Hotărârea nr. 220/2018

HOTARAREnr. 220 din 2018-04-19 PRIVIND APROBAREA "NORMELOR PENTRU AVIZAREA, AUTORIZAREA, COORDONAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR DE INFRASTRUCTURA (TEHNICO - EDILITARE SI STRADALE) DE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI" INCETEAZA APLICABILITATEA H.C.G.M.B. NR. 573/2017X,


CONFORM CU ORI'

   A

Consiliul General al Municipiului București ROMAN IA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico - edilitare și stradale) de pe teritoriul municipiului

București”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Servicii Publice - Direcția Servicii Integrate nr. 816/11.04.2018, al Direcției Urbanism nr. 211/11.04.2018 și al Direcției de Mediu nr. 2660/11.04.2018;

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice nr. 10/17.04.2018, raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 17/18.04.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 225/18.04.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată și actualizată;

-    Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 4 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 10/2018 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului General, precum și modificarea unor Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 84/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului General;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 304/2009 privind aprobarea normelor de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul municipiului București;

-    Standardului român - SR 8591/1997 privind rețelele edilitare subterane. Condiții de amplasare;

Cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările


ulterioare;

CONSILIUL GENERAl AL MUNICIPIULU.-p^v^v,. HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă "Normele pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico - edilitare și stradale) de pe teritoriul municipiului București", prevăzute în anexa nr. 1.

Art.2 Se aprobă componența Comisiei de Coordonare a Proiectării lucrărilor de infrastructură din cadrul Direcției Generale Servicii Publice - Direcția Servicii Integrate și documentația necesară pentru obținerea avizului Comisiei de Coordonare a Proiectării prevăzută în anexa nr. 2.

Art.3 Se aprobă prevederile obligatorii ce trebuie cuprinse în conținutul Avizului de traseu eliberat de administratorul domeniului public (Administrația Străzilor, Administrațiile Domeniului Public de Sector), direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București sau ale primăriilor sectoarelor 1 - 6, după caz, prevăzute în anexa nr. 3.

Art.4 Se aprobă documentația necesară obținerii Avizului de Intervenție conform anexei nr. 4.

Art.5 Se aprobă documentația necesară obținerii Certificatului de Urbanism aferent rețelelor edilitare și ale altor lucrări cu caracter tehnico - edilitar ce se desfășoară pe domeniul public al municipiului București conform anexei nr. 5

Art.6 Anexele 1 - 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 Hotărârea C.G.M.B. nr. 573/2017 își încetează aplicabilitatea.

Art.8 Nerespectarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico - edilitare și stradale) de pe teritoriul municipiului București" constituie contravenție și se sancționează conform anexei nr. 1 cap. VI.

Ârt.9 Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 10 zile de la data aducerii la cunoștința publică.

Art.10 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București, Direcțiile de Poliție Locală ale Sectoarelor 1 - 6, Administrația Străzilor, Primăriile Sectoarelor 1 - 6 București, Administrațiile Domeniului Public de sector, operatorul serviciului de transport public, operatorul serviciului public de apă potabilă și canalizare, operatorul serviciului public de alimentare cu energie termică, operatorul serviciului de iluminat public, S.C. Distrigaz Sud Rețele SRL, SC Telekom Romania Communications SA, S.C. E-Distribuție Muntenia S.A., S.C. Metrorex S.A, SC Netcity Telecom SRL vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 19.04.2018.


Marian Orlahdo Culțea

București. 19.04.2^1 S» Nr. 220    ' J '/

\\ AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI.


Georgiana Zamfir


Bdu! Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013. sector 5 București. România: tel.: 021 305 55 00: w,vv;.pmb.ro

Pag 2

Anexa 1Anexa nr- 1Norme pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico - edilitare și stradale) de pe teritoriul municipiului București

Capitolul I Dispoziții Generale

Art. 1 Prevederile prezentei hotărâri se aplică lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de orice categorie și care aduc atingere domeniului public al municipiului București.

Art. 2 Prezenta hotărâre stabilește principiile, cadrul generai și procedurile privind programarea, coordonarea, avizarea, autorizarea și execuția de lucrări, precum și responsabilitățile autorităților administrației publice locale și ale instituțiilor publice implicate în domeniul construcțiilor ce se execută în municipiul București.

Art. 3 Executarea de lucrări pe domeniul public, autorizate conform Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția branșamentelor și a racordurilor, se poate face numai după includerea și aprobarea lor în Programul Coordonator Anual.

Capitolul II Competente și responsabilități

Art. 4 Primăria Municipiului București prin direcția de specialitate va emite autorizațiile de construire, avizele și acordurile legale pentru execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul municipiului București conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 5 Primarul General aprobă Programul Coordonator Anual.

Capitolul III Definiții și proceduri

Art. 6 în înțelesul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

Programul Coordonator Anual - cuprinde programarea execuției și stabilirea duratei tuturor lucrărilor tehnico - edilitare și a lucrărilor de modernizare/reabilitare străzi, poduri, pasaje pe teritoriul municipiului București, conform art. 3 Anexa nr. 1.

Infrastructură - se înțelege totalitatea rețelelor edilitare (tehnico-edilitare și stradale) care asigură accesibilitatea la o zonă teritorială și funcționabilitatea acesteia (de locuit, de exploatare industrială, agricolă, turistică, etc.)

Lucrările de infrastructură - constau în modernizarea, reabilitarea, extinderea și înlocuirea rețelelor de distribuție pentru: apă - canal, gaze, electrice, iluminat public, termoficare, comunicații electronice, semaforizare, a rețelelor de transport (de suprafață și subteran), precum și lucrări de modernizare și/sau reabilitări străzi, poduri și pasaje.

Stradă modernizată - este acea arteră pe care s-au executat lucrări de refacere în carosabil și trotuar inclusiv a fundației și rețelelor tehnico - edilitare, dotarea cu mobilier stradal, după caz.

Stradă reabilitată - este acea stradă la care s-au executat lucrări de frezare a stratului de uzură vechi și așternere de mixturi asfaitice noi sau de înlocuire a pavajului vechi cu unu’ nou și/sau lucrări punctuale de infrastructură, dacă pe zonele frezate se constată

CONFORM CU ORIGINALUL

de rețea, cu o lungime~nfigde 60 metri liniari


Branșamentul - este acel tronson (ml), folosit pentru racordarea consumatorilor la rețeaua de bază, în vederea asigurării unei utilități.

Certificatul de Urbanism - este actul de informare prin care autoritățile locale:

a)    fac cunoscute solicitantului informațiile privind regimul juridic, economic și tehnic al terenurilor și construcțiilor existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice și ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate și aprobate potrivit legii;

b)    stabilesc cerințele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcție de specificul amplasamentului;

c)    stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizării;

d)    încunoștințează investitorul/solicitantul cu privire la obligația de a contacta autoritatea competentă pentru protecția mediului, în scopul obținerii punctului de vedere și, după caz, al actului administrativ al acesteia, necesare în vederea autorizării”.

Autorizația de construire - constituie actul final de autoritate al administrației publice locale pe baza căruia este permisă executarea lucrărilor de construcții corespunzător măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea și postutilizarea construcțiilor”.

Avizul Comisiei de Coordonare a Proiectării - document prin care, în urma analizei proiectelor și planului coordonator, se exprimă acordul pentru execuția lucrării solicitate, cu respectarea avizelor obținute la proiect și cu asigurarea funcționării simultane cu rețelele de infrastructură existente.

Avarie la rețelele tehnico-edilitare - se înțelege întreruperea furnizării unei utilități sau a unui serviciu, sau furnizarea acestora la alți parametri decât cei proiectați, ca urmare a apariției unui accident tehnic.

Avarie la rețeaua stradală - degradare locală a covorului asfaltic, a pavajului sau a infrastructurii; cămin edilitar neadus la cota străzii sau surpat; borduri dislocate sau degradate și avarii la instalații de semaforizare, marcaje rutiere, indicatoare rutiere; avarie la instalația de alimentare cu energie electrică, la instalația de detectare a incendiilor, la instalația de evacuare a apei, la pereți, tavane, stâlpi, balustrade, în cazul lucrărilor de artă din municipiul București (poduri și pasaje); avarie la mobilierul stradal; avarie la sistemul de management al traficului.

Avarie la rețeaua proprie a transportului public de suprafață (calea de rulare) -

degradare locală a pieselor de cale, a dalelor, a șinelor de tramvai precum și degradarea carosabilului în zona căii de rulare și/sau în zona de responsabilitate a RATB; avarii la rețeaua subterană de curent continuu și la stâlpii rețelei de contact de tramvaie și troleibuze.

Remedierea avariei la rețelele tehnico-edilitare - reprezintă repunerea în funcțiune a utilității/serviciului la parametrii proiectați.

Remedierea avariei la rețeaua stradală - reprezintă aducerea la starea inițială a covorului asfaltic, a pavajului sau a infrastructurii; refacerea/aducerea la cotă a căminelor edilitare; înlocuirea bordurilor dislocate sau degradate; remedierea avariilor la instalațiile de semaforizare, marcajele rutiere, indicatoarele rutiere; remedierea avariei la rețeaua stradală, la instalația de alimentare cu energie electrică, la instalația de detectare a incendiilor, la instalația de evacuare a apei, la pereți, tavane, stâlpi, balustrade, în cazul lucrărilor de artă din municipiul București (poduri și pasaje); remedierea avariei la mobilierul stradal; remedierea avariei la sistemul de management al traficului.

CONFORM CU ORIGIM

_

de responsabilitate a RATB; remedierea avariilor la rețeaua subterană de curent continuu și la stâlpii rețelei de contact de tramvaie și troleibuze.

Art. 7 Proiectul aflat în faza de autorizare va fi corelat cu toate celelalte proiecte și lucrări de infrastructură din zonă prin Comisia de Coordonare a Proiectării lucrărilor de infrastructură din cadrul Primăriei Municipiului București.

Art. 8 (1) Branșamentele și racordurile la rețelele edilitare ce deservesc diverși consumatori nu pot avea lungimi mai mari de 60 ml (metri liniari).

(2) în cazul în care distanța dintre rețeaua edilitară (sursa) și consumator este mai mare de 60 ml (metri liniari), atunci se impune extinderea rețelei edilitare până în dreptul consumatorului”.

Capitolul IV Avizul de intervenție în domeniul public pentru remedierea avariilor

Art. 9 (1) Lucrările de întreținere curentă și remediere a avariilor la rețelele de infrastructură (tehnico-edilitare si stradale) se vor executa pe baza Avizelor de Intervenție în domeniul public eliberate de către Primăria Municipiului București prin direcția de specialitate administratorilor de rețele tehnico-edilitare și stradale.

(2)    Durata acestor lucrări nu poate depăși 48 ore.

(3)    Pentru situații excepționale, atunci când din motive obiective, în urma analizei de către emitentul Avizului de Intervenție în domeniul public, rezultă necesitatea prelungirii acestui termen, acesta se poate prelungi cu alte 48 de ore.

(4)    Avizele de intervenție în domeniul public se eliberează pe o perioadă stabilită de emitent, numai după ce solicitantul prezintă procesele-verbale de recepție a zonelor afectate, încheiate cu administratorii domeniului public pentru lucrările executate anterior solicitării. în vederea stabilirii zonei de valabilitate a Avizului de Intervenție, emitentul poate solicita documentele prevăzute de lege în baza cărora au fost construite rețelele tehnico-edilitare și stradale.

(5)    Lucrările de remediere a avariilor vor începe numai după obținerea acordului direcției de specialitate. în acest sens, executantul va transmite direcției de specialitate, înaintea începerii execuției, listele și schițele lucrărilor solicitate care vor conține elementele de identificare a amplasamentului, tipul intervenției, zonele afectate, perioada execuției și societățilejesponsabile cu aducerea la starea inițială a suprafețelor afectate.

(6)    în cazuri excepționale, atunci când avariile creează un pericol deosebit, lucrările pot începe imediat cu anunțarea telefonică a direcției de specialitate, în zilele de luni până vineri, în intervalul orar O8°°-1 600 și la Dispeceratul Primăriei Municipiului București în intervalul orar 16°°-O800, precum și în zilele de sâmbătă, duminică și în cursul sărbătorilor legale.

(7)    Documentația aferentă lucrărilor anunțate telefonic va fi prezentată direcției de specialitate în cursul zilei sau în prima zi lucrătoare după producerea avariei.

(8)    Fiecare lucrare de remediere a avariilor va primi un număr de înregistrare propriu de la direcția de specialitate.

(9)    O copie a Avizului de Intervenție în domeniul public pe care se va menționa numărul de înregistrare propriu se va păstra la punctul de lucru, pentru a fi prezentată la cererea organelor de control ale Primăriei Municipiului București și ale primăriilor sectoarelor 1-6. Deținătorul de aviz are responsabilitatea organizării evidenței acestor copii.

Capitolul V Responsabilități


Art. 10 (1) Administratorii rețelelor și constructorii lucrărilor edilitare răspund de calitatea acestora și sunt obligați să mențină la cota drumului capacele de vizitare după terminarea lucrărilor din subteran.

(2)    în cazul producerii de tasări pe traseele rețelelor edilitare cauzate de defecțiuni la acestea sau de execuția necorespunzătoare a umpluturilor și pavajelor, sarcina refacerii revine constructorilor și administratorilor de rețele și se verifică în conformitate cu prevederile legale.

(3)    Administratorii de rețele au obligația de a realiza imediat după terminarea lucrărilor din subteran legătura acestora la rețeaua existentă.

(4)    Administratorii rețelelor și constructorii lucrărilor edilitare răspund de viabilitatea materialului dendrologic (arbori, arbuști) situați pe traseul lucrărilor, fiind direct răspunzători de eventualele accidente și pagube produse ca urmare a acestora.

Art. 11 Urmărirea respectării condițiilor din avizul de intervenție/autorizația de construire cu privire la aducerea la starea inițială a zonelor afectate de lucrări se face de către administratorii domeniului public, direcțiile de specialitate din primăriile sectoarelor 1-6 sau Primăria Municipiului București, după caz.

Art. 12 (1) în termen de maxim 5 zile de la data termenului avizat/autorizat, constructorul și administratorul rețelelor vor solicita în scris administratorilor domeniului public (Administrația Străzilor, A.D.P-urilor de sector) sau direcțiilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București sau ale primăriilor sectoarelor 1-6, după caz recepția preliminară a zonelor afectate de lucrări, inclusiv privind starea materialului dendrologic (arbori, arbuști) și a spațiilor verzi; un exemplar al proceselor-verbale de recepție va fi înaintat emitentului avizului de intervenției/autorizației de construire.

(2)    Recepția lucrărilor de refacere a zonelor afectate de lucrări se face de către comisii de recepție, conform procedurii administratorului de drum.

(3)    Comisia de recepție va trece la efectuarea recepției în termen de maxim 5 zile de la data comunicării beneficiarului că lucrarea a fost finalizată.

Art. 13 (1) Comisia de recepție va încheia procesul-verbal de recepție preliminară a lucrărilor de refacere a zonelor afectate, inclusiv prezentarea stării materialului dendrologic (arbori, arbuști) și a spațiilor verzi, consemnând constatările privind calitatea acestora și dacă este cazuL remedierile necesare și termenele de realizare a remedierilor.

(2) în cazul în care lucrările nu corespund prescripțiilor tehnice se va refuza recepția, consemnându-se în procesul-verbal cauzele refuzului, condițiile de remediere și data pentru o noua recepție preliminară.

Art. 14 în cazul în care până la recepția finală se produc tasări sau degradări ale tuturor zonelor afectate de lucrările în cauză, inclusiv degradări ale materialului dendrologic (arbori, arbuști) și a spațiilor verzi, administratorul de rețele și constructorul sunt obligați să urmărească și să intervină operativ pentru înlăturarea deficiențelor apărute și remedierea situației, fiind direct răspunzători de eventualele accidente și pagube produse ca urmare a acestora.

Art. 15 (1) La expirarea perioadei prevăzute în procesul-verbal de recepție preliminară, administratorul de rețele va solicita în termen de maxim 5 zile serviciilor de specialitate recepția finală a zonelor afectate.

(2) în termen de maxim 5 zile de la data solicitării, comisia va preceda la efectuarea ;r - pilei și va iei - smi procesul-verbal de r : știe finală a venelor afectate,

țațelor
refacă suprafețele în conformitate cu verbal.


Art. 17 Refacerea zonelor afectate de lucrările tehnico-edilitare se va face în baza contractului, contractului subsecvent al acordului cadru încheiat între administratorii de rețea și constructorul de drum. Contractul, contractul subsecvent al acordului cadru trebuie să prevadă suprafața totală de asfaltare din zona afectată. în cazul străzilor aflate în perioada de garanție/postgaranție (întreținere) refacerea suprafețelor afectate se va face în baza contractului încheiat între administratorul de rețea și societatea care are în garanție/postgaranție (întreținere) artera respectivă.

Art. 18 în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii comenzii ferme de refacere a zonelor afectate de lucrări de la administratorul de rețea, societatea care are în garanție/postgaranție (întreținere) artera are obligația de a aduce la starea inițială zonele afectate.

Capitolul VI Sancțiuni

Art. 19 (1) Nerespectarea „Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico - edilitare și stradale) de pe teritoriul municipiului București” constituie contravenție și se sancționează după cum urmează:

a)    încălcarea prevederilor art. 9 alin.(1), (5), (6), (7) și (9), art. 10, art. 11, art. 12 alin. (1), art. 14, art. 15 alin. (1), art. 16 și art. 17 cu amendă de la 2500 la 5000 lei.

b)    încălcarea prevederilor art. 18 cu amendă de 5000 lei.

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către Primarul General al Municipiului București și împuterniciții acestuia, precum și de către primarii sectoarelor 1-6 și împuterniciții acestora, după caz./j


'VANEXA nr. 2

O.G/H Z2.0jZQ1(


COMPONENȚA

COMISIEI DE COORDONARE A PROIECTĂRII

-    PREȘEDINTE - Director Direcție Generală de Specialitate

-    VICEPREȘEDINTE - Director Direcție de Specialitate

-    SECRETAR    - Șef Serviciu Direcție Specialitate

MEMBRII:

1.    Reprezentantul Direcției Urbanism din Primăria Municipiului București;

2.    Reprezentantul Direcției Generale Infrastructură și al Direcției Transporturi din Primăria Municipiului București;

3.    Reprezentantul Direcției de Mediu din Primăria Municipiului București;

4.    Delegați împuterniciți cu drept de decizie de către administratorii de rețele:

-    operatorul serviciului public de alimentare cu energie termică;

-    operatorul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;

-    operatorul serviciului de transport public local;

-    operatorul serviciului de iluminat public;

-    SC DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL;

-    SC E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA;

-    SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA;

-    SC NETCITY TELECOM SRL.

5. Delegați ai administrației locale/centrale după caz:

-    Reprezentanții primăriilor sectoarelor 1-6: ADP-uri, etc;

-    Reprezentantul Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement;

-    Reprezentantul Brigăzii de Poliție Rutieră;

-    Reprezentantul Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Municipiului București;

-    Reprezentantul Administrației Străzilor;

-    Reprezentanții altor instituții/societăți prevăzute în Certificatul de Urbanism.

DOCUMENTAȚIA NECESAI<A_^--

PENTRU OBȚINEREA AVIZULUI COMISIEI DE COORDONARE A PROIECTĂRII

-    SOLICITARE din partea administratorului de rețea;

-    MEMORIU JUSTIFICATIV întocmit de administratorul de rețea;

-    CERTIFICAT DE URBANISM;

-    PLAN ANEXĂ LA CERTIFICATUL DE URBANISM;

-    AVIZ OPERATOR SERVICIU PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ;

-    AVIZ OPERATOR SERVICIU PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ Șl DE CANALIZARE

-    AVIZ OPERATOR SERVICIU DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL;

-    AVIZ OPERATOR SERVICIU DE ILUMINAT PUBLIC;

-    AVIZ SC E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA;

-    AVIZ SC DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL;

-    AVIZ SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA;

-    AVIZ SC NETCITY TELECOM SRL;

-    AVIZ ADMINISTRATORUL DOMENIULUI PUBLIC;

-    AVIZ direcții de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București sau ale primăriilor sectoarelor 1-6, după caz;

-    PLAN COORDONATOR CU TABEL COORDONATOR SEMNAT (2 EX.)

(profile transversale, după caz);

-    DOVADA DE ACHITARE A TAXEI plătită la casieria Primăriei Municipiului București;

-    ALTE AVIZE.

Toate documentele vor fi depuse în copie.
ANEXA nr. 3

H* C, (y 14.


Prevederi obligatorii ce trebuie cuprins&-îft-cOTTținutul Avizului de traseu eliberat de administratorul domeniului public

Avizul emis de administratorul domeniului public (Administrația Străzilor, Administrațiile Domeniului Public de Sector), direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București sau ale primăriilor sectoarelor 1-6, va cuprinde obligatoriu următoarele prevederi:

-    Denumirea lucrării;

-    Suprafața estimată din domeniul public afectată de lucrare;

-    Descrierea traseului cu menționarea zonelor afectate (carosabil, trotuar, spații verzi cu localizarea exactă a arborilor și arbuștilor și cu precizarea distanței rețelei față de axa fiecărui arbore/arbust situat pe traseul lucrării);

-    Anul în care au fost executate ultimele lucrări de reabilitare/modernizare a străzilor de pe traseul lucrării. în cazul străzilor aflate în perioada de garanție/postgaranție (întreținere) administratorul domeniului public va indica în aviz operatorul economic care asigură garanția lucrărilor în vederea încheierii cu acesta a contractului de aducere la starea inițială a suprafețelor afectate. în cazul străzilor care nu se află în perioada de garanție/postgaranție (întreținere) refacerea zonelor afectate de lucrările tehnico-edilitare se va face în baza contractului sau contractului cadru încheiat între administratorii de rețea și constructorul de drum și verificat de emitentul Autorizației de Construire.

-    Totodată, în cadrul avizului, se vor menționa condițiile de lucru pe timp friguros, după cum urmează:

o Se va lucra în regim prelungit (inclusiv sâmbătă și duminică); o Zona de lucru va fi împrejmuită și semnalizată conform normelor legale în

vigoare;

o în perioada în care vremea nefavorabilă face imposibilă refacerea la starea inițială a zonelor afectate (beton de ciment, îmbrăcăminte asfaltică) lucrările vor respecta obligatoriu următoarele condiții:

1.    Materialul rezultat din desfacerile de pavaje și săpături va fi evacuat obligatoriu, întreaga umplutură urmând a se executa cu nisip bine compactat;

2.    Se vor realiza refaceri provizorii prin blocaj de pavele;

3.    Administratorii rețelelor și executanții lucrărilor vor urmări permanent starea refacerilor provizorii și vor interveni imediat ce condițiile meteorologice vor permite acest lucru;

4.    Lucrările vor fi atacate pe tronsoane de maximum 30 ml, pentru a putea fi închise imediat;

5.    Se vor lua toate măsurile ca în zona de lucru să nu fie obstrucționat accesul utilajelor de deszăpezire/combaterea poleiului. Titularul prezentului aviz va fi direct răspunzător pentru orice pagube materiale create operatorilor care asigură deszăpezirea/combaterea poleiului.ANEXA nr. 4


Documentația<«eeesSraTn vederea obținerii Avizului de Intervenție în domeniul public

în vederea obținerii Avizului de Intervenție în domeniul public, administratorii rețelelor edilitare vor prezenta:

-    adresa de solicitare a Avizului depusă de administratorul de rețea;

-    procesele-verbale de recepție a zonelor afectate pentru toate lucrările executate de administrator anterior solicitării;

-    Pentru străzile aflate în garanție/întreținere, contractul, contractul subsecvent al acordului cadru încheiat între administratorul de rețea și constructorul de drum (care are în garanție/postgaranție - întreținere, artera respectivă). Acest contract se va încheia și va fi prezentat Primăriei Municipiului București până la data de 01 decembrie a anului în curs pentru anul următor. Pentru fiecare lucrare de remediere a avariilor pe aceste străzi administratorul de rețea are obligația transmiterii unei comenzi ferme de aducere la starea inițială a suprafețelor afectate către constructorul de drum. în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii comenzii ferme de refacere a zonelor afectate de lucrări de la administratorul de rețea, societatea care are în garanție/postgaranție (întreținere) artera are obligația de a aduce la starea inițială zonele afectate.

-    alte documente doveditoare solicitate de emitent.


ANEXA nr. 5
Documentația necesară obțineriTCertțffcatului de Urbanism aferent rețelelor edilitare și ale altor lucrări cu caraqț^rțghfwee^fedilitar ce se desfășoară pe domeniul public al municipiului București

Cerere tip (formular model F1 din Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare);

Scurta descriere a solicitării;

Extras de carte funciară, pentru informare, la zi (pentru branșamente și racorduri);

Elementele de identificare ale solicitantului;

Avizul tehnic de racordare sau/și extindere al operatorului de rețea;

Elementele de identificare ale imobilului pentru care se solicită emiterea Certificatului de Urbanism;

Autorizația de Construire pentru imobilele ce urmează a fi deservite de utilități în cazul în care acestea sunt în construcție sau finalizate;

Plan cadastral (sc. 1:500, 2 exemplare). Pentru investiții ce se desfășoară pe suprefețe foarte mari se pot admite planuri cadastrale la una din scările: 1:2000, 1:5000 în 2 exemplare;

Plan încadrare în teritoriu (sc. 1:2000, 1 exemplar).

Taxa CU;

alte documente doveditoare solicitate de emitent.

Planurile vor fi eliberate, la cerere, de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București. Planurile vor fi completate cu elemente de identificare ale traseului/ traseelor pentru care se solicită Certificat de Urbanism, conform fișei de soluție a operatorului de rețea, respectiv a administratorului amenajării din domeniul public (pentru lucrările cu caracter tehnico-edilitar)./?