Hotărârea nr. 224/2018

HOTARAREnr. 224 din 2018-04-19 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 14/03.04.2018 , SITUAT IN BUCURESTI, STR. DOAMNA GHICA (FOSTA STR. GHERASE NR. 118) NR. 32B, BL. T3, ET. 7, AP. 705, SECTOR 2 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI LMOBILIARCONFORM CU ORIGINALUL

Consiliul General al Municipiului București ROMÂNIA

HOTARARE

privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 14/03.04.2018, situat în

București, str. Doamna Ghica (fostă str. Gherase nr. 118) nr. 32B, bl. T3, et. 7, ap. 705, sector 2 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului

Imobiliar

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate nr. 6083/10.04.2018 al Direcției Patrimoniu;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 53/17.04.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 230/18.04.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Certificatul de vacanță succesorală nr. 14/03.04.2018; în conformitate cu prevederile:

-    art. 1.138 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3), art. 121 alin. (1) alin. (2) și art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se înscrie în domeniul privat al Municipiului București bunul imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 14/03.04.2018, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se transmite în administrarea Administrației Fondului Imobiliar bunul imobil prevăzut la art. 1.

Art.3 Predarea - primirea bunului prevăzut la art. 1 se face pe bază de proces -verbal încheiat între Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București și Administrația Fondului Imobiliar.

Art.4 Administrația Fondului Imobiliar va suporta toate cheltuielile care grevează asupra bunului imobil prevăzut la art. 1.__

Art.5 Primarul General, prin    cadrul aparatului de specialitate,CONFORM CU ORIGINAsuccesiunilor vacante și acceptarea acestora sub benSftcrtr de inventar în numele Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 19.04.2018.


B-dul Regina Eiisabeta nr. 47. cod poștal 050013. sector 5 București. România: tel.: 021 305 55 00: www.pmb.ro

Pag 2

Anexa 1DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 14/03.04.2018

Nr.

crt.


Amplasament imobil

București, str. Doamna Ghica (fostti str. Gherase nr. 118) nr. 32B, bl. T3, et. 7, ap. 705, sector 2.


Elemente identificare

/Apartament compus din 1 (una) cameră de locuit și dependințe, cu o suprafață totală de 35,29 mp, cota indiviză de 0,18% din părțile și dependințele comune ale întregului

imobil însemnând 18,34 mp și teren aferent locuinței în suprafață de 2,99 mp, toate având nr. cadastral 211709-C1-U246 (nr. cadastral vechi 9323/3/125), înscris în cartea funciară 211709-C 1-U246 (nr. CF vechi 83582)