Hotărârea nr. 218/2018

HOTARAREnr. 218 din 2018-04-19 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 28/12.02.2015 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA "PENETRATIE SPLAIUL LNDEPENDENTEI - CIUREL - AUTOSTRADA BUCURESTI - PITESTI" INTRE STRADA G-RAL PETRE POPOVAT SI STRADA AMILCAR C. SANDULESCU - ETAPA I MODIFICA ANEXA NR. 1 A H.C.G.M.B. NR. 28/2015
„ **•£

Consiliul General al Municipiului București RO MANIA

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 28/12.02.2015 privind declanșarea procedurilor de

expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Penetrație Splaiul Independenței - Ciurel -Autostrada București - Pitești” între strada G-ral Petre Popovăț și strada Amilcar C. Săndulescu - Etapa I

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Patrimoniu și al Direcției Generale Infrastructură nr. 6234/12.04.2018;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 36/18.04.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 223/18.04.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare:

-    Adresele de referință înaintate de către Asocierea JV Bogl - Astaldi -Euroconstruct - Tehnologica - Proiect București nr. P-SI-A1/1/OUT/329/10.04.2018 si nr. P - SI - A1/1/OUT/321/28.02.2018;

-    "Memoriu justificativ de modificare a limitei proiectului pentru a nu se interfera cu terenul aparținând Serviciului de Telecomunicații Speciale” anexat adresei de referință P - SI - A - A1/1/OUT/324/14.03.2018, înaintată de către Asocierea JV Bogl - Astaldi - Euroconstruct - Tehnologica - Proiect București;

în conformitate cu prevederile:

-    Art. 5 alin. (1) și art. 11 alin. (6) din Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de ultilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 4 alin. (1), alin. (2) lit. b) și art. 5 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 53/2011;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (.9) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică focală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;    / +?r r .    . "    ?

CONFORM CU ORIGINALI

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULOrWCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se modifică amplasamentul lucrării de utilitate publică "Penetrație Splaiul Independenței - Ciurel - Autostrada București - Pitești” între strada G -ral Petre Popovăț și strada Amilcar C. Săndulescu - Etapa I, potrivit planului de situație prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.ll Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 28/12.02.2015 se modifică conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.lll Regularizarea documentațiilor cadastrale se va efectua de către expropriator pe baza proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, fără a afecta dispozițiile prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art.IV Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 28/12.02.2015 rămân neschimbate.

J

Art.V Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 19.04.2018.

PREȘEDINTE DE'ȘS

•DINȚA,

SECRETAR GENERAL

1 // / ------ 1

rr C -

,/\ AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Marian Orlando\Cul

Georgiana Zamfir

WV’.    '

I    '. ' (

/ \

București, 19.04.2018

Nr. 218

B-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2

9

Anexa 1Anexa 1 UC-OM& Wi." Penetrație Splaiul Independentei - Ciurel - Autostrada Bucuresti-Pitesti" Legenda:


Nr. Crt. fy


Construite


W,'cAt

oe

î,JÎORp.-sw_ ;i=ri- L


Nr. 53 'o-ro?'- .■ //


.Ci Ge(


București • St^i .    „

Tel, +4^21 25y^'\^^^</opo@yahoo. Fax. 5Ss 39.4|ch)«^flA,ww.geotopo.ro


corn


■at

ing. Valentin ClO^^ltf ’A Jwt/

lat

ing, Valentin

:at

ing. Cătălin VASILE


Scara 1: 1000


Primăria Municipiului București


Planșa Nr. 1/1


Mun. București, Sectorul 6

Data

2019


PLAN TOPOGRAFIC

avand ca scop:

Proiectul de utilitate publica:

" Penetrație Splaiul Independentei - Ciurel -

Autostrada Bucuresti-Pitesti "