Hotărârea nr. 22/2018

HOTARAREnr. 22 din 2018-01-17 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI DE A HOTARA ASOCIEREA CU PERSOANE JURIDICE, ROMANE SAU STRAINE, CU ORGANIZATII NEGUVERNAMENTALE SI CU ALTI PARTENERI SOCIALI, IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC LOCAL CU PRIVIRE LA REPARATIILE IMPREJURIMILOR CIMITIRELOR SITUATE PE RAZA SECTORULUI 4
Consiliul General al Municipiului București

' - ..    ' r I ' -;/

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București de a hotărî asocierea cu persoane juridice, române sau străine, cu organizații neguvernamentale și cu alți parteneri sociali, în vederea finanțării și realizării în comun a

lucrărilor de interes public local cu privire la reparațiile împrejurimilor cimitirelor situate pe raza Sectorului 4

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare Urbană - Direcția de Mediu nr. 156/11.01.2018;

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 4/15.01.2018, raportul Comisiei pentru relații cu organizații neguvernamentale și alți parteneri sociali nr. 1/15.01.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 25/16.01.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa Primăriei Sectorului 4 nr. P.5/1405/21.12.2017, înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 7065/28.12.2017 si la Direcția de Mediu cu nr. 147/10.01.2018;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 341/18.12.2017, privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4 de a hotărî asocierea cu persoane juridice, române sau străine, cu organizații neguvernamentale și cu alți parteneri sociali, în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor de interes public local cu privire la reparațiile împrejurimilor cimitirelor situate pe raza Sectorului 4;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2) lit. q), alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 4 să hotărască cu privire la asocierea cu persoane juridice, române sau străine, cu organizații neguvernamentale și cu alți parteneri sociali, în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor de interes public local cu privire la reparațiile împrejurimilor cimitirelor situate pe raza Sectorului 4.


Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și aparatului de specialitate al Primăriei Sectorului 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.01.2018.


București, 17.01.2018 Nr. 22