Hotărârea nr. 217/2018

HOTARAREnr. 217 din 2018-04-19 PRIVIND APROBAREA UNUI SCHIMB INTRE IMOBILUL SITUAT IN SOS. STEFAN CEL MARE NR. 21, SECTOR 2, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI SI IMOBILUL SITUAT IN SOS. STEFAN CEL MARE, NR. 19B SI 19C, SECTOR 2, PROPRIETATEA S.C. ASHTROM RESIDENTS S.R.L. MODIFICA ANEXA H.C.G.M.B. NR. 186/2008
__ ■    _    A

Consiliul General al Municipiului București ROMAN IA

HOTARARE

privind aprobarea unui schimb între imobilul situat în Șos. Ștefan cel Mare, nr. 21, sector 2, proprietatea Municipiul București și imobilul situat în Șos. Ștefan cel Mare, nr. 19B

și 19C, sector 2, proprietatea S.C. Ashtrom Residents S.R.L.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General și raportul de specialitate nr. 1522276/8946/13.04.2018 al Direcției Patrimoniu;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 50/17.04.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 222/18.04.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Potrivit solicitării nr. 1522276/8946/23.06.2017 formulată de către Consiliul Local al sectorului 2 - Direcția Generală pentru administrarea patrimoniului imobiliar;

Luând în considerare:

-    Hotărârea C.G.M.B. nr.178/2002 privind transmiterea unui teren în administrarea Consiliului Local al sectorului 2 al Municipiului București, pentru construcția unor locuințe, modificată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 209/2002;

-    adresa Ministerului Sănătății - Direcția Patrimoniu și I.T nr. 13744/14.03.2018, înregistrata la Direcția Patrimoniu cu nr. 4617/19.03.2018;

-    adresa Direcției Juridic nr. 14286/02.07.2017, înregistrată la Direcția Patrimoniu cu nr. 9567/06.07.2017;

-    declarația Alpha Bank A.E. - Sucursala Londra, autentificata sub nr. 1447/13.04.2018 de către Biroul Notarului Public “Bucur Nicoleta”, înregistrată la Direcția Patrimoniu cu nr. 6414/13.04.2018;

-    raportul de evaluare întocmit în data 14.06.2017 de către evaluator S.C. Tehnoconcept Expert S.R.L. și transmis Direcției Patrimoniu de către Consiliul Local al sectorului 2 - Direcția Generală pentru administrarea patrimoniului imobiliar.

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) și art. 121 alin (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului București a terenului în suprafață 1024,00 mp situat în Șos. Ștefan cel Mare, nr. 21, sector 2.

Art.2 Se aprobă efectuarea schimbului de imobile între terenul proprietatea Municipiului București și terenul proprietate privată a S.C. Ashtrom Residents S.R.L., identificate în anexa nr. 1, după cum urmează:

a) S.C. Ashtrom Residents S.R.L. transmite în proprietatea Municipiului București, parcela de teren de 1040,00 mp, compusă din terenul în suprafață de 211,00 mp, situată în Șos. Ștefan cel Mare, nr. 19C, înscris în Cartea Funciară a Municipiului București cu nr. 237264 (fost nr. cadastral 210905) și terenul în suprafață de 833,0Q mp, situat în Șos. Ștefan cel Mare, nr. 19B, sector 2 (parte din terenul în suprafat3^£;22(W,oâziȚ!p), înscris în Cartea Funciară a Municipiului București nr. 237277 (fost nr. G^da5trâlj2J.tO59);

B-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 0500 L3, sector fi BucUre^^j^pla; tel.: 021305 55


b) Municipiul București transmite în proprtetetea-SRS. Ashtrom Residents S.R.L., terenul, situat în Șqs. Ștefan cel Mare, nr. 21, sector 2, în suprafață de 1024,00 mp, parte din suprafața de 3459,00 mp - proprietate a Municipiului București, înscrisă în cartea funciară nr. 211061 a Municipiului București.

Art.3 Se însușește Raportul de evaluare întocmit în data 14.06.2017 de către evaluator S.C. Tehnoconcept Expert S.R.L. și transmis Direcției Patrimoniu de către Consiliul Local al sectorului 2 - Direcția Generală pentru administrarea patrimoniului imobiliar, în vederea efectuării schimbului de imobile dintre Municipiul București și S.C. Ashtrom Residents S.R.L., conform anexei nr. 2.

Art.4 Cheltuielile ocazionate de îndeplinirea formalităților de cadastru și publicitate imobiliară pentru cele două imobile, conform situației create, precum și taxele pentru perfectarea actului de schimb vor fi suportate de S.C. Ashtrom Residents S.R.L.

Art.5 Actul autentic de schimb va fi încheiat prin grija Direcției Juridic.

Art.6 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze actul autentic de schimb.

Art.7 Se declară ca bun aparținând domeniului public al Municipiului București terenul în suprafață de 1040,00 mp, ce reprezintă terenul în suprafață de 211,00 mp, situat în Sos. Ștefan cel Mare, nr. 19C, înscris în Cartea Funciara a Municipiului București cu nr. 237264 (fost nr. cadastral 210905) și terenul în suprafață de 833,00 mp, situat în Șos. Ștefan cel Mare, nr. 19B, sector 2 (parte din terenul în suprafață de 2210,00 mp), înscris în Cartea Funciară a Municipiului București nr. 237277 (fost nr. cadastral 211059).

Art.8 Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București se modifică în mod corespunzător.

Art.9 Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate a Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 19.04.2018.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Georgiana Zamfir


B-dul Regina Eiisabeta nr. 47. cod poștal 050013. sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00: www.pmb.ro

Pag 2


O?

Anexa 1ȘTEFAN CEL MARE


cn


r,

- x

fi* C


rfi

M

S

m

T»,


i£j

.A»


'W-


uXax. uXiĂi:

V S X X. 75, 'WX X '

■/ '-2 V V x. V z\    -.,


MHI


S.C. TEHNOCONCEPT EXPERT S.R.L.


MEMBRU AL ASOCIAȚIEI NAȚIONALE A EVALUATORILOR DIN ROMÂNIA

RC; J40/20602/1994; CIF.- RO 6433712;

'ediu; str. Mieilor nr. 22, bL 224, ap-92, sector. 2, Buc.,


Tel: 410.7271; 322.6625


'CodIBAN; RO62 RNCB 0073 0499 5891 0001 -BCR Sect. 2Fa csllf

RO65 TREZ 7025 069X XX00 3527 -Trez. Sect 2.    ' 0722.237254

Sediu secundar; calea 13 Septembrie nr. 71, bl. 69, parter, sector 5.    tehnoconceptexpert@rdslink.ro

adresa e-mail: tehnoconceptexpert@gmail.com


Nr. 6.707/2017


RAPORT DE EVALUARE


3 loturi Teren

situate in str. Ștefan cel Mare nr. 19B, 19C si nr. 21, sector 2, București 833 mp (din sup. de 2.308 mp cu nr cad 211059)-propr. SC ASHTROM RESEDENTS SRL 207 mp (din sup. de 703 mp cu nr cad 210905)-propr. SC ASHTROM RESEDENTS SRL

1024 mp (din sup. de 3.459 mp cu nr cad 211061)=pîppf>A/IUNICIPIULUI BUCUREȘTI


6-a$'n>»j4 c&

/7c? <c\K?^-e    oh .$2

1. REZULTATELE EVALUĂRII

1.1. Rezultatele evaluării. Opinia evaluatorului


1.2. Declarație de conformitate cu SEV    5

2.    TERMENE DE REFERINȚA AI EVALUARE    6

2.1.    OBIECTUL EVALUARE - IDENTIFICARE    6

2.2 SCOPUL EVALUĂRE, TIPUL VALORE    7

2. 3 CLIENTUL ȘI DESTINATARUL LUCRĂRE    8

2.4 DATA EVALUĂRE/DATA INSPECȚIEI    8

2.5.    NATURA SI SURSA DE INFORMATE    9

2.6.    Ipotezele și ipoteze speciale:    9

RESTRICTE DE UTILIZARE SAU PUBLICARE

3.    PREZENTARE PROPRIETATE IMOBILIARĂ    10

ANALIZA PIEȚEI

4.    EVALUARE    13

4.1.    Cea mai bună utilizare    13

4.2. Etape parcurse pentru determinarea valorii    13

4.3. Metoda comparației de piața    14

Plan de amplasament si delimitare a imobEului cu propunerea de schimb pentru cele 3 loturi cu suprafețe de 833 mp, 207 mp, si 1024 mp.

Extrase CF pentru informare nr. 22541 si nr. 22542 din 25.04.2017 si nr. 6135 din 08.02.2017 Contractde vanzare-cumparare cu incheierea de autentificare nr. 2430/31.05.2007 si Act de alipire cu incbeierea de autentificare nr. 1630/31.07.2007

Oferte de vanzare

Fotografii


1. REZULTATELE EVALUĂRII PROPRIETATEA IMOBILIARĂ EVALUATĂ

Proprietățile imobiliare ce constituie obiectul evaluării s


zona str. Ștefan cel Mare nr. 19B, 19C si nr. 21, sector 2, ferendșâde teren situate in

; urmează,

obiectul unui eventual schimb intre SC ASHTROM RpSIDENTS SRL si MumCipîui București:

833 mp (din sup. de 2.308 mp cu nr cad 211059)-propr. SC ASHTROM RESIDENTS SRL

207 mp (din sup. de 703 mp cu nr cad 210905) -propr. SC ASHTROM RESIDENTS SRL 1.024 mp (din sup. de 3.459 mp cu nr cad 211061)- propr. MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

La data evaluării s-au prezentat de către SC ASHTROM RESIDENTS SRL in calitate de client (beneficiar al raportului de evaluare) pentru cele 3 loturi de teren planuri de amplasament si delimitare a imobilului cu propunere de schimb (fara viza ANCPI). Loturile de teren din care s-au făcut ruperile cadastrale (propunerile pentru ca la data evaluării nu au viza ANCPI) sunt după cum urmeaza :

Suprafața de 833 mp teren se rupe cadastral din suprafața de 2.308 mp cu număr cadastral 211059 care are adresa str. Ștefan cel Mare nr. 19B, sector 2, București si are o forma relativ dreptunghulara cu deschidere la aleea de acces de cca 97 m si adâncime de 16-22 m (s-a prezentat si este anexat prezentului raport extrasul CF nr. 22541/25.04.2017)

Suprafața de 207 mp teren se rupe cadastral din suprafața totala de 703 mp cu număr cadastral 210905 care are adresa str. Ștefan cel Mare nr. 19C, sector 2, București si are o forma poligonala cu deschidere la aleea de acces de cca 25 m (este traversat de alee/parcare) si adâncime de cca20 m, o parte ocupat de clădiri si cai de circulație (s-a prezentat si este anexat prezentului raport extrasul CF nr. 22542/25.04.2017)

Suprafața de 1024 mp teren se rupe. cadastral din suprafața totala de 3459 mp cu număr cadastral 211061 care are adresa str. Ștefan cel Mare nr. 21, sector 2, București si are o forma poligonala (o zona relativ dreptunghiulara pe care s-au construit blocuri de locuințe pentru rezidenti si o zpna triunghiulara cu baza de cca 16 mp deschidere la sos Ștefan cel Mare si inaltȘne de cca 112 mp (zona care este propusa pentru schimb), (s-a prezentat si


este anexat pfeze. La^olic

1.024


asul CF nr. 26135/08.02.2017)

RESIDENTS SRL eyahJ ?6a suprafeței

1    ? /UZ/

raia ca aceasta est/n/wi itatea privata


Municipiului București (in ipoteza ca suprafața de teren va trece din proprietate publica in proprietatea privata a Municipiului București - la data evaluării suprafața de teren de 1.024 mp se afla in proprietatea publica a Municipiului București si conform legii nu poate face

obiectul nici unei tranzacții).

1.1. REZULTATELE EVALUĂM

'X'z "‘S

Pentru proprietățile imobiliare supuse etORIGINALUL

unui eventual

schimb intre SC ASHTROM RESIDENTS SRL si Municipiul București:

833 mp (din sup. de 2.308 mp cu nr cad 211059)-propr. SC ASHTROM RESIDENTS SRL 207 mp (din sup. de 703 mp cu nr cad 210905) -propr. SC ASHTROM RESIDENTS SRL

1.024 mp (din sup. de 3.459 mp cu nr cad 211061)- propr. MUNICIPIULUI BUCUREȘTI avand in vedere ca sunt amplaste in aceiași zona, ca au aceiași utilizare (s-a considerat ca si după realizarea schimbului suprafețele la care vor fi alipite raman cu aceiazi utilizare rezidențiala) si considerând ca prin schimb suprafețele de teren evaluate vor întregii suprafețe cu utilizare rezidențiala (eventual clinica) s-a considerat valoarea de piața unitara a loturilor rezidențiale formate după alipire in urma schimbului aceiași pentru cele 3 loturi (pactic 2 loturi lotul 833 mp si 207 mp prin alipire formează o singura suprafața) valoarea

estimata a acestora este:

- teren in proprietatea SC ASHTROM RESIDENTS SRL 833 mp x 640 €/mp = 533.120 €

207 mp x 640 €/mp = 132.480 €

- teren in proprietatea privata a municipiului București (in ipoteza speciala)

1.024 mp x 640 €/mp = 655.360 €

Nota : Valorile estimate sunt valori speciale, valabile numai in ipoteza realizării schimbului si in ipoteza speciala ca terenul de 1024 mp va fi in proprietatea privata a ;CONFORM CU ORIGINALUL

1.2. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CU SEV

Prin prezenta în limita cunoștințelor si informațiilor deținute, certificăm că afirmațiile prezentate si susținute în acest raport sunt adevărate si corecte. Deasemenea certificăm că analizele, opiniile si concluziile prezentate sunt limitate numai de ipotezele si ipotezele speciale considerate, sunt analizate, opiniile si concluziile noastre personale, acestea fiind nepărtinitoare din punct de vedere profesional. Certificăm că nu avem nici un interes prezent sau de perspectivă în proprietatea care face subiectul prezentului raport de evaluare. Suma ce revine drept plată pentru realizarea prezentului raport de evaluare nu are nici o legătură cu declararea în raport a unor anumite valori. Analizele, opiniile si concluziile exprimate au fost realizate în conformitate cu cerințele din Standardele de evaluare bunuri 2017 - ANEVAR. Evaluatorul a respectat codul de etica al ANEVAR.

La data elaborării raportului de evaluare, evaluatorul care semnează este membru ANEVAR, evaluator autorizat proprietăți imobiliare, are încheiata asigurare profesionala, îndeplinește cerințele programului de pregătire profesională continuă al ANEVAR. si are competenta întocmirii acestui raport.

2. TERMENII DE REFERINȚA AI EVALUĂRI


2.1. OBIECTUL EVALUĂRII - IDENTIFICARE

Proprietățile imobiliare ce constituie obiectul evalue

zona str. Ștefan cel Marenr. 19B, 19C si nr. 21, sector 2, ti

obiectul unui eventual schimb intre SC ASHTROM RESIDENTSSRL;si Municipiul

București:

833 mp (din snpxde 2.308 mp cu nr cad 211059)-propr. SC ASHTROM RESIDENTS SRL 207 mp (din sup. de 703 mp cu nr cad 210905) -propr. SC ASHTROM RESIDENTS SRL

1.024 mp (din sup. de 3.459 mp cu nr cad 211061)- propr. MUNICIPIULUI BUCUREȘTI La data evaluării s-au prezentat de către SC ASHTROM RESIDENTS SRL in

calitate de client (beneficiar al raportului de evaluare) pentru cele 3 loturi de teren planuri

de amplasament si delimitare a imobilului cu propunere de schimb (fara viza ANCPI). Loturile de teren din care s-au făcut ruperile cadastrale (propunerile pentru ca la data evaluării nu au viza ANCPI) sunt după cum urmeaza :

Suprafața de 833 mp teren se rupe din suprafața totala de 2.308 mp cu număr cadastral 211059 care are adresa str. Ștefan cel Mare nr. 19B, sector 2, București si are o forma relativ dreptunghulara cu deschidere la aleea de acces de cca 97 m si adâncime de 16-22 m (s-a prezentat si este anexat prezentului raport extrasul CF nr. 22541/25.04.2017)

Suprafața de 207 mp teren se rupe din suprafața totala de 703 mp cu număr cadastral 210905 care are adresa str. Ștefan cel Mare nr. 19C, sector 2, București si are o

h forma poligonala cu deschidere la aleea de acces de cca 25 m (este traversat de

alee/parcare) si adâncime de cca20 m, o parte ocupat de clădiri si cai de circulație (s-a prezentat si este anexat prezentului raport extrasul CF nr. 22542/25.04.2017)

Suprafața de 1024 mp teren se rupe din suprafața totala de 3459 mp cu număr cadastral 211061 care are adresa str. Ștefan cel Mare nr. 21, sector 2, București si are o forma poligonala (o zona relativ dreptunghiulara pe care s-au construit blocuri de locuințe pentru rezidenti si o zona triunghiulara cu baza de cca 16 mp deschidere la sos Ștefan celBucurești (ca suprafața de teren va trece din proprietate publica in proprietatea privata a Municipiului București - la data evaluării suprafața de teren de 1.024 mp se afla in proprietatea publica a Municipiului București si conform legii nu poate face obiectul nici unei tranzacții).    '    5"','

2.2 SCOPUL EVALUĂRII, TIPUL V

Scopul prezentului raport de evaluare este realizarea unui eventual schimb de teren (de schimbare a dreptului de proprietate intre Municipiul București si SC ASHTROM RESIDENTS SRL). Tipul de valoare estimat in prezentul raport de evaluare este, valoarea de piatâ, asa cum este aceasta definite de Standardelor de Evaluare bunuri 2017: “Valoarea de piață reprezintă suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.”

Având in vedere amplasamentul forma si dimensiunea lorurilor de teren se pune problema daca aceste loturi asa cum au fost prezentate au valoare de piața conform definiției ce mai sus ca terenuri construibile. Pentru aceste suprafețe de teren asa cum au fost prezentate (nu au inca nr. cadastrale, intabulare etc) nu s-au prezentat Certificate de urbanism din care sa rezulte posibilele utilizări. Dar avand in vedere scopul evaluării (schimbul proprietăților) consideram ca in acest caz avem o valoare speciala a terenurilor pentru fiecare proprietar după realizarea schimbului - o valoare de sinergie.

Aceste valori sunt definite de Standardelor de Evaluare bunuri 2017:

"Valoare speciala - o suma care reflecta caracteristicile particulare ale unui activ, care au valoare numai pentru un comparator special."

"Valoarea sinergiei - un element suplimentar al valorii creat prin combinarea a doua sau mai multor drepturi, in urma careia valoarea dreptului rezultat este mai mare decât
armawfes


Cele doua loturi de teren proprietatea SC ASHTROM RESED;

si 833 mp datorita amplasării, formei si dimensiunilor nu sunt construibfte=dar daca se va efectua schimbul aceste suprafețe vor fi alipite suprafeței de teren pe care sunt construite blocurile de locuințe medici rezidenti si vor face parte dintr-o suprafața construita rezolvând astfel si accesul in blocurile de locuințe de pe terenul Municipiului București. Conform planurilor anexate blocurile de locuințe fiind la limita celor doua loturi de 833 mp si 207 mp (o parte din suprafața construita a blocurilor de locuințe medici rezidenti ocupând parțial aceste suprafețe de teren).

Suprafața de 1024 mp teren (care se va rupe din suprafața totala de 3459 mp cu ’ număr cadastral 211061 care are adresa str. Ștefan cel Mare nr. 21, sector 2, București) are o forma poligonala (o zona zona triunghiulara cu baza de cca 16 mp deschidere la sos Ștefan cel Mare si inaltime de cca 112 mp adiacent la aleea de acces (plan de amplasament anexat) deși nu s-a prezentat un certificat de urbanism conform amplasării, formei si dimensiunilor nu poate fi teren construit insa prin alipire (in cazul efectuării schimbului) la suprafața de teren proprietatea SC ASHTROM RESIDENTS SRL cu nr cad. 212143 va majora suprafața totala de teren si va avea influenta asupra POT si CUT al acesteia.

La solicitarea SC ASHTROM RESIDENTS SRL evaluarea suprafeței de teren de 1.024 mp s-a făcut in ipoteza speciala ca aceasta este(va trece) in proprietatea privata a Municipiului ) București (la data evaluării suprafața de teren de 1.024 mp se afla in proprietatea publica a Municipiului București).analizat vecinătățile, accesele la caile de comunicații si la utilitati si s-au făcut fotografii. Terenurile de 833 mp si 207 mp sunt ocupate de blocurile de locuit medici rezidenti si teren liber ocupat de rețele, alei, parcari si spatii verzi, terenul de 1024 mp este teren liber ocupat parțial de rețele subterane, parcare.    f


2.5.    NATURA SI SURSA DE INFORMAȚII

Informațiile care au stat la baza întocmirii prezent^luPfaport de evaluare au fost:

-    informații rezultate din documentele prezentate de client (planuri de amplasament si delimitare cu propunere de schimb (fara nr. cadastral si intabulare), extrase CF pentril suprafețele din care s-au rupt suprafețele ce se dorește sa faca obiectul schimbului, plan de situație si ortofoto plan, acte de proprietate, etc).

-    informații de pe piața imobiliară, de la agențiile imobiliare- oferte de vanzare.

2.6.    Ipotezele și ipoteze speciale:

La baza evaluării stau o serie de ipoteze si ipoteze speciale prezentate în cele ce urmează. Opinia evaluatorului este exprimată în concordantă cu aceste ipoteze.

a.    Aspectele juridice se bazează exclusiv pe informații si documente furnizate de reprezentanții clientului SC ASHTROM RESEDENTS SRL si au fost prezentate fără a întreprinde verificări suplimentare. Proprietățile au fost evaluate cu drept de proprietate deplin ca fiind libere de orice sarcini si vandabile.

b.    Planurile si materialul grafic din acest raport sunt incluse pentru a ajuta la formarea unei imagini adecvate, referitoare la proprietate.

c.    Se presupune că nu există aspecte ascunse sau nevizibile ale proprietății in afara de cele prezentate in raport, ce ar avea ca efect o valoare mai mică sau mai mare.

d.    Valorile estimate se bazează pe previziunile si estimări în condițiile actuale ale

ipoteza speciala că palorile estimate lependente de


pietii, pe factorii anticipați ai cererii si ofertei. Evaluarea s terenul de 1024 mp va trece in domeniul privat al Muni sunt valabile numai in ipoteza efectuarea schimbului v sinergiile obținute după schimb de fiecare proprietar .


RESTRICȚII DE UTILIZARE SAU PUBLIC Prezentul raport de evaluare este confidențial, valorile estimate pot fi utilizate în alte evaluări (valorile fijrtm$&abile numai in ipoteza


SC TEHNOCONCEPT EXPERT SRL-Raport de^ev:


>turi teren str. Ștefan cel Mare fpt un eventual schifnb~) pag. 9

datele avînd caracter de confidențialitate, posesia acestui raport nu dă dreptul de a fi făcut public în totalitate sau în parte.    ; •?"


3. PREZENTARE PROPRIETATE IVIOBITI

Proprietățile imobiliare ce constituie obiectul evaluării sunt 3 loturi de teren situate in zona str. Ștefan cel Mare nr. 19B, 19C si nr. 21, sector 2, terenuri care urmeaza sa faca obiectul unui eventual schimb intre SC ASHTROM RESIDENTS SRL si Municipiul București:

833 mp (din sup. de 2.308 mp cu nr cad 211059)-propr. SC ASHTROM RESIDENTS SRL

207 mp (din sup. de 703 mp cu nr cad 210905) -propr. SC ASHTROM RESIDENTS SRL 1.024 mp (din sup. de 3.459 mp cu nr cad 211061)- propr. MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

La data evaluării s-au prezentat de către SC ASHTROM RESIDENTS SRL in calitate de client (beneficiar al raportului de evaluare) pentru cele 3 loturi de teren planuri de amplasament si delimitare a imobilului cu propunere de schimb (fara viza ANCPI). Loturile de teren din care s-au făcut ruperile cadastrale (propunerile pentru ca la data evaluării nu au viza ANCPI) sunt după cum urmeaza :

Suprafața de 833 mp teren se rupe din suprafața totala de 2.308 mp cu număr cadastral 211059 care are adresa str. Ștefan cel Mare nr. 19B, sector 2, București si are o forma relativ dreptunghulara cu deschidere la aleea de acces de cca 97 m si adâncime de 16-22 m (s-a prezentat si este anexat prezentului raport extrasul CF nr. 22541/25.04.2017)

Suprafața de 207 mp teren se rupe din suprafața totala de 703 mp cu număr cadastral 210905 care are adresa str. Ștefan cel Mare nr. 19C, sector 2, București si are o forma poligonala cu deschidere la aleea de acces de cca 25 m (este traversat de alee/parcare) si adâncime de cca20^    npat de clădiri si cai de circulație (s-a


prezentat si este anexat prezent^ Suprafața de teren de 83

suprafața (putând fi alipite).

Suprafața de 1024 mp tere1

cadastral 211061 care are adresa str. Ștefan cel Mare nr. 21, sector 2, București si are

forma poligonala (o zona relativ dreptunghiulara pe care s-au construit blocuri de lqmi$&fc,,

T' '

pentru rezidenti si o zona triunghiulara cu ba^de-dd^ 16 mp deschidere la sos Stef^cgșaî^

Mare si inaltime de cca 112 mp (zona care este propusa pentru schimb), (s-a prezentat si

este anexat prezentului raport extrasul CF nr. 26135/08.02.2017)


La solicitarea SC ASHTROM RESBDENTS SRL evaluarea s

1.024 mp se va face in ipoteza speciala ca aceasta este in proprietatea Municipiului București (valoarea estimata este valabila după ce^supraiatadȘJeren va trece din proprietate publica in proprietatea privata a Municipiului București - la data evaluării suprafața de teren de 1.024 mp se afla in proprietatea publica a Municipiului București si conform legii nu poate face obiectul nici unei tranzacții).

ANALIZA PIEȚEI

Deși nu e complet stabilizată, piața imobiliară românească a avut un an 2016 destul de bun, deși investitorii mari se lasă asteptati în continuare. Mai toate sectoarele s-au mișcat cu proiecte noi, fie lansate, fie inaugurate, iar cererea e în creștere pe fondul revirimentului economic. Ce se va întâmpla în 2017, însă, rămâne de văzut, deși din mișcările actuale se pot face câteva estimări.

TERENURI

Potrivit agenției imobiliare Regatta Real Estate, va creste interesul pentru terenuri la periferia Bucurestiului si localități adiacente (Mogosoaia, Snagov, Corbeanca) cu destinație rezidențială în special pentru “Prima Casă”. Este în creștere numărul de investitori/dezvoltatori fără experiență care sunt la primul proiect si îsi doresc terenuri de 500 si 1000 mp sau care dezvoltă în jur de 2.000 mp / 4-5 etaje.

Se menține si interesul pentru zona de nord si centru, unde oferta este limitată de prețul foarte mare si numărul mic al terenurilor disponibile pentru proiecte rezidențiale. Se va

UZ si PUD. Dacă autorizațiile de

terenuri cu proiect si mai ales cu


menține interesul crescut pentru teren construire vor fi obținute si autorizație va scădea.


„ Există un interes susținut peri comercială. Dezvoltatorii experirn zone cu infrastructură bună, situație


u dezvoltare rezidențială cât si terenurile situate în zone centrale si

urbanism si parametrii buni de construire, la preturi care reflectă posibilitățile de edificare. Preturile pot creste ușor pentru astfel de terenuri, în condițiile în care si preturile pentru spatiile rezidențiale cresc, vânzările se realizează încă din faza de prgf/jctffspune Florin Nine, directorffi departamentului investiții din Regatta ReăfEspffîp-. .    J


w

SC TEHNOCONCEPT EXPERT SRL- Raport de evaluan


Prețurile imobilelor vor crește cu până la 10% până la fihahil

Autor: Florin CasotaPostat la 02 mai 2017; 550 afțșăâ7c-';

Tt • ’

Cei care doresc să investească într-un imobil în'aEest‘ an^Srmt-    nati să nu amâne

momentul, întrucât atâtprețiirile pentru chirie, cât șfcele de cumpărare, își vor continua trendul ascendent, potrivit unei analize realizate de RE/MAX, liderul mondial în real-estate și franciza numărul 1 la nivel global pe acest segment. Astfel, până la finalul anului, prețurile pentru casele și apartamentele din România din zonele urbane vor crește cu 8-10%, comparativ cu tarifele din 2016.

Dacă în 2016, în România, prețul mediu de vânzare pentru un apartament din zona urbană a fost de 1.150 euro/mp, pentru anul în curs, specialiștii RE/MAX anticipează o creștere situată între 8-10%. De asemenea, o evoluție asemănătoare este așteptată și în ceea ce privește china apartamentelor din zonele urbane, caz în care, până la finalul acestui an, prețul/mp va crește cu cca. 7-10%> față de tariful mediu din 2016, situat la 550 euro/mp.

„Programele guvernamentale și condițiile facile de creditare atrag cu precădere un număr mare de clienți aflați la prima tranzacție imobiliară. Astfel, o dată cu cererea de pe piață a crescut și valoarea ofertelor. Dacă în 2015, prețul mediu pentru închirierea unui apartament din zona urbană a fost de cea. 440 euro, un an mai târziu, prețul pe metru pătrat pentru un imobil asemănător a crescut cu puțin peste 5 euro. Pentru perioada următoare, anticipăm un ritm de creștere mai accelerat, în linie cu tendințele europene, atât în zonele urbane, cât și în cele periferice și în orașele mai mici ", a menționat Răzvan Cuc, Președinte RE/MAX România. Potrivit analizei

RE/MAX, căutările pentru o nouă tranzacție imobiliară încep în mediul online, motoarele de căutare arătând o creștere semnificativă în 2016, mai exact de 3,5 ori față de anul anterior, a accesărilor pentru cuvântul „casă. Același raport arată că, pe loc secund în clasament, se află cuvântul cheie „apartament”, urmat îndeaproape de „teren”. Nivelul de căutări pe ultimele două segmente a rămas stabil însă în ultimii 5 ani.Situația din România este totuși asemănătoare cu cea a multor state din Europa, creșterile de 10%) pe segmentul apartamentelor din zona urbană fiind remarcate și în țări precum Ola^do^șiEpania, ajungând chiar și până la 16%> în Malta. De asemenea, piețele imolfifidrp^dimfiorip^ilia, Grecia și Scoția arată semnale concrete de stabilii numărul    așteptat să crească și îh aceste țări.


4.EVALUARE

4.1 Cea mai bună utilizare (CMBU)ia

Conceptul de cea mai bună utilizare pentru, o proprietate imobiliara reprezintă alternativa de utilizare a proprietății selectată din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire și va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare. Cea mai bună utilizare este definită ca utilizarea rezonabilă, probabilă și legală care este fizic posibilă fundamentat adecvat, fezabilă financiar și are ca rezultat cea mai bună valoare. Cea mai bună utilizare este analizată, in ipoteza utilizării terenului liber.

Cea mai bună utilizare a unei proprietății imobiliare trebuie să îndeplinească patru criterii:    - să fie permisibil legal,

-    să fie posibil fizic,

-    să fie fezabil financiar,

-    să fie maxim productiv.

Temurile care fac obiectul evaluării in forma prezentata sunt terenuri a căror amplasare, forma si dimensiuni sunt ocupate de construcții, rețele, spatii de parcare si datorita formri si dimensiunilor nu pot avea alta utilizare in afara celor enumerate mai sus (daca raman la aceasta forma). Daca se va efectua schimbul ele vor avea utilizarea suprafețelor cu care se vor alipi. In zona utilizarea este preponderant rezidențiala (clinica /spital). Evaluarea se va face in acesta utilizare rezidențiala a suprafețelor la care se vor alipi după efectuarea schimbului.


4.2. Etapele parcurse pentru determinarea acestei valori

-    analiza documentelor si informațiilor furnizate de beneficiar.

-    inspecția amplasamentelor in prezenta reprezentanților clientului

-    stabilirea limitelor și ipotezelor care au stat la baza elabor

-    selectarea tipului de valoare estimată în raport,

-    analiza informațiilor culese, interpretarea rezultat

-    aplicarea metodelor de evaluare oportune pentru estimă    obilului.

Pentru estimarea valorii de piața s-a aplicat metoda comparației de piața, valoarea

de piața estimata i^ipotșga realizării schimbului este fiind o valoare speciala. Valorii? estimate fiind valabilepupai in ipoteza realizării schimbului.

......

brr'-vM'»V*xXr


4.3. Metoda comparației de piața

Metoda comparațiilor de piața preșanaliza pieței pentru a identifica proprietăți similare, care apoi comparate proprietățile de evaluat si cu cuantificarea diferentelor între proprietățile a elementelor care influențează valoarea rezulta valoarea proprietății care se evalueaza.

Având in vedere ca nu s-au prezentat certificate de urbanism pentru loturile de teren ce fac obiectul evaluării in urma analizei amplasamentului, a formei si dimensiunilor s-a considerat ca cele 3 loturi de teren asa cum au fost prezentate nu sunt construibile au utilizare similara: ca spatii de circulație, spatii verzi sau parcari. Insa in cazul schimbului ele au o valoare speciala (si o valoare a sinergiei) pentru noii proprietari pentru ca majoreaza suprafețele unor proprietăți existente ale acestora si iau utilizarea suprafețelor majorate (rezolva problema de accese la blocurile de locuințe medici rezidenti, etc.)

Cele doua loturi de teren proprietatea SC ASHTROM RESIDENTS SRL de 207 mp si 833 mp daca se va efectua schimbul aceste suprafețe vor fi alipite suprafeței de teren pe care sunt construite blocurile de locuințe medici rezidenti si vor face parte dintr-o suprafața construita rezolvând astfel si accesul de pe terenul Municipiului București in blocurile de locuințe. Conform planurilor anexate blocurile de locuințe fiind la limita celor doua loturi de 833 mp si 207 mp (o parte din suprafața construita a blocurilor de locuințe medici rezidenti ocupând parțial aceste suprafețe de teren).

Suprafața de 1024 mp teren (care se va rupe din suprafața totala de 3459 mp cu număr cadastral 211061 care are adresa str. Ștefan cel Mare nr. 21, sector 2, București) prin alipire (in cazul efectuării schimbului) la suprafața de teren proprietatea SC ASHTROM RESIDENTS SRL cu nr cad. 212143 va majora suprafața totala de terensiva avef influenta asupra POT si CUT al acesteia.

La solicitarea SC ASHTROM RESIDENTS SRL evaluarea supd s-a făcut in ipoteza speciala ca aceasta este(va trece) in proprietate#

București (la data evaluării suprafața de teren de 1.024 mp se afla:

Municipiului București).

S-a estimat valoarea unitara peptofmreri curti construcții situat hi zona Sefan cel Mare care va fi apoi folosita la estiipareaA'alorif pentru fiecare lot de teren. Vi

fiecărui lot de teren fiind o valoare speciala (o valoare a sinergiei).Informații utilizate si surse de informare

S-au utilizat informații din documentele, prezerfhte d/4$Iient (privind situația juridic*

Conform cu originalul

a proprietății, suprafața proprietății, istoricul, utilizarea’actuala si utilizarea după efectuarea. eventualului schimb, si informații privind piața imobiliara locala agenții imobiliare, etc.

Pentru informațiile legate de proprietățile imobiliara evaluate (situație juridica - acte, extras de CF, suprafețe), clientul este responsabili pentru veridicitatea acestora.

Metoda presupune analiza pieței pentru a identifica proprietăți similare , comparate apoi cu cea de evaluat si prin cuantificarea diferentelor se estimează val. propr. de evaluat. Generalități

Metoda comparațiilor de piață își are baza în analiza pieței și utilizează analiza comparativă, respectiv estimarea valorii se face prin analizarea pieței pentru a găsi proprietăți similare, comparând apoi aceste proprietăți cu cea "de evaluat".

Premiza majoră a metodei este aceea că valoarea de piață a unei proprietăți imobiliare este în relație directă cu prețurile de tranzacționare a unor proprietăți similare. Analiza comparativă se bazează pe diferențele între proprietăți care influențează valoarea.

Metoda este o abordare globală, care aplică informațiile culese urmărind raportul cerere-ofertă pe piață, reflectate în mass-media sau alte surse credibile de informare. Ea se bazează pe valoarea unitară rezultată în urma tranzacțiilor cu imobile similare sau asimilabile efectuate în zonă, sau zone comparabile satisfăcător.

Metodologie

Pentru a stabili valoarea de piață a imobilelor subiect s-a procedat la un studiu de piață în general la nivelul municipiului și în special în zona de amplasare a terenului subiect. Metoda își are baza în analiza pieței și utilizează analiza comparativă, respectiv


estimarea valorii se face prin analizarea pieței specifice pentru similare, comparând apoi aceste proprietăți cu cea de evaluat Premiza majoră a metodei este aceea că valoarea

imobiliare este în relație directă cu prețurile de tranzacționare competitive și comparabile. Analiza comparativă se bazează între proprietățile studiate/analizate și tranzacțiile care influențează valoarea,

Pentru estimarea valorii proprietății prin această metodă, evaluatorul a aj informațiile provenite din tranzacțiile de proprietăț^imilabile cu cea de evaluați

laAnaliza pe criterii de piață a caracteristicilor și a datelor disponibile, calculul și

aplicarea corecțiilor de comparație prezentate au urmărit (cuantificarea pentru ajustare)


baza in analiza pieței si utîlîzeaza analiza face prin analizarea pieței pentru a găsi


elementele de comparație:

Drepturi de proprietate1 Corecție pentru FinanțareCondiții de VânzareCondiții ale PiețeiLocalizare5

Caracteristici fizice6 Utilizarea

Metoda comparațiilor de piața isi are comparativa, respectiv estimarea valorii se

proprietăți similare, comparând apoi aceste proprietari cu cea “ de evaluat”.

Valoarea de piața a unei proprietari imobiliare este in relație directa cu preturile de

tranzacționare a unor proprietari competitive si comparative. Analiza comparativa se bazeaza pe asemănările si diferentele intre proprietăți si tranzacțiile care influențează

valoarea.

Etapele procedurii

In aplicarea metodei comaparatiei directe evaluatorul parcurge următoarele etape : cercetarea pieței pentru a obține informații si verificarea informațiilor; alegerea criteriului de comparație;

alegerea proprietăților similare despre care se cunosc informații de piața, compararea proprietarilor similare cu cea de evaluat si ajustarea adecvata a prețului de tranzactie/oferta a comparabilelor;


analiza rezultatelor si alegerea -estimarea valori^

Analiza pieței imobiliare - tendințe Pe piața imobiliara pe parcursul anilor;

ta continua


de creștere a cererii si a preturilor de    in anul 2008 s-;


2    în funcție de aranjamentele financiare âîe prețuîutitfănzâcției (eventuale finanțări ale cumpărătorului „sub piață", plată întârziată, în rate șamd)

3    Cuantificarea condițiilor de vânzare speciale (interesul deosebit al cumpărătorului sau, din contră, vânzare forțată din partea vânzătorului, șamd.)

4    Actualizare/Ajustare conform evoluției pieței între cele două momente, impuse de inflație și percepția investitoriloyin^nd schimbarea (condițiilor) pieței de-a lungul timpului scurs de la momentul încheierii contractului/tranzacției și i

5    Cuantificarea micilor diferențe recunoscute de piață pentru diferite locații (acces, orientare, panorama,șamd)

6    Diferențele între caracteristicile fizice ale proprietăților comparate (dimensiune, calitate construcție, stil arhiteji

'/□'ia1


de construcție, vârsta, utilitate fijncțională, dimensiune teren, condiții de mediu,șamd.)_

pietii imobiliare, iar in perioada anilor 2009-2015 constatandu-se o tendința de scădere continua a cererii (implicit a preturilor de ofertare). Pieta imobiliara in 2015 a constatat o

CONFORM CU ORIGINALUL


de


ușoara stabilizare a preturilor de vanzare, care a- continuat si in 2016, in ultiitlâ perioade timp, anul 2017 piața imobiliara dând semne'deinyipratb'ușoara.

La data evaluării suprafețele de teren surit, utiiczS

-a    . .//

parcare) si avand forme asemanatoare si fiind imacejbâiteriria


Terzi sau spatii de Eunat ca cele 3 loturi au si aceiași valoare unitara. Insa evaluarea s-a facuf m ipoî^Za ca se realizează schimbul si valoarea acestor suprafețe de teren este o valoare speciala egala cu cea a suprafeței unitare a loturilor la care vor fi alipite (a suprafețelor de teren la care se vor alipi un urma schimbului). Asfel in aceasta ipoteza avand in vedere amplasarea proprietăților, suprafața acestora, posibilitățile de utilizare si prevederile PUG s-au ales comparabile din zona. Comparabilele alese (utilizate) sunt anexate. Valorile de ofertare la vanzare a proprietăților comparabile au au valori unitare de 590 - 790 €/mp funcție de marimea suprafeței, localizare, prevederile urbanistice etc. Pentru estimarea valorii de piața s-a aplicat metoda comparației de piața, in grila de mai jos este prezentat modul de estimare.

Valoarea unitara de piața estimata pentru proprietățile imobiliare supuse evaluării in ipoteza alipirii in urma schimbului (inclusiv proprietatea Municipiului București - după trecerea din domeniul public in domeniu privat), este estimata la 640 €/mp. Valoarea unitara estimata = valoare speciala, este valabila pentru cele 3 loturi numai impreuna in ipoteza realizării schimbului.

Valoarea unitara nu este valabila pentru fiecare suprafața in parte luata separat.

Considerând ca prin schimb suprafețele de teren evaluate vor intregii suprafețe cu utilizare rezidențiala (eventual clinica) s-a considerat valoarea de piața unitara a loturilor rezidențiale formate după alipire in urma schimbului aceiași pentru cele 3 loturi (pactic 2 loturi lotul 833 mp si 207 mp prin alipire formează o singura suprafața) rezultând valorile:

-    teren in proprietatea SC ASHTROM RESIDl


833 mp x 207 mp x


-    teren in proprietatea privata a munici

1.024 mpxteMetoda comparației de piața - GRILA

Elemente de comparație

Subiect

Comparabila 1

Comparabila 2

Comparabila 3

Comparabila 4

Comparabila 5

Suprafața

1024; 833+207=1040

770

836

505

834

600

Preț (oferta/vanzare) (6)

500.000

665.000

390.000

660.000

438.000

Preț (oferta/vanzare) (€/mp)

649,4

795,5

772,3

791,4

730,0

Tip comparabila

oferta

oferta

oferta

oferta

oferta

Marja de negociere    -----

cca 10%

-10,0%

-10,0%

-10,0%

-10,0%

-10,0%

-64,9

-79,5

-77,2

-79,1

-73,0

Preț negociat Euro/mp

584,4

715,9

695,0

712,2

657,0

Drepturi de proprietate

integral

integral

integral

integral

integral

integral

Valoarea corecției (%)

0%

0%

0%

0%

0%

Valoarea corecției (EUR/mp)

0

0

0

0

0

Preț corectat

584,4

715,9

695,0

712,2

657,0

Restricții legale    y

nu (PUG)

nu (P+2E+M)

PUG (aviz inițiere POT 50%, CUT 1,8-2,16; 2S+P+6E)

P+2

POT 50% cu certif. de urbanism S+P+6E

POT 50%; CUT

1,6

Valoarea corecției (%)    ;

10%

-10%

5%

-10%

5%

Valoarea corecției (EUR/mp)

58

-72

35

-71

33

Preț corectat    \

642,9

644,3

729,8

641,0

689,9

- - -.

Condiții de finanțare

cash, la piața

cash, la piața

cash, la piața

cash, la piața

cash, la piața    /

cash, lapiata

Valoarea corecției (%)

0%

0%

0%

f.

v 0%

Valoarea corec£tef(îiURj?ppi

0

0

0

h

r

HM    0

Preț corectgjt&>^    Â'

642,9

644,3

729,8

64

,0A

i: 7 ; s Î;    689,9

__

J'

\-    A    ■

Condiției»

.iunie 2017

.iunie 2017

.iunie 2017

.iunie 2017

.iunie 2017 l

\pynie2017

Valoat ei xerehtict

0%

0%

0%

0%

Valoâieaf

p/ jy

0,0

0,0

0,0

0,0>

* \ tt    a

s \ l\    O

0,0

Preț core^b/*,\

642,9

644,3

729,8

641,0)

\    5 <

89,9

y

\\

O

-tt

Localizare

Str. Ștefan cel Mare nr. 19B, 19C si 21

Ștefan cel Mare zona Tunari

Ștefan cel Mare Grozovici - str. Dr.

Ștefan cel Mare zona str Ghiocel nr 5

Ștefan cel Mare zona Lizeanu

Lacii

VacE

iTeâăîart

nescip

u

Valoarea corecției (%)

0%

0%

0%

0%

* O

5%

Valoarea corecției (EUR/mp)

0,0

0,0

0,0

0,0

—îS

54,5

Preț corectat

643

644

730

641

zz

724

—>—

. -E=-

-*    T§§ T^OCONCEPT EXPERT SRL- Raport de evaluare 3 loturi teren str. Ștefan cel Mare (pL un eventual schimb)    pag. 18

r~

&d33M000NH3inl1

v> A    fl?/


otal cored^Qj^’pt^rcenfuala, /

'otal corecti©4ijrUtastrada


0%


0,0


770


0%


0,0


d=(7) 14 m, d/A=1/4


Da


0%


0,0


0,0


642,9


0%


0,0


642,9


rezidențial


0%


0,0


642,9


nu


0%


0,0


642,9


58,4


10,0%


58,4


10,0%


strada


strada


Strada


strada


0%


0%


0%


0%


0,0


0,0


0,0


0,0


836


0%


0,0


d=15, d/A = 1/3,7


0%


0,0


0,0


644,3


Da


0%


0,0


644,3


rezidențial


0%


0,0


644,3


nu


0%


0,0


644,3


-71,6


-10,0%


71,6


10,0%


640,0


505


0%


0,0


d=40 si 15, d/A = 1/0,4


0%


0,0


0,0


729,8


Da


0%


0,0


729,8


834


600


0%


0%


0,0


0,0


d=66, d/A =1/3,4


d=20, d/A = 1/1,5


0%


0%


0,0


0,0


641,0


0,0


0,0


724,3


DA


Da


0%


0,0


641,0


0%


0,0


724,3


rezidențial


0%


0,0


729,8


Da (la roșu P+l cu sc 141 mp)


EUR/mp


-10%


-64,3


665,5


-29,5


-4,2%


99,0


14,2%


rezidențial


rezidențial


nu


OCONCEPT EXPERT SRL- Raport de evaluare 3 loturi teren str. Ștefan cel Mare (pt un eventual schimb) pag. 19


0%


0%


0,0


0,0


641,0


724,3


DA casa stare buna641,05. CONCLUZII


ORM CU ORIGINALUL


Pentru proprietățile imobiliare supuse'    iui unui eventual

schimb intre SC ASHTROM RESIDENTS SRL si Municipiul București:

833 mp (din sup. de 2.308 mp cu nr cad 211059)-propr. SC ASHTROM RESIDENTS SRL 207 mp (din sup. de 703 mp cu nr cad 210905) -propr. SC ASHTROM RESIDENTS SRL

1.024 mp (din sup. de 3.459 mp cu nr cad 211061)- propr. MTJNICIPIULUI BUCUREȘTI avand in vedere ca sunt amplaste in aceiași zona, ca au aceiași utilizare (s-a considerat ca si după realizarea schimbului suprafețele la care vor fi alipite raman cu aceiazi utilizare rezidențiala) si considerând ca prin schimb suprafețele de teren evaluate vor intregii suprafețe cu utilizare rezidențiala (eventual clinica) s-a considerat valoarea de piața unitara

) a loturilor rezidențiale formate după alipire in urma schimbului aceiași pentru cele 3 loturi (pactic 2 loturi lotul 833 mp si 207 mp prin alipire formează o singura suprafața) valoarea estimata a acestora este:

teren in proprietatea SC ASHTROM RESIDENTS SRL

833 mp x 640 €/mp = 533.120 € 207 mp x 640 €/mp = 132.480 €

- teren in proprietatea privata a municipiului București (in ipoteza speciala proprietate

privata)


1.024 mp x 640 €/mp = 655.360 €

Nota : Valorile estimate sunt valori speciale, valabile numai in ipoteza realizării


) schimbului si in ipoteza speciala ca terenul de 1024 mp va fi in proprietatea privata aPlan de amplasament si delimitară a tmobllulu cu propunerea de schimb

CONFORM CU ORIGINALUL


Scara 1:5C0

Nr. Cadastral

Suprafața masurata a imobSulLrf (mp)

Adresa rnobiuLi

833

SOBeaua Stelari cel Mare (tn)

Nr. Carte Funciară

Unitatea Adminisfratiy Teritorială (UAT!    |

Sector 2. Municipiul București    j

nr, cad, 210905

sO

O


cu

-d

a

u

£

C


»fc

CflertSOW» 9<&4« cattu-

UrigirW ’

Pa.

XW

VH

□Ori) \

1

xasszTss

wwwn

1238

l

33961301

58EHR.570

«xaea.

3

3*898 1.727

59857X774

433* j

4

328954.7F

588572-328

4.146

' 5

32995Ud

3S»74^iq

5.02

î

328945.343

598575518

1AJ33-

7

328931,717

598578.-714

£223

3

329826.197

588575.788.

isc

9

328320471

53857TJ91

I7J67

W

329903.015

«8578.758

12JS9 ,

11

3288BCJ54

589379330

17354 ,

12

23572311

50575.896

5^70

13

328987.444

58657*511

5J32

H

33861364

58BȘ77-J18

9.309

1$

xass^att

S89S7BT»

2.462

te

326652-602

awrwe

ZJ515;

17

3385X500

58091351

ZSB»

13

325985.793

569581.780

2DJ89

19

328375367

56B8?,«1

0332-

20

328875-338

58SS81J52

23347

2T

326899273

56082390

2-797

22

328902370

598582.422

1X375

23

.328901^*6

seagtâB!

5399 :

24

320O7J3T

eaoflotc cor JU^MVU-3Sf,

10390

25

T2KXJ2Z

S88SS2JV?

X7B4

SBCS8UBT

23 368

&

ssesetăte

0.452

18,499Parcela M i    .........^==51

S Nr. Pct

Coordonate pct.de contur

Lungimi

.laturi

0(,î,i+1)

X[ml

Y [mj

1

2

3

4

5

1 6

328975.582

328979.467

328985.295

328984.562

328961.727

328961.909

588581.816

588581.340 588580.892 588573.582 588572.774 | 588583.670

3.914

5.864

7.148

22.849

10.898

13J98

Pw 11=207.
Plan ds amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de schimb


CONFORM CU ORIGINALUL


Scara 1:1Q0Q

Nr. Cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa ImobSului    ___—

1024

Șoseaua Ștefan cal

Nr. Carte rundarâ

Unitatea Administrativ Tsritoriaiâ (UAT)    J

Sector 2. MurfejfSul Sucuaffli/

- —-—— -........— <.... T ......................... ..................-

——    ' '

------. _

Parcela (2)

Nr.

PcL

Coordonate pctde contur

Lungimi j laturi

D(t,i+1) |

X[m]

V[m]

21

328803.086

588586.515

36.713

22

328839.714

588589.006

3.353

23

328839.777

588592.358

0.719

38

328839.758

588593.077

25.755

24

328865.478

588594.413

22.688

25

328843.308

588589.593

13.157

26

328844.042

588573.456

8.545

15

328852.681

588576.775

14.379

14

328853.144

588562.403

2731

13

328853.19?

588559.673

21.246

12

328874.437

538559.189

3.154

27

,328874.431

588556.035

34.123

23

328840.309

588555.844

32.215

29

328839.829

588588.055

88.870

30

328752,586

588571.129

0.795

31

328751.791

588571.123

0.987

32

328751.800

588572.110

8.160

33

328751.730

583580.270

3.435

..................34-

-sass&vsfcs-

35

328764.985

588584.333.

17.170

36

328782.140

583585.048

20.997

3121=1023.71 mp P=372041m
Sos. Ștefan cei Mare Locuințe pentru medicii rezidenti, sector 2, București 19 A’ 1 -t9A'4

CONFORM CU ORIGINALUL


TEREN SUPRAPUS APARTINAND SC ashtroM RESIDENTS SRL
TEREN PMB PROPUS PENTRU SCHIMB CU


SC ASHTROM RESIDENTS SRLImobile eTerra - PiWic


Termeni și condiții de utilizare


S\NCP1

.Vift'M'A NAîl*»!‘*A*A ** C «■ A U * * « » V <Mj Localizare rapida 0

t -    - -

j ț<Rezultatele căutării rapide>Ortofoto 2005 Ortofoto 2008Sos. Ștefan cei Mare Locuințe pentru medicii rezidenti, sector 2, București 19 A' 1 - 19A'4


TEREN PMB PROPUS PENTRU SCHIMB CI SC ASHTROM RESIDENTS SRL
__Carte Fundară Nr. 211059 Comuna/Oraș/Municipiu: București Sectorul

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

PENTRU INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 2


A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi;69188

TEREN Intravilan    Nr, cadastral vechi:10293/l/2


Adresa; Loc. București Sectorul 2, 5tr Ștefan Cel Mare. Nr. 19B, Jud. București

&

Nr cadastral

Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

211059

2.308

(observațiile sunt pe linia următoare)

I Descriere: imobil format din 2308,09 mp din suprafața totala de 3011,29 mp:NR. CF 35287/ 3;lmobil transcris din CF1

35287/ 3

In baza referatului de suprapunere nr.55103/14.12.2009, emis de O.C.P.I.- București- Serviciul Cadastru, se noteaza situația de suprapunere dintre Imobilul situat in str.GrozavIci Calistrat nr.l ( Spitalul Matei Bals ), sector 2 cu imobilul Identificat cu număr cadastral 15824, pe o suprafața de aproximativ 492 mp si cu imobilul identificat cu număr cadastral 10293/1/2, pe o suprafața de aproximativ 96 mp.

Prezenta nota s-a efectuat in CF 69188 a imobilului identificat cu număr cadastral 10293/1/2.


B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

851686 / 01/06/2007

Contract Vanzare-Cumparare nr. 2430, din 31/05/2007 emis de BNP IOANA LAMBRINA VIDICAN;

B3

Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota

actuala 1/1

Al

1) SC ASHTROM RESIDENTS SRL

428731 /15/12/2009

Adresa nr. 0;

B4

In baza referatului de suprapunere nr.55103/14.12.2009, emis de O.C.

P.I.- București- Serviciul Cadastru, se noteaza situația de suprapunere dintre imobilul situat in str.Grozovici Calistrat nr.l (Spitalul Matei Bals ), sector 2 cu imobilul Identificat cu număr cadastral 15824, pe o suprafața de aproximativ 492 mp si cu imobilul identificat cu număr cadastral 10293/l/Z;pe o suprafața de aproximativ 96 mp.

Prezenta nota s-a efectuat in CF 69188 a Imobilului identificat cu număr cadastral 10293/1/2. ----    :

Al

_/

țA 1

\ 1

■    Partea III. SARCINI

-)/

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate,

.    drepturi reale de garanție și sarcini

w

851686 / 01/06/2007:^^^^^“^:.^/UtG^^

Contract De Ipoteca jQ431', din 31/0S/2007 emis de BNP IOANA LAMBRINA VIDICAN; 'lNSCRIERE;;drept(de-lPOT£CĂ,:yaIoare;14000000 EUR+ "dobânzi,

Al


CI


dobânzi majorate,costuri si speze aferente conform contract de credit 162/31.05.2007-'sînotereâ Interdicției de înstrăinare si grevare cu sarcini sau    :


1) ALPHA BANK ROMANIA SAVȘUCURSALA DOROBANȚI

302955 /18/06/2008.:

Contract Ipotecă mi3B00;-clînT7/IW20'08emis'de BNPC0STE5CU N1C0LAE DRAGQS;

INSCRlERE/drepț^tF07i£tA^y^oare’J4000600 EDRsI sș^noteazăT    “


C2


interdicția de InstraîăaTiB si'gre'vare.cujSardnl sau seryltutl,'-, ph)s|/\ pentru valoarea;iîedS.490,150îfel>tâln care valoarea- majorata """ reprezintă suma de 5496i^feî;pluss«ma de 20,000,000 Eurp,„p!us dobânzile rrtajoratercbsturHe $î spezele' aferente,- asupra,lmobifukH , proprietatea Iul SC ASHTROM.RESIPENTS SRLggsssssw»^ ,jys?X


i T**\,


1) ALPHA BANK ROMANIA SA-SUC.DOROBANȚI ; Document care conține date cu'caracier personal, protejate de prev

gerileLegii


Pagina 1 din 4privind dezmembramîntele dreptului de proprietate, 1    ~

rfrentur, rea,ft de paranțfe £ sarc?ni

K    I    Referirile

29966 / 01/07/2014


Act Notarial nr. 1125, din 26/06/2014 emlsdeMOț^^^

-se noteaza cesiunea de ^reăntâ~âvăn7ciTobîectipoteca st m


C3


cesiunea de creanța avana ca    nr. 2431/31.

înscrise in baza contractului de Ipoteca autentlric    85l686/01,!

05,2007 de NP Ioana Lambrina Vidican prin încheiere

06,2007 si in baza contractului de ipoteca autentli at hejerea! 1800/17.06.2008 de NP Costescu Nlcolae Dragos pnn hțrqM 302955/18.06.2008 si privind pe debitoru! cedat 5C A RESIDENTS SRL, către ALPHA BANK AE SUC LONDRA;—--


8212 / 12/02/2016


—~~    nr- Z8582

/3/2015, din 12/02/2016 emis de Tribunalul București

imobUtHn^rfJitl u i«?supra terenului in suprafața de 96 mp din C4 Infectinaco “eoSU^r^^ intre reclamantul Institutul National de Boli

SRL ph^Li r°M °r- ^atei Bais " si Plătit AS ASHTROM RESIDENTS Molrinvan    -?.’Cî.pîului București, Ana Sorina Steflea, Maria

-    --cȘcholz^ayand^a_obiect constatare nulitate act juridic


^MFOWOI^RIGINALUL11501 / 26/02/2016

Certificat Grefa nr. 28582/3/2015. din 09/02/2016 emis de TRIBUNALUL BULURE5TI;------4

C5

se noteaza titigiu avand ca obiect constatare nulitate act juridic in ceea ce privește suprafața de 492 mp din terenul in suprafața de 703,2 mp (nr cad 15824) si suprafața de teren de 96 mp din terenul in suprafața de 2308 mp (nr cad vechi 10293/1/2), avand ca parti pe reclamantul Institutul National de Boli Infectioase Prof Dr Matei Bais tn contradictoriu cu paratii A5 Ashtrom Residents SRL, Primarul Mun București, Ana Sorina Steflea, Maria Moldovan Scholz    ----" • ■ •--— Carte Funciară Nr. 211GSQ CnmitnaJnra<:/Mnnirinbi!

CONFORM CU ORIGINALUL

*

Anexa Nr. 1 La Partea 1

Țeren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe /    ---r / y

211059

2.308

Descriere: imobil format din 2308,09 mp din suprafata'totala-de SQll.ig/rawW*®^ 35287/ 3,-Imobil transcris din CF 35287/ 3    .    ..

In baza referatului de suprapunere nr.55103/l4.T2.2uuu, emi5\p«t tJ.C.P.l.-București- Serviciul Cadastru, se noteazai situația de suprapunere dinfre jp-totnlul situat In str.GrozovIcl Calistrat nr.l ( Spitalul Matef'Bals ), sector 2cuJmotolul identificat cu număr cadastral 15824, pe o suprafața de aproximativ 492 mp si cu imobilul identificat cu număr cadastral 10293/1/2, pe o suprafața de aproximativ 96 mp.    \\ ,’ s

Prezenta nota s-a efectuat in CF 69188 a imobilului identificat cu numarcadastrai 10293/1/2.    "    V

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

r J Categorie '-rr folosință

ntra

vflan

Suprafața . (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1 Hsă

M

<2.308 ;

-

- -

-

parcela cu caracter temporar

— . ........


’ate cd-ttfgcter persoha/, profera te. de prevederile Legii

Punct

început

Punct

sfârșit

Lungime segment i- (m)

3

4

5.692

4

5

14.235

5

6

5.525

6

7

5.562

7

8

17.867

8

9

12.269

9

10

17.854

10

11

5.47

11

12

5.692

12

13

17.954

13

14

13.157

14

15

22.694

15

16

80.491

16

17

7.255

17

18

9.703

18

1

22.889


CONFORM CU ORIGINALUL


Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mal mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, Iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile le

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța exterrță 1^457/24-04-2017 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate Imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,    Asisj    tor,

27-04-2017    ANAi

Data eliberării,


Referent,


(parafa și semnătura)
Plan de amplasament sl delimitare a Imobilului cu propunerea de schimb

Scara 1:500

CONFORM CU ORIGINALUL


Nr. Cadastral

Suprafața măsurată a Imobilului (mp)

Adresa Imobilului

833

Șoseaua Ștefan cel Maagjn)    ( r »    .     .

Nr. Carte Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)    /'    1    '

Sector2, Municipiul București    Z('5’Z rm.    'Z ,

Parata (1)

Nr.

Coordonate pctds contur

Lungimi

PcL

X[m]

Y[m]

0(IJ+1)

1

328952755

568564311

9333

2

328061.009

588563370

10396

3

326961.727

588672.774

6.934

4

328054.707

588572328

4.148

S

325051.403

588574310

5392

6

326945343

588576318

14235

7

325935.717

568578314

5325

8

326926.197

588575.766

5362

9

328920371

5685772B1

17387

10

325803.015

588576.759

12269

11

325690.754

58B576230

17354

12

328872911

538575.896

5.470

13

325557.444

588575311

5.692

14

325561354

588577.118

0209

15

326662.681

588576.775

2462

18

32B852302

588579238

2315

17

326552300

568581351

2.594

1S

326665.193

588581.709

20289

19

325875367

568562361

0332

20

325575.636

586561.652

23.847 I

21

328899.273

588582290

2.797 j

22

326902.070

588552422

13.875

23

326901346

558506257

5.999

24

328907.537

566596397

13399

25

328608.032

588582.707

2.784

26

326910.794

568562307

23.066

27

328933345

588583382

0.452

| 26

326934297

588563.662

18.499

| S(1)=533.l4rrp P’264.681mnr. cad. 210905

î2EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

PENTRU INFORMARE

Oficiul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI Biroul de Cadastru și Publicitate imobiliară Sectorul 2


Nr.

. 22541?

Ziua

1

-Juin»

1 o»?

i Aptf -

jZzițiz

'    ntrț-~^

---A ”fțLA. Partea I. Descrierea imobilului

Nr, CF vechi:69190

TEREN Intravilan    Nr. cadastral vechi:15824

Adresa: Loc. București Sectorul 2, Sos Ștefan Cel Mare, Nr. 19C, Jud. București

Nr.

Crt

Nr cadastral Nr,

Suprafața* {mp)

Observații / Referințe

Al

210905

703

Descriere: imobil Format din teren in suprafața de 703,20 mp din supraîata

totala de 3011,29 mp;vezi CF 69188

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

851691 / 01/06/2007

Contract Vanzare-Cumparare nr. 2430, din 31/05/2007 emis de BNP IOANA LAMBRINA VIDICAN; ilntabulare, drept de PROPRIETATECota:., dobândit prin CUMPĂRARE"    ĂT~

cota actuala 1/1___|_

1) SC ASHTROM RESIDENTS SRL

428731 / 15/12/2009

Act nr.

B4

In baza referatului de suprapunere nr.55103/14.12.2009, emis de O.C.j

P.I.- București- Serviciul Cadastru, se noteaza situația de suprapunere! dintre imobilul situat in str.Grozovici Caiistrat nr.l ( Spitalul Matei Balsl ), sector 2 cu imobilul Identificat cu număr cadastral 15824, pe ol suprafața de aproximativ 492 mp si cu imobilul Identificat cu numarj cadastral 10293/1/2, pe o suprafața de aproximativ 96 mp.

Prezenta nota s-a efectuat in CF 69190 a imoblluluMdentificat cu număr cadastral 15824.    1

Al

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

851691 / 01/06/2007

Contract De'lpoteca nr. 2431, din 31/05/2007 emis de BNP IOANA LAMBRINA VIDICAN; ÎNSCRIERE, drept de IPOTECA, Valoare: Sarcini-.ipoteca pentru suma'

de 14.000.000 euro + dobânzi, dobânzi majorate, costuri si speze aferente conform contract de credit 162/31.05,2007 si notarea interdicției de Înstrăinare si grevare cu sarcini sau servituti


CI


1) ALPHA BANK ROMANIA SA - SUCURSALA DOROBANȚI

302955 /18/06/2008

Contract Ipoteca/ jnferslgpo|tflnl7/06/2008 emis de BNP CO5TESCU NlCOLAE DRA'

ÎNSCRIERE, drept de IPOTECA, Valoare: Sarcini:- se înscrie dreptul de


C2


ipoteca sl se noteaza interdicția de înstrăinare si grevare cu sarcini sau servituti;pentrusyma de 34.000.000 EURO, plus pentru valoarea de 5.490;15Q{f^âinicare valoarea majorata reprezintă șuma de 5.490,150 ^pte^umă de 20,.000.000 Euro, plus dobânzile.majorate, costurile sl spezefe-aferente,-asupra Imobilului proprietatea, lui SC ASHTROM RESIDENTS SRU=Sss=u    r

1) ALPHA BANK ROMANIASA-SUC. DO ROB ANTI: -

29965 / 01/07/2014

Act Notarial nri-1125,:dip 26Z06/20,1.4^emîS'tfe MOLCUȚ.fULlĂ/-

C3


se noteaza cesiunea decreanta avand ca obiect ipotș

înscrise in baza cont?âctuh4 de Ipoteca autentificat;


sț/ejdîctilie

r. 2431/31


Document care conțtne.tiate-^^iCdcter.p&Tsdrtdl, protejat/de prevederile LegiiI—-- Carte FnnriarS Nr VncM remma/nraș/MuniCipiu; BuCUfeSti SeCțOru,

1 Înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate,

1-,    drepturi reale de garanție $1 sarcini

Referințe

1 C3

iNH hana Lambnna Vidican prin încheierea 851691/01,

1800/17 os 7nnflaJa MSnractulul de 'P°teca autentificat sub nr.

302955/1% nn 7nnn , C°s,teJCU Nicolae DraS°s Prin încheierea

RESID£NT^°c6n?008FS T?™** pe deb,torul «dat SC ASHTROM H65IDENTS SRL, către ALPHA, RflMif AE SUC mun»

Al

CONFORM CU ORIGINALUL
Anexa Nr. 1 La Partea I


Teren


CONFORM CU ORIGINALUL

’ Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe    ------

210905

703

Descriere: imobil format din teren in suprafața de 763,20 mp din suprafața totala de

3011,29 rnp:vezi CF 6918BCrt

Categorie

folosință

Intra

i/ilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți “

construcții

da;

703

-

-

-

Lungime Segmente


Punct

început

a Punct 5t sfârșit

- Lungime segment

îlIlBHB- -    i- (m)

1

===5^-    ■ - ' 22.379

-222

fSSSKr.R1

.    12.395

SSSS4

îiSSSȘS=^.r-.^    7,861

-    8.47

țagSgȘgfi

î355s5sns«^^3 ' T- *.     9.746

•»S£gSgȘ7

-dsșsșșșwjfffr ,E~ <■    7.56

.'SSSSSSkessK'’ '. 41.687
x,r

//£

,/&rEHNOCQ?lCPpr>t.

5S EXPERT H

a’    S'*’-    !>
Punct

început

Punct

sfârșit

Lungime segment (- (m)

8

1

22.41


1 Distanța dintre puncte este format* din segmente cumulate ce sunt mal mici decât valoarea 1Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, p birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juritiice' priri care se sting drepturile reale precum șl pentru dezbaterea succesiunilor, Iar informațiile prezentate sur\t susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța externa nr.1113457/24-04-2017 in suma de 20, pentru serviciul de~‘ publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


Data soluționării, 26-04-2017

Data eliberării,

/ /

27. APR. 2017Referent,


L(parafa și semnătura}Plan de amplasament sl delimitare a imobilului cu propunerea de schimb

Scara 1:500

Nr. Cadastral

Suprafața măsurată a Imobilului (mp)

Adresa Imobilului

207

Șoseaua Ștefan cel Mare

_

Nr. Carte Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)


ți'


nr. cad. 1B631Parcela (1)

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,l+1)

X[m]

Y[mJ

1

2

3

4

5

6

328975.582

328979.467

328985.295

328984.562

328961.727

328961.909

588581.816

588581.340

588580.692

588573.582

588572.774

588583.670

3.914

5.864

7.148

22.849

10.898

13.798

S(1)=207.11mp P=64.471m

o;

Ștewnoconcept'^ EXPERT 3P.U


:\


IâI
EXTRAS DE CARTE FUNCIARA^

PENTRU INFORMARE    '

Oficiul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliari Sectorul 2

Nr. . SUS ț

Ziua

W i

tusa

02

Anul

2017 .


A. Partea I, Descrierea imobilului

Nr. CF vecht;35287 4


TEREN intravilan    Nr, cadastral vechi: 10293/1/3

Adresa? Loc, București Sectorul 2, Str Ștefan Cel Mare, Nr. 21, jud. București    ..........

Nr.

Crtj

Nr cadastral Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

213061

1459

Descriere: Imabit format din teren in suprafața de 3459,33 mp;Pi/ 1

B. Partea II. Proprietari șl acte

înscrieri privitoare ta dreptul da proprietate șl alte drepturi reale

Referințe

29850 / 20/11/2006

Hotarare nr. 17% din 25/07/2002 emis de CGMB;

R, Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin ADMINISTRARE, cota

bs actuala 1/1

Al

1] CGMB PRIN ADMINISTRATOR PRIMĂRIA SECTOR 2

C. Partea III. SARCINI.


înscrieri privind dezmembramfntele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


.EHMQCOHCF-PT'^ rtPEPT

S.RI-

CONFORM CU ORIGINALUL

Carte Funciară Nr, 211061 Corwm/Oraș/M jnicipiu^&ururesti Sectarul 2


Anexa Nr, 1 La Partea 1


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

ț    Observații / Refsrlnțp^'

211061

3.459

Descrierii imobil format clin teren In suorafata de 8453,33 rmfrp^L .

■A-if. J fi


j    -------


r

L

r

tifl)


23:333


232941


311313
21S122


Date referitoare la teren

Crt

Categorie

folosință

Intra /il an

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

nedetermln

ata

DA

3.459

-

-

parcela cu caracter temporar


Lungime Segmente

1} Valorile lungimilor segmentelor sânt obținute din proiecție în plan.

Punct

început

Punct

sfârșit

Lungime segment i- (m)

1

2

22.716

3

4

27.62

5

6

15.287

7

8

19.832

3

10

31.647

11

12

0.671

13

14


,C‘


O,


■f’/!■:'


Punct! Punct început! sfârșit

Lungime segment (“ (m)

.3

10.026

4

5

12.815

6

7

12.35

8

9

0.55

10

11

88.911

; 12

13

8.158

i    14

15

112,629

Pagină 2


t    v

/n TEKNOCONCF.^ > «

$ expert 4 * SRL


i Sectorul 2


. Punct început

Punct

sfârșit

Lungime segment <- (m)

15

16

22.694

17

18

17.954

19

20

547

21

22

12,269

23

24

5.562,

25

26

14135

27

28

4,146

29

1

18.746


Punct

început

Pupcf

sfârșit

Z///v lKr,gîirie segment

.k/.V    ' .    m(m)

16

17

,/./ ,■ ,TI»    13.157

18

19

Y s u' ,    ’ 5.692

20

21

\\A 'J'" -    17,854

22

23

x ” "    17-867

24

25

k5.525

26

27)    5.692

28

291    6.934


Lungimii» segirnwrtelcr sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 șl sunt rotunjite ta 10 centimetri. *♦* Distanța dintre puncte este formați tlfn segmente cumulate ce sunt mal mirt decât valoarea 10 centimetri.


Pentru acest îmo

oii exista următoarele cereri nesolutionate:

Nr.

Crt

Nr. cerere

Data cerere

Termen

eliberare

Obiect cerere

1

6137

08-02-2017

10-02-2017

Consulta re/t informare


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carta funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum șl pentryxt€zBXerea succesiunilor, Iar Informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, fn condițiile

S-a achitat tariful de 20 ROM, -Chitanța ext^f r,a532^4/07-Q2-2017 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobfliară cu codul nr. 272.


Data soluționării, 09-02-2017

Data eliberării, t 1 __Referent,


(parafe ș< semnătura^
îf"

:j'uT£HNOGONCF.Pf > ț ■iȘ. EXPERT k/i V S.R.l.

\\«    x '2    / x/^-


Plan de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de schimb

Scara 1:1000

Nr. Cadastral

Suprafața măsurată a Imobilului (mp)

Adresa Imobilului

1024

Șoseaua Ștefan cel Mare (fnV-^

hi,h


Nr. Carte Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)    '' '

Sector 2, Municipiul București ”y    r


Parcela (2)

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

Dfl.l+1)

X[m]

Y[m]

21

328803.086

588586.515

36.713

22

328839.714

588589.006

3.353

23

328839.777

588592.358

0.719

38

328839.758

588593.077

25.755

24

328865.478

588594.413

22.688

25

328843.308

588589.593

13.157

26

328844.042

588576.456

8.645

15

328852.681

588576.775

14.379

14

328853.144

588562.403

2.731

13

328853.197

588559.673

21.246

12

328874.437

588559.189

3.154

27

328874.431

588556.035

34.123

28

328840.309

588555.844

32.215

29

328839.829

588588.055

88.870

30

328752.586

588571.129

0.795

31

328751.791

588571.123

0.987

32

328751.800

588572.110

8.160

33

328751.730

588580.270

3.435

34

328752.252

588583.665

12.751

35

328764.985

588584.333

17.170

36

328782.140

588585.048

20.997

S(2)=1023.71 mp P=

372.041 m.    o

(se expert S.Hl


•JX

izf


rnucnou AII nrsmtftt, Ut.l

wviirvnni uu vKMJtNALZj»/

~ '

S-A CERUT AUTENTIFICAREA PREZENTULUI ÎNSCRIS


OOWTRACT PE VÂNZARE CUMPĂRARE

încheiat în București la data de 31.05.2007


ÎNTRE

3DINW- AvTNAl. SORINA STEFLEA

cetățean român, cu domiciul în Strada Colladon, nr. 22,1209 Geneva, Elevetia, identificată cu Pașaport roman seria 08156373, eliberată de Autoritățile Romane-Prahova la data de 20.11.2003, CNP 2670911293334, în calitate de vânzător (denumită în continuare „Vânzător 1”)

Și

DNA.    MOLDOVAN-SCHOLZ

cetățean român, cu domiciliul in str. Viitorului nr. 18, etaj 1, apartament 2, Sector 2 în București, Romania identificată cu Cartea de Identitate seria RR nr. 335602, eliberată de Secția 6 Politie la data de 19.102004, Cod Numeric Personal 2480406400290 în calitate de vânzător (denumită în continuare „Vânzător 2”) (Numiți în continuare împreună în prezentul contract „VÂNZĂTORII”)

pe de o parte;

Ș>

S.C. ASHTROM RESIDENTS S-R-i.-

Societate cu răspundere limitată înmatriculată și funcționând în conformitate cu legile române,

Având sediul social și desemnat în Strada Ion Câmpineanu nr. 11, camera 1.09, sector 1, București, România,

înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul de ordine J40/20249/2006 i    Cod unic de înregistrare 19528792 atribut fiscal R

Reprezentată prin administrator D-L Isaac Soffer cu domiciliul in Israel, Tel-Aviv, strada Daniel Moritz, numărul 34/7, identificat cu pașaport numărul 9771461 eliberat la 17.122003 de autoritatile israeliene (Numită în continuare în prezentul contract „CUMPĂRĂTORUL”)


de cealaltă

Vânzătorii și Cumpărătorul fiind denumiți in cele ce urmea2a fiecare ca „Parte”, iar împreună „Părțile”.

ÎNTRUCÂT [Nr. 1]

Vânzătorii declară prin prezentul înscris faptul că sunt înregistrați ca proprietari comuni (Vânzătorul 1 - cotă indiviză de 11/72 și Vânzătorul 2 - cotă indiviză de 61/72) ai (i) un


lot de teren în suprafață de 4.722,89 m2 (p: si noua)(conform măsurătorilor cadastrale) urmează; C2 (birouri) în suprafață de 462,7L trei), C4 (ruina) în suprafață de 1287,25/m‘


eci si doi virgula optzeci pe acesta, după cum crSt oci virgula șaptezeci si optșpci si șapte virgula

CONFORM CU ORIGINXrafI SlU

CAN 10*^0/


QTRUCAT [Nr, 2]


douăzeci si cinci), C6 (birouri) în suprafață de 85,57 m2 (optzeci si cinci M si sapte)și C7 (depozit) în suprafață de 642,21 m2 (sasesutepatruzecil douăzeci si unu) (construcțiile enumerate mai sus vor fi denumia\ „Construcțiile”) și ai (ii) un lot de teren în suprafață de 1.563,73 cincisutesaizeci si trei virgula saptezecisitrei), (iii) un lot de teren în suprafe^

m2 (o mie saptesute treizeci si doi virgula șaptezeci si cinci) (iv) un lot de teren î __

de 2.308,09 m2 (doua mii treisute opt virgula noua) si (v) un lot de teren in suprafața de 703,20 m2 (saptesute trei virgula douăzeci) descrise la articolul 3.2. din prezentul contract (terenurile.si Construcțiile vor fi denumite în continuare împreuna „Imobilul”)

Vânzătorii vând Imobilul Cumpărătorului, iar Cumpărătorul achiziționează Imobilul de la Vânzători, în conformitate cu termenii și condițiile stabilite prin prezentul contract de vânzare cumpărare;

în consecință, Părțile au decis să încheie prezentul contract de vânzare cumpărare (denumit în cele ce urmează „Contractul”) în următoarele condiții:

1.    PREAMBUL, ANEXE, TITLURI SI INTERPRETARE

1.1    Preambulul prezentului Contract și documentele menționate la articolele 2.1.1.-2.1.20 de mai jos fac parte integrantă din Contract, fiind predate Cumpărătorului la data semnării prezentului Contract

1.2    Titlurile Articolelor din cadrul prezentului Contract sunt menite în exclusivitate să faciliteze parcurgerea textului și nu vor fi folosite în nici un fel în vederea interpretării prezentului Contract

2.    ANEXELE LA PREZENTUL CONTRACT

2.1 Următoarele documente constând în anexele acestui Contract sunt atașate, in copie la prezentul Contract și fac parte integrantă din acesta

2.1.1 2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.8

2.1.9

2.1.10 2.1.11 2.1.12

2.1.13

2.1.14

2.1.15 2.1.16,

Documentația cadastrala a Imobilului 1;

Documentația cadastrala a Imobilului 2;

Documentația cadastrala a Imobilului 3;

Documentația cadastrala a Imobilului 4;

Documentația cadastrala a Imobilului 5;

Extras din Cartea funciară aferent Imobilului 1;

Extras din Cartea funciară aferent Imobilului 2;

Extras din Cartea funciară aferent Imobilului 3;

Extras din Cartea funciară aferent Imobilului 4;

Extras din Cartea funciară aferent Imobilului 5;

Certificat fiscal aferent Imobilului 1;

Certificat fiscal aferent Imobilului 2;

Certificat fiscal aferent Imobilului 3;

Certificat fiscal aferent Imobilului 4;

Certificat fiscal aferent Imobilului 5;2.1-17 ANEXA -5”

Titlurile de proprietate aferente Imobilelor 1,2,3,4 si 5.

Ordinul de plata pentru achitarea sumei de 9.373.404,45 (noua milioane trei sute șaptezeci si trei de mii patru sute patru lei si patruzeci si cinci de bani) RON către Vânzătorul 1;


Ordinul de plata pentru achitarea sumeij unu de milioane noua sute i si opt lei si treizeci de bani) ROI*


:788,30 (cincizeci si sute optzeci orul

CONFORM Cil ORIGINALUL


2.1.19 ANEXA „7 A”

.1.20 ANEXA „7B”


2L2° ANEXA „8”


Ordinul de plata de către'' Vânzătorul! a sumei patruzeci si șapte de mii noua sute patruzej reprezentând impozitul pentru transferul dreptului.

Ordinul de plata de către Vânzătorul 2 a sumei douăzeci de mii patru sute douăzeci si opt) impozitul pentru transferul dreptului de proprietate.

Lista a documentelor predate (in original si copie) de Cumpărătorului la momentul semnării prezentului Contract


i evitarea oricăror neînțelegeri, anexele la prezentul Contract fee parte integrantă din acesta.


3'.


OBIECTUL PREZENTULUI CONTRACT

3.1. Prin prezentul Contract, Vânzătorii vând Cumpărătorului, iar Cumpărătorul cumpăra de la Vânzători, si transfera Cumpărătorului dreptul de proprietate asupra Imobilului, care este liber și negrevat de orice sarcini, datorii, dezmembraminte ale dreptului de proprietate și/sau orice alte drepturi in' favoarea terților cum ar fi ipoteci, privilegii, servituti, uzufruct, drepturi transferate in temeiul unui contract de închiriere sau al unui contract de comodat, si altele asemenea (denumite in continuare impreuna „Sarcinile”), cu excepția contractului de închiriere încheiat între Vânzători și SC BUCUR SA, având ca obiect depozit in suprafața de 792,31 m.p. (din care in corpul 4 - 680,31 m.p si 38+36+38 m.p, in corpul nr. 1), contract care nu va fi prelungit indiferent de motiv și care va expira la data de 31.12.2007 (denumit în continuare „Sarcinile Declarate”).


3.2.    Imobilul care face obiectul prezentului Contract constă în:


„Imobilul 1”


„Imobilul 2”
J

un lot de teren în suprafață de 4.722,89 m3 (patrumii saptesute douăzeci si doi virgula optzeci si noua) (conform măsurătorilor cadastrale și conform titlului de proprietate), și Clădirile aflate pe acesta: C2 (birouri) în suprafață de 462,73 m3 (patrusute șaizeci si doi virgula șaptezeci si trei), C4 (demolată) în suprafață dc 1.287,25 m2, (o mie douasute optzeci si șapte virgula douăzeci si cinci), C6 (birouri) în suprafață de 85,57 m3 (optzeci si cinci virgula cincizeci si sapte)și C7 (depozit) în suprafață de 642,21 m2 (sasesute patruzeci si doi virgula douăzeci si unu) situat în Bd. Ștefan cel Mare nr. 17A, sector 2, București, nr. cadastral 9465, înscris la Biroul de Carte funciară al Sectorului 2 București nr. 58278, conform încheierii de intabulare nr. 28929/16.1132005 de Oficiul pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară al Sectorului 2, București, descris în planul cadastral anexat la prezentul Contract ca Anexa 1A

înseamnă un lot de teren în suprafață de 1.563,73 m2 (o mie cincisute șaizeci si trei virgula șaptezeci si trei) conform titlului de proprietate și 1.564 m2 (o mie cincisute șaizeci si patru) conform documentației cadastrale, situat în Bd. Stefen cel Mare nr. 17C, sector 2, București, avand nr. Cadastral 13355/1, înscris in cartea funciara nr. 70096 a Sectorului 2, București in baza încheierii de intabulare nr. 711529/12.02.2007 emisa de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara a Sectorului 2, descris în planul cadastral anexat la prezentul Contract ca. Anexa 1B:


„Imobilul 3”

„Imobilul 4”

.Imobilul 5”


un lot de teren în suprafață de 1.732,75 m2 (o mie saptesute treizeci si doi virgula șaptezeci si cinci) conform titlului de proprietate și documentației cadastrale, situat în Bd. Ștefan cel Mare nr. 19 A, sector 2, București, avand nr. Cadastral 10293/1/1 înscris in cartea funciara nr. 69187 a Sectorului 2, București in baza încheierii de intabulare nr. 29850/20.11.2006 emisa de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara a Sectorului 2, descris în cadastral anexat la prezentul Contract ca Anexa IC:

un lot de 2.308,09 m2 (doua mii treisute opt virgula noua) conform documefifcttn cadastrale din suprafață de 3.011,29 m2 (treimii unsprezece virgula douăzeci sijjitoui conform titlului de proprietate, situat în Bd: Stefen cel Mare nr. 19B, sector 2, B avand nr. Cadastral 10293/1/2, înscris in cartea funciara nr. 69188, conform încheierii d intabulare nr. 29850/20.11.2006 emisa Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobil _ Sectorului 2, descris în planul cadastral anexat la prezentul Contract ca Anexa 1D:

un lot de 703,20 m2 (saptesute trei virgula douăzeci)-conform documentației cadastrale teren din suprafață de 3.011,29 m2 (treimii unsprezece ?vir-gul a douăzeci si noua) conform titlului de proprietate și, situat în Bd. Stefen cel Mare' nr. L# C, sector 2, București ayand nr. cadastral _15824, înscris in cartea funciara nr. 69190. conform încheierii de

CvNruKW VU uiuunw iuuu.
intabulare nr. 33251/15.12.2006 emisa Oficiile3.5.


4.


, Sectorului 2, descris în planul cadastral'toexatlapiizentul Contract cai

erenul ce se instraineaza are o suprafața totala de 11.030^1 metri pairati co ■e respectiv 11.030,66 metri patrati conform titlului de proprietate.

itul de proprietate, posesia si folosința asupra Imobilului, se transfera de la i

[părător la data autentificării prezentului Contract, fSră a fi necesare formalități'’__

autentificării prezentului Contract, notarul public va solicita înscrierea prezentului Contract si itabularea dreptului de proprietate asupra Imobilului la Birourile de Carte Funciară competente, în numele Cumpărătorului. Părțile convin ca toate cheltuielile ocazionate de autentificarea prezentului Contract și de înscrierea în cărțile funciare a titlului de proprietate asupra Imobilului, în numele Cumpărătorului, să fie suportate de către Cumpărător.

Vânzătorii au predat Cumpărătorului la momentul semnării Contractului, in original si copii, toate documentele enumerate in lista atașat ca Anexa 8 la prezentul ISTORICUL DREPTULUI DE PROPRIETATE AL VÂNZĂTORILOR ASUPRA IMOBILULUI

4.1. Vânzătorii declară prin prezentul înscris faptul că au obținut Imobilul în mod legal și cu bună credință, ca bun propriu cu titlu de moștenire, după cum urmează:

4.1.1. Imobilul 1 a fost dobândit de către Vânzătorul 1 in baza Sentinței civile nr. 9010 emisă la data de 04.07.2000 de către Judecătoria Sectorului 2; Dispoziția Primarului General al Municipiului București nr. 1161/2002; Procesul Verbal nr, 24437/2002; Procesul Verbal nr. 3765/2005.

4,1.2 Imobilul 1 a fost dobândit de către Van2atorul 2 in baza Deciziei civile nr. 326/1996 emisă de către Tribunalul București, Secția a IV-a Civila; Dispoziția Primarului General al Municipiului București nr. 1593/1996; Procesul Verbal nr. 12597/1996; Procesul Verbal nr. 3654/1997.

4,1.3. Imobilele 2, 3, 4 si 5 au fost dobândite de către Vânzători în baza Dispoziției Primarului General al municipiului București nr. 5393 emisă la data de 01.03.2006; Procesului Verbal de constatare încheiat la data de 17.05.2006 în fața executorului judecătoresc Dorin Plaveti;

DECLAMAȚIILE SI RĂSPUNDEREA VÂNZĂTORILOR

5.1 Prin prezentul înscris, Vânzătorii declară și garantează faptul că au obținut dreptul de proprietate asupra Imobilului cu bună credință, ca bun propriu cu titlu de moștenire, că la data semnării prezentului Contract sunt proprietarii comuni, unici, necontestati și legali ai Imobilului.

Prin prezentul înscris, Vânzătorii declară și garantează faptul că Imobilul este liber de orice Sarcini cu excepția Sarcinilor Declarate.

5.2

5J

5.4


Prin prezentul înscris, Vânzătorii declară și garantează faptul că Imobilul a fost identificat în mod corect și limitele acestuia sunt menționate în documentația cadastrală atașată la prezentul Contract și că nu au existat și nu există nici un tip de revendicări în ceea ce privește limitele Imobilului din partea unui terț.

Prin prezentul înscris, Vânzătorii declară și garantează faptul că la data semnării prezentului Contract:

5.4.1    Nu au primit și nu au cunoștință de existența unor documente și/sau informații cu privire la revendicări din partea unor moștenitori, creditori sau orice alte terțe părți cu privire la oricare c&țtre drepturile asupra Imobilului în totalitatea sa ori parțial; și

5.4.2    Astfel de situații, după cunoștința Vânzătorilor, nu sunt iminente și nu există circumstanțe care ar putea da naștere la astfel de situații; si

5.4.3    Conform cunoștințelor Vânzătorilor nu există nici un motiv (inclusiv obstacole din punct de vedere cadastral, existența oricărei notificări conform oricărei legi românești privind restituirea) ca titigUș^de proprietate ale Vânzătorilor asupra Imobilului să nu mai fie valabileigarantează faptul Că totalitate^'fâxeloț de către Vânzători până la


și/sau onorariilor ării prezentuluiContract, după cum rezultă din Certificatele fiscale nr. 7T?64/30.05,2007, nr. 71 > nr. 71451 si nr. 74360 emise la data de 28.05.2007 de către Consiliul Loc;

'ectia Venituri Buget Local. Vânzătorii garantează "de~ asemenea faptul că,' itului Contract, totalitatea taxelor de orice tip aferente Imobilului și în legffl rietate asupra Imobilului, precum și orice alte sume datorate terților (de exetriț chiriași etc.) în baza oricărui titlu, aferente Imobilului și în legătură cu dreptul ra Imobilului, au fost plătite la zi.

prezentul înscris, Vânzătorii garantează Cumpărătorul împotriva evicțiunii, totale sau parțiale, cu privire la Imobil conform condițiilor prevăzute de articolul 1337 din Codul Civil, atât în ceea ce privește evicțiunea ca rezultat al unei acțiuni proprii (acțiunea Vânzătorilor), cât și în ceea ce privește evicțiunea ca rezultat al unei acțiuni întreprinse de o terță parte, precum și împotriva oricăror vicii conform Codului Civil. Vânzătorii declara ca Construcțiile ce fac obiectul Contractului sunt in stare avansata de degradare.

5.7    Vânzătorii declari! și garantează Cumpărătorului faptul că nu li s-a interzis sau restrâns, in mod formal accesul gratuit la si de la Imobil dinspre si înspre drumurile publice pana la data semnării prezentului Contract.

5.8    Vânzătorii declară și garantează faptul că documentele furnizate de către Vânzători Cumpărătorului, în scopul și în decursul negocierilor finalizate cu încheierea prezentului Contract, sunt corecte, complete și exacte din punct de vedere material.

5.9    Prin prezentul înscris, Vânzătorii declară faptul că nu au cunoștință de existența niciunei notificări, scrisori, plângeri oficiale, investigații, etc, in legătură cu Imobilul, inițiată sau în curs pe lângă orice autoritate competentă.

5.10    Prin prezentul înscris, Vânzătorii declară și garantează Cumpărătorului că - cu excepția Construcțiilor - Imobilul este liber de orice alte construcții (de orice natură, ridicate cu sau fără o autorizație de construire, înregistrate sau nu în cartea funciară), sau orice alte obiective similare care ar putea împiedica construirea imediată de clădiri pe terenurile ce formează Imobilul.

5.11.    Vânzătorii admit faptul că, prin achiziționarea Imobilului, Cumpărătorul se bazează pe actele puse la dispoziția Cumpărătorului și nu există informații pe care Vânzătorii să le cunoască și care ar fi putut si afecteze decizia de a achiziționa Imobilul.

5.12.    Prin prezentul înscris, Vânzătorii declară și garantează Cumpărătorului faptul că, la data semnării prezentului Contract, Vânzătorii dețin puterea și autoritatea deplina necesare pentru a semna prezentul Contract

5.13.    Vânătorii declara ca termenul contractului de închiriere încheiat între Vânzători și SC BUCUR SA având ca obiect depozit in suprafața de 792,31 m.p. (din care in corpul 4 - 680,31 m.p si 38+36+38 m.p. in corpul nr, l), expira la data de 31.122007 si ca nu exista obligația (asumata verbal sau in scris) pentru locator de a prelungi termenul după expirare si nici nu au existat negocieri sau solicitări din partea locatarului in acest sens.

6.    DECLARAȚIILE SI RĂSPUNDEREA CUMPĂRĂTORULUI

6.1    Cumpărătorul declară și garantează faptul că este o societate constituită în mod legal și care funcționează în conformitate cu prevederile legislației române, și că nu a fost inițiată nicio procedură de lichidare sau faliment împotriva sa până la data semnării prezentului Contract

6.2    Cumpărătorul declară și garantează faptul că respectă orice tip de formalități și își asumă toate cheltuielile aferente prezentului înscris ce rezultă din transferul Imobilului (de exemplu taxele notariale și de înregistrare in cartea funciara, comisioane si taxe de transfer bancar ale Vânzătorilor inclusiv pentru transferul Prețului Vanzarii din Alpha Bank in alte banei interne sau externe).

6.3    Cumpărătorul declară faptul că deține toate autorizațiile și/sau împuternicirile emise în mod corect în conformitate cu legislația în vigoare în vederea obținerii în mod corect a dreptului de proprietate asupra Imobilului în conformitate cu termenii și condițiile prezentului Contract.

7.    PREȚUL DE VÂWZARE SI TERMENELE DE PLATĂ

7.1 în vederea vânzării Imobil tip pe care Vânzăto 61.353.192,75 (saize șaptezeci si cinci de $â3)


ice Sarcini și ținând cont de totalitatea drepturilor de orice (bilului, Cumpărătorul a plătit Vânzătorilor suma de iutecincizeci si trei de mii osuta nouăzeci si doi lei siilioane șapte


r.nMFORM cu originalulsute cincizeci si doua de mii o suta douăzeci si doi); (denumiți' în cele ce „ Vânzării”), calculată conform cursului de schimb SACK TO SACK pentru EUR(j '"Alpha Bank - Sucursala Dorobanți valabil în ziua efectuării plătii.

7.21.' /    Prețul Vanzarii, suma de 300.000 EUR (trei sute de mii) adica 981.540 (nouasu

ui cincisute patruzeci)RON reprezintă prețul Construcțiilor,


(ii)

(iii)

C.v)

W


7.4


8.028.913 (opt milioane douăzeci si opt de mii noua sute treisprezece) EUR adica 26.268,997,55 (douăzeci si sase de milioane doua sute șaizeci si opt de mii noua sute noazeci sî șapte lei si cincizeci si cinci de bani) RON reprezintă prețul Imobilului 1 (mai puțin Construcțiile);

2.583.341 (doua milioane cinci' sute optzeci si trei de mii trei sute patruzeci si unu) EUR adica 8.452.175,08 (opt milioane patru sute cincizeci si doua de mii o suta șaptezeci sî cinci lei si opt bani) RON reprezintă prețul Imobilului 2;

2.870.675 (doua milioane opt sute șaptezeci de mii sase sute șaptezeci si cinci) EUR adica 9.392274,46 (noua milioane treîsute noazeci si doua de mii doua sute șaptezeci si patru lei si patruzeci si sase bani) RON reprezintă prețul Imobilului 3 ;

3.848.753 (trei milioane opt sute patruzeci si opt de mii șapte sute cincizeci si trei) EUR adica 12.592350,06 (douăsprezece milioane cinci sute nouăzeci si doua mii trei sute cincizeci lei si sase bani) RON reprezintă prețul Imobilului 4;

1.120.440 (un milion o suta douăzeci de mii patru sute patruzeci) EUR, adica 3.665.855,60 (trei milioane sase sute șaizeci si cinci de mii opt sute cincizeci si cinci lei si șaizeci de bani) RON reprezintă prețul Imobilului 5.

Defalcarea Prețului Vanzarii pe Construcții si pe loturi separate se efectuează pentru evidenta contabila a Cumpărătorului si înregistrarea fiscala a Imobilului.

Prețul Vânzării ferm și final, serios și onest, stabilit și convenit de comun acord de către Părți, în conformitate cu prevederile articolului 1303 din Codul Civil, a fost plătit, proporțional cu cotele pe care Vânzătorul 1 și Vânzătorul 2 le dețin în Imobil, și anume 11/72 -Vânzătorul 1 și 61/72 -Vânzătorul 2, si încasat după cum urmeaza;

(i)    suma de 2.864.907,52 EUR (doua milioane opt sute șaizeci si patru de mii noua sute șapte si cincizeci si doi cenți) adica 9.373.404,45 (noua milioane trei sute șaptezeci si trei de mii patru sute patru lei si patruzeci si cinci de bani) RON în contul bancar nr. RO 92 BUCU 046539962511 RO Oldescbis la Alpha Bank, Sucursala Dorobanți în numele Vânzătorului 1 cu ordinul de plata anexat prezentului Contract drept Anexa 5 si

(ii)    suma de 15.887.214, 48 EUR (cincisprezece milioane opt sute optzeci si șapte mii doua sute paisprezece si patruzeci si opt cenți) adica 51.979.788,30 (cincizeci si unu de milioane noua sute șaptezeci si noua de mii șapte sute optzeci si opt lei si treizeci de bani) RON în contul bancar nr. RO 98 BUCU 0465 4168 2511 RO 01 deschis Ia Alpha BANK, Sucursala Dorobanți în numele Vânzătorului 2 cu ordinul de plata anexat prezentului Contract drept Anexa 6.

7.5. Vânzătorii se obliga ca imediat după încasarea Prețului Vanzarii sa transfere suma de 968.374 (noua sute șaizeci si opt de mii treisute șaptezeci si patru) RON reprezentând impozitul pe venit datorat de Vânzători conform Codului Fiscal, in contul Societății Civile Mentor, Birou Notarial, nr. RO 30 BREL 070002866 RO 11002, deschis la Libra Bank, Sucursala Ștefan cel Mare. după cura urmeaza;

7.5.1.    Vânzătorul 1 - suma de 147.946 (o suta patruzeci si șapte de mii noua sute patruzeci si sase) RON. O copie a ordinului de plata a impozitului se va anexa la Contract drept Anexa 7A.:

7.5.2.    Vânzătorul 2 - suma de 820.428 (opt sute douăzeci de mii patru sute douăzeci si opt) RON. O copie a ordinului de plata a impozitului se va anexa la Contract drept Anexa S;


8. LITIGII


Părțile se obligă^ amiabilă a orie:toate măsurile posibile în vederea soluționării pe cale terpretarea sau executarea prezentului Contract.


CONFORM CU ORIGINALUL8.2 în cazul în care nu se ajunge la o soluționare pe cale amiabil^ neînțelegerile de orjț supuse spre soluționare instanțelor competente din România, țezentul Contract este guvernat de și va fi interpretat în conformitate cu legislația ro;


ÎN CAZ DE TERMINARE A CONTRACTULUI orii se obligă să-l despăgubească în totalitate pe Cumpărător și îl asigură " răspunderi pentru sau în legătură cu pierderile cauzate de:

Daune și/sau costuri pentru care Cumpărătorul face dovada că au survenit sau care ar putea fi suportate de către Cumpărător ca urmare a faptului că unâ sau mai multe dintre declarațiile sau garanțiile Vânzătorilor conform prezentului Contract sunt false sau au indus în eroare Cumpărătorul;

ALTE CLAUZE

10.1    Toate notificările dintre Părți trebuie trimise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la adresele menționate în cadrul prezentului Contract.

Vânzătorul 1: Strada Colladon, nr. 22, 1209 Geneva, Elevetia;

VanZatorul 2: Strada Alexandru Phillippide, nr. 15, Sector 2, București;

Cumpărătorul: Adresa din preambul.

10.2    Părțile au fost informate cu privire la prevederile fiscale legale aplicabile, privind declararea prețului real al vânzării care face obiectulprezentului Contract.

10.3    Prezentul Contract este semnat în 10 (zece) exemplare în limba română, unul pentru Notarul public, cinci pentru cartea funciară, două pentru Vânzători și două pentru Cumpărător.

VÂNZĂTORII

ANA SOS    SJBFLEA


MARIA MOLDOVAN-SCHOLZ

_

CUMPĂRĂTORUL

S.C. ASHTROM RESIDENTS SKL. Prin ISAAC SOFFER, administrator


ROMÂNIA.

UNIUNEA NAȚIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMANIA CAMERA NOTARILOR PUBLICI BUCUREȘTI •S’OCTEW'&Î ClWțA UWEMDSț,' -    MW?3£SL£

Sediul București, str. Polona nr. 28-30, sectorul 1


înregistrata la Curtea de Apel București sub nr. 26/07.11.1995

CODAVP987

COD ANSPDCP 7891/29.12.2006

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 2430 Anul 2007, luna mai, ziua 31

Eu, IOANA LAMBRJNA VIDICAN, notar public, la cererea expresă a părții, m-am deplasat la sediul Alpha Bank- Sucursala Dorobanți din municipiul București, unde am găsit pe:

STEFLEA ANA SORINA cetățean român, cu domiciul în Strada Colladon, nr. 22, 1209 Geneva, Elevetia, identificată cu Pașaport roman seria 08156373, eliberat de Autoritățile Romane-Prahova la data de 20.11.2003, CNP 2670911293334,

MOLDOVAN - SCHOLZ MARIA cetățean român, cu domiciliul in str. Viitorului . nr. 18, etaj 1, apartament 2, Sector 2 în București, Romania identificată cu Cartea de Identitate seria RR nr. 335602, eliberată de Secția 6 Politie la data de 19.10.2004, Cod Numeric Personal 2480406400290, si

. ISAAC SOFFER, cetatean israelian, cu domiciliul in Israel, Tel-Avîv, strada Daniel Morițz, numărul 34/7, identificat cu pașaport numărul 9771461 eliberat la 17.12.2003 de autoritatile israeliene, cunoscător al limbii romane, in calitate de administrator al SC Ashtrom Residents SRL

care după ce au citit actul, au consimțit la autentificarea lui și au semnat toate exemplarele prezentului înscris.

în temeiul art. 8 lit b din Legea nr. 36/1995 SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS


AAkirAnm Pil QOIXSIMĂLUL 1 ■ i*.—i'—•

vUNrvI’ni vv vniwm»»-- - [

S-a cerut autentificarea prezerj


ACT DE ALIPI

Subscrisa SC ASHTROM RESIDENTS SRL cu sediul in București, st Ion Campineanu nr. 11, camera 1.09, sector 1. inregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J40/20249/2006, CUI 19528792, prin administrator ISAAC SOFFER cetatean israelian domiciliat in Israel, Tel Aviv, str. Daniel Moritz nr. 34/7, in calitate de proprietar al următoarelor imobile:

-    Imobilul nr. 1 compus din : lot de teren in suprafața de 4.722,89 mp si clădirile aflate pe acesta: C2-birouri in suprafața de 462,73 mp, C4 (demolata) in suprafața de 1287,25 mp , C6 birouri in suprafața de 85,57 mp, si C7 depozit in suprafața de.642,21 mp situat in București, Bld. Ștefan cel Mare nr. 17A, sector 2, număr cadastral 9465, inscris in Cartea Funciara număr 58278.

-    Imobilul nr. 2 compus din : lot de teren in suprafața de 1.563,73 mp conform titlului de proprietate (1.564 mp conform documentației cadastrale) situat in București, Bld. Ștefan cel Mare nr. 17C, sector 2, număr cadastral 13355/1 inscris in Cartea Funciara număr 70096.

-    Imobilul nr. 3 compus din : lot de teren in suprafața de 1.732,75 mp situat in București, Bld. Ștefan cel Mare nr. 19A, sector 2, număr cadastral 10293/1/1 inscris in Cartea Funciara număr 69187, sunt de acord cu unificarea celor trei proprietăți intr-un corp unic de proprietate astfel: imobil compus din teren in suprafața de 8.019 mp si construcțiile situate pe acesta, C2-in suprafața construita de 461 mp, C4- in suprafața construita de 1.287 mp, C6- in suprafața construita de 85 mp, si C7- in suprafața construita de 642 mp, avand număr cadastral 16341.

Am dobândit imobilele prin cumpărare, conform contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 2430/31.05.2007 de notar public Ioana Lambrina Vidican, de la Ana Sorina Steflea si Maria Moldovan Scholz, care la rândul lor au dobândit astfel: imobilul nr. 1 a fost dobândit de Ana Sorina Steflea, in baza sentinței civile nr. 9010/04.07.2000 eliberata de către Judecătoria Sector 2 București, a Dispoziției Primarului General al Mun. București nr. 1161/2002 si a procesului verbal nr. 24437/2002 si respectiv nr, 37365/2005, iar Maria Moldovan Scholz, a dobândit imobilul nr. 1 in baza deciziei civile nr. 326/1996 eliberata de Tribunalul București secția IV-civila, a Dispoziției Primarului General al Mun. București nr. 1593/1996 si a procesului verbal nr. 12597/1996 si respectiv nr. 3654/1997. Imobilul nr. 2 si imobilul nr. 3 au fost dobândite de către Ana Sorina


Steflea si Maria Moldovan Scholz, in baza Dispoziției Primarului General al MunJ București nr. 5393/01.03.2006 si a procesului verbal de constatare încheiat la data' de 17.05.2006 in fata executorului judecătoresc Dorin Plaveti.

Imobilul nr. 1 este liber de sarcini sau servituti, mai puțin ipoteca notata in favoarea ALPHA BANK ROMANIA SA -Sucursala Dorobanți, in baza incheierii nr. 85J^>79/&LQ£.2007 , astfel cum rezulta dih.^xjrasul de Carte Funciara pentru autențiWa& ru.^7743/25.07.2007. hliberawfefc^fîciul de Cadastru^coAf^ Publicitate fiQobiuara<$esțor ^București. S /'jfv    /fa ,<

in favoarea ALPHA BANK ROMANIA SA -Sucursala Dorobanți, in baza incheierii nr. 851673/01.06.2007 , astfel cum rezulta din extrasul de Carte Funciara pentru autentificare nr. 927737/25.07.2007, eliberat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara sector 2, București.

Imobilul nr. 3 este liber de sarcini sau servituti, mai puțin ipoteca notata in favqarea ALPHA BANK ROMANIA SA -Sucursala Dorobanți, in baza încheierii nr. 851684/01.06.2007, astfel cum-rezulta din extrasul de Carte Funciara pentru. autentificare nr. 927748/25.07.2007, eliberat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara sector 2, București.

Taxele si impozitele sunt achitate la zi, astfel cum rezulta din certificatele de atestare fiscala- nr. 97049/24.07.2007, nr, 97051/24.07.2007 si respective nr. 97053/24.07.2007 eliberate de Consiliul Local sector 2, București.

Prezentul act de alipire s-a incheiat cu acordul ALPHA BANK ROMANIA SA Sucursala Dorobanți, conform adresei nr. 1402/30.07.2007.

Evaluam imobilul in vederea taxarii la suma de 20.332.615 RON ( douazecimilioanetreisutetreizecisidoimiisasesuteeincisprezecelei).

Prezentul act de alipire este necesar la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara sector 2, în vederea intabularii.

Procesat și redactat la biroul notarului public, azi, data autentificării în 5


ROMANIA

BIROUL NOTARULUI PUBLIC GHIZDAVĂT-VOROVENCIANA-CARINA BUCUREȘTI, STR. EDGAR QUINET NR.3,

ET.l, AP.7, SECTOR 1

Operator de date cu carater personal nr. 2964


ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR.

Anul 2007 luna 07 ziua 31

Eu, GHIZDAVĂȚ-VOROVENGI ANA-CARINA, notar public, la cererea părții, m-am deplasat la adresa din București, str. Ion Câmpineanu nr. 11, sector 1, unde l-am găsit pe:

ISAAC SOFFER, cetățean israelian, cu reședința în România, București, str. Ion Câmpineanu nr. 11, poziția 7.09, et. 7, sector 1, identificat cu pașaport nr. 9771461, eliberat la 17.12.2003 de autoritățile israeliene, in calitate de reprezentant al

SC ASHTROM RESBDENTS SRL.

Care, după citirea actului în întregime, a consimțit la autentificarea prezentului înscris și a semnat toate exemplarele. Consimțământul cetățeanului străin a fost luat in limba romana cunoscuta de parte.

In temeiul art. 8 lit.b din Legea 36/1995 SE DECLARA AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.

S-a perceput onorariul de    RON T.V.A, cu chitanța nr.

.J?.../2007.

NOTAR PUBLIC


CERE DETALII
ID Anunț #Xl


cu originalul


Teren ultracentral Ștefan Cel Mare Sos Tunari

București, Sector 2, zpna Ștefan cel Mare
Anunț salvat


Adaugă notițe


Detalii

Teren ultracentral poziție excelenta 770 de mp pretabll clădire rezidențiala sau de birouri deschidere 14 m clădire demolabila curent trifazic apa canalizare gaze proximitate metro Ștefan Cel Mare Caracteristici

Suprafață teren:    770 mp

Front stradal:    14 m

Nr. fronturi:    1

Specificații

utilități

Apa

Canalizare

Gaz

Curent

Curent trifazic Utliitati In zona

Alte detalii zonă

Amenajare străzi: asfaltate Mijloace de transport

Vecinătăți

sos Tunari metrou ștefan cel mare mihai emlnescu

Acte, avize

cadastru intabulate CU

Detalii de contact

IMOBILIART GROUP

Tip teren:

Clasificare teren; Construcție pe teren:

Adaugă notițe Salvează


CERE DETALIIirnobiBare.ro    id Anunț: #X72C13038

"CONFORM CU ORIGINALUL
VANZARE TEREN EMINESCU TUNARI | 770 MP

Detalii

VANZARE TEREN EMINESCU TUNARI - Va propunem spre achiziționare un teren amplasat in zona Tunari, Intre Strada Mihal Emlnescu sl Șoseaua Ștefan cel Mare, avand o suprafața totala de 770 metri patratl si un front stradal (acces) de 7 metri/13 metri pe fundal. Din punct de vedere urbanistic, se Incadreaza In Subzona L1 a (procent de ocupare a terenului 45%, coeficient de utilizare a terenului 1.62, regim de înălțime S+P+2E+M). Pentru alte amănunte, va rugam sa ne contactat!.

Caracteristici

Suprafață teren:

770 mp

Tip teren:

construcții

Front stradal:

7 m

Clasificare teren:

intravilan

Nr. fronturi:

1

Construcție pe teren:

Nu

Specificații

Alte detalii zonă

Amenajare străzi: asfaltate

Detalii de contact

ffl EDMOND CRISTESCU Agent Imobiliar

PROFESSIONAL CONSULTING


Sună la

0722.532.348

Alte telefoane: 021.2228140 0722.532.348 0314.217.220 (fax)


Găsește mai multe anunțuri: Imobiliare București, Terenuri construcții In zona Ștefan cel Mare, Bucuresț)

înapoi în listă

5us
Adaugă notițe Salvează


CERE DETALII


Imobili are. ro

ID Anunț #X0TN0301l


‘"A


TUNARI-STEFAN CEL MARE

București, zona Ștefan cel Mare

665.000 EUR

Comision: 2%CONFORM CU ORIGINALUL

Actualizat azi
Adaugă notițe


Detalii

Teren 1050 mp, cu Ieșire la doua străzi, București, ultracentral, Dada-Emlnescu-Tunar I, latlme 14 ml, Intrare 7 ml, electricitate 380V, apa, canalizare, realizate recent, cadastru, Intabulare, complet îngrădit. Locație extraordinara, pt o reședința de vis, la un preț excepțional. Amplasata ultracentral, dar Intr-o zona foarte liniștita sl cu o forma a terenului ce permite o eventuala extindere si/sau construcție a unei reședințe unlfamlllale si/sau a unul duplex sau chiar a unei investiții foarte profitabile Intr-un imobil cu mal multe apartamente, cu suficient spațiu pt amenajarea unei grădini plsdna/teren de sport si a unul garaj parcare vizitatori. Infrastructura locala sl zonala: - infrastructura noua, refăcută integral sl in profunzime aprox acum 2 ani( strada, trotuare, covor asfalt...Citește mal mult

Caracteristici


Suprafață teren: Front stradal:

Nr. fronturi:


1010 mp 13 m 2


Tip teren:

Clasificare teren: Construcție pe teren:


construcții

Intravilan

Da


Specificații

Utilități

Apa

Canalizare Gaz

Utilitatl in zona

Alte detalii zonă

Amenajare străzi: asfaltate Mijloace de transport Alte detalii

Teren 1050 mp, cu Ieșire la doua străzi, București, ultracentral, Dada-Eminesiintrare 7 ml, electricitate 380V, apa, canalizare, realizate recent, cadastru, Inqbajgre^coțpflet îngrădit. Locație extraordinara, pt o reședința de vis, la un preț excepțional. Amplasata ultrace^șahdarfțidd' zona foarte liniștita sl cu o forma a terenului ce permite o eventuala extindere si/spa construdFe a unei reședințe unifamiliale si/sau a unui duplex sau chiar a unei Investiții foarte profitabile Intr-un Imobil cu mai multe apartamente, cu suficient spațiu pt amenajarea unei grădini plsdna/teren de sport si a unui garaj parcare vizitatori. Infrastructura locala sl zonala: - Infrastructura noua, refăcută Integral sl in profunzime aprox. acum 2 ani( strada, trotuare, covor asfaltlc, canalizare, apa, gaze, electricitate, fibi

optica tv si internet, efectuate recent - aprox. 1 an) - 5trada Drobeta- investiție aprox. 4 milioane eurl infrastructura de cartier refăcută Integral (strada, trotuare, linie tramvai, canalizare, apa, gaze, teleft internet, Iluminare stradala, toaletare pomi, semnalizare rutiera, efectuata In cursul acestui an) - Strad. Tunari - investiție aprox. 18 mii euro. - infrastructura stradala noua, refăcută Integral si in profunzime ( strada, trotuare, covor asfaltic, Iluminat stradal, toaletare pomi, marcaje rutiere canalizare apa, gaze, electricitate efectuate recent) Strada Mihai Eminescu - investiție aprox 26 mii. euro Facilitați zona: - Piața Romana in imediata vecinătate (800 m de proprietate) - grădiniță, școala (Tunari -150 m de proprietate) , liceu, facultate (600 m proprietate); - spitale, centre medicale, farmacii (500 m de proprietate): - plete agroalimentare (200 - 300 m de proprietate - Piața Gemenii, Plata Obor), magazine alimentare {200 -300 m proprietate - Mega Image, Ok Delii), supermarketuri (1 km de proprietate - Kaufland, Billa), florărie; - mijloace de transport (tramvai, troleibuz, autobuz) In comun (200 m de proprietate), statie de metrou (300 m de proprietate); - parcuri ( 800 -1000 m de proprietate - Parcul 'Gradina toanei": Pam ii


•a


ștranduri etc. (500 m de proprietate - Complexul Sportiv si Stadionul "Dinamo”, Baza Sportiva "Dinu Pe&ariu")'- teatre, clhematogfă'fe'n eatru "MetropoBSVTeîtf uI^Bulăndrâ*; I

RMEZl,‘BBtfiPOl6bus^, cafenele, cluburi, restaurante, hoteluri, (200 -300 m de proprieCHîtJE-DETALII ----benzinarlei-vulcanizarerspalatorieauto-(-30G-m-de proprletate)-~-fcancb spatii-birouri-sl-serzicil{-30Q----

..CERtDEIAUl______


500 m); - ambasade, agenții de turism si de voiaj (300 m de proprietate).

Urbanlsn POT 50%, CUT1.8 Preț 555.000 EURO

Detalii de contact

Sună la

0742.797.451

Alte telefoane: 021.3238553 0742.797.451 0314.191.877 (fax)


Găsește mai multe anunțuri: Imobiliare București, Terenuri construcții in zona Ștefan cel Mare, București

înapoi Tn listă

Sus

-nurț tcârt Viciind    awa    3f»cet!lcrknnbUare.ro


Adaugă notițe Salvează

ID Anunț #X72C1301H


CEREDETALH


VÂNZARE TEREN ȘTEFAN CEL MARE GROZOVÎC1 | 836 MP

București, zona Ștefan cel Mare


665.000 EUR
AdaugfirotȘe


Detalii

VANZARE TEREN ȘTEFAN CEL MARE GROZOVICt - Va propunem spre achiziționare un teren viran in suprafața totala de 836 metri patrati cu un front stradal de 15 metri, situat pe Șoseaua Ștefan ce) Mare (iri (Han secund), intre Clubul Bellaglo si Orcul Gtobus. Din punetde vedere urbanistic, parcela este încadrau conform PUG 2000 in Subzona Gt a construcțiilor si amenajaritor Izolate pentru gospodăria comunala (POT 50%, CUT1 £12.16, RH max. 12 metri), insa exista aviz de inițiere/ oportunitate pentru PUZ cu următorii parametri; POT 5W, CUT 30, RH 2S+P+6+7r (arie construita desfășurată suprawrat» 2773,7 metri patrati - 30 de apartamente cu 2 si 3 camere), Toate ufflttatlte, aere la zL Pentru mal muft» amănunte, va rugam sa ne contactate


Caracteristici

Suprafață teren; Front stradal:

Nr. fronturi;


836 mp    Tip teren:

1S m    Clasificare teren:

1    Construcție pe teren:


construcții

Intravilan

Nu


Specificații

Utilități

Apa

Canateare

Gaz

Curent

Alte detalii zonă

Artieuțtâf* «rss: asfalta»

M^oace de transport


DatsSid» contact

Sună la

0722.532.348

Aftetetafeanat 321.2228140 0722532348 03T4J217.220 (tex)

T chirie- AnsaTiWuri Rezicenț'aSe


Terenuri


: Vânzare

ț_:București


Anunțuri Județul Bucuresti-llfov / Anunțuri București / Anunțuri Terenuri in BucureștiTeren - Bulevardul    390.000 EUR

Ștefan cel Mare 505 mp    lD76682
CPWfWJR

0733514203


Zona

Tip teren


Ștefan cel Mare

Constniibli


Suprafață teren

Clasificare teren


505 ne

IntravilanTeren Bulevardul Ștefan cel Mare (Zona Circului) - Strada Ghiocei nr. 5 -Suprafața 505

') mp-Deschidere In Strada Ghiocei, colt cu

Strada Barbu Mamuleanu -P + 2 + 3R-Pot max. 45 % - Cut 1,3 + 0,9 - H max. 10 - Pe teren Construcție la roșu P +1 - Teren Ocupat 28 % din 45 % - Statia de Metrou Ștefan cel Mare la 7 minute - Cadastru 7 kitabulare - Preț 390.000 Euro - 770 euro mp

fcSfioace da transport Școli


Bând Sânâtate Magazine Restaurante
Adaugă notițe Salvează


IDAnunC#X1FP1302U


CERE DETALII


Vanzare teren Ștefan cel Mare, 505 mp, d 54 m/ TENTANT

București, Sector 2, zona Ștefan cei Mare.ActuaiizakazL____

CONFORM CU ORIGINALULo

Adaugă notițe


Detalii


Zona foarte frumoasa de vile, teren bine amplasat si dimensionat pentru construcție 2 vile (duplex)

Caracteristici


Suprafață teren:

505 mp

Tip teren:

construcții

Front stradal: 3^    JC £

54 m

Clasificare teren:

intravilan

Nr. fronturi:    '

2

Construcție pe teren:

Da

P.O.T.:'

45%

Suprafață construită:

120 mp

C.U.T.:

1.5

Regim înălțime:

10m

Sursă coef. urbanistici:    Certificat Urbanism


Specificații

Vecinătăți

Parcul Circului

Detalii de contact


Sună ia

0730.993.333


MARIAN DUSMANU Administrator ZBroker Imobiliar TENTANT IMOBILIARE

Adaugă notițe Salvează


CERE DETALII


ID Anunț #X0TNQ300R


ȘTEFAN CEL MARE-GHIOCEI


București, zona Ștefan cel Mare

399.000 EUR

Comision: 2%
Detalii


ȘTEFAN CEL MARE-GHIOCEI

TEREN 500MP.,. DESCHIDERE 40ML, CU CONSTRUCȚIE NETERMINATA P+1, DUBLA DE5CHIDERE D1=40ML, D2=13ML, TOATE UTILITĂȚILE.CADASTRU SI INTABULARE.

PREȚ: 400.000 EURO.


TEL.0742...vezl tot numărul.

Caracteristici


Suprafață teren:

500 mp

Tip teren:

construcții

Front stradal:

40 m

Clasificare teren:

Intravilan

Nr. fronturi:

2

Construcție pe teren:

Da


Specificații

utilități

Apa

Utilitati In zona

Alte detalii zonă

Amenajare străzi: asfaltate Mijloace de transport Iluminat stradal

Alte detalii

ȘTEFAN CEL MARE-GHIOCEI

TEREN 500MP.,. DESCHIDERE 40ML, CU CONSTRUCȚIE NETERMINATA P+1, DUBLA DESCHIDERE D1=40ML, D2=13ML, TOATE UTILITATI LE.CADASTRU SI INTABULARE.

PREȚ: 400.000 EURO.


TEL0742...vezl tot numărul.

Detalii de contact

Sună la

0742.797.451Alte telefoane: 021.3238563 0742.797.451 0314.191.877 (fax)


Găsește mai multe anunțun: Imobiliare București, Terenuri

înapoi In listă


îmob8!are.raCERE DETALII

Adauginotițe Sahieaiă ______ —

ID Anunț «<79113008

OFERTA TEREN - Ștefan cel Mare


București, zona Ștefan cel Mare    / , „

.1,^

660.000 EUR    -6/^

731,37 EUR /mp

Comision; 2%
IMOBILIARA


Adaug* notițe


Caracteristici

Suprafață teren;

834 mp

Tip teren;

construclg

Front stradal

27 m

Clasificare teren:

intravilan

Nr. fronturi;

2

Construcție pe teren:

Nu

Specificații

Utilități


Apa

Canalizare


Gaz

Alte detalfi zoni

Amenajare străzi; asfaltate

Atee decaJll

URGENTTERCT de vwtrere . ștefan cs) Mare * locație excelenta pt bloc rezidențial clădire pt Wrewl canon comercial cfinica medicala etc POT 50K cu posibilitate S+P+6 conf certificatului de urbanism. Sd de construit este de 2740 mp.


Detalii CtetWttâCt

Sună |a

0721.784.684


FAST IMOBILIARE


Gisețse mai multa anurțnrfc imobiliare București, Terenuri construcțp in zona Steftjn cei Mere, ancuresti

IACUL TEl-P ARCUL CIRCULUVSARBU VACARESCU

București, zona Lacul Tei


438,000 EUR *

730 EUR? mp Comlstorc 2%Detalii

LACUL TE1-PARCUL CIRCULUI-BARBU VACARESCU

TEREN 600MP., DESCHIDERE 20ML, FORMA PERFECT DBEFTUHOF8ULARA

TOATE UTIUTATILE


PE TEREN EXISTA O CASA PARTER+MAN5ARDAINTR-0 STARE FOARTE BUNA.


cadastru si intabulase

PREȚ: 730 EURO/MP.

TEL0742..^2LUlLDUEQă£Ul. Caracteristici Suprafață teren:

Front stradal:

Nr. fronturi:


600 mp    Tip teren:

20 m    Clasificare teren:

1    Construcție pe teren:

Suprafață construită:


Specificații

UtHîtăți

Apa

analizare

Gaz

Curant

Alte detaSI zonă

Amendare străzi: ssfattaoe Mijloace de transport Iluminat stradal

AKadetaflf

LACUL TBEPARCUL CtRCULUI-SAfiBU VACARESCU

TEREN S0GMP., DESCHIDERE 20ML, FORMA PERFECT DREPTUNGHIULARA, TOATE UTIUTATILE.

P 6 TEREN EXISTA O CASA PAHTER+MANSARQA 1NTR.0 STARE FOARTE. BUNA, CADASTRU SINTA8ULARE.

PREȚ: 730 EURO/MP.

TEL0742...vezf tot numărat


OetalH de contact


Adaugă notițe Salvează


ID Anunț #X0TNO3OO9construcții

intravilan

Da

100 mp
Sună ’,3    ------ ■    -

WWWȘ451

Alte telefoane:

021,3238563 0742.797.451 0314.191.877 (fax)


nrtfce S*să-CERE DETALII


CONFORM CU ORIGINALULGfceîte mal multe anunțuri: Imobiliare București. Terenuri construcții in zona tacul Tei. București

înapoi în listă


Adaugă notițe Salvează


ID AnunC #X6380306H


Teren - intravilan - Tei

București, zona Tei

480.000 EURDetalii

Compania Neoland Real Estate va propune spre achiziție un teren situat In zona Tet in proximitatea Parcului Orcului, avand o suprafața de 500 mp cu o deschidere de 20 ml. In prezent pe acest teren se gaseste o cunSUuctfe demolabtta cu o suprafața de 100 mp. in imediata apropiere se afla numeroase puncte de Interes, după cum urmeaza: mijloace de transport, instituții de invatamant, banei, magazine, restaurante, parc, centre de afaceri, alte fnsOtutJI de Interes public Prețul este de 480.000 auro, NLD2449O

Caracteristici

Suprafață teren:

600 mp

Tip teren:

construOS-

Front stradal:

20m

Clasificare teren:

intravilan

P.O.T.:

50%

Construcție pe teren:

Nu

C.U.T.:

1.6

Sursă coef. urbanistici:

P.U.G.

Specificații

Utilități

Apa

Canalizare

Gaz

Curent

Alte detalii zonă

Amenajare straii asfaltate MStoace de transport