Hotărârea nr. 221/2018

HOTARAREnr. 221 din 2018-04-19 PRIVIND TRECEREA UNEI PARTI DIN IMOBILUL SITUAT IN STR. PREDA SPATARUL NR. 13A-B, NR. 19B, SECTOR 5, DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI MODIFICA ANEXA H.C.G.M.B. NR. 186/2008>s*Fri-
Consiliul General al Municipiului București ROMÂNIA


"W S"<fX1jT1R'len    --

privind trecerea unei părți din imobilul situat în str. Preda Spătarul nr. 13A-B, nr, 19B, sector 5, din domeniul public ăl Municipiului București în domeniul public al statului

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate nr. 5149/13.04.2018 al Direcției Patrimoniu;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 51/17.04.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 226/18.04.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de:

- Adresa nr. 20/3809/AIIV2018 emisă de către Secretariatul General al Guvernului;

; Adresa nr. T-991/2018 emisă de către Ministerul Apărării Naționale;

în conformitate cu prevederile art. 9, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile

proprietate publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind

administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă trecerea unei părți din imobilul situat în str. Preda Spătarul nr. 13A-B, nr, 19B, sector 5, parte formată din construcția C 2 și terenul aferent în suprafață de 1490 mp, din domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului Local al Sectorului 5 în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Apărării Naționale pentru a fi utilizat ca spațiu pentru cazare, parte ce se identifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Partea din imobilul menționat la art. 1 se declară din bun de interes public local în bun de interes public național.

Art.3 Lista anexă la Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008 se modifică în mod corespunzător.

Art.4 Predarea-primirea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului.

Art.5 în cazul nerespectării destinației bunului, acesta revine de drept în domeniul public al municipiului București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5.

Art.6 Prezenta hotărâre se va comunica Secretariatului General al Guvernului României prin grija Secretarului General al Municipiului București.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Secretarul General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 19.04.2018


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI.

Georgiana Zamfir

B-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5 București, România: tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

Anexa 1Anexa la HCGMB nr.

DATELE DE IDENTIFICARE


ale unei părți dintr-un imobil care face obiectul solicitării de trecere din domeniul public al municipiului București în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naționale


Denumirea bunului

Adresa

Elemente cadru de descriere tehnică

Carte Funciară/Nr. Cadastral

Persoana juridică de la care se transmite imobilul/cui

Persoana juridică Ia care se transmite imobilul/cui

0

1

2

3

4

Construcție - Cămin 2, P+3E și terenul aferent

Municipiul București, str. Preda Spătarul nr. 13A-B,

19B, sectorul 5

1.    Construcții

C2

Suprafață construită - 836 mp Suprafața desfășurată - 3329 mp

2.    Teren:

Suprafața terenului -1490 mp

Domeniul public al municipiului București,

CUI -4267117

Statul român , în administrarea Ministerului Apărării

Naționale,

CUI - 4183229

I

l\    \

* < -~    1 n\

Carte funciară 232385

Nr. cadastral 232385-C2

I


CONFORM CU ORIGINAI