Hotărârea nr. 222/2018

HOTARAREnr. 222 din 2018-04-19 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A TERENULUI SITUAT IN STR. FAT FRUMOS NR. 4, SECTOR 5 BISERICII PENTICOSTALE FILADELFIA IN VEDEREA EDIFICARII UNEI CONSTRUCTII CE VA DESERVI ACTIVITATI CU CARACTER SOCIAL, UMANITARConsiliul General al
iului București


■ î . t • • :    • ‘

i :    ♦//

ROMÂNIA


MBHMVNN*

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în folosință gratuită a terenului situat în str. Făt Frumos nr. 4, sector 5 Bisericii Penticostale Filadelfia în vederea edificării unei construcții

ce va deservi acitivităti cu caracter social, umanitar

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 4046/19.04.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 29/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 136/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare solicitarea Cultului Creștin Penticostal Biserica lui

I

Dumnezeu Apostolică - Biserica Penticostală Filadelfia București nr. 157/08.03.2018, înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1605802/08.03.2018;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) și art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se declară ca bun aparținând domeniului public al Municipiului București, terenul situat în str. Făt Frumos nr. 4, sector 5 identificat pe planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate sc. 1:500 (anexa 1).

Art.2 Se aprobă atribuirea în folosință gratuită, pe durata existenței construcției ce va deservi activități cu caracter social, umanitar, Bisericii Penticostale Filadelfia a terenului în suprafață de 172 mp, situat în str. Făt Frumos nr. 4, sector 5, identificat pe planul de amplasament și delimitare a corpului proprietate sc. 1:500 (anexa 1).

Art.3 Terenul în suprafață de 172 mp, se identifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 în situația în care în termen de 24 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri nu s-au început lucrările de investiții sau terenul nu este folositconform destinației prevăzute la art. C-Biserica Penticostală Filadelfia pierde dreptul de folosință asupra terenului.    t

Art.5 Operațiunile de înscriere în cartea funciară a imobilului prevăzut la art. 1 al prezentei hotărâri se vor face prin grija și pe cheltuiala'Bisericii Penticostale Filadelfia.

Art.6 Protocolul de predare - primire se va face în termen de 60 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.    x

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate âl Primarului General al Municipiului București și Biserica Penticostală Filadelfia vor. aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 19.04.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ MarianSECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Georgiana ZamfirBucurești, 19.04.2018 Nr. 222

B-dul Regina Elîsabeta nr. 47. cod poștal 050013. sector 5 București, România: tel.: 021 305 55 00: www.pmb.ro

Pag 2

Anexa 1