Hotărârea nr. 219/2018

HOTARAREnr. 219 din 2018-04-19 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI TEHNIC SI A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL "RETEA METROPOLITANA DE CISMELE PUBLICE"
Consiliul General al Municipiului bucurești


t*

*îîi »J»**-*

.v>* ' v

îț! îîî ■ ♦

• ;v<

ROMAN IA

1)13 2D13! SAaîATOlIM «PIEUNi.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul "Rețea metropolitană de cișmele publice”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și Raportul de Specialitate al Direcției Generale Servicii Publice - Direcția Utilități Publice nr. 454/11.04.2018;

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice nr. 9/17.04.2018, raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 82/18.04.2018, raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 37/18.04.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 224/18.04.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în baza prevederilor Hotărârii C.G.M.B. nr. 340/2017 privind aprobarea Campaniei pentru identificarea de proiecte de interes local, inițiate de cetățeni sub titulatura "Propune pentru București!” și a adresei Direcției Implementare Politici Publice nr. 73/29.01.2018 înregistrată la Direcția Utilități Publice cu nr. 1055/29.01.2018 privind comunicarea proiectelor aprobate în urma Campaniei "Propune pentru Bucureștii”;

Ținând cont de avizul nr. 13/02.02.2018 al Consiliului Tehnico - Economic al operatorului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare din Municipiul București, S.C. Apa Nova București S.A.;

în conformitate cu prevederile:

-    Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

-    Art. 8 alin. (3) lit.a) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă proiectul tehnic aferent obiectivului de investiții "Rețea metropolitană de cișmele publice” conform anexei nr. 1 care facejjarte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico^^ecorto^i aferenți obiectivului de investiții "Rețea metropolitană de cișmele public^donforrrr^^^i nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărârep^


Art.3 Finanțarea investiției se va face din alocații de la bugetul local al Municipiului București.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 19.04.2018.București, 19.04.2018 Nr. 219


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro Pag 2

<7

Anexa 1S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A.

Str. TUNARI nr. 60A, clădirea Ștefan cel Mare, et. 6*9,sector 2 DIRECȚIA PROIECTARE Șl STUDII SERVICIUL PROIECTARE

Splaiul Independentei nr. 235, sector 6, telefon: 0374.39.85.62


PROIECT NR. 2492

CIȘMELE PUBLICE DE APĂ POTABILĂ AMPLASATE ÎN SPAȚII INTENS CIRCULATE PIETONAL: STAȚII R.A.T.B., SPITALE Șl BISERICI, SECTOR 1; 2; 3; 4; 5; 6

Investitor.    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Faza de proiectare: PT


VOLUMUL I- DOCUMENTAȚIE TEHNICĂAPA NOVA BUCUREȘTI S.A.

Str. Tunari nr.BOA, clădirea Ștefan cel Mare.

Etajele 6-9, Sector 2, București Capital Social subscris. Integral vărsat 53.497.460 Lei C.I.F.: RO12276949. O.R.C.: J40/9006/1999 Tet. 021/310.02.74; Fax 021/312.44.37 E-mall; offlce@apanovabucurestl.ro Web: www.apanovabucuresti.roAPA NOVA.
S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A.

Str. TUNARI nr. 60A, clădirea Ștefan cel Mare, et 6-9,sector 2 DIRECȚIA PROIECTARE ȘI STUDII SERVICIUL PROIECTARE

Splaiul Independentei nr. 235, sector 6, telefon: 0374.39.85.62


PROIECT NR, 2492

CIȘMELE PUBLICE DE APĂ POTABILĂ AMPLASATE ÎN SPATII INTENS CIRCULATE PIETONAL: STĂTU R.A.T.B., SPITALE ȘI BISERICI, SECTOR 1; 2; 3; 4; 5; 6

Investitor    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Faza de proiectare: PT

VOLUMUL I- DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

DIRECTOR DIRECȚIA PROIECTE Șl SFBBITt^

Ing. D. Șendroiu

........

ȘEF SERVICIU PROIECTARE

Ing. D, IONESCU

PROIECTANT

Ing. A. Cârjan


APA NOVA BUCUREȘTI S.A.

Str Tunari nr.BOA, clădirea Ștefan cel Mare, Etajele 6-9, Sectar 2. București Capital Social subscris, integral vărsat: 53.497' C.I.F.: RO12276949, O.R.C.: J40/9008/1999 Tel. 021/310.02.74; Fax 021/312.44.37 E-mail: office@apanovabucuresti.ro Web: www.apanovabucurestf.ro


APA NOVA BUCUREȘTI    Proiect nr. 2492

Direcția Proiectare și Studii    Cișmele publice de apă potabilă


1.

2,

3.

4.

5.

6.

7.

8. 9.


Foaie de capăt Foaie de semnături Borderou;

Memoriu justificativ; Mas Caiet de sarcini;

Lista reglementări tehnice luci* _ w a Lista reglementări tehnice lucrări deCanalizare; Program de control în fazele determinante; Grafic de execuție;

întocmit,

ing^^rjan
S.C. APA NOVA Direcția Proiectare Serviciul Proiectară Proiect nr. 2492
Fântână de băut apă Amplasament: sector 1, 2, 3,4, 5 și 6


MEMORIU JUSTIFICATIV

CAIET DE SARCINI

Obiectul lucrării. în această documentație se prezintă. șoluțiile tehnic.o-economice pentru construirea în domeniul public al Municipiu^ Bycurești a unor f|nțâni publice automate de băut apă.

a V t?-

2. Necesitatea și oportunitatea investiției

Ca urmare a temperaturilor care în timpul verii depașe^îh^MtmicipiuIXucurești +35°C

(la umbră) și peste +45°C la nivelul asfaltului, Cot^ilIă^CeneM^ 'MUNICIPIULUI BUCUREȘTI a dispus construirea a 50 fântâni pubtîc&C^Somate de băut apă, amplasate în stații RATB, spitale și biserici.


3. Soluțiile adoptate

Pentru alimentarea cu apă potabilă și golirea apei a fântânilor, s-au prevăzut următoarele:

-    Cișmea nr. 1 - Gara de Nord - Bd. Dinicu Golescu

-    branșament din polietilenă cu Dn 20 mm(D ext. = 25mm) cu lungimea de 5m și un racord de canal din PVC cu Dn 16 cm, cu lungimea de 2m. Branșamentul proiectat se va lega în conducta Dn 200 mm F existentă pe Bd. Dinicu Golescu, prin intermediul unui colier de priza 200/20mm. Racordul proiectat se va lega în gura de scurgere.

Execuția branșamentului de apă și a racordului de canalizare se va face prin săpătură deschisă.

-    Cișmea nr. 2 - Gara Basarab - Bd. Dinicu Golescu

-    branșament din polietilenă cu Dn 20 mm(D ext. = 25mm) cu lungimea de 3m și un racord de canal din PVC cu Dn 16 cm, cu lungimea de 2m. Branșamentul proiectat se va lega în conducta Dn 180 mm PEID existentă pe Bd. Dinicu Golescu, prin Intermediul unei prize electrosudabile 18Q/25mm. Racordul proiectat se va lega în gura de scurgere.

Execuția branșamentului de apă și a racordului de canalizare se va face prin săpătură deschisă.

Cișmea nr. 3 - Piața Ion Mihalache - Bd. Ion Mihalache

- branșament din polietilenă cu Dn 20 mm(D ext. = 25mm) cu lungim^W^Șn^și un racord de canal din PVC cu Dn 16 cm, cu lurigirttea de ^^Branșamentul proiectat se va lega în conducta 10flCmm>j|xi^șntă pe str. Postelnicului, prin intermediul i100/20mm. Racordul proiectat se va le


Execuția branșamentului de apă și a racordului de canalizare se va face prin săpătură deschisă.

Cișmea nr. 4 - Piața Ion Mihalache - Bd. Ion Mihalache

--—-^branșament din polietilenă cu Dn 20 mm(D ext. = 25mm) cu

SM cu ori jungimea de 6m și un racord de canal din PVC cu Dn 16 cm, cu

u 0R,G,Nțy^Ubp§Rnea de 2m. Branșamentul proiectat se va lega în conducta -^-^^^^Lj5n^00 mm F existentă pe str. V. Mironiuc, prin intermediul

>/~Zuriui colier de priza 100/20mm. Racordul proiectat se va lega în as gura de scurgere

Execuția branșamentului de apă și a racordului de canalizare C    se va face prin săpătură deschisă.

Cișmea nr. 5 - Piața Domenii - Bd. Ion Mihalache


- branșament din polietilenă cu Dn 20 mm(D ext. = 25mm) cu lungimea de 6m și un racord de canal din PVC cu Dn 16 cm, cu lungimea de 2m. Branșamentul proiectat se va lega în conducta Dn 200 mm F existentă pe str. Panait Istrati, prin intermediul unui colier de priza 200/20mm. Racordul proiectat se va lega în gura de scurgere.

Execuția branșamentului de apă și a racordului de canalizare se va face prin săpătură deschisă. -

Cișmea nr. 6 - Piața Victoriei - Bd. Lascăr Catargiu


- branșament din polietilenă cu Dn 20 mm(D ext. = 25mm) cu lungimea de 2m și un racord de canal din PVC cu Dn 16 cm, cu lungimea de 2m. Branșamentul proiectat se va lega în conducta Dn 200 mm OL existentă pe Bd. Lascăr Catargiu, prin intermediul unui colier de priza 200/20mm. Racordul proiectat se va lega în canalul public Dn 30 cm existent pe Bd. Lascăr Catargiu, în căminul de vizitare amplasat pe canalizarea publică.

Execuția branșamentului de apă și a racordului de canalizare se va face prin săpătură deschisă.

Cișmea nr. 7 - Piața Romană - Calea Dorobanților

- branșament din polietilenă cu Dn 20 mm(D ext, = 25mm) cu


lungimea de 3m și un racord de canal din PVC cu Dn 16 cm, cu lungimea de 5m. Branșamentul proiectat se va lega în conducta Dn 200 mm F existentă pe Calea Dorobanților, prin intermediul unui colier de priza 200/20mm. Racordul proiectat se va lega în canalul public Dn 30 cm existent pe Calea Dorobanților, în căminul de vizitare amplasat pe canalizarea publică.

Execuția branșamentului de apă și a racordului de canalizareCișmea nr. 9 - Spitalul Fundeni - Șoș. Fundeni - capăt (inie RATB 182 - branșament din polietilenă cu Dn 20 mm(D ext. = 25mm) cu -lungimea de 5m și un racord de canal din PVC cu Dn 16 cm, cu


*ii noiriuAijii1 tngim.ea de 5m. Branșamentul proiectat se va lega în conducta 'u ORl^iw^feULț ,n -J80 mm PEID existentă pe Șos. Fundeni, prin intermediul unei ^,Xprize electrosudabîle 180/25mm. Racordul proiectat se va lega în gura de scurgere.

Execuția branșamentului de apă și a racordului de canalizare se va face prin săpătură deschisă.

?mea nr. 10 - Instituții Oncologic - Șos. Fundeni

■ branșament din polietilenă cu Dn 20 mm(D ext. = 25mm) cu lungimea de 2m șt un racord de canal din PVC cu Dn 16 cm, cu lungimea de 3m« Branșamentul proiectat se va lega în conducta Dn 250 mm F existentă pe Șos. Fundeni, prin intermediul unui colier de priza 250/20mm. Racordul proiectat se va lega în gura de scurgere..

Execuția branșamentului de apă și a racordului de canalizare se va face prin săpătură deschisă.


- Cișmea nr. 11 - Șos. Fundeni - capăt linie RATB 282

- branșament din polietilenă cu Dn 20 mm(D ext. = 25mm) cu

lungimea de 5m și un racord de canal din PVC cu Dn 16 cm, cu lungimea de 2m. Branșamentul proiectat se va lega în conducta Dn 180 mm PEID existentă pe Str. Maior V. Băcilă, prin intermediul unei prize efectrosudabiie 180/25mm. Racordul proiectat se va lega în gura de scurgere.

Execuția branșamentului de apă și a racordului de canalizare se va face prin săpătură deschisă.

• Cișmea nr. 12 - CET Sud Vitan - Bd. Energeticienllor

- branșament din polietilenă cu Dn 20 mm(D ext. = 25mm) cu lungimea de 7m și un racord de canal din PVC cu Dn 16 cm, cu lungimea de 4m. Branșamentul proiectat se va lega în conducta Dn 250 mm Azbo existentă pe Bd. Energeticienilor, prin intermediul unui colier de priza 250/20mm. Racordul proiectat se va lega în gura de scurgere.

Execuția branșamentului de apă și a racordului de canalizare se va face prin săpătură deschisă.

Cișmea nr. 13 - SpitafurUfTiversitar- Bd. Eroilor

’ (arîșamentdîn polietilenă cu Dn 20 mm(D ext. = 25mm) cu

un racord de canal din PVC cu Dn 16 cm, cu anșamentul proiectat se va lega în condu ixistentâ pe aleea spitalului, prin interme i/20mm. Racordul proiectat se va le
-    Cișmea nr. 14 - Spitalul Municipal - Spaliul Independenței - la bariera

CONFORM CU ORIGINALUL


-    branșament din polietilenă cu Dn 20 mm(D ext. = 25mm) cu lungimea de 2m și un racord de canal din PVC cu Dn 16 cm, cu lungimea de 1m. Branșamentul proiectat se va lega în conducta

200 mm F existentă pe aleea spitalului, prin intermediul unui

^colier de priza 200/20mm. Racordul proiectat se va lega în în gura de scurgere.

Execuția branșamentului de apă și a racordului de canalizare se va face prin săpătură deschisă.

£—etșmea nr. 15 - Valea Cascadelor - Bd. luliu Maniu - stație metrou Păcii ;    - branșament din polietilenă cu Dn 20 mm(D ext. = 25mm) cu

lungimea de 2m și un racord de canal din PVC cu Dn 16 cm, cu lungimea de 4m. Branșamentul proiectat se va lega în conducta Dn 200 mm F existentă pe Bd. luliu Maniu, prin intermediul unui colier de priza 200/20mm. Racordul proiectat se va lega în racordul de canalul Dn 20 cm existent pe Bd. luliu Maniu, în căminul de vizitare amplasat pe canalizarea publică.

Execuția branșamentului de apă și a racordului de canalizare se va face prin săpătură deschisă.

Cișmea nr. 16 - Piața Danny Huwe - Drumul Sării

-    branșament din polietilenă cu Dn 20 mm(D ext. = 25mm) cu lungimea de 5m și un racord de canal din PVC cu Dn 16 cm, cu lungimea de 3m. Branșamentul proiectat se va lega în conducta Dn 100 mm F existentă pe Drumul Sării, prin intermediul unui colier de priza 100/20mm. Racordul proiectat se va lega în gura de scurgere.

Execuția branșamentului de apă și a racordului de canalizare se va face prin săpătură deschisă.

-    Cișmea nr. 17 - Piața Mihail Kogălniceanu -în dreptul nr. 8

-    branșament din polietilenă cu Dn 20 mm(D ext. = 25mm) cu -lungimea^e-7m-și-un4a€©i#^e-canai4in42VG-GU-DFPî6^mr€u—

lungimea de 2m. Branșamentul proiectat se va lega în conducta Dn 100 mm F existentă pe Bd. Mihail Kogălniceanu, prin intermediul unui colier de priza 100/20mm. Racordul proiectat se va lega în gura de scurgere.

Execuția branșamentului de apă și a racordului de canalizare se va face prin săpătură deschisă.


iceanu - ia intersecție cu Calea Plevnei ilenă cu Dn 20 mm(D ext. = 25mm) cu uftracord de canal din PVC cu Dn 16 cm, ci r|nșamentul proiectat se va lega în cond z s? Pe Bd. Mihail Kogălniceanu, prin coiisr de priza 100/20mm. Racordul pro


-    Cișmea nr. 19 - Restaurant CINA


-    branșament din polietilenă cu Dn 20 mm(D ext. = 25mm) cu lungimea de 8m și un racord de canal din PVC cu Dn 16 cm, cu lungimea de 2m. Branșamentul proiectat se va lega în conducta Dn 100 mm F existentă pe Str. Franklin Benjamin, prin intermediul

^eriui colier de priza 100/20mm. Racordul proiectat se va lega în canalul public Dn 30 cm existent pe Str. Franklin Benjamin, în căminul de vizitare amplasat pe canalizarea publică.

Execuția branșamentului de apă și a racordului de canalizare se va face prin săpătură deschisă.

-    Spitalul de Oftalmologie

-    branșament din polietilenă cu Dn 20 mm(D ext. = 25mm) cu lungimea de 2m și un racord de cana, din PVC cu Dn 16 cm, cu lungimea de 7m. Branșamentul proiectat se va lega în conducta Dn 100 mm F existentă pe Piața Alexandru Lahovari, prin Intermediul unui colier de priza 100/20mm. Racordul proiectat se va lega în canalul public Dn 160/250 cm existent pe Piața Alexandru Lahovari, în căminul de vizitare amplasat pe canalizarea publică.

Execuția branșamentului de apă și a racordului de canalizare se va face prin săpătură deschisă.

-    Cișmea nr. 21 - Spitalul de Urgență Fioreasca

-    branșament din polietilenă cu Dn 20 mm(D ext. - 25mm) cu lungimea de 2m și un racord de canal din PVC cu Dn 16 cm, cu lungimea de 2m. Branșamentul proiectat se va lega în conducta Dn 280 mm PEID existentă pe str. Hatmanu Arbore, prin Intermediul unei prize etectrosudabile 280/25mm. Racordul proiectat se va lega în gura de scurgere.

Execuția branșamentului de apă și a racordului de canalizare se va face prin săpătură deschisă.

- Cișmea nr. 22 - Biserica Andronache

- branșament din polietilenă cu Dn 20 mm(D ext. = 25mm) cu

lungimea de 3m șl un racord de canal din PVC cu Dn 16 cm, cu lungimea de 2m. Branșamentul proiectat se va lega în conducta Dn 100 mm F existentă pe str. Periș, prin intermediul unui colier de priza 100/20mm. Racordul proiectat se va lega în gura de scurgere.

Execuția branșamentului de apă și a racordului de canalizare se va face prin săpătură deschisă.


Cișmea nr. 23 - Biseri - bran lung^e tun DnCișmea nr. 24 - Biserica Buna Vestire Bellu

branșament din polietilenă cu Dn 20 mm(D ext. = 25mm) cu Jungimea de 2m și un racord de canal din PVC cu Dn 16 cm, cu lungimea de Im. Branșamentul proiectat se va lega în conducta 200 mm F existentă pe Str. Cornetului, prin intermediul unui colier de priza 200/20mm. Racordul proiectat se va lega în în gura de scurgere.

Execuția branșamentului de apă și a racordului de canalizare se va face prin săpătură deschisă.


- Cișmea nr. 25 - Biserica Dudești Cioplea

- branșament din polietilenă cu Dn 20 mm(D ext. = 25mm) cu lungimea de 2m și un racord de canal din PVC cu Dn 16 cm, cu lungimea de 3m. Branșamentul proiectat se va lega în conducta

Dn 125 mm PEID existentă pe Str. Credinței, prin intermediul unei prize electrosudabile. Racordul proiectat se va lega în canalul public Dn 30 cm PVC existent pe Str. credinței prin intermediul unei piese cu șa din PVC.

Execuția branșamentului de apă și a racordului de canalizare se va face prin săpătură deschisă.

- Cișmea nr. 26 - Biserica Giulești

- branșament din polietilenă cu Dn 20 mm(D ext. = 25mm) cu

lungimea de 2m și un racord de canal din PVC cu Dn 16 cm, cu lungimea de 2m. Branșamentul proiectat se va lega în conducta Dn 100 mm F existentă pe Str. Documentului, prin intermediul unui colier de priza 100/20mm. Racordul proiectat se va lega în gura de scurgere.

Execuția branșamentului de apă și a racordului de canalizare se va face prin săpătură deschisă.

- Cișmea nr. 27 - Biserica Hagiului

---branșamentdin^polietitenă^cLkDn26mm{Dextr = 25mm)cu-

lungimea de 5m și un racord de canal din PVC cu Dn 16 cm, cu lungimea de 2m. Branșamentul proiectat se va lega în conducta Dn 225 mm PEID existentă pe Str. Țepeș Vodă, prin intermediul unei prize electrosudabile 225Z25mm. Racordul proiectat se va lega în gura de scurgere.

Execuția branșamentului de apă și a racordului de canalizare se va face prin săpătură deschisă.

Cișmea nr. 28 - Biseriș,

- bran lung lung

Dn22£rt
.Ghencea

(ntdirvpQtfgfi^nă cu Dn 20 mm(D ext. = 25mm) cu

ird de canal din PVC cu Dn 16 cm, cu lentul proiectat se va lega în ită pe Calea 13 Septembrie, pr ictrosudabile 225/25mm. Ra<&ramlf,6cnA
Cișmea nr. 29 - Mănăstirea Mărcuța

- branșament din polietilenă cu Dn 20 mm(D ext, = 25mm) cu CONFORM CU ORIGINALUL lungimea de 1m și un racord de cana! din PVC cu Dn 16 cm, cu lungimea de 5m. Branșamentul proiectat se va lega în conducta DnJSO mm PEID existentă pe Str. Biserica Mărcuța, prin Intermediul unei prize electrosudabile 180/25mm. Racordul proiectat se va lega în canalul public Dn 30 cm existent pe Str, Biserica Mărcuța, în căminul de vizitare amplasat pe canalizarea publică..

Execuția branșamentului de apă și a racordului de canalizare se va face prin săpătură deschisă.

- Cișmea nr. 30 - Biserica Sf. Gheorghe Grivița

- branșament din polietilenă cu Dn 20 mm(D ext. = 25mm) cu lungimea de 8m și un racord de canal din PVC cu Dn 16 cm, cu lungimea de 2m. Branșamentul proiectat se va lega în conducta Dn 180 mm PEID existentă pe Str. Ciugureanu Daniel, prin intermediul unei prize electrosudabile 180/25mm. Racordul proiectat se va lega în gura de scurgere.

Execuția branșamentului de apă și a racordului de canalizare se va face prin săpătură deschisă.

- Cișmea nr. 31 - Biserica Sf. Ilie Grant

-    branșament din polietilenă cu Dn 20 mm(D ext. = 25mm) cu lungimea de 7m și un racord de canal din PVC cu Dn 16 cm, cu lungimea de 1m. Branșamentul proiectat se va lega în conducta Dn 225 mm PEID existentă pe Str. Zamftrescu George Mihail, prin intermediul unei prize electrosudabile 225/25mm. Racordul proiectat se va lega în gura de scurgere.

Execuția branșamentului de apă și a racordului de canalizare se va face prin săpătură deschisă.

* Cișmea nr. 32 - Biserica Sf. Nicolae Baneasa

-    branșament din polietilenă cu Dn 20 mm(D ext. = 25mm) cu lungimea de 3m și un racord de canal din PVC cu Dn 16 cm, cu lungimea de 4m. Branșamentul proiectat se va lega în conducta Dn 200 mm F existentă pe Str. Elena Vâcărescu, prin intermediul unui colier de priza 200/20mm. Racordul proiectat se va lega în canalul public Dn 30 cm existent pe aleea dintre cimitir și bloc, în căminul de vizitare amplasat pe canalizarea publică.

Execuția branșamentului de apă și a racordului de canalizare se va face prin săpătură deschisă.


$a Maicii Domnului

itilenă cu Dn 20 mm(D ext. = 25mm) cu racord de canal din PVC cu Dn 16 cm, cu

l^nȘamentul proiectat se va lega în con 4|nt| pe Str. Buzoianu lani, prin inter
Cișmea nr. 34 - Biserica Precupeții Noi

__branșament din polietilenă cu Dn 20 mm(D ext. = 25mm) cu

lungimea de 3m și un racord de canal din PVC cu Dn 16 cm, cu CONFORM CU ORIGINALUL lungimea de 6m. Branșamentul proiectat se va lega în conducta / Dn 100 mm F existentă pe Str. G-ral Broșteanu Ernest, prin // Intermediul unui colier de priza 100/20mm. Racordul proiectat se y/Ms    va lega în canalul public Dn 30 cm existent pe Str. G-ral

/rp    Broșteanu Ernest, în căminul de vizitare amplasat pe

/    canalizarea publică.

,    Execuția branșamentului de apă și a racordului de canalizare

se va face prin săpătură deschisă.

-    Cișmea nr. 35 - Biserica Sf. Andrei

-    branșament din polietilenă cu Dn 20 mm(D ext. = 25mm) cu lungimea de 2m și un racord de canal din PVC cu Dn 16 cm, cu lungimea de 2m. Branșamentul proiectat se va lega în conducta Dn 200 mm F existentă pe Str. Subcetate, prin intermediul unui colier de priza 200/20mm. Racordul proiectat se va lega în gura de scurgere.

Execuția branșamentului de apă și a racordului de canalizare se va face prin săpătură deschisă.

-    Cișmea nr. 36 - Biserica Schitul Dârvari

-    branșament din polietilenă cu Dn 20 mm(D ext. = 25mm) cu lungimea de 2m și un racord de canal din PVC cu Dn 16 cm, cu lungimea de 3m. Branșamentul proiectat se va lega în conducta Dn 100 mm F existentă pe Str. Schitul Dârvari, prin intermediul unui colier de priza 100/20mm.

-8-

Racordul proiectat se va lega în gura de scurgere.

Execuția branșamentului de apă și a racordului de canalizare se va face prin săpătură deschisă.

- Cișmea nr. 37 - Biserica Mântuleasa

- branșament din polietilenă cu Dn 20 mm(D ext. - 25mm) cu lungimea de 2m și un racord de canal din PVC cu Dn 16 cm, cu lungimea de 2m. Branșamentul proiectat se va lega în conducta Dn 100 mm F existentă pe Str. Mântuleasa, prin intermediul unui colier de priza 100/20mm. Racordul proiectat se va lega în gura de scurgere.

Execuția branșamentului de apă și a racordului de canalizare se va face prin săpătură deschisă.

Cișmea nr. 38 - Bis^ -bra Iun Iun!:asBumb$c

lentȚdln^bqliân^nă cu Dn 20 mm(D ext. = 25mm) _    ■ vj^lcorcj de canaj djn pvq cu Dn 16


=n-ct


ranșamentul proiectat se va lega în o

Dn 300 mm F existentă pe Str. Toporași, prin intermediul unui colier de priza 300/20mm. Racordul proiectat se va lega în gura de scurgere.

Execuția branșamentului de apă și a racordului de canalizare se va face prin săpătură deschisă.

-=—Cișmea nr. 39

CONFORM CU ORIGINALUL

_


-    Biserica Constantin Brâncoveanu

-    branșament din polietilenă cu Dn 20 mm(D ext - 25mm) cu lungimea de 3m și un racord de canal din PVC cu Dn 16 cm, cu

'lungimea de 2m, Branșamentul proiectat se va lega în conducta Dn 180 mm PEID existentă pe Str. Râu) Mara, prin intermediul unei prize electrosudabile 180/25mm. Racordul proiectat se va lega în gura de scurgere.

Execuția branșamentului de apă și a racordului de canalizare se va face prin săpătură deschisă.

-    Cișmea nr. 40 - Biserica Dămăroaia

-    branșament din polietilenă cu Dn 20 mm(D ext. = 25mm) cu lungimea de 2m și un racord de canal din PVC cu Dn 16 cm, cu lungimea de 5m. Branșamentul proiectat se va lega în conducta Dn 100 mm Aubo existentă pe Str. Victor Daimaca, prin intermediul unui colier de priza 100/20mm. Racordul proiectat se va lega în gura de scurgere.

Execuția branșamentului de apă și a racordului de canalizare se va tace prin săpătură deschisă.

-    Cișmea nr. 41 - Biserica Ghencea Nașterea Domnului

-    branșament din polietilenă cu Dn 20 mm(D ext. = 25mm) cu lungimea de 3m și un racord de canal din PVC cu Dn 16 cm, cu lungimea de 2m. Branșamentul proiectat se va lega în conducta Dn 180 mm PEID existentă pe Str. Mărgeanului, prin intermediul unei prize electrosudabile. Racordul proiectat se va lega în gura de scurgere.

Execuția branșamentului de apă și a racordului de canalizare se va face prin săpătură deschisă.

-    Cișmea nr. 42 - Cimitirul Adormirea Maicii Domnului

-    branșament din polietilenă cu Dn 20 mm(D ext. - 25mm) cu lungimea de 2m și un racord de canal din PVC cu Dn 16 cm, cu lungimea de 3m. Branșamentul proiectat se va lega în conducta Dn 100 mm F existentă pe Str. Drumul (a Roșu, prin intermediul unui colier de priza 100/20mm. Racordul proiectat se va lega în canalul public Dn 25 cm existent pe Str. Drumul la Roșu, în căminul de vizitare amplasat pe canalizarea publică.

Execuția branșamentului de apă și a racordului de canalizare se va face prin săpătură deschisă.

Cișmea nr. 43- Biseric branșd^Xnt di lungim

Iungiirheârde2m Dnjî25 ripi PElif

< \ î ;


tilenă cu Dn 20 mm(D ext. = 25mm) cu acord de canal din PVC cu Dn 16 iF^nșamentul proiectat se va lega în o ită pe Str. lacobeni, prin interg^O• Biserica Schitul Maicilor

branșament din polietilenă cu Dn 20 mm(D ext. = 25mm) cu lungimea de 2m și un racord de canal din PVC cu Dn 16 cm, cu lungimea de 4m. Branșamentul proiectat se va lega în conducta Dn 150 mm, OL existentă pe aleea din fața bisericii, prin Intermediul unui colier de priza 150/20mm. Racordul proiectat se va lega în gura de scurgere.

Execuția branșamentului de apă și a racordului de canalizare se va face prin săpătură deschisă.

-    Cișmea nr. 45 - Biserica Sf. Antonie cel Mare

-    branșament din polietilenă cu Dn 20 mm(D ext. = 25mm) cu lungimea de 2m și un racord de canal din PVC cu Dn 16 cm, cu lungimea de 4m. Branșamentul proiectat se va lega în conducta Dn 250 mm F existentă pe Str. Jean Steriade, prin intermediul unui colier de priza 250/20mm. Racordul proiectat se va lega în canalul public Dn 80 cm existent pe Str. Jean Steriade, în căminul de vizitare amplasat pe canalizarea publică.

Execuția branșamentului de apă și a racordului de canalizare se va face prin săpătură deschisă.

-    Cișmea nr. 46 - Biserica Sf. loan Botezătorul - Ferentari

-    branșament din polietilenă cu Dn 20 mm(D ext. = 25mm) cu lungimea de 3m și uri racord de canal din PVC cu Dn 16 cm, cu lungimea de 2m. Branșamentul proiectat se va lega în conducta Dn 200 mm F existentă pe Calea Ferentari, prin intermediul unui colier de priza 200/20mm. Racordul proiectat se va lega în gura de scurgere.

Execuția branșamentului de apă și a racordului de canalizare se va face prin săpătură deschisă.

■3

-    Cișmea nr. 47 - Biserica Sf. loan Botezătorul - Pantelimon

-- branșament din polietilenă-cu Dn 20 mm(D oxt. = 25mm) cu-

lungimea de 3m și un racord de canal din PVC cu Dn 16 cm, cu lungimea de 2m. Branșamentul proiectat se va lega în conducta Dn 150 mm OL existentă pe Șos. Pantelimon, prin intermediul unui colier de priza 150/20mm. Racordul proiectat se va lega în gura de scurgere.

Execuția branșamentului de apă și a racordului de canalizare se va face prin săpătură deschisă.

Cișmea nr. 48 - Biserica.

- branșjjrneftt din $c lungj lun<

Dn2$0
țtoii Petru și Pavel

tilenă cu Dn 20 mm(D ext. = 25mm) cu icord de canal din PVC cu Dn 16 cm, c imentul proiectat se va lega în cond^ăS


tefît i pe str. Sfinții Apostoli, prin Intern^ $5p/20mm. gura de scurgere..
Executa branșamentului de apă și a racordului de canalizare se va face prin săpătură deschisă.


Cișmea nr. 49 - Teatrul Național - Bd. Carol I

-    branșament din polietilenă cu Dn 20 mtn(D ext. - 25mm) cu “Ibngimea de lOm și un racord de canal din PVC cu Dn 16 cm, cu

CONFORM CU ORIGINALUL1 ■ingirriea de 2m. Branșamentul proiectat se va lega în conducta " I >n 200 mm F existentă pe Bd. Carol I, prin intermediu, unui "colier de priza 200/20mm. Racordul proiectat se va lega în gura de scurgere.

Execuția branșamentului de apă și a racordului de canalizare se va face prin săpătură deschisă.

fișarea nr. 50 - Piața Unirii - Str. Halelor

-    branșament din polietilenă cu Dn 20 mm(D ext = 25mm) cu lungimea de 2m și un racord de canal din PVC cu Dn 16 cm, cu lungimea de 5m. Branșamentul proiectat se va lega în conducta Dn 300 mm OL existentă pe trotuarul de pe Str. Halelor, prin Intermediul unul colier de priza 300/20mm, Racordul proiectat se va lega în canalul public Dn 140/210 cm existent pe trotuarul de pe Str. Halelor, în căminul de vizitare amplasat pe canalizarea publică.

Execuția branșamentului de apă și a racordului de canalizare se va face prin săpătură deschisă.

Branșamentele vor fi echipat cu toate accesoriile necesare specifice unui branșament, respectiv:

-    Priză cu colier <j>20 mm din alamă, de diametrul conductei publice existente în zonă;

-    Robinet de priză Dn 20 mm cu "bouche a ele", montat subteran:

In căminele de branșament proiectate, din PVC, se vor monta bucle de măsura cu contor Dn 15 mm.

în căminele de racord proiectate, din PVC, se vor monta Capete antiretur.

După execuția branșamentului și racordului, constructorul are obligația de a executa proba de presiune și etanșeitate iar eventualele deficiențe de execuție vor fi remediate de acesta. După efectuarea probelor se va trece la umplerea săpăturii și ia compactarea pământului în straturi de 30 cm prin baterea cu maiul de mână sau mecanic. Carosabilul se va refece obligatoriu ia starea inițiala.

Toate materialele utilizate Ia execuția branșamentului și racordului vor avea certificat de calitate, accept sanitar, etc. și vor respecta, după caz, standardele românești în vigoare sau internaționale. Executantul trebuie să aibă asistentă tehnică, prin specialiștii de la firmele furnizoare. Conductele de PEID șt PVC se vor poza pe un strat de nisip de 10cm grosime, sub generatoarea tubului și se vor acoperi până la 30cm deasupra crestei tubului cu pământ ales, bine mărunții care nu conține pietre sau moloz.

Deschiderea lucrărilor și începerea execuției nu se vor face fără confirmarea deținătorilor de rețele subteraneasu^rawzițiilor acestora în teren, înainte de începerea săpătu^șe Vor verifjca toate cotele din proiect cu situația din teren. Pe tot timpul execji^lLrcrărilgrsavydrj^specta prevederile deținătorilor de rețele edilitare subterane.


Poziția exactă a rețelelor edil zonele de intersecție presiij'
-fExecutantul va lua toate măsurile de prote producerea de accidente sau deteriorarea rețel

Se vor monta cișmele apă stradală din aluminiu DURBAN 2 (ve^L&tâhșa anexată) Fântână publică automată de băut apă <|>1/2", se va am^Iasaf pe^Xcuvă de B.A. subterană, 0,36 x 0,36 m; H = 0,4 m, prin prinderea de aceâsta-cyj^ezoană de oțel. Aceste cuve se vor construi în trotuar la minimum 1,5 m de bordură pentru a nu fi lovite la curbe de autovehicule.    j


Pe timpul iernii se vor demonta de pe soclu fântânile de băut apă și se vor depozita la ADP-urile de sector, iar cuva de B.A. se va acoperi cu capace de fontă.

Se vor demonta contoarele Dn 15 mm de către ANB, și se vor depozita la ANB, asigurându-se golirea tuturor racordurilor pentru a nu îngheța în timpul iernii. Apa se va închide de la robinetul de priză.

S-au prevăzut îri documentație lucrările necesare pentru refacerea pavajelor și bordurilor de beton afectate de execuția fântânilor.


MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII

La elaborarea proiectului s-au respectat:

1)    Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006( care abrogă Legea Protecției Muncii 90/2001) ce a intrat în vigoare la data de 01.10.2006;

2)    Norme generale de protecție a muncii. Ediția 2002;

Prin proiect au fost prevăzute următoarele măsuri de protecția muncii:

-sprijinirea malurilor tranșeei de pozare a conductei

-sprijinirea și protecția rețelelor întâlnite în săpătură

-șanțuri pentru determinarea exactă a traseelor rețelelor existente din amplasament -parapete de împrejmuire a săpăturilor deschise și podețe de trecere pietonală -capace la cămine

-scări de acces în cămine

-instalare de panouri avertizoare precum și semnalizarea corespunzătoare a lucrării pe timp de noapte pentru pervenirea oricăror accidente

In timpul execuției lucrărilor, antreprenorul va lua toate măsurile de protecția muncii pentru evitarea accidentelor, având în vedere factorii de risc ce pot apărea pe parcursul execuției lucrărilor.

Dintre factorii de risc ce pot apărea pe diferitele stadii fizice, enumerăm:

Stadiu fizic_

Factori de risc (conf. Normativ cadru de acordare și i.ițjiî^re

echipamentului individual de protecție)

-terasamente

1,2,3,4,5,6,7,9,16,17,18,22,23,26,27,28.30,32,34,37

- montarea conductei-apă sau canalizare (inclusiv armături, demontări, remontări, etc.)

1,2,3,5,7,8,9,13,15,16,17,18,19,22,27,28,30,32,34

-lucrări cu betoane (inclusiv    demolări,

desfaceri,    refaceri

drumuri, etc)

k flsfi

liberările cu echipamentul de
L—/    __

Antreprenorul va urmări respectarea următoar^ornOrme-ee-teglementează activitatea de protecția muncii pentru care va face instructajul întregului personal ce se va ocupa de derularea lucrărilor:

1)    Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006( care abrogă Legea Protecției Muncii 90/2001) ce a intrat în vigoare la data de 01.10.2006;

2)    Norme generale de protecție a muncii. Ediția 2002

3)    Regulamentul privind protecția și igiena muncii în construcții avizat de MLPAT cu nr. 9/N/15.03.1993 -cap. 33 - Lucrări de alimentare cu apă și canalizări(art 1583 -1832);

4)    Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrările de zidărie, montaj.prefabricate și finisaje în construcții; Cod 27/1996

5)    Instrucțiuni pentru selecționarea și utilizarea mijloacelor individuale de protecție a feței și ochilor;Cod 2/1995

6)    Norme specifice de securitate a muncii pentru sudarea si tăierea metalelor. Cod 2/1998

7)    Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la înălțime. Cod 2/1998

8)    Norme specifice de securitate a muncii pentru evacuarea apelor uzate rezultate de la populație și din procesele tehnologice. Cod 19/1995

9)    Norme specifice de securitate a muncii pentru alimentări cu apă â localităților și

pentru nevoi tehnologice(captare,transport și distribuție). Cod 20/1995

10)    Norme specifice de securitate a muncii pentru producerea aerului comprimat. Cod 40/1996

11)    Norme specifice de protecție a muncii pentru îmbunătățiri funciare și irigații. Cod 71/1998

-13-

12)    Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul intern. Cod 6/1996

13)    Norme specifice de protecție a muncii pentru transportul și distribuția energiei electrice. Cod 65/1997

14)    Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea,transportul si depozitarea acetilenei. Cod 4/1998

15)    Norme specifice pentru gospodărie comunală și salubritate publică. Cod 31/1996

16)    Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea,transportul si depozitarea oxigenului și azotului. Cod 3/1994

17)    Nomativul-cadru de acordare și utilizare E.l.P.-urilor(Conform cap.lll-Criterii de acordare a echipamentului individual de protecție)

18)    lnstrucțiuni pentru selecția și utilizarea M.I.P.-lor. Cod 2/1995

19)    Decretul Consiliului de Stat nr. 400/1981

Toate echipamentele ce vor fi folosite vor trebui să aiba certificat de utilizare de ia factorii abilitați din cadrul M.M.P.S.
Cișmea Apa Stradala Aluminiu DUfiîîAW) CU ORIGINALUL

Elemente Cișmea:

cuva de scurgere din aluminiu turnat

organe de asamblare (prindere cuva superioara de piciorul cismelefj robinet special cu clapeta 3/8'.inclus in prețul de achiziție Dimensiuni:

Cuva de scurgere: 0460mm înălțime totala: 900mm Finisaj Elemente Metalice Cișmea Parc:

Vopsire in câmp electrostatic cu vopsea poliesterica, care asigura o protecție ridicata a suprafețelor.

Culori Regulare:

RAL 9005 (negru mat)

RAL 7016 (antracit)

RAL 6005 (verde)

Pentru comenzi speciale cișmelele stradale se pot vopsi in orice culoare din paletarui RAL (cost adițional, in fimerie de cantitate).Branșamentul de apă și racordul de canalizare se vor amplasa prin săpătură deschisă. Săpătura se va executa mecanizat de la 0-2 m adâncime și manual până la cota de pozare a conductei.

Sprijinirea tranșeii se va face cu dulapi metalici de inventar orizontali cu interspații de ia 0-20 cm sau cu alt sistem de sprijinire omologat și aflat în dotarea constructorului.

Excedentul de pământ va fi transportat Ia groapă iar pământul de umplutură la un depozit intermediar.

în cazul că pământul va fi depozitat în lungul șanțului, aceasta se v^fc^la o ’di^ de marginea șanțului,

Umplutura se face în straturi de 20 cm compactate manual și m^canizat^

Conform STAS 2914-84 tabel 2, terasamentele vor fi compacwte, compactare PROCTOR 95%-100%.

Umiditatea optimă de compactare stabilită conform STAS 1913/4. straturilor de umplutură (stropirea manuală în spatii înguste) în vedeYâa^reaîizării gradului de compactare PROCTOR 95%-100% la nivelul patului sistemului rutier.

Se vor respecta prescripțiile prevăzute în avizele celorlalți deținători de rețele, care vor fi obținute ulterior prezentului proiect.

Pozlțîa exactă a rețelelor edilitare care intersectează traseul branșamentului și racordului proiectate se va determina prin săpătură de sondaj în prezența deținătorilor de rețele edilitare, înainte de începerea lucrărilor. Poziția căminelor de branșament si răcori precum si traseul sau lungimea branșamentului si racordului pot suporta modificări funcție de avizele celorlalți

deținători de rețele, avize ce vor fi obținute ulterior întocmirii prezentului proiect. Pentru orice nepotrivire a datelor din proiect cu realitatea din teren (amplasare cămine, lungimi, adâncimi,etc.) se vor corecta prin Execuția racordului de naturale se face cu a
snșamentului de apă în apropierea conductei de gaze jr de (a Distrigaz.

întocmit,

'    ing. Alin^RJANLISTA REGLEMENTĂRILOR TEHN (SgNFORM CU ORIGINALUL pentru lucrări de alimentare cu a


A. Standarde de stat

SR

1343-1 2006

STAS

1478    1990

SR

4163-1 1995

SR

4163-2 1996

SR

4163-3 1996

STAS

6054    1985

SR

8591    1997

SR

11100-1/1993

SREN 14339

STAS

2914/84

SR EN 124/1996

STAS 1913/1 82

B. Leal si normative


•    Alimentări cu apă. Determinarea cantităților de apă pdt®ilă pentru,

localități.    ' Î'Z'-

•    Alimentări cu apă la construcții civile și industriale.    J'

•    Alimentări cu apă. Rețele de distribuție. Prescripții fundamentalele proiectare.

-    Alimentări cu apă. Rețele de distribuție. Prescripții de calcul.

■    Alimentări cu apă. Rețele de distribuție. Prescripții de execuție și exploatare.

-    Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheț. Zonarea teritoriului României.

-    Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.

•    Hidranți subterani de incendiu. //

-    Verificarea compactării umpluturilor^ terasamerftelo.r..

■    Dispozitive de acoperire și de închidere pentru cămine de vw^re și guri

de scurgere în zone carosabile și pjdțpnaj1    "

-    Determinarea umidității    Vțj

WIL-


LEGEA

NP 125

10 1995 2010

I

C

9

56

2013

2002

C

300

1994

O.M.I.

C

775

169

1998

1988

NP

133

2013

NP

120

2006


-    Lege privind calitatea în construcții.

■    Normativ privind fundarea construcțiilor pe pământuri sensibile la umezire colapsibile

-    Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor sanitare.

-    Normativ pentru verificarea calității și lucrărilor de construcții și instalații aferente.

-    Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.

-    Nomiele generale de prevenire șl stingere a incendiilor.

-    Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundațiilor construcțiilor civile și industriale.

■    Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de apă și canalizare a localităților.

•    Normativ privind cerințele de proiectare și execuție a excavațiilor adânci în zone urbane

C, Standarde si norme europene

ISO/TR 7474

DIN 8075
riKdin polietilenă de înaltă densitate. Rezistența chimică _    pâre urmează a fi transportate.

de calitate; teste.

V ■    întocmit,?!LISTA REGLEMENTĂRILOR TEH pentru lucrări de canalizare


A. Standarde de statSTAS 1916    2005

STAS 1846-2/2007 SREN 124/1996

STAS 2448/82 STAS 3051/91

STAS 6701/82 STAS 6054    1985

SR 8591    1997

STAS 2914/84 STAS 1913/1/82


-    Tuburi și piese de canalizare din beton simplu.

-    Canalizări exterioare. Determinarea debitelor de apă de canalizare.

-    Dispozitive de acoperire și de închidere pentru cămine de vizitare și guri de scurgere în zone carosabile și pietonale.

-    Canalizări. Cămine de vizitare. Prescripții de proiectare.

-    Canale ale rețelelor exterioare de canalizare. Prescripții fundamentale de proiectare.

-    Guri de scurgere.

-    Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheț. Zonarea teritoriului României.

-    Rețele edilitare subterane. Condiții desrripîas^re.'

-    Verificarea compactării umpluturilor ȘqerâsarnentelQr.

-    Determinarea umidității    far

l/tf


B. Legi și normative

LEGE 10 NP125

1995

2008

1

9

2013

C

56

2002

C

300

1994

O.M.I.

775

1998

NTPA

002

1997

C

169

1988

NP

133

2013

NP

120

2006


B9v


-    Lege privind calitatea în construcții. z

-    Normativ privind fundarea construcțiilobf(^g^nOn^n^§^sibile la

Umezire, colapsibile.    -2*22^

-    Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor sanitare.

-    Normativ pentru verificarea calității și lucrărilor de construcții și instalații aferente.

-    Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.

-    Normele generale de prevenire și stingere a incendiilor.

-    Normativ privind condițiile de evacuare a apei uzate în rețelele de canalizare ale localităților.

-    Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundațiilor construcțiilor civile și industriale.

-    Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de apă și canalizare a localităților.

-    Normativ privind cerințele de proiectare și execuție a excavațiilor adânci în zone urbane.

întocmit,

ing. AlineCÂRJAN


o.BEC-n* <2 UTIV'TftȚ»


AVIZAT,

Inspectoratul de Stat în Conșțr InspecProiect nr.2492

Branșamente apă și racorduri canal pentru fântânile publice automate

de băut apă, sector 1,2,3, 4,5, 6

kM DE CONTROL

ÎN FAZELE DETERMINANTE PENTRU REZISTENTA Șl STABILITATEA CONDUCTELOR Șl ACCESORIILOR DE APĂ

(inclusiv cămin)

în conformitate cu prevederile Legii Nr. 10/1995, Regulamentul privind controlul de stat al

calității în construcții (HG Nr. 272/1994) și Procedurii privind controlul statului în fazele de execuție determinante pentru rezistența și stabilitatea construcțiilor, Apa Nova București - Serviciul Studii, stabilește prezentul program de control la lucrarea: “ Branșamente apă și racorduri canal pentru fântânile publice automate de băut apă, sector 1,2,3,4,5,6".

Participanții la recepția lucrărilor vor fi anunțați cu 5 zile înainte de ajungerea în faza de execuție programată prin grija antreprenorului.

Nr.

crt


Denumirea lucrării ce se recepționează sau în faza de execuție determinantă pentru rezistența șl stabilitatea în construcții


1.1.

1.2.

1.3.


1

Conductă de alim. cu apă din PEID

- Predare amplasament -Trasare


Controlul execuției săpăturilor pentru^ Natura terenului de fundare


pozarea Conductei


Controlul pozării conductei verificându-se:

Cotele de pozare ale conductei Realizarea probei de presiune ia conductele de apă potabilă . PEID 25x2,3 mm


Apa Nova București - Serv. Proiectant,


Ing. Alina’Cârjan
Nr. și data;

-    Procesul verbal de recepție calitativă (PVRC)

-    Procesul verbal de control a lucrărilor în faze determinante (PVCFD)
S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A.
Nr.

Crt.

Denumirea lucrării

Ziua

1

Ziua

11

Ziua

iii

Ziua

IV

Ziua

V

Ziua

VI

Ziua

Vil

1.

Sondaje pentru rețele subterane

-

2.

Desfacere pavaje

3.

Săpături și sprijiniri

4.

Realizarea patului de pozare pentru tuburi de PEID și PVC

5.

Montarea tuburilor

6.

Executarea căminelor de vizitare

7.

Proba de etanșeitate și presiune

8.

Racordarea la rețeaua existentă

9,

Executarea umpluturii de deasupra conductelor, inclusiv compactarea

10.

Refacerea sistemului rutier

11.

Recepția lucrării

|    M

Numele și prenumele verificatorului atestat:

Nr.,648..Data..07.02.2018......

conform registrului de evidență


STANCIU GH. DANIEL Str, Virtuții Nr.12, BI.R11A, Ap.31 Firma

Adresă, telefon, fax...0723472l65..^....../P^

REFERAT

privind verificarea de calitate la cerința............B9.........„.........................................,................

DENWREJWDECT---CISMELE PUBLICE DE APA POTABILA AMPLASATE IN SECTOARELE U,3,4,5,6-BUCURESTI


'aza.. PT,...ce face obiectul contractului..PR.NR.2492„.

VOL.I-DOCUMENTATIE TEHNICA- CIȘMELE NR. 1-9,SECTOR 5 VOL.U-PIESE DESENATE-CISMELE NR. 1-9,SECTOR 5 VOL. I-DOCUMENTATIE TEHNICA-CISMELE NR.1-50,SECTOR 1,2,3,4,5,6 VOL.II-PIESE DESENATE-CISMELE NR.1-50,SECTOR 1,2,3,4,5,6

1. Date de identificare:

-    proiectant general...SC APA NOVA BUCUREȘTI SA..................................................................„........

-    proiectant de specialitate.,SC APA NOVA BUCUREȘTI SA-DPS.......................................................

investitor-.PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI..............................

-    amplasament: județ/sector..... 1,2,3,4,5,5.................„...localitate,.BUCUREȘTI....................................................

Str,............................................................nr.................................................cod poștal........

-    data prezentării proiectului pentru verificare...07.02.2018.........................................,..........................

2.Caracteristici principale ale proiectului și ale construcției

-BRANȘAMENTE APA-cu tub PE 80,SDR 1 l,Pn 10, Dext=25mm L= 220m pentru Cișmele publice BUC=59.

Legătură in rețeaua de apa existenta in strada.. Cămin branșament proiectat avand D=400ram,BUC=59. Se va efectua proba de presiune.Se montează bucla de măsură cu contor Dn 15mm.

-RACORDURI CANALIZARE-cu tub PVC SN8, Dext 160mm L=200m pentru Cișmele publice BUC=59.

Cămine de racord SG315 mm BUC=59.Legatura racordurilor in cămine de vizitare existente sau in gurile de scurgere.

3. Documente ce se prezintă la verificare:

-    Tema de proiectare:.CQNFORM BENEFICIAR..................................................................

-    Certificat de urbanism nr.    din..........emis de.......

-    Avize obținute............................................................................................................................

........AVIZ CTE APA NOVA ...din.........................................................................


-    Autorizația de construire: nr...........-......................emisă de...................-........................................................

-    Raportai expertizei tehnice (la proiecte de punere în siguranță la acțiunea seismelor, reab. termică, extinderi* modernizări}

-    Memoriul elaborat de proiectant în care se prezintă soluția adoptată pentru respectarea cerinței verificate,

-    Planșele desenate în care se prezintă soluția constructivă...PLAN SITUAȚIE SC. 1/500 BUC=59 PROFILE LONGITUDINALE BUC=21, DETALII MONTAJ BRANȘAMENTE. DETALIU MONTAJ RACORDURI,

DETALIU POZARE TUB PEID SI PVC, DETALIU CĂMIN BRANȘAMENT, DETALIU CĂMIN RACORD,

- Notă de calcul în care se fundamentează soluția propusă, programul de calcul și listing-ul.

-    Alte documente:...MEMORIU TEHNIC, CAIET SARCINI.

.PROGRAM CONTROL SI FAZE DETERMINANTE BRANȘAMENT APA SI RACORD CANAL LISTA REGLEMENTARILOR TEHNICE APAȘI CANAL

4. Concluzii asupra verificării: *"

a)    în urma verificării se consideră proiectul corespunzător, semnându-seji ștampilându-se conform

îndrumătorului:    f;7" GH. O7X

b)    în urma verificării se consideră prokctaTctfreSțHuizător.peftlru faza verificată șemnându-se conform

îndrumătorului, cu următoarele con^îțif obligatqț-fi aMi^r^auseîn^țoiect priț'grija investitorului de către proiectant;    Aexemplare


Am primit 4 exemplare Investitor / Proiectant

deviz general J CONFORM CU ORIGINALUL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului: “Clamele publice de apa potabila amplasate In    circulați

2,3,4,5,6“


ATB, sgHale al biserici, dector 1,CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea jl amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.000

0.000

O.OOC

o.ooc

0200

0.000

1-2.

Amenajarea terenului

0.000

0.000

O.OOC

O.00C

0.000

o.ooo

IA

Amenajări pentru protecția mediului si aducere la starea inițiala

11.177

2.416

2.124

0456

13200

2275

TOTAL CAPITOL 1

11.177

2.416

2.124

045S

13206

2275

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1. ICheltulet pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0-000

0.000

0.000

0206

0200

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare fl asistenți tehnici

3.1.

Studii de teren

15.000

3243

2.850

0.616

17250

3.859

3.2.

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

60.000

12.971

11.400

2.465

71.400

15436

3.3.

Proiectare fl inginerie

33.530

7249

6.371

1277

39.900

8.626

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție publică

27.754

6.000

5273

1.140

33.027

7.140

32.

Consultantă

83261

18.000

15220

3.420

99.080

21.420

3.6.

Asistentă tehnică

11.177

2.418

2.124

0.459

13200

2275

TOTAL CAPITOL 3

230.721

49.879

43.837

9.477

274257

59256

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru Investiția de baza

4.1.

Construcții el Instalații

558227

120212

106.177

22.954

665204

143.766

Ob.1

Clamele sectari

218M0

47.203

47.488

8.966

289226

56.171

4.1.1

Cișmea 01

10.844

2201

2.022

0437

12.666

2.738

4.12

Cișmea 02

9.468

2.047

1.799

0299

11267

2.436

4.12

Cișmea 03

10.474

2264

1.990

0.430

12.464

2.695

4.1.4

Cișmea 04

10.770

2.328

2.046

0.442

12217

2.771

4.1.5

Cișmea 05

11.118

2.404

2.112

0.467

13230

2280

4.1.8

Cișmea 08

8.591

1.857

1.632

0253

10224

2210

4.1.7

Cișmea 07

13.472

2.912

2.560

0.553

16.031

3.466

4.12

Cișmea 08

25.126

5.432

4.774

1.032

29.900

6.464

4.1.9

Cișmea 19

13266

2.932

2.577

0257

18.142

3.490

4.1.10

Cișmea 20

14.985

3.239

2.847

0.616

17232

3255

4.1.11

Cișmea 21

8.333

1.931

1.697

0267

10.630

2298

4.1.12

Cișmea 23

9.757

2.109

1.854

0.401

11.611

2210

4.1.13

Cișmea 30

13.378

2292

2.542

0250

15.920

3.442

4.1.14

Cișmea 32

12254

2.671

2.347

0207

14.701

3.178

4.1.15

Cișmea 33

13.020

2.815

2.474

0.535

15.494

3250

4.1.16

Cișmea 34

13.460

2.908

2.555

0.552

16.005

3.460

4.1.17

Cișmea 35

8.799

1.902

1.672

0.361

10471

2264

4.1.18

Cișmea 40

10.438

2257

1.983

0.429

12421

2.685

ObJ

Clamele aactor 2

111.642

24.736

27272

4286

132.854

28.721

4.1.19

Cișmea 09

14.064

3.040

2.672

0278

16.736

3.618

4.120

Cișmea 10

9.535

2.081

1.812

0292

11.347

2.453

4.121

Cișmea 11

11.547

2.496

2.194

0.474

13.741

2.971

4.122

Cișmea 22

9245

2.020

1.776

0294

11.121

2404

4.1.23

Cișmea 27

11.130

2.406

2.115

0457

13245

2.863

4.124

Cișmea 29

11280

2.439

2.143

0463

13.423

2.902

4.1.25

Cișmea 36

9287

2.008

1.764

0281

11.051

2289

4.126

Cișmea 37

8.708

1282

1.654

0258

10262

2240

4.127

Cișmea 47

10240

2235

1.965

0.425

12205

2260

4.128

Cișmea 49

16.407

3.547

3.117

0.674

19224

4221

obJ

Clamata sector 3

44.123

2.554

8.327

7276

52J80

7726»

4.129

Cișmea 12

12.993

2.809

2.469

0.534

15.461

3243

4.1.30

ssa^Cismea 25

9.763

2.111

1.855

0.401

11.618

2212

4.1.31

Zț<^tBM45

10262

2.219

1.950

0.422

12212

2.640

4.122

11.175

2.416

2.123

0.459

13289

2.875

OM

37246

8.052

7.077

7230

44.323

9282

[CONFORM CU ORIGIA

4.133

Cișmea 24

8366

1.787

1.57T

'' 0340

> .    9.837

2.127

4.1.34

Cișmea 39

9.792

2.117

1.861

0.402

11.653

2319

4.135

Cișmea 44

9.734

2.104

1.B49

0.400

11383

2304

4.1.36

Cișmea 48

9.454

2.044

1.796

0.388

11351

2.432

OU

Clamele «ector 5

106362

22.077

20.194

4.380

126.476

27.343

4.1.37

Cișmea 13

12342

2.647

2.326

0.503

14.568

3.150

4.1.38

Cișmea 14

7.349

1.719

1.510

0.327

9460

2.045

4.1.39

Cișmea 16

12.178

2.633

2.314

0.500

14491

3.133

4.1.40

Cișmea 17

13.348

2.886

2.536

0.548

15.884

3.434

4.1.41

Cișmea 18

10.388

2346

1.974

0427

12.362

2.673

4.1.42

Cișmea 28

11.824

2.556

2347

0.486

14.070

3.042

4.1.43

Cișmea 38

11.170

2.415

2.122

0.459

13.292

2374

4.1.44

Cișmea 41

9.464

2.046

1.798

0.389

11.262

2.435

4.145

Cișmea 43

8.582

1.855

1.631

0.353

10313

2308

4.1.48

Cișmea 46

9.137

1.975

1.736

0375

10.873

2351

ob.e

Clamai» sector 6

41.123

8.890

7.616

1.660

48.937

16580

4.1.47

Cișmea 15

9.959

2.153

1.892

0.409

11.851

2352

4.1.48

Cișmea 26

8.722

1.886

1.657

0.358

10.379

2344

4.1.48

Cișmea 31

12.748

2.756

2.422

0.524

15.172

3380

4.1.50

Cișmea 42

9.693

2.096

1.842

0398

11335

2.494

4.2.

Monta) utilaje tehnologice

0.000

0300

0.000

0.000

0300

0.000

43.

Utilaje,echipamente tehnologice sl funcționale cu montai

0.000

0300

0.000

0.000

0300

0.000

4.4.

Utilaje tara montaj sl echipamente de transport

0.000

0.000

0300

0.000

0300

0.000

43.

Dotări

0.000

0.000

0.000

0300

0300

0300

4.6.

Activa necorporala

0.000

0300

0300

0300

0300

0300

TOTAL CAPITOL 4

558327

120.812

100.177

22354

665304

143.766

CAPITOLUL 5 Alte chettulsll

5.1

Organizarea de șantier

27341

6341

5309

1.148

33350

7.188

5.1.1

5.1.2

Lucrări de construcții

16.765

3.624

3.185

0.689

19.950

4313

Cheltuieli conexe organizării șantierului

11.177

2.416

2.124

0459

13.300

2375

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare

53.1. Comisioane, taxe șl cote legale

53.1.1. Inspectoratul In construcții

4.107

0.888

0.000

0.000

4.107

0.888

53.13. Casa constructorului

2.934

0.634

0.000

0.000

2.934

0.834

53.2. Costul creditului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

53.

Cheltuieli diverse șt neprevăzute

55.883

12.081

10.618

2395

66.500

14377

TOTAL CAPITOL 5

90.865

19344

15327

3443

106.792

23.087

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice el teste sl predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

2.000

0.432

0.380

0.082

2.380

0.515

63.

Probe tehnologice

10.000

2.182

1.900

0411

11.900

2.573

TOTAL CAPITOL 6

12.000

2304

2380

0493

14300

3.087

TOTAL GENERAL

903.590

195.345

170.344

36.826

1,073.934

232.172

Din care C + M

586.768

126.852

111.486

24.102

698.254

150.954

Beneficiar

Proiectant Apa Nova București


Primăria Municipiului BucureștiAnexa nr. 2 la HCGMB nr


Indicatori tehnico - economic


Branșamente

Număr de branșamente:..............................50    buc.

«

Cămine de vizitare:.......................................50    buc.

Bucle de măsură:..........................................50    buc.

Lungime totală branșamente:....................186 ml

Material polietilenă Dn 20 mm (D exterior = 25 mm)


Racorduri

Număr de racorduri:....................................50 buc.

Lungime totală racorduri:........................... 154 ml

Material: PVC Dv 160 mm

Cișmele

Cișmea aluminiu DURBAN 2:......................50 buc

Durata de execuție

- 7 zile pentru o cișmea.

Valoarea totală a investiției este de :..................... 1.073.934 lei cu TVA

Din care C + M:..........................................................698.254 lei cu TVA