Hotărârea nr. 225/2018

HOTARAREnr. 225 din 2018-04-19 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 395/2016 SI APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE ,,ACHIZITIONARE TRAMVAIE SI ECHIPAMENTE NECESARE IMBUNATATIRII TRANSPORTULUI PUBLIC DE CALATORI PE LINIILE 1, 10, 21, 25, 32,40, 41 GI 55"
Consiliul General al Municipiului București ROMANIA

A    ’    rjiajaTs.s^aATCfliMWpREi-ftA

-----1. !„■■ ^ J».,    I...A. U-...U. ■ W... ..........-U-t.. ■«»».'-»

bhssl


HOTARARE

privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 395/2016 și aprobarea Studiului de oportunitate „Achiziționare tramvaie și echipamente necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe liniile 1,10, 21,25, 32, 40, 41 și 55”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Transporturi nr. 6744/17.04.2018, Direcției Generale Infrastructură nr. 290/17.04.2018 și al Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă nr. 1221/17.04.2018;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 39/18.04.2018, raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 88/18.04.2018, raportul Comisiei pentru credite externe și monitorizarea derulării acestora nr. 2/19.04.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 228/19.04.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de prevederile Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 Regiunea București Ilfov aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 90/2017;

Având în vedere Programul Operațional Regional 2014-2020 și Ghidul Solicitantului -Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 Regiuni, POR/2017/3/3.2/1/BI și POR/2017/3/3.2/1/ITI, Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e - Obiectivul Specific POR 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 3715/20.07.2017;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. d), alin. (6) lit.a) pct.14 și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Art.1 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 395/2016 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.1 Se aprobă achiziționarea de către Municipiul București a unui număr de 100 de tramvaie din gama de până la 36 m, în cadrul unui program multianual pe o durată de 4 ani, începând cu anul 2018.”

Art.ll Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 395/2016 rămân neschimbate.

Art.lll (1) Se aprobă Studiul de oportunitate „Achiziționare tramvaie și echipamente necesare îmbunătățirii transportului public de cătătorb pe lirîiilp 1, 10, 21, 25, 32, 40, 41 și 55”, prezentat în anexa nr. 1 care face parte integrantă pin preze,nehotărâre.

_    i /' l \<f<:

:    ' / iB-dul Regina Elisabeta nr. 47, c    150013, sector 5 București, Rpmânlai fef.': 021305 55 00; www.pmb.ro


(2) Descrierea investiției este prezentată în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.IV Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți studiului de oportunitate „Achiziționare tramvaie și echipamente necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe liniile 1, 10, 21, 25, 32, 40, 41 și 55”, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.V Municipiul București se angajează să finanțeze, să execute și să finalizeze până la data de 31.12.2023 măsurile complementare, conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.VI Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 19.04.2018.


București, 19.04.2018 Nr. 225


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2


Anexa 1Anexa nr. 1 la HCGMB 1

nr.
STUDIU DE OPORTUNITATE

Achiziționare tramvaie și echipamente necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe liniile 1,10,21,25,32,40,41 și 55CUPRINS

1. Informații generale privind investiția propusă

1.1 Obiectivul de investiții

2.3    Traseele utilizate, programul de transport

2.4    Descrierea parametrilor tehnici ai echipamentelor/mijloacelor de transport existente în operare

2.5    Condiții de garare

2.6    Facilitățile de întreținere necesare

2.7    Sistemul de management al traficului

2.8    Sistemul de ticketing și structura tarifară

3.    Problemele și nevoile specifice care justifică investiția

4.    Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse

4.1    Prezentarea a două soluții alternative pentru problemele identificate

4.2    Analiza comparativă a opțiunilor (tipuri de tehnologie, costuri de operare pe durata ciclului de viață în cazul fiecărui tip de tehnologie și infrastructură necesară)

4.3    Descrierea avantajelor soluției recomandate

4.4    Impactul asupra mediului

5. Prezentarea detaliată a soluției recomandate

5.1    Obiectivele Planului de Mobilitate Urbană Durabilă București - Ilfov 2016-2030 vizate de proiectul de investiții

5.2    Relevanța pentru implementarea altor strategii si politici elaborate la nivel European, național și local

5.3    Descrierea și justificarea numărului și parametrilor tehnici ai vehiculelor ce vor fi achiziționate

5.4    Fluxurile de pasageri, actuale și prognozate, pe oră și sens la ora de vârf pe rutele vizate

5.5    Cererea maximă de vehicule intr-o zi de lucru tipică (CMLZ)

5.6    Finanțarea investiției și maturitatea proiectului

6.    Specificațiile tehnice ale mijloacelor de transport ce urmează a fi achiziționate

7.    Strategia de întreținere a noilor mijlpaC^d^franspOtt^iriscuri și soluții

8.    Caracterul integrat și complementar- z /    v -?

9.    Surse de date pentru elaborarea studiului -X    '

y-y toii/


Y,\Achiziționare tramvaie și echipamente necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe liniile 1,10,21, 25,32,40, 41 și 55

1. Informații generale privind investiția propusă

1.1 Obiectivul de investiții

Transportul în zona metropolitană București Ilfov a arătat în ultimii ani o reducere semnificativă a număruftii de călători cu tramvaiul. Acest lucru se explică prin serviciile nesegregate, ineficiente și neatractive oferite de rețeaua de tramvai. Cu toate că în ultima vreme numărul călătoriilor cu tramvaiul în București a scăzut, tramvaiul este un mod de transport durabil, avantajos și accesibil care poate contribui în mod semnificativ la parametrii de accesibilitate și mobilitate ai orașului. în plus, infrastructura extinsă a rețelei și flota existente în București pot fi utilizate pentru îmbunătățirea cererii de transport public a orașului.

Având în vedere starea extrem de dificilă a flotei utilizate în transportul public de călători și în concordanță cu prevederile Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) 2016-2030 elaborat pentru regiunea București -Ilfov, Primăria Municipiului București s-a angajat să achiziționeze și să îmbunătățească flota și infrastructura de tramvai, precum și să modernizeze și alte mijloace de transport electric de călători. Aceste îmbunătățiri includ adăugarea a 100 de tramvaie noi la flota existentă, înlocuirea și modernizarea altor 100 de tramvaie, achiziționarea a 100 troleibuze cât și 100 autobuze electrice, reabilitarea depourilor de tramvai, adaptarea și modernizarea stațiilor, modernizarea sistemelor de informare și control în diverse locații.

Prezentul Studiu de Oportunitate este o continuare a analizelor și recomandărilor făcute în PMUD 2016-2030 privind necesitatea dotării flotei de transport public de călători cu echipamente noi și moderne.

Obiectivul Studiului de Oportunitate este de a analiza și justifica cea mai bună soluție pentru îmbunătățirea sistemului de transport cu tramvaiul. Deși necesarul de tramvaie noi și linii modernizate la nivelul capitalei este cel puțin dublu, așa cum s-a observant în PMUD, prin acest studiu se propune achiziționarea de tramvaie ce vor circula pe 8 linii principale și importante ale sistemului de transport cu tramvaiul care acoperă zone importante ale capitalei, precum și modernizarea infrasructurii aferente pentru ca tramvaiele să circule în condiții optime și de siguranță.

Obiectivul specific al proiectelor de modernizare a liniilor de tramvai și de dotare cu echipamente noi, nepoluante, prevăzute în prezentul Stud^iJbd^jJpâftun^ate este sporirea numărului de călători cu tramvaiul pe liniile modernizate, prin creșterea yrfgz^i^t^lj^ctțvițații flotei nou achiziționate. în plus, implementarea proiectului vizează reducerea emisiilor’d^e ^Zțșj^&gestiilor din trafic, creșterea cotei modale a utilizării transportului public și scurtarea timpului ^călătorie pentru transportul public, toate acestea fără a inrăutăți condițiile de trafic în aria de studiu și în aWrâ eiZs^/^*-
ANEXE:

Anexa 1 - Echipa de experți care a elaborat studiul de oportunitate

Harta 1: Trasee de tramvai ce fac obiectul studiului de oportunitate (harta generală)

Anexa 2 - Detalii privind linia de tramvai 1.

Harta 2: Linia de tramvai 1 - Asigurarea complementarității traseului


Anexa 8 - Detalii privind linia de tramvai 41.

Harta 8: Linia de tramvai 41 - Asigurarea complementarității traseului

Anexa 9 - Detalii privind linia de tramvai 55.

Harta 9: Linia de tramvai 55 - Asigurarea complementarității traseului

Anexa 10 - Consiliul General al Municipiului București - Hotărârea nr. 395/2016 privind privind achiziționarea de către Municipiul București a unui număr de 100 de tramvaie, raport de specialitate și alocare bugetară

Anexa 11 - Consiliul General al Municipiului București - Hotărârea 55/2018 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport București RA prin schimbarea formei juridice din regie autonoma în societate pe acțiuni cu denumirea Societatea de Transport București - STB SA

Anexa 12 - Anunțul de informare prealabilă privind un contract de servicii publice - publicat în Suplimentul S6 la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 10.01.2018.

Anexa 13 - Statutul și Actul Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public


de Călători București - Ilfov


'S,


Anexa 14 - "Tramvaie București 20î8'' -StudîiiPde, evaluare transport, trafic și emisii, februarie 2018De asemenea, proiectele de achiziționare a tramvaielor noi și modernizate, prevăzute în PMUD au ca obiectiv specific decongestionarea traficului rutier, reducerea accidentelor și a impactului negativ asupra mediului, prin scăderea transportului privat cu autoturismele. Transferul de la transportul cu autoturismele personale către transportul public de călători, în special cel electric, va avea ca impact reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.

Prezentul Studiu de oportunitate se referă numai la achiziționarea de tramvaie noi. Studiul de oportunitate a fost elaborat în vederea analizei și justificării achiziționării de tramvaie moderne pentru transportul public de călători pentru infrastructura aferentă liniilor de tramvai 1, 10, 21, 25, 32, 40, 41 și 55 și a echipamentelor necesare întreținerii acestora.

Obiectivul general al investițiilor este de a pune în aplicare măsurile prevăzute în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 elaborat pentru regiunea București -Ilfov, document strategic aprobat în luna martie 2017 de către CGMB. Planul își propune crearea unui sistem de transport eficient, integrat, durabil și sigur, proiectat să promoveze dezvoltarea economică și teritorială induzivă din punct de vedere social și să asigure o calitate ridicată a vieții.

Investițiile se vor realiza în Municipiul București pe infrastructura de tramvai cu o lungime totală de aproximativ 170,3 km cale simplă. Conform planificării actuale a transportului public de călători, la orele de vârf, din cei 59647 km care se fac zilnic pe rețeaua de tramvaie, 31.855 km se vor face cu tramvaie noi, ceea ce reprezintă aproximativ 55% din total km efectuați zilnic.

Concluzii reieșite din Studiul de Oportunitate (Rezumat nontehnic)

Concluziile reieșite din prezentul Studiu de Oportunitate (așa cum este detaliat în secțiunile următoare) confirmă prevederile PMUD și propun achiziționarea unui număr de 100 tramvaie cu podea complet coborâtă din gama de 36 m, adaptate persoanelor cu dizabilități, ce vor fi utilizate pe liniile modernizate 1,10, 21, 25, 32, 40, 41 și 55. Pe traseele menționate, tramvaiele noi vor circula cu o viteză sporită, asigurându-se totodată o semaforizare cu prioritate pentru transportul public de călători. Tramvaiele vor fi echipate cu sisteme IT - de informare călători (audio și video), supraveghere video, sistem de numărare călători, Wl-Fi și sistem de comunicare on-line.

Complementar achiziției de tramvaie, pe secțiunile de traseu unde este cazul, se vor efectua lucrări de infrastructură de tipul: modernizare cale de rulare + infrastructură si suprastructură corespunzătoare, modernizare peroane pentru a corespunde lungimii noilor tramvaie, modernizare substații electrice de tracțiune, integrare de noi intersecții semaforizate în BTMS pe anumite secțiuni de traseu. în plus, pe anumite secțiuni de traseu se vor institui măsuri privind fluidizarea circulației tramvaiului (ex: prin interzicerea parcării auto pe carosabil, de-a lungul căii de rulare, etc). Detaliile privind măsurile complementare investiției în echipamente se vor prezenta în următoarele capitolele, precum și în cadrul anexelor și hărților aferente fiecărei linii în parte.

Tabelul de mai jos prezintă în sintdz caracteristice ce țin de complementaritate

i


planificarea/.Achiziției de tramvaie pe fiecare linie și elementele

’l


I

Tabel 1. Planificarea achiziției detramvaiepefiecare linie în funcție de caracteristicile tehnices CONFORM CU ORIGINALI

s

L----

Situație actuală

Situație propusă

Linie de tramvai

Lungime totală traseu cale simplă (kilometri)    <

Nr. maixm tramvaie înț i funcțiune (V3A, BLF) <

Nr. stații

Viteză comercială medie actuală (Km/h)

Km parcurși / zi de lucru

Nr. mediu de îmbarcări / zi

Depou aferent ce deservește

traseul actual    r

Nr. necesar de tramvaie

Nr. tramvaie noi gama 36

metri - de achiziționat

Nr. peroane de modernizat

pe linie .

Lungime cale simplă de

modernizat (kilometri) și

infrastructură aferenta

Depou aferent modernizat

ce deservește traseul cu

tramvaie noi

;    ZZZZ Z-Z'"Z' ZZ    ' Z ZZ' -’ Z

Interval de succedare la ora

devarf/min.

1

26.6

18

52

14

3879

50600

Dudești

14

l'iil

3

1.1

Giurgiului

5

10

26.6

18

53

14

3862

51026

Dudești

14

gig|

3

1.1

Militari

5

21

15.1

17

28

14,16

3615

54671

Colentina

14

zz-izg

1

0

Dudești

4

25

34.0

19

70

17

4893

41021

Militari

Giurgiu

16

gl2!|

18

*1 2 3 4

0

Militari

7

32

11.3

20

22

15,4

3779

67612

Alexandria

16

12

2

0

Alexandria

3

401

22.8

8

51

14

1684

16335

Titan

10

10

2

18.4

5 Dudești

5 Giurgiului

6

41

19.7

36

30

17,9

8603

123928

Alexandria

28

20

20

0

Alexandria

3

55

#

14.2

10

14

12

1540

11268

Titan

10

10

0

6.4

Dudești

4

Total

170.3

146

320

31855

416460

122 *** |

100

49

27

Necesarul de tramvaie noi pe fiecare linie a rezultat din analiza opțiunilor de la cap prin calcularea numărului de vehicule necesare pe traseu având în vedere raportul dintre cererea și oferta de transport și a necesității creșterii vitezei medii comerciale pentru un interval fix de succedare în orele de vârf.

în orele aglomerate este necesară suplimentarea tramvaielor. în acest sens și conform recomandărilor JASPERS și pentru o bună planificare zilnică și în orele de vârf, se vor utiliza pe liniile 1,10, 21, 25, 32, 40 și 41 atât tramvaie noi gama 36 m, cât și 22 de tramvaie moderne existente din gama 27 m.

în Bugetul PMB pe 2018 la nr. de ordine 46 a fost inclus un buget de 1.660.667.000 lei pentru cofinanțarea achiziționării de tramvaie, conform HCGMB 395/2016.

Transportul public de călători la suprafață în Municipiul București este asigurat de operatorul public RATB (Regia Autonomă de Transport București), operator în curs de reorganizare în Societate Comercială conform HCGMB din 22.02.2018 privind aprobarea reorganizării RATB - RA, prin schimbarea formei juridice din regie autonomă în societate pe acțiuni cu denumirea Societatea de Transport București - STB SA. Municipiul București este capitala țării și cel mai mare oraș din România, cu o populație oficială de 1.883.425 locuitori în 2011. Municipiul București deține o rețea de linii de tramvai de 137 km cale dublă.

Rețeaua celor 8 linii de tramvai pe care urmează a se achiziționa tramvaie noi este prezentată în harta următoare.


1.2 Corelarea cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă București - Ilfov 2016-2030

Investitța propusă este prevăzută în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 elaborat pentru regiunea București- Ilfov, document aprobat prin decizia Consiliului General al Municipiului București în 29 martie 2017.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă este un document strategic și un instrument de politică de dezvoltare, folosind un software de simulare a transporturilor, având ca scop identificarea soluțiilor de satisfacere a nevoilor de mobilitate ale persoanelor și întreprinderilor pentru a îmbunătăți calitatea vieții, dezvoltarea economică, contribuind în același timp la atingerea obiectivelor europene privind protecția mediului și eficienta energetică.

Planul de mobilitate urbană durabilă este un plan strategic pentru oameni și locuri și isi propune realizarea unui sistem de transport eficient, integrat, durabil și sigur, proiectat să promoveze dezvoltarea economică și teritorială incluzivă din punct de vedere social și să asigure o calitate ridicată a vieții.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă vizează îndeplinirea viziunii de dezvoltare a mobilității, prin abordarea următoarelor obiective strategice:

I.    ACCESIBILITATE - Asigură că toți cetățenii au opțiuni de transport, care le permit accesul la destinații și servicii esențiale;

II.    SIGURANȚĂ Șl SECURITATE - îmbunătățirea siguranței și securității în circulație;

III.    MEDIU - Reducerea poluării aerului și fonice, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de energie;

IV.    EFICIENȚĂ ECONOMICĂ - îmbunătățirea eficienței și rentabilității transportului de persoane și mărfuri;

V.    CALITATEA MEDIULUI URBAN - Contribuie la creșterea atractivității și calității mediului urban și la proiectarea unui mediu urban în beneficiul cetățenilor, economiei și societății în general.

întărirea

Capacități

Instituționale


îmbunătățirea Transportului Pubttc


Promovarea

Deptesântor

Nemotorizate


PMUD București-llfov Politici de TransportPoliticile și măsurile definite în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă acoperă toate modurile și tipurile de transport din întreaga aglomerație urbană, publice și private, de pasageri și de marfă, motorizate și nemotorizate, în mișcare și staționare. Pentru a atinge Obiectivele Operaționale enumerate mai sus, PMUD utilizează 7 politici de transport. Aceste politici grupează proiecte similare din diferite tipuri de intervenții și le ordonează în funcție de priorității pentru eficiență maximă.


Dintre modurile prezentate, creșterea numărului de utilizatori de metrou și de transport de suprafață pe șine sunt. cele mai importante modificări în utilizarea transportului public. Reabilitarea rețelei de tramvai și a coridoarelor pentru tramvaie de viteză duce la o creștere a utilizării transportului urban de suprafață pe șine, iar extinderile majore.ale {iniilor și dezvoltarea de noi coridoare cresc gradul de utilizare a Metroului.

Astfel, politicile de transport sunt următoarele:


Siguranță Rutieră


Transport Rutier

Politică Integrată de Parcare


Managementul Mobilități și FTS


I.    Reforma instituțională și întărirea capacității administrative    2 > ; ,

II,    Transport public local și feroviar inclusiv intermodalitate și multimodalitate' ""


CONFORM CU ORIGINALUL

III.    Deplasări nemotorizate    —————--h    J JU

IV.    Siguranța rutieră    \    ------

V.    Transport rutier și politică de parcare    __x

VI.    îmbunătățirea integrării dintre planificarea urbana și planificarea infrastructurii de transport, spații pietonale

VII.    Managementul mobilității și IȚS

Politicile și măsurile definite în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă acoperă toate modurile și tipurile de transport din întreaga aglomerare urbană, inclusiv cele publice și private, de pasageri și de marfă, motorizat și nemotorizat, în mișcare și parcările.

Activitățile propuse prin. studiul de oportunitate corespund PMUD: Obiectivul strategic „Accesibilitate", Politica sectorială II. „Transport public local și feroviar inclusiv intermodalitate si multimodalitate", index din planul de acțiune „C4 - Achiziționarea de material rulant tramvaie". Tabelul de mai jos prezintă nr. zilnic de călători în varianta unui scenariu optim, odată cu implementarea planului.

Tabel 4. Numărul zilnic de călători în Transportul Public per mod


Figura următoare ilustrează distribuția modală a serviciilor de transport public utilizate în scenariul optim. Aproximativ 70% din nr. total de călători îmbarcați în rețea se regăsesc în modurile de transport pe șine. Modurile de transport electrificat prezintă o distribuție similară în totalul serviciilor de transport public utilizate.A* X y'A    \

i Metr^    Ral jttrplley «Bus ■ BRT «IlfovRT


1.3 Localizarea proiectului
Aria de studiu aleasă pentru elaborarea studiului de oportunitate este Municipiul București, având în vedere rețeaua de tramvaie extinsă pe toată suprafața orașului și influența pe care o are îmbunătățirea și modernizarea rețelei de tramvai asupra întregului trafic din capitală si din zonele înconjurătoare.


în acest sens, analize extrem de detaliate privind impactul negativ al creșterii numărului de autovehicule au fost făcute atât ăn PMUD, căt și in Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București- 2018-2022, documentul recent elaborat și aflat în consultare publică.

Transportul public de călători din regiunea București-llfov este asigurat de RATB (operator public de tramvai, troleibuze și autobuze care acoperă zona București și unele linii regionale), deținută de Primăria București, de METROREX (companie de transport subteran), sub coordonarea Ministerul Transporturilor și de aprox. 50 de operatori privați de transport cu autobuzul (rute regionale și municipale).

Municipiul București este capitala țării și cel mai mare oraș din România, cu o populație oficială de 1.883.425 locuitori în 2011. Este împărțit în sase sectoare și 70 de cartiere. Fiecare sector este administrat de un primar și un consiliu local, responsabili de asigurarea mentenanței și investițiilor la nivel local, referitoare la străzi secundare, parcuri, școli și servicii de curățenie. Fiecare dintre cele șase sectoare conține un număr de cartiere, care nu au nicio funcție administrativă.


Sectorul 1: Dorobanți, Băneasa, Pipera, Floreasca, etc.

Sectorul 2: Pantelimon, Colentina, lancului, Tei, etc.    /Z A--

Sectorul 3: Vitan, Dudești, Titan, Balta Albă, Centru Civic, etc.    ;

Sectorul 4: Berceni, Giurgeului, Olteniței, Tineretului, VăcăreștiL etc. ( Sectorul 5: Giurgiului, Ferentari, Rahova, Ghencea, Cotroceni, etc. Sectorul 6: Giulești, Drumul Taberei, Militari, Crângași, etc.

Investiția privind achiziția de tramvaie se va realiza în Municipiul București pe oinfrâstructură de tramvai cu o lungime totală de aproximativ 170,3 km cale simplă pe traseele liniilor 1,10,21,25,32,40,41 și 55.

Operatorul intern RATB este în proces de reorganizare și transformare din regie autonomă în societate comercială. în acest sens este pregătit un contract de servicii publice, în curs de aprobare. Conform proiectului de contract de servicii publice, programul de transport pentru regiunea București - Ilfov prevede un numărmax de aproximativ 60.000 km planificați pe zi pe întreaga rețeajîa tramvaie; din care 32.000 km reprezintă km planificați pe zi pentru liniile de tramvai ce urmeazerei-ft-doțate prin proiect.

Contractul de servicii publice se va încheia între operator și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov, constituită în octombrie 2017 ca asociere a tuturor celor 42 de autorități locale ale regiunii București - Ilfov, cu următoarele responsabilități:

□    Coordonează implementarea PMUD-BI 2016-2030 și actualizează planul ori de câte ori este necesar;

□    Elaborează planul integrat de transport și circulație la nivelul regiunii pentru transportul public de calatori și monitorizează implementarea lui;

□    Asigură integrarea tarifară și introducerea sistemelor moderne de e-ticketing și management de trafic și transport;

□    Elaborează norme, proceduri, standarde pentru toate tipurile de transport ținând cont de practicile europene și noile tehnologii;

□    încheie contractele cu operatorii de transport public de călători și monitorizează realizarea acestor contracte și a indicatorilor de performanță;

□    Asigură monitorizarea transportului;

□    Efectuează plățile compensatorii către operatori și urmărește eficientizarea cheltuielilor publice;

□    Urmăresșe implementarea proiectelor de investiții;

□    Coordonează înființarea unui centru de instruire, formare și dezvoltare profesională pentru lucrătorii din domeniu.

Contractul de servicii publice / delegare de gestiune urmeză a se încheia între ADTPBI si RATB organizată în societate comercială. Drept urmare, ca parte din strategia pe termen scurt de implementare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă București-llfov 2016-2030 și ca necesitate de conformare cu prevederile Regulamentului 1370/ 2007 și cu legislația națională, RATB (Societatea de Transport București) va încheia în anul 2018 Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de transport public de călători prin ațril^T^e^t^cță.

Contractul va acoperi serviciile prestate cu autobuze, tramvaie și troleibuze pe teritqriu} Municipiului București și serviciile prestate cu autobuze pe o parte din traseele Jddețulu^lJf

programului de transport ce va reprezenta obligația de servicu public pentru operatorii M    /13

1    s? V '<=4/ / o 2 '


il    } / J*

* C-./


Tabelul 2-Program estimativ de transport-Tramvaie

Nr.

crt

Linia

KmplanificaDi    . •<.

Program normal

Program de vacânEii

Zi de lucru

Zi de sâmbătă-

Zi de

duminică + sărbători legale

Zi de lucru

Zi de sâmbătă

Zi de . duminică + sărbători

legale

1

îiliîill

|l|284|||i!;

2848

3745,4

2848

2848

2

7

1720,8

1072,8

1072,8

1486,8

1072,8

1072,8

3

8

2205,2

1544,5

1544,5

2023,1

1544,5

1544,5

4

10

111386^111

O2819Î2l'S

|ig8i.^2fl-

WSCSsșgilf-

2819,2

5

11

3314,9

2635,4

2635,4

3032,5

2635,4

2635,4

6

14

1585,8

1337,2

1337,2

1585,8

1337,2

1337,2

7

16

1311,2

1292,1

1292,1

1311,2

1292,1

1292,1

8

19

2279,9

1330,4

1330,4

2279,9

1330,4

. 1330,4

9

21

|S;3614i8Sf;|^

2740,8

2740,8

|i^3326a|i;.

2740,

'274^

10

23

1945,6

1840,8

1840,8

1545^

1840,8

1840,8

11

24

984

824

824

984

824

824 <>'

12

2S5

4893,4

2701,4

2701,4

4621,2

2701,4"<

^2701,4

13

27

2042,6

1285,2

1285,2

1807,2

1285,2

1285,2

14

32

3779,4

2861,5

2861,5,

3451,1

2861,5

2861,5

15

34

2613,2

1789,6

1789,6

2519,6

1789,6

1789,6

16

35

1211,2

792,6

792,6

969

792,6

792,6

17

36

1681,1

1325,8

1325,8

1433,1

1325,8

1325,8

18

40.

1684,Z

'    1312,8'

1312,8:

Il^i68iiii

1312,8

" 1312,8

19

41

6160,8

ili6i60i||i|

6160,8

6160,8

20

42

188

188

188

188

188

188

21

44

1106,4

681

681

1106,4

681

681

22

45

913,8

859,2

859,2

913,8

859,2

859,2

23

46

1022,3

845,2

845,2

1022,3

845,2

845,2

24

47

1061,4

528

528

985,0

528

528

25

1101111

1540,2i

1089,6

1089,6

1361,2

1089,6

1089,5

26

56

603

643,8

643,8

603

643,8

643,8

Total Km planificati/zi

59647,2

km/zi

43349,7

km/zi

43349,7

km/zi

56662,2

km/zi

43349,7

km/zi

43349,7

km/zi

Nr. Zile

186

37

49

64

14

15

Total km

planificați

anual

19.705.975,5 km anual

:•-1.4 Beneficiarul investiției

Beneficiarul investiției și cel care conformitare cu ghidul elaborat de Municipiului București.


V-.

va încheia1, i'rv. cazul aș^tațli proiectelor, contractul de finanțare în MinistereK^ezvbltațiî Rfcgiohale și Administrației Publice este Primăria

Tramvaiele achiziționate se vor da în delegare de gestiune operatorului de transport public de călători - STB -Societatea de Transport București - constituită din reorganizarea RATB.

Astfel, prin Hotărârea Consiliul General al Municipiului București din 22.02.2018 s-a aprobat reorganizarea Regiei Autonome de Transport București prin schimbarea formei juridice din regie autonoma in societate pe acțiuni cu denumirea Societatea de Transport București - STB SA, tinind cont de prevederile Regulamentului 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutieir de calatori si in conformitate cu Studiul de Oportunitate elaborat de Autoritatea Municipala de Reglementare a Serviciilor Publice.

Acționarii STB sunt Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București cu o participare de 99,9% din capitalul social și Județul Ilfov prin Consiliul Județean Ilfov cu o participare de 0,1%.

Capitalul social inițial al STB SA este de 129.200.000 lei din care aprox. 29 mii lei aport în natură și aprox. 100 mii lei aport în numerar.

CONFORM CU OBOJALUL

STB, la data transformării în SC urmează a semna un Contract de delegare de gestiune prin atribuire directa îh regim de urgență în conformitate cu prevederile Regulamentului 1370/2007 pe o perioadă de maximum doi ani, în calitate de operator regional de transport cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov (ADTPBI), creată prin asocierea tuturor autoritatilor locale de pe teritoriul regiunii București-Ilfov.

începând cu luna ianuarie 2019, ADTPBI poate începe procedura de contractare a operatorului intern regional pe o perioadă de 10 ani, în conformitate cu prevederile Regulamentului 1370/2007. în acest sens a fost publicat in JOUE Anunțul de informare prealabilă privind un contract de servicii publice - Formularul standard de notificare în temeiul articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul 1370/2007 ce trebuie publicat în Suplimentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu un an înainte de lansarea invitației de participare la procedura competitivă de atribuire sau de atribuirea directă.

Contractul de atribuire directă urmează a se incheia pe o perioada de 10 ani pentru realizarea serviciului de transport public de călători în regiunea București -Ifov pentru un program de transport aproximativ de 95 mii. km pe an.

1.5 Elaboratorul studiului

Studiul a fost elaborat de o echipă mixtă formată din experti RATB și ADTPBI, constituită pentru analizarea și pregătirea proiectelor prevăzute în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă București-llfov (echipă prezentată în anexa 1).

Conform statutului său, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov (ADTPBI) are următoarele obiective:

a)    să reabiliteze și să modernizeze infrastructura de transport conform cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030;

b)    să înființeze/dezvolte/modernizeze serviciul de transport local de persoane în interiorul localităților și între localitățile membre ale Asociației pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și să realizeze în comun proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente serviciului public de transport local, pe baza Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030;

c)    să elaboreze și să aprobe Strategia de Dezvoltare a Serviciului Public de Transport Local din cadrul Asociației;

d)    să monitorizeze derularea proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;

e)    să constituie interfața pentru discuții și să fie un partener activ pentru autoritățile administrației publice locale în ceea ce privește aspectele de dezvoltare și de gestiune a serviciului public de transport local, în scopul de a coordona politicile și acțiunile de interes general;

f)    să elaboreze și să aprobe Caietul / Caietele de sarcini și a Regulamentul / Regulamentele Serviciului Public de Transport Local din cadrul Asociației;

g)    să elaboreze și să aprobe documentațiile de atribuire a contractului/contractelor de servicii publice și să stabilească condițiile de participare, criteriile de selecție a operatonjox^xu excepția situației atribuirii Serviciului public de transport local conform prevederilor legale; Z'A 1

h)    să încheie contractul/contractele de servicii publice cu opețet^iiTrtrwxumel^și pentru unitățile administrativ-teritoriale membre implicate, în conformitate cu no/mele/leșțalș^vig^șr'^

i)    să monitorizeze executarea contractului/contractelor de servili publicași șă^H&rms^ regulat membrii săi despre aceasta, să urmărească îndeplinirea obligațiilor asumatele!^ a^e'ratpri'îînd^em în ceea ce privește realizarea indicatorilor de performanță, executarea lucrurilor încredințate bpȘjrațdrlTdf^și calitatea serviciului


public de transport local furnizat utilizatorilor) și, în conformitate cu mandatul primit și cu prevederile contractuale, să aplice penalitățile contractuale;    . •

j)    să identifice și să propună oportunități de finanțare a proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului public de transport local;

k)    să îmbunătățească planificarea investițiilor în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;

l)    dezvoltarea și implementarea de activități și proiecte ce au ca scop protecția mediului înconjurător, reducerea efectelor negative produse de schimbările climatice și a impactului sectorului energetic asupra mediului;

m)    să reducă impactul negativ social și de mediu în ceea ce privește proiectele de infrastructură de transport;

n)    alte activități desfășurate conform legislației in vigoare.

Aceasta s-a constituit în scopul:

•    înființării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a Serviciului public de transport local (S. P. T. L.) din cadrul asociației, pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre,

•    îmbunătățirii mobilității integrate prin administrarea coordonată și finanțarea corespunzătoare a serviciilor publice de transport

•    stabilirii politicilor vizând planificarea strategică, monitorizarea și avizarea activităților privind autorizarea, organizarea, gestionarea și controlul funcționării serviciilor publice de transport de călători pentru transportul cu autobuze, troleibuze, tramvaie, metrou, trenuri regionale, transport naval și alte mijloace de transport terestre, pe apă și suspendate, inclusive alte sisteme de transport alternative.

Studiul de Oportunitate a fost elaborat în același timp și corelat cu Studiul de evaluare transport, trafic și emisii redactat de ROM-T - Israel în colaborare cu ADTPBI și AMRSP, pe baza modelului de transport din cadrul PMUD. La elaborarea studiului de oportunitate^s'-^^^^^Ș^nsiderare informațiile specificate în Studiul de evaluare transport, trafic și emisii.    /r x

2. Analiza situației existente

2.1 Contextul economic și social


tMeipiului București, traficul rutier este jUr de 50 % și la emisiile de PM1Q și PM2,5.


Conform Planului Integrat de Calitate a Aerului 2018s2Q2Q> principalul responsabil de emisiile de NOX și benzen, și contrî

încălzirii rezidențiale i se datorează peste 40 % din emisiile de particule, această activitate având contribuții semnificative și la emisiile celorlalți poluanți.

Modernizarea și reorganizarea sistemului de transport pe întreaga zonă București - Ilfov este o prioritate, sistemul actual nefiind adecvat pentru dezvoltarea economică și socială a capitalei României și a județului Ilfov, având în vedere :

•    Numărul în creștere de autovehicule - peste 600 autovehicule / 1000 locuitori - depășind mult media Uniunii Europene;

•    Desfășurarea zilnică a peste 6 milioane de călătorii în București și Ilfov; deși acest număr se află în creștere, numărul de calatorii pe persoană/ zi de 2,7 este mult mai mic decât în alte capitale europene, ceea ce sugerează o mobilitate redusă în prezent, mai ales în Ilfov și în cartierele cu probleme sociale;

•    Concentrarea, conform datelor statistice, a peste 24% din totalul locurilor de muncă la o populație de

; aproximativ 10% din totalul României;Suprafața mică a Bucureștiului, comparativ cu mTilte capîtâTe europene (bucurești 228 km2, Viena- 414 km2 șsi Praga 496 km2, și o densitate a populației peste majoritatea capitalelor europene de aprox. 8500 locuitori / km2 ajungând în unele zone la peste 12000 locuitori / km2;

•    Infrastructura de drumuri și străzi la jumătate față de alte capitale europene, insuficientă pentru o dezvoltare economică și socială;

•    Rata de accidente/ fatalitate - 91 in Romania fata de 51 media Uniunii Europene (Bulgaria 90 și pe ultimul loc Letonia cu 105);

( Sursă: http://ec.europa.eu/transport/road safetv/pdf/vademecum 2015.pdf,

•    Migrația masivă a populației Bucureștiului spre zonele limitrofe, mulți dintre locuitorii județului Ilfov revenind zilnic spre locurile de muncă sau spre școlile capitalei;

•    Dezvoltări economice și sociale de mare amploare în Ilfov precum programul de dezvoltare a Aeroportului Internațional Henri Coandă, dezvoltarea zonei de business cu precădere în servicii de IT în nordul Bucureștiului și realizarea unuia dintre cele mai mari proiecte de inovare - dezvoltare din Europa - în domeniul cercetării nucleare pe platforma de la Măgurele (Proiect ELI - Extreme Light Infrastructure) și SV-ul Bucureștiului.

Politicile și măsurile definite în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă acoperă toate modurile și tipurile de transport din întreaga aglomerare urbană, inclusiv cele publice și private, de pasageri și de marfă, motorizat și nemotorizat, în mișcare și staBionare (parcările).

Principalele obiective ale politicilor de Transport public sunt de a îmbunătăți funcționarea și atractivitatea acestor servicii și a rețelelor utilizate, pentru a motiva schimbarea modală. în plus, aceste politici lucrează pentru a face serviciile de transport mai eficace și mai eficiente din punct de vedere al costurilor.

PMUD se concentrează pe crearea un sistem de transport multimodal și integrat ce pune în valoare avantajele rețelei actuale și îmbunătățește moduri complementare pentru a oferi servicii de transport public de înaltă calitate, pentru toate categoriile de călători.

2.2 Caracteristicile infrastructurii și ale mijloacelor de transport existente

Regiunea București - Ilfov beneficiază de o rețea extinsă de infrastructură pentru transportul public multimodal, dar una care a avut de suferit de-a lungul anilor din cauza lipsei finanțărilor pentru mentenanță sau investiții și este afectată de separarea rigidă între modurile de transport, la anumite niveluri.

Suprafața totală a Regiunii București-llfov este de 1.821 km2, din care 13,1% reprezintă teritoriul administrativ al Municipiului București și 86,9% al județului Ilfov.

Municipiul București, capitala țării, este cea mai mare aglomerare urbană din România, populația să fiind, conform Recensământului populației din 2011, de 1.883.425 (o densitate de aproximativ 8.160 Iocuitori/km2), ceea ce reprezintă circa 9% din populația totală a României și peste 17% din populația urbană a țarii. Conform INS la nivelul anului 2016 populația rezidentă a Bucureștiului înregsitra 1.844.312 locuitori, cu mențiunea că, în contextul existenței unor oportunități economico-sociale deosebite, numărul real al populației care locuiește, lucrează sau invață în regiune este; îmrealitate, mai ridicat decât cel înregistrat oficial.

Bucureștiul are o rețea extinsăde;irarfspjor^pti^lic, oșr vehiculele nu au prioritate în trafic, ceea ce reduce

viteza și eficiența sistemului; deâs^eWsrjȚCTeaua ,nu primește îmbunătățirile necesare privind calitatea și


infrastructura care ar face aceaștă oe


“pentru utilizatorii autovehiculelor personale.

\\    -< ’-c ,-<s /

La nivelul întregii rețele de transport, .Rfest3țla‘de,ransport public de călători a fost organizată în cursul anului 2016 în cadrul a 8 autobaze si 7 depouri db'.tr-amvai, 3 depouri de troleibuze si 1 depou mixt, parcul total de

CONFORM CU ORIGiN

vehicule fiind distribuit pe 155 trasee astfel: 26 linii de tramvaie, 4l6 linii de^autobuze, din ,care 17 linii preorășenești, 15 linii de troleibuze și s-a concretizat în atingerea următorilor indicatori:    ',

-    72.630.000 km realizați

-    438.562.000 călătorii efectuate (estimate în funcție de vânzarea de titluri de călătorie si de legitimațiile acordate beneficiarilor de gratuități)

Tabel 3. Serviciile asigurate de modurile de transport public

Număr linii

4

26

80

15"

50

Capacitate Vehicul [locuri]

1,200

200

50

50

16

Media plecărilor zilnice

. 452

3,447

10,813

3,255

3,578

Media capacității zilnice de serviciu [%]

27%

35%

27%

8%

3%

Lungimea traseului (km)

146- '

1,627

259

OllliBll

Media zilnică de Km vehicul

9,948

33,527

103,340

22,897

54,672

Media zilnică de ore vehicul

1,885

2,547

'8,054 ’’

2,068r

- ' 1;366Î .

începerea operării -dimineața

05:00

05:00

05:00

05:00

05:00

Finalizarea operării - seara .

23:00

. 23:00

23:00

23:00.

22:00

Tarif mediu Lei (o călătorie)

2

1.3

1.3

1.3

3

Număr mediu de pasagerii zilnic, -    ,    ’

J 624,191

489,706

885,428

198,028'

, 40,000 ,

Sursă: Metrorex, RATB, Studii realizate în cadrul proiectului.

Lipsa de integrare între diferitele rețele poate fi identificată prin aspecte privind infrastructura stațiilor și a vecinătăților, structura tarifară diferită, lipsa informațiilor pentru pasageri și segregarea serviciilor între București și Județul Ilfov. Un sistem comun de taxare a fost instituit între serviciile metroului și RATB (tramvai, troleibuz și autobuz) în anul 2013, a fost întrerupt din nou în anul 2014 și reluat in 2017. Pasagerii sunt obligați să plătească transferuri pentru fiecare călătorie, în cazul în care nu folosșseîîsfeniuide abonamente.

Parametrii cantitativi ai infrastructurii de tramvai (sumar)    *

Sistemul de transport public cu tramvaiul este constituit din infra^u/tu^^iu^|ș^&:ttl|ă, aparate de cale, linii de depouri, rețea fir, substații de redresare, peroane, etc și mjiloa^^de'transbpr^etrerente. Acest sistem ------........ÎIMj®

de transport public era constituit la nivelul anului 2016 din:


Tabel 4 - Parametrii cantitativi ai infrastructurii de tramvai existentei

CONÎ

Parametru

................ Va loa re

Linii de transport în comun

26

Lungimea rețelei de tramvai

137 km cale dublă

Lungimea traseelor de tramvai

243 km cale dublă

Rețea electrică aeriană tramvai

356,76 km cale simplă

Stâlpi de susținere rețea

15466 buc (9710 din beton și 5756 buc din metal)

Izolatori de secțiune tramvai

550 buc

Rețea de cabluri subterane de 0,8 kv

340,400 km

Substațiile de transformare-redresare

38 buc din care 19 telecomandate

Depouri de tramvai

7 + 1 depou mjxffdintre car^4 modernizate

Vehicule de tramvai aflate în operare

486 unități C

Instalații de automatizare

257, compuse din macazuri manuale și automatizate

Rezistențe de încălzire a macazelor

1020 buc

Ungătoare automate ale macazelor

194 buc

Refugii pietonale

437 buc

Refugii pietonale cu adăposturi călători

267 buc

Garduri de protecție peroane

36 km

Sursa: cf Raport Activitate RATB 2016 și Studiu Oportunitate Reorganizare RATB - AMRSP

Parametrii tehnici ai infrastructurii de tramvai

Infrastructură liniilor de tramvai din Municipiul București este în general clasică, realizată cu șină cu canal conform SR EN 14811+Al:2010 - Aplicații feroviare; șine cu canal, sau șină UIC 49, pe traverse de beton, pe piatră spartă sau dale de beton prefabricate cu șină Oțelul Roșu. în zona intersecțiilor și trecerilor la nivel, linia este acoperită cu dale de beton armate prefabricate sau asfalt. în zona aparatelor de cale infrastructura este alcătuita dintr-o placă de beton peste care se așează aparatele, acoperirea realizându-se cu beton și asfalt, în zonele unde linia este acoperită, sunt montate amortizoare de zgomot și vibrații la inima șinei.

întreaga rețea de contact distribuie energia electrică de acționare (U = 750 Vcc + si -) a materialului rulant, furnizată de cele 38 de substații de tracțiune, 11 substații în container și 79 posturi de transformare a energiei electrice. Puterea instalată a întregului sistem de alimentare cu energie electrică pentru tracțiune, iluminat și forță este de 140 MW. Pentru a asigura energia electrică necesară acționării materialului rulant (tramvai, troleibuz) rețeaua de contact este susținută de stâlpi de beton și metal.

în întregul sistem acționat electric, din rețeaua stradală (elemente-piese cale) și din interiorul unităților de exploatare (8 depouri) regăsim un număr de 257 instalații de automatizare, compuse din macazuri manuale și automatizate, 1020 rezistențe de încălzire a macazelor, precum și 194 ungătoare automate ale macazelor. Rețeaua de transport cu tramvaiul are un număr de 437 refugii pietonale, în care sunt amenajate 267 adăposturi pentru călători și 36 km garduri de protecție.

Parametrii calitativi ai infrastructurii de tramvai

La nivelul anului 2016 calea de rulare pentru tramvaie este modernizată în proporție de cca. 70 %. Rețeaua electrică aeriană de contact pentru tramvai însumează cca 356,76 krrLcaleLsimplă, din care sunt modernizați cca. 70 %. Lungimea cablurilor subterane de alimentare cu enefgiQ\el£ctrjca^de 0,8kV este de 340,40 km, dintre care 63% sunt modernizate, iar 50% din substațiile de trâ'nșf&rmarș-fedresare sunt modernizate, in număr de 19 din 38.

Parcul de mijloace de transport în comun (tramvaie) ?

486 tramvaie, vagoane pentru călători, din care 5 tramvai^ școiîțiijs,pentru casare;

66 vagoane utilitare, din care 7 cu remorcă, care pot tra^șppfta^p^eKî|1e<p^ construcții sau materiale provenite din demolări, precum și utilaje grele, dara căror înâlțirtrȘisiă!rtyLâfdcteze linia de contact;

10 vagoane de serviciu pentru transport piese și subansambluri;

33 vagoane perie care curăță și asigură o calitate a liniilor de tramvaie ce permite circulația vagoanelor moderne de tramvai cu platformă joasa și viteză sporită;

2 vagoane cu turbină, care permit curățarea liniilor de tramvai de zăpadă;


5 vagoane de epocă utilizate pentru transportul persoaneloMhteresgte-pe trasee de interes turistic și pentru organizarea unor evenimente.    "

Aproximativ 70% din întreaga linie de tramvai a fost deja reabilitată sau înlocuită. Lucrările de renovare au fost realizate pe bază de proiecte și cu tehnologii convenționale, ce permit o funcționare robustă. Au fost aplicați parametri uniformi, ce asigură compatibilitatea deplină a tuturor vagoanelor de tramvai cu întreaga rețea.

Pentru a consolida alte coridoare și pentru a elimina deficiențele, programul trebuie să continue și să fie susținut de măsuri care să țintească în mod clar creșterea vitezei comerciale și fiabilitatea.

Sistemul include 286 Km de șină (274 km cale simplă plus depouri) cu 26 rute. Rețeaua oferă linii radiale și orbitale în suburbii, în cea mai mare parte linii orbitale în apropiere de centrul orașului și câteva secțiuni care se termină în vecinătatea sa.

Dimensiunea și densitatea sistemului sunt impresionante, și acoperă mai mult sau mai puțin întreaga zonă construită, cu excepția centrului orașului unde este un deficit de acoperire.

Calea de rulare este, în general, robustă și mai bună decât în multe orașe est Europene, dar majoritatea infrastructurii de tramvai este retrogradată pentru a împărți spațiul pe carosabil cu traficul auto, aceasta având impact asupra vitezei și calității. Vitezele comerciale sunt cu mult sub standardele internaționale și ar trebui să fie mai degrabă 22-28 km/h pentru rețeaua principală / linii tramvai rapid și 16-20 km/h pentru liniile de tramvai convenționale.

Sunt necesare măsuri pentru a da o prioritate mai mare tramvaielor, separarea fizică și/sau controlul semnalelor de trafic. Se poate, de asemenea, să se ia în considerare introducerea unor servicii de calitate tramvai rapid pe bulevardele mai late, fie prin modernizarea liniilor existente sau desfășurarea de noi linii.

Semnalizarea traficului încă nu asigură prioritate completă pentru tramvaie iar sistemele de informare în timp real a pasagerilor, introduse în urmă cu câțiva ani, sunt defecte, lăsând pasagerii fără orar de funcționare sau informații privind traseul.

De asemenea, este important de menționat modul de configurare a stațiilor și facilitățile care sunt sub standard. Unele peroane au fost reproiectate și modernizate, dar majoritatea se află în continuare în stare necorespunzătoare sau nu există.

Starea căii de rulare, stațiile necorespunzătoare și facilitățile pentru pasageri și, în plus absența oricărei legături care să traverseze orașul, limitează eficiența acestui mod, în general și în special caracterul de distribuitor pentru magistrala de cale ferată sau alte servicii de transport public periferice.

Deși flota de tramvaie a suferit reabilitări, chiar și aceste îmbunătățiri vor ajunge în curând la sfârșitul duratei utilizabile de viață. Tramvaiele utilizate în prezent sunt depășite din punct de vedere tehnologic, nu respectă standardele actuale, și necesită activități de mentenanță intensive. Rețeaua de tramvai este administrată de către municipalitate prin intermediul RATB.

Serviciile de transport actuale necesită^tj^niTrriâr'rrțaxim de 289 tramvaie. Creșterea vitezei comerciale, raționalizarea unor servicii și alte plușdrhde eficignță pcmreduce această cifră (cu 10-20 %) până la aproximativ 245 tramvaie active și, cu o generoăsâYeză^^le^îS%^lao dimensiune totală a flotei de circa 286 tramvaie. Scăzând numărul de 16 tramvaie cil (3E)deajoeșărâj£tngd0iilâ un total de circa 270 tramvaie noi.

, \    » _ l / (f.s.rr' I Cj r-T* fi I    f

Toate aceste probleme și nevoi justifică realizarea investițiilor propusp-Tirin Swcfiul de Oportunitate, în plus față de informațiile prezentate în Capitolul 3.    (    \

2.3 Traseele utilizate, programul de transport

In prezent în București există 26 de linii de tramvai, însă obiectul prezentului studiu de oportunitate se referă la achiziționarea de tramvaie noi pentru introducerea lor pe 8 trasee foarte utilizate, cu cerere mare de călătorii, ale liniilor de tramvai: 1,10, 21, 25, 32,40, 41, 55.

Sinteza traseelor este următoarea :

Traseu Linia de tramvai 1: Romprim - Banu Manta - Romprim (Sens Obor către Banu Manta)

Traseu Linia de tramvai 10: Romprim - Banu Manta - Romprim (Sens Banu Manta către Obor)

Traseu Linia de tramvai 21: Pta Sf. Gheorghe - Pasaj Colentina (si retur)

Traseu Linia de tramvai 25: C.F.R. Progresul - Depoul Militari (si retur)

Traseu Linia de tramvai 32: Piața Unirii - Depou Alexandria ( si retur)

Traseu Linia de tramvai 40: Pta Sf Vineri - RATB Titan ( si retur)

Traseu Linia de tramvai 41: Pta Presei Libere - Ghencea ( si retur)

Traseu Linia de tramvai 55: Pta Sf. Vineri - Granitul (si retur)

Harta generală cu traseele de transport public cu tramvaiul ce fac obiectul studiului de oportunitate este prezentată mai jos.


HARTA 1: TRASEE DE TRAMVAI CE FAC OBIECTUL STUDIULUI DE OPORTUNITATECONFORM CU ORIGINALUL

Descrierile detaliate ale traseelor în ceea ce privește calitatea infrastructurii (cale de rulare, benzi dedicate, peroane și stații, depouri aferente traseului, substații electrice, intersecții semaforizate integrate în BTMS, etc) se regăsesc în anexele 2-9 din prezentul studiu, alături de vizualizarea grafică detaliată aferentă fiecărui traseu din hărțile anexate (hărți 2-9).

2.4 Descrierea parametrilor tehnici ai echipamentelor/mijloacelor de transport existente în operare

Pe traseele vizate de prezentul studiu, pe cele 8 linii circulă tramvaie cu următoarele caracfenstifbtehnice

Tramvaie V3A-93 cu dimensiunea 27180 x 2390 mm Tramvaie BLF cu dimensiunea 25388 x 2450 mm


' . jV A ,V - x

în anul 2016 se aflau în operare 486 de vehicule de tramvai mărcile: BUCUR țțF, TATR^|PȘjW2^T, \ZiS V3AM2S, V3A CH-PPC, V3A PPC-CA, V3A 2010-CA, RATHGEBER, cu următorii para^ețrrtpW^py-

.    X'î'n,

Tabel 5 - Parametrii tehnici ai echipamentelor/mijloacelor de transport existente în operare|,


Marcă

tramvai

Număr

Dimensiuni

Capacitate.

(4cal/m2)

Tehnologie

Alți parametri

V3AM

323

26,18mx2,39m (L=27,18m    cu

tampoane)

167

Podea ridicată

Suprafață liberă podea: 33,3m2

TATRA T4R

80

14x2,2m (L=15,104m cu tampoane)

83

Podea ridicată

Suprafață liberă podea: 15m2

V3A CCPPC

46

27,043x2,39m (L=28,15m    cu

tampoane)

178

Podea    parțial

coborâtă

Suprafață liberă podea: 35,4m2

BUCUR LF

16

25,39x2,45m

160

Podea parțial coborâtă

Suprafață liberă podea: 29,3 m2

V2AT

9

20,4x2,34m (L=21,5m cu tampoane)

124

Podea ridicată

Suprafață liberă podea: 24m2

V2ST

2

20,4x2,34m (L=21,5m cu tampoane)

116

Podea ridicată

Suprafață liberă podea: 22 m2

Tramvai

Număr total călători

Număr

locuri

Număr

locuri

Număr

locuri

Suprafață

liberă

Suprafață

totală

(călători/m2)

pe scaune

în

picioare

scaun rulant

podea (m2)

podea (m2)

BUCUR LF

160

43

117

1

29.3

47

V3A-M

167

34

133

0

33.3

45.5

V3A-93-CH-

PPC

178

36

142

2

35.4

46.7

V2ST

116

28

88

0

22

29

V2AT

124

28

96

1

24

31

T4R

83

23

60

0

15

24,8    ...


2.5 Condiții de garare

Activitatea principală a Diviziei Transport Electric se desfășoară în cele' tramvaie, 3 depouri de troleibuze și un depou mixt (tramvaie și troleibuze)


Tabel 6- Situația depourilor

Depou

Stare

tehnică

Linii deservite

Capacitate actuală de garare pentru vagoane de 27 m

Capacitate viitoare de garare pentru vagoane de 36m

Servicii oferite

Giurgiului

Modernizat

7,19, 23, 25

50

29

Spălare 41m, 4 linii CIZ 4 linii RT

Alexandria

Modernizat

8, 11, 25, 32, 41

70

61

Spălare 70m, 3 linii CIZ

6 linii RT, Strung bandaje

Militari

Modernizat

8, 11, 25, 35, 44,47

56

42

Spălare 60m, 2 linii CIZ

5 linii RT,

Dudesti

Modernizat

1,10, 34

45

33

Spălare 42m, 2 linii CIZ

2 linii RCN, Strung bandaje

Victoria

Nemodernizat

10, 34, 55

44

Colentina*

Nemodernizăt

14; 16, 21, 3 6, 46

75

44

Spălare 42rn, 3 linii CIZ

4 linii RCN, Strung bandaje

Titan*

Nemodernizat

14, 19, 23, 27, 40,46, 55, 56

69

55

Spălare 60m, 4 linii CIZ

2 linii RCN, 2 linii RT

Bucureștii Noi

Nemodernizatl

24, 41, 42, 45

55

* Nota: PMB are în pregătire proiectele de reabilitare a depourilor Titan și Colentina.

i CONFORM CU ORIGINALUL

L__———(1/

RATB are la dispoziție pentru tramvaie 7 depouri de tramvai și 1 depou mixtcu o capacitate de 574 locuri de garare a tramvaielor. Dintre acestea, depourile Giurgiului, Alexandria, Militari, Dudești sunt modernizate, iar depourile Victoria, Colentina, Titan si Bucureștii Noi sunt nemodernizate.

în aceste depouri se desfășoară pe lângă activități privind gararea tramvaielor și activități de curățenie, spălare, întreținere și reparații curente planificate sau neplanificate, lucrări preventive, revizii: CIZ, CP, RCN, RT 1, RT 2 si RT 3, RC1, RC2. Serviciile care se realizează în aceste depouri, precum capacitateajje.garare și liniile deservite sunt menționate mai sus:    /""xA


2.6 Facilitățile de întreținere necesare

Planul actual de reparații și întreținere tramvaie


„    V.'x'

In cadrul activității Diviziei Transport Electric, ca structură integrată în cadfuP plî^ți^î^fatțsport și Mentenanță, activitatea principală o constituie exploatarea și întreținerea parcului de v&hk^le^ciAtracțiune electrică (tramvaie și troleibuze) cu scopul realizării programului de transport aprobat în condiții de asigurare a siguranței circulației și a condițiilor optime de confort a publicului călător din Municipiul București.

Activitatea de transport călători se desfășoară în prezent pe 41 de trasee, dintre care 26 deservite de tramvaie si 15 deservite de troleibuze.

Structura repartizării parcului disponibil de vehicule (parcul inventar din care se scad vehiculele scoase din funcțiune pentru casare) pe depouri este prezentată sintetic mai jos:Tabel 7 SITUAȚIA PARCULUI DISPONIBIL D.T.E.-TRANSPORT ELECTRIC PE DEPOURI Șl TIPURI DE VEHICULE la 30.06.2017

DEPOU

VAGOANE CALATORI (nr. vag.)

VAGOANE UTILITARE (nr. vag.)

Vag.epocâ + muzeu

Din care ȘCOALĂ ’

(nr. vag./marcă)

V3AM-CA

V3AMPPC-CA

V3ACHPPC

«A

(M

2

$

■ >

V3APPC

V3AM

TOTALV3M

V2AT

T4R

BUCUR LF

BUCURLFCA

TOTAL

2

K'

REM + PLATFORMA

VG.SERV.

PL.PERIE

turbofreză......

Victoria

14

29

43

0

43

2

0

0

5

0

1

Buc. Noi

2

52

54

54

1

1

1

4

Dudești

19

3

22

5

11

38

3

2

1

3

4

Alexandria

3

27

41

71

71

1

2

1

4

1

Colentina

1

3

71

75

75

0

2

5

Militari

1

(T4R)

2

9

79

90

2

4

Giurgiu

2

39

41

41

1

1

4

Titan

4

(V3AM)

63

63

63

2

2

1

4

1

TOTAL

5

4

3

46

14

4

298

36

9

2

9

79

5

11

47

5

10

7

9

33

2

5


Gradul de uzură a parcului disponibil de vehicule

Starea tehnică a parcului de vehicule este condiționată și de uzuraafcasfîTia. La data de 30.06.2017 un număr de 344 tramvaie de calatori și 264 troleibuze aveau durăfanormala de funcționare (definită prin HG 2139/2004 pentru calculul amortizării contabile) îndeplinită într-un procent de 100'

Situația este prezentată pe tipuri de vehicule astfel:

Tabel 8 SITUAȚIA PARCULUI DISPONIBIL D.T.E. LA 30.06.2017

NR.CRT.

MARCA

PARC

DISPONIBIL

Uzura

raportata la durata normala de funcționare)

0-25%

25-50%

50-75%

75-100%

Peste 100%

1

V2ST

2

2

2

V2AT

9

6

3

.....: •..______

3

V3AM

298

39

259

4

V3AM-CA

4

4

5

V3AMPPC-CA

3

3

6

V3AM 2S

14

4

10

7

V3APPC

4

4

8

V3AMCHPPC

46

3

43

9

T4R

79

79

10

BUCUR LF

5

4

1

11

BUCUR LF-CA

11

6

5

12

Vagoane utilitare

66

66

TOTAL TRAMVAIE

475+66

9

16

60

46

344+66

OBS. Durata normala de funcționare prevăzută in HG 2139/2004 este, pentru tramvaie, cuprinsa intre 11-17ani;


Derularea programului de reparații a parcului circulant în cadrul Diviziei Reparații Mijloace de Transport

Programul de reparații a materialului rulant ce constituie o dimensionează anual ținând cont de factori determinanți c<

a.    - Programul de transport

b.    - Durata de serviciu (uzură) îndelungată

c.    - Condițiile de exploatare

d.    - Fiabilitatea echipamentelor

Pentru asigurarea programului de transport stabilit, Planu

tivității de exploatare se


HjjaWste întocmit în colaborare cu


Divizia Reparații Mijloace de Transport, în funcție de capacitatea de producție a acesteia și a normativelor de reparații.

Programul de mentenanță a parcului de vehicule realizat în depouriProgramul de mentenanță a parcului de vehicule în cadrul depourilor se realizează în concordanță cu procesele tehnologice de întreținere aprobate pentru fiecare tip de vehicul cu tracțiune electrică în parte.

în cadrul activității Diviziei Transport Electric, ca structură integrată în cadrul Direcției Transport și Mentenanță, activitatea principală o constituie exploatarea și întreținerea parcului de vehicule cu tracțiune electrică (tramvaie și troleibuze) cu scopul realizării programului de transport aprobat în condiții de asigurare a siguranței circulației și a condițiilor optime de confort a publicului călător din Municipiul București.

Activitățile de întreținere și reparații ale tramvaielor au loc în unitățile de exploatare: Divizia Reparații Mijloace de Transport și în depouri.

Divizia Reparații Mijloace de Transport are printre atribuții și întreținerea, repararea, recondiționarea, fabricarea și modernizarea de vehicule pentru transportul public. Câteva din dotările de baza ale uzinei sunt:

hale pentru montaj general boghiuri și vagoane de tramvai, dotate cu poduri rulante și canale de lucru;

turnătorie feroase și neferoase;

atelier de forjă;

atelier de tratament termic;

atelier de sudură;

atelier de prelucrări mecanice;

atelier de lăcătușerie;

servicii de proiectare constructivă și S.D

în aceasta unitate de exploatare au loc următoarele tipuri de servicii:

1.    Servicii de reparații:

-Fabricarea de vagoane pentru tramvaie V3A și tramvaie utilitare (pentru deszăpezire și transport tehnologic); -Modernizarea vechilor vagoane de tramvai V3A (cu transformare în vagon cu performanțe superioare vagoanelor V3A) și Tatra T4R (cu transformare în V2S-T, V2A-T, BUCUR 1 care au performanțe superioare vagoanelor T4R, preț de cost redus și design actual);

-Fabricarea de vagoane de tramvai V3A cu acționare cu chopper;

-Fabricarea de vagoane de tramvai V3A cu acționare cu invertoare și motoare de curent alternativ;

-Fabricarea de vagoane BUCUR LF cu podea coborâta 60% și acționare cu chopper;

-Fabricarea de vagoane BUCUR LF cu podea coborâta 60% și acționare cu invertoar^î rn&to^țt'de curent alternativ;    7    


-Reparații capitale cu recarosare: tramvaie V3A, T4R;

-Reparații boghiuri de tramvai, motoare de tracțiune tramvai, reductoare;

-Lucrări de tapițerie, tâmplarie, amenajări.

2.    Secția Vopsitorie:

-Secția de vopsitorie din cadrul URAC dispune de dotări moderne pentru vopsirea carose/iiJOraișitbjâiJtobuze, troleibuze) și tramvaie;

-Sistemul de vopsire utilizat răspunde celor mai înalte cerințe de calitate existente la ora actuală;

-Cabina de vopsire - uscare BLOWTHERM tip TURBO INDUSTRIAL permite vopsirea oricăror caroserii în condiții de calitate deosebită, cu gabarit maxim: L = 16m, I = 4,7m, h = 4,5m;

-Secția de vopsitorie dispune și de o instalație de vopsire în câmp electrostatic de fabricație elvețiană (GEMĂ) pentru vopsirea pieselor mici care se înscriu în următoarele dimensiuni de gabarit: L= 3m, I = lm, h = l,5m;

CONFORM CU ORIGINALUL

-Cabina de sablare uscată cu alice din oțel în care se executa~pregatirea anticoroziva și tratamentele premergătoare în vederea obținerii unor suprafețe superioare calitativ pentru sistemul de acoperire (vopsire) ce urmează a fi aplicat.

3. Secția Turnătorie, Forjare, Sudură, Tratament termic, prelucrări:

-Confecții de repere și subansambluri din semifabricate turnate sau forjate;

-Piese deformate plastic la cald (forjate): la liber cu greutăți de până la 30 kg și în matriță cu greutăți până la 12 kg.;

-Recondiționarea de piese uzate prin metalizare și sudură;

-Operațiuni de zincare;

-Piese și subansambluri obținute din prelucrări prin așchiere (strunjire, frezare, rabotare, rectificare,;

-Piese obținute prin ștanțare la rece;

-Construcții metalice de diverse forme și dimensiuni.

4. Secția Reparații și întreținere utilaje:

-Reparații mașini unelte, tinichigerie, cricuri mecanice și hidraulice, instalații de ventilație;

-Reparații de motoare electrice asincrone cu putere de 0-50 Kw, transformatoare de sudură, generatoare de sudură, cuptoare de încălzire pentru forjă și cuptoare-tratamente termice;

-Confecții și reparații piese de schimb, S.D.V.- uri si matrițe.

Programul de întreținere și mentenanță a parcului de vehicule în cadrul depourilor se realizează în concordanță cu procesele tehnologice de întreținere aprobate pentru fiecare tip de vehicul cu tracțiune electrică în parte. Programul de mentenanță a vehiculelor de transport electric cuprinde operații de verificări și întreținere tehnică preventivă după cum urmează:

în cadrul depourilor se efectuează următoarele activități:

1.    Control și întreținere zilnică (CIZ)

Se execută zilnic cu ocazia retragerii vehiculelor în depou și constă în operații de verificare și probe executate la elementele care asigură siguranța în circulație a vehiculului în scopul garantării stării de bună funcționare. în principal este verificată funcționarea prizelor de curent, a sistemelor de frânare, a sistemului de rulare și direcție (la troleibuze), a sistemelor de semnalizare optică și acustică și funcționarea ușilor.

2.    Control periodic (CP)

Se execută la un rulaj de 1250 km pentru tramvaie și troleibuze (cu excepția tramvaielor T4R la care se execută la 1500 km). Include operațiile cuprinse în CIZ plus verificări ale agregatului de comandă la tramvaie (controlerul), ale grupului motor-compresor (la troleibuze) și diferitor elemente ale caroseriei.

3. Revizia tehnică de gradul 1 (RT1)

Se execută la un rulaj de 5000 km pentru toate tipurile de tramvaie și troleibuze (cu excepția tramvaielor T4R


la care se executa la un rulaj de 3000 km și a troțeițfu'^jp^Asțra Irisbus la care se execută la un rulaj de 30.000 km). Constă în lucrări de verificare, regțatejStrângere șK ungere ale agregatelor, ansamblurilor și subansamblurilor vehiculelor cu scopul m^nținerirurt^stări t<mnice corespunzătoare și a prevenirii unor defecțiuni tehnice ale unor echipamente cU o'îiapipfate'meLredțj^aâ

OK; * M/

4. Revizia tehnică de gradul 2 (RT2)

CONFORM CU ORIGINALUL

Se execută la un rulaj de 20.000 km pentru toate tipurile de tramvatg^Ttroleibuze (cu excepția tramvaielor T4R la care se execută la un rulaj de 12.000 km și a troleibuzelor Astra Irisbus la care se execută la un rulaj de 60.000 km). Pe lângă operațiile prevăzute la RT1, cuprinde o serie de operații cu un grad sporit de dificultate. La tramvaie se execută cu scoaterea boghiurilor de sub caroserie .

5.    Revizia tehnică de gradul 3 (RT3)

Se execută numai la tramvaie, anual, la un rulaj de 60.000 km. Pe lângă operațiile prevăzute în RT2 cuprinde suplimentar: executarea măsurătorilor de rezistență de izolație, probe pentru verificarea eficacității sistemelor de frânare în prezența SMC, rotirea prinderii rulmenților de articulație (crapodina) la boghiurile purtătoare.

6.    Programul de igienizare și dezinfecție a vehiculelor are ca scop asigurarea unei stări de curățenie și igienă corespunzătoare a vehiculelor și cuprinde următoarele programe de igienizare:

Programul de igienizare SI

Se execută zilnic cu ocazia retragerii vehiculelor de transport călători în depou (inclusiv cu ocazia ramforsărilor). Procesul tehnologic cuprinde: maturarea umedă a salonului de pasageri și a treptelor scărilor, spălarea treptelor scărilor, ștergerea prafului de pe scaune, pervaze, ferestre, dulapuri de aparataj, dezinfectarea barelor de susținere și a mânerelor de la scaune cu soluție dezinfectantă.

Programul de igienizare S2

Se execută la aproximativ 15 zile (de doua ori pe lună). Procesul tehnologic cuprinde pe lângă operațiile prevăzute cu ocazia SI următoarele operații: spălarea boghiurilor/jantelor cu jet de apa sub presiune, degresarea și spălarea cu apă și soluții de igienizare a părților laterale, a bordurilor acoperișului, a părților frontale (față/spate), ștergerea geamurilor laterale, spălarea la interior a caroseriei, inclusiv a podelei, plafonului, geamurilor și dispersoarelor de la corpurile de iluminat, și a postului de conducere.

Programul de igienizare S3

Se execută de regulă la o perioadă de 3 zile, la retragerea vehiculelor în depou sau la o perioada mai mică la dispoziția conducerii unității atunci când condițiile de mediu o impun. Procesul tehnologic presupune: spălarea cu apă și soluții de igienizare a părților laterale ale vehiculului, a bordurilor acoperișului, a părților frontale urmată de ștergerea geamurilor laterale pe exterior.

Programul de igienizare S4

Se execută de regula de 3 ori pe an, cu ocazia reviziilor RT2 și RT3 la toate tipurile de vehicule cu excepția troleibuzelor Astra Irisbus la care se execută cu ocazia RT1 și RT2 sau la comanda conducerii unității în situații speciale. Cuprinde toate operațiile executate cu ocazia S2 la care se adaugă dezinfectarea întregului salon de călători (scaune, bare, pereți laterali, pervaze, podea) și a cabinei manipulantului și neutralizarea înscrisurilor de graffiti.

Programul de mentenanță a parcului de vehicule cuprinde pe lângă reviznje ^ariVicpte și lucrări de reparație

-» 4*«*î*4    I X ([iTM W* <»    X»t     M M mI -t M £    .. i    /Ort ’ldfl/ £ ~ X X _l _


accidentală (RCN-reparații curente neplanificate) estimate într-un/prpce


s -î/țțre (20-30)% față de


manopera cuprinsă în reviziile planificate.    A

/

Dimensionarea programului de reparații în relația cu Divizia R&parsji

programului de mentenanță realizat în depouri a fost făcută luândur^.îtvicqjî'șjd^r^'oferta de transport estimată pentru o perioadă de un an, comunicată de către Serviciul Progrăniâr^Jâ;iur^arc circulant maxim de 286 tramvaie și 177 de troleibuze.
Distribuție - instalate la nivelul intersecțiilor și vehiculelor;

Centrale - asigură suportul pentru funcționarea sistemului la nivel de nod-uri de concentrare.

Sistemul astfel proiectat este una din cele mai moderne soluții de management integrat al traficului din Europa. Componentele sistemului:

CCTV (sistemul de supraveghere video)

UTC (Urban Traffic Control)

PTM (Public Transport Management)

Sistemul astfel conceput va avea ca rezultat fluidizarea traficului și reducerea timpilor globali de deplasare a vehiculelor pe itinerariile incluse în aria proiectului.

PTM - Public Transport Management

Asigură gestionarea vehiculelor din transportul public astfel încât să se poată respecta o frecvență planificată a vehiculelor la nivelul fiecărei stații.

Sistemul PTM interacționează cu cel de UTC pentru ca transportul public să obțirrăprioritate în intersecțiile din sistem în vederea respectării graficului de circulație.    *


UTC-Urban Trafic Control    .

Asigură funcționarea adaptivă a sistemului de semaforizare în funcție pe: Valorile de trafic;

Paliere orare;

Lucrări de infrastructură.

Funcționarea adaptivă constă în modificarea timpilor de verde din fiecare intersecție în funcție de valorile de trafic determinate la nivelul intersecției dar și în functțe de valorile de trafic din intersecțiile vecine.

Fiecare intersecție din sistem comunică cu intersecțiile vecine dar și cu serverul din data center care asigură funcționarea adaptivă optimizată pe baza valorilor de trafic.

Deciziile se iau la nivelul serverului central din data center; acesta trimite informațiile ADC-urilor din teren, care la rândul lor execută instrucțiunile primite de la serverul central.

CCTV - Sistemul de supraveghere Video

Asigură funcționalități de vizualizare în intersecție pentru identificarea eventualelor probleme de trafic și nu numai.

Permite operatorilor din centrul de control să ia decizii sau să transmită către alte instituții informații din trafic.

Pe toate cele 8 trasee sunt în prezent 74 intersecții semaforizate incluse în BTMS: linia 1/10: 30 intersecții, linia 21: 5 intersecții, linia 25: 9 intersecții, linia 32: 2 intersecții, linia 40: 5 intersecții, linia 41: 1 intersecție, linia 55: 22 intersecții. Lista și poziția intersecțiilor existente în sistemul BTMS pentru fiecare dintre liniile de tramvai ce face obiectul studiului de oportunitate este detaliată în anexele 2-9 și în hărțile 2-9, corespunzătoare fiecărui traseu.    l

întregului sistem îi lipsește tarifarea integrată între diferitele tipuri de furnizori de servicii: metroul, serviciile RATB, rețeaua feroviară și autobuzele suburbane.

Același cârd se folosește pe vehiculele RATB - tramvai, troleibuz și autobuz.

în prezent nu se impune validarea obligatorie a abonamentelor cu plată și nu se eliberează cârduri pentru pensionari și alte categorii de beneficiari de gratuități, urmând a se realiza acest lucru în 2018. Ca urmare, aprox. 80% dintre călătorii nu sunt înregistrate, rămânând în sistem doar cele efectuate cu conturi de călătorii (2 și 10), cele efectuate cu portofelul electronic sau cele plătite prin SMS, toate destinate cu precădere călătorilor ocazionali.

Din punct de vedere tehnologic, integrarea a fost începută încă din 2006, odată cu introducerea validatoarelor contactless atât la RATB, cât și, parțial, la Metrorex. în cadrul acelui proiect realizat cu fonduri BEI, au fost introduse în toate vehiculele RATB validatoare contactless și au fost montate astfel de validatoare, în număr limitat, în fiecare stație Metrorex pentru a putea realiza o compatibilizare a sistemelor de acces la cei doi operatori de transport. Serviciul a fost întrerupt la mijlocul lui 2014, datorită neînțelegerii între Metrorex și RATB privind alocarea veniturilor (plăți compensatorii). Integrarea tarifară a fost nesustenabilă datorită modului de calcul al biletului comun, total dezavantajos pentru călător. Cele două tehnologii de ticketing folosite de către Metrorex si RATB sunt parțial compatibile.

In acest moment Metrorex are în derulare un proiect finanțat din fonduri europene, ce prevede modernizarea completă a sistemului său de taxare, ceea ce va determina compatibilizarea totală a sistemelor de taxare RATB și Metrorex prin montarea de validatoare contactless la toate porțile de acces din stațiile de metrou.

Biletele au fost pe baza valorii stocate, adică o sumă minimă a trebuit să fie stocată pe cârdurile inteligente înainte de a călători. Reîncărcarea a fost posibilă în centrele de servicii pentru clienți RATB și Metrorex, precum și la ATM-uri.

Biletele cu o singură călătorie erau valabile timp de 60 de minute, indiferent de modul și de distanța de deplasare. Aceasta a generat, de asemenea, unele dificultăți pentru pasageri în cazul serviciilor cu frecvență redusă, legături pierdute și întârzieri.

RATB folosește un sistem de tarifare independent de lungimea călătoriei (în interiorul orașului), cu (printre altele)

•    Cârduri de debit fe-wallet') pentru călătorii numai dus - Creditul minim care trebuie încărcat este de

2,6 lei pentru ne-nominal și 15 lei pentru nominal. Valoarea maximă stocată este de 50 lei.

•    Abonamente lunare - pentru una sau două linii, și pentru întreaga rețea,,persdn^(î2ate și transferabile.

Se oferă o reducere de 100% pentru    /    \

•    copiii mai mici de 7 ani;    /


•    veteranii de război;    .

•    revoluționarii și descendenții victimelor Revoluției din Decembrie 1989;'     '

•    persoanele persecutate din cauze etnice;

•    foști deținuți politici;

•    persoanele cu handicap;

•    toate categoriile de pensionari cu domiciliul in Bucun

Abonamentele lunare RATB pentru una sau două linii sunt similare cu sistemele utilizate în țările din Europa de est și nu favorizează transferurile.

Tabelul de mai jos prezintă pe scurt diferitele tipuri de bilete:

Tabel 9 Rezumatul tipurilor de bilete și abonamente RATB

Tip bilet

(Ron)

0 singură călătorie

Linie urbană

Linie la periferie

1.5

Linie expres

Nenominal

Abonament pe zile

Abonament pentru o zi pentru toate rutele urbane

8

Abonament lunar' pe linie

0 linie urbană.

40

Două linii urbane

50

Toate liniile urbane

80

Nominal

Abonament pe zile

7 zile pentru toate rutele urbane

17

15 zile pentru toate rutele urbane

25 ,

Abonament lunar pe linie

0 linie urbană

30

Două liniiurbane .

35v?    . '

Toate liniile urbane

50

Abonament lunar pentru?,, liniile din zona de,periferie

Una dintre liniile-de;periferie ale Bucureștiului

Două linii (una pentru zona de periferie) și una pentru zona urbană

95

Toate liniile’din Bucurgșt^fîpcf§:ul'.H(ov

125 '

Nominal și nenominal

Express

Abonament Expres'Lu^ai>-''/<~'\    \

   \< A s

80

O

Concluzii:

• Abonamentele lunare RATB pentru una sau două linii sSi^t simil^^ ^țif sistemele utilizate în țările din Europa de Est și nu favorizează transferurile;    NS VsX

•    Cele două tehnologii de ticketing folosite sunt parțial compatibile;"’""”

•    încetarea ticketing-ului integrat este surprinzătoare pentru un oraș de o asemenea mărime;

•    Un sistem integrat de tarifare trebuie să fie restabilit fără întârziere, cel puțin pentru clienții permanenți;

•    Alocarea veniturilor trebuie să fie agreată de comun acord și stabilită, împreună cu alocarea riscurilor; de venit. Aceasta se poate realiza pe bază bilaterală, fără o autoritate superioară și fără transfer de proprietate;

•    Va fi mai bine pe termen lung dacă o instituție terță gestionează veniturile, instituție care ar trebui să suporte, de asemenea, riscul veniturilor și care să aibă autoritatesLde a stabili nivelurile serviciilor și transportul;

•    Sistemul integrat de tarifare trebuie să fie extins și la călătoriile regionale, de ex. căi ferate și autobuzele suburbane, în scopul de a elimina una dintre cele mai importante obstacole din regiune în ceea ce privește călătoriile. Este foarte posibil să fie necesar un sistem tarifar în funcție de distanță, împărțind astfel zona de studiu in câteva zone tarifare, una dintre acestea fiind orașul București,

, t celelalte din Județul Ilfov. Sistemul tarifar trebuie implementat în paralel cu un sistem de e-ticketing


29
(pentru detalii consultați fișele G-3 - Sistem E-ticketing și G-4 - Structura Tar/fara din capitolul 10), care va permite susținerea eficientă a noii structuri tarifare, permițând pasagerilor să realizeze transferuri de la un mod la altul fără a fi nevoie de achiziția unui nou bilet. Folosind aceeași metodologie, sistemul ar putea fi implementat la nivelul întregii țări, dar acest proiect nu face obiectul PMUD.


Principalele probleme care justifică investiția, menționate și în PMUD, sunt:

Lipsa unei abordări integrate a transportului local în regiunea București - Ilfov; existența suprapunerilor de trasee între operatori publici și privați, existența unor zone mari fără facilități de transport public; lipsa unui siSem de management al traficului și de e-ticketing integrat și performant;

Performanțe neadecvate ale sectorului de transport public din lipsa unor programe de investiții corespunzătoare; viabilitatea economică și financiară limitata pe întreaga durată de exploatare a rețelei, de la investiții, operațiuni, management până la întreținere și reparații.

Studiul de oportunitate a fost elaborat pentru a analiza și justifica achiziționarea de tramvaie moderne pentru transportul public de călători pentru infrastructura aferentă liniilor de tramvai 1,10, 21, 25, 32, 40, 41 și 55 și echipamentele necesare întreținerii acestora.

Rețeaua de tramvai este cuprinzătoare dar nu asigură un serviciu la capacitatea sa maximă din cauza lipsei de prioritate în trafic, ducând la viteze mici, lipsa confortului pentru pasageri și frecvențe reduse pentru anumite linii.

30% dintre liniile de tramvai necesită lucrări de modernizare.

Ajustarea traseelor de tramvai pentru a optimiza modernizarea liniilor, conectivitate cu centrul orașului și celelalte zone de interes și adaptarea la necesitățile în schimbare ale tuturor categoriilor de pasageri.

Aproape întreaga flotă de tramvaie este complet învechită din punct de vedere tehnic, și cu foarte puține vagoane cu podea joasă, accesibile tuturor categoriilor de pasageri.

Tramvaiele trebuie să acorde prioritate traficului general în intersecții, își pierd prioritatea la fiecare viraj stânga/dreapta și, în general, sunt ultimele vehicule care trec printr-o intersecție semnalizată.

Sistemele de informare a pasagerilor, în timp real și statice (hărți / orare vizibile) în mijloacele de transport în comun și în stații, sunt aproape inexistente.

Tehnologiile de operare ale sistemului de transport public nu reușeșc să ofere dotările necesare pentru informarea și siguranța pasagerilor, precum: supraveghere video la bordul vehiculelor, sisteme de informare a pasagerilor în timp real, sistem de dispecerat integrat pentru toți operatorii, respectarea programului - toate acestea trebuie să conducă la creșterea încrederii și atractivității sistemului de transport public cu impact în


30’
Cele mai multe depouri de tramvaie au echipamente învechite, generatoare de disconfort și poluare sonoră în zona adiacentă.

Stațiile de tramvai nu oferă amenajările de bază care să ofere pasagerilor condiții sigure, confortabile și convenabile, având o slabă calitate estetică.

Conform Raportului de activitate al RATB pe anul 2016 și Studiului de Oportunitate privind reorganizarea RATB elaborat de către AMRSP în anul 2016, problemele cu care se confruntă sistemul de transport public din București sunt:

a) parcul auto de mijloace de transport în comun este învechit și are durata normală de funcționare depășită Conform H.G. nr. 2139/2004, durata normală de funcționare la tramvaie este între 11-17 ani, iar la troleibuze

..r ji autobuze de 8 ani. La finalul anului 2016 parcul din dotarea R.A.T.B. avea o vechime medie după cum urmează: 19,4 ani la tramvaie, 13,9 ani la troleibuze și 9,4 ani la autobuze.

b) numărul de defecte tehnice al tramvaielor este în creștere;

Acesta se datorează necesității menținerii în exploatare a vehiculelor cu durată normală de funcționare depășită în vederea asigurării programului de circulație, vehicule mai puțin estetice și confortabile, dar la care a fost asigurată siguranța în circulație. Cele mai multe defecte s-au produs în perioada de iarnă, fiind determinate de frecvența mai mare a solicitărilor mecanice și electrice la care sunt supuse vehiculele și creșterii gradului de aglomerare în mijloacele de transport în acest sezon.

în privința gradului de uzură și al defecțiunilor apărute, se constată că în cazul tramvaielor, procentul de defecte față de parcul circulant realizat a crescut comparativ cu anul precedent, ponderea cea mai mare a defectelor deținând-o sistemul de frânare (15,50%), urmată de ansamblul uși (18,86%), instalația de tracțiune cu 17,59%, ansamblul frâna (16,41%) și de instalația de joasă tensiune. Un alt factor care contribuie la apariția defectelor îl constituie lipsa de fiabilitate a unor repere și subansambluri, multe din acestea nemaifiind în termen de garanție: boghiuri motoare, federe, solenoizi, electromagneți.

c) numărul de deraieri ale tramvaielor este în creștere;

Acestea se întâmplă mai ales în perioada de iarnă caracterizată prin numeroase avertizări meteorologice (ninsori abundente, intensificări ale vântului, polei, etc.), când s-au produs frecvent cazuri de defectare a macazurilor prin înfundare cu zăpadă și rupere a liniei de tramvai din cauza temperaturilor scăzute, la care a mai contribuit existența unor corpuri dure pe linia de tramvai.


1

e) numărul de blocări ale circulației datorită defectării vehiculelor ff.^.t^.^esțe in ușoară creștere, vehiculele care au produs blocări, fiind în mare parte tramvaie și în mai m(c<ț rnăfur^ defecte sub rețeaua electrică sau pe calea de rulare a tramvaieloț.

olPibuze'șau autobuze rămase


iQ

f) în plus se mai remarcă o serie de alte probleme:

•    apariția de avarii în rețeaua de alimentare cu energie electrica;^

•    existența unui dezechilibru între potențialul operatorului de transport și fluxul de călători în ceea ce

privește cererea și oferta de capacitate de transport la nivelul Municipiului București;

•    apariția de deficit de capacitate de transport care determină în cele mai multe cazuri aglomerația în vehicule pe perioade lungi din zi, îndeosebi în zonele unde fluxul de călători din transportul subteran se intersectează cu cel de suprafață, în special la orele de vârf;

•    creșterea intervalelor de timp în stații (timpi de așteptare din ce în ce mai mari);

•    capacitatea de circulație redusa prin creșterea numărului de mijloace de transport imobilizate;

•    benzi insuficiente dedicate transportului în comun iar dintre cele existente unele sunt utilizate ca spațiu de parcare;

•    rețeaua de transport existentă este parțial necorelată cu planul de dezvoltare urbanistic;

•    scăderea vitezei comerciale datorita aglomerației, cu implicații asupra realizării programului de transport;

•    sistem de monitorizare și dispecerizare on line nu acoperă întregul parc aflat în exploatare, precum și un sistem deficitar pentru informarea călătorilor în vehicule, stații și terminale;

•    unități de exploatare (depouri și autobaze) nemodernizate;

•    lipsa unui sistem de monitorizare, numărare și cuantificare a fluxului de călători, pe fiecare mijloc de transport pe intervale orare și zile;

•    sistemul aplicațiilor și produselor (SAP) neupgradat, utilizat parțial și nu la capacitatea pe care o poate oferi acesta.

Gradul de uzură a mijloacelor de transport a depășit 100% din durata normala de funcționare, conducând la problemele mai sus menționate, ceea ce demonstrează necesitatea reînnoirii parcului de mijloace de transport ce va asigura condiții de transport in siguranță și confortul utilizatorilor. Necesitatea achiziționării tramvaielor se justifică și datorită cheltuielor ridicate înregistrate în activitatea de transport public pentru asigurarea curentă a funcționarii zilnice în condiții de siguranță.

Necesitatea unei acțiuni determinate în direcția efectuării de investiții în domeniul transportului urban electric (achiziția de tramvaie noi), pentru a se limita emisiile GES, este cu atât mai urgentă și importantă pentru Municipiul București, cu cât numărul de autovehicule aflate în circulație este în continuă creștere, iar numărul de pasageri ce folosesc transportul public local cu tramvaiul este în continuă descreștere (conform INS - Baza de date TEMPO - GOS 114B), ceea ce denotă o lipsă de atractivitate a cetățenilor față de acest mod de transport urban.

Astfel, în vederea schimbării comportamentului cetățenilor cu privire la utilizarea tramvaiului și a creșterii satisfacției acestora în ceea ce privește condițiile de transport, care reclamă tot mai des lipsa de punctualitate, ritmicitate, confort, siguranță și informare, este oportună reînnoirea parcului de mijloace de transport (tramvaie).

Oportunitatea acestui tip de investiție derivă și din necesitatea adoptării de către municipalitate a unor măsuri corespunzătoare documentelor de planificare și programare naționale, regionale sau locale, care au ca obiective reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (ex: Strategia Națională a României privind Schimbările Climatice 2013-2020, Planul de Dezvoltare Regională București-llfov 2014-2020, Planul Urbanistic General, etc) prin dezvoltarea și modernizarea serviciilor de transport public local de pefspane~^ât^ziționarea unor mijloace de transport cu emisii zero de CO2/GES.    /C'ț^

De asemenea, creșterea vitezei de rulare, a punctualității trasportulu'ri public,'cdnWițuluj și siguranței ar reduce costurile de operare ale transportului public, ar atrage mai multi pâșagejfi, t^e^d-ar^on^uce automat la creșterea veniturilor. Aceasta ar determina mai mulți utilizatori de mașinitransportul public, ceea ce conduce la reducerea fluxului de automobile personale și reducereâimpaciuldi negativ asupra mediului.

Contribuția așteptată la obiectivul de reducere a emisiilor de carbon va fi asigurată în primul rând prin scăderea emisiilor de noxe provenite din transport, respectiv prin oferirea opțiunilor de transportelectric sigur


și atractiv și descurajarea utilizării autoturismelor personale, municipiul devenind astfel un spațiu urban mai ușor de gestionat din punct de vedere al mobilității locuitorilor săi.    ;

în acest context, Primăria Municipiului București este interesată de achiziționarea de mijloace de transport electrice noi nepoluante (tramvaie), conform normelor europene pentru realizarea unui serviciu de transport public caracterizat prin siguranța, atractivitate și confort fața de cetățeni și responsabilitate față de mediul înconjurător în contextul unei mobilități sustenabile.

Calitatea infrastructurii de transport influențează în mod direct calitatea serviciului prestat de operatorul de transport și este corelată pe de o parte cu costurile de exploatare, iar pe de altă parte cu performanțele privind serviciul de transport public, siguranța circulației și nu în ultimul rând calitatea mediului.

Alături de înnoirea și modernizarea parcului circulant existent, proiectele vor asigura creșterea atractivității transportului public de persoane și oferirea unui grad al călătoriei apropiat de nivelul european. în acest sens, se vor efectua lucrări complementare, în cazul în care nu sunt asigurate deja pe traseele prezentate:

Modernizarea infrastructurii rețelei de transport R.A.T.B (calea de rulare, peroane, substații, rețeaua de contact);

Creșterea securității și siguranța circulației de transport (sistem de semnalizare tramvaie în pasaje, sisteme IT&C, etc);

Remodelarea rețelei de transport și reducerea costurilor de exploatare;

Modernizarea sistemului de furnizare a informațiilor în stații;

Reducerea nivelului de zgomot rezultat în urma utilizării tramvaielor.

Transportul Public - local și feroviar: Planul de mobilitate urbană durabilă formulează o strategie și un plan de investirii pentru a îmbunătăți calitatea, securitatea, integrarea și accesibilitatea infrastructurii și serviciilor de transport public. Se propune o rețea extinsă de transport, integrat pe toata zona București - Ilfov, care să constituie o alternativă atractivă de deplasare capabilă să satisfacă în mod optimn nevoia de mobilitate a cetățenilor, contribuin astfel la diminuarea utilizării automobilului, la îmbunătățirea calității mediului natural și construit.

Incorporarea noii flote de tramvaie are ca rezultat o îmbunătățire semnificativă în ceea ce privește congestiile în zona metropolitană.


4.1. Prezentarea a două soluții alternative pențrtf^rpbiqmelejden,

Pentru îmbunătățirea parcului de tramvaie aCgÂTB^se_Qonstată\că vagon modern, cu podea complet coborâtăf cu acțipnăr^Jr1\cy,r^nț urban adecvat Municipiului București, cu /pSrfofirrkhțe în'^expfeatâ, serviciului de transport oferit și la creștereaQumărulurd’e^țilizarton


Rezultatele reflectă o reducere a congestiilor, având în vedere că timpul de deplasare al vehiculelor scade semnificativ, precum și kilometrii parcurși per vehicul. Reducerea congestiei este explicată prin faptul că aproximativ 2,000 de oameni vor înlocui mijloacele private de transport cu transportul public in timpul orelor de vârf AM.

Conform studiului de trafic, timpul de călătorie al vehiculului se reduce, iar viteza medie a vehiculului în perioada orelor de vârf AM crește la 24.9 km/h.

4. Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse

ificate

este necesară achiziționarea unui tip de alternativ, cu un design adaptat mediului •e care să contribuie la creșterea calității . Transportul public face parte din peisajul
orașului București de aproape 150 de ani. Astfel, design-ul vehiculetâr trebuie' ie ușor de identificat, să fie corespunzător continuității și încrederii acordate operatorului de ti Principalele caracteristici ale design-ului vehiculelor au fost stabilite în perioada STB, când tramvaiele erau de culoare galben cald, cu o dungă gri antracit în partea inferioară. Pentru păstrarea acestei tradiții, în anii '90 s-a stabilit ca vehiculele operatorului de transport să-și păstreze cele doua culori tradiționale desenate pe un fond alb al caroseriei, aceasta din urmă simbolizând curățenia și spațiile aerisite în care sunt prezente aceste vehicule.

Principiile care stau la baza alegerii celei mai bune soluții privind achiziția de tramvaie noi sunt:

-    Creșterea capacității de transport și a vitezei comerciale;

-    Creșterea numărului de călători;

-    Reducerea poluării și zgomotului;

-    îmbunătățirea imaginii orașului prin utilizarea unor vehicule cu design modern;

-    Regenerarea zonelor urbane defavorizate din punct de vedere social;

-    Eficiența economică: Scăderea costurilor de exploatare pentru fiecare loc oferit;

-    Reducerea costurilor călătoriei;

-    îmbunătățirea repartiției modale în favoarea modurilor de transport durabile;

-    Imbunătaățirea stabilitatății funcționale a sistemului de transport public;

-    Asigurarea unui acces facil pentru persoanele cu mobilitate redusă;

-    Reducerea consumului energetic;

-    Creșterea securității pasagerilor și siguranței în exploatare;

-    Punctualitate și ritmicitate constantă;

-    Durată de viață ridicată;

-    Scăderea timpilor de imobilizare;

-    Creșterea confortului calatorilor;

-    Adaptarea la cererea de transport;

-    Sistem de plată a călătoriei cât mai prietenos, flexibil și integrat;

-    Creșterea încrederii în serviciul de transport public.

Conform rezultatelor din studiul de trafic care concluzionează că prin achiziția de tramvaie noi va crește numărul de călători pe aceste trasee, considerăm că nucleul în jurul căruia orbitează alegerea soluției este capacitatea de transport, motiv pentru care studiul de oportunitate compară doua tipuri de tramvaie noi, unidirecționale, cu podea total coborâtă:


Denumire parametru tehnic

Valoare parametru

Lungimea tramvaiului

Gama 27 m (26m - 27 m), fabricate din tronsoane standardizate (tipizate)

Capacitate minimă de transport la 4 cal./mp estimată

180

Durata de serviciu

Minim 30 ani

Număr de uși

Minim 4 uși duble

Lățimea caroseriei tramvaiului

în gama 2400 mm - 2450 mm

Spații pentru cărucioare

Minim 2

Sarcina maximă pe roată

60 kN

Ecartament

1435 mm

Raza minimă a curbelor în rețea

18m

Raza minimă în unitățile de exploatare ale beficiarului

Aprox 18 m

Rampa maximă a căii de rulare în rețeaua de transport

6%

Gabaritul de acces minim pentru uși duble

Min 1200 mm, max.1300 mm

înălțimea podelei la intrare

Max. 350 mm

Garda la sol minimă pentru tramvai complet încărcat cu bandaje uzate la max

Min 100 mm

înclinarea maximă a podelei în interior

6% dar cu o diferență de nivel de maxim 50 mm fără trepte

Această variantă prezintă avantajul utilizării în exploatare a unor vehicule care sunt deja adaptate infrastructurii existente și a facilităților de întreținere și garare.

în același timp însă, această variantă nu va reduce aglomerația din vehicule la orele de vârf și nici nu va ajuta la creșterea numărului de călători sau sporirea confortului acestora pe parcursul călătoriei.
A doua soluție propusă

A doua soluție alternativă propune achiziționarea de tramvaie din gama de 36 metri, cu podea complet coborâtă. în tabelul următor sunt prezentate principalele caracteristici funcționale ale tramvaiului de 36 metri și principalele condiții de exploatare specifice infrastructurii din București.

Denumire parametru tehnic

Valoare parametru.

Lungimea tramvaiului (tipodimensiune)

Gama 36 m (32m - 37 m), fabricate din tronsoane standardizate (tipizate)

Capacitate minimă de transport la 4 cal./mp estimată

220

Durata de serviciu

Minim 30 ani

Număr de uși

Minim 5 uși duble

Lățimea caroseriei tramvaiului

în gama 2400 mm - 2450 mm

Spații pentru cărucioare

Minim 2

Sarcina maximă pe roată

60 kN

Ecartament

1435 mm

Raza minimă a curbelor în rețea

18m

Raza minimă în unitățile de exploatare ale beficiarului

Aprox 18 m

Rampa maximă a căii de rulare în rețeaua de transport

6%

Gabaritul de acces minim pentru uși duble    ^===^.

Min 1200 mm, max.1300 mm

înălțimea podelei la intrare    A    "Aș,

Max. 350 mm

Garda la sol minimă pentru tramvai complet ÎjVcărcat'-7<~^x ;

^in 100 mm

înclinarea maximă a podelei în interior /    z

£>,% dar cu o diferență de nivel de maxim 50 mm fără trepte

I CONFORM CjX&IGȘS^AîM

Aceasta alternativă este propusă datorită faptului că în prezent capacitatea de transport oferita de RATB la orele de vârf este de multe ori depășită de valorile crescute ale fluxului de călători așa cum se observă în graficele prezentate în continuare, pentru Liniile 1,10, 21, 25, 32, 40, 41 și 55. Acestea reprezintă o sinteză a sondajului efectuat de RATB în luna aprilie 2017.

Prin creșterea capacității de transport cu aproximativ 20% a vehiculelor (față de flota existentă) ce vor intra în dotarea RATB se consideră că adaptabilitatea parcului circulant la valorile dinamice ale cererii poate fi optimizată, iar aceste tipuri de tramvaie, care vor fi mai lungi decât cele existente (aproximativ 36m) pot funcționa în rețeaua modernizată a RATB fără existența unor intervenții majore în infrastructura de tramvai, respectiv adaptarea dimensiunilor constructive ale unor refugii.

4.2. Analiza comparativă a opțiunilor (tipuri de tehnologie, costuri de operare pe durata ciclului de viață în cazul fiecărui tip de tehnologie și infrastructură necesară).

Conform datelor extrase din statisticile referitoare la plata călătoriei pentru liniile propuse spre modernizare sunt prezentate în continuare graficele de încărcare a vehiculelor de-a lungul unei zile de lucru. După cum se observă, pe majoritatea acestor linii, pe care circulă tramvaie de 27 metri, densitatea călătorilor transportați depășește limita nivelului de aglomerație acceptabil (conform standardului SR 13342 din 1996), respectiv de 4 caăători/m2 chiar și între orele de vârf.

Aceasta situație arată în mod evident atât necesitatea modernizării parcului cu vehicule performante care să ofere un coeficient de utilizare a parcului cat mai ridicat, cât si o creștere a capacității de transport pe liniile propuse spre modernizare. Datele statistice sunt susținute și prin rezultatul sondajelor efectuate de personalul RATB în anumite puncte de pe traseele propuse pentru modernizare.

Linia 1

Linia 21

CONFORM CU QRIGiNALUL


Linia 25

Linia 25 -Capacitatea de transport oferita sl Nr. calatorilor transportat!

4000    .....

rahtorilnr ft-an$portaH


Linia 32
37(jo


CONFORM CU ORIGINALUL


Linia 41

Linia 41 - Capacitatea de transport oferita si Nr. calatorilor transportați
Linia 55 -Capacitatea de transport oferita si Nr. calatorilor transportat!

1200

1000

aoo

ooo

cfi A^ n& <W^    <7^ zfi

& & & <S> Or Cr    '•y V1

Conform studiului de trafic, prognozele estimate pentru ora de vârf dimineața arată o creștere a numărului de călători pentru anul 2020 și 2025 ca urmare a achiziționării de tramvaie, pe toate rutele. în cazul liniei 55 numărul de călători redus care au utilizat tramvaiul la ora de vârf se datorează lucrărilor de construcții care au avut loc în anul 2017, traseul fiind neatractiv la acel moment. După modernizarea liniei de tramvai și achiziția de tramvaie noi, creșterea numărului de călători va fi consistentă.

Tabel 9 : Creșterea numărului de călători pe fiecare linie de tramvai (flux călători ora de vârf AM)

Traseu

2020 - Scenariul de referință (nr calatori)

2020-Scenariul îmbunătățire tramvai (nr calatori)

Pondere? schimbare 2020 (%)

2025 -Scenariul de

referință . (nr calatori)

2025-Scenariul îmbunătățire tramvai (nr calatori)

Pondere schimbare 2025 (%)

Total rețea:

45792

48210

5,28

43243

48826

12,91

1

4583

5013

9,38

4328

5077

17,31 ®

10

3055

3342

9,39

2885

3385

17,32

21

2667

3729

39,82

2519

3777

49,95

25

7087

8764

23,66

6693

8876

32,63

32

2953

3625

22,76

2789

3671

31,65

40

1510

1675

10,93

1426

1696

18,97

41

4385

4707

7,34

4141 ;

4767

15,12

55

374

542 zff/

353

549

55,42

27

1196

1129

1338

18,46

/ ( -

SUrș'a: StudîuFcfej tțăffi


Având în vedere că în prezent, la ora de vârf, este depășită capacitateajds-^fansport cu tramvaiele care circulă în prezent, și este preconizată o creștere a acestei capacități în medie, pe toate cele 8 trasee cu cca 21% în anul 2020 și cu cca 30% (în 2025) se constată necesitatea creșterii capacității de transport per vehicul și creșterea vitezei de deplasare per vehicul.

Tabel 10. Costurile pe,durata de viață raportate la fiecare loc-Km oferit

Denumire

Tipul vagonului

UM

27 m

36 m

Durata de viață

25

25

ani

Costurile de achiziție / vehicul

1,800,000

2,000,000

Euro

Rulaj mediu anual

70,000

70,000

Km/an

Consum mediu

5

6

KW/Km

Costul electricității

0.073

0.073

Euro/KWh

Costurile de întreținere vehicule

0.8

1

Euro/Km

Costurile de asigurări și taxe

252

252

Euro/an

Costurile suplimentare cu personalul angajat

5,760

Euro/an

Amortizarea anuală a infrastructurii raportată la un vehicul (luându-se în considerare întregul parc de tramvaie)

28,189

28,189

Euro/an

Amortizarea anuală a unui depou raportată la un vehicul

14,815

14,815

Euro/an

Costurile de întreținere a infrastructurii raportate la un vehicul

3,679

3,679

Euro/an

Costurile anuale pentru dispecerizare, ticketing și automatizare raportate la un vehicul

10,000

10,000

Euro/an

Costurile pe durata de viață a unui vehicul, inclusiv infrastructura aferentă

16,979,803

19,720,303

Euro

Capacitatea medie de transport a unui tramvai (4cal/mp)

180

240

Locuri

Costurile pe durata de viață aferente fiecărui loc-Km oferit

0.0454

0.0396

Euro/

loc-Km oferit

Din analiza de mai sus, privind costurile pe durata de viațăjferegte fiecărui loc-km oferit, pe o perioadă de 25 de ani, este mai rentabilă cu cca 15% investiția privind âcIțizițîiin^rȘchiinui tramvai din gama de 36 metri față de un tramvai din gama de 27 metri. Astfel, a doua soluțieestemai eficientă din punct de vedere economic (tramvaie din gama 36 metri).    / - /\    \

Tehnologia constructivă utilizată pentru cele dotyâ vâ^iapte pro^iasfeeste similară, în schimb, prin dotarea parcului RATB cu tramvaie de capacitate crescută,^perfdrn^nțeleș^tviciuiui transport public de calatori vor fi îmbunătățite. Astfel, prin existența unui parc de vehicule! c,ș:prezihtă capacități de transport diferite, acestea pot fi repartizate mai eficient în cadrul rețelei de transport, în funcție de vârfurile determinate, obținându-se o adaptare dinamică la valorile cererii.


Astfel, pe de o parte, se va obține o flexibilitate mai mare a ofertei de transport - cu efecte directe asupra reducerii cheltuielilor de exploatare raportate la fiecare călătorie efectuată și, pe de alta parte, se va obține acel plus de capacitate necesar pentru satisfacerea cererii de transport la orele de vârf. Costurile de adaptare a infrastructurii pentru a doua alternativă propusă sunt estimate la nivelul de sub 1% din valoarea investiției, în schimb costurile pentru fiecare loc-kilometru oferit sunt mai scăzute pentru această alternativă.

Diferența de preț dintre tramvaiele de 27 m și 36 m se recuperează prin avantajele directe și indirecte pe care un astfel de sistem modern și eficient îl poate aduce (capacitate mai mare, condiții mai bune de transport, număr efectiv mai mic de echipamente, reducerea numărului de vatmani, spații pentru biciclete, etc).

Costurile raportate la durata de viață au fost calculate în condițiile în care noile tramvaie vor fi utilizate în rețeaua modernizată a RATB.

Prin creșterea capacității de transport oferite vor fi preluați în totalitate călătorii care se vor afla în stație la orele de vârf. Există linii în care intervalul de succedare a fost redus până la minimul posibil în timpul orelor de vârf, în scopul creșterii capacității de transport cu vehiculele actuale. Cu toate acestea, sondajele efectuate de RATB (după cum s-a prezentat anterior) arată că în unele intervale orare există călători care rămân în stație datorită capacității de transport limitate ale tramvaielor existente. De multe ori a fost necesar ca pentru satisfacerea cererii de călători, RATB să organizeze o circulație a câte două tramvaie legate în orele de vârf.

Veniturile anuale din încasări înregistrate în anul 2017 pentru liniile propuse spre modernizare

Aproximativ 60% din totalul încasărilor pentru călătoriile efectuate cu tramvaiul sunt înregistrate de pe aceste linii propuse spre modernizare. De asemenea, aceste venituri au reprezentat peste 26% din totalul încasărilor RATB în anul 2017.

Veniturile medii, pentru fiecare călătorie efectuată cu bilet sau abonament, conform evidențelor încasărilor din anul 2017 pentru vânzarea biletelor și abonamentelor, sunt estimate la 0,42 RON/Călătorie. Aceste linii de tramvai au și o componentă importantă din punct de vedere social, estimându-se că aproximativ 25-30% din numărul total al călătoriilor sunt efectuate de către persoane care beneficiază de gratuități.41Justificarea necesarului de tramvaie pe fiecare linie Din analiza combinată a fluxurilor de călători la ora de vârf diFriineaț^J^-rnrmărului mediu de îmbarcări pe zi de lucru, a numărului mediu de îmbarcări pe oră estimat (unrrafnvai circulă în medie cca 16 ore/zi), a rezultat următorul necesar de tramvaie pe fiecare linie / traseu în parte.

Acest necesar de tramvaie a fost adaptat și corectat pe anumite trasee dat fiind particularitățile ce țin de raportul dintre cererea și oferta de transport, de fluxurile maxime și minime de călători, de complementaritatea investiției, de prognozele de creștere a numărului de călători, rezultând o listă actualizată și corectă a necesarului de tramvaie.

Tabel 11-Simulare necesar tramvaie

Traseu

Nr îmbarcări /zi de lucru

Nr îmbarcări'/ medie orară (16 ore pe zi)

Simulare necesar tramvai 27 metri (180 loc)

Simulare necesar tramvai 36 metri (240 loc)

1

50600

3163

18

14

10

51026

3189

18

14

21

54671

3417

19

16

25

41021

2564

14

12

32

67612

4226

23

19

40

16612

1038

6

5

41

123928

7746

43

35

55

11268

704

4

3

Total    145    118

Astfel, împărțind numărul de îmbarcări medie orară (16 ore/zi) la capacitatea de transport a fiecărui tramvai (27 metri versus 36 metri) a rezultat un necesar de tramvaie estimat pentru fiecare din cazuri.

Din punct de vedere al costurilor, se constată că investiția inițială ce va deservi cele 8 linii, pentru achiziționarea de tramvaie de 36 metri este mai avantajoasă decât cea privind achiziționarea de tramvaie de 27 metri (145 tramvaie x 1,8 mii euro = 268 mii euro, 118 tramvaie de 36 metri x 2 mii euro = 236 mii euro)

Pentru satisfacerea integrală a valorii cererii de transport, pe trgseâle?îtiț£;ary^of^funcționa tramvaie noi cu podea total coborâtă, vor fi introduse și o partț din^i^s^le^dd^rnizate car


Numărul de tramvaie de 36 metri reieșit în urma simulării a fost adaptai situației reale, care este detaliată mai jos și a rezultat în final un necesar corespunzător de tramvaie^oerțoate liniile vizate de studiul de oportunitate.    / cele 100 de care se află deja

în parcul RATB, respectiv cele de tipul BUCUR Low Floorși V3A''CM$£Ct' A'eVșț^i'amvaie sunt prevăzute cu podea parțial coborâtă, se încadrează în performanțele tehnice de exploatare pentru funcționarea pe același traseu cu vagoanele noi; în parcul RATB în momentul de față există 16 vagoane de tip BUCUR Low Floor și 46 vagoane de tip V3A CH-PPC.


CONFORM OU ORIGiNgLUL

Prin funcționarea combinată a vagoanelor deja existente cu cele noi de capacitate crescută,, oferta de transport poate fi organizată cu un anumit grad de flexibilitate, atât la orele de vârf, cât mai ales între vârfuri, pentru o utilizare cât mai eficientă a materialului rulant.

Necesarul de tramvaie alături de fluxurile de pasageri actual, raportat la cererea de transport pe toate traseele vizate de proiect sunt menționate mai jos:

22 20

18

16

14

jf12 2

£10 8

6

4

2

O


Pe traseul liniei 1 a rezultat în urma simulării un necesar de 14 tramvaie de 36 metri care să asigure în condiții optime transportul călătorilor, însă pentru deservirea acestei linii se vor achiziționa 12 tramvaie de 36 metri cu podea coborâtă, restul de 2 tramvaie fiind asigurat de tramvaiele moderne existente de tip BUCUR Low Floor și V3A CH-PPC, datorită fluxurilor de călători ușor reduse în afara orelor de vârf (așa cum reiese din graficul de mai sus).


Pe traseul liniei 10 a rezultat în urma simulării un necesar de 14 tramvaie de 36 metri care să asigure în condiții optime transportul călătorilor, însă pentru deservirea acestei linii se vor achiziționa 12 tramvaie de 36 metri


43

CONFORM CU ORIGINALUL

cu podea coborâtă, restul de 2 tramvaie fiind asigurat de tramvaiele moderne existente de tip BUCUR Low Floor și V3A CH-PPC, datorită fluxurilor de călători ușor reduse în afara orelor de vârf (așa cum reiese din graficul de mai sus).    -    >

Pe traseul liniei 21 a rezultat în urma simulării un necesar de 16 tramvaie de 36 metri care să asigure în condiții optime transportul călătorilor, însă pentru deservirea acestei linii sunt necesare doar 14 tramvaie. Această decizie se datoreaza faptului că la analiza fluxurilor de călători din studiul de trafic nu s-a luat în calcul activitatea complementară de montare garduri pe traseul liniei 21 (Șoseaua Colentina și Calea Moșilor) care a separat fizic transportul public de cel de cel auto la finalul anului 2017. în plus fluxurile de călători sunt ușor reduse în afara orelor de vârf. Astfel se vor achiziționa 12 tramvaie de 36 metri cu podea coborâtă, restul de 2 tramvaie fiind asigurat de tramvaiele moderne existente de tip BUCUR Low Floor și V3A CH-PPC.


Pe traseul liniei 25 a rezultat în urma simulării un necesar de 12 tramvaie de 36 metri caresă asigure în condiții optime transportul călătorilor, motiv pentru care se vor achiziționa 12 tramvaie de 36 metri cu podea coborâtă. Dat fiind fluxul de călători de mai sus, care în afara orelor de vârf dimineața este sub capacitate de transport, iar seara în timpul oreler de vârf depășește capacitatea de transport este necesară suplimentarea cu incă 4 tramvaie moderne existente de tip BUCUR Low Floor și V3A CH-PPC, care vor funcționa alternativ, atunci când este cazul.


Pe traseul liniei 32 a rezultat în urma simulării un necesar de 19 tramvaie de 36 metri care să asigure în condiții optime transportul călătorilor, însă pentru deservirea acestei linii sunt necesare doar 16 tramvaie. Astfel se vor achiziționa 12 tramvaie de 36 metri cu podea coborâtă, restul de 4 tramvaie fiind asigurat de tramvaiele moderne existente de tip BUCUR Low Floor și V3A CH-PPC. Această decizie se datorează fluctuației fluxurilor de călători în afara orelor de vârf și în orele de vârf dimineața, raportată la cererea de transport, precum și de viitoarele activități complementare care vor asigura fluența transportului public.


Pe traseul liniei 40 a rezultat în urma simulării un necesar de 5 tramvaie de 36 metri care să asigure în condiții optime transportul călătorilor, însă în cazul acestei linii se remarcă o situație particulară. Linia 40 urmează să fie modernizată; în prezent tramvaiul merge cu dificultate, motiv pentru care este neatrâetivă. în urma modernizării acesteia (activități complementare descrise iî cadrul secțiunii de final) vor fi necesare pentru deservirea acestei linii 10 tramvaie. Astfel se vor achiziționa 10 tramvaie de 36 metri cu podea coborâtă, fiind asigurat necesarul de transport al călătorilor.


Pe traseul liniei 41 a rezultat în urma simulării un necesar de 35 tramvaie de 36 metri care să asigure în condiții optime transportul călătorilor. Având în vedere fluctuațiile fluxurilor de călători în afara orelor de vârf și a activităților complementare specifice liniei, sunt considerate necesare doar 28 de tramvaie, motiv pentru care se vor achiziționa 20 tramvaie de 36 metri cu podea coborâtă, restul de 8 tramvaie fiind asigurat de tramvaiele moderne existente de tip BUCUR Low Floorși V3A CH-PPC, datorită fluxurilor de călători ușor reduse în afara orelor de vârf (așa cum reiese din graficul de mai sus).
CONFORM CU ORIGINALUL

Linia 55 nu a funcționat în ultima perioadă din cauza lucrărilor de modernizare, fapt pentru care numărul de călători menționat în tabel este foarte mic față de necesarul liniei. Pe traseul liniei 55 a re'ZUltâf în urma simulării un necesar de 3 tramvaie de 36 metri care să asigure in condiții optime transportul călătorilor, însă în cazul acestei linii se remarcă o situație particulară, linia urmează de asemenea să fie modernizată; în prezent tramvaiul merge cu dificultate, motiv pentru care este neatractivă. în urma modernizării acesteia (activități complementare descrise în cadrul secțiunii de final) vor fi necesare pentru deservirea acestei linii 10 tramvaie. Astfel se vor achiziționa 10 tramvaie de 36 metri cu podea coborâtă, fiind asigurat necesarul de transport al calatorilor

ASTFEL, ÎN URMA OPTIMIZĂRII ANALIZEI DE MAI SUS A REIEȘIT UN NECESAR DE 122 DE TRAMVAIE PE TOATE LINIILE VIZATE DE STUDIUL DE OPORTUNITATE, DIN CARE 100 TRAMVAIE DE 36 METRI CU PODEA TOTAL COBORÂTĂ. SOLUȚIA ASTFEL RECOMANDATĂ PRIN PREZENTUL STUDIU DE OPORTUNITATE ESTE ACHIZIȚIONAREA A 100 DE TRAMVAIE DIN GAMA 36 METRI UNIDIRECȚIONALE CU PODEA TOTAL COBORÂTĂ DIN GAMA 36 METRI.

Centralizarea necesarului pe fiecare linie este detaliat în cele ce urmeaza:
Tabel 12 (Tabel 1). Planificarea achiziției de tramvaie pe fiecare linie în funcție de caracteristicile tehnice

Situație actuala

Situație propusa

Linie de tramvai

Lungime toța,ă traseu cale simplă (kilometri)

Nr. maixm tramvaie în funcțiune (V3A, BLF)

Nr. stații

Viteza comercială medie actuală (Km/h)

Km parcurși / zi de lucru

Nr. mediu de îmbarcări / zi

Depou aferent ce deservește y.

traseul actual

Nr. necesar de tramvaie •

Nr. tramvaie noi 36 metri -de achiziționat    i

Nr. peroane de modernizat pe linie modernizata

Lungime cale simplă de    i

modernizat (kilometri) și infrastructura aferenta ’

Depou aferent modernizat ce deservește traseul cu

tramvaie noi    '

Interval de succedare la ora

de vârf /min.

1

26.6

18

52

14

3879

50600

Dudești

14

' 12

3

1.1

Giurgiului

5

10

26.6

18

53

14

3862

51026

Dudeșți

14

3

1.1

Militari

5

21

15.1

17

28

14,16

3615

54671

Colentina

14

â"l?l

1

0

Dudești

4

25

34.0

19

70

17

4893

41021

Militari

Giurgiu

16

y;,12fe

18

**#

0

Militari

7

32

11.3

20

22

15,4

3779

67612

Alexandria

16

12.

2

0

Alexandria

3

40*

22.8

8

51

14

1684

16335

Titan

10

10

2

18.4

5 Dudești

5 Giurgiului

6

41

19.7

36

S/Z

7';-\

8603

123928

Alexandria

28

20

20

0

Alexandria

3

55

*

14.2

/

z A

J.4-

,'1540

11268

Titan

10

10

0

6.4

Dudești

4

Total

170.31

416460

122

♦♦♦

100

49

27


* * Linia 55 nu a funcționat în ultima perioadă din cauza lucrărilor de modernizare, fapt pentru care numărul de călători menționat în tabel este foarte mic față de necesarul liniei;

*** Peroanele din Stațiile Hepites și Eroii Revoluției (4 unități) deservesc la comun traseele Liniilor 1,10 și 25 motiv pentru care nu au mai fost menționați la linia 25;

**** Pentru satisfacerea integrală a valorii cererii de transport, pe traseele în care vor funcționa cele 100 de tramvaie noi cu podea total coborâtă, vor fi introduse și o parte din tramvaiele modernizate care se află deja în parcul RATB, respectiv cele de tipul BUCUR Low Floor și V3A CH-PPC. Se menționează că aceste tramvaie sunt prevăzute cu podea parțial coborâtă și se încadrează în performantele tehnice de exploatare pentru funcționarea pe același traseu cu vagoanele noi, iar în parcul RATB există 16 vagoane de tip BUCUR Low Floor și 46 vagoane de tip V3A CH-PPC. Prin funcționarea combinată a vagoanelor deja existente cu cele noi de capacitate crescută, oferta de transport poate fi organizată cu un anumit grad de flexibilitate, atât la orele de vârf, cat mai ales între vârfuri, pentru o utilizare cat mai eficientă a materialului rulant.

Total milioane Km planificați anual - Tramvaie = 19,7

4.3; Descrierea avantajelor soluției recomandate

Varianta achiziționării unor tramvaie de 27 metri prezintă avantajul utilizării în exploatare a acestora pe o infrastructură existentă (peroane) și facilități de întreținere și garare ce nu vor necesita nicio adaptare. în același timp, însă, această variantă nu asigură capacitatea de transport la orele de vârf, conform cererii de transport și nici nu va putea ține pasul cu tendința de creștere a numărului de călători și implicit cu sporirea confortului acestora pe parcursul călătoriei. întrucât tramvaiele noi, atât cele de 27 metri, cât și cele de 36 metri, trebuie să circule pe o infrastructură modernă, separat de traficul auto și cu prioritate față de acesta; singura diferență de adaptare a infrastructurii între cele doua opțiuni este dată de modificarea lungimii unor peroane. Având în vedere analiza de mai sus, soluția recomandată este achiziționarea a 100 de tramvaie din gama de 36 metri unidirecționale.

Prin creșterea capacității de transport cu aproximativ 20% a vehiculelor (față de flota existentă) ce vor intra în dotarea RATB se consideră că adaptabilitatea parcului circulat la valorile dinamice ale cererii poate fi optimizată, iar aceste tipuri de tramvaie, care vor fi mai lungi decât cele existente (aproximativ 36m) pot funcționa în rețeaua modernizată a RATB fara existența unor intervenții majore în infrastructura de tramvai, respectiv adaptarea dimensiunilor constructive ale unor refugii.

Această variantă ar rezolva încă una din problemele transportului public la nivelul Municipiului București și anume dezechilibrul dintre potențialul operatorului de transport și fluxul de călători. Totodată, în zonele unde transportul subteran (metroul) se intersectează cu cel de la suprafață,JurSpeeiaJ la orele de vârf, aceste tipuri de tramvaie ar determina reducerea cazurilor de aglomerație în vehiculă șl creșterea gradului de comfort al călătorilor pe parcursul călătoriei.    / ,

Acest aspect, împreună utilizarea mijloacelor de transport călători și reducerea emisilor de gaze cu efect de serp


cu creșterea vitezei comerciale și 4 timpul;ui‘deia|țeRtarg*în stație, va încuraja ransport prin renunțarea la autovehiculele\oftîprii:și;,1^ij£^reșterea numărului de

Incorporarea noii flote de tramvaie ar avea ca rezultat o rmbtHwtarîfe^semnificativâ'in ceea ce privește congestiile in zona metropolitana. Rezultatele reflecta o reducere a congestiilor, avand in vedere ca timpul de deplasare al vehiculelor scade semnificativ, iar numărul de kilometrii parcurși per vehicul cresc.

Tabel 13. Noul plan al Serviciului per Linie

Traseu ID

Lungime

cale

simpla

(km)

Interval

Modelul

Inițial

Număr

inițial

de plecări

Timp

inițial

VKMT

inițial

Interval

nou

Număr

nou

de plecări

Timp

nou

VKMT

nou

țiz'.'

1

26.6

12 53

129 30

129 10

V 7 -,

. . 8

122:

( 207 |

10

26.6

1124

129 62

119 63

‘î ,6''

9

122

215'

21

15.1

636.

18

42 47

13590*

4

32

40

242 '

25

34.00

70*66-.

238 00-

>

24

67

408

32

11.3

<■

26

530Î72&

146 90

3

44 v

29

249 r

40

22.8

16'20,

8

57 98-

105 60

6

j-20^--—

--55-

264

*3

41

19.7

3 13 »

-    38

48 79

374 30

"k

2

64

46

630

55

14.2

17 24-î

38 55.

4191-

8

16

36

112 1

Sursa: Studiul de trafic

Reducerea congestiei este explicata prin faptul ca oamenii vor înlocui mijloacele private de transport cu transportul public in timpul orelor de vârf AM.

Avind in vedere creșterea transportului nemotorizat pe biciclete si numărul mare de tineri din capitala, se recomanda stabilirea in spațiul interior al tramvaiului a unei zone destinate transportului de biciclete pentru biciclisti.

In continuare vom prezenta întreaga lista a avantajelor ce le prezintă cea de a doua varianta de achiziție propusa, in comparație cu prima:


Se va reduce numărul de conducători de vehicule raportat la numărul călătoriilor efectuate Consumul de energie electrica raportat la numărul calatorilor transportați va fi mai scăzut Costurile de exploatare, implicit costul călătoriei, raportate la fiecare calator transportat vor fi mai scăzute

Personalul întreținere raportat la capacitatea de transport oferita va fi mai scăzut facilitatea călătoriilor efectuate cu transportul public către locurile de munca va creste (aceste lv‘ ^ ".teprezentand peste 50% din numărul total al călătoriilor efectuate în București).

iîu+ln accidentelor raportate la numărul călătoriilor efectuate va fi mai scăzut, e^aj șSine o diminuare a numărului blocajelor de trafic prin scăderea numărului de automobile, '' yițâ^imbunatatirii repartiției modale.

hșizuifâ o eliberare a spațiului urban, prin scăderea cererii pentru parcare, in apropierea locurilor de murftV

obține o diminuare a valorilor traficului rutier general, prin creșterea atractivitatii transportului public, inclusiv prin creșterea capacitatii de transport oferite.


49

-    Creșterea capacitatii de transport a unei parti a parcului inventar al RATB va duce la creșterea flexibilității parcului circulant, implicând o adaptare mai buna la structura cererii de transport, dar si o scădere a costurilor externe rezultate in urma activitatii de transport.

Se va obține o creștere a confortului călătoriei prin diminuarea gradului de incarcare.

-    Prin dotarea parcului inventar cu tramvaie de capacitati de transport diferite, se oferă mai multe posibilități de optimizare a parcului circulant, in funcție de variațiile orare si sezoniere ale cererii de transport.

Se va obține o scădere a timpului de îmbarcare si debarcare in statii, prin creșterea numărului ușilor de acces.

Va rezulta o diminuare a costurilor de exploatare pentru fiecare calator-Kilometru transportat Va rezulta o difninuare a numărului de angajați ai RATB raportați la numărul călătoriilor efectuate Va creste numărul persoanelor transportate in timp util, atractiv, la ora de vârf.

-    Se va obține o creștere a capacitatii de transport a unui sistem nepoluant, sigur si ieftin ce va exista in dotarea parcului RATB.

Proiectele de infrastructură pentru Tramvaie moderne oferă o capacitate mare cuplată cu viteze mari, deoarece liniile sunt separate de traficul rutier și li se acordă prioritate în intersecții. Vehiculele sunt late și au podea joasă, fapt ce le face ușor de utilizat pentru toți pasagerii. în plus, acest mod are un preț unitar semnificativ mai mic în comparație cu metroul, astfel încât poate fi construită o rețea mai mare ce oferă o îmbunătățire a accesului.

4.4 Impactul asupra mediului

Sectorul transporturilor este unul dintre factorii cei mai generatori de poluare în zonele urbane, afectând calitatea aerului și nivelul zgomotului. Dintre toate modurile de transport întâlnite în regiune, cel motorizat, realizat cu autoturism personal are cel mai mare impact asupra mediului. Multe dintre problemele identificate pe parcursul proiectului și intervențiile dezvoltate pentru rezolvarea și îmbunătățirea lor au efecte asupra mediului din Regiunea București-llfov.
50Rețeaua de tramvaie din București este carată în^ee^a ce privește poluarea atmosferică, dar prezintă un nivel considerabil de poluare fonică. Harta de mafîus prezintă nivelul zgomotului în aproprierea liniilor de tramvai. Achiziționarea de noi tramvaie moderne poate reduce considerabil acest risc de mediu.

In plus, achiziția de tramvaie contribuie la reducerea emisiilor de CO2 si a congestiilor din trafic, creșterea cotei modale a utilizării transportului public si scurtarea timpului de călătorie pentru transportul public, toate acestea fara a inrautati condițiile de trafic in aria de studiu si in afara ei.

Incorporarea noii flote de tramvaie ar avea ca rezultat o imbunatatire semnificativa in ceea ce privește congestiile in zona metropolitana. Rezultatele reflecta o reducere a congestiilor, avand in vedere ca timpul de deplasare al vehiculelor scade semnificativ, precum si kilometrii parcurși per vehicul. Reducerea congestiei este explicata prin faptul ca oamenii vor inlocui mijloacele private de transport cu transportul public in timpul orelorde vârf AM.

Impactul transferului de la transportul cu autoturismele către transportul public de calatori, in special cel electric, va duce la reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport, conform Studiului de transport, trafic si emisii elaborat pentru achiziționarea de tramvaie.

incorporarea noii flote de tramvaie are ca rezultat o imbunatatire semnificativa in ceea ce privește congestiile in zona metropolitana. Reducerea congestiei este explicata prin faptul ca oamenii vor inlocui mijloacele private de transport cu transportul public in timpul orelor de vârf AM. Prin achiziția de tramvaie se constata in studiu, atat pentru anul 2020 cat si pentru anul 2025 o scăderea timpului de călătorie, creștere a vitezei medii a autovehiculelor in perioada orelor de vârf AM, precum si imbunatatirea unor parametri specfici mobilității persoanelor (scăderea cotei modale a transportului auto, etc).

Achiziționarea unor mijloace de transport electric are impact direct si consistent asupra depoluării orașului. Astfel, utilizarea extinsa a transportului electric pentru furnizarea serviciilor de transport public urban îndeplinește obiectivul definit de decarbonizare graduala a sectorului transport, in următoarele moduri:

•    Producerea centralizata a energiei are loc in afara orașelor, reducând astfel numărul populației expuse la emisiile GES.

•    Vehiculele electrice nu eliberează pulberi la nivel scăzut asa cum fac vehiculele private si autobuzele, acest lucru nu doar ca imbunatateste sanatatea publica dar reduce si obstacolele din calea transportului nemotorizat.

•    In general, vehiculele electrice din TP sunt percepute intr-o lumina mai atragatoare decât echivalentul lor care funcționează pe baza de combustibili fosili, trecerea la vehiculele electrice adesea da măsură inlocuirii unui mijloc de transport cu mijloace mai durabile

Proiectul se axeaza pe achiziția si operarea noii flote dC-trafnVefie-’pentru orașul București. Pe baza constatărilor din Proiectul de Mobilitate Urbana Durabila 2015, este recomandat ca noile vehicule sa înlocuiască o flota învechita pentru a reinnoi mijlocul de transport ca element principal in ierarhia mobilității durabile a orașului. In plus, aceasta investiție va aduce Bucurestiul mai aproape de obiectivul reduceri de CO2 din sectorul transport in oraș, asa cum prevăd politicile UE.

Sumar privind traficul si reducerile de emisii si timp de călătorie

Flota de tramvaie nou achiziționate in plus fata de cea existenta aduce un impact semnificativ pentru imbunatatirea condițiilor de viata si de transport in regiunea București - Ilfov prin reducerea timpului de călătorie, reducerea congestiilor si a poluării atit in termeni de emisii cit si financiar.

Concluziile studiului de trafic

Asa cum reiese din acest studiu, achiziția de tramvaie noi de 36 metri va avea ca efect creșterea distribuției modale a transportului public in detrimentul transportului auto, creșterea numărului de calatori care utilizează tramvaiul si implicit scăderea gazeor cu efect de sera (CO2). Aceste efecte se regăsesc atat la nivelul întregii rețele de tramvai dar si la nivelul fiecărei linii de tramvai vizate de proiect, incepand cu primul an de implementare a proiectului ( 2020) pana in ultimul an de durabilitate a contractului de finantaref 2025).

Astfel, la nivelul orașului București in 2020 se constata o reducere a utilizării transportului privat cu autoturismele (număr șoferi) cu 1261 de persoane (in timpul orelor de vârf AM), scăderea a cotei modale a transportului cu autovehicul personal cu 0.3 % si creșterea cotei modale a transportului public cu 0,4% iar in anul 2025, se constata o reducere a utilizării transportului privat cu autoturismele (număr șoferi) cu 1950 de persoane in timpul orelor de vârf AM, scăderea a cotei modale a transportului cu autovehicul personal (cota modala șoferi auto) cu 0.4% si creșterea cotei modale a transportului public cu 0,5%

Investiția in tramvaie noi si moderne duce ia creșterea numărului de calatori la nivelul întregii rețele in medie cu peste 20 % in anul 2020, reducerea anuala a emisiilor de CO2 cu 3.322 tone CO2 si o economie anuala in timp de 2.019.000 ore, conform rezultatelor studiului de trafic si emisii.

Detalierea impactului fiecărei linii de tramvai asupra creșterii numărului de calatori si a scăderii de gaze cu efect de sera este menționat mai jos. Se observa, la toate liniile o creștere constanta sj^trS^njJt^ numărului de calatori incepand cu anul 2020 pana in 2025, ca urmare a achiziției de tramvaie noi/ V

Tabel 14 - Sumar privind traficul si reducerile de emisii si timp de călătorie

Numărul

liniei

Creșterea

numărului de

calatori in 2020

Creșterea

numărului de

calatori in

2025

Reducerea anuala a

emisiilor-’

(toneCO2/an)

• • • w

Ponderea \ reducerii de emisii GES(%)

. Ml

.EQopomiajafiuala Wfiinp (ore)

1

9,38%

17,31 %

298

0,40%

180,861

10

9,39%

17,32 %

315

0,40%

191,236

21

39,82%

-49,95%

906

0,40%

550,779

32

22,76 %

3lX%

574

0,40%

348,725

40

10,93 %

141

0,40%

85,987

41

7,34%

15,12 %

275

0,40%

166,890

55

44,92 %

55,42 %

143

0,40%

87,181

25

23,66 %

32,63 %

192

0,40%

28,931

Având in vedere scăderea distribuției modale a transportului auto in favoarea transportului public, ca urmarea implemenarii proiectului, este evident ca o parte din aceasta cota se va indrepta si către transportul nemotorizat pietonal, intrucat distantele intre stațiile de tramvai si locul de interes al cetățenilor este mai mare decât daca ar utiliza transportul auto.

Avind in vedere creșterea numărului de calatori care utilizează transportul in comun, aceștia devin pietoni in arealul de influenta al proiectului. Astfel, activitatile proiectului conduc atit la creșterea numărului de calatori in transportul public dar si la creșterea numărului de pietoni. Se estimează ca cel puțin jumătate din numărul conducătorilor auto care care se transfera la transportul public devin pietoni

Tabel 15 - Creșterea numărului de pietoni

Numărul liniei

% Creșterea numărului de calatori

% Creșterea numărului de pietoni’.

1

9,38 %

4,69%

10

9,39 %

4,69%

21

39,82%

19,91%

32

22,76 %

11,38%

40

10,93 %

5,46%

41

7,34 %

3,67%

55

44,92 %

22,46%

25

23,66 %

11,83%

5. Prezentarea detaliata a soluției recomandate

5.1 Obiectivele Planulului de Mobilitate Urbana Durabila București - Ilfov 2016-2030 vizate de proiectele de investiții

Obiectivul general al proiectelor este de a pune in aplicare masurile prevăzute in Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2016-2030 elaborat pentru regiunea București -Ilfov, document strategic aprobat in luna martie 2017 de către CGMB.

Planul isi propune crearea unui sistem de transport eficient, integrat, durabil și sigur, proiectat să promoveze dezvoltarea economică și teritorială incluzivă din punctjde^yedere social și să asigure o calitate ridicată a vieții, cu următoarele obiective:    k 'H'

I.    ACCESIBILITATE - Asigură că tuturor cetățeniferle,^

destinații și servicii esențiale;    li / \ M('    1 ~ 1

II.    SIGURANȚÂ Șl SECURITATE - îmbunătățirea siguwriț&i ll^^ritățiîîp cir!4urrt-ofeMre''gpțiubi de transport


ce le facilitează accesul la


i circulație;III.    MEDIU - Reducerea poluării aerului și a zgomotului, a emisiUdrde^aze^efect de seră și a consumului de energie;

IV.    EFICIENȚĂ ECONOMICĂ-îmbunătățirea eficienței și a eficacității economice a transportului de persoane și mărfuri;

V.CALITATEA MEDIULUI URBAN - Contribuie la creșterea atractivității și calității mediului urban și a designului urban în beneficiul cetățenilor, al economiei și al societății, în ansamblu.

Astfel, proiectele vizate răspund la toate obiectivele menționate in planul de mobilitate, deoarece aduc de îmbunătățiri sistemului de transport public cu tramvaiul, în vederea:

•    Creșterii atractivității acestui mod de transport și, ca urmare, creșterea numărului de utilizatori și a cotei modale a transportului cu tramvaiul;

•    Creșterii eficienței economice a transportului cu tramvaiul și a operațiilor de transport public în ansamblu în București;

•    Creșterii siguranței și a securității activității de transport public;

•    Minimizării impactului negativ al transportului cu tramvaiul asupra funcționării celorlalte componente ale sistemului de mobilitate urbană și asupra zonei urbane în ansamblu.

Planul de mobilitate prevede următoarele proiecte, legate de investia propusa in studiul de oportunitate:

9

; c-4 -

Achiziționarea de material rulant tramvaie

Obținerea unei funcționări robuste și fiabile, cu nivele mai bune de confort, accesibilitate și eficiență pentru rețeaua existentă de tramvai.

10

C-5

Reabilitare depouri tramvaie/mixte

Asigurarea unei funcționări eficiente a flotei de tramvaie și lucrări de întreținere, facilitarea introducerii de tramvaie moderne

11

C-6

Reabilitarea stațiilor de tramvai pe baza standardelor propuse

Linii directoare și standarde, proiectarea de trafic pentru fiecare amplasament de stație, îmbunătățiri urbanistice suplimentare, etapizarea și pregătirea proiectului pentru licitație și acordarea managementului de proiect Implementare pe etape pe loturi de 35 stații pe an - pregătirea și acordarea licitațiilor pentru proiectare, construcție și implementare.

12

C-7;

îmbunătățirea sistemelor de automatizare pentru serviciile de transport cu tramvaiul

Asigurarea unei funcționări eficiente și fiabile la viteze comerciale optime pe întreaga rețea.

Imbunatatirea flotei de tramvaie va schimba in general modul de călătorie de la mașina privata la tramvai Noile tramvaie au o performanta mai buna in ceea ce privește emisiile GES in perioada de vârf AM, urmarindu-se o reducere de 3% intre scenarii chiar daca tramvaiul parcurgeJ8% km in perioada de vârf AM

/ ’ A _ . -A

28.6 grame

A*

Noua flota de tramvaie in scenariul privind imbunatatirea tramvaieloț/fasigura^reSuceti


de emisii de CO2e pe kilometru, adica o reducere de aprox 30%

\    •<-    • >' • /. 7

: Relevanta pentru implementarea altor strategii si politici elaborate la hivfel Eîiropean, hational si local

-,T-

Soluția propusa va asigura elementele principale ale accesibilizarii transportului public pentru persoanele cu dizabilitati in concordanta cu:

Elemente legislative la nivel național:    (•    Legea 448/2006, actualizata (secțiunea 5 ^Tranjpofțy    ; - j

•    Strategia Naționala pentru Persoanele cu Dizabilitati - „ O societate fara bariere pentru persoanele cu dizabilitati" (2016-2020) - capitolul 7.1: accesibilitate

•    Normativul tehnic NP051 - Normativ privind adaptarea clădirilor civile si a spațiului public urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap (revizuit in 2013) / secțiunea 5: spatii pentru transport in comun urban

Elemente legislative la nivel european:

•    Strategia Europeana pentru Persoanele cu Dizabilitati - „Un angajament reinnoit pentru o Europa fara bariere" (2010-2020) / domeniul de acțiune 1: accesibilitate

•    Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, ratificata in Parlamentul României prin legea 221 din 11 noiembrie 2010 / articolul 9: accesibilitate

•    Actul European pentru Accesibilitate (European Accessibility Act) tradus prin Directiva Europeana pentru accesibilizare la bunuri si servicii pentru persoanele cu dizabilitati, directiva aflata in proces de negociere la nivelul statelor membre

"Accesibilitatea" este definita ca fiind posibilitatea oferita persoanelor cu dizabilitati de a avea acces, in condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, la transporturi, la informații si la sisteme si tehnologii ale informației si comunicațiilor (TIC), precum si la alte infrastructuri si servicii.

Principalele elemente avute in vedere pentru accesibilizarea rețelei de transport local pentru persoanele cu dizabilitati sunt constituite din următoarele componente:

•    Sistem de transport va fi adaptat persoanelor cu dizabilitati care sa permită accesul facil al acestora in si din mijloacele de transport in comun, spatii dedicate persoanelor utilizatoare de fotolii rulante in interiori mijloacelor de transport, statii accesibilizate astfel incat sa permită preluarea, îmbarcarea si debarcarea in condiții de siguranța a persoanelor cu dizabilitati, se va asigura training adecvat al operatorilor mijloacelor de transport in comun in privința manevrării si ajutorului acordat persoanelor cu diverse tipuri de dizabilitati in situații limita, situații de urgenta, etc.

•    Flota de tramvaie va conține elemente de baza pentru accesul si utilizarea acestora de către persoanele cu dizabilitati. Aceste elemente sunt: podea joasa, spatii dedicate, buton de avertizare pentru coborâre la următoarea statie si sistem interior de informare adaptat pentru persoanele cu dizabilitati pentru tramvaie

•    Urmeaza ca prin investiții separate sa se asigure panouri de informare accesibilizate in statii astfel incat persoanele cu dizabilitati sa fie informate cu privire la timpii de așteptare si accesibilitatea mijloacelor de transport care urmeaza sa sosească in statie.
55


Implementarea Planului de Mobilitate Urbaoă-Bt»fabită"2Olb-2030 pentru Regiunea București - Ilfov (PMUD) în scopul rezolvării nevoilor de mobilitate atât ale populației cât și ale mediului economic, instituțional, cultural, pentru a îmbunătăți calitatea vieții reprezintă și o premiză a atingerii obiectivelor Directivei 2008/50/EC privind protecția mediului, respectiv asigurarea calității aerului - obiectiv prioritar al Planului Integrat de Calitatea Aerului (PICA).

Proiectele și măsurile PMUD au o contribuție esențială în reducerea poluării, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de energie, componenta de protecție a mediului fiind astfel un obiectiv strategic al PMUD alături de asigurarea accesibilității, îmbunătățirea siguranței și securității în timpul deplasărilor, eficiența economică și calitatea mediului urban.

Concordanța proiectului cu documente stategice relevante

Oportunitatea acestui tip de investiție deriva si din necesitatea adoptării municipalității a unor masuri care sa corespunda documentelor de planificare si programare naționale, regionale sau locale care au ca obiective reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera (ex: Strategia Naționala a României privind Schimbările Climatice 2013-2020, Planul de Dezvoltare Regionala Bucuresti-llfov 2014-2020, Planul Urbanistic General, etc) prin dezvoltarea si modernizarea serviciilor de transport public local de persoane si achiziționarea unor mijloace de transport cu emisii zero de CO2/GES

Acțiunile propuse prin studiul de oportnitate (achiziția de tramvaie noi) sunt in concordanta cu Planul de Dezvoltare Regionala Bucuresti-llfov 2014-2020 si răspund Obiectivului specific 4. Promovarea sistemelor de transport durabile și reducerea blocajelor din cadrul rețelelor de transport, Tema prioritara 4.1. Promovarea transportului prietenos cu mediul, Acțiunea cheie 4.1.1. Dezvoltarea sistemelor de transport public (Achiziționarea, modernizarea și dezvoltarea parcului de mijloace de transport in comun (material rulant electric/vehicule ecologice);

5,3 Descrierea si justificarea numărului si parametrilor tehnici ai vehiculelor ce vor fi achiziționate

1

26.6

18

52

14

3879

50600

Dudesti

"TT

3

1.1

Giurgiului

5

10

26.6

18

53

14

3862

51026

Dudesti

14

12

3

1.1

Militari

5

21

15.1

17

28

14,16

3615

54671

Colentina

14

12

1

0

Dudesti

4

25

34.0

19

70

17

4893

41021

Militari

Giurgiu

16

12

18

0

Militari

7

32

11.3

20

22

15,4

3779

67612

Alexandria

16

12

2

0

Alexandria

3

40*

22.8

8

51

14

1684

16335

Titan

10

10

2

18.4

Dudesti

Giurgiului

6

41

19.7

36

30

17,9

8603

123928

Alexandria

28

20

20

0

Alexandria

3

55**

14.2

10

14

12

1540

11268

Titan

10

10

0

6.4

Dudesti

4

1

Total

170,3

146

320

31855

416460

122

♦**

100

49 ** •

27

**** Pentru satisfacerea integrala a valorii cererii de transport, pe traseele in care vor funcționa cele 100 de tramvaie noi cu podea total coborâta, vor fi introduse si o parte din tramvaiele modernizate care se afla deja in parcul RATB, respectiv cele de tipul BUCUR Low Floor si V3A CH-PPC. Se menționează ca aceste tramvaie sunt prevăzute cu podea parțial coborâta, se incadreaza in performantele tehnice de exploatare pentru funcționarea pe același traseu cu vagoanele noi, iar in parcul RATB exista 16 vagoane de tip BUCUR Low Floor si 46 vagoane de tip V3A CH-PPC. Prin funcționarea combinata a vagoanelor deja existente cu cele noi de capacitate crescută, oferta de transport poate fi organizata cu un anumit grad de flexibilitate, atat la orele de vârf, cat mai ales intre vârfuri, pentru o utilizare cat mai eficienta a materialului rulant.

5.4 Fluxurile de pasageri, actuale și prognozate, pe ora si sens la ora de vârf pe rutele vizate

Conform studiului de trafic, scenariul de referința pentru anul 2020 reprezintă o extrapolare a fluxului actual de calatori si este comparat cu scenariul de imbunanatatire 2020. Tabelul de mai jos prezintă fluxurile de calatori pentru ora de vârf dimineața pentru cele 8 trasee care fac obiectul studiului de oportunitate (actual si prognozat). Se poate observa , o creștere a numărului de calatori pe fiecare line de tramvai inceapand cu anul 2020.

1OOOO

9000


8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

2020 - Scenariul de referința

2020 - Scenariul îmbunătățire tramvai

1

4583

5013

10

3055

3342

21

2667

3729

25

7087

8764

32

2953

3625

40

1510

1675

41

4385

4707

55

374

542

Sursa Studiul de trafic

Tabelul 17 de mai jos ilustrează creșterea numărului de calatori pe fiecare linie de tramvai (flux calatori ora de vârf AM) atat pentru anul 2020 cat si pentru anul 2025, asa cum reiese din studiul de trafic.


Traseu

2020-

Scenariul

; 'deș-},.;

referința

2020-

Scenariul

îmbunătățire

tramvai

Pondere schimbare 2020 (%)

2025-

Scenariul

de

referința

2025-

Scenariul

îmbunătățire

tramvai

Pondere schimbare 2025 (%)

1

4583

5013

9,38

4328

5077

17,31

10

3055

3342

9,39

2885

3385

17,32

21

2667

3729

39,82

2519

3777

49,95

25

7087

8764

23,66

6693

8876

32,63

32

2953

3625

22,76

2789

3671

31,65

40

1510

1675

10,93

1426

1696

18,97

41

4385

4707

7,34

4141

4767

15,12

Ș5>

374

542

44,92

353

549

55,42

CONFORM CU ORIGINALUL

5.5 Cererea maxima de vehicule intr-o zi de lucru tipica (CMpq <

Cererea maxima de vehicule prognozate in viitor pe fiecai^fraseujâ^parte este următoarea:

•    linia 1- de la 18 tramvaie sunt necesare 14

•    linia 10 - de la 18 tramvaie sunt necesare 14

•    linia 21- de la 17 tramvaie sunt necesare 14

•    linia 25- de la 19 tramvaie sunt necesare 16

•    linia 32- de la 20 tramvaie sunt necesare 16

•    linia 40- de la 8 tramvaie sunt necesare 10 avind in vedere modernizările prevăzute si cererea mare de transport; tramvaiul, pe o ruta destul de lunga va prelua calatorii de pe liniile de autobuze ce urmeaza a fi replanificate

•    linia 41- de la 26 tramvaie sunt necesare 28

•    linia 55- de la 10 tramvaie sunt necesare tot 10 avind in vedere cererea mare de calatori după reabilitarea liniei de tramvai si preluarea calatorilor de pe liniile de autobus.

Astfel, in total pe cele 8 trasee se vor folosi 122 de tramvaie, din care 100 noi, fata de cele 146 in prezent, ceea ce aduce, pe lingă un număr mai mare de calatori la o economie considerabila de personal, intretinere, energie electrica. Detaliile privind aceste calcule sunt prezentate in tabelul 18 de mai jos:

5-:6 Finanțarea investiției si maturitatea proiectului


Linie de: tramvai

Lungime? totala traseu cale simpla (kilometri)

CM2L actual (V3A, BLF)

Viteza comerciala; medie actuala (Km/h)

Km

parcurși zi de lucru /

CMZL

prognozat

Din care, tramvaie noi 36 metri - de achiziționat

interval de succedare; la ora de vârf / min.

1

26.6

18

14

3879

14

12

5

10

26.6

18

14

3862

14

12

5

21

15.1

17

14,16

3615

14

12

4

25

34.0

19

17

4893

16

12

7

32

11.3

20

15,4

3779

16

12

3

405

22.8

8

14

1684

10

10

6

41

19.7

36

17,9

8603

28

20

3

556

14.2

10

12

1540

10

10

4

Total

170.3

146

31855

1227

100,'


Programul Operațional Regional 2014 - 2020 are o axa relevanta pentru transport în Regiunea de dezvoltare București- Ilfov.

Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon are o alocare totală pentru zone mai dezvoltate, adică pentru București-llfov, de 300 milioane Euro și va finanța dezvoltarea modurilor durabile de transport urban (printre alte intervenții, precum clădirile eficiente din punct de vedere energetic).

Programul oferă ca exemple finanțarea transportului public urban ecologic (acest lucru înseamnă implicit tramvaie și troleibuze - atât flota cât și infrastructura, precum și potențialele autobuze electrice), crearea de zone și trasee pietonale, inclusiv măsuri de reducere a traficului auto în anumite zone și construcția de piste de biciclete.

Beneficiarii finanțării nerambursabile pot fi autoritățile locale, adică Primăriile, de sine stătătoare sau în parteneriat cu operatori de transport public. Un indicator de rezultat obișnuit stabilit pentru Regiunea București- Ilfov în Programul Operațional este 10 km de linie de tramvai și/sau metrou nouă/îmbunătățită cu finanțare în cadrul Axei Prioritare 3 până la finalul anului 2023.

Finanțarea tramvaielor ce urmeaza a fi achiziționate este detaliata in tabelul de mai jos: Prețul unui tramvai clasa 36-2 mii Euro inclusiv TVA- 5 ani garanție

ta prețul unui tramvai se adauga 0,2 mii Euro piese de schimb - cheltuieli neeligibile (tabel 19)


Linie

Total

tramvaie noi

Buget total - mii Euro

Buget eligibil

1

12

26,4

20

10

12

26,4

20

21

12

26,4

20

25

12

26,4

20

32

12

26,4

20

40

10

22,0

20

41

20

44,0

40

55

10

22,0

20

TOTAL

100

220

180


Se pot adauga la neeligibile costurile de publicitate si audit

Perioada de achiziționare este de 2 ani de la data incheierii contractului din care 10 luni pentru producer prototip si omologare si 14 luni pentru producție - se vor livra 8 tramvaie pe lunaAceste proiecte de investiții urmăresc sa continue concluziile operaționale determinate in Planul de Mobilitate Urbana Durabila pentru a reinnoi mijlocul de transport - tramvai ca element principal in ierarhia mobilității durabile a orașului.

Maturitatea proiectului

Consiliul General al Municipiului București a aprobat in 21.12.2016 achiziționarea de către Municipiul București a 100 de tramvaie. Aprobarea s-a dat pe baza raportului de specialitate comun al Direcției Generale Infrastructura si Servicii Publice, Direcția Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulației si al Direcției Generale Economice.In acest sens s-a emis specificația tehnica pentru Tramvai cu podea complet coborita pe toata lungimea vehiculului.

Conform Hotărârii anexate (Anexa 10), Consiliul General ai Municipiului București a aprobat achiziționarea unui număr de 100 de tramvaie în cadrul unui program multianual pe o durata de 4 ani. Aceasta investiție este prevăzută in PMUD aprobat in martie 2017. Prezentul studiu justifica oportunitatea investiției si Soluția tehnica aleasa.

Licitația de achiziții urmeaza a se lansa de către Primăria Municipiului București in primul semestru al anului 2018. Primăria Municipiului București urmeaza a finanța din bugetul propriu proiectele complementare de investiții in infrastructura de tramvaie. Caietul de sarcini pentru achiziționarea tramvaielor este in faza finala de elaborare si licitația urmeaza a fi lansata in luna mai 2018.

Table 21. Calendar de implementare achiziție tramvaie

Activitatea

2018

2019

2020

2021

S 2022

1. Lansare licitație

2. Contractare investiții

3. Analizare prototip proiect si acord de demarare a producției

4. Receptionare tramvaie

5. Informarea cetățenilor pe toata durata proiectului

Calendarul de implementare pentru activitatile complementare corespunzătoare liniilor de tramvai este

detaliat pentru fiecare traseu in parte in anexele 2-9 in funcție de traseu.

6. Specificațiile tehnice ale mijloacelor de transport ce urmeaza a fi achiziționate

Conform PMUD - Primăria Municipiului București si RATB va trebui să impleîțienteie.d^GhejHă continuă de

reînnoire a flotei, pe o perioadă îndelungată.

Caracteristicile noilor tramvaie includ:    ij'-. , s i

• Podea joasă (cel puțin toate ușile pentru pasageri să fie cu podea^oalsă^


,    _    .    . \ f /    j..; r

Control tracțiune cu semiconductor (economisirea energiei de tracțiune),.

Aproximativ aceleași dimensiuni ca în prezent (~28 m lungime, 2.^m4ățiTne)-^' j' Majoritatea uni-direcționale, ca în prezent, un număr mai mic bi-direețib’nale pentru servicii for servicii de navetă, ca în prezent

Aer condiționat sau răcirea spațiului superior pentru pasageri, aer condiționat pentru conducător Eiemente de siguranță de ultimă generație


•    Sisteme de informare și comunicare contemporane.    / v

Rețeaua de tramvai din București nu necesită nici parametri unick/rtici tehnologii brevetate:    : .

•    Va fi posibilă selectarea dintr-o gamă de produse existentSrdevSâite.    > ' '

•    în afară de unele ajustări tipice, nu va fi necesară reproiectarea.

•    Se poate folosi achiziția competitivă.

•    Va fi posibilă apelarea la fabricanți locali; există și un produs candidat de origine română.

Investițiile vor fi semnificative, iar introducerea de noi tehnologii va necesita investiții corespunzătoare în dotările atelierelor și alte infrastructuri. Acest fapt necesită o coordonare strânsă între achiziția și livrarea de tramvaie noi și investițiile adiacente, inclusiv programarea în timp.

Reînnoirea flotei de tramvaie poate fi suplimentată prin modernizarea suplimentară a tramvaielor V3A-93. Aceasta ar trebui să includă echipament de tracțiune modern, sisteme de siguranță și comunicații, renovarea și protecția împotriva coroziunii a corpurilor vehiculelor și înlocuirea secțiunilor centrale cu secțiuni cu podea joasă.

Astfel de modernizări ar trebui realizate doar în următoarele cazuri:

costul ciclului de viată este considerabil scăzut față de cel al materialului rulant nou, și

starea actuală a vehiculelor justifică astfel de investiții, și ar trebui monitorizată independent pe

parcursul fazelor de specificație și producție

Modernizarea ar trebui să conducă la:

extinderea perioadei de viață per tramvai cu 11-17 ani în plus secțiuni cu podea joasă, accesibile pentru persoanele cu mobilitate redusă consum redus de energie și costuri mai scăzute de operare aspect (design) modern atât pentru exterior cât și pentru interior

Pentru asigurarea unei activitati de transport cat mai performante, bazata pe criterii economice si tehnice care sa asigure un grad de confort ridicat precum si respecarea normelor de protecție a mediului, pentru înregistrarea unor cheltuieli de exploatare cat mai reduse si care sa vina in completarea ultimelor reglementari europene in acest sens, tramvaiele ce vor fi achiziționate vor îndeplini anumite cerințe din punct de vedere tehnic si al nivelului de dotări.

Infrastructura pe care vor circula tramvaiele are următoare

e caracteristici tehnice:

Denumire parametru tehnic

Valoare parametru

gabarit de libera trecere (static si dinamic)

conform SR13353-5;

tipul șinei cu canal

S700 - Otelul Roșu OR, S900 UIC 49 -SREN14811S900V - NP4aS

ecartament:

1435 mm

interax, fara/cu stâlp pentru rețeaua de contact pe mijloc

3/3,5 m;

garda la s3ol

min 100 mm

sarcina maxima pe roata:

60 kN

raza minima de înscriere în curba:18 m;

18 m

raza minima în unitățile de exploatare (viteza redusa )

aprox.18 m

aliniament în curbe "S" cu raza minima de 18m

7m

jaza curbei "S" fara aliniament:

30 m

rșza-minîmademers în covata:

800 m;

faza^rprnima de mers pe cocoașa:

800 m;

decliVitâțd rpafcim’a:

03%

tdnsiunea'pdminala a liniei de contact

750 Vcc

înălțimea rețelei de contact:

4300-6500 mm    ...

I    CU 'X

zig-zag-ul rețelei de contact

+250 rjurT    ;

înălțimea peronului (de la NSS

250<fnm V

distanta de la axa caii de rulare la marginea peronului

1310 mm

Se vor achiziția tramvaie noi, cu podea complet coborâta pe toata lungimea vehiculului, cu tipodimensiunile din gama 36 m, cu minim 5 usi duble destinate circulației pe liniile menționate anterior, precum si seturile de SDV-uri, piese de schimb si consumabile, serviciile de punere în funcțiune, întreținere, service si depanare în perioada de garanție.

Tramvaiele vor fi realizate în construcție modulara, cu elemente tipizate (standardizate, si cu elemente si echipamente utilizate la serii mari de fabricație. Cu cât numărul de articulații este mai redus, cu atât costurile de exploatare pe durata de viata vor fi mai reduse.

Profilul bandajului va fi compatibil cu profilul șinelor existente în exploatare astfel încât tramvaiului sa poata circula pe toate liniile modernizate din Municipiul București. Garda minima la sol a tramvaiului trebuie sa fie în toate cazurile de min. 100 mm în condițiile cele mai defavorabile (roti uzate, grad maxim de încărcare).

Bandajele, ecartamentul si ampatamentul vor fi compatibile cu toate liniile din rețeaua de transport din București. Tramvaiul ce se vor achiziționa sunt proiectate pentru viteza maximă de 70 km/h în stare 60% încărcat, în palier și aliniament. Aceasta viteza va fi atinsa cu bandajele la limita maximă de uzura.

Tramvaiele ce vor fi achiziționate au următorii parametrii tehnici

Denumire parametru tehnic;

Valoare parametru

Durata de utilizare normala a tramvaiului

14 ani

Durata de serviciu

Minim 30 ani

Lungimea tramvaiului (tipodimensiune)

gama 36 m (32m - 37 m,, fabricate din tronsoane standardizate (tipizate)

Număr de usi

Minim 5 usi duble

Lățimea caroseriei tramvaiului

în gama 2400 mm - 2450 mm

Spații pentru cărucioare

Mini

Sarcina maximă pe roata

60 kN

Ecartament

1435 mm

Raza minimă a curbelor în rețea

18m

Raza minimă în unitățile de exploatare ale beficiarului

Aprox 18 m

Rampa maximă a caii de rulare în rețeaua de transport a achizitorului

6%

Gabaritul de acces minim pentru uși duble

Min 1200 mm, max.1300 mm

înălțimea podelei la intrare

Max. 350 mm

Garda la sol minimă pentru tramvai complet încșrțat cu bandaje!X

uzate la max •    ~    //'

.(Min 100 mm

înclinarea maximă a podelei în interior    //^ Z    .

1 \    '    R

|l'    ’    \ * .'• P - ) 1

dar cu o diferența de nivel de maxim 50mm fara trepte

Numărul minim de călători transportați    \ / \s ?    /.<

220

Număr minim scaune    -----c

56

*

Descrierea unor parametri tehnici suplimentari legat deT ™“    >

Sașiu - Structura de rezistenta a sașiului trebuie sa fie executata in constructive sudatejjin material cu înalta rezistenta la coroziune si realizate din profile care sa nu permită acumularea condensului.    " ~ ;-

Sasiul caroseriei va fi proiectat si realizat pentru a face fata solicitărilor ati in condiții normale de expoatare cit si in situații de avarie cind este necesara remorcarea/ împingerea tramvaielor defecte. Eventualele echipamente si material situate sun sasiu vor fi protejate cu scuturi si aparatori de protecție, etc.

Caroseria - vagonului trebuie sa fie conceputa pentru a suporta forța de tamponare conform standardelor in vigoare; caroseria va fi pevazuta cu sistem de preluare a șocurilor de tamponare, in dreptul capului de sasiu, la ambele capete, etc.

Pereți, acoperiș - Structura de rezistenta a sașiului trebuie sa fie executata in constructive sudata din material cu inalta rezistenta la coroziune si realizate din profile care sa nu permită acumularea condensului, iar invelisul va fi realizat din material care sa asigure etanșeitatea, rezistenta la radiații solare, ozon, temperature extreme si agenti poluanti. Pe acoperiș vor fi prevazuti suporți pentru montajul cu asamblare demontabila a tuturor cutiilor de aparataj, etc.

Geamuri- toate suprafețele vitrate vor fi proiectate si realizate astfel incit sa asigure protecția calatorilor si a personalului de intretinere si exploatare in caz de spargere.

Tramvaiul va avea un număr suficient de ferestre culisante la partea superioara, repartizate uniform pe lungimea tramvaiului, cu excepția geamurilor considerate ieșiri de siguranța. Geamurile laterale vor fi pec it posibil in format unic pentru a asigura ușurința aprovizionării si interschimbabilității acestora si vor fi lipite de caroserie direct sau prin rame, etc.

Boghiu-tipul boghiurilor - pivotante pe osii sau cu osii falce; toate bughiurile vor fi dotate cu inele de cuplare pentru a fi tractate individual precum si tampoane pentru atenuarea șocurilor la tractare; se va prezenta schema de ungere indicind tipurile de uleiuri si unsori consistente precum si periodicitatea înlocuirii acestora, etc.

Scaunele pentru calatori trebuie sa fie realizate din material armat cu fibra de sticla, mase plastic sau alte material echivalente colorate in masa, cu tratament antistatic. Dispunerea scaunelor va asigura respectarea normelor europene in vigoare, etc.

Design si amenajarea interioara - inclusiv modul de dispunere a scaunelor, vor fi prezentate in minim 3 variante, in format 1:20 sau electronic. Prin proiectare si fabricație, tramvaiul trebuie sa asigure transferul ușor al calatorilor la urcare si coborire, fara obstacole sau zone înguste in dreptul ușilor de acces. In interior, modul de dispunere a scaunelor, a barelor de mina curenta si a echipamentelor, respective echipamentul sistemului de taxare, butoanele pentru anunțarea următoarei opriri pentru persoanele cu disabilitati, cutiile pentru stingatoarele de incendiu si a celor pentru obiectele din inventarul tramvaiului, trebuie sa asigure funcționalitatea fara a produce accidentarea calatorilor in caz de șocuri la tracțiune/ frinare, etc.

Podea - aspectul si designul podelei trebuie armonizat ambiental cu^i'ntreaga amenajare exterioara si interioara; va fi proiectata si fabricate din material stratificate rezistențe' lâ-apa^atitla suprafața superioara cit si la cea inferioara si si va fi fixate pe sasiu cu un grad de elasticitate, ețc.;


Sistem ITS-

instalatie automata de taxare

instalație de informare calatori magistrala de date tramvai afisajul multifuncțional si tastatura de bord computerul de bord, etc.

Cerințele generale și de mediu - Tramvaiul va fi proiectat si realizat pentru a funcționa in condițiile de clima specific Municipiului București, conform standardelor, cu domeniul de temperatura -33-+50; etc.

Performanțe dinamice și a condiții de siguranța circulației instalație de aer condiționat cabina instalație de aer condiționat salon pasageri instalație de iluminat si semnalizare instalație de măsurare a vitezei si inregistrare de evenimente instalație de incalzire si ventilație controller de bord

instalații de acționare usi

instalație de comanda cu transponder pentru macazuri si semaforizare instalație supraveghere video, etc.

Masuri de accesibilizare a sistemului de transport public pentru persoanele cu dizabilitati

Tramvaiele cu podea total coborâta, ce vor fi achiziționate, vor fi prevaute cu rampe de urcare pentru persoane cu dizabilitati care folosesc scaune cu rotile. Pentru acestea, tramvaiele vor prevedea o platforma rabatabila sau culisanta cu acționare manuala și se vor amenaja locuri speciale la cea mai apropiata ușa dubla de acces fata de postul de conducere. In apropierea acestor spații speciale, vor fi prevăzute bare de susținere, inclusiv bara cu rulou tapitat pentru persoanele cu orteze, dispozitive de asigurare cărucior (centuri retractabile pentru cărucioare simple și dispozitive de fixare în podea pentru cărucioare electrice), scaune rabatabile, etc.

Tramvaiul va aloca accesibilitatea pasagerilor cu mobilitate redusă în zonele marcate din interior.

Platforma va fi acoperită cu material cu rezistență la uzură și proprietăți antialunecare pe ambele fețe. Platformă va fi marcată cu material reflectorizant, pentru a fi vizibilă noaptea în poziția „trapă coborâtă".


Ușile, zonele de acces și trecerile, vor asigura accesul călătorilor cu dizabilități locomotorii și/sau mobilitate redusa pe platforma special destinata și a celorlalți călători pe toată lungimea tramvaiului,,Rampa va fi de tip mecanică, rabatabilă pentru accesul persoanelor cu mobilitate redusă, cu sistem de protecție împotriva plecării tramvaiului cu trapa deschisă.

Tramvaiele vor fi prevăzute cu buton de semnalizare a intenției de acționare a rampei situat atât la exterior cât și la interior și semnalizarea la bord pentru conducătorul de vehicul. Rampa de urcare cu cărucioare va ti monitorizata de computerul de bord semnalizandu-se deschiderea acesteia și blocarea plecării din stație cu rampa desfăcuta. De asemenea, în zona dedicată persoanelor cu dizabilități va fi prevăzut un șezut rabatabil cu un spătar și centură retractabilă pentru persoanele care se deplasează cu cadru.

Masuri de conștientizare a populației cu privire la utilizarea transportului public local

Suplimentar, alaturi de achiziția de tramvaie; pentru incurajarea utilizării transportului public, se vor implementa masuri de promovare si conștientizare a populației cu privire la transportul public local: anunțuri in presa locala, pe site-urile PMB si RATB, in social media si rețele de socializare, inclusiv o serie de dezbateri/intalniri cu cetățenii municipiului București, materiale informative, afișe, spoturi publicitare, organizare evenimente, etc. Masuri suplimentare pentru atractivitatea utilizării tramvaiului ca mijloc de transport, integrarea peisajistica in mediul urban si reducerea emisiilor de CO2

Urbanizarea, în continuă extindere, afectează din ce în ce mai mult mediul ecologic, iar aportul rețelelor de tramvai are contribuția sa prin desființarea zonelor verzi între linii. în acest sens, în ultimii ani, numeroase orașe europene au început să planteze gazon atât între linii, cât și pe marginea lor, plus alte vegetații de-a lungul traseelor.

Efectele nu privesc numai aspectul și calitatea aerului astfel poluarea sonoră produsă de tramvai. Totodată, iarba constituie un filtru natural pentru praful orașului care este așezat pe suprafețele asfaltate sau pietruite, fiind luat de vânt și recirculat fără întrerupere. Iarba însă reține praful, iar apa face ca particulele de praf reținute să alunece spre sol. Nu în ultimul rând, această variantă contribuie la reducerea poluării din oraș prin absorbția de către stratul de gazon mont^ d^'CQî^i,, emiterea de


oxigen.


\ \-------------

In afara tuturor acestor) argumente, tehnice, merită reținut efectul estetic al covorului verde, care face ca suprafața utilizată de tramvaie cunoscută ca fiind foarte puțin atractivă, să capete dimensiuni estetice.COHFOnM CU ORIGiM&LUL

Această soluție care mai este cunoscută și sub denumirea de JHmiile^verzi de tramvai" a început să fie implementată și în România în ultimii ani.    C    ——"

Acestă soluție se dorește a fi implementată și pe liniile vizate în prezentul studiu, iar porțiunile unde acest proces este posibil sunt următoarele:

Linia 1/10

Strada Progresului, tronsonul cuprins între Bulevardul Timișoara și strada Veseliei Piața Eroii Revoluției, tronsonul cuprins între Cimitirul Șerban Vodă și Șoseaua Giurgiului

Linia 25

Bulevardul Preciziei, tronsonul cuprins între Depoul Militari și intersecția cu strada Valea Cascadelor; Strada Valea cascadelor, tronsonul cuprins între Bulevardul Preciziei și Bulevardul Timișoara; Bulevardul Timișoara, tronsonul cuprins între strada Valea Cascadelor și strada Vasile Milea;

Strada Progresului, tronsonul cuprins între Bulevardul Timișoara și strada Veseliei Piața Eroii Revoluției, tronsonul cuprins între Cimitirul Șerban Vodă și Șoseaua Giurgiului

Linia 32

Șoseaua Alexandriei, tronsonul cuprins între strada Antiaeriană până la Piața Rahovei Calea Rahovei, tronsonul cuprins între Piața Rahovei până la Șoseaua Viilor

Linia 40

Bulevardul Theodor Pallady, tronsonul cuprins între Bulevardul 1 Decembrie 1918 și Depoul Titan

Linia 41

Bulevardul Ghencea, tronsonul cuprins între Bucla Ghencea și intersecția cu strada Brașov Strada Brașov, tronsonul de la Bulevardul Ghencea până la Pasajul Lujerului Șoseaua Virtuții, tronsonul cuprins de la Pasajul Lujerului până la Podul Grant Bucla Piața Presei Libere și Bucla. Gherîceă?


Totodată, vor fi încurajate sa utilizeze tramvaiul ca mijloc de transport si persoanele care sunt nevoite/doresc sa parcurgă o parte din traseu cu bicicleta, prin dotarea noilor tramvaie cu sisteme de prindere ale acestora pe parcursul călătoriei.

i COK'"ORM CU ORIGINALUL

i

Spațiul din interiorul unui tramvaie este foarte limitat și, prin urmare, posibilitățile de îmbarcare a bicicletelor și a persoanelor cu mobilitate redusă ar trebui studiate în detaliu în timpul proiectării interioare preliminare cu producătorii.

Pentru a evita întârzierile provocate de urcarea și coborârea cu bicicleta, este recomandat să existe un modul din tramvai dedicat pentru biciclete. Trebuie să se țină seama de faptul că acest modul va oferi o capacitate foarte scăzută a capacității pasagerilor (pe scaune și în picioare) și ar trebui adăugată la configurația minimă a tramvaiului.

7. Strategia de întreținere a noilor mijloace de transport; riscuri si soluții

Activitatea de întreținere si reparare a mijloacelor de transport si utilajelor este impusa de faptul ca, pe parcursul folosirii lor productive, acestea sunt supuse procesului de uzura fizica si morala. Ca urmare a procesului de uzura fizica are loc un proces de pierdere treptata a valorii de întrebuințare a acestora, si, în final, o pierdere a capacitatii de satisfacere a nevoii sociale pentru care au fost create.

In vederea unei bune asigurării bunei intretineri a noilor mijloace de transport se are in vedere achiziționarea a doua pachete de garanție: garanție de funcționare si garanție extinsa.

Garanția funcționarii („full warranty") fără defecțiuni a tramvaiului va acoperi minim 4 ani sau minim 240.000 km de la data încheierii procesului verbal de recepție pentru tramvai în ansamblu și toate componentele acestuia, inclusiv consumabilele necesare:

•    minim 120.000 km pentru garniturile de frâna;

•    minim 30.000 km pentru patinele pantografului;

•    minim 500.000 km pentru contactul de împământare;

•    elementele mecanice și cele cu rol de asigurare a elasticității și amortizării vor fi de tipul rezistente la uzura, fără întreținere sau cu întreținere redusa, cu termen de garanție minim 300.000 Km.

Garanție extinsa va acoperi 4 ani sau minim 240.000 km în intervalul de exploatare corespunzător de la anul 5 până la anul 8 inclusiv, sau rulajul până la minim 480.000 km pentru tramvai în ansamblu și toate componentele acestuia, cu excepția consumabilelor.Vor fi asigurate de către furnizor toate materialele, piesele, subansamblele, ansamblele, sistemele, agregatele tramvaiului necesare să fie înlocuite prin reparații de uzura normala, defecte tehnice, cu repere definite (kituri de reparație, subansambluri, materiale, piese, etc) conform manualului de reparații și întreținere a tramvaiului și catalogului de piese de schimb. Sunt exceptate următoarele consumabile: uleiuri, filtre, acumulatori, becuri tip auto; precum si piesele necesare pentru reparațiile în urma evenimentelor de circulație (tamponari) și cazuri de vandalism.

Manopera de întreținere planificată, revizii tehnice și reparații defecte tehnice conform manualului de întreținere al producătorului va>frefectuăîă de către personalul operatorului de transport, furnizorul asigurând avizarea operațiunilor și a cșfîtșțn'^cecuțișL^u asumarea întregii responsabilități asupra acestora, pentru perioada de garanție t^pfbli^^anly^ât^și pețitru perioada de garanție extinsa.

Furnizorul va realiza pe costurile sale, la grupa de service a operatorului de transport un depozit cu materialele și piesele, inclusiv consumabilele (lubrifianti și filtrele aferente etc), precum și sculele, SDV-uriie și AMC-urile speciale necesare pentru asigură'rea-rernedierii defecțiunilor pe toată perioada de garanție a tramvaiului, inclusiv pentru garanția subansamblelor.<Service-ul se va realiza în unitățile de exploatare ale operatorului de transport.    -


Furnizorul va remedia toate defectele care apar în perioada d&-gaT3nție, integral, pe costurile sale> incusiv contravaloarea manoperei necesare. Activitatea de service în perioada de garanție va fi asigurata de către furnizor 24 de ore pe zi, 365 zile pe an.    <

Pentru defecțiunile apărute în perioada de garanție în urma cărora achizitorul nu realizează venituri se vor percepe daune directe și indirecte. Remedierea defecțiunilor în termenul de garanție se va realiza în maxim 24 ore pentru intervențiile care nu necesita demontări de agregate/echipamente și în maxim 48 ore pentru intervențiile care necesita demontări de agregate/echipamente, de la intocmirea notificării transmise.

Ulterior expirării termenului de garanției extinsa, pe durata de utilizare normala a tramvaiului de 14 ani, si ulterior pe durata de serviciu de 30 de ani, intretinerea va fi asigurata de către operatorul de transport in unitățile de expoatare (depourile) aferente fiecărui traseu, pe cheltuiela cheltuila proprie.

Pentru o buna intretinere si exploatare a mijloacelor de transport este necesar ca personalul sa fie școlarizat in acest sens. Se va avea in vedere si școlarizarea și autorizarea personalului desemnat de operatorul de transport pentru activitatea de montaj, punere în funcțiune, probe, activitatea de exploatare, activitatea de întreținere în unitățile achizitorului și activitatea de service pentru principalele echipamente și agregate și pentru tramvaiul în ansamblu. De asemenea se va realiza și instruirea pentru activitatea de depanare și

, intervenție în traseu și activitatea de asigurare a calității. .

Școlarizarea se va realiza pe principiul "train the trainers". Autorizarea după încheierea școlarizării va garanta insusirea nivelului de cunostiinte necesar, astfel încât activitatea realizată de acest personal va fi acceptata de reprezentanții furnizorului.

Instruirea personalului operatorului de transport se va realiza pentru:

tramvai ca ansamblu;

instalația de tracțiune și frânare electrică și convertizorul static

echipamentele electronice (sistemele de management vehicul (CGMV), sistem informare călători, sistem numărare călători, supraveghere video etc.) asigurarea calității la recepție, încercări și PIF activitatea de service boghiuri, frâne, uși, pantograf

instruirea personalului de întreținere pentru revizii tehnice planificate, întreținere și reparații curente, școlarizarea conducătorilor.

Operatorul de transport public functioneza in regim continuu iar defectarea tramvaielor pot crea mari probleme si riscuri in funcționarea serviciului de transport public. O soluție de reducere a acestui risc este solicitarea către furnizorul de tramvaie sa asigure desemnarea personalului propriu, astfel incat sa poată interveni in toate unității de exploatare care au in dotare tramvaie furnizate, in cel mai scurt timp.

Astfel, furnizorul va realiza pe costurile sale, un stoc de materiale și piese, agregate, inclusiv consumabilele (lubrifiant], filtrele aferente, etc.) necesare pentru activitatea de remediere a defecțiunilor, întreținere și mentenanță planificată pe toată perioada de garanție tip full waranty.

Distribuirea acestora din stoc se va asiguram regim1 (6pe'râț^< astfel încât să se asigure în permanenta disponibilitatea asumata prin contract de mimrrt 95%. ^celeașj'-’cdncjiții vor fi îndeplinite și pe perioada de garanție extinsa, cu excepția consumabile^defiriîfâlul^TOi^filțtq, acumulatori, becuri tip auto).

Operatorul de transport va pune la dispoziție spațiul necesar pentru depozitare la tarifele „aprobate de Autoritatea Locala si va suporta costul utilităților, după caz. In plus furnizorul va livra odată-cujaribuil lot de tramvaie livrate, la sediul achizitorului, piesele și materialele necesare pentru buna desfășurare a activității de întreținere și revizie pentru întreaga perioada de garanție.

Ca o concluzie, flota de tramvaie nou achiziționate in plus fata de cea existenta aduce un impact semnificativ pentru imbunatatirea condițiilor de viata si de transport in regiunea București - Ilfov prin reducerea timpului de călătorie, reducerea congestiilor si a poluării atit in termeni de emisii cit si financiar.

8. Caracterul integrat si complementar

Caracterul integrat

Studiul de oportunitate are un caracter integrat dat fiind faptul ca analizeaza oportunitatea achiziționării de tramvaie pe 8 linii individuale, cat impactul general integrat al acestora asupra intregii rețele de transport. Fiecare traseu este considerat o entitate individuala care face obiectul unei cereri de finanțare prin POR axa

3.2, dar care, împreuna, au un impact considerabil in ceea ce privește îmbunătățirea transportului public și/sau a modurilor nemotorizate de transport, precum și in reducerea emisiilor de echivalent C02 din transport

Caracterul complementar

Activitățile proiectului, precum si cele complementare ce tin de infrastructura pe care vor circula tramvaiele, sunt justificate și determină atingerea obiectivelor de îmbunătățire a transportului public și/sau a modurilor nemotorizate de transport, precum și de reducere a emisiilor de echivalent C02 din transport.

Cea mai mare parte a infrastructurii de tramvai de 170,3 km cale simpla este deja modernizata si in buna funcțiune pentru achiziționarea de tramvaie noi. Mai sunt necesare anumite lucrări de modernizare de cale de rulare, ce se vor face in perioada de achiziționare tramvaie.

Astfel, sunt in curs de pregătire proiectele pentru modernizarea depoului Titan, se vor adapta peroane din si se vor face activitati imbunatatire a semaforizării pentru a se da unda verde pentru transportul in comun cit si lucrări de modernizare substatii aferente, investirii care vor duce la funcționarea noilor tramvaie in cele mai bune condiții de siguranța si eficienta.

XT**

Sinteza privind activitatile complementare fiecărui proiect, ce se vor realiza din fondprțpropriț'ia|g'\f>MB, este prezentata in tabelul următor


Tabel 22. Activitatile complementare fiecărui proiect (centralizator)

LinieY

Traseu

Activitati complementare de modernizare cale de rulare, peroane si rețea de contact aferenta

Activitati de modernizare peroane

Activitati de modernizar e substatii

Banda de rulare dedicata

Integrare noi intersecții in BTMS

1

Modernizare linie de tramvai pe Bdul Vasile Milea de la pasajul Basarab pina la intersecția cu bdul Timișoara (linie de tramvai, rețea de contact)

Adaptarea a trei peroane

Nu

Tronson 1- de la Piața Sudului pana la Pasajul Obor (pe arterele Calea Văcărești si Șoseaua Mihai Bravu)

Tronson 2- de la Pasajul Obor pana la B-dul Timișoara (pe

6 intersecții noi (valabil si pentru linia

10)


10


21


25


-1,1 km cale dubla


Modernizarea comuna cu lina 1
artera Șoseaua Ștefan cel Mare, B-dul Iancu de Hunedoara, pe B-dul Vasile Milea pana la B-dul Timișoara)

Tronson 3- de la Bucla de intoarcere Romprim SA pana la str. Sura Mare (pe artera Șoseaua Olteniței)

-Tronsonul 4- pe B-dul Timișoara, de la intersecția cu B-dul Vasile Milea pana la intersecția cu strada Razoare, pe strada Constantin Istrati de la intersecția cu strada Progresului pana la intersecția cu Sos. Viilor si pe Șoseaua Viilor de la intersecția cu strada Constantin Istrati pana la intersecția cu Calea Serban Vodă


Adaptarea a trei peroane


Adaptarea unui peron


Adaptarea a 22peroane (4 peroane la comun cu linia 1/10)Nu


Nu


Nu


71


Tronson 1- de la Piața Sudului pana la Pasajul Obor (pe arterele Calea Văcărești si Șoseaua Mihai Bravu)

Tronson 2- de la Pasajul Obor pana la B-dul Timișoara (pe artera Șoseaua Ștefan cel Mare, B-dul Iancu de Hunedoara, pe B-dul Vasile Milea pana la B-dul Timișoara)

Tronson 3- de la Bucla de intoarcere Romprim SA pana la str. Sura Mare (pe artera Șoseaua Olteniței)

-Tronsonul 4- pe B-dul Timișoara, de la intersecția cu B-dul Vasile Milea pana la intersecția cu strada Razoare, pe strada Constantin Istrati de la intersecția cu strada Progresului pana la intersecția cu Sos. Viilor si pe Șoseaua Viilor de la intersecția cu strada Constantin Istrati pana la intersecția cu Calea Serban Vodă


- Calea Moșilor: masuri privind interzicerea parcării


-intre Bd-ul Vasile Milea si intersecția Razoare de pe Bdul Timișoara - delimitare cu stâlpi flexibili omologați -Str. Dr. Istrati - delimitare prin garduri metalice

- Pe Sos. Viilor intre; st?. Dr. ;j Istrati si Calea SerBarf Voda^ delimitare cu sta/pitle^bilțr^'^
Idem Linia 1


14 intersecții noi


18 intersecții

noi
fomojoggl^-^

Sos Giurgiului - Masuri privind interzicerea parcării

32

Adaptarea a

două

peroane

Nu

- Str George Cosbuc si Str

Regina Maria - Masuri privind interzicerea parcării

Nu

40

Modernizarea liniei de tramvai 40 - 18,8 km cale simplă..    Traseul    se

suprapune parțial cu Linia 27. Modernizare depou Titan. Modernizarea liniei de tramvai 27 cu peroane aferente si substatii

Adaptarea a

două

peroane

Titan,

3 intersecții

noi

41

-

Adaptarea a

20 peroane

Nu

-Bd Marasti- Masuri privind interzicerea parcării

3 intersecții noi

55

Modernizare linie de tramvai 6,4 km cale simplă (între bdul Pache Protopopescu și str.

Traian)

Nu

- Str Calarasi, Traian, Ferdinand-Masuri privind interzicerea parcării

Nu


In ceea ce privește sistemul de semaforizare, la nivelul Primăriei Municipiului București, alaturi de introducerea a 44 de noi intersecții semaforizate in BTMS ( detaliate in anexe pe fiecare traseu in parte) se desfasoara un proces de includere suplimentara a tuturor intersecțiilor in Sistemul de Management al Traficului, sistem denumit BTMS.

Tabelul de mai jos prezintă sinteza numărului de peroane de modernizat fata de numărul total de peroane. Astfel, din cele 320 de statii cu 313 peroane urmeaza a se moderniza 49 de peroane, cu mențiunea ca 4 peroane deservesc in comun liniile 1, 10 si 25 si au fost menționate la liniile 1 si 10 ( Hepites si Pta Eroii Revoluției).

Tabel 23- Situația peroanelor modernizate si de modernizat

Linia

Nr total statii

Nr total

peroane

Nr peroane de modernizat

1 .

52

52

3

10

53

53

3

21

28

26

1

25

70

70

22

32

22

18

2

40

51

43

2

41

30

35

20

55

14

16

0

TOTAL

320

313

53In ceea ce privește capacitatea de garare a celor patru depouri modernizate , mai jos estedețâliât potențialul de garare pentru tipul de vagoane de 36 m:    •, \

Tabel 24. Repartiția noilor tram

Depou

Capacitate de garare tramvaie 36 etri

Număr tramvaie de 36 metri alocate

Giurgiului

37

18

Militari

45

24

Dudesti

33

26

Alexandria

69

32

Total

184

100


Propunerea de alocare pe linii/ depouri a celor 100 tramvaie din gama 36 m care urmează a fi achiziționate este următoarea:

Linie/traseu

Număr vehicule

Depou aferent

1

12

Giurgiului

10

12

Militari

21

12

Dudesti

25

12

Militari

32

12

Alexandria

40 '

'10

Giugiului, Dudesti

41

20

Alexandria

55

10

Dudesti

Total

100

Schema cu repartiția acestor vagoane în depouri este evidențiata mai jos, si detliata in anexele 2-9 pentru fiecare traseu in parte. Mentenanța și reparațiile pot fi organizate în toate cele patru depouri fără investiții suplimentare.
/. ‘ <Tf

In ceea ce privește substatiile electrice de tracțiune, sunt de modernizat doar 4 la numai/caVe^ traseul 40 si 55 . Acestea sunt: Policolor, Nicolae Grigorescu, Titan, Traian    j <

\ O

Aspecte privind politica de parcare    ,,>t

In anul 2008 Consiliul General al Capitalei a aprobat prin HCGMB 124/2008, Strategia de Parcare pateritoriul municipiului București, document care cuprinde „conținutul cadru si liniile directoare generale cu^eșfirnarea pe termen scurt si mediu a cererii numărului de locuri de parcare". Prin acest document se realizează o analiza parcajelor pe strada și în afara străzii, se propun zone si locații de parcare precum si masuri pentru stabilirea tarifului si soluții pentru implementarea și folosirea terenurilor.

Regulamentul privind regimul spațiilor de parcare de pe terenurile aparținând domeniului public sau privat ale Municipiului București, care este parte integranta a Strategiei, respectiv anexa 3 a acesteia, stabilește condițiile de organizare, utilizare și exploatare a spațiilor destinate parcării supraterana si subterane a vehiculelor, de pe terenurile aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București.

Acest document reglementează si implementează intr-o maniera coerenta, politica de parcare la nivelul intregului municipiu București si implicit la nivelul ariei de studiu a proiectelor de investiții propuse prin impunerea de sancțiuni pentru eliminarea parcărilor neregulamentare din parcajele publice de utilitate generala. Tipul si cuantumul sancțiunilor pentru incalcarea anumitor prevederi din Regulamentul de parcari a fost actualizata prin HCGMB 24/08.06.2017.

Prin HCGMB 84/2004 s-a instituit o taxa pentru parcajele de utilitate publica cu plata, al cărui tarif stabilit pentru parcările publice cu plata este de 1,50 lei/ora pentru parcajeele cu timp limitat de staționare si de 1
leu/ora pentru parcajele cu timp limitat de staționare, care se percep numai in zilele lucratoare, timp de 8 ore /zi.    -

Strategia de parcare integrează prevederilile privind instituirea taxelor de parcare specificate in HCGMB 84/2004, avand astfel o abordare unitara si integrata.

Anexa 4 a Strategiei prezintă o lista cu 114 amplasamente de parcaje supraterane cu un total de 3245 locuri de parcare, care sunt in administarea Primăriei municipiului București incepand cu anul 2009. Toate aceste parcari sunt amplasate in interiorul inelului median, in proximitatea traseelor de tramvai 1/10, 21 si 32, in interiorul ariei de studiu (Municipiul București)

Pe secțiunile de traseu de tramvai modernizat, fara banda dedicata, in care carosabilul este utilizat in comun atat de tramvai cat si de traficul auto si unde nu este posibila separarea fizica a celor doua moduri de transport, se vor institui masuri de interzicere a parcării pe carosabil, de-a lungul traseului pentru a facilita circuatia fluenta a trmvaielor

Aspecte financiare privind complementaritatea

Valoarea estimata pentru separarea traseelor liniilor de tramvai 1/10 de traficul auto general este de 4.448.739 lei fara TVA (valoare estimata de construcții montaj).

Lucrările de modernizare ale tronsonului Vasile Milea (1,1 km cale dubla) se ridica la o valoare estimata de 1.9018.628 lei fara TVA. (valoare estimata de construcții montaj).

Valoarea estimata pentru extindere tuturor peroanelor necorespunzatoare (33 bucăți) de pe traseele liniilor 1, 10, 21, 32, 41 (linii modernizate anterior, la care o parte din peroane nu corespund noilor vagoane) este de 2.000.000 lei fara TVA . Extinderea de peroane reprezintă o lucrare de investiții prevăzută in lista obiectivelor de investiții a RATB pe anul 2018.

Valoarea estimata pentru extinderea tuturor peroanelor necorespunzatoare de pe traseul liniei 25 -18 bucăți, fara peroanele aferente stafiilor Ștefan Hepites si P-ta Eroii Revoluției este de 1.090.909 lei fara TVA. Extinderea de peroane reprezintă o lucrare de investiții prevăzută in lista obiectivelor de investiții a RATB pe anul 2018.

Valoarea estimata pentru delimitarea amprizei liniei de tramvai 32 fata de traficul auto pe Sos. Alexandriei intre strada Garoafei si strada Glicinelor este de 135.000 lei fara TVA (valoare estimata de construcții montaj fara TVA).

In cadrul proiectului de modernizare a liniei 40 sunt incluse si lucrările de modernizare a substatiei electricce Titan, inclusiv cablurile de curent continuu, la o valoare estimata de 9.900.000 lei fara TVA (C+M, procurare utilaje, montaj, clădire). Oeasemenea, se vor înlocui cablurile de cc din substatia Traian, care alimentează aceasta linie, lucrare estimata la valoarea de 3.900.000 lei fara TVA (lucrări C+M).


La linia 55 sunt prevăzute lucrări de înlocuire cabluri de cur^htxowt+rraîTtiin substatia Obor, in valoare de 2.892.500 lei fara TVA, cele existente asigurând alimentarea cu energie electrica a noilor tramvaie.

Lucrările de modernizare ale liniei 55 (linie, peroane, rețea de contact) se ridica la o valoare estimata de 55.327.000 lei fara TVA (valoare estimata de construcții montaj).

Detalii privind complementaritatea traseelor, pe toate aceste aspecte (peroane de modernizat, substatii electrice, intersecții semaforizate propuse a fi integrate in BTMS, cale de rulare de modernizat, masuri privind interzicerea parcării) - se regăsesc in anexele si hărțile aferente fiecărui traseu.

9. Surse de date pentru elaborarea studiului

•    Raport activitate RATB pe anul 2016 - Secțiunea 2 : Activitatea de exploatare

•    AMRSP - Studiu de oportunitate privind reorganiarea RATB - 2016

•    AMRSP - Rapoarte de monitorizare

•    Planul de Mobilitate Urbana Durabila București - Ilfov 2016-2030

•    Planul de Dezvoltare Regionala București Ilfov pentru perioada 2014-2020

•    Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018-2022

•    Strategia de parcare pe teritoriul Municipiului București, Ianuarie 2008

•    "Tramvaie București 2018" - Studiu de evaluare transport, trafic si emisii, Februarie 2018

•    Proiecte contract de delegare de gestiune intre RATB si ADTPBI

•    Date de la Institutul National de Statistica

•    Date de la Prefectura București - Serviciul înmatriculări

•    Website RATB si corespondenta RATB-PMB-JASPERS-ADRBIAnexa 1 - Echipa de experți care a elaborat stu Harta 1: Trasee de tramvai ce fac obiectul studi

Anexa 2 - Detalii privind linia de tramvai 1.

Harta 2: Linia de tramvai 1 - Asigurarea complementarității traseului

Anexa 3 - Detalii privind linia de tramvai 10.

Harta 3: Linia de tramvai 10 - Asigurarea complementarității traseului

Anexa 4 - Detalii privind linia de tramvai 21.

Harta 4: Linia de tramvai 21 - Asigurarea complementarității traseului

Anexa 5 - Detalii privind linia de tramvai 25.

Harta 5: Linia de tramvai 25 - Asigurarea complementarității traseului

Anexa 6 - Detalii privind linia de tramvai 32.

Harta 6: Linia de tramvai 32 - Asigurarea complementarității traseului

Anexa 7 - Detalii privind linia de tramvai 40.

Harta 7: Linia de tramvai 40 - Asigurarea complementarității traseului

Anexa 8 - Detalii privind linia de tramvai 41.

Harta 8: Linia de tramvai 41 - Asigurarea complementarității traseului

Anexa 9 - Detalii privind linia de tramvai 55.

Harta 9: Linia de tramvai 55 - Asigurarea complementarității traseului

Anexa 10 - Consiliul General al Municipiului București - Hotărârea nr. 395/2016 privind privind achiziționarea de către Municipiul București a unui număr de 100 de tramvaie, raport de specialitate și alocare bugetară

Anexa 11 - Consiliul General al Municipiului București - Hotărârea 55/2018 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport București RA prin schimbarea formei juridice din regie autonoma în societate pe acțiuni cu denumirea Societatea de Transport București - STB SA

Anexa 12 - Anunțul de informare prealabilă privind un contract de servicii publice - publicat în Suplimentul S6 la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 10.01.2018.

Anexa 13 - Statutul și Actul Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public de Călători București - Ilfov

Anexa 14 - "Tramvaie București 2018" - Studiu de evaluare transport, trafic și emisii, februarie 2018
io11


ADTPBI

RATB

prenume'

NUME

FUNCȚIE

CONTRIBUȚIE

Aura

RADUCU

Director executiv

Elaborare studiu de oportunitate

Susana

GEORGIU

Sef serviciu management proiecte

Elaborare studiu de oportunitate

Eduard

TOMA

Inginer,

Serviciul Monitorizare Transport Public

Contribuții elaborare studiu de oportunitate

Alina

CIOLAN

Expert investiții, Serviciul Management Proiecte

Contribuții elaborare studiu de oportunitate

Liviu

BARBULESCU

Referent transporturi

Contribuții elaborare studiu de oportunitate

Mihai

REBEGEANU

Expert transporturi

Situație

infrastructura

tramvaie,

substatii

Ileana

SAVU

Ing. Sef-Divizia Tehnica

Coordonare

Caiete sarcini, probleme de ordin tehnic si organizatoric

Gabriela

TITU

Sef Serviciu Proiectare Infrastructura si Avize Edilitare

Coordonare si elaborare documentații legate de activitatea de proiectare

‘“’X.

/? \

^.fldrin

^8.)

DRAGOMIR

Sef Serviciu Proiecte Internationale

Coordonarea si elaborarea unei parti a

documentațiilor si informațiilor ce au fost solicitate

'■■■ Răzvan

NICULAE

Ing. Proiectant

Proiectare

infrastructura

tramvai

Madalin

RADUCANU

Ing. Proiectant

Proiectare

infrastructura

tramvai •
12

Cosmin

NEAGU

Ing. Proiectant

Proiectare

infrastructura

tramvai

13

Laurentiu

MIREA

Sing. Proiectant

Proiectare

infrastructura

tramvai

14

Cristina

ROȘU

Ing. Proiectant

Avize

15

RATB

Mariana

RUSE

Tehnician Proiectant

Devize

16

Victor

DUICU

Ing. Proiectant

Proiectare

depouri

17

loan

STOIAN

Ing. Proiectant

Proiectare

depouri

18

Cristian

CIUPITU

Arhitect

Proiectare

depouri

19

Valentin

CULEA

Ing. Sef Divizia Trafic si Intervenții

Furnizare date exploatare

20

Radu

MANDREANU

Sef Serviciu Programare

Furnizare date exploatare

21

Paula

IONESCU

Sef. Birou Programe Circulație

Furnizare date exploatareDescriere traseu linia 1

Infrastructura de tramvai aferentă liniei 1 străbate arterele Șos. Olteniței, Calea Văcărești, Șos. Mihai Bravu, Șos. Ștefan cel Mare, B-dul lancu de Hunedoara, Șos. Nicolae Titulescu cu bucla Banu Manta, Pasaj suprateran Basarab, B-dul Gen Vasile Milea, B-dul Timișoara, Str. Progresul, Str. Constantin Istrati, Șos. Viilor, Calea Șerban Vodă, Șos. Olteniței si Bucla Romprim.

Linia de tramvai 1 este una din liniile eficiente, având un număr mediu de 50813 îmbarcări pe zi. Ea leagă cartiere importante ale orașului și, totodată, se realizează legătura cu transportul subteran (metrou). Din traseul total de 26.6 km cale simplă, porțiunea de pe B-dul Vasile Milea de 1,1 km cale dublă este nemodernizată si va fi supusă lucrărilor de modernizare. Numărul de călători va crește semnificativ prin achiziționarea noilor tramvaie de transport. Se prevede o creștere de 9% a beneficiarilor acestei linii de transport rapid.

Depou: Tramvaiele liniei 1 vor fi garate in depoul Giurgiului (depou modernizat), și funcționează pe un traseu circular. Tramvaiul pereche este nr. 10, care circulă pe același traseu, dar în sens invers.

Descriere traseu:


Str. Constantin Istrati, Șos. Viilor, Calea Șerban Vodă, Șos. Olteniței si Bucla Romprim au fost modernizate în mare parte, adică cale de rulare (inclusiv peroane), rețea de contact.

Din traseul total de 26,5 km cale simpla, porțiunea de pe B-dul Vasile Milea de 1,1 km cale dubla este nemodernizata și va fi supusă lucrărilor de modernizare.

Procesele verbale de recepție finala a lucrărilor sunt:

-    Șos. Olteniței (inclusiv bucla Romprim) PV 14933/13.11.2013

-    Calea Văcărești si Șos. Mihai Bravu de la BIG Berceni la Calea Vitan PV 38331/07.08.2008 (pentru linia de Tramvai)

-    Șos. Mihai Bravu de la Calea Vitan la Bucur Obor PV 50929/26.11.2014

-    Pasaj Bucur Obor PV 15706/12.11.2014

-    Șos. Ștefan cel Mare PV 1999/24.02.2014

-    B-dul lancu de Hunedoara PV 13453/31.10.2013

-    B-dul Nicolae Titulescu PV 43469/17.09.2007

-    Pasaj Basarab: 16.905/17.07.2015

-    B-dul Timișoara - de la B-dul Vasile Milea la str. Răzoare PV 43968/14.12.2007 (PV este pe B-dul Timișoara intre Str. Brașov si Str. Răzoare, care include aceasta porțiune din linia 1

-    Pe Șos. Progresul intre intersecția Șos. Viilor - Str. Dr. C-tin. Istrati si Str. Răzoare - PV 21355/17.12.2010 (pentru calea de rulare) si PV 21356/17.12.2010 (pentru linia aeriană de contact)

-    Pe Calea Șerban Vodă, Șos. Viilor, intre Șos. Giurgiului si Șos. Olteniței - PV 43891/10.12.2007Caracteristici si dotări:

Artera

nr.

crt

STATIA

Dimensiuni

Lungime activa peron [m]

Borna

Indicatior

Copertina

Garduri

Șos. Olteniței

1

ROMPRIM PLECARE 2

45m x l,9m

38.7

2

20

2

ROMPRIM PLECARE 1

43m x 2,48m

41.5

2

18

3

ROMPRIM SOSIRE 2

72m x 2,88m

61.2

27

4

ROMPRIM SOSIRE 1

112m x3,05m

61.2

56

5

SOS VITAN BIRZESTI

81m x 2,04m

73

1

1

2

40

6

SOS VITAN BIRZESTI

84m x 2m

73.2

1

1

2

40

7

STADION

81m x 2,04m

71.8

1

1

2

27

8

STADION

79m x2m

72.5

1

1

2

27

9

LUNCA BIRZESTI

84m x 2,04m

72.3

1

1

2

35

10

LUNCA BIRZESTI

84m x 2,02m

73.4

1

1

2

27

11

P-ȚA SUDULUI

80m x 2m

70

12

P-ȚA SUDULUI

80m x 2m

70

13

PRIDVORULUI

60m x 2m

59

1

2

30

Sos Mihai

Bravu

14

PASAJ MIHAI BRAVU

60m x 2m

36

15

PENESCURCANUL

68m x 2,02m

57

1

1 ;

s*2

16

CALEA VITAN

65m x2,54m

55

1

>/ V'

17

LABORATOR

64m x 2,52m

57

f* t

COM.*Onh'i CU OrJGiMAexa 2 - Detalii privind linia de tramvai 1


18

CALEA DUDEȘTI sens Bucur Obor

66m x 2m

57

1

i

2

32

19

BABA NOVAC

67m x 2,52m

57

1

i

2

31

10

GHE. PATRASCU sens Bucur Obor

66m x 2m

57

1

i

2

32

21

P-ȚA HURMUZACHE sens Bucur Obor

38m xl,82m

29

1

1

18

22

VATRA LUMINOASA sens

Bucur Obor

65m x 2,51m

57

1

i

2

33

23

PIAȚA IANCULUI sens Bucur

Obor

66m x 2,48m

57

1

i

2

33

24

BD.FERDINAND

67m x 2,53m

57

1

i

2

33

Ștefan cel Mare

25

BUCUR OBOR sens Victoria

67m x 2,8m

62

1

34

26

LIZEANU sens Victoria

63m x 2m

49

1

i

2

33

27

DR. GROZOVICI sens Victoria

67m x 2m

52

1

i

2

35

28

VASILE LASCAR sens

Victoria

68m x 2m

51

1

i

2

36

29

STADION DINAMO sens

Victoria

69m x2m

52

1

i

2

46

30

CALEA DOROBANȚILOR sens Banu Manta

69m x 2m

51

1

i

2

32

31

ROMA sens Banu Manta

70m x 2m

57

1

2

36

32

PASAJ VICTORIA sens Banu

Manta

70m x 2,Om

57

1

i

2

36

Titulescu

33

DR. FELIX sens Banu Manta

60m x 3,85m

51

1

i

2

36

34

BANU MANTA

57mx3,75m

48.5

2

27

Pod Basarab

35

PASAJ BASARAB sens luliu Maniu

66m x 6m

57.45

1

33

36

POD GROZĂVEȘTI

64m x 2.9m

56.35

1

32

Vasile Milea

37

BD.TIMISOARA

68m x l,8m

54.4

1

i

35

38

BD.I.MANIU

64m x 1.5m

58.4

i

Șos. Progresului

39

DANY HUWE sens Viilor

63m x 1.93m

54.4

2

30

40

APRODEX sens Viilor

65 m x 1.85m

56.3

2

33

41

CALEA 13 SEPTEMBRIE sens Viilor

73m x 1.92m

58.7

2

32

42

INOX sens Viilor

66m x 1.85m

56.8

2

33

43

CALEA RAHOVEI sens Viilor

63 m x 1.73m

60.8

1

2

32

44

SPATARU PREDA sens Viilor

64m x 2.03m

62.25

2

32

45

SOS.VIILOR

72m x l,62m

63

1

i

36

Dr. Istrate

46

SOS.VIILOR

80mxl.63m

54

1

i

1

30

47

ȘTEFAN HEPITES sensS

Mare

46m x l,7m

31.7

1

i

23

48

P-ȚA Eroii Revoluției

36m xl.5 m.

32.5

i

18

Calea Șerban

49

CIMIT. SERBAN VODĂ

80m x/2mv

p'64.5

2K

i

2

40

/

Anexa 2 - Detalii privind linia de tramvai 1

Vodă

50

OPRISTttf-""

84m x l,98m

71

1

1

1

40

51

BD. CTIN BRANCOVEANU

81m x2m

73.5

1

1

2

40

52

HUȘI

80m x 2m

73.2

1

1

2

18

Total peroane de modificat pe linie modernizată: 3

Peroanele care necesita lucrări de extindere sunt cele aferente stațiilor:

P-ȚA HURMUZACHE sens Bucur Obor

- ȘTEFAN HEPITES sens Sura Mare P-ȚA Eroii Revoluției sens Sura Mare

Aceste peroane au lungimi active insuficiente pentru noile vagoane și necesită extindere, astfel încât lungimea activă a peronului să fie cel puțin 36 m. în măsura în care există posibilitatea măririi lățimii peronului la cel puțin 1.80 m se va realiza și acest lucru.

înălțimea peroanelor va fi conform infrastructurii existente la +25 cm față de nivelul superior al șinei (NSS).

Pe acest traseu circula:

Tramvaie V3A-93 cu dimensiunea 27180 x 2390 mm Tramvaie BLF cu dimensiunea 25388 x 2450 mm

Din punct de vedere constructiv și al separării liniei de traficul general aceasta se prezintă astfel:

a)    Pe Șos. Olteniței linia de tramvai este carosabilă, cu șină cu canal înglobată în beton, amortizoare de zgomote și vibrații la inima șinei și talpa șinei. De asemenea aceeași soluție este si la Piața Sudului, Calea Văcărești, Șos. Mihai Bravu, Șos. Ștefan cel Mare, B-dul lancu de Hunedoara (Pe Șos. Olteniței, Calea Văcărești, Șos. Mihai Bravu, b-dul. Ștefan Cel Mare, b-dul. lancu de Hunedoara, Vasile Milea delimitarea amprizei liniei de tramvai se realizează prin garduri metalice);

b)    în pasajul subteran Victoria, linia este în zona dedicata tramvaiului.

c)    Pe Șos. Titulescu, linia este în zona proprie, delimitată de traficul general prin spații verzi laterale. Șina este în aceeași soluție ca pe arterele precedente.

d)    Pe Pasajul denivelat superior Basarab linia este în zona proprie.

e)    Pe B-dul Vasile Milea linia este carosabilă si nemodernizată.

f)    Pe B-dul Timișoara între Vasile Milea și Str. Răzoare linia de tramvai este tot în axa drumului, dar pozată pe o platformă supraînălțata față de carosabil cu 10 cm și delimitată de acesta prin borduri stânga-dreapta (delimitarea liniei de tramvai față de carosabil se va realiza cu stâlpi flexibili omologați pentru trafic).

g)    Pe Șos. Progresul linia de tramvai este pe partea stângă a drumului, în zonă proprie, cu șină tip CF, traverse de beton și prisma de piatră spartă sau în sistem carosabil pentru acces riverani și separată de drum printr-o zonă de spațiu verde.

h)    Pe Str. Dr. Istrati linia de tramvai este carosabilă, cu stâlpii in ax, cu șină cu canal înglobată în beton și

amortizoare de zgomote și vibrații la inima si la talpa șinei (delimitarea amprizei liniei de tramvai se realizează prin garduri metalice).    ? h'

i)    Pe Șos. Viilor linia de tramvai este montată pe o platformă supraînălțata față de drum 'c^fjncmȚ^&j tip calea ferata montat în dale de beton carosabile (delimitarea liniei de tramvai/față d^<n^bîl^e^'
Anexa 2 - Detalii privind linia de tramvai 1

va realiza cu stâlpi flexrfcrrtT'omologați pentru trafic). Pe această zonă este posibilă circulația mijloacelor de intervenție (salvare, pompieri, poliție). Pe porțiunea de drum care leagă aceste două artere - Calea Șerban Vodă - linia de tramvai este în zona proprie, cu șină CF, piatră spartă, traverse din beton și separată de trafic prin pastile rutiere cu zonă verde amenajată.

Soluția constructivă a liniei de contact este catenară longitudinală simplă (firul de contact susținut de suspensii elastice și console sau traverse), compensată (preluarea variației lungimii firului de contact cauzată de diferențele de temperatură se face automat prin sistemul de compensare cu contragreutăți). Pe B-dul Vasile Milea catenara nemodernizată este necompensată, dar la modernizare se va adopta aceeași soluție ca în restul traseului.

Numărul total al stâlpilor de pe traseu este de aproximativ 890 stâlpi aflați în stare tehnică corespunzătoare. Stâlpii pe traseu sunt pozați pe trotuare sau în axa liniei de tramvai și au fost schimbați în totalitate, odată cu modernizarea căii de rulare. Toate trecerile de pietoni sunt semaforizate, de asemenea sunt semaforizate toate intersecțiile carosabile.    (

Toate razele curbelor de la linia de tramvai sunt mai mari de 20 m.

Alimentarea cu energie electrică a rețelei de contact a Liniei de tramvai 1 se realizează din următoarele substații electrice de tracțiune:

Substația Nițu Vasile prin patru centre de alimentare și întoarcere. Aceasta a fost modernizată în anul 2008 cu echipamente electrice SIEMENS/SECHERON și este amplasată pe Str. Nițu Vasile nr.5, sect.4;

Substația Dristor prin patru centre de alimentare și întoarcere. Aceasta a fost modernizată în anul 2008 cu echipamente electrice SIEMENS/SECHERON și este amplasată pe B-dul Camil Ressu nr.7, sect.3;

Substația Obor prin trei centre de alimentare și întoarcere. Aceasta a fost modernizată în anul 1979 cu echipamente electrice ELECTROPUTERE și este amplasată pe Bulevardul Ferdinand nr.153, sect.2;

Substația Colentina prin două centre de alimentare și întoarcere. Aceasta a fost pusă în funcțiune în anul 2007 cu echipamente electrice SIEMENS/SECHERON și este amplasată pe Str. Electronicii nr. 1-3, sect.2;

Substația Dorobanți prin patru centre de alimentare și întoarcere. Aceasta a fost pusă în funcțiune în anul 2007 cu echipamente electrice SIEMENS/SECHERON și este amplasată pe Calea Dorobanți nr.175,sect.l;

Substația Gara de Nord printr-un centru de alimentare'și întoarcere. Aceasta a fost modernizată

în anul 1976 cu echipamente electrice ELECTROPUTERE șr'esțe'air nr.23, sect.l.    h {    ..O-


ie Strada Atelierului


w Vi    - ' i -

Substația Grivița prin două centre de alimentare și intoarcerg^AceâSta a fost modernizată în anul 2000 cu echipamente electrice ELECTROPUTERE/ICPE.șî^este'anlpIasată pe Strada Barbu Lăutaru nr.5, sect.l;

Anexa 2 - Detalii privind linia de tramvai 1

Substația Pasaj Basarab prinsei centre de alimentare și întoarcere. Aceasta a fost pusă în funcțiune in anul 2010 cu echipamente electrice SIEMENS/SECHERON și este amplasată Sub Pasaj Basarab - Orhideelor, sect.l;

Substația Răzoare prin trei centre de alimentare și întoarcere. Aceasta a fost pusă în funcțiune în anul 2004 cu echipamente electrice SIEMENS/SECHERON și este amplasată pe Intrarea Lt. Aviator Caranda sector 6. Substația este de tip container;

Substația 13 Septembrie prin două centre de alimentare și întoarcere. Aceasta a fost modernizată în 1991 cu echipamente electrice ELECTRO PUTERE și este amplasată pe Calea 13 Septembrie nr.229, sect.5;

Substația Chirigiu prin două centre de alimentare și întoarcere. Aceasta a fost pusă în funcțiune în anul 2007 cu echipamente electrice SIEMENS/SECHERON și este amplasată pe B-dul Tudor Vladimirescu, sect.5. Substația electrica este de tip container;

Substația Șerban Vodă prin patru centre de alimentare și întoarcere. Aceasta a fost modernizată în 2000 cu echipamente electrice ELECTRO PUTERE/I.C.P.E. și este amplasată pe Calea Șerban Vodă nr.226, sect.4;

Pe acest tronson nu sunt prevăzute lucrări de modernizare substații electrice și cabluri de curent continuu, cele existente asigurând alimentarea cu energie electrică a noilor tramvaie.

Lucrările de modernizare ale tronsonului Vasile Milea se ridică la o valoare estimată de 19018628 lei fără TVA. (valoare estimată de construcții montaj).

Valoarea estimata pentru extinderea tuturor peroanelor necorespunzătoare (33 bucăți) de pe traseele liniilor 1, 10, 21, 32, 41 (linii modernizate anterior, la care o parte din peroane nu corespund noilor vagoane) este de 2.000.000 lei fără TVA. Extinderea de peroane reprezintă o lucrare de investiții prevăzută în lista obiectivelor de investiții a RATB pe anul 2018.

Valoarea estimata pentru separarea traseelor liniilor de tramvai 1/10 de traficul auto general este de 4.448.739 lei fără TVA (valoare estimata de construcții montaj).

Linia de tramvai 1 are traseu comun cu liniile 10 și 25, pe următoarele tronsoane:

B-dul Timișoara între B-dul Vasile Milea și strada Răzoare (delimitarea amprizei liniei de tramvai este prinsă în lucrarea de separare a traseelor liniilor de tramvai 10 și 25 de traficul auto general).

Șos. Progresul

Strada Dr. Istrati între Șos. Progresul și Șos. Viilor (delimitarea amprizei liniei de tramvai este prinsă în lucrarea de separare a traseelor liniilor de tramvai 10 și 25 de traficul auto general); ~

Șos. Viilor între strada Dr. Istrati și Calea Șerban Vodă (delimitarea amprizei

în lucrarea de separare a traseelor liniilor de tramvai 10 și 25 de traficul auto Calea Șerban Vodă între Șos. Viilor și strada Șura Mare este zona proprie.
Anexa 2 - Detalii privind linia de tramvai 1

Intersecții existente incluse in BTMS

1.    Nicolae Titulescu x Banu Manta

2.    Nicolae Titulescu x Maltopoi

3.    Nicolae Titulescu x lacob Felix

4.    lancu de Hunedoara x Roma- Căderea Bastiliei

5.    lancu de Hunedoara x Dorobanți

6.    Ștefan cel Mare x Calea Floreasca x Polona

7.    Ștefan cel Mare x Barbu Vâcărescu

8.    Ștefan ce Mare x Grozovici

9.    Ștefan cel Mare x Lizeanu x Viitorului

10.    Ștefan cel Mare x Colentina ( Obor)

11.    Mihai Bravu x Ferdinand

12.    Mihai Bravu ( Piața lancului)

13.    Mihai Bravu x Vatra Luminoasa

14.    Mihai Bravu x Basarabia ( Piața Muncii)

15.    Mihai Bravu x Baba Novac

16.    Mihai Bravu x Camil Ressu Calea Dudești (Dristor)

17.    Mihai Bravu x Calea Vitan

18.    Mihai Bravu x Splaiul Unirii

19.    Mihai Bravu x Văcărești

20.    Olteniței x Văcărești ( Piața Sudului)

21.    Olteniței x Brâncoveanu

22.    Olteniței x Giurgiului (Eroii Revoluției)

23.    Viilor x Șerban Vodă

24.    Viilor x C. Istrati

25.    Progresului x Năsăud

26.    Progresului x Calea Rahovei

27.    Progresului x 13 Septembrie

28.    Piața Răzoare (Danny Huwe )

29.    Vasile Milea x Timișoara

30.    Vasile Milea x luliu Maniu

Intersecții propuse pentru a fi integrate in BTMS

A.    Mihai Bravu x RATB Mieilor

B.    Mihai Bravu x Laborator

C.    Calea Văcărești x Costache Stamate

D.    Calea Văcărești x Pridvorului

E.    Olteniței Daraculuix Păduroiu (Huși)

CON'FOrîM CU ORÎGÎNÂLUI.

Anexa 2 - Detalii privind linia de tramvai 1


ZONE IN CARE TRAMVAIELE AU VITEZA ÎNCETINITĂ DIN CAUZA TRAFICULUI GENERAL LINIILE INELARE 1 RESPECTIV 10

Nr.

crt.

Artera/lntersecția

Tronsonul

Lungime

tronson

[m]

Observații

1

Șos. Mihai Bravu/Calea Vitan

în intersecție

60

Linia ocupată pentru efectuarea virajului stânga dreapta de către autovehicule, plus stânga dreapta pentru tramvaie

2

Șos. Mihai Bravu

Bd. Camil Ressu -Baba Novac

440

Se formează ambuteiaje, în special datorită virajului la stânga

3

Șos. Mihai Bravu/Str. Vatra Luminoasa

în intersecție

36

Se formează ambuteiaje, trafic intens pe ambele artere

4

Șos. Mihai Bravu/Bd. Ferdinand

în intersecție

47

Se formează ambuteiaje datorită virajului la stânga/dreapta a tramvaiului

5

Șos. Ștefan cel Mare/Calea Floreasca

în intersecție

35

Linia ocupata pentru efectuarea virajului stânga de către autovehicule

6

Șos. Nicolae Titulescu/Str. Dr. Felix

în intersecție

65

Se formează ambuteiaje

7

Bd. G-ral Vasile Milea/Bd. luliu Maniu

în intersecție

35

înainte cu circa 250 m înainte de intersecția cu Bd. luliu Maniu sens

Bd. Timișoara

8

Bd. G-ral Vasile Milea

Bd. luliu Maniu - Bd. Timișoara

640

Se formează ambuteiaje

9

Șos. Olteniței/Str. Aluniș/Bd. Constantin Brâncoveanu

în intersecție

68

Linia ocupata pentru efectuarea virajului stânga de către autovehicule

10

Șos. Olteniței

Str. Netea - Str. Ion

Iriceanu

1400

Se formează ambuteiaje

Pentru eliminarea situațiilor în care viteza tramvaiului este încetinită din cauza traficului general, se vor lua următoarele masuri: - în intersecțiile unde autovehiculele efectuează virajul stânga, tramvaiul să primească verde la semafor cu 5-10 secunde înaintea traficului rutier. în aceste condiții autovehiculele pot intra pe linia de tramvai după ce tramvaiul a traversat intersecția. în prezent, autovehiculele care efectuează virajul stânga pătrund pe linia de tramvai, acordă prioritate vehiculelor din sens opus, până se schimbă culoarea semaforului, iar tramvaiele mai așteaptă un ciclu semaforic pentru a traversa intersecția;

Pe arterele unde lățimea carosabilului permite, se va delimita calea de rulare a trartivaielq^țl găj^uri

pentru creșterea vitezei comerciale, respectiv pentru a nu permite autovehiculelpr,GÎrculaț^^^

---------- ---------------------------------

tramvai, cu excepția ambulanțelor, pompierilor, poliției, etc;


l-r /<&

Vv

Anexa 2 - Detalii privind linia de tramvai 1

-    Semaforizare preferențială pentru vehiculele de transport public - montare de senzori. La apropierea de o intersecție semaforizata vehiculele de transport public să poată modifica automat culoarea semaforului primind undă verde.

-    Interzicerea parcării pe carosabil a autovehiculelor proprietate personală pe secțiunile unde transportul public cu tramvaiul este la comun cu transportul auto


Calendarul activităților complementare

Activități complementare liniei 1

2018

2019

2020

2021

2022

1. Finalizarea modernizării linie de tramvai pe B-dul Vasile Milea de la pasajul Basarab până la intersecția cu B-dul Timișoara (linie de tramvai, rețea de contact) -1,1 km cale dubla

1

jljjll

2. Adaptarea a 3 peroane

y    Zjrf'

fi .

3. Includerea intersecțiilor in BTMS si prioritizarea transportului public cu trafrivaiul

Ml

4. Urmărirea aplicării măsurilor de siguranța și securitate în trafic

" » 1    ' L

■■

BSB

u J- «'z»;

-

5. Informarea cetățenilor pe toată durata proiectului

Kggll»

fe':

1

6. Bandă de rulare dedicatăInfrastructura de tramvai aferenta liniei 10 străbate arterele Sos. Olteniței, Calea Văcărești, Sos. Mihai Bravu, Sos. Ștefan cel Mare, B-dul lancu de Hunedoara, Sos. Nicolae Titulescu cu bucla Banu Manta, Pasaj suprateran Basarab, B-dul Gen Vasile Milea, B-dul Timișoara, Str. Progresul, Str. Constantin Istrati, Sos. Viilor, Calea Șerban Vodă, Sos. Olteniței și Bucla Romprim .

Linia de tramvai 10 este una din liniile eficiente, având un număr mediu de 50812 îmbarcări pe zi. Ea leagă cartiere importante ale orașului și, totodată, se realizează legătura cu transportul subteran (metrou). Din traseul total de 26,5 km cale simpla, porțiunea de pe B-dul Vasile Milea de 1,1 km cale dubla este nemodernizată și va fi supusă lucrărilor de modernizare. Numărul de calatori va creste semnificativ prin achiziționarea noilor tramvaie. Se prevede o creștere de 9 % a beneficiarilor acestei linii de transport rapid.

Depou: Tramvaiele liniei 10 vor fi garate în depoul Militari (depou modernizat) și funcționează pe un traseu circular. Tramvaiul pereche este nr. 1, care circula pe același traseu, dar în sens invers.

Descriere traseu:


Traseul are în totalitate 53 stații. Lungimea caii de rulare circulare este de 26.5km cale simpla.

Terminalul Romprim al liniei 10, împreuna cu traseul liniei curente, care străbate arterele Sos. Olteniței, Calea Șerban Vodă, Sos. Viilor, Str. Constantin Istrati, Sos. Progresul, B-dul Timișoara, B-dul Gen Vasile Milea, Pasaj suprateran Basarab, Sos. Nicolae Titulescu cu bucla Banu Manta, B-dul lancu de

C\QAnexa 3 - Detalii privind linia de tramvai 10

Hunedoara, Sos. Ștefan cel Mare, Sos. Mihai Bravu, Calea Văcărești, Sos. Olteniței și Bucla Romprim au fost modernizate în mare parte, adică cale de rulare (inclusiv peroane), rețea de contact.

Din traseul total de 26,5 km cale simpla, porțiunea de pe B-dul Vasile Milea de 1,1 km cale dubla este nemodernizată și va fi supusă lucrărilor de modernizare.

Procesele verbale de recepție finala a lucrărilor sunt:

-    Sos. Olteniței (inclusiv bucla Romprim) PV 14933/13.11.2013

-    Calea Văcărești și Sos. Mihai Bravu de la BIG Berceni la Calea Vitan PV 38331/07.08.2008 (pentru lina de Tramvai)

-    Sos. Mihai Bravu de la Calea Vitan la Bucur Obor PV 50929/26.11.2014

-    Pasaj Bucur Obor PV 15706/17.11.2014

-    Sos. Ștefan cel Mare PV 1999/24.02.2014

-    B-dul lancu de Hunedoara PV 13453/31.10.2013

-    B-dul Nicolae Titulescu PV 43469/17.09.2007

-    Pasaj Basarab: 16.905/17.07.2015

-    B-dul Timișoara - de la B-dul Vasile Milea la str. Răzoare PV 43968/14.12.2007 (PV este pe B-dul Timișoara intre Str. Brașov și Str. Răzoare, care include aceasta porțiune de linia 1

-    Pe Sos. Progresul intre intersecția sos. Viilor- Str. Dr. C-tin. Istrati și Str. Răzoare - PV 21355/17.12.2010 (pentru calea de rulare) și PV 21356/17.12.2010 (pentru linia aeriana de contact)

-    Pe Calea Șerban Vodă, Sos. Viilor, intre Sos. Giurgiului și Sos. Olteniței - PV 43891/10.12.2007

Caracteristici și dotări peroane:

Artera

nr.

crt

STATIA

Dimensiuni

Lungime activa peron [ml

Borna

Indicator

Copertina

Garduri

1

ROMPRIM PLECARE 2

45m x l,9m

38.7

2

20

2

ROMPRIM PLECARE 1

43m x 2,48m

41.5

2

18

3

ROMPRIM SOSIRE 2

72m x 2,88m

61.2

27

4

ROMPRIM SOSIRE 1

112m x3,05m

61.2

56

5

SOS VITAN BIRZESTI

81m x 2,04m

73

1

1

2

40

6

SOS VITAN BIRZESTI

84m x 2m

73.2

1

1

2

40

7

STADION

81m x 2,04m

71.8

1

1

2

27

z

00

STADION

79m x 2m

72.5

1

1

2

27

LUNCA BIRZESTI

84m x 2,04m

72.3

1

1

2

35

, LUNCA BIRZESTI

84m x 2,02m

73.4

1

1

2

27

| iț

P-ȚA SUDULUI

80m x 2m

70

P-ȚA SUDULUI

80m x 2m

70

V- vXzS/

X O

îV

HUȘI

80m x 2m

72.7

1

1

2

18

/l4

BD. CTIN BRANCOVEANU

81mx2m

73.5

1

1

2

40

15

OPRIS ILIE

84m x l,98m

74.5

1

1

1

40


Anexa 3 — Detalii privind linia de tramvai 10

Calea Șerban Vodă

16

OMIT. ȘERBAN VODĂ

80m x 2m

78

1

Sos.

Viilor

17

P-Ța Eroii Revoluției

36m xl.5 m

32.5

1

18

18

ȘTEFAN HEPITES sens Viilor

47m x l,7m

32

1

1

23

19

DR. ISTRATE

73m x l,7m

57.7

1

1

35

Dr. Istrate

20

SOS.VIILOR

56mxl.63m

57.7

1

1

1

30

Sos. Progresul

21

SPATARU PREDA sens

Razoare

67m x3.46m

60.5

2

22

CALEA RAHOVEI sens

Razoare

64m x 3.2m

58.8

2

23

INOX sens Razoare

69m x3.43m

57.9

2

4

24

CALEA 13 SEPTEMBRIE

sens Razoare

66m x 3,85m

59.45

1

2

25

APRODEX sens Razoare

61m x 3.6m

54.8

2

26

DANY HUWE sens Bd Timișoara

60m x 3,45m

51

2

Vasile Milea

27

BD.I.MANIU -> V. Milea

64m x 2m

58.4

1

Bd. Timișoara

28

BD.VASILE | MILEA

68m x l,8m

59.25

1

1

35

Sos. Orhideelor

29

POD GROZĂVEȘTI

64m x 2.9m

56.35

0

32

Pod Basarab

30

Pasaj Basarab sens

Titulescu

66m x 6m

57.45

1

33

Nicolae Titulescu

31

BANU MANTA

57m x3,75m

49

1

1

2

30

32

DR. FELIX sens Bucur Obor

56m x 3,3m

43

1

1

2

33

1

1

lancu de

Hunedoara

33

CALEA DOROBANȚILOR sens Bucur Obor

68m x 2m

54

1

1

2

36

34

PASAJ VICTORIA sens Bucur Obor

70m x 2m

57

1

1

2

36

35

ROMA sens Bucur Obor

70m x 2m

57

1

1

2

36

Ștefan cel Mare

/ z'"

36

STADION DINAMO sens

Bucur Obor

87m x2m

54

1

1

2

36

VASILE LASCAR sens Bucur Obor

68m x 2m

51

1

1

2

36

DR. GROZOVICI sens Bucur

Obor

68m x 2m

50

1

1

2

36

39./

LIZEANU sens Bucur Obor

72m x2m

51

1

1

2

37

\.    > ‘    C ''

/

• /

•• z

40

BUCUR OBOR sens P-Ța Sudului

67m x 2,8m

62

1

34

□ . ___.<>-

> -----

41

BD.FERDINAND

66m x 2,57m

56

1

1

2

33

hai Bra

42

PIAȚA IANCULUI sens P-Ța Sudului

66m x 2,53m

57

1

1

2

33

2

43

VATRA LUMINOASA sens P-

67m x 2,52m

57

1

1

2

32


Anexa 3 - Detalii privind linia de tramvai 10

Ța Sudului

44

MIEILOR

66m x 2,51m

57

1

1

2

32

45

P-ȚA HURMUZACHE sens P-Ța Sudului

39m x l,8m

30

1

1

18

46

GHE. PATRASCU sens P-Ța Sudului

67m x 2,52m

57

1

1

2

32

47

BABA NOVAC

67m x 2,52m

57

1

1

2

31

48

CALEA DUDESTI sens P-Ța Sudului

68m x 2m

57.4

1

1

2

33

49

LABORATOR

64m x 2,52m

57.35

1

2

30

50

CALEA VITAN

65m x 2,54m

56.4

1

2

30

51

POD MIHAI BRAVU

66m x 2,02m

36

1

1

2

33

52

PENES CURCANUL sens P-Ța Sudului

68m x 2,02m

57

1

1

2

33

Calea Văcărești

53

PRIDVORULUI sens P-Ța Sudului

68m x 2m

59

1

2

30

Total peroane de mod

ficat pe linie modernizată: 3

Peroanele care necesita lucrări de extindere sunt cele aferente stații lor:

-    P-ȚA HURMUZACHE sens Piața Sudului

-    ȘTEFAN HEPITES sens Sos. Progresu P-Ța Eroii Revoluției sens Sos. Progresu

Aceste peroane au lungimi active insuficiente pentru noile vagoane și necesita extindere, astfel încât lungimea activa a peronului sa fie cel puțin 36 m. în măsura în care exista posibilitatea măririi lățimii peronului la cel puțin 1.80 m se va realiza și acest lucru.

înălțimea peroanelor va fi conform infrastructurii existente la +25 cm fata de nivelul superior al șinei (NSS).

Pe acest traseu circula:

Tramvaie V3A-93 cu dimensiunea 27180 x 2390 mm Tramvaie BLF cu dimensiunea 25388 x 2450 mm


Din punct de vedere constructiv și al separării liniei de traficul general aceă'sta se=pfezinta astfel:

a.    Pe Sos. Olteniței linia de tramvai este carosabila, cu șina cu canal înglobata în beton, amortizoare de zgomote și vibrații la inima șinei și talpa șinei. De asemenea accesai soluție este și la Piața Sudului, Calea Văcărești, Sos. Mihai Bravu, Sos. Ștefan cel Mare, B-dul lancu de Hunedoara (Pe Sos. Olteniței, Calea Văcărești, Sos. Mihai Bravu, B-dul. Ștefan Cel Mare, B-dul. lancu de Hunedoara, Vasile Milea delimitarea amprizei liniei de tramvai se realizează prin garduri metalice);

b.    în pasajul subteran Victoria, linia este în zona dedicata tramvaiului.

c.    Pe Sos. Titulescu, linia este în zona prorei, delimitată de traficul general prin spatii verzi laterale. Șina este în aceeași soluție ca pe arterele precedente.

d.    Pe Pasajul denivelat superior Basarab linia este în zona prorei.


f.    Pe B-dul Timișoara intre Vasile Milea și Str. Răzoare linia de tramvai este tot în axa drumului, dar pozata pe o platforma supraînălțata fata de carosabil cu 10 cm și delimitată de acesta prin borduri stânga-dreapta (delimitarea liniei de tramvai fata de carosabil se va realiza cu stâlpi flexibili omologați pentru trafic străzi).

g.    Pe Sos. Progresul linia de tramvai este pe partea stânga a drumului, în zona proprie, cu șina tip CF, traverse de beton și prisma de piatră sparta sau în sistem carosabil pentru acces riverani și separata de drum printr-o zona de spațiu verde.

h.    Pe Str. Dr. Istrati linia de tramvai este carosabila, cu stâlpii în ax, cu șina cu canal înglobata în beton și amortizoare de zgomote și vibrații la inima și la talpa șinei (delimitarea amprizei liniei de tramvai se realizează prin garduri metalice).

i.    Pe Sos. Viilor linia de tramvai este montata pe o platforma supraînălțata fata de drum cu 10 cm, șina tip calea ferata montat în dale de beton carosabile (delimitarea liniei de tramvai fata de carosabil se va realiza cu stâlpi flexibili omologați pentru trafic străzi). Pe aceasta zona este posibil circulația mijloacelor de intervenție (salvare, pompieri, politie). Pe porțiunea de drum care leagă aceste doua artere - Calea Șerban Vodă - linia de tramvai este în zona proprie, cu șină CF, piatră sparta, traverse din beton și separata de trafic prin pastile rutiere cu zona verde amenajata.

Soluția constructiva a liniei de contact este catenara longitudinala simpla (firul de contact susținut de suspensii elastice și console sau traverse) , compensat (preluarea variației lungimii firului de contact cauzata de diferențele de temperatura se face automat prin sistemul de compensare cu contragreutăți). Pe B-dul Vasile Milea catenara nemodernizată este necompensata, dar la modernizare se va adopta aceeași soluție ca în restul traseului.

Numărul total al stâlpilor de pe traseu este de aproximativ 890 stâlpi aflați în stare tehnică corespunzătoare. Stâlpii pe traseu sunt pozați pe trotuare sau în axa liniei de tramvai și au fost schimbați în totalitate, odată cu modernizarea caii de rulare.    z ; ț\*

Toate trecerile de pietoni sunt semaforizate, de asemenea sunt semaforizat^ ti


carosabile.    f

Toate razele curbelor de la linia de tramvai sunt cel puțin de 20 m.    j,’ ' (

Alimentarea cu energie electrică a rețelei de contact a Liniei de tramvai 1 se realizează substații electrice de tracțiune :    \ O

Substația Nitu Vasile prin patru centre de alimentare și întoarcere. Aceasta a fosț modernizâîă în anul 2008 cu echipamente electrice SIEMENS/SECHERON și este amplasată Str. Nitu Vasiîe nr.5, sect.4;

Substația Dristor prin patru centru de alimentare și întoarcere. Aceasta a fost modernizată în anul 2008 cu echipamente electrice SIEMENS/SECHERON și este amplasată pe B-dul Camil Ressu nr.7, sect.3;

Substația Obor prin trei centre de alimentare și întoarcere. Aceasta a fost modernizată în anul 1979 cu echipamente electrice ELECTROPUTERE și este amplasată pe Bulevardul Ferdinand nr.153, sect.2;

Substația Colentina prin doua centre de alimentare și întoarcere. Aceasta a fost pusă în funcțiune în anul 2007 cu echipamente electrice SIEMENS/SECHERON și este amplasată pe Str. Electronicii nr. 1-


CONi'ORM CU OrJGif îAi

Anexa 3 - Detalii privind linia de tramvai 10

Substația Dorobanți^rin patru centre de alimentare și întoarcere. Aceasta a fost pusă în funcțiune în anul 2007 cu echipamente electrice SIEMENS/SECHERON și este amplasată pe Calea Dorobanți nr.l75,sect.l;

Substația Gara de Nord printr-un centru de alimentare și întoarcere. Aceasta a fost modernizată în anul 1976 cu echipamente electrice ELECTROPUTERE și este amplasată pe Strada Atelierului nr.23, sect.l.

Substația Grivița prin doua centre de alimentare și întoarcere. Aceasta a fost modernizată în anul 2000 cu echipamente electrice ELECTROPUTERE/ICPE și este amplasată pe Strada Barbu Lautaru nr.5, sect.l;

Substația Pasaj Basarab prin trei centre de alimentare și întoarcere. Aceasta a fost pusă în funcțiune în anul 2010 cu echipamente electrice SIEMENS/SECHERON și este amplasată Sub Pasaj Basarab - Orhideelor,sect.l;

Substația Răzoare prin trei centre de alimentare și întoarcere. Aceasta a fost pusă în funcțiune în anul 2004 cu echipamente electrice SIEMENS/SECHERON și este amplasată pe Intrarea Lt. Aviator Caranda sector 6. Substația este de tip container;

Substația 13 Septembrie prin doua centre de alimentare și întoarcere. Aceasta a fost modernizată în 1991 cu echipamente electrice ELECTRO PUTERE și este amplasată pe Calea 13 Septembrie nr.229, sect.5;

Substația Chirigiu prin doua centre de alimentare și întoarcere. Aceasta a fost pusă în funcțiune în anul 2007 cu echipamente electrice SIEMENS/SECHERON și este amplasată pe B-dul Tudor Vladimirescu, sect.5. Substația electrica este de tip container;

Substația Șerban Vodă prin patru centre de alimentare și întoarcere. Aceasta a fost modernizată în 2000 cu echipamente electrice ELECTRO PUTERE/I.C.P.E. și este amplasată pe Calea Șerban Vodă nr.226, sect.4;

Pe acest tronson nu sunt prevăzute lucrări de modernizare substații electrice și cabluri de curent continuu, cele existente asigurând alimentarea cu energie electrica a noilor tramvaie.

Lucrările de modernizare ale tronsonului Vasile Milea se ridica la o valoare estimata de 19018628 lei fără TVA (valoare estimata de construcții montaj).

Valoarea estimata pentru extinderea tuturor peroanelor necorespunzătoare (33 bucăți) de pe traseele liniilor 1, 10, 21, 32, 41 (linii modernizate anterior, la care o parte din peroane nu corespund noilor vagoane) este de 2.000.000 lei fără TVA . Extinderea de peroane reprezintă o lucrare de investiții prevăzută în lista obiectivelor de investiții a RATB pe anul 201Ș!e*îS!S:s:T^> Valoarea estimata pentru separarea traseelor liniilor de tramvai 1/10 de traficul auto geiietaVes£& de 4.448.739 lei fără TVA (valoare estimata de construcții montaj).    # ' / îNX*.-

r

ii I \ j, o

a de tramvai 10 are traseu comun cu liniile 1 și 25, pe următoarele tronsoane: v , \ v

• B-dul Timișoara intre B-dul Vasile Milea și strada Răzoare (delimitarea amprizei lîni^#ejrdmyffi

este prinsa în lucrarea de separare a traseelor liniilor de tramvai 1 și 25 de traficul,a;ut^șenera|.): Sos. Progresul

Strada dr. Istrati intre Sos. Progresul și Sos. Viilor (delimitarea amprizei liniei de tramvai este prinsa în lucrarea de separare a traseelor liniilor de tramvai 1 și 25 de traficul auto general);

Anexa 3 - Detalii privind linia de tramvai 10

•    Sos. Viilor intre strada Dr. Istrati și Calea Șerban Vodă (delimitarea amprizei liniei de tramvai este prinsa în lucrarea de separare a traseelor liniilor de tramvai 1 și 25 de traficul auto general);

•    Calea Șerban Vodă intre Sos. Viilor și strada Sura Mare este zona proprie.

Intersecții existente incluse în BTMS

1.    Nicolae Titulescu x Banu Manta

2.    Nicolae Titulescu x Maltopol

3.    Nicolae Titulescu x lacob Felix

4.    lancu de Hunedoara x Roma- Căderea Bastiliei

5.    lancu de Hunedoara x Dorobanți

6.    Ștefan cel Mare x Calea Floreasca x Polona

7.    Ștefan cel Mare x Barbu Văcărescu

8.    Ștefan ce Mare x Grozovici

9.    Ștefan cel Mare x Lizeanu x Viitorului

10.    Ștefan cel Mare x Colentina ( Obor)

11.    Mihai Bravu x Ferdinand

12.    Mihai Bravu ( Piața lancului)

13.    Mihai Bravu x Vatra Luminoasa

14.    Mihai Bravu x Basarabia ( Piața Muncii)

15.    Mihai Bravu x Baba Novac

16.    Mihai Bravu x Camil Ressu Calea Dudești (Dristor)

17.    Mihai Bravu x Calea Vitan

18.    Mihai Bravu x Splaiul Unirii

19.    Mihai Bravu x Văcărești

20.    Olteniței x Văcărești ( Piața Sudului)

21.    Olteniței x Brâncoveanu

22.    Olteniței x Giurgiului (Eroii Revoluției)

23.    Viilor x Șerban Vodă

24.    Viilor x C. Istrati

25.    Progresului x Năsăud

26.    Progresului x Calea Rahovei

27.    Progresului x 13 Septembrie

28.    Piața Răzoare (Danny Huwe)

29.    Vasile Milea x Timișoara

30.    Vasile Milea xluliuManiu

Intersecții propuse pentru a fi integrate în BTMS

A.    Mihai Bravu x RATB Mieilor

B.    Mihai Bravu x Laborator

C.    Calea Văcărești x Costache Stamate

D.    Calea Văcărești x Pridvorului

E.    Olteniței Daracului x Păduroiu (Huși)
Nr.

crt.

Artera/lntersecția

Tronsonul

Lungime

tronson

[m]

Observații

1

Sos. Mihai Bravu/Calea Vitan

în intersecție

60

Linia ocupata pentru efectuarea virajului stânga/dreapta de către autovehicule, plus stângă dreapta pentru tramvaie

2

Sos. Mihai Bravu

Bd. Camil Ressu -Baba Novac

440

Se formează ambuteiaje, în special datorita virajului la stângă

3

Sos. Mihai Bravu/Str. Vatra Luminoasa

în intersecție

36

Se formează ambuteiaje, trafic intens pe ambele artere

4

Sos. Mihai Bravu/Bd. Ferdinand

în intersecție

47

Se formează ambuteiaje datorita virajului la stânga dreapta a tramvaiului

5

Sos. Ștefan cel Mare/Calea Floreasca

în intersecție

35

Linia ocupata pentru efectuarea virajului stânga de către autovehicule

6

Sos. Nicolae Titulescu/Str. Dr. Felix

în intersecție

65

Se formează ambuteiaje

7

Bd. G-ral Vasile Milea/Bd. luliu Maniu

în intersecție

35

înainte cu circa 250 m înainte de intersecția cu Bd. luliu Maniu sens

Bd. Timișoara

8

Bd. G-ral Vasile Milea

Bd. luliu Maniu - Bd. Timișoara

640

Se formează ambuteiaje

9

Sos. Olteniței/Str. Aluniș/Bd. Constantin Brâncoveanu

în intersecție

68

Linia ocupata pentru efectuarea virajului stânga de către autovehicule

10

Sos Olteniței

Str. Netea - Str. Ion

Iriceanu

1400

Se formează ambuteiaje

ZONE IN CARE TRAMVAIELE AU VITEZA LINIILE INELARE 1 RESPECTIV 10A DIN CAUZA TRAFICULUI GENERAL


Pentru eliminarea situațiilor în care viteza tramvaiului este încetinită din cauza traficului general, se vor lua următoarele masuri:

-    în intersecțiile unde autovehiculele efectuează virajul stânga, tramvaiul sa primească verde la semafor cu 5-10 secunde înaintea traficului rutier. în aceste condiții autovehiculele pot intra pe linia de tramvai după ce tramvaiul a traversat intersecția. în prezent, autovehiculele care efectuează virajul stânga pătrund pe linia de tramvai, acorda prioritate vehiculelor din sens opus, pana se schimba culoarea semaforului, Far tramvaiele mai așteaptă un ciclu semaforic pentru a traversa intersecția;

-    Pe arterele unde lățimea carosabilului permite, se va delimita cafea de rulare ‘ă/tjamva ie lor cu garduri

pentru creșterea vitezei comerciale, respectiv pentru a nu perrpite autdvehiGUlelorzCÎr,culația pe linia de tramvai, cu excepția ambulanțelor, pompierilor, poliției, etc; v / /    - \ , "'A

-    Semaforizare preferențiala pentru vehiculele de transport public - montare de senzori. La apropierea de o intersecție semaforizata vehiculele de transport public să poată modifica automat culoarea semaforului primind unda verde.

-    Interzicerea parcării pe carosabil a autovehiculelor proprietate personala pe secțiunile unde transportul public cu tramvaiul este la comun cu transportul auto

Calendarul activităților complementare


Activități complementare liniei 10

2018

2019

2020

2021

2022

1. Finalizarea modernizării linie de tramvai pe B-dul Vasile Milea de la pasajul Basarab până la intersecția cu B-dul Timișoara (linie de tramvai, rețea de contact) -1,1 km cale dubla

*4 1

2. Adaptarea a 3 peroane

3. Includerea intersecțiilor în BTMS și prioritizarea transportului public cu tramvaiul

mBW

4. Urmărirea aplicării masurilor .de siguranță și securitate în trafic

MBll

J

5. Informarea cetățenilor pe toată durata proiectului

* /î

1

6. Bandă de rulare dedicată

Descriere traseu linia 21

Infrastructura de tramvai aferenta liniei 21 străbate traseul Bucla Sf. Gheorghe, Calea Moșilor, Sos. Colentina, Bucla Pasaj Colentina, în lungime de 15.1 km cale simpla inclusiv lungimile buclelor de întoarcere Sf. Gheorghe și bucla Pod Colentina. întregul traseu (inclusiv buclele) a fost modernizat (linie de tramvai, rețea de contact). Tramvaiele liniei 21 vor fi garate în depoul Dudești.

Linia de tramvai 21 este una din liniile eficiente, având un număr mediu de 54671 îmbarcări pe zi. Ea leagă cartiere importante din zona de vest a orașului cu centrul Bucureștiului și, totodată, se realizează legătura cu transportul subteran (metrou) în zona Obor. Numărul de calatori va creste semnificativ prin achiziția noilor tramvaie. Se prevede o creștere de 40 % a beneficiarilor acestei linii de transport rapid.

Linia de tramvai este separată prin garduri de traficul auto general pe Calea Moșilor (tronsonul cuprins intre B-dul Carol I și Bucur Obor) și Sos. Colentina.


Traseul liniei de tramvai nr*'21

'< h


<X>2010C3ooa>*


Traseul are în totalitate 28 stații și circula pe traseul Bucla Sf. Gheorghe, Calea.Moșilor, Sos*. Colentina, Bucla Pasaj Colentina, în lungime de 7,03 km cale dubla la care se adaugă lungimile buclelor de întoarcere 471 m cale simpla plus o bretea de stocaj de 125 ml pentru bucla Sf. Gheorghe, iar pentru bucla Pod Colentina 221 m cale simpla și o bretea de stocaj de 63 ml.

întregul traseu, inclusiv buclele au fost modernizate (linie de tramvai, rețea de contact) astfel:

Pe Calea Moșilor: PV de recepție finala nr. 10891/30.09.2016;

Pe Sos. Colentina: PV de recepție finala nr. 11757/19.12.2013.

CON/'ORM CU OniGîNALGL

Caracteristici și dotări:    i    _
Artera

nr.

crt

STATIA

Dimensiuni

[m]

-1

Lungime activa

peron [ml ’

Borna

Indicator/

Copertina

Garduri

Linii în plus

deservite

Calea Moșilor

1

P-TASF. GHE. Sosire

39m x 2.8m

36

-

-

-

14

2

P-TASF.GHE. Plecare

54m x 8m

50

-

-

1

30

16

3

HRISTO BOTEV sens Obor

0 m

-

-

-

-

16

4

HRISTO BOTEV

0 m

-

-

-

-

16

5

BD CAROL1 sens Obor

80m x 2m

70

-

1

1

40

6

BD CAROL1

80m x 2m

70

-

1

1

40

7

M.EMINESCU sens Obor

51m x 2m

41

-

1

1

26

8

M.EMINESCU

51m x 2m

41

-

1

1

26

Sos. Colentina

9

BUCUR OBOR->O

80m x 2m

70

-

1

2

38

10

BUCUR OBOR

80m x 2m

70

-

1

2

45

11

ZIDURI MOȘI

69m x 2m

59

1

1

2

36

12

ZIDURI MOȘI

69m x 2m

59

1

1

2

36

13

TEIUL DOAMNEI ->O

71m x 2m

61

1

1

2

37

14

TEIUL DOAMNEI

65m x 2m

55

1

1

2

31

15

D-NAGHICA ->O

62m x 2m

52

1

1

2

28

16

D-NAGHICA

60m x 2m

50

1

1

2

28

17

RÂUL COLENTINA

66m x 2m

56

1

1

2

32

18

RÂUL COLENTINA sens Obor

66m x 2m

56

1

1

2

35

19

CART.COLENTINA

X- 66mX2mJ

y?56

1

1

2

34

20

CART.COLENTINA sens Obor

; /66frl*:2fțî\

1

1

2

30

21

sportujajv^Tu

53m x 2m

43

1

1

2

28

22

SPqtfTULU/senS Obor

53m x 2m

43

1

1

2

26

23

CORNISOR ->O

60m x 2m

50

1

1

2

32

24

CORNISOR

65m x 2m

55

1

1

2

33

25

N.CANEA

66m x 2m

56

1

1

2

35

26

N.CANEA sens obor

66m x 2m

56

1

1

2

28

27

PASAJ COLENTINA Sosire

42m x3.7m

42

-

-

2

30

28

PASAJ COLENTINA Plecare

28m x 2m

28

-

-

-

-

Total peroane de modificat pe linie modernizată: 1

Peronul care necesita lucrări este cel aferent stației PASAJ Colentina Plecare.

Acest peron are o lungime activa insuficienta pentru noile vagoane și necesita extindere, astfel încât lungimea activa a peronului sa fie cel puțin 36 m.

înălțimea peroanelor va fi conform infrastructurii existente la +25 cm fata de nivelul superior al șinei (NSS).

Pe acest traseu circula: Tramvaie V3A-93 cu dimensiunea 27180 x 2390 mm.

Nota: Pe Calea Moșilor intre bucla Sf. Gheorghe și B-dul Carol I, stațiile de tramvai nu sunt prevăzute cu refugii, deoarece strada este îngusta (fapt ce duce la circulația traficului rutier pe calea de rulare) si se afla într-o zona protejata din punct de vedere urbanistic.

Din punct de vedere constructiv și al separării liniei de traficul general aceasta se prezintă astfel:


-    Pe întregul traseu linia este la carosabila, soluția constructiva fiind șina cu canal înglobata în beton, cu amortizoare de zgomote și vibrații la inima șinei și la talpa șinei.

-    Pe Calea Moșilor intre B-dul Carol I și Bucur Obor linia este delimitată de traficul general prin gard metalic;

-    Pe Sos. Colentina de la Bucur Obor la Pasaj Colentina , de asemenea linia de tramvai este delimitată

de traficul general prin gard metalic.    x

/f' X    ' J -b ''


-    Pe Calea Moșilor intre B-dul Carol I și Piața Sf. Gheorghe linia nu este delimitată de/raficijfgenerabșt1^'

sunt necesare intervenții.    / r< / li

Soluția constructiva a liniei de contact este catenara longitudinala simpla (firu)!.dei_cpnț?icf?• susținut de suspensii elastice și traverse), compensat (preluarea variației lungimii firului de_cofțțac-ț,.> cauzata de diferențele de temperatura se face automat prin sistemul de compensare cu contragreutăți)..


(o°)


Numărul total aj^âlpilor de pe traseu este de aproximativ 495 stâlpi aflați în stare tehnica corespunzătoare. Stâlpii pe traseu sunt pozați pe trotuare sau în axa liniei de tramvai și au fost înlocuiți in totalitate, odată cu modernizarea căii de rulare.

Toate trecerile de pietoni sunt semaforizate, de asemenea sunt semaforizate toate intersecțiile cu trafic perpendicular pe linia de tramvai.

Toate razele curbelor de la linia de tramvai sunt mai mari de 20 m.

Alimentarea cu energie electrica a rețelei de contact a Liniei de tramvai 21 se realizează din următoarele substații electrice de tracțiune :

-    Substația Cornișor prin trei centre de alimentare și întoarcere. Aceasta a fost modernizată în 20007cu echipamente electrice SIEMENS/SECHERON și este amplasata în incinta Depoului Colentina sect.2;

-    Substația Colentina prin doua centre de alimentare și întoarcere. Aceasta a fost pusa în funcțiune în anul 2007 cu echipamente electrice SIEMENS/SECHERON și este amplasata pe Str. Electronicii nr. 1-3, sect.2;

-    Substatia Republica prinț trei centre de alimentare și întoarcere. Aceasta a fost modernizată în anul 2010 cu echipamente electrice SIEMENS și este amplasata pe Bd. Ca rol 1 nr.29, sect.2.

Pe acest tronson nu sunt prevăzute lucrări de modernizare substații electrice și cabluri de curent continuu, cele existente asigurând alimentarea cu energie electrica a noilor tramvaie.

Valoarea estimata pentru extindere tuturor peroanelor necorespunzătoare (33 bucăți) de pe traseele liniilor 1, 10, 21, 32, 41 (linii modernizate anterior, la care o parte din peroane nu corespund noilor vagoane) este de 2.000.000 lei fără TVA . Extinderea de peroane reprezintă o lucrare de investiții prevăzută în lista obiectivelor de investiții a RATB pe anul 2018.

Intersecții existente incluse în BTMS

1.    Calea Moșilor x Hristo Botev

2.    Calea Moșilor x Paleologu

3.    Calea Moșilor x Carol I

4.    Calea Moșilor x Mihai Eminescu

5.    Piața Obor

Intersecții propuse pentru a fi integrate în BTMS

A.    Colentina x Ștefan cel Mare (Obor)

B.    Colentina x Câmpuri Moși

C.    Colentina x Ziduri Moși

D.    Colentina x Kaufland

E.    Colentina x Teiul Doamnei

F.    Colentina x Dna Ghica


G.    Colentina x Maior Băcilă


H.    Colentina x Fundeni

I.    Colentina x Sportului

J.    Colentina x Depou RATB

K.    Colentina x N Canea

L.    Colentina x Capăt 21

Zone în care tramvaiele au viteza încetinită din cauza traficului general

Artera/lntersecția

Tronsonul

Lungime

tronson

[m]

Observații

Calea Moșilor

Str. Lipscani-Bd. Carol

1

880

Se formează ambuteiaje

Calea Moșilor/Bd. Carol1

In intersecție

80

Se formează ambuteiaje

Sos. Colentina

Sos. Fundeni-Pasaj Colentina

1800

Se formează ambuteiaje

Pentru eliminarea situațiilor în care viteza tramvaiului este încetinită din cauza traficului general, se vor lua următoarele masuri:

-    în intersecțiile unde autovehiculele efectuează virajul stânga, tramvaiul sa primească verde la semafor cu 5-10 secunde înaintea traficului rutier. în aceste condiții autovehiculele pot intra pe linia de tramvai după ce tramvaiul a traversat intersecția. în prezent, autovehiculele care efectuează virajul stânga pătrund pe linia de tramvai, acorda prioritate vehiculelor din sens opus, pana se schimba culoarea semaforului, iar tramvaiele mai așteaptă un ciclu semaforic pentru a traversa intersecția;

-    Pe arterele unde lățimea carosabilului permite, se va delimita calea de rulare a tramvaielor cu garduri pentru creșterea vitezei comerciale, respectiv pentru a nu permite autovehiculelor circulația pe linia de tramvai, cu excepția ambulanțelor, pompierilor, poliției, etc;


Calendarul activităților complementare

Activități complementare liniei 21

2018

2019

2020

2021

2022

1.

Adaptarea unui peron

2.

Includerea intersecțiilor în BTMS și prioritizarea transportului public cu tramvaiul

«r * **

3.

Urmărirea aplicării masurilor de siguranța și securitate în trafic

£

4.

Informarea cetățenilor pe toata durata proiectuluiInfrastructura de tramvai aferenta liniei 25 străbate arterele B-dul Pretrz1?î7Str. Valea Cascadelor, B-dul Timișoara, Str. Progresul, Str. Constantin Istrati, Sos. Viilor, Calea Șerban Vodă, Sos. Giurgiului. Lungimea caii de rulare linie curenta (traseu fără terminale) - 34 km cale simpla, inclusiv lungimile liniilor drn terminalele Bucla Militari și Bucla CFR Progresu.

Tramvaiele liniei 25 vor fi scoase în traseu din depoul Militari și au ca bucle de întoarcere Bucla Militari (in fata depoului Militari) și Bucla CFR Progresu.

Linia de tramvai 25 este una din liniile eficiente, având un număr mediu de 41021 îmbarcări pe zi. Ea leagă cartiere importante ale orașului si, totodată, se realizează legătura cu transportul subteran (metrou). Numărul de calatori va creste semnificativ prin achiziția noilor tramvaie. Se prevede o creștere de 24 % a beneficiarilor acestei linii de transport rapid.

Depou: Tramvaiele liniei 25 sunt scoase în traseu din depoul Militari (depou modernizat) și au ca bucle de întoarcere Bucla Militari (in fata depoului Militari) și Bucla CFR Progresu.

Descriere traseu:


Traseul are în totalitate 70 de stații (35 stații pe fiecare sens de circulație), fiecare stație fiind dotata cu peroane pentru calatori,

Terminalul Militari al liniei 25, împreuna cu traseul liniei curente; care străbate arterele B-dul Preciziei, Str. Valea Cascadelor, B-dul Timișoara, Str. Progresul, Str. Constantin Istrati, Sos. Viilor, Calea Șerban Vodă, Sos. Giurgiului fost modernizate complet, adică cale de rulare (inclusiv peroane), rețea de contact. Bucla de întoarcere CFR Progresu a fost reparata în aceeași perioada.

Procesele verbale de recepție finala a lucrărilor sunt:

Tronson Bucla Militari - Bd. Preciziei - Str. Valea Cascadelor- Bd. Timișoara- pana la str. Răzoare PV 72399/08.09.2004

Tronson: Bucla Militari - Bd. Preciziei - Str. Valea Cascadelor- Bd. Timișoara- pana la Str. Brașov PV 42275/09.03.2007

Tronson Str. Brașov - Str. Răzoare PV 43968/14.12.2007

pe Sos. Giurgiului de la CFR Progresu pana la intersecția Sos. Olteniței și Calea Șerban Vodă - PV 43215/01.08.2007

Pe Calea Șerban Vodă, Sos. Viilor, intre Sos. Giurgiului și Sos. Olteniței - PV 43891/10.12.2007 Pe Sos. Progresul intre intersecția sos. Viilor- Str. Dr. C-tin. Istrati și Str. Răzoare - PV 21355/17.12.2010 (pentru calea de rulare) și PV 21356/17.12.2010 (pentru linia aeriana de contact) Depoul Giurgiului PV 38895/27.11.2008

Depoul Militari PV 38001/10.0.2008

Caracteristici și dotări peroane:

Artera

Număr

STATIA

Dimensiuni [m]

Lungime active peron [m]

Borna

Indicatior

Copertina

Garduri

Lipii deservite

i

Sos. Giurgiului

1

CFR PROGRESUL Capat Sosiri

50 x 1,72

40

19

7    ~

2

RADUCANU CRISTEA O->

43x2

33

1

1

2

23

7

3

RADUCANU CRISTEA

43 x 1,9

33

1

1

2

23

7

4

ANGHELNUTU

43 x 1,95

33

1

2

23

7

5

ANGHEL NUTU O->

44 x 1,95

34

1

1

2

23

7

6

LUICA

45 x 1,9

35

1

1

2

23

7

7

LUICA O->

/' *    •/'/ .. * .

x44 x 1,95

34

1

2

23

7

8

CIMIT.EVREIESC    //

-*^5x2,04

35

1

2

24

7,11

9

CIMIT.EVREIESC    p

iix2

34

1

2

24

7,11

10

DRUMULGAZARULlil , \ V    '

44?x2

34

1

2

23

7,11

11

DRUMUL GAZARULUI^p-> \

;0x2

35

1

2

24

7,11

12

TOPORASI O->    \

• ’ -X    '

'44 x 1,95

34

1

2

22

7,11

13

TOPORASI    /

43x2

33

1

2

22

7,11

14

P-TA PROGRESII^--

44 x 2,04

34

1

1

2

23

7,11

15

PTA PROGRESUL O->

44 x 1,95

34

1

2

23

7,11

16

MUZEUL BACOVIA

44 x 1,95

34

1

2

24

7,11

17

MUZEUL BACOVIA->O

45 x 1,95

35

1

2

24

7,11

18

SURA MARE ->O

36x1,5

30

1

7,11,19,34

19

SURA MARE

36x1,5

30

1

7,11,19,34

Sos. Viilor

20

DR. ISTRATI

73 x 1,7

63

1

1

35

7,10,11

21

ȘTEFAN HEPITES sens Viilor

47 x 1,7

32

1

1

23

7,10,11

22

ȘTEFAN HEPITES sens S Mare

46 x 1,7

31.7

1

1

23

7,10,11

23

P-ța Eroi,i Revoluției

36x1.5

32.5

1

18

7,10,11

24

P-ța Eroii Revoluției

36x1.5

32.5

1

18

7,10,11

25

SOS.VIILOR

56x1.63

46

1

1

1

30

10,11,47

Sos. Progresului

26

SOS.VIILOR

72 x 1,62

62

1

1

36

10,11,47

27

SPATARU PREDA sens Razoare

67 x 3.46

57

2

10,11,47

28

SPATARU PREDA sens Viilor

64 x 2.03

54

2

32

10,11,47

29

CALEA RAHOVEI sens Razoare

64x3.2

54

2

8,10,11,47

30

CALEA RAHOVEI sens Viilor

63 x 1.73

53

1

2

32

8,10,11,47

31

INOX sens Razoare

69 x 3.43

59

2

4

8,10,11,47

32

INO)( sens Viilor

66 x 1.85

56

2

33

8,10,11,47

33

C. 13 SEPTEMBRIE sens Viilor

73 x 1.92

63

2

32

8,10,11

34

C. 13 SEPTEMBRIE ->Razoare

66 x 3,85

56

1

2

8,10,11

35

APRODEX sens Viilor

65 x 1.85

55

2

33

8,10,11

36

APRODEX sens Razoare

61x3.6

51

2

8,10,11

37

DANY HUWE sens Bd Timișoara

60 x 3,45

50

2

8,10,11

38

DANYHUWE sens Viilor

63 x 1.93

53

2

30

8,10,11

Bd. Timișoara

39

BD.V. MILEA sens Razoare

70x2.5

60

1

1

1

35

8,10,11

40

BD. V. MILEA sens V. Cascadelor

70x2.5

60

1

1

33

8,10,11

41

SIBIU sens Razoare

73 x 2.53

63

1

1

1

36

8,35

42

SIBIU sens V. Cascadelor

70 x 1.8

60

1

1

1

36

8,35

43

SERG. MOISE sens Razoare

70x2.5

60

1

1

1

36

8,35

44

SERG. MOISE sens V. Cascadelor

71x1.6

61

1

1

36

8,35

45

BRAȘOV sens Razoare

68x2

58

1

1

34

8,35

46

BRAȘOV sens V. Cascadelor

69x ? ,

59^.

1

1

34

8,35

47

COMPASULUI sens Razoare

' 7l\ 2/53-

1

1

36

8,35

48

COMPASULUI sens V. Cascadelor    '

7'l/^S?

1

1

36

8,35

49

ROMANCIERILOR    1

Wi?

1

36

8,35

50

ROMANCIERILOR

71k;2.53-.

60//-:

1

1

36

8,35

51

FRIGOCOM sens Razoare

73x2,52-

63    '

1

1

1-...

36

8,35

ON.-ORM CU OrJGîHALJ

52

FRlGpCOMsens V. Cascadelor

73 x 2,55

63

1

1

1

36

8,35

53

V. OLTULUI sens Razoare

72 x 2,53

62

1

1

1

36

8,35

54

V. OLTULUI sens V. Cascadelor

72 x 2,02

62

1

1

1

36

8,35

55

RADOX

47 x 1,66

37

1

1

1

24

8,35

56

RADOX

47 x 1,66

37

1

1

1

24

8,35

57

VALEA CASCADELOR sens Preciziei

70 x 1,85

60

1

1

1

35

8,35

58

VALEA CASCADELOR sens Razoare

70x2.15

60

1

1

1

35

8,35

59

CFR COTROCENI sens Preciziei

58x 1.8

48

1

1

1

30

8,35

60

CFR COTROCENI sens V. Cascadelo

48 x 1.72

38

1

1

1

24

8,35

Bd. Preciziei

61

CESAROM SENS sens Dep Militari

46x1.8

36

2

. 1-

1

23

8,35

62

CESAROM SENS sens V. Cascadelor

48x2

38

8,35

63

URBIS sens Dep Militari

46 x 1.8

36

2

1

23

8,35

64

URBIS sens V. Cascadelor

46x2.04

36

1

8,35    'W

65

SC VEST SA sens Dep Militari

47 x 1.85

37

2

2

23

8,35

66

SC VEST SA sens V. Cascadelor

47x2.04

37

8,35

67

ISCUT sens Dep Militari

45 x 1.9

36

2

1

23

8,35

68

ISCUT sens V. Cascadelor

45x2

36

8,35

69

DEPOUL MILITARI Sosire

62 x2.03

52

31

8,35

70

DEPOUL MILITARI Plecare

46x1.97

36

8,35

Total peroane de modificat pe linie modernizată: 22

Peroanele care necesita lucrări de extindere sunt cele aferente stațiilor:

-    RADUCANU CRISTEA - ambele sensuri ANGHEL NUTU - ambele sensuri LUICA - ambele sensuri CI MIT. EVREIESC - ambele sensuri DRUMUL GĂZARULUI - ambele sensuri TOPORASI - ambele sensuri P-TA PROGRESUL - ambele sensuri MUZEUL BACOVIA - ambele sensuri SURA MARE - ambele sensuri-    ȘTEFAN HEPITES - ambele sensuri P-ța EROII REVOLUȚIEI - ambele sensuri

Peroanele aferente stațiilor Ștefan Hepites (2 bucăți) și P-ța Eroii Revoluției (2 bucăți) sunt prinse în lucrările pentru extinderea peroanelor necorespunzătoare (33 bucăți) de pe traseele liniilor 1,10, 21, 32,41.

Aceste peroane au lungimi active insuficiente pentru noile vagoane și necesita extindere, astfel încât lungimea activa a peronului sa fie cel puțin 36 m. în măsura în care exista posibilitatea măririi lățimii peronului la cel puțin 1.80 m se va realiza și acest lucru. înălțimea peroanelor va fi conform infrastructurii existente la +25 cm fata de nivelul superior al șinei (NSS).


Buclele de întoarcere sunt dedicate exclusiv mijloacelor de transport fit comun. Pe acest traseu circula:

Tramvaie V3A-93 cu dimensiunea 27180 x 2390 mm

Din punct de vedere constructiv și al separării liniei de traficul general aceasta se prezintă astfel:

Pe B-dul Preciziei linia de tramvai este în zona proprie poziționată pe partea dreapta a drumului și separata de trafic pe partea stânga cu bordura. Șina este de tip CF, pozata pe traverse din beton și prisma de piatra sparta.

Pe Valea Cascadelor linia de tramvai este în aceeași soluție constructiva ca pe B-dul Preciziei, dar este poziționată în axa drumului și separata de carosabil cu borduri de ambele părți.

Pe B-dul Timișoara de la Valea Cascadelor la B-dul Vasile Milea, linia de tramvai este în axa drumului, în zona proprie, separata de traficul general prin borduri. Șina de tramvai este de tip CF pozata pe longrine de beton. De la B-dul Timișoara la Str. Răzoare, linia de tramvai este tot în axa drumului, dar pozata pe o platforma supraînălțata fata de carosabil cu 10 cm și delimitată de acesta prin borduri stânga - dreapta.

Pentru tronsonul cuprins intre B-dul Vasile Milea și intersecția Răzoare de pe B-dul Timișoara, delimitarea liniei de tramvăi fata de carosabil se va realiza cu stâlpi flexibili omologați ‘pentru trafic străzi (aceasta delimitare fiind prinsa în lucrarea de separare a traseelor liniilor de tramvai 1/10 de traficul auto general).

Pe Sos. Progresul linia de tramvai este pe partea stânga a drumului, în zona proprie, cu Șina tip CF, traverse de beton și prisma de piatra sparta sau în sistem carosabil pentru acces riverani și separata de drum printr-o zona de spațiu verde.

Pe Str. Dr. Istrati linia de tramvai este carosabila, cu stâlpii în ax, cu Șina cu canal înglobata în beton și amortizoare de zgomote și vibrații la inima și la talpa șinei. Pe aceasta porțiune de traseu delimitarea amprizei liniei de tramvai se realizează prin garduri metalice (aceasta delimitare fiind prinsa în lucrarea de separare a traseelor liniilor de tramvai 1/10 de traficul auto general).

Pe Sos. Viilor, Sos. Giurgiului linia de tramvai este montata pe o platforma supraînălțata fata de drum cu 10 cm, Șina tip calea ferata montat în dale de beton carosabile. Pe aceasta zona este posibil circulația mijloacelor de intervenție (salvare, pompieri, politie). Pe porțiunea de drum care leagă aceste doua artere - Calea Șerban Vodă - linia de tramvai este în zona proprie, cu șina CF, piatră sparta, traverse din beton și separată de trafic prin pastile rutiere cu zona verde

amenajata.    . -

S'' k*

Pe Sos. Viilor intre str. Dr. Istrati și Calea Șerban Vodă delimitarea liniei de tr^ffitopi rata de. /;\ carosabil se va realiza cu stâlpi flexibili omologați pentru trafic străzi (aceasta/âelfm>tfire4Îj^fe^ prinsa în lucrarea de separare a traseelor liniilor de tramvai 1/10 de traficul autc^    i-

Pe sos. Giurgiului delimitarea amprizei liniei de tramvai fata de carosabil s-a realizat pri/i bor^uri^;> /

fiind zona semicarosabilă pentru situații de urgenta.


\u'";- -

Pe întregul traseu rețeaua de contact a fost modernizata odată cu linia de tramvai (stâlpi, suspensie fir de contact). Soluția constructiva a linei de contact este catenara longitudinala simpla (firul de contact susținut de suspensii elastice și console sau traverse), compensat (preluarea variației, lungimii

Anexa 5 - Detalii privind linia de tramvai 25

firului de contact cauzata de diferențele de temperatura se face automat prin sistemul de compensare cu contragreutăți).

Numărul total al stâlpilor de pe traseu este de aproximativ 1150 stâlpi aflați în stare tehnica corespunzătoare. Stâlpii pe traseu sunt pozați pe trotuare sau în axa liniei de tramvai și au fost schimbați în totalitate, odată cu modernizarea caii de rulare.

Toate trecerile de pietoni sunt semaforizate, de asemenea sunt semaforizatetoațe-jutersecțiile carosabile.

Toate curbele în buclele de întoarcere au raza cel puțin 20 m. /fa    ''

Alimentarea cu energie electrica a rețelei de contact a Liniei de tramvai 25 se realizează din următoarele substații electrice de tracțiune :

Substația Preciziei prin trei centre de alimentare și întoarcere. Aceasta a fost modernizata parțial (instalația de medie tensiune) în 2006 cu echipamente electrice ABB/ELECTRO PUTERE și este amplasata în incinta Depoului de tramvaie Militari, sector 6.

Substația Valea Cascadelor prin trei centre de alimentare și întoarcere. Aceasta a fost modernizata parțial (instalația de medie tensiune și întrerupătorii din celulele de cc) in anul 2004 cu echipamente electrice ABB/SECHERON și este amplasata pe B-dul Preciziei nr.2-4,sect.6;

Substația Bujoreni prin patru centru de alimentare și întoarcere. Aceasta a fost pusa în funcțiune în anul 1997 cu echipamente electrice BAILESTI/ EAW și este amplasata în incinta Depoului de troleibuze Bujoreni, sect.6;

Substația Militari prin trei centre de alimentare și întoarcere. Aceasta a fost modernizata parțial (instalația de medie tensiune și o parte din instalația de 825 Vcc) în anul 2004 cu echipamente electrice ABB/ELECTROPUTERE și este amplasata pe Str. Vagonetului nr.l, sect.6;

Substația Răzoare prin trei centre de alimentare și întoarcere. Aceasta a fost pusa în funcțiune în anul 2004 cu echipamente electrice SIEMENS/SECHERON și este amplasata pe Intrarea Lt. Aviator Caranda sector 6. Substația este de tip container;

Substația 13 Septembrie printr-un centru de alimentare și întoarcere. Aceasta a fost modernizata în 1991 cu echipamente electrice ELECTRO PUTERE și este amplasata pe Calea 13Septembrie nr.229, sect.5;

Substația Chirigiu prin doua centre de alimentare și întoarcere. Aceasta a fost pusa în funcțiune în anul 2007 cu echipamente electrice SIEMENS/SECHERON și este amplasata pe B-dul Tudor Vladimirescu, sect.5. Substația electrica este de tip container; _____

.X"

Substația Șerban Vodă prin patru centre de alimentare și Întoarcer'e.Aceastaa fost modernizata în 2000 cu echipamente electrice ELECTRO PUTERE/l,0.FT.E./£i esteamplasata pe Calea Șerban Vodă nr.226, sect.4;

izSubstația Progresu prin trei centre de alimentare și întoarcere. Aceasta a fost modernizata în 2003 cu echipamente electrice SIEMENS/SECHERON și este amplasata pe Sos. Giurgiului nr.115, sect.4;

Substația Giurgiu printr-un centru de alimentare și întoarcere. Aceasta a fost modernizata în 2003 cu echipamente electrice SIEMENS/SECHERON și este amplasata pe Str. Acțiunii nr.42, sect.4.

Pentru aceasta linie nu sunt prevăzuți lucrări de modernizare substații electrice și cabluri de curent continuu, cele existente asigurând alimentarea cu energie electrica a noilor tramvaie.

Valoarea estimata pentru extinderea tuturor peroanelor necorespunzătoare de pe traseul liniei 25 -18 bucăți, fără peroanele aferente stațiilor Ștefan Hepites și P-ța Eroii Revoluției este de 1.090.909 lei fără TVA. Extinderea de peroane reprezintă o lucrare de investiții prevăzută în lista obiectivelor de investiții a RATB pe anul 2018.

Linia de tramvai 25 are traseu comun cu liniile 1/10, pe următoarele tronsoane:

-    B-dul Timișoara intre B-dul Vasile Milea și strada Răzoare (delimitarea amprizei liniei de tramvai este prinsa în lucrarea de separare a traseelor liniilor de tramvai 1/10 de traficul auto general).

-    Sos. Progresul

-    Strada dr. Istrati intre Sos. Progresul și Sos. Viilor (delimitarea amprizei liniei de tramvai este prinsa în lucrarea de separare a traseelor liniilor de tramvai 1/10 de traficul auto general);

-    Sos. Viilor intre strada Dr. Istrati și Calea Șerban Vodă (delimitarea amprizei liniei de tramvai este prinsa în lucrarea de separare a traseelor liniilor de tramvai 1/10 de traficul auto general);

-    Cale Șerban Vodă intre Sos. Viilor și strada Sura Mare.

Intersecții existente incluse în BTMS


1.    Olteniței x Giurgiului (Eroii Revoluției)

2.    Viilor x Șerban Vodă    î ‘

3..    Viilor x C. Istrati

4..    Progresului x Năsăud

5..    Progresului x Calea Rahovei

6..    Progresului x 13 Septembrie

7.    Piața Răzoare (Danny Huwe )

8.    Vasile Milea x Timișoara

9.    Timișoara x Brașov

Intersecții propuse pentru a fi integrate în BTMS

A.    Giurgiului x Intarea Acțiunii (TP CFR Progresul)

B.    Giurgiului x Anghei Moldoveanu

C.    Giurgiului x Anghei Nuțu

D.    Giurgiului x Luica

E.    Giurgiului x Cimitirul Evreiesc

Anexa 5 - Detalii privind linia de tramvai 25

F.    Giurgiului x Drumul Găzarului

G.    Giurgiului x Toporași

H.    Giurgiului x Verigei (Piața Progresul)


I.    Giurgiului x Brădetului (RATB Bacovia)

J.    Giurgiului x Ștefan Dumitrescu

K.    Giurgiului x Sura Mare

L.    Giurgiului x Olteniței

M.    Timișoara 33 x Liceul Grigore Moisil

N.    Timișoara x Intrarea Silistru

O.    Timișoara x Costin Nenitescu

P.    Timișoara x Romaniclerilor

Q.    Timișoara x Aleea Câmpul cu Flori

R.    Timișoara x Lunca Șiretului

S.    Preciziei x Metrou Preciziei

Zone în care tramvaiele au viteza încetinită din cauza traficului general

Artera/lntersecția

Tronsonul

Lungime

tronson

[m]

Observații

Sos. Giurgiului

Str. Pictor Ștefan

Dumitrescu-Sos.

Olteniței

330

Trafic foarte intens intrarea în București - DN 5 - Pana în peronul de tramvaie sens -Piața Eroii Revoluției

Pentru eliminarea situațiilor în care viteza tramvaiului este încetinită din cauza traficului general, se vor lua următoarele masuri:

-    în intersecțiile unde autovehiculele efectuează virajul stânga, tramvaiul sa primească verde la semafor cu 5-10 secunde înaintea traficului rutier. în aceste condiții autovehiculele pot intra pe linia de tramvai după ce tramvaiul a traversat intersecția. în prezent, autovehiculele care efectuează virajul stânga pătrund pe linia de tramvai, acorda prioritate vehiculelor din sens opus, pana se schimba culoarea semaforului, iar tramvaiele mai așteaptă un ciclu semaforic pentru a traversa intersecția;

-    Pe arterele unde lățimea carosabilului permite, se va delimita calea de rulare a tramvaielor cu garduri pentru creșterea vitezei comerciale, respectiv pentru a nu permite autovehiculelor circulația pe linia de tramvai, cu excepția ambulanțelor, pompierilor, poliției, etc;

- Semaforizare preferențiala pentru vehiculele de transport public - montare de senzori. La apropierea de o intersecție semaforizata vehiculele de transport public sa poată modifica automat culoarea semaforului primind unda verde.

autovehiculelor proprietafeToersonala


- Interzicerea parcării pe carosabil a transportul public cu tramvaiul este la comun cu transportul ăuti


pe secțiunile undeA'Calendarul activităților complementare

Activități complementare liniei 25

2018

2019

2020

2021

2022

1. Adaptarea a 22 peroane

2. Includerea intersecțiilor în BTMS și prioritizarea transportului public cu tramvaiul

||S|gfM

3. Urmărirea aplicării măsurilor de siguranță și securitate în trafic

---7—

^&/'JT’^26fTțțîS*

SM

4. Informarea cetățenilor pe toată durata proiectului

- - i.:

'.r *

1

8»|™m

5. Banda de rulare dedicată11^


Anexa 6 - Detalii privind linia de tramvai 32

Descriere traseu linia 32

Infrastructura de tramvai aferenta liniei 32 circula pe arterele Șoseaua Alexandriei, strada Antiaeriana, Calea Rahovei, Bulevardul George Coșbuc și Bulevardul Regina Maria și ajunge pana în Piața Unirii. Lungimea traseului este de 11,3 km cale simpla cu cele doua terminale Alexandriei si Piața Unirii.

Linia de tramvai 32 este una din liniile eficiente, având un număr mediu de 67612 îmbarcări pe zi. Ea leagă cartiere importante ale orașului și, totodată, se realizează legătura cu transportul subteran (metrou) în zona Unirii. Numărul de calatori va creste semnificativ prin achiziția noilor tramvaie. Se prevede o creștere de 23 % a beneficiarilor acestei linii de transport rapid.

Depou: Tramvaiele liniei 32 sunt garate în depoul Alexandria (situat în Sos. Alexandriei nr. 152) și pornesc în traseu din terminalul multimodal Alexandria (aflat în fata depoului).


Traseul liniei de tramvai nr. 32

Descrierea traseului liniei 32 începe cu Km 0 (peroanele de îmbarcare/ debarcare calatori terminal depou Alexandria) pana la km 5+100 m înainte de intrarea în terminalul Piața Unirii, astfel:

Secțiune Șoseaua Alexandriei

a.    Intre Terminal Depou și Str. Antiaeriana - linie construita în sistem carosabil, cu șina cu canal, înglobată în dale de beton și prevăzută cu amortizoare de zgomote și vibrații; pe acesta porțiune, deși carosabila, linia este totuși separata prin gard sau pastile rutiere de traficul general;

b.    De la intersecția cu str. Antiaeriana - Sos. București Măgurele soluția constructiva a liniei de tramvai se schimba în soluție tip calea ferata (șina CF S49, montata pe traverse și prisma de piatra sparta) și separata de traficul general prin borduri, pe o lungime de aproximativ 0.7 kmcd. Urmează o porțiune de 20 m carosabila la intersecția cu Str. Mărgeanului (strada adiacenta Sos. Alexandria, în dreptul stațiilor de tramvai "Mărgeanului");

c.    După intersecția cu Str. Mărgeanului linia de tramvai este tot în zona proprie încă 146

med;

d.    Secțiunea de la intersecțiile cu Str. Garoafei la str. Sld. Croitoru Vasile urmează o zona carosabila în lungime de 454 med. Aceasta zona carosabila corespunde punctului de interes Piața Rahovei. Se va realiza micșorarea acestei zone cu aproximativ 270 med, printr-un proiect de montare garduri la limita amprizei (lățimii zonei) RATB.

Secțiune Calea Rahovei

e.    De la str. Sld. Croitoru Vasile, în general se menține linia de tramvai separate în soluție

cale ferata, pana la Piața Chirigiu (intersecția Bd. Tudor Vladimirescu cu str. Odoarei) - un tronson de 1.87 kmcd. Pe acesta porțiune a Caii Rahovei, totuși segregarea liniei de tramvai este întrerupta în intersecții majore (Calea Ferentari și Sos. Progresul). La intersecția cu Calea Ferentari linia 32 se întâlnește cu liniile 8 și 23, iar din Calea Ferentari exista relații duble la liniile de tramvai (ambele sensuri) la dreapta și la stânga în Calea Rahovei . Cea mai mica raza de curbura a șinelor în aceasta intersecție este de 25 m. Intersecția cu Calea Progresul este tot o intersecție cu piese de cale (încrucișări Tramvai - tramvai și relație dubla la stânga din Calea Rahovei în Calea Ferentari). în afara de aceste intersecții majore, carosabile și semaforizate, de la str. Sld. Croitoru la Caiea, Ferentari mai exista traversări pietonale sau carosabile, după cum urmează:    '    ’/'

Trecere de pietoni semaforizat la str. Barca, cu pastile (posibilitate de/âdțimu-lsre pfet'ohiJ'.iX

Trecere carosabila auto (20 m lățime) la intersecția cu str. Petre IspirasCu

Trecere de pietoni semaforizata la str. Olaru Zamfir cu pastila.    ( \ »    

\    O./

Secțiune B-dul. George Coșbuc și B-dul. Regina Maria linia de tramvai este în soluție carosâbila^-

f.    De la intersecția cu Bd. Tudor Vladimirescu (piața Chirigiu) libia d^trarrjvâf este în soluție carosabila, care consta în șina cu canal înglobata în dale de beton și prevăzută cu amortizoare de zgomote și vibrații montate la inima șinei și sub talpa acesteia, pe o lungime de 1.75 kmcd (pana la intrarea în bucla Piața Unirii), care bucla este în zona proprie.


Anexa 6 - Detalii privind linia de tramvai 32

iegina Maria la intersecția cu Str. 11 Iunie sunt relații duble la linia de tramvai fa din str. 11 Iunie. Relația stânga are cea mai mica raza din intersecție de 21.5 m.

Caracteristici și dotări peroane:

nr.

Artera

Stația

Dimensiuni peron [m]

Lungime active peroane [m]

Linii în plus

deservite

1

Sos. Alexandriei

Depoul Alexandria

76 x 2,3

66

2

Antiaeriana

59 x 2,3

49

3

Mărgeanului

57 x 2,3

47

4

Piața Rahova

57,2 x 2,25

47.2

5

Calea Rahovei

Petre Ispirescu

60 x 2,3

50

6

Calea Ferentari

58,4 x 2,3

48,4

8, 23

7

Șoseaua Progresului

58,2 x 2,3

48,2

23

8

Piața Chirigiu

62 x 1,8

52

23

9

Bd Regina Maria

Piața Regina Maria

0

0

23

10

11 Iunie

0

0

23

11

Piața Unirii

28,7 x 1,75

28,7

7, 27, 47

12

11 Iunie

0

0

23

13

Piața Regina Maria

0

0

23

14

Calea Rahovei

Piața Chirigiu

62 x 1,8

52

23

15

Șoseaua Progresului

57,5 x 1,8

47,5

23

16

Calea Ferentari

48,4 x 2,3

38,4

8, 23

17

Petre Ispirescu

60 x 2,3

50

18

Piața Rahova

57,5 x 2,3

47,5

19

Sos. Alexandriei

Mărgeanului

57 x 2,25

47

20

Antiaeriana

58 x 1,6

48

21

Depoul Alexandria (1)

32,6 x 1,85

32,6

22

Depoul Alexandria (2)

66 x 2,2

56

ic

Total peroane de modificat pe linie modernizată;

Peroanele care necesita lucrări de extindere sunt cele aferente stațiilor: Piața Unirii debarcare Depou Alexandria - debarcare

■â:

Aceste peroane au lungimi active insuficiente pentru noile vagoane și necesita extindere, astfel încât lungimea activa a peronului sa fie cel puțin 36 m. în măsura în care exista posibilitatea măririi lățimii peronului la cel puțin 1.80 m se va realiza și acest lucru.

înălțimea peroanelor va fi conform infrastructurii existente la +25 cm fata de nivelul superior al șinei (NSS).

Pe acest traseu circula: tramvaie V3A-93 cu dimensiunea 27180 x 2390 mm

Toate peroanele de pe traseu sunt dotate cu gard de protecție, indicatoare de stație, dar fără copertine de calatori.

Din cele 11 stații de tramvai, stațiile 9 și 10 (Piața Regina Maria și 11 Iunie) nu beneficiază de peroane de îmbarcare/ debarcare calatori, din cauza tramei stradale și a trotuarelor înguste, zona aceasta fiind una protejata din punct de vedere urbanistic.

Din punct de vedere tehnic, linia de tramvai a fost supusa unor lucrări de modernizare a căror recepție finala a fost în anul 2005. în cadrul lucrărilor s-au modernizat Depoul Alexandria (hale, linii de tramvai din depou, aparate de cale și rețeaua de contact tramvaie), substația electrica de tracțiune care alimentează linia 32 (amplasata în incinta depoului), cablurile de curent continuu aferente substației, liniile de tramvai de pe Sos. Alexandria, Calea Rahovei, B-dul George Coșbuc și B-dul Regina Maria (adică întregul traseu al liniei 32, inclusiv buclele de întoarcere), rețeaua de contact tramvaie.

*    O    *    4»

Odată cu modernizarea traseului liniei 32 s-a avut în vedere și separarea acesteia de traficul general astfel încât, din 5.1 kmcd (cale dubla) traseu, aproximativ 53% din traseu este în zona proprie (exceptând buclele de întoarcere).

Toate macazele la linia de tramvai din linia curenta și bucla Depou Alexandria sunt prevăzute cu automatizare (comanda macazului este automata, dar exista și posibilitatea ca acesta sa fie comandat manual).

Rețeaua de contact tramvai este în soluție moderna, elastic cu suspensie tip "delta", susținuta de traverse cuplate la stâlpi de beton. Compensarea dilatării firului de contact din cupru cu secțiunea de 120 mm2, ca urmare a variațiilor de temperatura, se face cu dispozitive de compensare cu contragreutăți care introduce în firul de contact o tensiune mecanica de lOkN. Pe zonele de curba (la relațiile liniilor de tramvai cu străzile adiacente) compensarea firului de contact se face cu întinzător cu arcuri, asigurând în fir o tensiune mecanica de 0.6 kN.

Terminalul Alexandria are o bucla efectiva de întoarcere a tramvaielor în lungime de 190 mcs având cea mai mica raza de curbura de 23 m (măsurata în axa liniilor de tramvai), la care se adaugă o bretea de stocaj pe sensul de intrare în terminal în lungime de 95 mcs. Racordare-bretelerdșstocaj în linia curenta se face printr-o zona alcătuită din curba (raza 30 m)- aliniament (7.9 mj^dontracturba (raza 20 m), iar în

/' "7    s'~'' s Z'/ s \

bucla de întoarcere printr-o curba cu raza de 22 m.    ’T' 7    4    •    *


Anexa 6 - Detalii privind linia de tramvai 32

Alimentarea cu energte-etetfrica a rețelei de contact a Liniei de tramvai 32 se realizează din următoarele substații electrice de tracțiune :

Substația Șerban Vodă printr-un centru de alimentare și întoarcere. Aceasta a fost modernizata în 2000 cu echipamente electrice ELECTRO PUTERE/I.C.P.E. și este amplasata pe Calea Șerban Vodă nr.226, sect.4;

Substația Chirigiu prin patru centre de alimentare și întoarcere. Aceasta a fost pusa în funcțiune în anul 2007 cu echipamente electrice SIEMENS și este amplasata pe B-dul Tudor Vladimirescu, sect.5. Substația electrica este de tip container;

Substația 13 Septembrie printr-un centru de alimentare și întoarcere. Aceasta a fost modernizata în 1991 cu echipamente electrice ELECTRO PUTERE și este amplasata pe Calea 13Septembrie nr.229, sect.5;

Substația Alexandria prin trei centre de alimentare și întoarcere. Aceasta a fost modernizata în anul 2002 cu echipamente electrice SIEMENS/BALFOUR și este amplasata în incinta Depoului Alexandria, sect.5. Substația electrica este de tip container.

Pe aceasta linie nu sunt prevăzute lucrări de modernizare substații electrice și cabluri de curent continuu, cele existente asigurând alimentarea cu energie electrica a noilor tramvaie.

Valoarea estimata pentru extindere tuturor peroanelor necorespunzătoare (33 bucăți) de pe traseele liniilor 1, 10, 21, 32, 41 (linii modernizate anterior, la care o parte din peroane nu corespund noilor vagoane) este de 2.000.000 lei fără TVA. Extinderea de peroane reprezintă o lucrare de investiții prevăzută în lista obiectivelor de investiții a RATB pe anul 2018.

Valoarea estimata pentru delimitarea amprizei liniei de tramvai fata de traficul auto pe Sos. Alexandriei intre strada Garoafei și strada Glicinelor este de 135.000 lei fără TVA (valoare estimata de construcții montaj fără TVA).

Intersecții existente incluse în BTMS

1.    Progresu x Rahova

2.    Tudor Vladimirescu x Viilor


*•--/ A..’    't- /

Nr,

crt.

Artera/lntersecția

Tronsonul

Lungime

tronson

[m]

x ?    L >

Obsârvațik;-"'

1

Sos. Alexandriei

Str. Teiuș-Str. Buzoieni

600

In zona pieței Rahova

2

Bd. George Coșbuc

Sos. Viilor-Piața Regina Maria

550

Se formează ambuteiaje

3

Bd. Regina Maria

Piața Regina Maria-Piața Unirii

900

Se formează ambuteiaje

coN.'ori-'i ci;Pentru eliminarea situațiilor în care viteza tramvaiului este încetinită din cauza traficului general, se vor lua următoarele masuri:    "

-    în intersecțiile unde autovehiculele efectuează virajul stânga, tramvaiul sa primească verde la semafor cu 5-10 secunde înaintea traficului rutier. în aceste condiții autovehiculele pot intra pe linia de tramvai după ce tramvaiul a traversat intersecția. în prezent, autovehiculele care efectuează virajul stânga pătrund pe linia de tramvai, acorda prioritate vehiculelor din sens opus, pana se schimba culoarea semaforului, iar tramvaiele mai așteaptă un ciclu semaforic pentru a traversa intersecția;

-    Pe arterele unde lățimea carosabilului permite, se va delimita calea de rulare a tramvaielor cu garduri pentru creșterea vitezei comerciale, respectiv pentru a nu permite autovehiculelor circulația pe linia de tramvai, cu excepția ambulanțelor, pompierilor, poliției, etc;

- Semaforizare preferențiala pentru vehiculele de transport public - montare de senzori. La apropierea de o intersecție semaforizata vehiculele de transport public sa poată modifica automat culoarea semaforului primind unda verde.


- Interzicerea parcării pe carosabil a autovehiculelor proprietate personala pe secțiunile unde transportul public cu tramvaiul este la comun cu transportul auto


in


Calendarul activităților complementare

Activități complementare liniei 32

2018

2019

2020

2021

2022

1. Adaptarea a 2 peroane

’c

.- Z * : ’

2. Includerea intersecțiilor în BTMS și prioritizarea transportului public cu tramvaiul

*    ’S

RlSlBi

3. Urmărirea aplicării masurilor de siguranța și securitate în trafic

4. Informarea cetățenilor pe toata durata proiectului

Infrastructura de tramvai aferenta liniei 40 are doua terminale (Piața Sfântă Vineri și Complex RATB Titan) și străbate următoarele artere: Bd. Corneliu Coposu, Calea Călărașilor, Piața Eudoxiu Hurmuzachi, Bd. Basarabia, Bd. 1 Decembrie 1918, Bd. Theodor Pallady.

întregul traseu are 22,8 km cale simpla din care porțiunile modernizate sunt terminalul Sf. Vineri și Bd. 1 Decembrie intre Poarta 4 Faur și B-dul Th. Pallady, adică 4 km cale simpla.

Linia de tramvai 40 este una din liniile eficiente, având un număr mediu de 16335 îmbarcări pe zi. Ea leagă cartiere importante ale orașului si, totodată, se realizează legătura cu transportul subteran (metrou). Numărul de calatori va creste semnificativ prin achiziția noilor tramvaie. Se prevede o creștere de 11 % a beneficiarilor acestei linii de transport rapid.

Depou: Tramvaiele liniei 40 sunt garate în depourile Giurgiului și Dudești (depouri modernizate).

Descriere traseu:


Traseul are în totalitate 51 s<£aț«7Tar lungimea parcursa este de 11.4 km cale dubla.

Traseul liniei 40 are doua terminale (Piața Sfântă Vineri și Complex RATB Titan) și străbate următoarele artere: Bd. Corneliu Coposu, Calea Călărașilor, Piața Eudoxiu Hurmuzachi, Bd. Basarabia, Bd. 1 Decembrie 1918, Bd. Theodor Pallady.

Din întregul traseu porțiunile modernizate sunt terminalul Sf. Vineri și Bd. 1 Decembrie 1918intre Poarta 4 Faur și B-dul Th. Pallady, adică 2 kmcd.

Din întregul traseu porțiunile nemodernizate sunt b-dul. Th. Pallady între capătul de linie complexul RATB Titan și b-dul. 1 Decembrie 1918, b-dul 1 Decembrie 1918 tronsonul cuprins între poarta 4 Faur și b-dul. Basarabia, b-dul Basarabia tronsonul cuprins între b-dul. 1 Decembrie 1918 și Piața Eudoxiu Hurmuzachi, calea Călărașilor între Piața Eudoxiu Hurmuzachi și b-dul. Corneliu Coposu și b-dul. Corneliu Coposu tronsonul cuprins între Calea Călărașilor și Sf. Vineri.

Procesele verbale de recepție finala a lucrărilor sunt:


-    Bd. 1 Decembrie 1918 PV nr. 3803/03.04.2014

-    Terminal Sf. Vineri: PV 12235/26.09.2013

Caracteristici și dotări peroane:

Artera

Nr.

crt

STATIA

Dimensiuni

Lungime

active

peroane [m]

(0

£

w

O

ca

Indicator

Copertina

Garduri

Theodor Pallady

1

COMPLEX RATB TITAN

76m x 2,5m

2

39

2

COMPLEX RATB TITAN

lOOm x 2,47m

2

44

3

CHIMOPAR S.A.

61m x 2,42m

2

32

4

CHIMOPAR S.A.

61m x 2,42m

2

32

5

POLICOLOR S.A.

56m x 2,55m

2

26

6

POLICOLOR S.A.

50m x 2,3m

2

30

7

STIROM

54m x 2,52m

2

29

8

STIROM

54m x 2,48m

2

28

9

I.O.R. 2

53m x 2,48m

2

28

10

I.O.R. 2

53m x 2,48m

2

28

11

OZANA

53m x 2,5m

2

27

12

OZANA

53m x 2,46m

2

27

13

BDUL. 1 DEC. 1918

63m x 2,4m

2

32

14

BDUL. 1 DEC. 1918

63m x 2,4m

1

2

32

1

Dece

mbrie

1918

15

OFICIUL POȘTAL 72

64m x 2.06m

54

1

1

2

32

16

OFICIUL POȘTAL 72

64m x 2m

54

1

1

32


Detalii privind linia de tramvai 40

17

POSTĂVARULUI

37m x 2m

30

1

1

2

18

18

POSTĂVARULUI

37m x 2m ' -

30

1

1

2

18

19

LIVIU REBREANU

68m x 2.03m

58

1

2

34

20

LI VIU REBREANU

68m x 2.03m

58

1

1

2

34

21

FAUR SA-POARTA4

49m x 2.03m

39

2

24

22

FAUR SA-POARTA4

49m x 2.03m

39

2

24

Basarabiei

23

P-TA HURMUZACHE sens Oraș

65m x l,7m

1

1

30

24

PATINOAR O->

40m x 0.95m

1

1

25

PATINOAR

40m x0.95m

1

26

ARENA NAȚIONALA

O->

45m x l,5m

1

1

27

ARENA NAȚIONALA

38m x lm

1

1

28

N. GRIGORESCU

74m x l,35m

1

29

BAIA DE ARAMA

66m x l,5m

1

1

30

BAIA DE ARAMA O->

78m x l,5m

1

1

31

LUCRETIU

PATRASCANU

65m x l,4m

1

32

SOS. MORARILOR O->

34m x lm

1

1

33

BD. 1 DEC.1918

30m x l,5m

1

1

Calea Călărași

34

P-TA HURMUZACHE sens Republica

65m x l,7m

1

1

32

35

DELEA VECHE

31m x l,47m

1

0

36

DELEA VECHE

30m x l,5m

1

0

37

UNIV.HYPERION

39m x l,46m

1

1

0

38

UNIV.HYPERION O ->

38m x l,48m

1

1

0

39

ALEX.SIHLEANU

36m x l,47m

1

1

18

40

Piața. C.COPOS

68m x 1,47 m

1

0

41

SF.VINERI-Plecare

114m x3.5m

100

1

7

42

SF.VINERI-Sosire 2

62m x 2.26m

52

27

43

SF.VINERI-Sosire 1

HOm x4.45m

100

1

12

Total peroane de modificat pe linie modernizată: 2

/A

Nota: Peroanele de pe B-dul Th Pallady ( nr. crt. 1-14) sunt prinse în cadrul modernizării


Peroanele de pe B-dul Basarabiei și Calea Călărașilor (nr. crt. 23-40) sunt prinse în cadrul m liniei 40

Peronul de la stația Alexandru Sihleanu este prins la modernizare pe linia 40. Liniile 40 și 55 autraseu C' comun pe Calea Călărașilor de la intersecția cu Str. Traian la Bucla Sf. Vineri.
Peroanele care necesita lucrări de extindere pe zona deja modernizata (Bd. 1 Decembrie 1918 de la Bd. Pallady la Poarta 4 Faur) sunt cele aferente stațiilor Postăvarului, ambele sensuri.

Aceste peroane au lungimi active insuficiente pentru noile vagoane și necesita extindere, astfel încât lungimea activa a peronului sa fie cel puțin 36 m. în măsura în care exista posibilitatea măririi lățimii peronului la cel puțin 1.80 m se va realiza și acest lucru.

înălțimea peroanelor va fi conform infrastructurii existente la +25 cm fata de; nivelul superior al șinei

(nss).    r~


Pe acest traseu circula:


- Tramvaie V3A-93 cu dimensiunea 27180 x 2390 m

Din punct de vedere constructiv și al separării liniei de traficul general aceasta se prezintă astfel:

a.    Terminalul sf. Vineri în lungime de 370mcs, la care se adaugă o bretea de stocaj de 77 m cale simpla. Acest terminal este comun cu terminal de autobuze, care au fluxul separat de al tramvaielor.

b.    Pe Bd. Corneliu Coposu, Calea Călărașilor, Bd. Basarabiei linia de tramvai este carosabila, cu șina tip otelul roșu înglobata în dale de beton cu canal înglobata în beton fără amortizoare de zgomote și vibrații la inima șinei și talpa șinei.

c.    Pe Bd. 1 Decembrie intre Bd. Basarabia și Poarta 4 Faur linia de tramvai este în soluție carosabila, șina CF înglobate în dale de beton încastrate în rama.

d.    Pe Bd. 1 Decembrie de la Poarta 4 Faur la bd. Th. Pallady linia de tramvai este modernizata în soluție carosabila, șina cu canal îngloba în beton, cu zona verde sau gard în axa amprizei RATB, întrerupte în dreptul principalelor intersecții. La intersecția cu str. Liviu Rebreanu exista relații duble din Liviu Rebreanu în Bd. 1 Decembrie. Raza minima curba 20 m. Terminalul Faur. care nu deservește linia 40 decât în caz de nevoie, este și el modernizat în cadrul lucrării de modernizare a liniei de tramvai pe acest tronson.

e.    Pe Th. Pallady linia este separata de traficul general prin spațiu verde adiacent zonei RATB. Soluția constructiva a liniei este șina CF montata pe traverse de beton și prisma de piatra sparta, cu stâlpii montați în axa liniei de tramvai. Intersecții carosabile sunt la str. Mizil și unitățile economice din zona.

f. Bucla Complex Titan bretele de stocaj de 118 m, 226.nv-eale^impla plus lungime liniei de întoarcere de 32 m cale simpla. în terminal nu exista peroane!,dq?,detiăf,care/ îmbarcare calatori, acestea fiind in linia curenta.    z\\X<\

t,    / s'~ ' i ■' • \    '

ro x* . X'

Soluția constructiva a liniei decontacteste:

-    Pe Bd. Corneliu Coposu, Calea Călărașilor, Bd. Basarabiei, Bd. 1 Decembrie până la Poarta 4 Faur catenara simpla, necompensata, susținuta de traverse montate pe stâlpi amplasați pe trotuare.

-    Pe 1 Decembrie zona modernizata catenara este simplu compensata cu contragreutăți, în soluție elastica (cu suspensie delta) și traverse montate pe stâlpi metalici amplasați pe trotuare, schimbați în cadrul proiectului de modernizare a liniei de tramvai.

-    Pe Bd. Th. Pallady catenara cu cablu portant (care susține firul de contact), firul de contact compensat (preluarea variației lungimii firului de contact cauzata de diferențele de temperatura se face automat prin sistemul de compensare cu contragreutăți) ansamblul fiind montat pe console oblice din țeava de otel. Stâlpii pe traseu sunt pozați în axa liniei de tramvai.

Numărul total al stâlpilor de pe traseu este de aproximativ 670 stâlpi vechi a căror durata de viată este depășita și 140 de noi aflați în stare tehnica corespunzătoare.

Linia 40 și linia 27 au traseu comun pe Bd. Theodor Pallady de la Str. Teclu la Bd. 1 Decembrie 1918.

Alimentarea rețelei de contact pe aceste zone se face din substațiile Policolor și Nicolae Grigorescu.

Alimentarea cu energie electrica a rețelei de contact a Liniei de tramvai 40 se realizează din următoarele substații electrice de tracțiune :

Substația Policolor prin trei centre de alimentare și întoarcere. Aceasta a fost pusa în funcțiune în anul 1978 cu echipamente electrice CKD și este amplasata pe Bd. Pallady nr.250, sect.3. Substația electrica este propusa pentru modernizare în cadrul modernizării Liniei de tramvai 27;

Substația Nicolae Grigorescu prin doua centre de alimentare și întoarcere. Aceasta a fost pusa în funcțiune în anul 1967 cu echipamente electrice AEG și este amplasata pe strada Lotrioara nr.5, sect.3. Substația electrica este propusa pentru modernizare în cadrul modernizării Liniei de tramvai 27;

Substația Titan prin patru centre de alimentare și întoarcere. Aceasta a fost pusa în funcțiune în anul 1970 cu echipamente electrice CKD și este amplasata pe Intrarea Muncii nr.3, sect.2. Substația electrica este propusa pentru modernizare în cadrul modernizării acestei linii de tramvai;

Substația Dristor printr-un centru de alimentare și întoarcere. Aceasta a fost modernizata în anul 2008 cu echipamente electrice SIEMENS/SECHERON și este amplasata pe B-dul Camil Ressu nr.7, sect.3;

Substația Traian prin patru centre de alimentare și întoarcere. Aceasta a fost pusa în funcțiune în anul 1979 cu echipamente electrice EAW și este amplasata pe Str. Maximilian Popper nr.6, sect.3. Substația electrica este propusa pentru modernizare în cadrul modernizării Liniei de

- Substația Republica printr-un centru de alimentare și întoarcere. Aceasta a fost modernizata în anul 2010 cu echipamente electrice SIEMENS și este amplasata pe Bd. Carol 1 nr.29, sect.2.

în cadrul proiectului de modernizare a liniei 40 sunt incluse și lucrările de modernizare a substației electrice Titan, inclusiv cablurile de curent continuu, la o valoare estimata de 9.900.000 lei fără TVA (C+M, procurare utilaje, montaj, clădire). De asemenea, se vor înlocui cablurile de cc din substația Traian, care alimentează aceasta linie, lucrare estimata la valoarea de 3900000 lei fără TVA (lucrări C+M). Valoarea estimata pentru extinderea celor doua peroane necorespunzătoare de pe traseul modernizat al liniei 40 - este de 120.000 lei fără TVA.

Lucrările de modernizare ale liniei 40 (linie, peroane, rețea de contact) se ridica la o valoare estimata de 95.094.000 lei fără TVA (valoare festimata dexonstrucții montai).


Intersecții existente incluse în BTM$

1.    Sfântă Vineri - Corneliu Coposu L

2.    Corneliu Coposu - Mircea Vodă

3.    Călărași - Mântuleasa

4.    Mihai Bravu ( Piața Muncii)

5.    Liviu Rebreanu 1 Decembrie 1918

Intersecții propuse a fi introduce în BTMS

A.    Theodor Pallady 1 Decembrie 1918

B.    Theodor Pallady Jean Steriade

C.    Theodor Pallady Nicolae Teclu (Rond tramvai)

Zone în care tramvaiele au viteza încetinită din cauza traficului general

Artera/lntersecția

Tronsonul

Lungime tronson [m]

Observații

Bd. Basarabia

Sos. Morarilor-Sos. Mihai Bravu

2400

Calea de rulare a tramvaiului nu este modernizata.

Piața Hurmuzachi (Bd. Basarabia/Sos. Mihai Bravu)

Se formează ambuteiaje datorita autoturismelor staționate pe calea de rulare a tramvaiului pentru efectuarea virajului ia stânga

Calea Călărași

Str. Delea Veche - Str. Popa Nan

300

Restricție de viteza a circulației tramvaielor la 10 km/h. Calea de rulare a tramvaielor este deteriorata

Calea Călărași

Intrarea Platon -Str. Mântuleasa

900

Traficul rutier se desfășoară pe linia de tramvai. Calea de rulare a tramvaielor este deteriorata. Menționând ca pe tronsonul Str. Romulus-Popa Soare exista restricție de viteza a circulație tramvaielor la 10 km/h

Anexa 7 - Detalii privind linia de tramvai 40


Pentru eliminarea situațiilor în care viteza tramvaiului este încetinită din cauza traficului general, se vor lua următoarele masuri:

-    în intersecțiile unde autovehiculele efectuează virajul stânga, tramvaiul sa primească verde la semafor cu 5-10 secunde înaintea traficului rutier. în aceste condiții autovehiculele pot intra pe linia de tramvai după ce tramvaiul a traversat intersecția. în prezent, autovehiculele care efectuează virajul stânga pătrund pe linia de tramvai, acorda prioritate vehiculelor din sens opus, pana se schimba culoarea semaforului, iar tramvaiele mai așteaptă un ciclu semaforic pentru a traversa intersecția;

-    Pe arterele unde lățimea carosabilului permite, se va delimita calea de rulare a tramvaielor cu garduri pentru creșterea vitezei comerciale, respectiv pentru a nu permite autovehiculelor circulația pe linia de tramvai, cu excepția ambulanțelor, pompierilor, poliției, etc;

- Semaforizare preferențiala pentru vehiculele de transport public - montare de senzori. La apropierea de o intersecție semaforizata vehiculele de transport public sa poată modifica automat culoarea semaforului primind undă verde.

- Interzicerea parcării pe carosabil a autovehiculelor proprietate personala -perfecțiunile unde transportul public cu tramvaiul este la comun cu transportul autoCalendarul activităților complementare

Activități complementare liniei 40

2018

2019

2020

2021

2022

1. Adaptarea a 2 peroane,

*

2. Modernizarea liniei de tramvai 40 -18,8 km cale simpla

3. Modernizarea liniei de tramvai 27

»< •

'    sa

1

4. Modernizare substație Titan

5. Modernizare depou Titan

l    1

- »

6. Includerea intersecțiilor în BTMS și prioritizarea transportului public cu tramvaiul

5 Urmărirea aplicării masurilor de siguranța și securitate în trafic

z

a|||||S

6. Informarea cetățenilor pe toata durata proiectului

’ 1

’ ’ * |


Averescu, Str. Turda, Podul Grant, Calea Crângași, Șoseaua Virtuții, Pasaj subteran Lujerului, Str. Brașov, B-dul Ghencea. Linia 40 are o lungime a caii de rulare linie curenta (traseu fără terminale) de 9.425 km cale dubla, la care se adaugă lungimea liniilor din terminale 0.95 km cale simpla Terminal Piața Presei Libere și 1.32 km cale simpla Terminal Ghencea.

Linia de tramvai 41, denumita și metroul ușor, este cea mai eficienta linie până în prezent și are un număr mediu de îmbarcări pe zi de 123,928 calatori. Ea leagă cartiere importante ale Bucureștiului de zona de nord care cunoaște o mare dezvoltare economica. Numărul de calatori va creste semnificativ achiziția noilor tramvaie. Se prevede o creștere de 7 % a beneficiarilor acestei linii de transport rapid.


simpla inclusive Terminal Piața Presei Libere și Terminal Ghencea.

Cele doua terminale ale liniei 41, împreuna cu traseul liniei curente, care străbate arterele B-dul Mărăști, B-dul Mareșal Alexandru Averescu, Str. Turda, Podul Grant, Calea Crângași, Șoseaua Virtuții, Pasaj subteran Lujerului, Str. Brașov, B-dul Ghencea au fost modernizate complet, adică cale de rulare (inclusiv peroane), rețea de contact, substații electrice și cabluri de curent continuu.

Procesele verbale de recepție finala a lucrărilor sunt:

Calea de rulare:

-Tronson 1 de la bucla Piața Presei Libere la Pasaj Gran - PV 72243/25.08.2004 -Tronson 2 de la Podul Grant la Bd. Timișoara - PV 72243/25.08.2004 -Tronson 3 de la B-dul Timișoara la Bucla Ghencea - PV nr. 76939/28.11.2003 -Bucla Ghencea - PV 71629/26.09.2002 - 21.010.2002

Rețeaua de contact: PV 73532/14.12.2003 (se refera la întregul traseu al liniei)

Substații și cabluri de curent continuu:    ~

Lucrări pentru traseele de cabluri intre substațiile de tracțiune și linie Py^73408/22jl?L.ț20p§ Substația Averescu PV 71306/04.06.2004    Z5

-    Substația" Ciurel PV 73284/22.11.2004    '    Zp

-    Substația Presei Libere PV 7357/20.12.2004    ( U A,

Substația Brașov (Timișoara) PV 73038/03.11.2004    \\

ți


Depoul Alexandria : PV 37662/25.03.2008    \ n


Caracteristici și dotări:

Artera

Nr.

crt.

Stația

Dimensiuni

[mj

Lungime activa

peron [ml

Borna

Indicator

Copertina

Garduri [m]

Linii în plus deservite

PPTA

PRESEI

1.

P-TA PRESEI LIBERE Plecare 2

92 x 2,52

82

1

41

42

2.

P-TA PRESEI LIBERE Plecare 1

92x2,52

82

1

43

3.

P-TA PRESEI LIBERE Sosire 2

95 x 2,52

85

43

4.

P-TA PRESEI LIBERE Sosire 1

95 x 1,47

85

BDMARASTI

5.

AGRONOMIE

39 x 1,57

28

1

2

6.

AGRONOMIE

39x1,57

28

1

7.

MANASTIREA CASIN sens PPL

35 x 1,55

27

1

8.

MANASTIREA CASIN sens Ghencea

33 x 1,52

27

1

STR

TURDA

9.

BD. 1. MIHALACHE sens PPL

44x2,8

34

1

1

26

10

BD. 1. MIHALACHE sens Ghencea

45 x 2,53

35

1

1

26

11.

TURDA sens Ghencea

95 x 2,4    | 85

1

54

12

TURBA-sefisPPL    o

,56 x 2,88

46

1

35

13

PASAJ GRAND sens PPL

84 x 2,5

74

1

1

49

14

PASAJ GRAND sens Ghenceâ

84 x 2,54

74

1

1

48

SOS VIRTUȚII

15

P-TA CRINGASI sens PPL

32 x 2,56

30

1

1

27

16

P-TA CRINGASI sens Ghencea

32x2,5

30

1

1

18

17

POD CIUREL

38x1,98

30

1

1

22

18

POD CIUREL

38x1,98

30

1

1

21

19

ORȘOVA sens PPL

39x2

31

1

1

22

20

ORȘOVA sens Ghencea

41x2

32

1

1

22

21

UVERTURII sens PPL

43 x 2,47

34

1

1

30

22

UVERTURII sens Ghencea

53 x 2,47

35

1

1

36

SR BRAȘOV

23

TIMIȘOARA

45 x 2,5

35

1

1

25

24

TIMIȘOARA

45 x 2,5

35

1

1

24

25

P-TA DRUMUL TABEREI

44 x2,45

34

1

1

23

26

P-TA DRUMUL TABEREI

44 x2,45

34

1

1

23

27

PARCUL DR. TABEREI

42 x 2,4

32

1

1

17

28

PARCUL DR. TABEREI

42 x 2,4

32

1

1

19

29

BRAȘOV

44 x 2,4

34

1

1

23

30

BRAȘOV sens Ghencea

44 x 2,43

34

1

1

23

BD GHENCEA

31

GHENCEA Plecare 2

106x2

1

46

32

GHENCEA Sosire 3

108 x 2,4

44

33

GHENCEA Plecare 1

102 x 2,45

39

34

GHENCEA Sosire 2

110 x 2,46

47

35

GHENCEA Sosire 1

112x2,5

53

Total peroane de modificat pe linie modernizată: 20


Nota: Peroanele parc Dr. Taberei se refac în cadrul lucrărilor Magistralei 5 de Metrou, întrucât fac obiectul unor relocări în cadrul lucrărilor de metrou.

Peroanele care necesita lucrări de extindere sunt cele aferente stațiilor: AGRONOMIE ambele sensuri MANASTIREA CASIN ambele sensuri BD. I. MIHALACHE ambele sensuri P-TA CRINGASI ambele sensuri POD CIUREL ambele sensuri ORȘOVA ambele sensuri UVERTURII ambele sensuri TIMIȘOARA ambele sensuri P-TA DRUMUL TABEREI ambele sensuri    __


BRAȘOV ambele sensuri.    /    \


Anexa 8 - Detalii privind linia de tramvai 41

Aceste peroane au lungimi acțive insuficiente pentru noile vagoane și necesita extindere, astfel încât lungimea activa a pgroijuWf sa fie cel puțin 36 m. în măsura în care exista posibilitatea măririi lățimii peronului la cel puțin 1.80 m se va realiza și acest lucru.

înălțimea peroanelor va fi conform infrastructurii existente la +25 cm fată de nivelul,superior al șinei (NSS).


Pe acest traseu circula:

Tramvaie V3A-93 cu dimensiunea 27180 x 2390 mm    i \L±iXi’: - y /

Din punct de vedere constructiv și al separării liniei de traficul general aceasta se-prezintâiistfel:

Linie curenta:    —^=^-

Pe B-dul Mărăști și B-dul Alexandru Averescu linia de tramvai este construita pe o platforma proprie înălțata fata de carosabilul adiacent cu 10 cm, iar pe aceasta porțiune pot circula pe ampriza liniei de tramvai și mijloacele de intervenții (salvare, pompieri, politie, etc.) acest tronson.

Pe str. Turda linia de tramvâi este îngldbata în beton și separata de traficul general prin bordura și gard montat pe bordura.

Pe Podul Grant linia este în zona proprie, șina de cale ferata montata pe blochezi, separata de traficul general de bordura.

Pe Calea Crângași, Sos. Virtuții linia este în zona proprie separata prin bordura și gard de carosabil, iar șina este de tip CF montata pe traverse din beton și pe prisma de piatra sparta.

In pasajul Lujerului linia este CF montata pe blochezi și separata prin bordura de partea carosabila.

Pe str. Brașov și B-dul Ghencea linia este în zona proprie separata prin bordura și gard de carosabil, iar șina este de tip CF montata pe traverse din beton și pe prisma de piatra sparta.

Pe întregul traseu rețeaua de contact a fost modernizata odată cu linia de tramvai (stâlpi, suspensie fir de contact). Soluția constructiva a linei de contact este catenara longitudinala dublu compensata ( firul de contact este susținut de un cablu portant prin intermediul unor pendule, iar atât firul de contact cat și cablul portant sunt compensate, adică preluarea variației lungimii lor cauzata de diferențele de temperatura se face automat prin sistemul de compensare cu contragreutăți).

Numărul total al stâlpilor de pe traseu este de aproximativ 510 stâlpi aflați în stare tehnică corespunzătoare. Stâlpii pe tronsonul Mărăști Averescu sunt plantați pe trotuare, iar în restul traseului sunt în axa zonei RATB. De asemenea, în intersecțiile majore stâlpii sunt plantați pe trotuare (aceste intersecții sunt cu: B-dul Ion Mihalache, B-dul Timișoara, Drumul Taberei - ramura de Nord, Drumul Taberei - ramura de Sud, Prelungirea Ghencea).

Toate trecerile de pietoni sunt prevăzute cu pastile de acumulare și sunt semaforizate, de asemenea sunt semaforizate toate intersecțiile carosabile.
In buclele de întoarcere rețeaua de contact are doar fir de contact susținut de traverse. Buclele de întoarcere sunt dedicate exclusiv mijloacelor de transport în comun (tramvaie și autobuze, având fluxuri separate în bucla). Toate curbele în buclele de întoarcere au raza cel puțin 20 m.

Alimentarea cu energie electrica a rețelei de contact a Liniei de tramvai 41 se realizează din următoarele substații electrice de tracțiune :

Substația Expoziției prin doua centre de alimentare și întoarcere. Aceasta a fost pusa în funcțiune în anul 2005 cu echipamente electrice SIEMENS/BALFOUR și este amplasata în bucla întoarcere a Liniei de tramvai 41, sect.l. Substația este de tip container;

Substația Averescu prin doua centre de alimentare și întoarcere. Aceasta a fost pusa în funcțiune în anul 2005 cu echipamente electrice SIEMENS/BALFOUR și este amplasata pe Strada Aviator Stalpeanu nr.3, sect.l. Substația este de tip container;

Substația Grivița prin doua centre de alimentare și întoarcere. Aceasta a fost modernizata în anul 2000 cu echipamente electrice ELECTROPUTERE/ICPE și este amplasata pe Strada Barbu Lăutarul nr.5, sect.l;

Substația Ciurel prin doua centre de alimentare și întoarcere. Aceasta a fost pusa în funcțiune în anul 2007 cu echipamente electrice SIEMENS/BALFOUR și este amplasata pe Strada Virtuții, sect.l, sect.l. Substația este de tip container;

Substația Militari prin trei centre de alimentare și întoarcere. Aceasta a fost modernizata parțial (instalația de medie tensiune și o parte din instalația de 825 Vcc) în anul 2004 cu echipamente electrice ABB/ELECTROPUTERE și este amplasata pe Str. Vagonetului nr.l, sect.6;

Substația Timișoara prin doua centre de alimentare și întoarcere. Aceasta a fost pusa în funcțiune în anul 2005 cu echipamente electrice SIEMENS/BALFOUR și este amplasata pe Strada Brașov nr.16, sect.6. Substația este de tip container;

Substația Ghencea prin doua centre de alimentare și întoarcere. Aceasta a fost pusa în funcțiune în anul 2005 cu echipamente electrice SIEMENS/BALFOUR și este amplasata în bucla întoarcere a Liniei de tramvai 41, sect.l. Substația este de tip container.

Pe acest tronson nu sunt prevăzute lucrări de modernizare substații electrice și cabluri de curent continuu, cele existente asigurând alimentarea cu energie electrica a noilor tramvaie.

Valoarea estimata pentru extindere tuturor peroanelor necorespunzătoare (33 bucăți) de pe traseele liniilor 1,10, 21, 32, 41 (linii modernizate anterior, la care o parte din peroane nu corespund noilor vagoane) este de 2.000.000 lei fără TVA . Extinderea de perpane reprezintă o lucrare de investiții prevăzută în lista obiectivelor de investiții a RATB pe anulzIntersecții existente incluse în BTMS

1. Timișoara x Brașov Intersecții propuse pentru a fi integrate în BTMS

A.    Ciurel x G-ral Petre Popovăț x Virtuții (zona Piața Crângași)

B.    Bd Ghencea x Str. Gârleni x Str. Vlădeasa,

C.    Bd Ghencea x Str. Brașov


Zone în care tramvaiele au viteza încetinită din cauza traficului general

Nr.

crt.

Artera/lntersecția

Tronsonul

Lungime

tronson

[m]

Observații

1

Sos. Virtuții/Bd. Uverturii

In intersecție

25

La ieșirea din Pasajul Lujerului

2

Bd. M-sal Alexandru Averescu

Bd. Mârăști-Bd. Ion Mihalache

400

Se formează ambuteiaje

Pentru eliminarea situațiilor în care viteza tramvaiului este încetinită din cauza traficului general, se vor lua următoarele masuri:

-    In intersecțiile unde autovehiculele efectuează virajul stânga, tramvaiul sa primească verde la semafor cu 5-10 secunde înaintea traficului rutier. In aceste condiții autovehiculele pot intra pe linia de tramvai după ce tramvaiul a traversat intersecția. In prezent, autovehiculele care efectuează virajul stânga pătrund pe linia de tramvai, acorda prioritate vehiculelor din sens opus, pana se schimba culoarea semaforului, iar tramvaiele mai așteaptă un ciclu semaforic pentru a traversa intersecția;

-    Pe arterele unde lățimea carosabilului permite, se va delimita calea de rulare a tramvaielor cu garduri pentru creșterea vitezei comerciale, respectiv pentru a nu permite autovehiculelor circulația pe linia de tramvai, cu excepția ambulanțelor, pompierilor, poliției, etc;

-    Semaforizare preferențiala pentru vehiculele de transport public - montare de senzori. La apropierea de o intersecție semaforizata vehiculele de transport public sa poată modifica automat culoarea semaforului primind unda verde.

- Interzicerea parcării pe carosabil a autovehiculelor proprietate personala pe secțiunile unde transportul public cu tramvaiul este la comun cu transportul auto

Calendarul activităților complementare

Activități complementare liniei 41

2018

2019

2020

2021

2022

1. Adaptarea a 20 peroane

> I :

2. Includerea intersecțiilor în BTMS și prioritizarea transportului public cu tramvaiul

» - \ i*1

3. Urmărirea aplicării masurilor de siguranța și securitate în trafic

* y1

L*» A"""

-1

4. Informarea cetățenilor pe toata durata proiectului

1JC


Descriere traseu linia 55

Infrastructura de tramvai aferenta liniei 55 străbate arterele Bd. Corneliu Coposu, Calea Călărașilor, Str. Traian, Bd. Pache Protopopescu, Sos. lancului, Sos. Pantelimon. Zona modernizata a liniei de tramvai este pe Sos. Pantelimon, de la intersecția cu Sos. lancului la terminalul Granitul (exclusiv) și terminalul Sf. Vineri.

Linia de tramvai 55 este una din liniile eficiente, având un număr mediu de 11268 îmbarcări pe zi. Ea leagă cartiere importante ale orașului si, totodată, se realizează legătura cu transportul subteran (metrou). Numărul de calatori va creste semnificativ prin achiziția noilor tramvaie. Se prevede o creștere de 45 % a beneficiarilor acestei linii de transport rapid.

Depou: Tramvaiele liniei 55 vor fi garate în depoul Dudești (modernizat).


©2010Googte

Traseul are în totalitate 14 stații, iar lungimea parcursa esțe de Î4^țincâle^impla, din care 7.8 km cale simpla modernizați.    • c '.

Zona Modernizata: Sos. Pantelimon (intre Terminalul Granitul și intersecția cu Sos. lancului) și Sos. lancului toata artera (adică de la intersecția cu Sos. Pantelimon la intersecția cu Sos. Mihai Bravu). Total zona modernizată 7.8 km cale simpla. Bucla Granitul este în curs de modernizare.


Pe aceasta zona modernizata sunt 7 stații pe tur și 7 stații pe retur. în total 14 stații pe zona modernizata. Fiecare stație pe zona modernizata are peroane.

Terminalul Sf. Vineri este modernizat în totalitate (stații, peroane, linii, rețea contact, etc.) în terminal sunt 2 peroane sosire și 1 peron plecare.

Zona nemodernizata are o lungime de 6.4 km cale simpla și un număr total de 12 stații. Din cele 12 stații sunt peroane la stațiile Bd. C. Coposu și Alex. Sihleanu (care se găsesc pe Calea Călărașilor). în restul traseului nemodernizat stațiile nu mai au peroane (pe Str. Traian, Bd. Pache Protopopescu).

Arterele străbătute sunt: Bd. Corneliu Coposu, Calea Călărașilor, Str. Traian, Bd. Pache Protopopescu, Sos. lancului, Sos. Pantelimon. Zona modernizata a liniei de tramvai este pe Sos. Pantelimon, de la intersecția cu Sos. lancului la terminalul Granitul (exclusiv) și terminalul Sf. Vineri.

Procesele verbale de recepție finala a lucrării    CU OPJGiMAlCL


Sos. Pantelimon -

- Terminal Sf. Vineri: PV 12235/26.09.2013Caracteristici și dotări peroane:

Artera

nr.

crt

STATIA

Dimensiuni

/k

re

P    c

.5 ai re

M > o c a C ’z?

3 u    E

-j re a

Borna

Indicator

Copertina

1

Garduri

Calea Călărași

i

SF.VINERI-Sosire 1

HOm    x

4.45m

100

1

12

2

SF.VINERI - Sosire 2

62m x 2.26m

52

27

3

SF.VINERI - Plecare

114m x3.5m

104

1

7

4

BD.C.COPOSU

68m x 1,47 m

58

1

0

5

ALEX.SIHLEANU

36m x l,47m

34

1

1

18

lancului

1

P-TA IANCULUI

67m x 1.8m

57

1

1

2

29

2

P-TA IANCULUI

67m x2.05m

57

1

1

2

29

3

LT. VICTOR MÂNU

69m x l,98m

59

1

1

2

32

4

LT. VICTOR MÂNU

69 m x 1.98

m

59

1

1

2

32

5

PIERRE DE COUBERTAIN

69m x 2 m

59

2

32

6

PIERRE DE COUBERTAIN

69m x 2 m

59

1

2

32

7

BD. CHISINAU

77m x 2m

67

1

1

2

38

8

BD. CHISINAU O->

77m x 2m

67

2

38

9

MORARILOR

74x2

64

1

1

2

33

10

FUNDENI

74x2

64

1

1

2

33

O

£

11

SPITALUL SF.PANTELIMON

74x2

64

w

1

2

34

"5

4—1

12

SPITALUL SF.PANTELIMON

74x2

64 //

W, ’-V

2

34

c

ro

Q,-.....

13

GRANITUL-coborâre

30x2

In h cUrs^de?-;

.n

15

' ! I ■J /


Nota: Peronul de la stația Alexandru Sihleanu este prins la modernizare pe linia 40. Liniile 40 și 55 au traseu comun pe Calea Călărașilor de la intersecția cu Str. Traian la Bucla Sf. Vineri.

Stațiile pe zona Traian, Pache Protopopescu nu dispun și de peroane. Pe Calea Călărașilor, stația Hala Traian nu are peroane.

Pe acest traseu circula:

Tramvaie V3A-93 cu doua capete, cu dimensiunea 27180 x 2390 mm

Din punct de vedere constructiv și al separării liniei de traficul general aceasta se prezintă astfel:

a.    Terminalul sf. Vineri în lungime de 370 mcs, la care se adaugă o bretea de stocaj de 77 m cale simpla. Acest terminal este comun cu terminal de autobuze, care au fluxul separat de al tramvaielor.

b.    Pe Bd. Corneliu Coposu, Calea Călărașilor, Bd. Pache Protopopescu și Sos. lancului linia de tramvai este carosabila,, cu șina tip otelul roșu înglobata în dale de beton cu canal înglobata în beton fără amortizoare de zgomote și vibrații la inima șinei și talpa șinei.

c.    Pe Str. Traian linia de tramvai este în soluție carosabila, șina CF înglobate în dale de beton incastrate în rama.

d.    Pe Sos. lancului Linia de tramvai este modernizata în soluție carosabila, dar zona de tramvai

reprezintă o platforma ridicata de carosabil cu aproximativ 15 cm.    ~7-

e.    Pe Sos. Pantelimon linia de tramvai este în zona proprie, ampriza liniei de tramvaj'fiind îfiîerbata?\ Intersecțiile pe acest tronson sunt carosabile.


Soluția constructiva a liniei de contact este:


Pe Bd. Corneliu Coposu, Calea Călărașilor, Bd. Pache Protopopescu și Sos..l^noduFcaț^^^ simpla, necompensata, susținuta de traverse montate pe stâlpi amplasați pe trotuare/"'-'-^-S~X,'y Pe Sos. lancului și pe Sos. Pantelimon zona modernizata catenara este simplu compensata cu contragreutăți, în soluție elastica (cu suspensie delta) și traverse montate pe stâlpi metalici amplasați pe trotuare, schimbați în cadrul proiectului de modernizare a liniei de tramvai.

Numărul total al stâlpilor de pe traseu este de aproximativ 460 stâlpi din cca 290 vechi cu durata de viată depășita și cca 170 de noi aflați în stare tehnica corespunzătoare (aceștia fiind pe porțiunea modernizata).

Alimentarea cu energie electrica a rețelei de contact a Liniei de tramvai 55 se realizează din următoarele substații electrice de tracțiune :

Substația Titan prin patru centre de alimentare și întoarcere. Aceasta a fost pusa în funcțiune în anul 1970 cu echipamente electrice CKD și este amplasata pe Intrarea Muncii nr.3, sect.2.Substația electrica este propusa pentru modernizare în cadrul modernizării acestei liniei de tramvai 40;

Substația Obor printr-un centru de alimentare și întoarcere. Aceasta a fost modernizata în anul 1979 cu echipamente electrice ELECTROPUTERE si este amplasata pe Bulevardul Ferdinand nr.153, sect.2;

Substația Traian prin patru centre de alimentare și întoarcere. Aceasta a fost pusa în funcțiune în anul 1979 cu echipamente electrice EAW și este amplasata pe Str. Maximilian Popper nr.6, sect.3. Substația electrica este propusa pentru modernizare în cadrul modernizării Liniei de tramvai 27;

Substația Republica printr-un centru de alimentare și întoarcere. Aceasta a fost modernizata în anul 2010 cu echipamente electrice SIEMENS și este amplasata pe Bd. Carol 1 nr.29, sect.2.

Pe acest tronson sunt prevăzute lucrări de înlocuire cabluri de curent continuu din substația Obor, în valoare de 2.892.500 lei fără TVA, cele Oexistente asigurând alimentarea cu energie electrica a noilor tramvaie.

Lucrările de modernizare ale liniei 55 (linie, peroane, rețea de contact) se ridica la o valoare estimata de 55.327.000 lei fără TVA ( valoare estimata de construcții montaj).

Intersecții existente incluse în BTMS

1.    Sfântă Vineri C. Coposu

2.    C. Coposu MirceaVoda

3.    C. Călărași Mântuleasa

4.    Pache Protopopescu -Traian

5.    Pache Protopopescu - Cavaler de Flondor '

6.    Pache Protopopescu - Popa Nan

7.    Pache Protopopescu - Mătăsari

8.    Piața lancului

9.    lancului Măgura Vulturului

10.    lancului - Victor Mânu

11.    lancului Stănescu Gheorghe

12.    lancului - Sarafinești

13.    lancului - Pierre de Coubertin

14.    Pantelimon Herta

15.    Pantelimon Chișinău

16.    Pantelimon Soldat Marin Savu

17.    Pantelimon Morarilor

18.    Pantelimon Scoală 77

19.    Pantelimon Biserica Mărcuța

20.    Pantelimon Armașul Marcu

21.    Pantelimon Logofătul Dan

22.    Pantelimon Aleea Pantelimon


Zone în care tramvaiele au viteza încetinită din cauza traficului general

Artera/lntersecția

Tronsonul

Lungime

tronson

[m]

Observații

Cal. Călărași

Str. Mântuleasa-Str. Traian

750

Se formează ambuteiaje

Pentru eliminarea situațiilor în care viteza tramvaiului este încetinită din cauza traficului general, se vor lua următoarele masuri:

-    în intersecțiile unde autovehiculele efectuează virajul stânga, tramvaiul sa primească verde la semafor cu 5-10 secunde înaintea traficului rutier. în aceste condiții autovehiculele pot intra pe linia de tramvai după ce tramvaiul a traversat intersecția. în prezent, autovehiculele care efectuează virajul stânga pătrund pe linia de tramvai, acorda prioritate vehiculelor din sens opus, pana se schimba culoarea semaforului, iar tramvaiele mai așteaptă un ciclu semaforic pentru a traversa intersecția;

-    Pe arterele unde lățimea carosabilului permite, se va delimita calea de rulare a tramvaielor cu garduri pentru creșterea vitezei comerciale, respectiv pentru a nu permite autovehiculelor circulația pe linia de tramvai, cu excepția ambulanțelor, pompierilor, poliției, etc;

A*


-    Semaforizare preferențiala pentru vehiculele de transport public - montare de senzori. La apropierea de o intersecție semaforizata vehiculele de transport public sa poată modifica automat culparea semaforului primind unda verde.

- Interzicerea parcării pe carosabil a autovehiculelor proprietate personala pe/ sfedțiUm^-JLiricle,

1    ^4^; Wâ;


-    Interzicerea parcării pe care

transportul public cu tramvaiul este la comun cu transportul auto

Calendarul activităților complementare^

CM OÎ’iGI*ÎA'X’L

Activități complementare liniei 55    ~

2020

2021

2022

1. Modernizare linie de tramvai-6,4 km cale simpla, intre b-dul Pache Protopopescu și strada Traian)

Biil!

«ftf    1

/ ? • ' . ?«.

2. Includerea intersecțiilor în BTMS și prioritizarea transportului public cu tramvaiul

zs

' * fe Zj#

3. Urmărirea aplicării masurilor de siguranța și securitate în trafic

4. Informarea cetățenilor pe toata durata proiectului

t

1 *

negișneral al Municipiului București


HOTĂRÂRE

privind achiziționarea de către Municipiul București a unui număr de 100 de tramvaie (90 de tramvaie mărime medie din gama de 36 m și 10

tramvaie bisens cu două cabine din gama de 27 m)

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației și al Direcției Generale Economice;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană, raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrui Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului General ai Municipiului București nr. 140/2008 privind aprobarea Mașter Plan-ului General pentru Transport Urban - București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alip^(6)ț;life^a) pct. 14 și ZA ari. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind adminisîrâjiapubiică locală, \ republicată, cu modificările și completările ulterioare?    \ I

- (aoiS    Ms

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPiULCLBUCUR^ȘTl „ y HOTĂRĂȘTE: XviggX

Art.1 Se aprobă achiziționarea de către Municipiul București a unui număr de 100 de tramvaie (90 de tramvaie mărime medie din gama de 36 m și 10 tramvaie bisens cu două cabine din gama de 27 m), în cadrul unui program muitianuai pe o durată de 4 ani, începând cu anul 2017.

Art.2 Finanțarea achiziție^ se va asigura din bugetul Municipiului București, iar procedura^ăi^^ț^ publică va fi supusă prevederilor legislației în vigoare.tei.: 9-4021305 55 00: www.prnfe.r6

Art.3 Sumele necesare achiziției se vor cuprinde corespunzător în bugetele anuale ale Municipiului București.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General ai Municipiului București din data de 21.12.2016.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Odando Culea


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, /•sx    Georgiana Zamfir
\\

B-dul Regina Ellsabeta nr. 47,sector 6, București, România țel: +4021 30S 55 00; www.bucurestl-orlmarle.ro    Pag 2

Nr.PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice Direcția Generală Economică

ftftJNIC’H.Jl.W BUCUREȘTI DIRECȚII AaiSTENȚĂ^WIĂ^ULRIDICĂj 2o/^„LUNA.43<......2IUA.4

RAPORT DE SPECIALITATE privind achiziționarea de către Municipiul București a unui număr de 100 de tramvaie (90 de tramvaie mărime medie din gama de 36 m și 10 tramvaie bisens cu două ^binejhfgan^^27 m)


' COMPOT CU OniGiHALUL

Prin adresa nib^31018/G9?-lL2016-(în-ani Nota privind necesitatea și oportunitatea achizi

a Autonomă de Transport București prezintă vehicule noi pentru transportul public și pentru


respectarea principiului continuității serviciilor de transport R.A.T.B. propune achiziționarea de către Municipiu] București a unui număr de 100 de tramvaie (90 de tramvaie mărime medie din gama de 36 și IO tramvaie bisens cu două cabine din gama de 27 m).

în conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.d), alin. (6) lit. a) pct. 14 si art. 45 alin. (3) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare, “(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:.... d) atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni; ....(6) în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local: a) asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru

umizarea serviciilor publice de interes local privind:.....    14. serviciile comunitare de utilitate publică:

alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public și transport public local, după caz;

....art. 45 (3) Hotărârile privind patrimoniul se adoptă cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în Juncție.”

Municipiul București intenționează achiziționarea a, unui nymărde 1-00, de tramvaie (90 de tramvaie mărime medie din gama de 36 m și 10 tramvaie bisens^idoiiăi cadrai unui program multianual pe o durată de 4 ani, începând curan li;?


Splaiul Indapendanțai nr. 291-293, cod poștal 060042, sector 6, București, România

Tet 021.30S.S5.00, rtt 1251,1252

htț>v/Www.pmbjc
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice Direcția Generală Economică

în acest sens s-a emis Specificația Tehnică pentru "Tramvai cu podea complet coborâtă pe toată lungimea vehiculului”.

Sumele necesare achiziției se vor cuprinde corespunzător în bugetele anuale ale Municipiului București.

Față de cele menționate mai sus, supunem spre dezbatere si aprobare proiectul de Hotărâre privind achiziționarea de către Municipiul București a unui număr de 100 de tramvaie (90 de tramvaie mărime medie din gama de 36 m și 10 tramvaie bisens cu două cabine din gama de 27 m).

DIRECȚIA GENERALA    DIRECȚIA GENERALA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI


HCUMM N H......

Aocxanr. 241^4LISTA

obiectivelor de investiții

cu finanțare integrali sau parțială de Ia buget pe anul 2018

I.    Credile de angajament

II.    Credite bugetare

INS i riUnA (UNITATEA) : Primăria Municipiului București (Bugetul propriu al ordonatorului principal de credite)mu lei

QQ

5 . a.

Q. V

£3

u *

'o

43

8-

Cod indicator

Denumirea obiectivului/

Nrsi data actului de aprobare

Valoare totala

Valoare totala aclualizali

din care:

Prevederi 201

Total

\ din care:

Realizat cumulat la 31.12,2)17

Ramas de

executat

Credite

int/ext

FEN

Buget loca]

1 Transfer

Buget de Sat

0

A

l

2

3

4

5

6

7

8

9

1D

TOTAL, din cure:

1.

1439839032

17.480476355

5.919.149,47

1X120,761,74

6.706.72247

4X27340

1.4113»

6.663.03847

03»

ÎL

14376016,11

17.440.93438

1.269.70647

14.172.10631

1.299.64247

42.2733»

14283»

1.2514S047

4.25I.00

51.02

Autoritari publice si acțiuni externe

L

322.005,00

312.778.00

265.003,00

47.775.00

16.581,00

0,00

0,00

16.581,00

0.00

IL

322.005,00

312.778,00

215556,00

974223»

22.245,00

040

03»

22445,00

0,1»

60.02

Apărare

I.

5.439,00

5.439,00

0,00

5.439,00

5.495,00

03»

0.00

5.495.00

0,00

II.

5439,00

5.4393»

0,00

5439,00

565,00

03»

03»

£65,00

0,00

613)2

Ordine publica si siguranța naționala

t

0,00

0.00

0.00

0,00

107.052,00

0,00

0.00

107 052,00

o.oo

11.

0,00

0,00

03»

03»

66.933,00

0,00

03»

66.9333»

0,0»

65.02

In vata mani

1.

436.373,00

509.114,00

337.7903»

171.324,00

193.036,00

0,00

683.00

192453,00

0,00

IL

4363733»

509.114,00

337.790,00

171324,00

92429,00

0,00

683,00

91446,00

03»

66.02

Sănătate

L

0.00

0.00

0.00

0.00

76456,00

0,00

0,00

76.456,00

O.OC


67.02


Cultura, recreere si religieIL

I.

a

L

II.

I

Ii

I.

II.


0,08

1^35350,47

1310.624,76

0,00

03»

1.683.140.98

1.685.491.98 505.008,90 50540840


0,00

1.749.567.47

1.724340,76

0,00

0,00

2.198.745.24

2.211.60834

505.008,90

505.008,90


0,00 1.070.333,92 944.0583»

0.00

0,00

513.44840

515.2103»

102.247.77

102447.77


0,00

679.233,55

780.782,76

0.00

0,00

1.679.167,44

1.69639834

1.967.724,69

1.967.724,69


7368,00

585.230,00

139.6063»

1.200.00


262.651.00

231.108,00

288.646,87

279.14247


0,00

40-673.00

40.673,00

0,00

0,00

0,00

03»

0,00

03»


0,00

0,00

03»

0,00

0,00

0.00

0,00

272,00

272,00


7.268,00

544.557.00

98.933,00

1.200,00

6003»

262.651,00

226.237,00

288.374,87

27847047


03»

0,00

0,00

0,00

03»

0.00

4355,05 o.oo a,os

mii lei


. Comp. specialitate ; PMB

Cod indicator

z

-- 11,1 -

Denumirea obiectivului

UM

--

Prevederi 2018'

Cant.

t '

P.U,

Total

din care:

Credite ext

FEN

Buget Incal

Tra. cr Bufe’ de

S

/ O

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9


îl.01.02


O Alte cheltuieli de Investiții, din care:

b. Dolari independente


I

II

I

n


0,00

«,00

0.00

0,00


0,00

0,00

0.00


0.00    0,00    2.638.156,00    0.00

0,00    0,00    167.064,00    0,00

0,00    0,00    2.604.902,00    0,00

0,00    0,00    146.435,00    0,00


0,00    2.638. i 56,00    7.00

0,00    167.664.00

0,00    2.604.902.00    •'•00

0,00    146.435,00    ■•'•M


D.T.D.S.C.    84.02.03.02    71.01.02    46    Achiziționare tramvaie HCGMB 395/2016    1.

D.T.D.S.C.    84.02.03.02    71.01.02    47    Achiziționare troleibuze HCGMB 394/2016    L

0.

• •«. |, . ....,• •

D.T.D.S.C.    84.02.03.02    71.01.02    48    Achiziționare    autobaze HCGMB 394/2016    L

-    n.

Achiziționare autobuze electrice HCGMB

D.T.D.S.C.    84.02.03.02    71.01.02    49    630,256/2017    L

n.


71.01.01


c.ClteltuIeli pentru elaborarea studiilor de prefezabilttate, fezabilitate si altor studii aferente obiectivelor de investiții 1

n


Dl


Parcaje supralerane/supraetajate pe

84.02.03.03    71.01.01    50 structura usoarâ 4 locajii-SF+PT+Execuție 1

Q

Parcare zona FLOREASCA, str. Donaieili. nr. 8-10, sector 2 SFt-PT+Executie

84.02.03.03    71.01.01    51    |


DI


Di


Parcaje subterane si supralcranc -consultanta HCGMB nr. 213/2006,

84.02.03.03 71.01.01    52 273/2006.234/2005

Managementul locurilor de parcare de suprafața (on-strect) situate in București -Studii si consultanta - Concesiune

84.02.03.03    71.01.01    53 luciari/PPP


hw

buc

bn~

buc


100

1

100

6

400

10

42


dif.

dif.

dif.

dif.

dif.

dif.

dif.1.660.667,00

16.607,00

236.289,00

14.177.00

607.482,00

15.187.00

100.464,00

100.464.00


1.660.667.00

16.607.00

236.289.00

14.177,00

637.482,00

15.187,00

100.464.00 100.464,00


33-254,00

26.629,60


33.254,00

28.629,00


25.000.00

9.373.00


25.000,00

9.375,00


1-500.00

1.500,00


1.500,00

(.500.00


0.00

3.000.00


9.00

3.000,00


300.00

500.00


500.00

<00,00HOTÂRÂ RE

privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Transport București - R.A. prin schimbarea formei juridice din regie autonomă în societate pe acțiuni cu denumirea

. Societatea de Transport București S.T.B. S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General ai Municipiului București și raportul de specialitate comun ai Direcției Generale Economice nr. 1754/14.02.2018, Direcției Juridic și ai Direcției Generale infrastructură și Servicii Publice - Direcția Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulației nr. 3137/15.02.2017;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 7/21.02.201 raportul Comisiei Patrimoniu nr. 24/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 43/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând seama de prevederile Regulamentului CE 1370/2007 privind seryicjrib* publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor    '

nr. 191/69 șl nr. 1107/70 ale Consiliului European;    \

în conformitate cu prevederile;    \ <

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 107/2016 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport București (R.A.T.B,) prin transformare în societate comercială, elaborat de către Au oritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice

-    Legii nr. 31/1990 privind societățile comercisle, republicată, cu modificările cor ipiețăriie ulterioare;

-    Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr.30/15 97 privind reorganizarea regiilo aulonome, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de țitilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local;

-    Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

-    Ordinului Ministerului Internelor și Reformei în Administrative nr.353/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 92/2007;

-Ordinului Ministrului Transporturilor nr.972/2007 pentru aprobarea Regulamentuiul-cadru pentru efectuarea transportului public local și a caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;

Ținând cont de prevederile art. 10 alin.2 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile

MU Rsgkia ESaabwta nr. 47, cod poțlal 500ț

Toi. 021J205.S5.00 httpwww.pmb.ro
&

V

UKAS

«aesssu

001 ’CGÎ'irORM CU ORIGt^ALUi ’erilor art. 36 alin. (2Uit. al. alin. (3) liLCONSILIUL GENERAL-AVMUNiClPIULUi BUCUREȘTI


HOTĂRĂȘTE:Art. 1 Se aprobă reorganizarea Regiei Autonome de Transport București - R.A. prin schimbarea formei Juridice din regie autonomă în societate pe acțiuni, în următoarele condiții:

7* Acționari:    /    -    .

/    ___,- \ Municipiul București prin Consiliul General a) Municipiului București, cu

/ X/?v?\ / sediul, în București,. Bd.. Regina Eiisabeta nr. 47, sector 5, având Cod de -Identificare Fiscală4267117și

v? y \ < / n/ /} Județul Ilfov prin Consiliul Județean Ilfov, cu sediul în București, str. Gh. \'</' /    ' Mânu nr. 18, sector 1, având Cod de Identificare Fiscală 4192545

\' <■ - /-ț/K Denumirea societății pe acțiuni rezultată prin reorganizarea regiei autonome

va fi "SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI S.T.B. S.A. ’

• Sediul Societății de Transport București S.T.B. S.A. este în România,

Municipiul București, sector 1, Bd. Dinicu Golescu nr. 1.

Art.2 Se aprobă Actul constitutiv al Societății de Transport București S.T.B. S.A. conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Societatea de Transport București S.T.B. S.A. are ca domeniu principal de activitate COD CAEN 493 - alte transporturi terestre de călători, și obiect principal de activitate COD CAEN 4931- transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători. Obiectele secundare de activitate sunt cete prevăzută îri actul constitutiv. '

a activului și pasivului Regiei- Autonoma da


Transport București'R.A., existent la data S.T.B. S.A. la Oficiul National al Registrului


înregistrării Societății de Transport București Comerțului.

public al municipiului București în domeniul :uat în București, Bd. Dinicu Golescu nr. 1, 1.518 mp. și construcție având regim de


Art.5 Se aprobă trecerea din domeniul privat al municipiului București a imobilului si sector 1, compus din teren în suprafață de înălțime S+P+8 cu o suprafața, totala de 6.£}65,22 mp., identificat conform planului de amplasament anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Imobilul teren și construcție situat în București Bd. Dinicu Golescu nr. 1, sector 1 va fi adus ca aport în natură Ia capitalul social ai Societății de Transport București S.T.B.

S.A. de către acționarul majoritar Consiliul General al Municipiului București.

Art.6 (1) Capitalul social inițial ai Societății de Transport București S.T.B. S.A. este de 129200.000 lei, din care: 29.079.351,55 lei aport în natură și 100.120.648,45 lei aport în numerar, împărțit in 1.292.000 acțiuni nominative, în valoare nominală de 100 lei.

(2) Capitalul social este deținut de acționari, după cum urmează:

1. Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București - 129.070.8i lei, din care:-    aport în numerar 99.991.448,45 lei

-    aport in natura 29.079.351,55 lei, compus din:

•    teren în suprafață de 1518 mp cu o valoare de^.063.300 lei stabilită conform raportului de evaluare active corporale bunuri mobile si imobile ale R.A.T.B.

-—întocmit-ia- data de-1^11:2Q17 de către- expert evaluator- AilSEE.VA.R-,

Anexanr.3 care face părte integrantă din prezenta hotărâre;

•    construcție având regim de înălțime S+P+8 cu o suprafață totală de 6865,22 mp. cu o valoare de 21.016.051,55 lei stabilita conform raportului de evaluare active corporale bunuri mobile si imobile ale R.A.T.B. întocmit la data de 16.11.2017 de către expert evaluator A.N.E.V.A.R.

Aportul în numerar si natură adus de către Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București în valoare de 129.070:800 lei este împărțit în 1.290.708 acțiuni nominative, în valoare nominală de 100 lei; reprezentând 99,90 % din-capitalul social și participarea la profit și pierderi;--~ '

2. Județul Ilfov prin Consiliul Județean Ilfov -129.200 lei,- aport în numerar, împărțit în 1292 acțiuni nominative, în valoare nominală de 100 lei, reprezentând 0,10 % din capitalul social și participarea la profit și pierderi.

Art.7 (1) Personalul din cadrul Regiei Autonome de Transport București R.A. se preia și va fi reîncadrat pe aceleași funcții de către Societatea de Transport București

S.T.B. S.A., cu menținerea tuturor drepturilor și obligațiilor avute la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Contractul colectiv de muncă înregistrat la I.T.M. București, sub nr. 129/31.03.2016, cu modificările ulterioare, aplicabil la nivelul Regiei Autonome de Transport București R.A. rămâne în vigoare și va fi aplicabil Ia nivelul Societății de Transport București S.T.B. S.A., pânăJaîncheierea noului contract colectiv de muncă,

potrivit prevederilor legale:    *R’

Art.8 Se aprobă reprezen

Municipiului București în Adilnî SA:. .

-    Catana Claudiu Daniel

-    Ardelean Mircea

-    Artimon Marian

-    Circa Honorius Eward Adrian Membri supleanți:

-    Pavel Marius

-    Sebeșan Mircea Radu

-    Neacșu Lazăr -Chirică Petre

Art.9 Se aprobă componența comisiei de cenzori ai societății, numiți pe o | de 3 ani, după cum urmează:

-    Dobre Elena

-    Vîjiac Costin Claudio

-    Dumitrescu Georgeta

Cenzor supleant:

-    Eremia Cristian

Art.1O Societatea de Transport București S.T.B. S.A. este administrată de către Consiliul de Administrație, format din 7 persoane, respectiv:

-    Cliseru Speranța

■ Mihail-Adrian Sorin-    - f- -z="~    —    ~:rT.    ■■■

-Cieocoiu lonuț Nicolae    ! co.u/'ccd cu

-    Trifan Bogdan Alexandru    J

-PetcuMihai    —s

-    Boiță Petrina    '    /

-    reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice    (J

Art. 11 Se aprobă mandatarea domnului Adrian^oririJvHhail, în calitate de director general al Regiei Autonome Transport București R.Ă^pentru:

• ț îndeplinirea^ tuturor formalităților privitoare, la reorganizarea Regiei . Autonome de Transport București - R.A. în Societatea de Transport

București S.T.B. S.A, și efectuarea mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

Art. 12 Hotărârea C.G.M.B. nr. 250/1997 privind aprobarea Programului de reorganizare și restructurare al Regiei Autonome Transport București R.A. își încetează aplicabilitatea.

Hotărârea C.G.M.B. nr.186/2008 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului București, se modifică în mod corespunzător.

Art. 13 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Regia Autonomă de Transport București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. .

Aceasta hotărâre a fost adoptatăîn^șeijința'Ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22,Q2.20}P;r^-s<i


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


ACT CONSTITUTIV


ss/oai#


MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GEN^RAUALMUNICIPIULUI BUCUREȘTI, persoană juridică română de drept public, cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector

5, având Cod de Identificare Fiscală 4267117, reprezentat prin consilier:................................

Șî

JUDEȚUL ILFOV prin CONSILIUL. JUDEȚEAN ILFOV, persoană juridică română de drept public, cu sediul în București, str. Gh. Mânu nr. 18, sector 1, având Cod de identificare Fiscală 4267117, reprezentat prin consilier:................................

care se angajeaza ca prin repreprentantii sai legali sa constituie Societatea pe acțiuni ce va purta

numele de „SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A.”, rezultațT duu -

X o-

reorganizarea Regiei Autonome de Transport București - R. A. cu rol de operator pentru set locale de transport public.

Art 1 DENUMIREA SOCIETĂȚII


1.1.    Denumirea societății este SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB SA.,’ ' denumire înregistrată la Registrul Comerțului București, conform dovezii privind disponibilitatea jumeS

nr._din data de__.

1.2.    în toate actele și scrisorile emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", sediul social, capitalul social, precum și de numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului și codul unic de înregistrare.

1.3.    Societatea poate stabili ca emblemă o reprezentare grafică care să fie comerciale.


Art 2 FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII2.1.    Societatea SOCIETATEA DE TRANSPOR'TBUeUREȘ']

2.2.    Sorietatrafesfe persoană juridică de drept român constituită cu participare română și își desfășoară activitatea conform prevederilor prezentului Act Constitutiv și în conformitate cu prevederile legale referitoare la societățile comerciale, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor societății astfel cum sunt acestea stabilite prin prezentul Act Constitutiv.

>3. Obligațiile^ociale ale societății sunt garantate cu patrimoniul social.Arh 3 SEDIUL SOCIETĂȚII

3.1.    Sediul societății este în România, Municipiul Bu<ursștvseetor 1, Bd. Dinicu Golescu, nr.l.

3.2.    Societatea va putea înființa sau desființa sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte

acționarilor.

3.3. Sediul societății poate fi mutat, în condițiile legii, în baza hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor.

Art 4 DURATASOdETĂȚII

4.1.    Societatea se constituie pe durată nelimitată, începând cu data înmatriculării în Registrul Comerțului.

5. ."s.ți'V-    '•VJW'-rir/At H-FO* •'«» •«•••«

4.2.    Societatea are personalitate juridică de la data înmatriculării ei în Registrul Comerțului.

Art 5 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

5.1. Domeniul principat de activitate al societății este:


Alte transporturi terestre de călători - cod CAEN 493. p = & ‘    \

Activitatea principală a societății:

\>'A\ >


//

/)'


5.2. Activități'secundare ale societății - cod CAEN: „

2529^ProducpaTde rezervoare, cisterne și containere metalice" ~    r

2660 - Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie 2811 - Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete)

2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat

2892 - Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții

2910 - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier

2920 - Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci 2932 - Fabricarea altor piese și accesorii pentruautovehicule și pentrumotoare^cautovehicule 3020-Fabricarea materialului rulant    / \

3091 - Fabricarea de motociclete    1 \

3099 - Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.    \ A

3101 - Fabricarea de mobilă pentru birouri și mai 3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate și ii 3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere

3311    - Repararea articolelor fabricate din metal

3312    - Repararea mașinilor3313    - Repararea echipamentelor electronice și opo^y^

3314    - Repararea echipamentelor electrice 3317 - Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.

3319    - Repararea altor echipamente

3320    - Iristalareajfiășmilor și echipamentelor industriale


3512    - Transportul energiei electrice |

3513    - Distribuția energiei electrice | COM'ORM CU O’"JCi“.’ALb’


3514    - Comercializarea energiei electricei_____

3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate

3811    - Colectarea deșeurilor nepericuloase

3812    - Colectarea deșeurilor periculoase 3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase -3822 - Tratarea și eliminarea deseurilor periculoase-

3831    - Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

3832    - Recuperarea materialelor reciclabile sortate 3900 - Activități și servicii de decontaminare

4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale    o ;


4211    - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

4212    - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane ' 4213 - Construcția de poduri și tuneluri

4221- Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicaț^'^

4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a    '

4321    - Lucrări de instalații electrice

4322    - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.


4511 - Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)

4519    - Comerț cu alte autovehicule

4520    - întreținerea și repararea autovehiculelor

4531    - Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule


4532    - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule 4643 - Comerț cu ridicata al aparatelorelectrice de uz gospodăresc, al aparatelor deradio televizoarelor

4646    - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice

4647    - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat 4652 - Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații 4671 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate 4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

4719 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

4741    - Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului in magazine specializate


4742    - Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate

4752    - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate

4753    - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate

4759 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnicn.c.a., în magazine specializate


4761    - Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate

4762    - Comerț cu amănunții al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specii 4764 - Comerț cu a&ămintul ar echipamentelor sportive, în magazine specializați
4765 - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate

4776    - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, cometțnu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate

4777    * Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate

4778    - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate “4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine

4781    - Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat

-prin standuri, chioșcuri șl piețe—-—-— -——

4782    - Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe

4789 - Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse 4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet 4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a

4941    - Transporturi rutiere de mărfuri

4942    - Servicii* de mutare 5210 - Depozitări 1 H 5221

5224 - Manipulări

5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată 5590 - Alte servicii de cazare 5610 - Restaurante

5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente 5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.    . - 51<

5811    - Activități de editare a cărților    J

i!


5812    - Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și shhfl^ffz^7;—'

5813- Activități de editare amarelor    "    7

5814-    Activități de editare a revistelor și periodicelor .

5819 -Alte activități de’editare


5829 - Activități de editare a altor produse software

5911    - Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune

5912    - Activități de posț-producție cinematografică, video și de programe de televiziune 5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală 6010 - Activități de difuzare a programelor de radio

6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune 6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu 6120

6130 - Activități de telecomunicații prin satelit 6190 - Alte activități de telecomunicații

Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) ctivități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de caicul lucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

’Mtivități ale portalurilor web

Ihirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închi rîatei'^''-^ c • istrarea imobilelor pe bază de comision sau contract 'ctivități de arhitectură

Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea 20 - Activități de testări și analize tehnice    |

7211 - Cercetare- dezvoltare în biotehnologie

dezvoltare în alte științe naturale și inginerie7220 - Cercetare- dezvoltare în științe sociale și umaniste! "

7311    - Activități ale agențiilor de publicitate

7312    - Servicii de reprezentare media 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehici


7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente per 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a. 7990-Alte servicii de rezervare și asistență turistică...........    ....... —

8010 - Activități de protecție și gardă --------

8020 - Activități de servicii privind sistemele de securizare

8030 - Activități de investigații

8110 - Activități de servicii suport combinate

8129 - Alte activități de curățenie

8532 - învățământ secundar, tehnic sau profesional

8551    - învățământ în domeniul sportiv și recreațional

8552    - învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)

8553    - Școli de conducere (pilotaj)

8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.    x r

8610 - Activități de asistență spitalicească

8621 - Activități de asistență medicală generală    Z v

8622-Activități de asistență medicală specializată

8623 - Activități de asistență stomatologică    12 - (//3 '^    ?

8690 - Alte activități referitoare la sănătatea umană 8710 - Activități ale centrelor de îngrijire medicală

8720 - Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spii 8730 - Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure .

9101 - Activități ale bibliotecilor și arhivelor    ___

9311    - Activități ale bazelor sportive

9312    -Activități ale cluburilor sportive 9319 - Alte activități sportive 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.
9511 - Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

5.3.    Societatea poate desfășura, inclusiv, activități de reclamă, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activităților menționate etc.

5.4.    Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protecție a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.


Art 6 CAPITALUL SOCIAL


/I


6.1. Capitalul social subscris și vărsat al Societății de Transport București STB S.A. este de 129300.000 lei, din care 29.079351,55 lei aport în natură și 100.120.648,45 lei aport în numerar, împărțit în 1.292.000 acțiuni nominative, în valoare nominală de 100 lei.

1.    Municipiul București prin Consiliul General aA&fonicipiului București -129.070.800 lei, din

care 29.079351,55 lei aport în natură    lei aport în numerar, împărțit în 1.290.708

acțiuni nominative, în valoare nominală de 100 lei, reprezentând 99,90 % din capitalul social și participarea la profit și pierderi;

2.    Județul Ilfov prin Consiliul JudețeanHfov -129200 lei, aport în numerar, împărțit în 1292 acțiuni nominative, în valoare nominală de 100 lei, reprezentând 0,10 % din capitalul social și participarea la

profit și pierderi;


î orvroR?: cu ora&mu;

Art 7 MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

7.1.    Capitalul social al societății poate fi majorat, înconfornutâtaxu-prSvederile

dispozițiile prezentului Act Constitutivy mai alea cu respectarea obligației de a a integral public, în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, luațe cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de voț deținute de acționarii

sau reprezentați......    .............    ...................................

7.2.    Majorarea capitalului social poate avea loc prin oricare dintre următoâreleprqcedee:

a)    emisiunea de acțiuni noi sau majorarea valorii nominale a acțiunilotexistșnteîÎKSchimbxil unor noi aporturi în bani și/sau în natură;

b)    încorporărea rezervelor, cu excepția rezervelor legale ale socî$ă|it:0- &

c)    încorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune;


d)prin compensareâunor'creanțe Gcfiidâși exigibile asupraSbcr^^i^ăcțiimijde acesteia.

7.3.    Capitalul social nu va putea fi majorat și nu se vor putea emite noi acțiUniâecâtdupă vărsarea

integrală#.capitalului social inițial subscris sau, după caz, după plata integrală a acțiunilor din' emisiunea precedentă.    ’’

7.4.    în situația unei majorări a capitalului social prin aporturi în bani, noile acțiuni vor fi oferite pentru subscriere mai întâi tuturor acționarilor, proporțional cu cota lor de participare la capitalul social al societății.

7.5.    îu situația în care un acționar hotărăște să nu subscrie sau întârzie să subscrie ori să plătească acțiunile suplimentare în termenul și condițiile stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor, ceilalți acționari vor fi^automaf mdreptățîți lăsubscrie ăcțiuflil^fîesubscrise’proporțioiial'cu acțiunile deținute din capitalul subscris.

7.6.    Acțiunile nesubscrise în termenul și în condițiile stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor care a aprobat majorarea de capital social vor fi anulate.

7.7.    Adunarea Generală a Acționarilor va emite un Act Constitutiv actualizat prin care va confirma majorarea capjțâJjjjuj^dț^pentru toate acțiunile subscrise.

ial prin aporturi în natură va fi efectuată conform legislației în7.9. Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii Adunării generale a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.


Art 8 REDUCEREA CAPITALULUTSOCIAE

8.1. Capitalul social poate fi redus prirKC°'i GnM Cy OrjGiî

a) micșorarea numărului de acțiuni;

c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor.

82. Capitalul social mai poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin:

a)    scutirea totală sau parțială a acționarilor de vărsămintele datorate;

b)    restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social și calculată egal pentru fiecare acțiune;

c)    alte procedee prevăzute de lege.

' 8.3. Reducerea capitalului social'va putea fi făcută numai1 după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

8.4.    Hotărârea va trebui să respecte minimul de capital social, atunci când legea îl fixează, săârate motivele pentru care se face reducerea și procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea el


8.5.    Capitalul social al societății nu poate fi redus dacă această măsură afectează ștabi economică și financiară a societății.

8.6.    Capitalul social poate fi redus potrivit prevederilor legale în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, care să stabilească motivele reducerii și procedura utilizată-pentru implementarea măsurii, cu respectarea capitalului social minim impus de lege.

8.7.    Dacă se constată o pierdere a activului net, capitalul social subscris va trebui reîntregit înainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuirejde-prefifc-


COMrOSM CU £5l£

Art. 9 ACȚIUNILE

9.1. Acțiunile societății sunt nominative, transmisibile și indivizibile, înregistrate în Registrul Acționarilor Societății.

9.2. Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numi Consiliului de Administrație care se păstrează la sediul societății.

9.3. Fiecare acțiune subscrisă, și plătită de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunăw * Generale ale Acționarilor, precum și celelalte drepturi stipulate în prezentul Act Constitutiv.


Art 10 DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI

10.1. Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul Ia un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, drotul de a alege în organele de conducere ale societății, dreptuldea participa la distribi^^pAfitâJuiconform prevederilor prezentului Act Constitutiv și dispozițiilor.’^ , precum și

y/
102. Exercițiul dreptului de vot va fi suspendaLpentru acționarii care ajunse la scadență.

COÂTCm CU OniCik’ALU

10.3. Deținerea de acțiuni implică adeziunedjde.drept la Actul Constii

' 10.47 Drepturile și obligațiile legate deacțiimi le urmeazăpe

altor persoane.

10.5.    Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund numai în ■ limita acțiunilor pe care le dețin în societate.

10.6.    Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.

Art. 11 TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA ACȚIUNILOR

11.1. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite conform dispozițiilor legale în vigoare.

112. Dacă legislația în vigoareladata. transferului acțiunilor societății permite autorităților publice locale să cumpere aceste acțiuni,acțibrianfl-csufe iniențidneăstă să Id’tîSiisfiefe mte^ăOaiipărțial wQ} (.Acționarul Vânzător") este obligat să ofere aceste acțiuni mai întâi celorlalți acționari (.Acționarii £ Ne-Vânzători"), proporțional cu cota-parte de capital social deținută în societate.

112. în termen de cel mult 5 zile de la primirea de către acționarul vânzător a înștiințării de acceptare, acționarul vânzător și acționarul cumpărător vor finaliza transferul acțiunilor vândute, iar acționarul cumpărător va plăti prețul prescris pentru acțiuni îh acest termen, în caz contrar acționarul cumpărător are

prin consemnarea prețului solicitat la dispoziția acționarului vânzător.

11.4. în termen de cel mult-5 zile de la primirea înștiințării de acceptare, acționarii cărora li s-a făcut

oferta de vânzare, vor putea opta pentru cumpătarea acțiunilor oferite prin'comunicare în scris către acționarul ofertant


/ lLS. În sițuatiă^în care rămân acțiuni nevândute, acționarul vânzător va fi liber să ofere aceste acțiuni / o    J-Ajane, la același preț și în aceleași condiții, fără ca prețul pe o acțiune să fie mai mic \ ,/

4^.6z0ride- transferai- acțiunilor- societății- va- fi- aprobat de- Adunarea- Generală-Extraordinară a Z Acționarilor în prezența și cu votul favorabil al Acționarilor ce dețin 100% din capitalul social.

11.7. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor este transmis prin declarația înregistrată în Registrul Acționarilor Societăți^ semnată de Vânzător și de Cumpărător sau do către Mandatarii lor.

Art. 12 ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

122. Adunările Generale sunt ordinare sau extraordinare și se țin, în general, la sediul societății, dacă situația de fapt nu impune stabilirea unui alt loc.

12.3. Adunările Generale vor fi convocate potrivit prezentului Act Constitutiv. Avizul de convocare va fi expediat prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin telefâx, prin scrisoare electronică sau personal, prin luare la cunoștință, fiecăruia dintre acționari. Convocarea trebuie să cuprindă în mod obligatoriu data și locul stabilit pentru Adunarea Generală și ordinea de zi.


12.4.    Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-â.

' COM'ORMCUOntGSff;

12.5.    Prin excepție de la art. 12.4., dacă toate acțiunile societă^rsunt n< nfinative, convocarea poate fi făcută prin scrisoare recomandată sau, prin scrisoare frgFsnrim pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă^ expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societățiij dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar.

12.6.    Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială, fiind compusă din MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI cu un procent de 99,9 % și respectiv JUDEȚUL ILFOV PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV cu un procent de reprezentare de. 0,1 %, aceștia fiind reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor prin mandatari.

12.7.    Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată de Consiliul de Administrație. Acționarii care dețin împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, dacă consideră că anumite probleme sunt importante pentru societate, să ceară președintelui Consiliului de Administrație convocarea unei Adunări Generale.


ea convocării în12.8.    Dacă ordinea de zi conține propuneri de modificare a Actului Constitutiv, convocării

să cuprindă în întregime textul acestor propuneri.    \    \

12.9.    In convocarea pentru prima Adunare generală va fi stabilită ziua și ora pentru ceâ 'de a doua adunare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura. A doua adunare nu se va putea întruni chiar în ziua fixată pentru prima adunare.

12.10.    Acționarii reprezentând totalitatea capitalului social pot, dacă nici unul dintre aceștia nu se opune, să țină o Adunare generală a acționarilor și să adopte orice hotărâre care ține de competența acesteia, fără a mai fi necesară îndeplinirea formalităților pentru convo

de adunări.


/\

/    A) Adunarea Generală Ordinară


I i 12.11. Adunarea generală ordinară se întrunește-cel puțin-Q-dată \ L închiderea exercițiului financiar, și are următoarele atribuții:
anuale, pe baza raportului Q i fixeazadividendele;b)

c)j CONFORM CU OulGiMALL’»..

lorilor societății; a membrilor Consiliului acționari, în baza legislației în


solicită revizuirea și aproba planul de administrare

numește și revocă membrii Consiliului de Ad de Administrație va fi făcută din lista de persoa vigoare;

-d)—aprobă-și-încheie-contractele-de-administrare-ale-administratorilor-societății-și-stabilește, respectiv modifică remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație, în baza

-legislațieHirvigoare;---

e)    aprobă termenii și condițiile contractului încheiat cu Auditorul Financiar;

f)    aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și hotărăște asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar următor,

g)    se pronunță asupra gestiunii Consiliului de Administrație;

h)    deliberează asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de Consiliul de Administrație, cu excepția situației în care aceste hotărâri sunt de competența Adunării Generale Extraordinare;

i)    stabilește remunerațiile suplimentare cuvenite^ administratorilor numiți în comitetele

consultative;încoiifbrniitatecuprevederilelegii^. ... :    _ ..... ......    .'.

j)    stabilește valoarea asigurării pentru răspundere profesională pentru administratori;

k)    hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și ă garanțiilor;

l)    analizează rapoartele Consiliului de Administrație privind stadiul și perspectivele

societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, niyeluLtehnic,.calitatca,.forța.dem.uncă,protecțiajiLediului,relațiLcaclienții;...........

m)    <|iotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor Consiliului de Administrație, a ^- .directorului’ general și a directorilor societății,, a auditorilor’pentru, daune cauzate

si^etății de cStreracaeștiaprin rncalcarea îndatoririlor celerevirr fațădesocietate^

njjb? hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății; V?,5-/âț&azul vacantării unuia sau mai multor posturi de administrator, numește administratori provizorii, până la desemnarea unor noi administratori în conformitate cu prevederile


o,


legale in vigoare;

p) hotărăște asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa.

12.12.    Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale ordinare este necesară prezența acționarilor care- să-dețină-cel- puțin-o-pătrime- din numărul- totaL de- drepturi de-vot Hotărârile^ Adunării Generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate..

12.13.    Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de validitate a ului necesar adoptării hotărârii, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare, poate să


;e asupra problemelor puse pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de cial reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritatea voturilor exprimate, ntru adunările generale ordinare, următoarele documente sunt trimise împreună cu fea: bilanțul și contul de profit și pierderi, raportul Consiliului de Administrație, cenzorilor, proiectul programului de activitate pe anul următor?

a)    aprobă schimbarea formei juridice a societății, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

b)    aprobă mutarea sediului societății;


c)    aprobă schimbarea/ modificarea/ completarea    a

prevederilor legale în vigoare;    —

a sau întregirea lui; iuti, reprezentanțe sau alte


d)    aprobă majorarea capitalului social și condițiile efectuării

e)    înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale^ — asemenea unități fflApersonalitate juridicăi

f)    aprobă majorarea, reducerea său reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni;

g)    aprobă participarea la constituirea de noi societăți sau de asocieri;

h)    aprobă reevaluarea patrimoniului potrivit legii;    ~    -.


i)    aprobă dizolvarea anticipată a societății;    '

j)    aprobă conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă^

k)    aprobă emisiunea de obligațiuni;

l)    aprobă încheierea de acte juridice prin care societatea dobândește, imobile,

m)    schimbă sau constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul său;

n)    oricare altă modificare a Actului Constitutiv, sau oricare altă hot^    u care este cerută

aprobarea Adunării Generale Extraordinare;

12.16 Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

C) Adunarea Generală Ordinară sau Extraordinară este convocată de către Președintele.^. Consiliului-de Administrație al societății, saii de către o persoană anume delegată de cătreacesta și se va putea*desfășuraiâ sediul societății saii în alt loc din țară său străinătate, dupăcuritj: stabilit prin avizul de convocare12.17.    Exercițiul atribuțiilor prevăzule la art 12.15. lit b) c) și f) poate fi delegat Coi Administrație, conform prevederilor art 114 din Legea 31/1990 privind societățile. '

12.18.    în cadrul Adunării Generale Extraordinare, acționarii vor hotărâ asupra proiectelor de investiții aduse la cunoștință acestora de către Consiliul de Administrație și vor decide asupra alocării fondurilor necesare realizării acestora, fie prin majorarea capitalului social, fie prin utilizarea veniturilor societății.

12.19.    Adunarea generală se va convoca ori de câte ori Consiliul de Administrație consideră necesar, precum și la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea indică ordinea de zi și problemele sunt de competența adunării.

12.20.    Adunarea Generală va fi convocată în termen de 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 zile de la data primirii cererii. Avizul de convocare va cuprinde locul, data și ora ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu dej^e^fce^plicită a tuturor problemelor care vpr &Cce obiectul dezbaterilor Adunării Gene

cod, OrJM cu 'jrjciî ’âlu

12.21. în cazul în care Consiliul de Administrație nu

oaoăAdunarea Generală, instanța de la putea autoriza convocarea Adunării


sediul societății, cu citarea Consiliului de Administrație.

Generale de către acționarii care au formulat cererea. Prin aceeași încheiere, instanța aprobă ordinea de zi, stabilește data ținerii adunării generale și, dintre acționari, persoana care o va ■prezida:----—---

1X2?.. înștiințarea ppntni prima adunare generală poate conține și data si ora pentru cea de-a doua adunare pentru cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține din lipsa cvorumului necesar. A doua adunare nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare.

1223.    Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți

acționari reprezentând^ individual sauîmpreună, cel puțin 5% din capitalul social.

. ‘ ' •• *

1224.    Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea ține o Adunare Generală fără a mai fi necesară îndeplinirea formalităților pentru convocarea unei astfel de adunări și să decidă asupra oricăror probleme care sunt de competența Adunării Generale._____ _    __ _ V<?,> ►v-

13.1. Adunarea Generală a Acționarilor, ordinarăsau extraordinară,^ va Președintele Consiliului de Administrație sau, în absența Președintelui, acționarii poF to orice moment pe parcursul adunării, .sâ numească o ahă persoahă dintre ceilalți Ădministratori'§au Acționari care să'

132. Președintele Adunării Generale a Acționarilor va numi, o persoană în calitate de secretar al adunării. Secretarul Adunării Generale a Acționarilor va fi desemnat din cadrul personalului angajat al societății. Secretarul va nota și înregistra acționarii care sunt prezenți sau reprezentați și acționarii care sunt absenți, redactând o listă de prezență. Secretarul va întocmi procesul verbal al ședinței


13-3. Procesul verbal al Adrmării Generale a Acționarilor se semnează de cătrepreședintele și secretarul adunării și va cuprinde deliberările participanților (în rezumat) și hotărârile adoptate.

13.4. Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor trebuie sa conțină mențiuni privind formalitățile de convocare, locul, ora, data ședinței, reprezentanții acționarilor, rezumatul problemelor puse în discuțiă și deciziile luate. Documentele referitoare la acestea, precum și procura specială, dacă este cazul, vor constitui anexe la procesul verbal de ședință.

Acționarilor sunt înregistrate la Registrul Corni

Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor a acestor formalități și,13.6. Conform Legii nr. 31/1990 și Actului Constitutiv, hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor sunt obligatorii pentru toți acționarii, inclusiv pentru aceia care nu au participat la adunare sau care au votat împotriva respectivei hotărâri.


I    CU QrjGitW L

Art 14 EXERCITAREA DREPTULUI LA YQI> ADUNAREA

14.1. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare sunt necesare;

. total de drepturi de vot,-


a)    la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând o pătrime din J

iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate;

b)    la a doua convocare, adunarea ce se va întruni poate să delibereze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a primei adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritatea voturilor exprimate. -

14.2. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare sunt necesare, cu excepția situațiilor în care legea sau prezentul Act Constitutiv prevede altfel:

a)    la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;

b)    la a doua convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/5 (o cmcime/dihm; total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținu^jde /acțiOnarii prezenți sau reprezentați.

14.3. Hotărârile se adoptă prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea metobmor Consiliului de Administrație, pentru revocarea lor si pentru luarea hotărârilor referitoarei la răspunderea.administratorilor.


14.4.    Fiecare acționar este îndreptățit să ia parte la Adunările Generj reprezentant autorizat

14.5.    Acționarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală, acțiunilor pe care le posedă.

14.6.    Membrii Consiliului de Administrație și/sau angajații societății nu pot reprezenta acționarii în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor, sub sancțiunea anulării oricăror astfel de hotărâri adoptate dacă, fără votul acestora, majoritatea necesară pentru adoptarea hotărârii nu ar fi fost întrunită. Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societății, este obligat să se abțină de la deliberările privind acea operațiune. în caz contrar, acționarul este răspunzător de daunele produse societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

14.7. Hotărârile Adunării Generale contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, de către oricare dintre acționarii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat conțra; și au cerut să se insereze aceasta în proceșu^^rfel^Ședmței.    _//—"


Art 15 NUMIREA    !co-0^ CU OrJGîk’ALU

15.1.    Societatea va fi administrată în sistem unitar.de.mi Consilii

15.2.    Consiliul de Administrație este format din 7 persoane, ce își desfășoară puterile împreună,

respectiv:-:--:------    - ■

-PREȘEDINTE"- cetățean român, născut la data dc...;............în............................

domiciliat în......... str................identificat cu CI seria ....... nr.

eliberată la data de ...........de........,CNP....................................

-MEMBRU - cetățean român, născut la data de....................în ,

domiciliat! n..:.;...... .str............, identificat cu CI seriau,4^nr


eliberată la dâfâ de.


.;..;7de;.


-MEMBRU - cetățean român, născut la data de..... d omici 1 ia t înl;. ... str, identificai cu CI seriâ^iji^.!.    ...

eliberată la data de.............de......... CNP....................

-MEMBRU - cetățean român, născut la data de....................în.......................

domiciliat în............str............. identificat cu CI seria... ...nr

eliberată la data de.............de......... CNP ..........................

-MEMBRU - cetățean român, născut la data de... .................m. ...,...........

domiciliat în............ str...identificat cu CI seria..

.eliberată la data de.............de........ . , CNP................

-MEMBRU - cetățean român; născut la data de:


domiciliat în............str............. identificat

eliberată la data de.............de......... CNP

15.3.    La înființare, Consiliul de Administrație este mandatat pentru o perioadă de 2 (doi) ani. Ulterior, mandatul administratorilor este de 4 am.

15.4.    Membrii Consiliului de Administrație pot fi revocați sau înlocuiri oricând de Adunarea

Generală Or<£^ăâ^^onaril6fs6cfetății.“.....    .....................

15.5.    Când un post din Consiliul de Administrație devine vacant, Adunarea Generală ară a acționarilor alege un nou administrator pentru ocuparea postului vacant Durata

care este ales noul administrator, pentru a ocupa postul vacant, va fi egală cu perioada care a ână la expirarea mandatului predecesorului său.


Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație va fi formată din administratori ^^puc^Tg^ecutivi, respectiv din persoane care nu au fost numiți directori.

15.7. Cel puțin unul dintre administratori trebuie să fie independent, în sensul dispozițiilor ^societăților comerciale.15.8.    Consiliul de Administrație are obligația de a crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor și personalului, sau cu nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta consiliului în mod regulat rapoarte asupra activității lor.

15.9.    Cel puțin un membru al fiecărui comitet trebuie să fie administrator neexecutiv

independent Comitetul de audit și cel de remunerare sunt formate numai din administratori

neexecutivi. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

15.10.    Administratorii pot fi reprezentați la ședințele Consiliului de Administrație numai de către alți administratori cu condiția ca uri admîristrator să reprezinte doar un singur membru sd'(Consiliului de Administrație, iar o astfel de reprezentare să aibă loc în baza unei procuri special scop.


15.11.    Sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de Adminis(rați&șî^Directc persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiuni frauduloasă, abuz dc încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sauluare de mită, precum și alte infracțiuni sau incompatibilități prevăzute de lege cu privire la societățile comerciale.


15.12.    Remunerația membrilor Consiliului de Administrațiez^ste-'    Sîfită de Adunarea

Generală a Acționarilor.

CONFORM CU ordGiMALUl

15.13.    Consiliul de Administrație va fi condus de un preș

15.14.    în relațiile cu terții, societatea este reprezentată dețPreșe<fintele Consiliului de Administrație, acesta fiind singurul abilitat să semneze actele ce angajează societatea față de terți.

15.15 Președintele Consiliului de Administrație și ceilalți administratori sunt obligați să pună la dispoziția acționarilor și comisiei dc cenzori, la :ererea acestora, toate documentele etății.    vuui'vrtU v J    i


Art 16 EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT ÎN CONSILIUL DE AD

16.1.    Consiliul de Administrație se întrunește lunar, la convocarea Președintelui,

16.2.    Consiliul de Administrație se reunește în ziua, la ora și locul indicat în ala sediul societății sau în alt loc din țară sau străinătate.

16.3.    Consiliul de Administrație poate fi convocat și la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membrii săi ori a directorului general.16.5. Avizul de convocare va fi expediat prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin telefax, prin scrisoare electronică sau personal, prin luare la cunoștință, fiecăruia dintre membrii consiliului și fiecăruia dintre cenzori cu cel puțin 10 zile înainte de data fixată pentru reuniune. în caz de urgență, termenul de convocare poate n scurtat la minim 5 rile.-AșztiCde'Cdri^riâie va conține

lfi.fi. Consiliul de Administrație poate decide în prezența tutyn^p^nbrilor săi fără reșpectarea formalităților de convocare. Ședința Consiliului de Administrarese poate desfășura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toți Administratorii sunt prezenți șimrăuobiecții cu privire la ordinea de zi sau la ședința propriu-zisă.

16.7. Fiecare administrator va avea un vot în Consiliul de Administrație. Consiliul lucrează valabil în prezența majorității membrilor săi prezenți personal sau prin împuterniciți și decide cu votul favorabil al majorității celor prezenți? în cazul unui număr egal de voturi sau de balotaj în Consiliul de Administrație, votul Președintelui va fi decisiv.

16.8; Consiliul de-Admiriistrație-poate lua decizii valabile și prin corespondență dacă se respectă condițiile de majoritate prevăzute în primul aliniat, respectiv pentru ca deciziile Consiliului de Administrație să fie valabile^ este necesară participarea (prezența fizică sau prin telefon, etc.) a cel puțin jumătate plus unu din numărul Administratorilor, iar decizia va fi adoptată cu votul majorității

16.9. Dezbaterile Consiliului de Administrație se desfășoară oricând este necesar, conform ordinii de ziștsuntconsemiiateînprocesulyerbal al adunării, inclus într-un registru sigilat și parafat de Președinte.

.16.10. La fiecare ședință se. va întocmi-un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, orauiea a&ffieranlî8nroî^^lnaîepiamarante_votun~î^^

este semnat de persoana care a prezidat întrunirea Consiliului de Administrație și de administratorii prezenți sau de către cel puțin un alt administrator.


K O

16.12. Consiliul de Administrație poate delega unuia sau m^^uultpr membrii ai săi unele împuterniciri

----------- X '•


$0-

4


pe probleme limitate și poate, de asemenea, rec^^îaspeaălȘi'pentfuexpertizareăanximitor probleme-

7 ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚI

iul de Administrație are puteri depline cu privnăiarconducerea și administrarea Societății, cu limitelor stabilite prin Actul Constitutiv și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiin^de sa.

insiliul de Administrație are următoarele atribuții: Cu v;.; o’f•? :;
a) stabileșteordinea de zi pentru Adunarea Generală;

aprobă Regulanientul Intern, Regulamentul de Organhareși Funcționare șfCodul deEtii
c)    stabilește liniile generale de conducere ale societății, pe termen lung și mediu;

d)    stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;

e)    aprobă actele de achiziție și de dispoa^rprivitoararlarbrevetej^ărci^drepturi de autor și know-

how;    ohm cu oncifw

f)    aprobă organigrama societății;    ———_______

g)    numește și revocă Directorul General și Directorii, îri cojribrmitatj/cu prevederile legale în

vigoare; -    —    ■ ■    -

i)    aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului societății;

j)    conferă procuri de reprezentare a societății;

k)    decide chemarea în justiție, în numele societății și se constituie ca parte atât în feța instanțelor judecătorești cât și în feța curților de arbitraj, în caz de litigii;

l)    prezintă anual Adunării Generale, a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum, și proiectul programului de activitate; al strategiei și al bugetului pc anul următor; pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anulunnător,

m)    avizează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli pe caro îl supune aprobării Adunării

Generale a Acționarilor;

n)    analizează și aprobă rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul anual de venituri și cheltuieli pe baza balanței de verificare și aprobă măsurile pentru desfășurarea activității în condiții care să asigure echilibrul bugetului anual de venituri și cheltuieli;

o)    convoacă Adunările Generale ale acționarilor în condițiile Actului Constitutiv ori de câte ori este nevoie;

p)    propune înființarea și desființarea de sucursale, birouri sau agenții ale societății, în Românja san în/

străinătate; .    •.... .    .....    •---O


r)    avizează vânzarea sau achiziționarea de imobile, .sau aprobă închirierea acestora, în

s)    reprezintă societatea în raporturile cu terții și cu directorul general al societății

Consiliului de Administrație;

ș) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor și execută hotărăiileiuarede , aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv;    ' •'•--4........ -Z

t)    avizează situațiile financiare anuale pe care le înaintează spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;

ț) aprobă sau propune spre aprobare investițiile care urmează să se realizeze de către societate în condițiile legilor în vigoare;


u)    supraveghează activitatea directorilor executivi prin solicitarea de informări pe probleme specifice, propune introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății potri

v)    decide asupra oricăror alte probleme care prin hnportmțaJnr pnt influenta poziti comercială sau politica societății, sau care sunt date în competența sa de către A

acționarilor, dar fără depășirea prevederilor legale în materid.

--------

Y / 17.3. Președintele și ceilalți membri ai Consiliului de Administrație răspund indivj caz fată de societate, pentru prejudiciile rezultate din i administrarea societății. în astfel de situații ei vor putea fi
plidar după greșeli îri Adunării Gene17.4. Admiijistratorii vor răspunde solidar cu predecesoi neregulile comise de aceștia, nu le-au adus la cunoștința A

17.5. Răspunderea pentru actele sau omisiunile administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziției lor în registrul deciziilor Consiliului de Administrație și au informat în scris Auditorul Financiar cu privire la astfel de acte sau omisiuni.

17.6. Administratorul, care are beneficii sau avantaje directe sau Indirecte care sunt contrare intereselor Societății, va trebui să îi informeze pe ceilalți administratori și pe Auditorul Financiar cu privire la aceasta și nu trebuie să participe la nici o deliberare cu privire la problema respectivă. Aceeași obligație le incumbă administratorilor și în cazul în care știu că soțul/soția lor ori rude sau afini ai lor până la gradul patru au interese într-o anumită operațiune. în cazul nerespectării prevederilor prezentului articol, administratorul va fi ținut răspunzător de daunele produse societății.

17.7. Administratorii pierd aceasta Calitate și prim

b)    declararea ca incapabili;

c)    lipsa nemotivată de la ședințele Consiliului de Adiiriiustrați&^pderi^huri succesiv.

Art. 18 Directorii

18.1.    Director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății. Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea normelor prezentei legi cu privire la directorii societății pe acțiuni.

18.2.    Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele

Actul Constitutiv Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.

18.3. Consiliul de Administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa Consiliul de Administrație asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

18.4. Consiliul de Administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, pe unul dintre ei director general, îu condițiile legii.


«ii pot fi numiți dintre membrii Consiliului de Administrație sau din afara Consiliului de cazul societăților pe acțiuni ale căror-situații financiare anuale fac obiectul unei obligații dc auditare financiară, delegarea conducerii societății în conformitate cu art.


18.7. în înțelesul prezentului Act Constitutiv, director al sdcibfeții pe acțiuni ești ?ană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății în confo:18.8.Modul de organizare a activității directoril^rpoate’fTstabilitpri^^tgLGonstitutiv sau prin decizie a Consiliului de Administrație.* ... î COUror;?." CU orUGiiJAÎ

L________

18.9 Consiliul de Administrație este însărcinat cu supravegherea a£tiVîtățiî/directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa Consiliul de Administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

18.10.    Directorii pot fi revocați oricând de către Consiliul de Administrație, în condițiile legii.

18.11.    Directorul general va avea în principiu următoarele atribuții, dar fără a se limita la acestea:

a.    reprezintă societatea în, relațiile cu terții și are puteri de decizie în ceea ce privește operațiunile curente ale societății; -

b.    propune Consiliului de Administrație strategia și politica comercială și de dezvoltare a

c.    propune Consiliului de Administrație structura organizatorică a societății, numărul de posturi, precum și normativele de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

d.    negociază și semnează Contractul Colectiv de Muncă la nivel de societate în baza mandatului specific acordat de Consiliul de Administrație;

e.    rezolvă orice problemă încredințată de Consiliul de Administrație al societății^v^A---. '

CONTROLUL SOCIETĂȚII .    î

Art 19 Verificarea evidenței contabile și a bilanțului contabil


19.1    Societatea va organiza anual o revizie contabilă a registrelor și a planurilor de conturi și va; înainta fiecărei părți un raport al reviziei-la încheierea acesteia. Societatea vă înregistra toate operațiunile financiare în registre ce vor fi întocmite în acest scop, conform legii.

19.2    Asemenea registre și documente contabile vor fi puse la dispoziția acționarilor sau a reprezentanților lor autorizați, ori de câte ori aceștia le cer pentru verificare.

Art 20 Cenzorii

20.1.    Gestiunea societății este controlată de trei cenzori.

20.2.    Prima comisie de cenzori a societății este formată din:

-...........................cetățean român, născut la data de..............cu domidliuLîfi....’..\>M....,

str....................identificat cu CI seria........nr................eliberată la data deC.....>x^L.de ca

...................,CNP.............................

de.......................cu domiciliul

CI seria.........nr.................eliberată la data
-..........................cetățean român, născut la data de.......................cu domiciliul

în........................str................... identificat cu CI seria.........nr. ................eliberată la data

de.......................de către...................CNP...................

_____Cenzor supleant:

cetățean român, născut la data de .................... cu domiciliul în.str...............................identificat cu CI sena

către.................. CNP...................... r

20.3.    Primii cenzori sunt numiți pe o perioadă de Î~(treî) suspendați prin hotărârea Adunării Generale.

20.4.    Comisia de cenzori are următoarele îndatoriri:a)    să supravegheze gestiuneașocietății; ............

întocmite-șr îh


b)    să verificedăcă bilanțul contabil și contul de concordanță cu regiștrele;

c)    să verifice dacă registrele societății simt corect ținute;

d)    să verifice ■ dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilanțului contabil;

e)    să informeze Adunarea Generală asupra rezultatelor examinărilor;

f)    face propuneri Adunării Generale cu privire la reducerea capitalului social înregistrat sau

Iar- sehimbarea- Actului Constitutivr aL obiectuluL de_ acti.YitateL_aL societății, repartizarea beneficiilor, printr-un raport amănunțit Adunarea Generală nu vă putea aproba bilanțul contabil

și contul de profit și pierderi dacă acestea nu sunt însoțite de raportul cenzorilor;

... • • • «-.‘u-.w-r.AL ... • ; x aj    i :    t~*.■.ii**!    ‘ ‘it

valorilor ce sunt proprietatea societății sau aii fost primite în gaj, cauțiune sau depozit;

h)    prin decizia a cel puțin doi cenzori să convoace Adunarea ordinară sau extraordinară ori de câte ori constată situații deosebite care necesită soluționarea urgentă și când aceasta nu a fost convocată de către administrator;

i)    să ia parte la Adunările ordinare și extraordinare, putând face să se insereze în ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare;

j)    să const ateregulat depunerea garanțieLdinparteaadministratorilor;__________...._______

k)    să vegheze ca dispozițiile legii și ale Actului Constitutiv să fie îndeplinite de administrator ori.orii vor aduce la cunoștința administratorilor neregulile în administrație și încălc legale și ale prevederilor Actului Constitutiv pe care le constate, iar în c ite le vor aduce la cunoștință Adunării Generale, orii au dreptul să obțină în fiecare lună de lapdnrinistrator-o-situație*^espre mers

j CON.-ORM cu O-JCife

20.8. Este interzis cenzorilor să comunice.acționarilor în pi operațiunile societății, constatate cu ocazia exercitării mapdi 'tor.

erților, date referitoare la


20.9. Pentru îndeplinirea atribuțiilor lor cenzorii vor delibera împreună, dar în caz de neînțelegere vor putea face rapoarte separate care vor trebui prezentate adunării generale. Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberările lor, precum si constatările făcute in exercițiul mandatului lor.

20.10,    Cenzorii sunt remunerați-ou o-îndemnizațic fixă-determinatăde AflimamalfeaHnilă- ,,    :

20.11.    Nu pot fi cenzori, iar dacă au fost aleși, decad din mandatul lor:

a)    rudele sau afinii până la gradul al patrulea inclusiv sau soții administratorilor;

b)    persoanele care primesc, sub orice formă; pentru alte funcții decât cea de censor, un salariu sau o remunerație de la administratori sau de la societate;

c)    persoanele cărora le este interzisă fhncția de administrator.

4b


20.12. Revocarea cenzorilor se va putea face numai de Adunarea Generală, cu votul certit la^ ,

Adunările extraordinare.


- î-    - ’V \


ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art 21 EXERCIȚIUL ECONOMIC FINANCIAR    «

21.1. Exercițiul economic financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an, cu excepția primului exercițiu care începe la data constituirii societății și se termină la sfârșitul aceluiași an.

21.2.    în fiecare an societatea trebuie să-și elaboreze bilanțul contabil, contul de profit și pierderi și să țină un registru al activităților sale economico-finandare, potrivit legilor române în vigoare în această materie.

21.3.    Bilanțul anual și contul de profit și piefderi vor fi publicate în Monitorul Ofidal imediat după aprobarea lor de către Adunarea Generală a Acționarilor.

21.4.    Contabilitatea și evidențele contabile se țin în moneda națională. Contabilitatea operațiunilor efectuate în valută se ține în moneda națională cât și în valută.

21.5.    în vederea desfășurării activității, societatea trebu|e~Stținănnnătoarel&Ti

■    Registrele contabile prevăzute de lege;    CJ C.

■    Registrul acționarilor;    L~-

■    Registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administra Registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale;

Registrul deliberărilor și const^riî^^c^ate de către Auditorul Financi Registrul obligațiunilor, în gjOe^ffiisnin# dkobligațiuni;


21.6. Situațiile financiare ale Societății vor fiaudîtâtelKuEWitor Financiar, numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație. Auditorul Financiar își va desfășura activitatea potrivit Standardelor Internaționale de


■da-andit intern în concordanța cu prevederile legale aplicabile. Auditorul Financiar are obligația să informeze Consiliul de Administrație și, în cazuri grave, Adunarea Generală Extraordinară, despre orice neregularitate constatată în administrarea Societății.

Art. 22 CALCULUL ȘI REPARTIZAREA BENEFICIILOR —    --

2^.1. Beneficiile societății se stabilesc în baza bilanțului aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor. Din beneficii se pot constitui fonduri destinate investițiilor, modernizării, cercetării și dezvoltării^ prectmî și-pentru alte-destinații stabilife; de. către Adunarea Generală după constituirea fondurilor obligatorii conform legii.


,0 "\


22.2. Condițiile participării la beneficii simt stabilite de Adunarea Generală pentru fiecare exercițiu financiar.


„    ' .t-'- •> “î, \

22.3. Repartizarea beneficiilor și suportarea pierderilor de\ ^âtt^a^pnan se/va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris.    **


ST,

A L


22.4. Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de societate; în cel muIt â^ltSu de la aprobarea bilanțului de către Adunarea Generală a acționarilor, dacă Adunarea Generală nu a stabilit altfel.


Art 23 FINANȚAREA

23.1. Fondurile necesare finanțării societății, în plus față de capitalul inițial, vor fi, în principal, procurate pe răspunderea deplină a societății. Totuși, în cazul în care societatea nu are asigurate astfel de fondun și acționam au căzut m prealabil de acord in sens, ei vor coopera solidar pentru obținerea fondurilor deficitare respective, în proporție cu acțiunile pe

uTsocietate.'    .....

£ PERSONALUL SOCIETĂȚIIbrii Consiliului de Administrație și membrii Comisiei ea Generală a Acționarilor.malul de execuție este numit de către Directorul GenerătăT societății.

^u/jjg^ersonalul este, angajat în funcție de organigrama de organizare, individualede inuncă înregistrate la organele competente ale statului.or se va stabili în conformitate<uiegislația în vigi


Art. 25 AMORTIZAREA FONDURILOR FIXE

25.1. Consiliul de Administrație stabilește modul de amortizare a fondurilor: SCHIMBAREA formei juridice, dizolvarea și lichidarea societății

Art 26 SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE A SOCIETĂȚII

26.1 Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate sau va putea fuziona cu alte societăți prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor, cazuri în care se vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare prevăzute de lege.

Art 27 DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOOETĂȚn

27.1 Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

a)    imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății;

b)    declararea nulității societății;

c)    hotărârea'Adunării Generale a Acționarilor;

d)    falimentul societății;


e)    hotărârea Tribunalului, la cererea oricărui acționar, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave între acționari, care împiedică funcționarea societății.

27.2    Dizolvarea societății va fi înregistrată la Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

27.3    Lichidarea societății se face de către unul sau mai mulți lichidatori numiți de Adunarea Genefaîăâ Acționărilor.

27.4    Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice.

27.5    Lichidatorii au aceeași răspundere ca și administratorii.

27.6    După preluarea funcției, lichidatorii sunt obligați ca împreună cu administratorul societății să facă un inventar și să încheie un bilanț care să constate situația exactă a activului și pasivului societății.

27.7    Lichidatorii obligați să primească și să păstreze bunurile și înscrisurile societății încredințate de Directorul General și să țină un registru cu toate operațiunile lichidării în ordine cronologică.


27.8 Lichidatorii pot apărea în fața instanțelor judi creditorii societății.


27.9    Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.

27.10    Lichidatorii vor anunța creditorii societății printr-i pretențiile într-o perioadă de timp determinată, creditorii special, solicitându-se precizarea pretențiilor.

•4 I *

27.11    Lichidatorii îndeplinind operațiile care nu sunt necesare pentru lichidare sunt responsabili personal și împreună pentru îndeplinirea acestor obligațiuni.

27.12    După terminarea lichidării, lichidatorii vor întocmi bilanțul contabil, arătând partea ce se cuvin fiecărei acțiuni din repartizarea activului societății și le vor înainta spre aprobare Adunăm Generale a Acționarilor. Când bilanțul contabil a fost aprobat; lichidatorii sunt considerați a fi eliberați de obligațiile lor de către societate. De asemenea, ei vor cere radierea societății din Registrul Comerțului,


LITIGII, ÎNȘ Art 28 LITIGII

\ G/fXX"’ \ X’/.'X


•A /


28.1- Litfgjiie dihtre acționari în legătură cu interpretarea și îndeplinirea prezentului' Act. Constitutiv precum și cu privire la relațiile lor cu terțe părți vor.fi soluționate potrivit dreptului comun, legea aplicabilă fiind legea română.

Alt 29 DISPOZIȚII BINALE

29.1.    Orice litigiu rezultând din sau referitor la prezentul Act Constitutiv, ori la încălcare&prezentului

Act Constitutiv va fi soluționat de instanțele judecătorești competente.    ;    '

29.2.    Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la

societățile comerciale și alte-prevederi legaleîn vigoare-/.    .........

29.3.    Bunurile mobile și imobile dobândite după constituirea societății devin proprietatea acesteia.

29.4.    Prezentul Act Constitutiv intră în vigoare la data încheierii tuturor formalităților și a efectuării tuturor actelor prevăzute de lege pentru constituirea societății comerciale.


29.5.    Prezentul Act Constitutiv a fost semnat astazi la sediul societății, în 5(cinci) exemplare.

ACȚIONARII:________________________

1. MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTIMUNICIPIUL BUCUREȘTI UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA: COD SIRUTA: 179141

ADRESA'CORPUtUVBE PROPRIETATE: BD.DINICU GOLESCU. NR.1 Nr.cadqstral al corpului da proprietate .

1 REZUMATUL LUCRĂRH

Prezentul raport estimează valoarea Justă a activelor corporale de natura terenurilor, consiructiilor șl bunuri mobile câ aflate în patrimoniul șl administrarea REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCUREȘTI.------------


Data evaluării: 16.11.2017

Curs valutar de referință BNR la data evaluării: 4.


VALORILE ESTIMATE NU INCLUD TVA.

Valorile juste estimate sunt:


Active corporaleTeren domeniu public

Teren domeniu privat

ConstrucM civile sl industrial»

Construcții speciale Infrastructura /fora teren).

TOTA1 BUNURI IMOBIU
9so.022.700 tei

5.332.100 lei

UI.02ZJU Zel

313.288.283 Zel

i.w.i«s.S9r w


TOTAt BUNURI MOBILI


82S.384.97S MValorile pe fiecare activ sunt prezentate în anexele nr. 4.1 „ 4.2., 4.3 cu alocarea valorilor. Anexa 4.4. cuprinde - INVENTARUL BUNUI IILOR CE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBUC AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI AFLATE IN AdMINÎSTRÎA^^ '&£&$ AUTONOME DE TRANSPORT BUCUREȘTI

Expert Evaluator

Membru Titular A.N.E.V.A.R.. ec. Andronlu luIlan-Cos


Jfl'
Anexa 41.-Aloacm - Teren,ri_UU


Valoare Justa propusa de evaluator^Sfr. PltarM&nr. 2-4, sector 1 ,.

1.219.00

. PV.. ■

___6273DOOJtON--

Cat Domhnnft nr US mutre I---

Str. Atelierului rr, 23-23, sector 1

2.349.00"

1.619.00

mp

mp

9.704.100 RON

SdSOaOOOftON

Slr. Mexic nr. 19. secta I

33.430,00

mp

184304)00 RON

Bd. Bucurați! Noi nr. 42. secta 1

30373,00

mp

23930.900 RON

Bd Nlcoloe Tltulescu nr. 177, secta 1

498.00

mp

802000 RON

Str. Barbu lâutaru nr. A secta 1

875,00

mp

1.409.600 RON

Str. Aviator StâQseanurr. & sector 1

29Z4S

mp

470.900 RON

Sd. Mârâțtfnr. SO, sector 1

9.344,40

mp

13.052200 RON

Sai ăucurețtt-PIctețtl rr. 41, sector 1

381.00

mp

325.100 RON

Str. Căpriorilor nr. 2-4, sectar 1 -

_ ia773,00

mp

9.199.100 EON

Sd EIBcfrontelnr. 1-3, sector 2

60200

mp

969.600 RON

Sd DlmlMe Pompei nr. A sector 2

942,00

mp

804300 ROfc

Sd Carat nr. 29, secta 2

308.00

mp

1.634000 RON

$oi Pipera nr. 53 sector 2

33.470.00

mp

45.650000 RON

$oi Colentlna rr. 374 sector 2

33.122,00

mp

24034300 RON .

Slr. 1anyBulandranr.Zsecta2

IAI774J0

mp

21.223.700 RON

Bd Lacul Tei nr. I2A sector 2

686.00

mp

1.104.900 RON

Slr. Ramuri Tel rr. 22, sectar!

1.830.00

mp

2.980300 RON

Slr. Donttet» nr. 8-10. sector2

t9.SB0.00

mp

20.622400 RON

Str. Dr. Grozăviei rr. 2-8. sector 2

9338537

mp

93-367000 RON

\ Slr. Dr. Grozăviei nr. 2-4 sector 2

4.013.00

mp

4224700 RON

\lnlr. Munci rr. IA secta3

658.00

mp

8IA400 RON

' Slr. MaxknlIanPoppernr. 2-6, secta 3

1.82300

mp

4694200 RON -

,/ Slr. Cam» Ressu nr. 376 sector 3-

IJ38O0

mp-

1.483000 RON

8d Cam» Ressu rr. 7, sector 3

1.83720

mp

2276.900 RON

Str. Trapezului nr. 4, sector 3

1103600

mo

9A2LSOCLSOtA-


itA, +iunjfa|f« Bedrica Afelerulul Depou Victoria+Sectfa Un»-Baza I Depou București Mol. Substafle electrica + Secția Uni - Baza 4 AIA -LT.P. Service Tltulescu Substatle Electrica GrMto Substafle Bedrica Mobila Averescu laminai Multimodal p-ta Presei Ubera sl Substafle Electrica''' Cabina Cap Urle

Autobaia Nordului Sl Substafle Bedrica SubstaftoEleelrfcoColenflntf ’ ''• Substafle Electrica Pipera

Subsidiu Electrica Republici Autobaza Pipera

Depou Colentlna S Substafle Electrica

Dapou Vatra Luminoasa st Substafle Electrica

Sediu Capete Uni

Centrul De Calcul

Autobaza Flaraaica

Uzina De ReparatiLSarvIclul Managementul CalIfatlI.ServIțluî \ Aprovizionare Depozite '

Centrul de Srmatate Substafle Bedrica Titan Substafle Electrica Troian Substatle Electrica N. Grlgatescu Substafle Electrica Ortstar Asociația Sportiva


-1*

T3 16 17

78

79 no TII

712

713

14 >3


723

724

725

726

727

728

729 SQ
Camples Titan (Auto baza. Depou. Fatmae Profesionala. Poligon Auto. ApravUanan Oepoztte, Revizie Tehnica. Substafle Electrica. ' Secția Un!-Bata2)

Substatle Electrica Șotban Vodă lilistafl» Electrica Progresul


138

739

140

T4I

742

143

T44

T4S

746

147

148 749 rso rSI 52


Sucita Un» + Serviciu/ Control ServfclulVonza»

Teren Serban Vodo

Platforma Giurgiului Depou, Substafle Electrica. Secția RES (Atelier întreținere Petele de Contact)

Autobaza Obregla Depou Bercehl

Substafle Electrica 13 Septembrie

Autobaze Ferentari


Cat Outtețtt rr. 134, sectar 3

Bd Theodor PaKadp nr. 64. sectar 3

CaL Serban VodO nr. 226. sector 4 Sos. Giurgiului nr. 113-1 IA sectar 4 Soi Giurgiului nr. 164, sector 4 CaL Serbat Voclâ nr. 164-168. sector 4 Cal Serban Vodă nr. I76usedaț’^-?f» Str. Acflun! nr. 52-54,: acta,


Bd AlexonOhi Obreglo nr. 2-10.

Str. Emi Raeovffâ nr. 7. sectar 4 Cale 13 Septembrie nr. 229, secta 5 Str. laeob Andrei nr. 30, se/lor 5


Complex Alexandri» / fautobaza, depou* Seelfa £Mf?8azo    S°a Alexandriei nr. 1504 sector 5

Terminal Multlmodal 3 Substafle Electrica A^fan&&’    Alexandriei rr, ISO A. sectar 5


• Substafle Electrica C blrlglu Substafle Electrica Dr-umul Taberei Substafle Electrica CțSrbcenl Substafle Electrica Gl/ulem Substafle Electrica M ylltad I PbtformaValeadtiAtul Iu Autobaza Militari SI S suastatieSlectrica Depou Troleibuze Buforenl
RMCU ORIGINALUL

ÎUrW1493404

mp

2A460.900RON

16334800

mp

119.991.300 RON

98340

mp

1221.100 RON

81200

mp

797.400 RON

1.745.00

mp

1213200 RON

mp

2114200 RON

mp

334.800 RON

mp

44695.900 RON14.734.600 ROM 29.346.900 ROM 2.58480ORCW 24384300 ROM 62251.500 ROM 4.053.00 RON Z3&WN0N J^ZâOORON '.l24J0pRdN


TSS Depoul MUtari

TS4 Sutxtafle Electtca GrozâvejH

TSS Terminal Muttfmodal Ghencea sl Substafie Electrica TSS Subttafle Electrica SOzaae T57 SuMatle Electrica aurel TSS Substatle Electrica 8rajov

TOTAlOOMBilUiniUK


fld PrecaMrr. 19-21. seclorâ Bd Vasia Miearr. 2 M. sectar 6 Bd Ghenceo nr. 431 sectar 4 Sta Gheorghe Caranda nr. 3A. seclorâ Șos. VttuHrr.80. sectar â Slr.Brasmnr. 14 A. seclorâ


32.878.00

mp

28.049.800 EON

231.30

mp

286600 SON

11.30508

mp— -

.    ___ 9.651.600 SON

219,55

mp

311000 EON

144.00

mp

141.200 EON

160.00

mp

157.000 EON

904.847.54

930.022.700 RON


OOMfNIUtPWVAT

TSS Sediul Central RAIB TS9 Arhiva Alexandria T40 Teren

TOTAl DOMENIU! EEIVAT

Total Teren


sfrVtgltunr. .sectari sosAlexanaWelnr. 1S2 fi sectar 5 sos Alexandriei nr. IJZ sectar S


848.15

477,50

33605

1.441.70


mp

mp

mp4.505100 SON 468.600 SON 358.400 SON

5.332.100 EON

9SSJ54.800EON


- 3» IJA

394    _ 100.

395    1*07. 394* ÎA7.*

wZ ’î-**

398~ Vi7.wBavqjwfl Z - - .

" «aâvot io mc. ...    ......

7EZHVOÂREfleroNiM:qPeaTE^BNGRO,ME_

rezervor Z Z Z -* ... - -

"RSSNOft RE®<nE3« PLUVIALE _ „

'^g65Mtâ*coMausnM.ucti^ ~ -

GARAJAUT^SBBAMVOOA ......

*ciÂiXRE^CÂMNA PORTAR0W OgARIE ‘ CLAOKEWOGWHCiîSM w. -    . ..    .

AWW CtAOWE ACM 261X3? NPG1URGW1 OU ..    .    . —

MROUWSWOCAÎ . ..

GHBKTÂ PORTA»SI PAZNIC

GHERETA PORTAR SI PAZNIC gh«eta'p«wiresipaza CLĂDI» MAG. WCTO«A.DEP.CfNTRAl i M.V CUpKEMROURI Ș ARHIVA ALOC GAlAîlCQW f+8...


01.111975 0I4I4994Z 0l.1X)948_

£014X1954 ~0I.12.I943'7

"oibxiwZ Zoi.txaooa

jwîmoobZ oi.iziwz:

*014X1910

~OI0Î4M»Z

J)1.Vz»934_ 014X1944 014X1947 *014X1948"' 014X1948 * *014X1944. 014X1944 . "*01014933 blJ0>.l?7»_

ar

țoai?

**10895

*13079

~10794

10744

I07OS

11044

*10177

10474

10475

10745

10477

‘ 10947 * *10678

10479

"**10824

**10104

“ÎI549

JT284

11384

205S3

**21429

"*21449

"20834

JW35

,21301.

21293

J5»3O9

J084S

20120

"aoîo.

^24339

24345 '

**22785


BLOC GALAȚI CORP A ..    ... I ~ -

CAM^CMM9NR.9WBUX:8WOKNI.COR ’Am ȘAWhScWMPW^^AIMKNOUA .

CĂMIN MFAMUȘn (VESTIAR) .    ..

"cămin n MffAMUsn

CĂMIN PT. NEFAMUȘn

CA41NAPOA9M., .    |

ClADBtE ADM. BUFET MUNCJTOB .    ’

CĂMINE PT.NEFAMUST1

camwept.ns!amiușii CĂMIN NEFAMtUȘD (DEPOZIT)

CAMMNEPÂMIU9B _    ... «

roJuAnaZ ..... ...... -

CĂMIN NEFAMU5Ț) ..    .............

CM^NffAMttttll _    . ,    _ _ _ —

CAMNAPOARTA.. _    ,    - ... - -

srxnÂwoeii'SLWMEpsc _ „    ..

ClAO«E_P«ffl?EAL _    .    ... - -

COWC3403 gWALRATB) . ....    _ ..

CORP CIAD!» DE LEGĂTURĂ II2 _

GA» PREFABRICAT.........

'imp«6mujr£m£țauca.. _____

lMP«£^IK€aqA«E*DAL£-MU4A______

■* WP^UR£MCTÂL(CA3000M_____

POTOMEȚAyCEiMM.________

WPSi®8e0TStPS0«AT_________

'ÎMmJMUIREBEIONJpS^SM. _ ______

5*MEÎ>Sl»egO3<50M________

' (MP&MLURECARAMGA^ ..._____ m

WREI^REBEION+K^Al^ȘJ^MWAi

* IMPREiMH.aȘoNARMArPReF.___

W4P&MUWțS«MĂ_.    ______

PAMVANl%WPTMWU , ____—

GAH07^S£OM1_ _____3U20OQS„ , *0101.1933    ,

...... 0WX197»_. .

"oi.ixaooB^ ..

.....    *014249» .

.......010X1975.    .

0)0X1975 .

•    01.1X1982

* 014X1959.. 01.11.1973.    .

‘    0I.II.I9»

.......0103.1975    ~

014149»__

" ” ’*' *010X1981 _ .. '    '    bl414973_

* Z JM4„I4?»_ -

'bi.U.l974___

~ "oi.îxirasZ -* **si.ixaâ»Z _ “oi044?W_

— “*    01040000..

*01074944. 2 “* jiuz’w__

“    ’ _p)*lX)9â2_ _

_ „ —• qi.ixi94» _

~ Zpm~1,?*’__

"**    “    014X1944 _

QI.ÎXI9S4Z. _

014X1944__

0)4X1944___

b)414947_Z OI.ÎXÎ944Z ..

01074*992.__

0)4X1995 014X1975    ~


000 1 M44i47 ; 290.52105 44704403 151041.30 240015,41 24974X57

îijșțvi 3944404 170021.97 148.90X53 7444447.1 gijnou . 272941

307597/0 **' 24O.C609 *£34.930»

~ 7OM5I0O ~1.6A35ÎM3 4.978021SJ ' 104975408 _ *704X42 — Z.X93A4S

J602X94 9X47_

jx». 870?_

_47100

.-25,38 .

___1145.

3X55

ZZ^st

_ 17X37 , * _JM09

62802


70.J00JI

*" 1904000 *80102X80 "18144X08 2970740» *29907103 *1308173 ~ 44.95X54 *204087(43 178097.98 *91903X04 J3704XO2 301304 34X40809

_4)0M^4

_S4Î074£3

1.99X27904

§7170X45

* l£S904£7D

\Zx454j8

_X54407

4700X28

** 11X11 ll§8 ȘAiSi

14,93


Page 855


cgB&orm cu

ORIGINALUL
507

1.6.4.

99B

506

1.6.4-

100

509

1.6.4.

100

510

1.6.4.

iad

511

1.6.4.

100

512'

1A.4.

100


jure PILOT 51 INSTALATORI*'

JcLAțMRE .......

ciâ^Fadmniștrativa CLAD.TOOGRAFIE S.CONST >

943MP101792 - ClADIRE-10179(DtF VAL.|CORP VECHI _

8fei!fiBBBSS8i68iSSD2i«^5e.^țg^S


_    >puiE-a>oigeAPM

MOOKNEARE CLĂDIRE


CLADIREȘERV CIRCULAȚIE JCLADIRE CENTRALA TELEFONICA RECEPȚIE âțf ~    .

CLADIRECwbyCERE £QÂRTA_I ~    .

cențralațbînuca” _ ______j

iB3UUTOR'PROCESJKMIC_' _____

OADIRECENTRALA TERMICA-HALA___

CENTRALATERMICA ~

CLADUCECENȚRĂLA TERMICA â POSTȚRAFO CENTRALA TERMICA'    "’....

MODULE PRBFABlȘCAȚE-BARACI ASIMILATE ADĂPOST AIA    .    / •

AMENAJARE EXTERIOARApiD.PARCAREGARpALEll ADĂPOST APĂRARE CIVILA    j

AMBLAJAREBaERIOARA(ZID.PARCARE,GAR(i.AL£IJ INSTALATE ELBCIRtCA DE FORȚA *    j" . ..

iNSTALAȚIE ELECTRICA FORȚA G1ULESÎI    , !    „

SISULEĂ* DULAP SERV AUX    j

INSTXLECTRICA DE FORȚA LA STATIA DELUBREF1ANTI. REZERVOR ÎNGROPAT"

MPREJMUIRE'bETON 18ili2M SlâĂE DULAPTELEMECANICA Instalație electrica de forța INSTALARE ELECTRICA DE FORȚA INSTALAȚIE ELECTHCAOE FORȚA INSTALAȚIE ELECTRICA DE FORȚA INSTALARE EUBCTRICAOE FORȚA REZERVOR PȚINCENCMU SI CASA VANELOR D|h BEION Instalație electrica forța instalație aeciwcA forța s.piperă INSTALATE ELECTRICA FORȚA SUBCOLENTINA Instalație electrica forța INSTALAȚIE ELECTRICAFORȚA Instalație electrica forța    4-

ilSUÎEĂ'iNSTAiĂTIEpiSTRiaiOKV    L

Instalație electrica forța sub colentina i

------- ..    . ..    - -    ■■ ț-


WSTALAIț ELECTRICAFORȚA Instalație electrica de forța “

Instalație electricaforțapt.celule idkv j INSTALAȚIE BECTÎâCA FORȚA SUBDRȚĂBERB *? RGIMAȚE ELECTRICAFORȚASJOlkOLOR 4 4 . SISULEĂ* INSTALARE DISTHBQBKV    “

ȚNSTELECTR1CA DE FORȚA    ‘    2 _ Z ’

Instalație de r%tĂ3B9ml    7    Z

7 ~DE FORȚA A CENTRALEI TERMICE ALATIE B^CTRICĂ'dE FORȚA HALA Ml"


■l

a    ' c\i

J> %£z    • ~|V

* ' »*    ®fl

<fe7&,    «=«• •

■p    %h. n

Q, - -ty'ty jjr;

*4 .....


îJistasiasBfigj^^sE^ajasi^"

Vite

01.121081

41.913X5

5

5027211

01.12.1955

1X944145^7

5

1X72071.41

0107.1957

4.97901

s

5.97253

0106.1942

924.79

5

1.10921

0107.1960

616X60X2

S

739275X8

0107.1927

2279.17

s

2733.68

01.112004

1290

D

15X7

0102.1984

195.17

S

23409

01060010

402545X4

8

48252129

01.122001

124269X8

5

I49.I7IX9

01.122008

259X3522

8

311X1201

01.121979

54215X7:

S

65lI47.11

01021995

■xrenon

s

3X14X4

01.121963

2851.73

5

3X20.42

30.IZ2005

0001

s

OOQ

01.121942

10.971.99

8

23.95422

30. 12X005

278X64.13

5

334235X6

JHO1.I952

33324

5

399.70

0104.1973

1.73029

5

2084.94

0108.1968

53X6;

s

44X4

01.11.1970

280

s

326

0108.1971

5X0

s

6.48

01.121952

41078

5

49270

0108.1968

216X7

5

25928

01.121944

13.11

5

15.72

0107.1966

275

S

320

01.121963

55X4

s

66X2

0MX}960

2126

s

25.62

01.10.1975

42069

s

514.18

0108.1971

177X8

5

21227

01.1X1970

ooo

s

OJ»

01.121970

000

s

ooo

01.121970

000

s

04X1

01.121970

ooo

s

000

01.121970

000

5

000

01.121970

87926

S

1.054.60

0108.1968

89726

i

107621

01.1X1970

951X6

i

1.14120

01.121970

1057X8 :

î

126826

01.121956

1.043X0    1

i

125126

01.121972

51231' :

614.48

01.10.1976

64624

77523

01.121978

734.60

88109

0108.1968

771X4 :

925.28

01.121963

4.44

525

0106.1970

IO9IO69

22X8128

01.121993

0X7

0.68

01.121958

16504    .

s

197.95


Page 853


CONFORM CU ORIGINALUL.
iWMpWUVASll. ... TMPt8^R£Șnuj>W»PM0M ...

“ÎMPREJMUIREPIASASIRMA .    .    .    „    -

*IMF«JMMREe j ...........

' wpREiMUwe.

ÎMPREJMUIRE METWJCA POARTA METAUCA „ _ .

jMPggjjffilțgwjjg*. V* MSOgeoyOCQjț. ,.

|MNCJMUiREapB7.47M_. .    _----- ... - .

MFttJMWRBP^OUprM?* ~ ~ •• •- - * i pgfpN AM4AT ITR^îROX-{ȚR.VAGjlNTRO| — -~*împreî.dihboARierămidă !?!**-. - — — • ' TMpSiMJIRfiOȘtejOMMIMAT PREFABRICAT403M .

' 3^EjMÎMRL^MJ^At^ - - ~ - -

' *IMPSEJMUiR8Bp|CARAMipA4X17M....... ...

GArortff4i«5Âi_ ..... - .....

jMWEligMieprbabmcate

"ÎMPREJMUIRE L ~    .- •

"imprf jmîmrf’hJSa sjrmâ laiMSJ^îu vasio. *MFfleJMUlMT T

'ÎMPREJMUIRE LACUL. 1B    ...    .....

IMPREJMUIREPIAȘA.SIRMA    .    .

WWEJfcttJ«6 OW PLASA URMA

"IMPREJMUIRB PlJ«A C* * ““

GARDUW


ACAMIN TRAPEZULUI \


wpttJMWRBKÂSA ?RMA

gabqhtahoaIe.

IMPREIMUREDAIO BETON

ÎMPREJMUIRE PlAȘA URMA

ÎMPRfiJMWIE DALE BETON

ÎMPREJMUIRE PLACI.    ...    ■

ÎMPREJI^liș.CBN.PMWM^*18..

jMKEJMUlRE I

împrejmuire ^etauca PLASA URMA ..

ÎMPREJMUIRE I .    ......-

IMPREOiWRE.S^JBJ’ROGRESUL ... _    .

IMPREJMURBRREFABIBCAIEPOARTA I80M MUTAM

Împrejmuire Îportîmetauce 40 m    „ .. ..

Împrejmuire, at. piese cais-gox ...

GARD PLASA ijf SARMA    ,    .

GARD METAUf FATAOA

GARD OALE BETON . .    .....

IMPREJMUiREHECTROCOMPRESOARE .

ÎMrâejMUIREpttPt BETON PLASA SUMA 99 M 2 PORI

£ANOțJ MSPARTTfORHAtE TV.ȚX.«

' IMPKJWnRElOBVIȚA .

Imprejmuire/nonța

OÂDIREPOT LUCRU STRUNG BANDAJE .

ÎMPREJ^IREJMETAUCA PLASA URMA .    _

M^EJMUIREMETAUCA 102M ... _.......

GARDUMfSȘ DEPOU)

(MraEJMUKeEMWERE    .....

' ImPREJMLWR^DALE (SEF DEPOU) .......

Împrejmuire    . -.    .. . -

*JMPWUMUIR?GâPODARIACOMflUSnBE_UCWD .

IMPttJI^IBSMEȚAUCA    . ... _ . .. ...

iMnEJMUU^METAUCA...

_CUÎ)«EcdRPNgii^DlgglGOțBCUJ _ .4


țp NC^apigfiXJ G

•w*


ți”ou».iw’J

01.1X1944

0107.1944 j

01.ixl9B9_. _ *oi.ixi989_ _ ••’ouxwo.. _ "jji.ixwij.

01.1X1952.. _

• *0104.1973    _

jai.JX1954_. _

01JX1954_ __ **01.1X1984*“ .. j)i».2pw_. _

01.1X1*934 . .

OÎOf.1944__

*0104.1948..

OI.IXI959.. _

*0109.1947

'*01.11.1981''.

*01.122010

01.1X1979 . .

' 010X1973..

01.1I.I90Q.

01.122008.

*    0I.IXI982 "OI.IX1979

01.1X1982

01.1X1973

01.11.1974

0I.IXI982

' QI.1XI97I .

01.1X1979

01.11.1973.

01.1X1973..

9109.1971

01.1XW1 ..

01.1X1987

OIJ29.I9B3_

*01.112004..

01.112004

•Oi.HJOâB.....

'*01.11.1994,

01.10.1970

01X131998

01X00001..

01.112002..

*01031998

01.1X1970

1 OI.IIIWO

*    oi.ixzna. '*0104.1981” ." *01.1X1981

01X0.1981

0I.U.1994

' 01.1XI959_, *01.1X1959 ' bi.ixacm~


*000 !

1.019.42

793.91

~oob

’ iii7.'iș 2 ?&*

_ . 1 _ - •

' 44202    i„

2    »

974.57. . 1

_ 1.15021    Ș

434000    S

15200    ' 5

*0J3O    S

UZ92    S

95047    S

14353    5

51022    s

**839408    5

329805    S

22340    S

8*1004    5

22344X12    8

95X29    5

"102402    5

404304    S

147.70    S

1128343    S

449.05    5

107109    S

100307    S

39129    S

IXJ74O4    5

8305    S

41409    S

4J8X44    S

" 1093.14    S

*3103400    4

'49.91127    8

2DUÎJO4    S

4708    5

27420    S

57909    S

824929    B

J7O74J0    I

10X437.77    O

5390    S

* W»    S

*8108500    8

2121X99    S

2459.34    5

**245904    $

“ 20*1X37    S

"oog    s

_ 'oop    5

"006    s


’ 000 122221 ' 95223 **" OOO

“ '** i.73374 2    90329

*15102

”    79X18

J94XM

**    1X17903

“    ÎJ7133

” ** ÎO79J9 - ** 346934 ” ” J8231 *_ **    000

1058.99

1.14X29

"17409

2 ’*li.97

*    ' 1005700

**    * 195379

' 24X19 ’ 97X18

27X42107

I.Î39O0

1229.19

' 3449.40

aoi.io

1433508

77X48

108424

100201

"    44922

129X45

*10007

73701

8.13300

1011.13

*3X18308

83OS3XB

24107400

8004

33108

49505

9094.97

' 9X924.49 ”12204400

.....*4705

..... 341.94

' 98J33I2 '* 229X48

* 295X09 2.95005

" X413.48

......000

.......xoo

.....000
- - Servicii - Anunț de intenție fără invitație la procedura concurențială de ofertare - Atribuire directă

Acest anunț pe site-ul TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:10279-2018:TEXT:RO:HTML

România-București: Servicii de transport (cu excepția transportului de deșeuri)

2018/S 006-010279

Anunț de informare prealabilă privind un contract de servicii publice

Formularul standard de notificare în temeiul articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul 1370/2007 ce trebuie publicat în Suplimentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu un an înainte de lansarea invitației de participare la procedura competitivă de atribuire sau de atribuirea directă.

<regulation_20071370> (ro) Secțiunea I: Autoritatea competentă


1-1)


Denumire, adrese și punct(e) de contact

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Pentru Transport Public București — Ilfov

Str. Aristide Demetriade nr. 2, et. 6, sector 1

Punct(e) de contact: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Pentru Transport Public București — Ilfov în atenția: Aura RADUCU - Director București

România

Telefon: +40 722638567 E-mail: aurardc@yahoo.com Adresă (adrese) Internet:


1.2)


Adresa generală a autorității contractante: www.tpbi.ro Acces electronic la informații: www.pmb.ro Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (pune Tipul autorității competente
1-3)

•)


Organism de drept public    '.

Activitate principală

Servicii de transport pe căi ferate urbane/cu metroul ușor, cu metroul, cu troleibuzul sau cu autobuzul Atribuirea contractului în numele altor autorități competente Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu


Secțiunea II: Obiectul contractului

ll.l) Descriere


11.1.1)

11.1.2)


11.1.3)


Denumirea atribuită contractului:

Contract de servicii publice pentru transportul public de călători în regiunea București — Ilfov Tipul contractului, domeniul (domeniile) acoperit(e) de serviciul public de transport Categoria de servicii nr T-04: Servicii de transport cu tramvaiul

Categoria de servicii nr T-05: Servicii de transport cu autobuzul (urban/regional)

Categoria de servicii nr T-07: Servicii de transport cu troleibuzul

Domenii acoperite de serviciile publice de transport

Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Regiunea București — Ilfov. Cod NUTS RO

Descrierea succintă a contractului10/01/2018 S6 http://ted.europa.eu/TED


ervicii - Anunț de intenție fără invitație la duta concurențială de ofertare - Atribuire directă pliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene


1/2JO/S S6 10/01/2018 10279-2018-RO


- - Servicii - Anunț de intenție fără invitație la procedura concurențială de ofertare - Atribuire directă

2/2


Furnizarea de servicii publice de transport calatori cu tramvaie, troleibuze si autobuze in Municipiul București si in zona metropolitana reprezentata de județul Ilfov.

11.1.4) Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

60000000

11.1.5)    Informații privind subcontractarea

Este prevăzută subcontractarea: nu

11.2)    Cantitatea și/sau valoarea serviciilor:

95 milioane km/an.

11.3)    Data de începere și durata prevăzute ale contractului sau termenul de finalizare începere: 15.1.2019

Durata în luni: 120 (de la data atribuirii contractului)

11.4)    Descrierea succintă a naturii și limitelor lucrărilor

ÎV.2)

IV.2.1)

IV.2.2)

IV.3)

IV.3.1)

IV.3.2)

IV.3.3)

IV.3.4)

IV.3.5)

IV.3.6)


Secțiunea IV: Procedură

IV.l) Tipul procedurii

unui operator intern [articolul 5 alineatul (2) din 1370/2007]

Criterii de atribuire Criterii de atribuire Informații despre licitația electronică Informații administrative Număr de referință al dosarului:

Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie săîși mențină oferta Condiții de deschidere a ofertelor

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Numele și adresa operatorului selectat

Regia Autonomă de Transport București/Compania Municipală de Transport București București

România    r


Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1) Informații suplimentare:

Căi de atac

Organismul competent pentru căile de atac Utilizarea căilor de atac


VI.2) VI.2.1) Vl.2.2) Vl.2.3) VI .3) VI.4)


Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea Notificarea atribuirii:

Data expedierii prezentului anunț:

8.1.2018

10/01/2018 S6 http://ted.europa.eu/TED


- - Servicii - Anunț de intenție fără invitație la procedura concurențială de ofertare - Atribuire directă Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene


DUPLICAT


I. ASOCIAȚII

CON.-ORM CU OrjCiMALUL

------- j_ MUNICIPIUL BUCUREȘTI,'prin Consiliul Genei al al Municipiului București; cu

sediul in București, B-dui Regina Elisabeta nr.47 sector 5, cod postai OSț GABRIELA FIREA, in calitate de Primar General, legal imputemicit "In acj Hotararea Consiliului General al Municipiului București nr. 140 din 11.04.2f

2.JUDETUL ILFOV, prin Consiliul Județean Ilfov, repraentaț_Jds__PETRACHE MARIAN, CNP ■■iHHI, in calitate de președinte ai Consiliului Județean Ilfov, legai imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Județean Ilfov nr. 30 din 26.04.2017;

3.    ORAȘUL BRAGADIRU, prin Consiliul Local al Orașul Bragadiru, cu sediul in

Orașul Bragadiru, Șos Alexandriei nr. 249, Județ ilfov, reprezentată de GRIGORE MARIAN DUMITRU, CNP    jn cantate de viceprimar, legal imputemicit in acest scop prin

Hotararea Consiliului Local Bragadiru, Județ Ilfov nr. 124 din 17.10.2017

4.    ORAȘUL BUFTEA, prin consiliul local al Orașului Buftea, cu sediul in Orașul

Buftea, Piața Mihai Eminescu nr. 1, Județ Ilfov, reprezentată de PISTOL GHEORGHE, CNP

in calitate de primar, legal imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului

Local Buftea, Județ Ilfov nr. 52 din 23.05.2017

5.    ORAȘUL CHITILA, prin consiliul local al Orașului Chitila, cu sediul in Oraș

Chitila, Str. Ion Olteanu nr. 6, județul Ilfov, reprezentat de domnul OPREA EMILIAN, CNP

în calitate de primar, legal imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului

Local al Orașului Chitila nr. 36 din 18.05.2017;

6.    ORAȘUL MĂGURELE, prin consiliul local al Orașului Măgurele, cu sediul in Oraș

Măgurele, str. Fizicienilor, județul Ilfov, reprezentat de domnul CONSTANTIN NARCIS-CĂTĂLIN, CNP    în calitate de primar, legal imputemicit in acest scop prin

Hotararea Consiliului Local al Orașului Măgurele nr. 42 din 31.05.2017;

7.    ORAȘUL PANTELIMON, prin consiliul local al Orașului Pantclimon, cu sediul in

Oraș Pantelimon, str. Sf. Gheorghe nr.32, județul Ilfov, reprezentat de domnul IVAN MARIAN, CNP HIHHHHK În calitate de primar, legal imputemicitin acest scop prin Hotararea Consiliului Local al Orașului Pantelimon nr. 88 din 26.06.2017;

8.    ORAȘUL POPEȘTI-LEODENI, prin consiliul local alorașului Popcști-Lcordcni, cu sediul in Oraș Popești-Leodeni, Piața Sf. Maria nr.l, județul Ilfov, reprezentat de domnul4'

9

împuternicii in acqtt gg (&


CQN’ORM CU oniGiPALU».


IACOB PETRE, CNP ^^^BR4n-ealitete-d    -

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Popești-Lcordcni d«fT8?05,2017;    *

9. ORAȘUL VOLUNTARI, prin ConsiliuLLotfarii Orașului Voluntari, cu s$Jtulgn ' Oraș Voluntari, Bld. Voluntari nr. 74, județtfl llfovp reprezentat de domnul PÂNDELE FLORENTIN-COSTEL, CNP |HBBBBB9t~încaHtate de primar, legal imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local al Orașului Voluntari nr. 103 din 07.06.2017;

10. COMUNA 1 DECEMBRIE, prin Consiliul Local al Comunei 1 Decembrie, cu sediul in comuna I Decembrie, Strada Crisana nr. 1, Județ Ilfov, reprezentată de PETRE GHEORGHE, CNP HHUHH» in calitate de primar, legal imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local 1 Decembrie, Județ Ilfov nr. 21 din 31.0S.2017

11.    COMUNA AFUMAȚI, prin Consiliul Local al Comunei Afumați, cu sediul in Comuna Afumați, soseaua Bucuresti-Urziceni nr. 151, județul Ilfov, reprezentata de domnul DUMANICA GABRIEL, CNP flHIHHHH, în calitate de primar, legal imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local al Comunei Afumați nr. 18 din 31.0S.2017;

12.    COMUNA BERCENI, prin Consiliul Local al Comunei Berceni, cu sediul in Comuna Berceni, Bld. 1 Mai nr. 233, județul Ilfov, reprezentat de domnul COVRIGEA GHEORGHE, CNP HHHB în calitate de primar, legal imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local al Comunei Berceni nr. 33 din 31.0S.2017;

13.    COMUNA BRĂNEȘTI, prin Consiliul Local Brănești, cu sediul in Comuna Brănești, DN 3, județul Ilfov, reprezentat de domnul CISMARU NICULAE, CNP 9HIHIHHL în calitate de primar, legal imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Brănești nr, 57 din 31.05.2017;

14.    COMUNA CERNICA, prin Consiliul Local al Comunei Ccrnica, cu sediul in

Comuna Cemica, Str. Traian nr. 10, județul Ilfov, reprezentat de domnul STOICA TĂNASE, CNP    *n calitate de reprezentant, legal imputemicit in acest scop prin Hotararea

Consiliului Local al Comunei Cemica nr. 54 din 26.05.2017;

15.    COMUNA CHIAJNA, prin Consiliul Local al Comunei Cbiajna, cu sediul in Comuna Chiajna, Str. Păcii nr. 75, județul Ilfov, reprezentat de domnul MINEA MIRCEA, CNP HHIHHH, în calitate de primar, legal imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Loca] al Comunei Clinceni nr. 36 din 29.05.2017;

16.    COMUNA CIOLPANI, prin Consiliul Local al Comunei Ciolpani, cu sediul in Comuna Ciolpani, Str. Mănăstirea Țigănești nr. 132, județul Ilfov, reprezentat de domnul CĂLIN BOGDAN-CRISTIAN, CNP HHHB ’n calitate de primar, legal imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local al Comunei Ciolpani nr. 15 din 23.05.20Q'


—U. COMUNA CIOROGÎRLA, prin Consiliul Lo<ălăliCdnîunci Giorogîrih',1 c a sediul

«

in Cdrnuna Ciorogirla, Calea București nr. 112, județul IlfoVjUcprczentat-da-d&mnuJ^NlCULAE ^VICTOR,    în calitate de primar, legal imputemr


Hotararea Consiliului Local al Comunei Ciorogirla nr. 18 din 22.06.2017;

18.    COMUNA CLINCENI, prin Consiliul Local al Comu

Comuna Clinceni, Str. Principală nr. 107 Ap județul Ilfov,-reprezentat de domnul BUDEANU ADRIAN, CNP    în calitate de primar, legal împuternicit in acest scop prin

Hotararea Consiliului Local al Comunei Clinceni nr. 40 din 31.0S.2017;

19.    COMUNA COPĂCENI, prin Consiliul Local al Comunei Copăccni, cu sediul in

Comuna Copăceni, Str. Principală nr. 190, județul Ilfov, reprezentat de domnul PODARU PETRE, CNP    *n cal*tate de viceprimar, legal împuternicit in acest scop prin

Hotararea Consiliului Local al Comunei Copăceni nr. 35 din 14.07.2017;

20.    COMUNA CORBEANCA, prin Consiliul Local al Comunei Corbcanca, cu sediul

in Corbeanca str. Independenței nr. 14, Județ Ilfov, cod 077065, reprezentată de HOJDA ADRIAN TEODOR, CNP    *n Citate de viceprimar, legal imputemicit in acest

scop prin Hotararea Consiliului Local Corbeanca, Județ Ilfov nr. 38 din 15.09.2017;

21.    COMUNA CORNETU, prin Consiliul Local al Comunei Cornctu, cu sediul in Comuna Cometu, DN6 140, județul Ilfov, reprezentat de domnul STOICA ADRIAN EDUARD, în calitate de primar, legal imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local al Comunei Cometu nr. 26 din 31.05.2017;

22.    COMUNA DASCĂLU, prin Consiliul Local al Comunei Dascălu, cu sediul în Comuna Dascalu, strada Victoriei nr. 87, Județ Ilfov, reprezentat de doamna MĂNĂIL DOINA, în calitate de primar, legal împuternicită in acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr.26 din 20.06.2017;

23.    COMUNA DĂRĂȘTI, prin Consiliul Local al Comunei Dărăsti, cu sediul in Comuna Dărăsti, Str. Mihai Eminescu nr. 6, Județ Ilfov, reprezentat de primar ȚICU SORIN, legal imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr. 18 din 09.06.2017;

24.    COMUNA DOBROEȘTI, prin Consiliul Local al Comunei Dobroesti, cu sediul in Comuna Dobroești, Str. Cuza Vodă nr. 23, Județ Ilfov, reprezentat de primar CONDU ȘTEFAN, legal imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr. 94 din 22.06.2017;

25.    COMUNA DOMNEȘTI, prin Consiliul Local al Comunei Domnești, cu sediul in Comuna Domnești, Șos. Al. I. Cuza nr. 25-27, Județ Ilfov, reprezentat de domnul GHIȚĂIOAN-ADRIAN, in calitate de primar, legal imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr. 45 din 31.05.2017;


26.    COMUNA DRAGOMIREȘTI VALE, prin Consiliul Local alt CSpfl^ei

Dragomirești Vale, cu sediul in Dragomirești Vale str. Micșunclelor nr. 155 JudeL^^Qț^ reprezentată de SOCOL GHEORGHE, CNP    in calitate de primar,''lega,

imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Dragomirești Vale, Jude, Ilfov nr. 18 din 25.05.2017;

27.    COMUNA GĂNEASA, prin Consiliul Local al Comunei Găncasa, cu sediul in Găneasa str. Ștefan cel Mare nr. 34, Județ Ilfov, reprezentată de MARIN TUDOR, in calitate de primar, legal împuternicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Ganeasa, Județ Ilfov nr. 09 din 27.06.2017

28.    COMUNA GLINA, prin Consiliul Local al Comunei Glina, cu sediul in Glina, str. Libertății nr. 292, Județ Ilfov, reprezentată de TUDOR MARIN, CNP HHHHHB 'n calitate de primar, legal imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Glina, Județ Ilfov nr.

23 din 26.05.2017

29.    COMUNA GRĂDIȘTEA, prin Consiliul Local al Comunei Grădiștea, cu sediul in Grădiștea, str. Primăriei nr. 29, Județ Ilfov, reprezentată de TOMA MIHAIL, CNP

iului


ll /*•


in calitate de primar, legal imputemicit in acest scop prin Hotararea Consi: Local Grădiștea, Județ Ilfov nr. 25 din 24.05.2017    ȚcON< OR?A CU JG«NALU>.


30.    COMUNA GRUIU, prin Consiliul Local al ComuncTGruiă Gruiu, Șos. Gruiu-Snagov nr. 152, județul Ilfov, reprezentat GHEORGHE-FLORIAN, CNP HIHB în calitate de viceprimar, acest scop prin Hotararea Consiliului Local al Comunei Gruiu nr. 25 din 2

31.    COMUNA JILAVA, prin Consiliul Local al Comunei țHfava^cu^sediul iii Comuna

Jilava, Șos. Giurgiului nr. 279, județul Ilfov, reprezentat de domnul PETRE ELEFTERIE-ILIE, CNP    In calitate de primar, legal imputemicit in acest scop prin Hotararea

Consiliului Local al Comunei Jilava nr. 21 din 14.07.2017;

32.    COMUNA MOARA VLĂSIEI, prin Consiliul Local al Comunei Moara Viăsiei,

cu sediul in Moara Vlasiei, str. Eroilor nr. 199, Județ Ilfov, reprezentată de CUCU FLORIN, CNP    in calitate de viceprimar, legal imputemicit in acest scop prin Hotararea

Consiliului Local Moara Vlasiei, Județ Ilfov nr. 25 din 26.05.2017

33.    COMUNA MOGOȘOA1A, prin Consiliul Local al Comunei Mogoșoaia, cu sediul

in Comuna Mogoșoaia, Șos. Bucuresti-Tîrgoviște nr. 138, Județ Ilfov, reprezentat de primar

/'X O \

PRECUP PAUL-MIHAI-NICU, in calitate de primar, legal imputemicit in acest scop prin Hotararea CdnăilipluvLoca'I^n^ 47din 25.05.2017;


sedjpl in Comuna >

Autemicit


•'•'Rns n
35.    COMUNA PERIS, prin Consiliul Local al Comunei Pcriș, cu sediul in Comuna

Peris, Județ Ilfov, reprezentat de primar ALBU ANGHEL, in calitate de primar, legal împuternicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr. 26 din 24.05.2017; ------------------------

36.    COMUNA PETRĂCHIOA1A, prin Consiliul Local al Comunei Pctrăchioaia, cu sediul in Comuna Petrăchioaia, Strada Vânători nr. 300, județul Ilfov, reprezentat de domnul DOBRE MIHAI, CNP HHHHIH’ *n calitate de primar, legal împuternicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local al Comunei Petrăchioaia nr. 27 din 30.05.2017;

37.    COMUNA SNAGOV, prin Consiliul Local al Comunei Snagov, cu sediul in comuna Snagov Satul Ghermănești, Șoseaua Ghermănești nr. 49, Județ Ilfov, reprezentată de OANCEA MARIAN, CNP HIHHH, in calitate de primar, legal împuternicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Snagov, Județ Ilfov nr. 21 din 19.05.2017

38.    COMUNA ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, prin Consiliul Local al Comunei Ștclăncștii de Jos, cu sediul in Comuna Ștefâneștii de Jos, Șos. Ștefanești nr. 116, județul Ilfov, reprezentat de domnul ȘTEFAN IONEL-ROBERT, CNP HHH|, în calitate de primar, legal imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local al Comunei Ștefâneștii de Jos nr. 27 din 29.05.2017;

39.    COMUNA TUNARI, prin Consiliul Local al Comunei Tunari, cu sediul in Comuna Tunari, Strada Mihai Eminescu nr. 1, Județ Ilfov, reprezentat de primar NEACȘU ALEXANDRU, in calitate de primar, legal imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr. 94 din 16.05.2017;

40.    COMUNA VIDRA, prin Consiliul Local al Comunei Vidra, cu sediul in Comuna Vidra, Strada Principală nr. 80, Județ Ilfov, reprezentat de primar TUDOR MARIAN, in calitate de primar, legal imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr. 30 din 30.05.2017;

denumifi colectiv asociații și individual asociatul s-au asociat și au înființat ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI ILFOV în baza art.11-13 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 8 al.(3) lit.c) și ărt.10 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare,,art. 16 al.(5), blfc lQcaireU rnodificările șicompletările ulterioare, precum și ale Ordonanței Guvernului Nr. 26/2000 cu privire fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005.

<