviciu la diametrul respectiv. Calitatea materialelor folosite la execuția reducțiilor preizolate va fi aceeași cu cea a țevilor de serviciu.

Diametrul mantalei de protecție din polietilenă și grosimea izolației termice a reducțiilor preizolate va fi aceeași cu cea a țevilor de serviciu la diametrul respectiv.

Caractersiticile izolației termice din spumă poliuretanică și a mantalei de protecție din polietilenă vor fi identice cu cele ale conductelor preizolate de serviciu.

5. Puncte fixe preizolate

Punctele fixe preizolate vor satisfa. componența punctelor fixe vor



cerințele standardului SR EN/ |^^0O9?W§î$Sntele din i|e corespunzătoare conductej^gpfe



fKG


Calitatea oțelului și grosimea peretelui vor fi aceleași ca și a conductei de serviciu la diametrul respectiv.

Caracteristicile izolației termice din spumă poliuretanică și a mantalei de protecție din polietilenă vor fi identice cu cele ale conductelor preizolate de serviciu.

6. Inele de stanșare și piese speciale de trecere prin beton

Se vor folosi pentru etanșarea spațiului dintre țeava de protecție și zidul de beton al construcției, la

intrarea în cămine de vizitare, respectiv în canale de expansiune.

Inelele de etanșare se confecționează din cauciuc profilat special.


Piesele speciale de trecere prin pereți se execută din beton și trebuie^J conductelor în canalele de expansiune.

7. Căciuli de capăt

Vor fi utilizate în mod obligatoriu pentru protecția termoizolației conducfSSîs^lzolate în zona de îmbinare cu conductele clasice. Materialul căciulilor de capăt va fi din polietilenă contractabilă.

8. Manșoanele și mufarea zonelor de îmbinare

Realizarea continuității sistemului se efectuează prin mufarea zonelor de îmbinare.

Pentru realizarea continuității sistemului preizolat se vor utiliza manșoane termocontractibile. Operația de manșonare se va face numai după verificarea sudurilor și efectuarea probelor de presiune.

După mufare se injectează spumă poliuretanică în spațiul inelar dintre conducta de serviciu și manta. Calitatea spumei rigide de îmbinare va fi identică cu cea a țevilor preizolate.

9. Pernele de dilatare

Pernele de dilatare se vor instala numai pentru preluarea dilatărilor. Acestea vor fi livrate de către furnizorul de conducte preizolate. Materialul penelor de dilatare va fi din spumă de polietilenă cu celule închise, reticulat, rezistent la chimicale, rezistent la rozătoare, imputrescibil.

10. Banda de marcaj

Va fi montată pe stratul de nisip, deasupra fiecărei conducte preizolate, în lungul traseului pentru a marca poziția conductelor.


o’



SCENARIUL 2

MONTAREA CONDUCTELOR IN SISTEM CLASIC


Scenariul 2 propune înlocuirea conductelor de termoficare existente cu conducte -seluție-elasieăi-

Izolația conductelor va fi din vata minerala cașerată pe folie de aluminiu.

Conductele de termoficare vor fi prevăzute cu sistem supraveghere / semnalizare avarii.

Sistemul va fi livrat complet, inclusiv elementele de fixare a conductorilor de detecție și de întoarcere de pe conducte, precum și toate materialele necesare pentru punerea în funcțiune a instalației.

Echipamentele de urmărire, măsurare și supraveghere / semnalizare trebuie să fie echipate cu interfață Ethernet cu protocol TCP / IP și cu conector RJ 45 / UTP pentru a putea să comunice prin rețeaua de comunicație aferentă Dispecerului Central.

Pe pereții canalelor de termoficare, se vor monta cabluri de însoțire torsadate, necesare atât sistemului de semnalizare avarii conducte cât și sistemelor de urmărire și supraveghere a parametrilor tehnologici.

Cablurile vor fi protejate în tuburi PVC și vor fi montate conform prevederilor normativului PE 107 pentru cabluri.

Conductele de termoficare vor fi montate pe traseele existente, în canale nevizitabile, semivizitabile sau vizitabile realizate din elemente prefabricate din beton, sau executate monolit, funcție de diametrul nominal al conductelor și de importanța rețelei de termoficare (magistrale de transport, ramificații din conductele magistrale, racorduri la consumatori).

Montarea conductelor se va face pe suporturi mobile noi, glisante sau rulante, în funcție de diametrul acestora și de modul de compensare al sistemului. Acesta se va realiza în continuare fie prin autocompensare fie prin intercalarea de compensatoare

D.p.d.v. constructiv, compensatoarele utilizate vor

-    în formă de "U",

-    lenticulare, de dilatație axiale,

-    lenticulare, de dilatație unghiulare,

-    lenticulare, de dilatație laterale,


în cadrul lucrărilor de reabilitare a sistemului de termoficare al Municipiului București,

compensatoarele de dilatație axiale cu presetupă, utilizate până în prezent, vor fi înlocuite cu compensatoare lenticulare.

Compensatoarele lenticulare existente vor fi verificate, iar dacă în urma verificărilor, se va constata că starea lor nu permite o exploatare în condiții de siguranță a sistemului, vor fi înlocuite cu unele noi.

Aceeași procedură va fi aplicată și suporturilcOxe existente în cămin^e^j^feqficare și canale termice.



ar.


La fel ca în scenariul 1, vor fi reabilitate și dacă va fi cazul înlocuite, toate instalațiile anexe rețelelor de termoficare respectiv instalațiile de golire, aerisire, ventilație precum și instalațiile electrice necesare exploatării în condiții normale a sistemului.

Deasemenea vor fi înlocuite armăturile uzate sau depășite moral, existente în sistem.

Căminele de termoficare vor fi prevăzute cu aparatură de măsură și control care să măsoare și/sau să controleze periodic sau continuu presiunea, temperatura, debitul de-fluid vphiculat, ptc.-

în acest scop, pe ambele conducte de apă fierbinte (TUR/RETUR), vor fi prevăzut

arele AMC-



uri:

-    termometre indicatoare,

-    manometre indicatoare,

-    prize de presiune cu robinete pentru montarea manometrelor diferențiale Lucrările de montaj conducte desfășurate în cadrul scenariului 2 al proiectului de reabilitare a

sistemului de termoficare al Municipiului București constau din:

-    dezafectarea conductelor existente;

-    montarea vanelor de secționare,

-    realizarea si montarea suporturilor fixe; realizarea și montarea pernelor din beton și a suporturilor mobile; pozarea tronsoanelor de conducte;


-    asamblarea prin sudură a tronsoanelor de conducte;

-    montarea firelor sistemului de supraveghere / semnalizare avarii cor:

-    controlul nedistructiv al sudurilor tronsoanelor;

-    proba de presiune hidraulică a conductelor;

-    legarea firelor de semnalizare dintre tronsoanele de conducte si ver continuității acestora;

-    izolarea conductelor;

-    montarea cablului de transmisie date pe pereții canalelor de termoficare.

Lucrările de construcții desfășurate în cadrul scenariului 2 al proiectului de reabilitare a sistemului

de termoficare al Municipiului București constau din:

-    desfacerea sistemului rutier, trotuarului, platformei betonate, etc. existent pe amplasamentul rețelei;

-    săpătură de pământ până la plăcile de acoperire a galeriei sau canalului termic existent,

-    săpătura de pământ până la radierul canalului termic existent, executat din bolțari,

-    demontarea plăcilor prefabricate sau a bolțarilor,

-    după demontarea conductelor clasice și a suporturilor mobile, înlocuirea pernelor din beton deteriorate și completarea numărului acestora acolo unde este cazul, datorită diferențelor dintre lungimile portante ale conductelor existente față de cele ale conductelor nou proiectate,

-    după montarea conductelor clasice, se remontează plăcile de acoperire ale canalelor termice, respectiv bolțarii, cu un procent de 10% elemente de acoperire noi,

-    înlocuirea eșafodajelor pentru vanele montate suprateran sau în căminele existente,

-    înlocuirea capacelor de acces cu capace tip ROMTELECOM prevăzute cu un sistem de siguranță (încuietori și balamale) și a treptelor de acces la căminele existente,

-    realizarea căminelor electrice, adiacente căminelor în care sunt montate vanele de secționare;

-    refacerea hidroizolației căminelor și galeriilor de termoficare cu memb^^$jț^foojnoasă termosudabilă acolo unde este cazul,

astuparea șanțului cu pământul^^afrș a fost evacuat, realizându-se con4^/r$j§fe^|j^-pe a inițială, în structuri asemănătoare cu c


5.1


Hi


^■O.ET.

- punerea in funcțiune a conductelor.

Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București cuprinde și lucrări de reabilitare a instalațiilor electrice similare cu cele prezentate în scenariul 1

Pierdere in situația existenta (anul 2016):

1.1) Cantitativ (Gcal/an)

- Energie termica facturată pentru întregul sistem de termoficare( transport, distribuție)

Pierderi pe total sistem termoficare în situația existentă = 5.024.027,68 Gcal/an) -3.628.687,27Gcal/an Pierderi pe total sistem termoficare in situația existenta = 1.395.340,41 Gcal/an, din care:

996.463,73 Gcal/an pe total rețea termica primara 398.876,68 Gcal/an rețea termica secundara si PT

VIU


lAÎ'


1.2)    Procentual

Pondere pierdere pe total sistem in situația existenta = (Energie termica pierduta pe întregul sistem termoficare : Energie termica furnizata în sistem termoficare) x 100

Pondere pierdere pe total sistem in situația existenta = (1.395.340,4 Gcal/an : 5.024.027,68 Gcal/an) x 100

Pondere pierdere pe total sistem in situația existenta = 27,77 %

Nota : Pierderea pe întreaga rețea termica primara = (996.463,73 Gcal/an : 5.024.027,68 Gcal/an) x 100

Pierderea pe întreaga rețea termica primara = 19,83%

1.3)    Valoric

Pierderi pe total sistem in situația existenta = Volum energie termica pierduta x Cota repartizare 1 x Cota repartizare 2 x Preț achiziție/producere.


a) Volum energie termica pierduta = 1.395.340,4 Gcal/a'

-    996.463,73 Gcal/an pe total rețea termica prim;

-    398.876,68 Gcal/an rețea termica secundara si

b) Cota de repartizare 1 = Cota repartizare energie termica pierduta din energia termica achizitionata de la CET Grivita SA, Vest Energo, Elcen si energia termica produsa de CT Casa

Presei



Cota de repartizare 1 CET Grivita SA = Energie termica achizitionata de la CET Grivita SA: Total energie termica intrata in sistemul de termoficare    .

Cota de repartizare 1 CET Vest Energo = Energie termica ach^^ata^^j^ET Vest


S 0C

2


Energo : Total energie termica intrata in sistemul de termoficard’^a Cota de repartizare 1 Elcen = Energie termica achizitionata    IjlbTS^fenergie

termica intrata in sistemul de termoficare    țAl


Cota de repartizare 1 CT Casa Presei = Energie termica produsă de CT Casa Presei: Total energie termica intrata in sistemul de termoficare

Cota de repartizare 1CET Grivita SA = 144.608,33 Gcal/an : 5.024.027,68 Gcal/an Cota de repartizare 1 CET Grivita SA = 2,88%

Cota de repartizare 1 CET Vest Energo = 166.013 Gcal an : 5.024.027,68 Gcal/an Cota de repartizare 1 CET Vest Energo = 3,3%

Cota de repartizare 1 Elcen =4.567.623,28 Gcal/an : 5.024.027,68 Gcal/an

Cota de repartizare 1 Elcen = 90,92%

Cota de repartizare 1 CT Casa Presei = 145783,07 Gcal/an : 5.024.027,68 Gcal/an Cota de repartizare 1 CT Casa Presei = 2,9%

c) Cota de repartizare 2 = Cota repartizare energie termică populație și către agenți economici

Cota de repartizare 2 populație = Volum energie termică facturată populației prin transport și distribuție PT: Volum total energie termică facturată prin transport și distribuție PT Cota de repartizare 2 populație = 3.295.573,78Gcal/an : 3.628.687,27 Gcal/an Cota de repartizare 2 populație = 90,82%


Cota de repartizare 2 agenți economici = Volum energie termică facturată agenților economici prin transport și distribuție PT : Volum total energie termică facturată prin transport și distribuție PT

Cota de repartizare 2 agenți economici = 333.169,86 Gcal/an : 3.628.687,27 Gcal/an Cota de repartizare 2 agenți economici = 9,18 % d) Preț achizitie/producere

d.l) Preț achiziție

d.1.1) CET Grivita SA = 178,8 Lei/Gcal pentțj consumatori non casnici d.1.2) CET Vest Energo = 177,9 Lei/Gcal pentru consumatori non casnici


d.1.3) ELCEN = 179,55 Lei/Gcal pentru consun^ consumatori non casnici




snîcnsi 220,14 Lei/Gcal pentru

casnici si 219,25 Lei/Gcal


îasnici si 220,9^^/Gâai^ntru


d.2) Preț producere CT Casa Presei = 176,40 Lei/Gc^

Pierderi pe total sistem in situația existenta = A+ B+C, unde



Pierderi rețeaua termica primara = Pierderi rețeaua primara aferente achiziție CET Grivita + Pierderi rețeaua primara aferente achiziție CET Vest Energo + Pierderi rețeaua primara aferente achiziție ELCEN + Pierderi rețeaua primara aferente producere CT Casa Presei


Pierderi rețeaua primara aferente achiziție CET Grivita =    2,88 % x

90,82% x 178,8/Gcal) + (996.463,73 Gcal/an x 2,88% x 9,18

7> V* 1


Pierderi rețeaua primara aferente achiziție CET Grivita = 5.2^


Pierderi rețeaua primara aferente achiziție CET Vest Energo = (996.463,73 Gcal/an x 3,3% x 90,82% x 177,90 lei/Gcal) + (996.463,73 Gcal/an x 3,3% x 9,18% x 219,25 lei/Gcal) Pierderi rețeaua primara aferente achiziție CET Vest Energo = 5.974.762,34 Lei/an


Pierderi rețeaua primara aferente achiziție ELCEN = (996.463,73 Gcal/an x 90,92% x 90,82 % x 179,55 lei/Gcal) + (996.463,73 Gcal/an x 90,92 % x 9,18% x 220,90 lei/Gcal)

Pierderi rețeaua primara aferente achiziție ELCEN = 166.108.630,00 Lei/an

Pierderi rețeaua primara aferente producere CT Casa Presei = (996.463,73 Gcal/an x 2,9% x 176,40 lei/Gcal)

Pierderi rețeaua primara aferente producere CT Casa Presei = 5.097.509,86 Lei/an

Pierderi rețeaua termica primara = 5.240.140,03 Lei/an + 5.974.76^^ț^^an 166.108.630,00 Lei/an + 5.097.509,86 Lei/an Pierderi rețeaua termica primara = 182.421.042,22 Lei/an

O

B) Pierderi rețeaua termica secundara si PT= Pierderi rețeaua secundarz^g^^^^ehte achiziție CET Grivita + Pierderi rețeaua secundara si PT aferente achiziție CET vest Energo + Pierderi rețeaua secundara si PT aferente achiziție ELCEN + Pierderi rețeaua secundara aferente producere CT Casa Presei

Pierderi rețeaua secundara si PT aferente achiziție CET Grivita = (398.876,68 Gcal/an x 2,88% x 90,82% x 178,8 lei/Gcal) + (398.876,68 Gcal/an x 2,88% x 9,18% x 220,14 lei/Gcal) Pierderi rețeaua secundara si PT aferente achiziție CET Grivita = 2.097.587,29 lei/an

Pierderi rețeaua secundara si PT aferente achiziție CET Vest Energo =(398.876,68 Gcal/an x 3,3% x 90,82% x 181,35 lei/Gcal) + (398.876,68 Gcal/an x 3,3% x 9,18% x 208,28 lei/Gcal) Pierderi rețeaua secundara si PT aferente achiziție CET Vest Energo = 2.391.650,89 Lei/an

Pierderi rețeaua secundara si PT aferente achiziție ELCEN = (398.876,68 Gcal/an x 90,92% x 90,82% x 183,09 lei/Gcal) + (398.876,68 Gcal/an x 90,92% x 9,18% x 210,03 lei/Gcal) Pierderi rețeaua secundara si PT aferente achiziție ELCEN = 66.491.992,49 Lei/an

Pierderi rețeaua secundara aferente producere CT Casa Presei = 398.876,68 Gcal/an x 2,9% x 176,40 lei/Gcal

Pierderi rețeaua secundara aferente producere CT Casa Presei = 2.040.493,54 lei/an

Pierderi rețeaua termica secundara si PT = 2.097.587,29 lei/an + 2.391.650,89 Lei/an + 66.491.992,49 Lei/an + 2.040.493,54 lei/an Pierderi rețeaua termicgjețufldara si PT = 73.021.724,22 lei/an



tioxistenta = 182.421.042,224;^^ + 73.021.724,22

‘ î|

u    . oii £ fi

&0/in situatia^ustenta 4



2} Reducerea pierderilor

2.1)    Scenariul I

2.1.1)    Cantitativ (Gcai/an)

Pierdere calculata pentru cei 31,621km traseu in situația existenta: 99.779,04 Gcal/an

Pierdere calculata pentru cei 31,621 km traseu in situația proiectata după implementare proiect: 12.902,77Geal/an--

-    Reducere estimata (cantitativ) = Pierdere estimata pentru cei 31,621km traseu in situația existenta - Pierdere estimata pentru cei 31,621km traseu in situația proiectata după implementare proiect

-    Reducere estimata (cantitativ) = 99.779,04 Gcal/an -12.902,77 Gcal/an

Reducere estimata (cantitativ) = 86.876,27 Gcal/an

Pierderi pe total sistem termoficare in situația proiectată = 1.395.340,4Gcal/an - 86.876,27 Gcal/an

Pierderi pe total sistem termoficarea in situația proiectată = 1.308.464,13 Gcal/an, din care :

•    pe total rețea termica primara 996.463,73 Gcal/an - 86.876,27 Gcal/an = 909.587,46 Gcal/an


•    pe rețea termica secundara si PT = 398.876,68 Gcal/an

2.1.2) Procentual

Procent pierderi = (Volum energie termica pierduta la nivelul proiectata : Volum energie termica furnizata în sistem) x 100

Volum energie termica pierduta la nivelul întregului sistem in situația proiectata = Volum energie termica pierduta la nivelul întregului sistem in situația existenta - Reducerea pierderilor in scenariul I

Volum energie termica pierduta la nivelul întregului sistem termoficare in situația proiectata =1.395.340,4Gcal/an - 86.876,27 Gcal/an

Volum energie termicapierduta la nivelul intregu^Ț^^njp^Juătia proiectata = 1.308.464,13 Gcal/an    I ,


lumjsrîergie termica furnizată ELCEN + Volum Jnergie termică furnizată CET Vest Energo + Volum


Volum energie termică furnizatăîrTsistern=V< energie termică furnizată CET Grivița + Vol^rn-CT produsă Casa Presei

Volum energie termică furnizată în sistem = 4.567.623,28 Gcal/an +144.608,33 Gcal/an +

166.013 Gcal/an +145.783,07 Gcal/an

Volum energie termică furnizată în sistem =: 5.024.027,68 Gcal/an

Procentul de reducere al pierderilor = (1.308.464,13 Gcal/an : 5.024.027,68 Gcal/an) x 100


stern din total energie termică furnizată în sistem

Nota: Calculând procențul pier

implementarea proiectu/ui, jorin raporțâreă?lac^Țgia termica furnizata deliul procent de 18,1%, astfel:    |


-) după

rrffUinem un

&

I

I

I

I

I

l

I


Procent pierderi total rețea primara = (Volum energie termica pierduta pe total rețea primara după implementare proiect: Volum energie termica furnizata la nivelul întregului sistem) x 100

Procent pierderi total rețea primara = (909.587,46 Gcal/an : 5.024.027,68 Gcal/an) x 100 Procent pierderi total rețea primara (856,81km) = 18,1%

2-1.3) Valoric

Pierdere estimata pentru cei 31,621 km traseu in situația existenta = 99.779,04 Gcal/an x 90,92% x 179,55 lei/Gcal + 99.779,04 Gcal/an x 9,18% x 220,90 lei/Gcal =18.311.996,21 Lei/an

Nota: A fost luat in calcul prețul de achiziție de la Elcen intrucat cei 31,621 km care fac obiectul investiției sunt alimentați din CET-uri ELCEN

- Pierdere estimata pentru cei 31,621 km traseu in situația proiectata după implementare proiect = 12.902,77 Gcal/an x 90,92% x 179,55 lei/Gcal + 12.902,77 Gcal/an x 9,18% x 220,90 lei/Gcal = 2.367.987,06 Lei/an


- Reducere estimata (valoric) = Pierdere estimata pentru cei 31,621 km traseu in situația existenta - Pierdere estimata pentru cei 31,621 km traseu in situația proiectata după implementare proiect = 2.367.987,06 -

Reducere estimata (valoric) = 15.944.009,15 Lei/an

2.2) Scenariul II:

2.2.1) Cantitativ (Gcal/an)

Pierdere estimata pentru cei 31,621 km traseu in situația existenta: 99^.779,04 Gcal/an Pierdere estimata pentru cei 31,621 km traseu in situația proiectata după implementare proiect: 50.322,74 Gcal/an


Reducere estimata (cantitativ) = Pierdere estimata pentru cei 31,621 km traseu in situația existenta - Pierdere estimata pentru cei 31,621 km traseu in situația proiectata după itttp ementare proiect

Reducere estimata (cantitativ) = 99.779,04 Gcal/an - 50.322,74 Gcal/an

Reducere estimata (cantitativ) = 49.456,30 Gcal/an

Pierderi pe total sistem in situația proiectată = 1.395.340,4Gcal/an - 49.456,30 Gcal/an Pierderi pe total sistem imsif^tijp^i^ctată = 1.345.884,10 Gcal/an, din care: o pe total rețea term^a pfnmanA96.4^l,73 Gcal/an - 49.456,30 Gcal/an = 947.007,43

Gcal/an

pe rețea termica sq^n.daiia si/ P

^6,68 Gcal/an


/?.a.o.e5



'Mi-

2.2.2) Procentual



Procent pierderi scenariul II = (Volum energie termica pierduta la nivelul întregului sistem in situația proiectata : Volum energie termica furnizata în sistem) x 100

Volum energie termica pierduta la nivelul întregului sistem in situația proiectata = Volum energie termica pierduta la nivelul întregului sistem in situația existenta - Reducerea pierderilor in scenariul II

Volum energie termica pierduta la nivelul întregului sistem in situația proiectata = 1.395.340,4Gcal/an - 49.456,30 Gcal/an

Volum energie termica pierduta la nivelul întregului sistem in situația proiectata = 1.345.884,10 Gcal/an

Procentul de reducere al pierderilor = (1.345.884,10 Gcal/an : 5.024.027,68 Gcal/an) x 100


Procent pierderi scenariul II = 26,79% pierderi to furnizată în sistem

Nota : Calculând procentul pierderilor energiei term după implementarea proiectului, prin raportarea la sistem obținem un procent de 18,85%, astfel:


:al sistem



?rgie termică


ce pe totarapțgif primaîM<856,81 km) energia termfe^ftutb^ăxa de întregul


Procent pierderi total rețea primara = (Volum energie termica pierduta pe total rețea primara după implementare proiect: Volum energie termica furnizata la nivelul întregului sistem) x 100

Procent pierderi total rețea primara = (947.007,43 Gcal/an : 5.024.027,68 Gcal/an) x 100 Procent pierderi total rețea primara (856,81km) = 18,85%

2.2.3) Valoric (Lei/an)

Pierdere estimata pentru cei 31,621 km traseu in situația existenta = 99.779,04 Gcal/an x 90,92% x 179,55 lei/Gcal + 99.779,04 Gcal/an x 9,18% x 220,90 lei/Gcal =18.311.996,06 Lei/an

Nota: A fost luat in calcul prețul de achiziție de la Elcen intrucat cei 31,621 km care fac obiectul investiției sunt alimentați din CET-uri ELCEN



—"*—j- Pierdere estimata pentru cei 31,621 km traseu in situația proiectata după implementare 'proiect = 50.322,74 Gcal/an x 90,92% x 179,55 lei/Gcal + 50.322,74 Gcal/an x 9,18% x j220,90 lei/Gcal = 9.235.505,32 Lei/an


Reducere estimata (valoric) = Pierdere estimata pentru cei 31,621 km traseu in situația existenta - Pierdere gs^ffi^i^peiitru cei 31,621 km traseu in situația proiectata după ^6 Lei/an - 9.235.505,32 Lei/an = 9.076.490,74 Lei/an 90,74 Lei/an






1/1 Os


Tabel centralizator pierderi de căldură

Pierdere

Cantitativ

(Gcal/an)

Procentual (%) (Pierdere Gcal/an: Energie furnizata

Gcal/an) x 100

Valoric

(Lei/an)

Total sistem în situația existentă (fără proiect)

1.395.340,4

27,77

255.442.766,44

Scenariul 1 - Total sistem în situația proiectată,

1.308.464,13

26,04

255.442.766,44

15.944.009,15

239.498.757,29

Scenariul II - Total sistem în situația proiectată

1.345.884,11

26,79

255.442.766,44

9.076.490,74

246.366.275,70

Reducerea apei de adaos

Consumul de apa de adaos în situația existentă la nivelul întregului sistem este 8.968.308 mc/an, respectiv 47.980.447,8 lei. Acest consum reprezintă apa de adaos-uțilizata în regim normal de funcționare și în regim de avarie.


Scenariul I si II

Apa de adaos estimată a se consuma după implementarea proiecffiiyfi^^cătjmul de apa de adaos în situația existentă la nivelul întregului sistem - Reducerea consumului de apa de adaos estimată după implementarea proiectului

Reducerea consumului de apa de adaos = Volum apa de adaos estimat in situația existenta pentru cei 31,612 km traseu - Volum apa de adaos estimat pentru cei 31,612 km traseu după implementare

Apa de adaos estimată a se consuma pentru cei 31,612 km traseu rețele reprezintă consumul de apa de adaos în regim normal de funcționare.

Calculul consumului de apa de adaos se realizează atât în funcție de lungimea și diametrele conductelor cât și în funcție de temperaturile agentului termic în regim iarna/vara. Consumul estimat pentru apa de adaos în regim normal de funcționare este același în ambele variante întrucât parametrii în funcție de care se calculează sunt aceiași (lungimi, diametre, temperaturi).

Volumul de apa de adaos estimat în situația existenta pentru cei 31,612 km traseu 1.055.274 mc, respectiv 5.645,715,90 Lei (1 mc apa adaos Elcen = 5,35 lei/mc)

Volum apa de adaos estimat pentru cei 31,612 km după implementare 18.465,24 mc, respectiv 98.789,05 Lei (1 mc apa adaos Elcen = 5,35 lei/mc)


Apa de adaos estimată a se consuma după implementare proiect = 8.968.308 mc/an 1.055.274 mc/an

Apa de adaos estimată a se consuma după implementare proiect = 7.913.034 mc/an, respectiv 42.334,731,90 Lei/an (1 mc = 5,35 Lei/mc)

Procentual, reducerea consumului apei de adaos după implementare proiect = Volum apa de adaos estimat a fi redus după implementarea proiectului: Volum apa de adaos

consumat la nivelul întregului sistem în prezent

Procentual, reducerea consumului apei de adaos după implementare proiect = 1.055.274 mc: 8.968.308 mc/an

Procentual reducerea consumului apei de adaos după implementare proiect = 11,77 % reducere consum apa adaos față de consumul apei de adaos înregișțrat în situația existentă

Tabel centralizator apa de adaos


ar


H?* CU QAIOîÎ'A’.U’.



Apa de adaos

Cantitativ

(mc/an)

Procentual (%) (Reducere mc: Consum în situația existentă mc) x 100

(Lei/an)

Total sistem în situația existentă (fără proiect)

8.968.308

100,00

47.980.447,8

Scenariul 1 - Total sistem în situația proiectată,

7.913.034

11,77

42.334,731,90

Scenariul II - Total sistem în situația proiectată

7.913.034

11,77

42.334,731,90

Comparând d.p.d.v. tehnico-economic cele două scenarii,Csoluțlă^optimă pentru reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București" este cea conformă scenariului 1, în care conductele de alimentare cu apă fierbinte a SACET București vor fi montate în sistem preizolat.

Conductele preizolate vor fi montate în pământ, în strat de nisip, așternut pe radierul canalelor de termoficare nevizitabile existente, sau pe suporturi speciale cu bride în galeriile vizitabile ce subtraversează artere de circulație importante precum și în galeriile edilitare.

în căminele de termoficare, conductele vor fi montate în sistem clasic.

Avatajele reabilitării rețelelor de termoficare în sistem preizolat sunt următoarele:

-    durata de viață garantată, în con de lucru de max. 140° C,


atare corectă, de peste 30 de ani, la o temperatură



-    reducerea considerabilă a temperatura se consideră 0,5°C

-    sistemul de conducte, legat, permite reducerea suprafeței de teren ocupată de lucrare prin < jrea unor soluții tehnice noi de preluare a dilatărilor termice (utilizarea compensatorilor one-time), I •

. în eventualitatea devierii rețelelor de termoficare pe trasee noi, nu mai este necesară construirea    *

eior termice din beton, conductele preizolate pozându-se direct în pământ pe un pat de nisip,

-    durata de execuție a rețelelor din conductele preizolate este mai redusă decât a celor clasice,

. costuri reduse de întreținere și exploatare a rețelelor.

ffi’-    v. .. i.MV.t?.< = ■. .    -    . .    ,    ’    A    .    ■    -    -

-.    ....    ".4"s-..    •Vii,*'""*

Situația existenta

-

Nr. obiectiv

Denumire

L traseu

(m)

Volum

existent

(mc)

Volum

proiectat

(mc)

Nr avarii 2016

Pierdere

căldură

existent (Gcal)

Pierdere apa adaos

existent (mc)

Pierdere căldură prin transmisie proiectat (Gcal)

1

Magistrala I Sud-CM11 ’ - GPO - CV5/4

5.931

2.085,82

1.721,40

26

21.067,24

249.565,86

2.041,15

2

Magistrala II Sud-CS1 (CE I) - CS5‘ Bobocic

4.277

1.856,26

1.373,65

7

10.869,16

95.693,10

1.407,04

3

Magistrala II Sud-CM43 - CO2

4.988

1.446,67

1.012,70

11

11.905,58

118.006,48

1.561,04

4

Magistrala II - III Grozăvești - C15/20 - CS12

5.544

2.671,93

1.538,68

21

20.183,62

223.305,97

1.906,79

5

Magistrala Progresii Berceni - CB4 - CO5

3.626

1.941,60

1.236,10

13

13.373,93

144.567,20

1.271,02

6

Magistrala Progresii Ferentari - CF6 - C14S

6.305

2.894,66

1.776,12

15

18.561,84

181.213,85

2.133,38

7

Magistrala I - III Vest - CD9 - CD5

950

526,52

526,52

4

„ 3.817,68

42.921,53

422,32

TOTAL

31.621

13.423,46

9.185,16

97

99.779,04

1.055.273,99

10.742,73





renanul 1 - conducte preizolate

Scenariul 2 - conducte clasice

Pierdere apa adaos

proiectat (mc)

rieruere

căldură din apa de adaos (Gca!)

rieruere ae

căldură totala sitproiectata (Gca!)

Pierdere căldură prin transmisie proiectat (Gcal)

rieraere apa

adaos

proiectat

(mc)

căldură din apa de adaos

căldură totala sitproiectata (Gcal)

3.442,80

198,43

3.442,80

9.271,08

3.442,80

198,43

9.469,52

2.747,31

158,35

1.565,38

6.452,02

2.747,31

158,35

6.610,37

2.025,40

116,74

1.677,78

6.746,78

2.025,40

116,74

6.863,52

3.172,27

182,84

2.089,63

9.115,90

3.077,35

182,84

9.298,74

2.472,19

142,49

1.413,51

5.795,60

2.472,19

142,49

5.938,09

3.552,24

97,28

2.230,66

9.764,20

3.552,24

97,28

9.861,48

1.053,04

60,69

483,02

2.220,34

1,053,04

60,69

2.281,03

18.465,24

956,83

12.902,77

49.365,92

18.370,33

956,83

50.322,74







ID

1    Mav    1    Jun

Qtr 3,2019

Jul    I    Aug    I    Seo

Qtr 4,2019

Q&


■III 11 IIII II t ll


■lllllllllll


III IIIII111 11 ill


llliuiliul


111II11IIIIII111II11111IIII11IIIIII IUI I luiiiiniiiimm 11 ii 11111 ti i ii 111 ii ii i ti 111 iii 111 ui 1111 ii

11111 ii ii 1111 ii i iu 111111 ii 11 iii ii i ii 111 ti


-.Construcții -.Construcții .Construcții

-.Rețele termice primare


.Construcții


14

_15

_16

17


I I I I II I I I I I II I I II I IUI I I II I III I I I II I I I I I I I


IIIII IUI II 11IIIIIIIIIIIIIII11II111 IUI III H|U 11 !■

I

I11II11II1111II1111111111IIII1111 III 1111 III l| 1111II111 III I ll


I I II II I I I II I II I II II I I I II IUI I II I I I I II I I I I I I I II I III I I


Rețele termlceiprlmare ^Construcții Construcții

.Rețele terrrțlce primare

sRet^le termice prlmâ errrjlce primare


Rețele


-^■■-.Rețele tei mlcțe primare

.fretele termice pJ


21


24


IIII11111111 IU IUI II11II III 11IIIIUU II UU U IIIIIIIIIII UI IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII


25


2S


3D


Rețele termice primare

-MB betele termice p| Sistem de: Retale te Construc Rețele teg ■ Retfș Consti .Consti


liuniuu tui 11


1111 ii i u i ii 1111111111 ii 1111 ii 11 ii 11 u i ii ii iți u 111111 ii u i ii ii u i ii 11 ii i ii i n 11 u 11 ii 111 m —i u u 111 ii

iii ii111111ii iiu11iiu miu1111111111111111111ii11iiiiiiu u1111ii ii ii ii11ii1111ii< u u1111flliiii ii ii ii


iiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiniiuiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiinînniiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiii


i iii 111 u 111 iii 11111 u 111 u i ui i ii iu 11 un l ii 11111 it i ui u i ii un 11 ii iu iui i ii 1111 ii i ii ii i ■


IIIUUUI I II I II 111 iu I II IUI ii iu ii u u


IU IIIIIIIII IIIIIIIII 11 IUI IIIIIUIIIIIIIIIIII unu


CU






Deadllne



Qtr3, 2019

.1. .....

. .Uun

.. Jul.....I

... Aua......

...... ...șan. .


Qtr4, 2019

Sst


Iiiuiiiiiiii4


11II HII I HI II ll


-f-

uiiliuu


KHUUUUl


•10 11111111ii1111111111111111111h111111111

~îî


111IIII11111II11u114


12

:iă


11 it i mu 1111 ui 1111111111 ii 111 iui 11111 mi


u 11 lumi iii u i u mi utmi mmmm m


14 11 * ■ • 11111111111111111111111111111111111111111 15 hii i m i n 111111 ii 11111 iui ii 11 ni iii 11 un| 11 n il


16


m i ii ii i iui 111 im mi iii ii iui i|i 111111111 nul


17

18


II u III111IIIIIIIIIII u 11II llll IIIIIUU uimi 11 ii I


119


20


21


22


23


24



^Construcții ^Construcții ^Construcții

-.Rețele termice primare


Rețele termlceprlmare

^Construcții

Construcții

vRetele temțlce primare



Ratele tejmlqe primare

betele termice pl

i

i. •

Rețele )termloe primare

betele termice pț


UI utilii I IUI II I III I II llllll IU I llllll II I U II I I I Ulii I IU III UI II I I I I I II I I HUI I I I I I I I 4


25


28


ii i ii ii iii u ii i ii i ii u ii i ii ii ii i ii i ii i u ii ii im i ui i ti i ui iii i unu i ii u 11 u 11 ii 11 ii i ii iui


Sistem de sij Rețele tei


ii ii 11 iu u u i u 111 u ii 11 u ii i u 11 ii i ii 11 u i; ii u i m u iii 11 ii ii ii i u u ii i ii 1111 ii 1111 u u i u iMiii iui i ii.


27


28


29


30


31


i ii ii unu mm iui ii ii ii ii i u ii mi ii ii iu i iu ii i ii ii iiiiiii 11 iu ii 1111 mu mu ii uu i u


III I llllll II IUI 11IIIIII IUI IIIIII llll II UI U IIIIIIII1111IIIIII11II11IIII IUI 11IIII IU IIIIII


II III II II IIII lt II I II I I I II Ulii I II UI II I I II I I i III II II II III III I I lllll II II IIII IIII I I I II I II I I III III II II





jss


<10


ID


Maz.


Juq.


[Qtr3,2019

JuL


Aug


Sap


Qtr4, 2019

Oct


kimmmi


Immuiil


HUI IHIIIIIII


10


1111111111111111111111111111111111111111


^Construcții ■.Construcții ^Construcții

-.Rețele termice primare


11


II111 III 11IIIIIII111


-.Construcții


14


11111II1111 III III II11II1111 lllll IIIII11IIIII

u u ii 11 ti 111 u 1111»u i ii i u«11 111 tt i n u 11 i|i

(■

II IUI I I I II I II I I I I I I I I I I I I I II II I I III II II 1111 |l

l

ii in m i u i mi u ui m 111 ii ii mm iu ii i ițut ii

i

mu i ii ii ii mu i u ti u iiiiii ii i ii i iii ui 111 ii i mm 11


Rețele termice primare

^Construcții

Construcții

-.Rețele tem)lce primare

--Rețele termice primi


iimimiiuimummmuumuuiim


u iii i u mm u iii iii i u u mm mi iii im ii ii i u iii i ii mim m iii m iii u 11 im im 4


26


29


Rețele


ernjlce primare


^Rețele tejmicse primare

-.fretele termice pi

I

Rețele (termloe primare

betele termice i ^Sistem de si ^Rețelele -țConstruc Rețele tejl ■ Retl -yConstn -.Const,


■muuiuum


lllll IlUljlll


iiiii iii i iii im iui i iii i m im iii mm 1111111 u ii mm mm ii u m iui im u uium ii i i


lumiuiimmimimimmiimmumimiiumiumimiuimmmiituiuumtl


30 iitmiitiiiiiiiimmiiitiiiiiiittitiimiiiiittiiiiiiiiiittiiiiiitiiiiiiimittttiutitiuJ


lllll H III l|ll


3*1 III UI IU III1111111 III II111 HI II IU 11IIIIIIIIII1111II11IIIII11IIIIII U IIIII HI II11111111111IIIIII111

O»*6' ♦zo

Hi

1 Externai Milestone    ■■■

Progress    .............

■■■■i Deadllne

Qtr3, 2019

1    May

Jun

M.L

âug

Sau


Qtr4,2019 2sL


Nov


/ ■ ■ ■ ■ i» a SHSSSSSBîîill



Construcții Construcții Construcții

Rețele termice primare


>1

t u i u u u ii 11 ii ii ii ii ii u u u u ii ii 11 ii ii d^f

i unui u li i li i u li ui 11 lui u iii u li li U i n,!

I

iii111111111 mi11 iun11iiiii1111111u111119111il 111 ii 1111111 ii 11111 ii u 11 n 11 u iui ii ii uu ii.uuii d ii u 111

i iii iii 111111111 ii 11 ii 111 ii ii 11 ii im ui (11 i;i 11 ii dl

Rețele termlceprlmare Construcții Construcții

Rețele temțlce primare

Retjrie termice prlm| errrjlce primare

Rețele


20

21


22


23


24


25


26


29


30


-HB^Retele tei mlcje primare

fetele termice pa


1111111111111ii111iid111d11dd11111111»iii,iuu111111d1111u• ididiitt»d11uddidl


lllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIHIIIIIHII lllilIlllllllldllllddllllUHlHIIHIIIIIIII llll


Ratele termice primare

-f hotele termice pi Sistem de stf Rețele te



ii ii 111 ii ii ii ii ii 11 iii ii 11 iii ui i ui i ii 1111 m ii i mi 11111 iii ii i ii 1111111, iiii in mii mu ii


iiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiidiidiiiiiit ii'iidiiiiiii tiiiiiiiiiut iiiiiiiiiiiidiiiiiiiui il



31


iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiidiiiiiiiHiiii'iidiidiiiiiiiidiiiiiiiidddiiiidiiiiiiiidiiiiiil

li

/ s    1    £

%

JîONlj




Deadllne





| Qtr 3,2019

I    Mav

HHTÎTBWmBHHB

Jun

JlM .    1

... . Ayg. ......

... 59P



ID


Jun.


Qtr3, 2018 Jtil.


Aug


Sw


Qtr4, 2018


Nov


Dec


sRaRRBRaBaiiaBiiBBRR8aRRBBaRRRRRRRRiiRRiRBBflRRBRsaRiBHBBBiBBBR8BBRiHBBBRHiBBBBaRRBBiiBisaRiiRiRRSRBRRBRRRBRBRiBRRBRRBBB*i.


1111 Ml II III


11111*11 ll


10

11


12


on ;on?'cu


I Externai Milestone

□3- Praaress

Deadllne


'Construcții

'Construcții ^Construcții

'Rețele termice primare


țsConstructll

Rețele termice primare -^Construcții Construcții

-.Rețele termice primar^

-.Rețele termice primare


Rețele tei mice primar^

Rețele ten nlce primare)

_^Ratele tejrmlce primare

-^Rețele termice primare)

Rețele termice primare ^Slaiem de supraveghea ^Rețele termice prlq .jRR^Conatruetll

Rețele termice prii !■ Rețele termicei ^Construcții

'Consfl


1111111II11111


ll 1111IIIIII111


3e4


Uf'1-'


jlM’

uBtice


«S«li


L BUY >>, fV


’ 30lW^



(6


Nr.

crt

Categoria de lucrări

Evaluare EURO fara TVA

Total EURO (fara TVA)

Utilaje

Furnitura

C+l

Dotări

1

Rețele termice primare

Conducte preizolate si accesorii

-

4.168.181,68

625.227,25

-

4.793.408,93

Conducte clasice si accesorii

-

-

90.757,65

-

90.757,65

Vane electrice

737.564,00

-

36.878,20

-

774.442,20

Dezafectări conducte existenta

-

-

107.674,53

-

107.674,53

Provizorat

-

-

143.802,27

-

143.802,27

Lucrări nec. in caz da devieri neprevăzute

67.000,00

67.000,00

Lucrări de consolidare a galeriilor In urma expertizaril

154.506,00

154.506,00

Total 1

737.564,00

4.168.181,68

1.225.845,90

«

6.131.591,58

2

Construcții

Rezistenta

-

-

2.190.000,00

-

2.190.000,00

Drumuri

-

-

1.870.000,00

-

1.870.000,00

Total 2

-

-

4.060.000,00

4.060.000,00

3

Sistem de supraveghere

/semnalizare avarii

86.360,00

29.655,00

116.015,00

Total 3

-

86.360,00

29.655,00

-

116.015,00

4

Sistem monitorizare parametri

C+M

-

-

13.902,00

-

13.902,00

Echipamente

69.448,00

-

-

-

69.448,00

Total 4

69.448,00

-

13.902,00

-

83.350,00

5

Instalații electrice

C+M

-

-

28.425,00

-

28.425,00

Dotări protecția muncii+PSI

-

-

2.500,00

2.500,00

Total S

-

-

28.425,00

2.500,00

30.925,00

Total general fara TVA

807.012,00

4.254.541,68

5.357.827,90

2.500,00

10.421.881,58

Racord SDB Taxa ENEL Taxa aviz

3400    Euro fara TVA

260    Euro fara TVA

115    Euro fara TVA

Nr.

crt.

Categoria de lucrări

Evaluare EURO fara TVA

Total EURO (fara TVA)

Utilaje

Furnitura

C+l

Dotări

1

Rețele termice primare

Conducte preizolate si accesorii

-

3.079.068,09

461.860,21

-

3.540.928,30

Conducte clasice si accesorii

-

-

26.147,43

-

26.147,43

Vane electrice

199.437,50

-

9.971,88

-

209.409,38

Dezafectări conducte existente

»

-

84.690,25

-

84.690,25

Provizorat

-

-

106.227,85

-

106.227,85

Lucrări nec. In caz de devieri neprevăzute

96.000,00

96.000,00

Lucrări de consolidare a galaților In urma expartlzaril

57.474,00

57.474,00

Totali

199.437,50

3.079.068,09

842.371,62

4.120.877,20

2

Construcții

Rezistenta

-

-

1.420.000,00

-

1.420.000,00

Drumuri

-

-

433.000,00

-

433.000,00

Total 2

-

-

1.853.000,00

1.853000,00

3

Sistem de supraveghere

/semnalizare avarii

67.520,00

21.385,00

88.905,00

Total 3

-

67.520,00

21.385,00

-

88.905,00

4

Sistem monitorizare parametri

C+M

-

-

2.318,00

-

2.318,00

Echipamente

13.112,00

-

-

-

13.112,00

Total 4

13.112,00

-

2.318,00

-

15.430,00

5

Instalat!! electrice

C+M

-

-

4.750,00

-

4.750,00

Dotări protecția muncii+PSI

-

-

500,00

500,00

Total S

-

-

4.750,00

500,00

5.250,00

Total general fara TVA

212.549,50

3.146.588,09

2.723.824,62

500,00

6.083.462,20

Racord SDB

800

Euro fara TVA

Taxa ENEL

52

Euro fara TVA

Taxa aviz

23

Euro fara TVA







9

a

a

a

a

a

i

a


Nr.

crt

Categoria de lucrări

Evaluare EURO fara TVA

Total EURO

Utilaje

Furnitura

C+l

Dotări

(fara TVA)

1

Rețele termice primare

Conducte preizolate sl accesorii

-

2.447.515,99

367.127,40

-

2.814.643,39

Conducte clasice si accesorii

-

-

34.008,29

-

84.006,29

Vane electrice

304.993,00

-

15.249,65

-

320.242,65

Dezafectări conducte existente

-

-

81.687,48

- '

81.687,48

Provizorat

-

-

84.439,30

-

84.439,30

Lucrări nec. In caz da devieri neprevăzută

96.000,00

98.000,00

Lucrări de contoldara a galerSor In urma expertzaril

57.474,00

57.474,00

Totali

304.993,00

2.447.516,99

785.984,12

3.538.493,11

2

Construcții

Rezistenta

-

-

1.510.000,00

-

1.510.000,00

Drumuri

-

1.065.000,00

-

1.065.000,00

Total 2

-

- '

2.575.000,00

-

2.575.000,00

3

Sistem de supraveghere /semnalizare avarii

77.940,00

24.940,00

102.880,00

Total 3

-

77.940,00

24.940,00

-

102.880,00

4

Sistem monitorizare parametri

C+M

-

-

4.636,00

-

4.636,00

Echipamente

26.224,00

-

-

-

26.224,00

Total 4

26.224,00

-

4.636,00

-

30.860,00

Instalații electrice

C+M

-

-

9.500,00

-

9.500,00

Dotări protecția mundl+PSI

-

-

1.000,00

1.000,00

Total S

. 9.500,00

1.000,00

10.500,00

Total generai fara TVA

331.217,00

2.525.455,99

3.400.060,12

1.000,00

6.257.733,11

Racord SDB Taxa ENEL Taxa aviz

1600    EurofaraTVA

104    EurofaraTVA

46    Euro fara TVA




llfl



1
1
1
1
1
1

EVALUARE INVESTIȚIE DE BAZA - TABEL CENTRALIZATOR -

MAGISTRALA I - III GROZĂVEȘTI (CANTITATI DE CĂLDURĂ PROGNOZATE)

GBÎecliv 4-C15720 - CS12-—--ANBXAtW

Nr.

crt.

Categoria de lucrări

Evaluare EURO fara TVA

Total EURO

Utilaje

Furnitura

C+l

Dotări

(fara TVA)

1

Rețele termice primare

Conducte prelzolate si accesorii

-

3.465.666,09

519.849,91

3.985.516,00

Conducte clasice si accesorii

-

-

35.355,93

35.355,93

Vane electrice

378.495,00

-

18.924,75

397.419,75

Dezafectări conducte existente

-

-

96.293,49

96.293,49

Provizorat

-

-

119.565,48

119.565,48

Lucrări nec. in caz ds devieri neprevăzute

67.000,00

67.000,00

Lucrări da consolidare a galeriilor In urma expertlzart

83.080,00

83.080,00

Totali

378.495,00

3.465.666,09

940.069,56

4.784.230,65

2

Construcții

Rezistenta

-

-

1.773.000,00

-

1.773.000,00

Drumuri

-

-

1.590.000,00

-

1.590.000,00

Total 2

-

-

3.363.000,00

3.363.000,00

3

Sistem de supraveghere /semnalizare avarii

99.580,00

27.720,00

127.300,00

Total 3

-

99.580,00

27.720,00

-

127.300,00

4

Sistem monitorizare parametri

C+M

-

-

6.954,00

-

6.954,00

Echipamente

39.336,00

-

-

-

39.336,00

Total 4

39.336,00

-

6.954,00

-

46.290,00

Instalații electrice

C+M

-

-

14.250,00

-

14.250,00

Dotări protecția muncii+PSI

-

-

1.500,00

1.500,00

Total 5

....... - -..........

14.250,00

1.500,00

15.750,00

Total general fara TVA

417.831,00

3.565.246,09

4.351.993,56

1.500,00

8.336.570,65

Racord SDB Taxa ENEL Taxa aviz

2400 EurofaraTVA 156    EurofaraTVA

69    EurofaraTVA



il


1
1
1
b
I
I
I
I

■Obt0Cttv-5?eB4^e©5- ANSXA47/9

Nr.

crt

Categoria de lucrări

Evaluare EURO fara TVA

Total EURO (fara TVA)

Utilaje

Furnitura

C+l

Dotări

1

Rețele termice primare

Conducte preizolate si accesorii

-

2.632.950,39

394.942,56

-

3.027.892,95

Conducte clasice si accesorii

-

-

29.771,76

- .

29.771,76

Vane electrice

498.375,00

-

24.918,75

-

523.293,75

Dezafectări conducte existente

-

-

65.781,03

-

65.781,03

Provizorat

-

-

90.836,79

-

90.836,79

Lucrări nec. in caz da devieri neprevăzută

48.300,00

48.300,00

Lucrări da consoldare a gaterflor In urma expertizaril

96.782,00

96.782,00

Totali

498.375,00

2.632.950,39

751.332,89

3.882.668,28

2

Construcții

Rezistenta

-

-

1.120.000,00

-

1.120.000,00

Drumuri

-

-

880.000,00

-

880.000,00

Total 2

-

-

2.000.000,00

2.000.000,00

3

Sistem de supraveghere

/semnalizare avarii

67.020,00

18.130,00

85.150,00

Total 3

-

67.020,00

18.130,00

-

85.150,00

4

Sistem monitorizare parametri

C+M

-

-

5.792,00

-

5.792,00

Echipamente

28.188,00

-

-

-

28.168,00

Total 4

28.168,00

-

5.792,00

-

33.960,00

5

Instalat» electrice

C+M

-

-

11.500,00

-

11.500,00

Dotări protecția mundi+PSI

-

-

1.000,00

1.000,00

Total S

-

-

11.500,00

1.000,00

12.500,00

Total general fara TVA

526.543,00

2.699.970,39

2.786.754,89

1.000,00

6.014.268,28

Racord SDB Taxa ENEL Taxa aviz

1600    EurofaraTVA

104    EurofaraTVA

46    Euro fara TVA



I
I
I
I
I
1







Obiectiv 6.CF6 - C14S-ANEXA17/6

Nr.

crt.

Categoria de lucrări

Evaluare EURO fara TVA

Total EURO

Utilaje

Furnitura

C+l

Dotări

(fara TVA)

1

Rețele termice primare

Conducte preizolate si accesorii

-

3.781.835,07

567.275,26

-

4.349.110,33

Conducte clasice si accesorii

-

-

32.609,12

-

32.609,12

Vane electrice

646.125,00

-

32.306,25

-

678.431,25

Dezafectări conducte existente

-

-

107.938,37

-

107.938,37

Provizorat

-

.........

130.473,31

-

130.473,31

Lucrări nec. in caz da devieri neprevăzute

48.300,00

48.300,00

Lucrări de consolidare a galertlor in urma expertizaril

189.038,00

189.038,00

Total 1

646.125,00

3.781.835,07

1.107.940,31

5.535.900,38

2

Construcții

Rezistenta

-

-

1.810.000,00

-

1.810.000,00

Drumuri

-

-

1.750.000,00

1.750.000,00

Total 2

-

-

3.560.000,00

3.560.000,00

3

Sistem de supraveghere /semnalizare avarii

109.200,00

31.525,00

140.725,00

Total 3

-

109.200,00

31.525,00

-

140.725,00

4

Sistem monitorizare parametri

C+M

-

-

4.636,00

-

4.636,00

Echipamente

26.224,00

-

-

-

26.224,00

Total 4

26.224,00

-

4.636,00

-

30.860,00

5

Instalații electrice

C+M

-

-

9.500,00

-

9.500,00

Dotări protecția muncii+PSI

-

-

1.000,00

1.000,00

Total 5

-

-

9.500,00

1.000,00

10.500,00

Total general fara TVA

672.349,00

3.891.035,07

4.713.601,31

1.000,00

9.277.985,38

Racord SDB Taxa ENEL Taxa aviz

1600 EurofaraTVA 104 EurofaraTVA 46 EurofaraTVA




Obiectiv 7. Cârtii» CD9 - Cămin CD5 (2Dn600)----------- ------- -țWEXAHT/7-

Nr.

crt.

Categoria de lucrări

Evaluare EURO fara TVA

Total EURO (fara TVA)

Utilaje

Furnitura

C+l

Dotări

1

Rețele termice primare

Conducte preizolate si accesorii

-

1.002.068,26

150.310,24

1.152.378,50

Conducte clasice si accesorii

-

-

6.880,56

-

6.880,56

Vane electrice

258.450,00

-

12.922,50

-

271.372,50

Dezafectări conducte existente

-

-

14.580,98

-

14.580,98

Provizorat

-

-

34.571,36

-

34.571,36

Totali

258.450,00

1.002.068,26

219.265,63

1.479.783,90

2

Construcții

Rezistenta

-

-

542.000,00

-

542.000,00

Drumuri

-

-

219.600,00

-

219.600,00

Total 2

-

-

761.600,00

761.600,00

3

Sistem de supraveghere

/semnalizare avarii

30.138,00

4.750,00

34.888,00

Total 3

-

30.138,00

4.750,00

-

34.888,00

4

Sistem monitorizare parametri

C+M

-

-

2.896,00

-

2.896,00

Echipamente

-

14.084,00

-

-

14.084,00

Total 4

-

14.084,00

2.896,00

-

16.980,00

5

Instalat!) electrice

C+M

-

-

5.750,00

-

5.750,00

Dotări protecția muncii+PSI

-

-

-

500,00

500,00

Total 5

-

-

5.750,00

500,00

6.250,00

Total general fara TVA

258.450,00

1.046.290,26

994.261,63

500,00

2.299.501,90


Racord SDB

800

Euro fara TVA

Taxa ENEL

52

Euro fara TVA

Taxa aviz

23

Euro fara TVA



Obiectiv 1 - CM’l 1' - CP3 - CV5Z4-

ANEXA18/1

Nr.

crt.

Categoria de lucrări

Evaluare EURO fara TVA

Total EURO

Utilaje

Furnitura

C+l

Dotări

(fara TVA)

1

Rețele termice primare

Conducte clasice si accesorii

-

-

1.948.172,06

-

1.948.172,06

Vane electrice

737.564,00

-

36.878,20

-

774.442,20

Dezafectări conducte existente

-

-

107.674,53

-

107.674,53

Provizorat

-

-

58.445,16

-

58.445,16

Lucrări nec. in caz de devieri neprevăzute

67.000,00

67.000,00

Lucrări de consotdare a galeriilor In urma exparttzar*

215.264,00

215.264,00

Total 1

737.564,00

0,00

2.433.433,95

3.170.997,95

2

Construcții

' -

Rezistenta

-

-

2.160.000,00

-

2.160.000,00

Drumuri

-

-

187.000,00

-

187.000,00

Totală

-

2.347.000,00

2.347.000,00

3

Sistem de supraveghere

/semnalizare avarii

86.360,00

29.655,00

116.015,00

Total 3

-

86.360,00

29.655,00

116.015,00

4

Sistem monitorizare parametri

C+M

-

-

13.902,00

-

13.902,00

Echipamente

69.448,00

-

-

-

69.448,00

Total 4

69.448,00

-

13.902,00

-

83.350,00

Instalat!! electrice

5

C+M

-

-

28.425,00

-

28.425,00

Dotări protecția muncii+PSI

-

-

2.500,00

2.500,00

Total 5

-

-

28.425,00

2.500,00

30.925,00

Total general fara TVA

807.012,00

86.360,00

4.852.415,95

2.500,00

5.748.287,95

Racord SDB Taxa ENEL Taxa aviz

3400    Euro fara TVA

260    Euro fara TVA

115    Euro fara TVA

a

a

i

i

a

a


EVALUARE INVESTIȚIE DE BAZA - TABEL CENTRALIZATOR -

MAGISTRALA II SUD (CANTITATI DE CĂLDURĂ PROGNOZATE)



i
i
i
i
i

Nr.

crt.

Categoria de lucrări

Evaluare EURO fara TVA

Total EURO (fara TVA)

Utilaje

Furnitura

C+l

Dotări

1

Rețele termice primare

Conducte clasice si accesorii

-

-

1.761.889,23

-

1.761.889,23

Vane electrice

199.437,50

-

9.971,88

-

209.409,38

Dezafectări conducte existente

-

-

84.690,25

-

84.690,25

Provizorat

-

-

52.856,68

-

52.856,68

Lucrări nec. In caz da devieri neprevăzute

96.000,00

96.000,00

Lucrări de consolidare a găleților In urma expertizartl

.......~ . -•

-............... ■ ■ -

136.214,00

136.214,00

Totali

199.437,50

0,00

2.141.622,03

2.341.059,53

2

Construcții

........-.............-..................

.....—...........- ........................ :

..........—......

Rezistenta

-

1.565.000,00

-

1.565.000,00

Drumuri

-

-

433.000,00

-

433.000,00

Total 2

- - -

1.998.000,00

1.998.000,00

3

Sistem de supraveghere

/semnalizare avarii

67.520,00

21.385,00

88.905,00

Total 3

-

67.520,00

21.385,00

-

88.905,00

4

Sistem monitorizare parametri

C+M

-

-

2.318,00

-

2.318,00

Echipamente

13.112,00

-

-

-

13.112,00

Total 4

13.112,00

-

2.318,00

-

15.430,00

S

Instalații electrice

C+M

-

-

4.750,00

4.750,00

Dotări protecția muncil+PSI

-

-

500,00

500,00

Total 5

-

-

4.750,00

500,00

5.250,00

Total general fara TVA

212.549,50

67.520,00

4.168.075,03

500,00

4.448.644,53

Racord SDB Taxa ENEL Taxa aviz

800    Euro fara TVA

52    Euro fara TVA

23    Euro fara TVA



I

!

I

I

I

I

I

I


Nr.

crt

Categoria de lucrări

EvaluareT=URO’tera-JFVA~----

Total EURO

Utilaje

Furnitura

C+l

Dotări

(faraTVĂT

1

Rețele termice primare

Conducte clasice si accesorii

-

-

1.217.519,89

-

1.217.519,89

Vane electrice

304.993,00

-

15.249,65

-

320.242,65

Dezafectări conducte existente

-

-

81.687,48

-

81.687,48

Provizorat

-

-

36.525,60

-

36.525,60

Lucrări nec. In caz da devieri neprevăzute

96.000,00

96.000,00

Lucrări de consolidare a galeriilor In urma expertizart

135.222,00

135.222,00

Totali

304.993,00

0,00

1.58X204,62

1.887.197,62

2

Construcții

Rezistenta

-

1.591.000,00

-

1.591.000,00

Drumuri