Hotărârea nr. 226/2018

HOTARAREnr. 226 din 2018-04-19 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. DRUMUL BINELUI NR. 41A, LOT 2, SECTORUL 4, BUCURESTI
Consiliul General al Municipiului București ROMAN IA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Drumul Binelui nr. 41 A, LOT 2, Sectorul 4, București

Având în vederâ expunerea de motive a Primarului General al Municipiului

București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare .raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr.

26/18.04.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 233/18.04.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

-    Primăria Sectorului 4 - Certificat de urbanism nr. 258/5985/02.03.2017;

-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz de oportunitate nr. 68/15.09.2017;

-    Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 10/16.02.2018;

-    Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: aviz nr. 1591914/19.01.2018;

-    Comisia Tehnică de Circulație - aviz de principiu nr. 1575603/20679/04.01.2018;

-    Ministerul Sănătății - Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București - aviz nr. 22024/22.1-1.2017;

-    Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov: aviz nr. 338700/11.12.2017;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

-    Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea

C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B, nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012 și 224/15.12.2015;    - /    '

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența deoizwaală în administrația publică, republicatăfA

B-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 058013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www pmj


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentația de urbanism Planul Urbanistic Zonal - Str. Drumul Binelui nr. 41 A, LOT 2, Sectorul 4, București, în conformitate cu anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3, părți componente ale documentației de urbanism (avizul Arhitectului Șef nr. 26/28.02.2018, prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism reprezentând anexa nr. 3), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 19.04.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Marian Orlarado Cui


București, 19.04.2018 Nr. 226

8-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București. România; tel,; 021 305 55 00: wwpmb.ro

Pag 2


Anexa 1
j CONFORM CU

PRIMĂRIA MUNICIPIU!

Direcția Generală Dezvol

î

Direcția Urbanism

Irbană HC    , KZțțzct?


Urmare la solicitările și completările transmise Primăriei Municipiului București de către S.C. K.X.L. S.R.L. (reprezentantă a inițiatorului documentației de urbanism MIHAI DORIN) cu domiciliul în București, str. AV. Nicolae Capsa nr. 6, sectorul 1, telefon 021/2245282. înregistrate la Registratura-P.M.B. prin adresa nr. 15602179/23.02.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ ARHITECT ȘEF

«<?z    o'?.-;/'

Nr. ......din ^..±5. .2018

PENTRU

PUZ - STR. DRUMUL BINELUI NR. 41A, LOT 2,

SECTORUL 4, BUCUREȘTI”

Generat de imobilul: situat în București, str. Drumul Binelui nr. 41A, Lot. 2, sectorul 4, în suprafață de 2231, 00 mp.

Inițiator : D-NUL MIHAI DORIN

Proiectant: S.C. KXL S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: URB. ANAMAR1A MIHAELA MOHAN

Amplasare, delimitare, suprafață zonă studiată în PUZ:

Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, în Zona de Sud a Municipiului București, și este delimitată astfel: la Nord-str. Drumul Binelui; la Sud-str. Drumul Jilavei; la Est-proprietăți private; la Vest-B-dul Metalurgiei.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ZPUZ/PUD aprobate anterior:

Conform Regimului economic și Regimului tehnic prezentat în Certificatul de urbanism nr. 258/5985/02.03.2017 eliberat de Primarul Sectorului 4, București, amplasamentele care fac obiectul studiului urbanistic sunt încadrate în P.U.G. - M.B. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 (completată cu H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010, H.C.G.M.B. nr. 241/20.12.2011: H.C.G.M.B. nr. 232/19.12.2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015) în Unitatea Teritorială de Referință UTR A4 - subzona serelor.

Conform R.L.U. - P.U.G. municipiul București, pentru toate UTR sunt admise utilizări compatibile cu caracteristicile de funcționare pentru diferitele tipuri de unități; în cazul în care aceste caracteristici nu permit dezvoltarea activităților și / sau este necesară schimbarea destinației, se cere P. U.Z. (reparcelare / reconfîgurare).

Pentru toate zonele de tip A situate pe terenuri libere sau în extinderile intravilanului sunt necesare documentații P. U.Z. avizate conform legii.AVIZ DE OPORTUNITATE nr. 6845.09.2017.


PREVEDERI P.U.Z. - RLU PROPUSE:

U.T.R. Lc6:

FUNCȚIUNI:_LOCUÎNȚE COLECTIVE ȘI SERVICII LA PARTER

INDICATORI URBANISTICI:

-    POTmax. - 35%;

CUTmax. - 2,5 mpADC'mpteren;

-    Hmax. = 24,00m - RmaxH = S+Ds+P+6E .

Conformarea volumelor, retragerile față ele limitele de proprietate și înălțimea maximă, în cazul în care se propun distanțe între clădiri și față de limitele de proprietate mai mici decât cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă vor fi definitivate în etapa de AUTORIZARE, pe baza unui studiu de însoțire.

Retragerile față de celelalte limitele de proprietate vor fi stabilite astfel încât să fie asigurat vecinilor confortul urban și un potențial echivalent de dezvoltare.

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

Echipare tehnico-edilitară: Rețelele edilitare aferente imobilului propus, se vor racorda la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrica, gaze. etc.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. n) din Legea nr, 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.CIPIULUI BUCUREȘTI4EX/27.02.2 18


ojd poșta; C5OQ13, sector E Eocure^, Românafi

fia

fi


nt


UKAS j ;

sa se? • ac țîscî

CSI


CIRCULAȚII Șl ACCESE

• . Circulații carosabile publice Circulații pietonale publice

Drumuri de servitute, proprietăți private deținute în cotă indiviză Jh. j Acces pietonal și carosabil în incinta terenurilor reglementate


REGLEMENTĂRI (CU CARACTER IMPERA-    cu

ORIGINALUL

--—*4 Edificabil (Suprafață maximă de implantare a construcțțțfSr

CATEGORII DE INTERVENȚII (CU CARACTER DIRECTQs/ikxl h


Propuneri de reconversie funcțională (în locuire colectivă)

bdUl LfJtf    diâl ilFA

SWB

i

Existent

1

I

Propus

• ■

Utilizare funcțională i

Suprafața

Procent

Suprafața

Procent

Suprafața construită maxJ

-

-

780,85 mp

35%

Spații verzi din care:    i

-

-

669,30 mp

... j.—

30%

i

I

-

-

•i

-

-

Circulații și amenajări i

-

-

780,85 mp

35%

Teren neconstruit    !

2.231^ <

- 100%

-

-

TOTAL

2^Sl mp

--------------...............

100%

2.231 mp

100%

-

P.U.Z. - ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE Șl FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE

Amplasament: P.U.Z. Drumul Binelui nr. 41Ă, Lot 2, Nr. cad. 226099, Sector 4, București Beneficiari: Mihai Dorin, Mihai Teodora Mihaela

Proiectant: S.C. KXL S.R.L.    Faza:

București, Str. Av. Nicolae Capșa Nr. 6, Tel. 021.224.52.82    Data:

J40/6965/2001 - RO 14102779

Planșa U.04.01. Reglementări urbanistice -Zonificare Funcțională


P.U.Z.

ianuarie 2018 Număr proiect: 187.07.203 / 2017 ra. 1/1.000


Șef proiect

Proiectat

Proiectat

Proiectat

Proiectat


urb. Anamaria MOHAN urb. Vlad-Andrei NOUR urb. peis. lulia Nicoleta SABĂU urb. Ana-Maria FLOREA urb. Diana CONSTANDACHEkxl


kxlREGULAMENT LOCAL DE URBANISM

PLAN URBANISTIC ZONAL

- ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE -

Drumul Binelui, nr. 41A, Lot 2, Sectorul 4,

Număr Cadastral 226099,

Municipiul București


2018

Regulament Local de Urbanism

P.U.Z. Drumul Binelui, nr. 41 A. Lot 2. Nr. cad. 2261 wA

Cod: KXL - F 04 12

Ediția 1 Rerizia 0

Sectorul 4. Mun. București

Pagina 1 din 15

CUPRINS,<>*'cîp£


CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALK.QNFQRM.CUDRISIi

1.1.    Rolul Regulamentului Local de Urbanism ,

1.2.    Baza legală a documentației

1.3.    Domeniu de aplicare...................................................zZ7.....K/T.'țZ.........................Ț^r—nri5*?.........4

CAPITOLUL II - REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUlZDE-OeWÂRE A TERENURILOR.............5

2.1. Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit. 5

2.2.    Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public...................................5

2.3.    Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii.........................................................................6

2.3.1.    Orientarea față de punctele cardinale:........................................................................................6

2.3.2.    Amplasarea față de aliniament...................................................................................................7

2.3.3.    Distanțe minime obligatorii față de limitele laterale și limita posterioară a parcelei.................7

2.3.4.    Amplasarea construcțiilor unele față de altele, pe aceeași parcelă............................................8

2.4.    Reguli cu privire la accesuri obligatorii............................................................................................8

2.4.1.    Accesuri carosabile....................................................................................................................8

2.4.2.    Accesuri pietonale.................................. 8

2.5.    Reguli cu privire la echiparea edilitară.............................................................................................8

2.6.    Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor pentru construcții.........................................9

2.7.    Reguli cu privire la amplasarea de spații verzi și împrejmuiri.........................................................9

2.7.1.    Spații verzi.................................................................................................................................9

2.7.2.    împrejmuiri................................................................................................................................9

CAPITOLUL III - ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ................................................................................10

CAPITOLUL IV - PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR ȘI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE ....................................................................................................................................................................10

4.1.    GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI..................................................................................10

4.2.    UTILIZARE FUNCȚIONALĂ......................................................................................................10

4.2.1. Utilizări admise........................................................................................................................10

..................10

.................11


rt«Nlc<

..JP.Ș!Qi


Scf


«-feZ


Nl*>


4.2.2. Utilizări admise cu condiționări.......................................................................

4.3.    CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A PARCELEI

4.3.1.    Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme și dimensiuni).................................................11

4.3.2.    Amplasarea clădirilor față de aliniament.................................................................................11

4.3.3.    Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare-ate-parcelelor............................12

4.3.4.    Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași,p^e’bîă...i.....................................12

4.3.5.    Circulații și accesuri..............................................

4.3.6.    Staționarea autovehiculelor.........................

4.3.7.    înălțimea maximă admisibilă a clădirilor....

4.3.8.    Aspectul exterior al clădirilor.....................

4.3.9.    Condiții de echipare edilitară......................

4.3.10.    Spații libere și spații plantate....................

4.3.11.    împrejmuiri...............................................4.4.    POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI

4.4.1.    P.O.T. - Procent maxim de ocupare a terenului.........................................

4.4.2.    C.U.T.- Coeficient maxim de utilizare a terenului.....................................


Regulament Local de Urbanism P IAZ. Drumul Binelui, nr. 4 IA. Lot 2. Nr. cad. 226099.

Sectorul 4. Mim. București


Cod: KXL F0412    )

Ediția I RevsziaO    j

Paiiina 2 din 15    !


s

CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE


1.1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism

Prezentul Regulament Local de Urbanism (RLU) reprez

tehnice și juridice care stau la baza PUZ-ului. Acesta stabilește, în aplice (permisiuni și restricții), condițiile de construire (aliniere, regim viitorului ansamblu de locuințe colective și funcțiuni complejn€ntarerțîfh Drumul Binelui, nr. 4IA. Lot 2, sectorul 4, ansamblu propus pe imobilul identificat (awwTtîarulcadastral 226099, în suprafață de 2.231 mp, al cărui proprietari sunt Mihai Dorin și Mihai Teodora Mihaela.

Astfel, RLU-ul este o documentație cu caracter de reglementare, care întărește și detaliază prevederile PUZ-ului.

Prin aplicarea regulilor din RLU trebuie să se asigure concilierea intereselor investitorului cu cele ale colectivităților, respectiv protecția proprietății private și apărarea interesului public.

1.2. Baza legală a documentației

La baza elaborării RLU-ului aferent PUZ stă Regulamentul General de Urbanism aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobârea Regulamentului General de Urbanism, completat ulterior prin HGR 1180/2014 și ale căror prevederi sunt detaliate în conformitate cu condițiile specifice zonei studiate.

întreaga documentație de urbanism PUZ este întocmită în conformitate cu «Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul - cadru al planului urbanistic zonal» aprobat cu Ordinul MLPATnr. 176/N/16 august 2000.

RLU constituie act de autoritate al administrației locale și se aprobă împreună cu PUZ-ul, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 a amenajării teritoriului și urbanismului, modificată și completată prin Legea nr. 86/2017 și OUG 49/2017.

De asemenea, RLU-ul se sprijină pe o vastă bază legală formată din următoarele acte normative, cu modificările și completările ulterioare:

-    Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor;

-    Legea nr. 7/1996 a cadastrului imobiliar si publicității imobiliare;

-    Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților;

-    OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului;

-    OGR nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor:

-    Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației;

-    Ordinul MDRT nr. 2701/2010 privind informgreș și corisuftațe'a publicului;

-    I4CGMB nr. 113/2016 privind aprobarea raportului aferent ăpului 2015 privind stadiul

/ i - * ■ ? -    a

realizării măsurilor din Programul Integratele Gestionare a Calității'Aertjlui în Mun. București Anexa nr. 1;    li    7 7-


S.C. KXL S.R

|    V i

1    Regulament Local de L’rbanism

L. 1    P.V.Z. Dramul Binelui. nr.41A.Loi 2. Xr. cad. 226099.

Cod: KXL F0412    j

Ediția 1 ' Revizia 0    !

Sectorul 4, Mun. București

Pagina 3 din i 5    I

-    HCGMB nr. 136/2012 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a CGMB - Anexa nr. 1;

-    HCGMB nr. 66/06.04.2006 privind aprobarea normelor privind asigura^g^SS^8ilui minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate București și a prospectelor necesare unei corecte


funcționăriaartereToFae ciîculați

CONFORM CU ORI


Codul Civil;


Documentații aprobate anterior elaborării PUZ:

-    PUG București, aprobat prin HCGMB nr. 269/2000, Hfelungtfjrin HCGMB nr. 324/2010. 241/2011,232/2012,224/2015;

-    PUZ “ Drumul Binelui - Drumul Jilavei - B-dul Metalurgiei”, sector 4 - Aprobat prin HCGMB nr. 187/28.09.2011 - Expirat, dar care a produs efecte;

Documentații de urbanism în curs de avizare, concomitent cu prezentul PUZ:

- P.U.Z. Zona de Sud a Sectorului 4.

1.3, Domeniu de aplicare

Prin prezentul RLU sunt enunțate reglementări imperative, cu caracter obligatoriu pentru terenul din Drumul Binelui, nr. 41A, Lot 2, Sectorul 4, Municipiul București, identificat cu nr. cad. 226099, în suprafață totală de 2.231 mp, pentru care a fost obținut Certificatul de Urbanism nr. 258/5985/02.03.2017.

Prin Avizul de Oportunitate nr. 68/15.09.2017 a fost delimitată zona de studiu a prezentului PUZ, aceasta fiind cuprinsă între Str. Tumu-Măgurele - B-dul Metalurgiei - Drumul Jilavei -Intersecția străzilor Zătreni/Bâlea/Bucovăț. întreaga zonă a fost coordonată în baza unui Plan Director, pentru care au fost formulate reglementări obligatorii privind organizarea tramei stradale, dezvoltarea infrastructurii tehnice și de transport în comun, au fost inventariate obiectivele de utilitate publică, au fost enunțate măsuri de protecție a mediului și au fost preluate prevederile urbanistice reglementate prin documentațiile de urbanism aprobate anterior.

RLU-ul devine act de autoritate al administrației publice locale în momentul în care este aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București. Aprobarea se face pe baza avizelor obținute și a acordurilor prevăzute de lege.

Normele cuprinse în acest RLU sunt obligatorii la faza de autorizare a viitorului ansamblu de locuințe colective și funcțiuni complementare.

Modificarea RLU-ului se va face numai în cașuLaproBații- unor modificări ale PUZ-ului, cu respectarea procedurii de avizare pe care a urmat-o și documentația inițială.

r


2 e/as. ca


kxl

CAI’ITOLVL II - REGULI DE BAZA PRIVIM) MODEL DE OCUPARE A I 'EREM'RILOR

Viitoarea construcție se va realiza în intravilanul aprobat al Municipiului București, în baza autorizației de construire ce se va elibera conform prevederilor prezentului Plan Urbanistic Zonal.


2.1. Reguli cu privire Ia păstrarea integrității met iului și protejarea (iatrlinoniului

construit

Terenuri agricole din intravilan

Autorizarea executării construcțiilor pe terenurile agricole din ii toate tipurile de construcții și amenajări specifice localităților, cu lege și de prezentul regulament.

Prin Autorizația de Construire, terenurile agricole din intravilan se scot din circuitul agricol, temporar sau definitiv, conform legii.

Zone cu valoare peisagistică și zone naturale protejate

Terenul reglementat nu face parte dintr-o zonă cu valoare peisagistică sau dintr-o zonă naturală protejată.    ,

Zone construite protejate

Terenul reglementat nu face parte dintr-o Zonă Construită Protejată instituită urbanistic, în vecinătatea acestora nu se află monumente istorice înscrise în LMI 2015.

Reglementările urbanistice sunt formulate astfel încât noua investiție să nu deprecieze valoarea imaginii urbane, prin funcțiune, volumetrie și aspect arhitectural (conformare și amplasare goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică).

2.2, Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și Ia apărarea interesului public

Expunerea la riscuri naturale și riscuri tehnologice

Amplasamentul nu este expus la riscuri naturale: alunecări de teren, nisipuri mișcătoare, terenuri mlăștinoase, scurgeri de torenți, eroziuni, zone inundabile, etc.

De asemenea, amplasamentul nu este expus la riscuri tehnologice, adică cele determinate de procesele industriale sau agricole care prezintă pericol de incendii, explozii, radiații, surpări de teren ori de poluare a aerului, apei sau solului.

Asigurarea echipării edilitare1    '

Viitorul ansamblu va fi racordat la rețelele tehnico-edilitâre din zonă, prin grija investitorului, condițiile pentru faza de construire fiind enunțate în cap.Asigurarea compatibilității funcțiunilor

și aroenhjăn. care asigură in teritoriu funcționarea


Echiparea edilitară este ansamblul format din construcții, instalații permanentă a tuturor construcțiilor și amenajărilor, indiferent de poziția acestora față de sursele de apă, energie, trasee majore de transport rutier, cu respectarea protecției mediului ambient

Cod: KXL

- F 04 12

Fdiția 1 P

cvizla (1

Pagina ? di

n


/z->


Autorizația executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilitățiizdîntre destinația construcției și funcțiunea dominantă a zonei.

în situația de față, întreaga zonă în care au funcționat serele Berceni a fost convertită funcțional prin PUZ "Ansamblu rezidențial - Drumul Binelui - Drumul Jilavei - B-dul Metalurgiei^ sector 4, Aprobat prin HCGMB nr. 187Z 28.09.2011, în baza sa fiind construite o serie ă? locuințe colective. Prin urmare, noua investiție regiei aentatăpruTprezenfutTtTZjnu in/JaT^l con cu cea existentă, venind în completarea și întregirea a îSftNRWBil


Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția respectă și CUT stabiliți prin prezenta documentație de urbanism.

Procentul de ocupare a terenului2 (POT) reprezintă rap6rtul xdîîi^^suprafața construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecția pe sol a perimetrului etajetepsupenoare) și suprafața parcelei. Suprafața construită este suprafața construită la nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului care depășesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecția la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul, solului amenajat și a logiilor închise ale etajelor se include în suprafața construită.

Coeficientul de utilizare a terenului3 (CUT) reprezintă raportul dintre suprafața construită desfășurată (suprafața desfășurată a tuturor planșeelor) și suprafața parcelei inclusă în unitatea teritorială de referință. Nu se iau în calculul suprafeței construite desfășurate: suprafața subsolurilor cu înălțimea liberă de până la 1,80 m, suprafața subsolurilor cu destinație strictă pentru gararea autovehiculelor, spațiile tehnice sau spațiile destinate protecției civile, suprafața balcoanelor, logiilor, teraselor deschise și neacoperite, teraselor și copertinelor necirculabile, precum și a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/'carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecție.

Valorile menționate în prezenta documentație de urbanism sunt maxime.

2,3. Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii

Amplasarea construcțiilor pe parcelă se va realiza conform condițiilor detaliate în prezentul regulament.

2.3.1. Orientarea față de punctele cardinale:

Amplasarea viitoarei construcții se face cu respectarea cojțmțjior'și tpcbrnandărilor din RGU și în conformitate cu prevederile normelor sanitare și tehnic^, în vederea îndeplinirii următoarelor

cerințe:


-    asigurarea însorim;

-    asigurarea iluminatului natural4:

" Conform Legii 350 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanisinuKJrddifîeată și complet;

■’ Idem 1.

’ Iluminatul natural este asigurat de lumina dîtitzâ ce provine de la bolta cerească (independent de latitudine. anotimp sau amplasarea clădirii față de punctele cardinale), precum și de radiațiile solare directe (RGU. Art. 17).

Cod: KXL F 04 12 Ediția 1 ' Re\ :zla 0

Pagina fi din !5kxl


București sector 1. str. Av. Nicolae Capșa nr, 6, cod 012091, lei.' ^rO2TO24 52~82j5ffic6@kitr.ro,'rtww.'Rxrro'

- asigurarea perceperii vizuale a mediului ambiant din spațiile închise (confort psihologic5):

Prin respectarea normelor de însorire și iluminat natural (prin orientarea corectă a construcțiilor confonn cerințelor funcționale) se asigură igiena și confortul urban.

Conform Ordinului MLPAT nr. 21/N/2000 pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind elaborarea și aprobarea RLU", Art. 17, Ah'arrjH^e-AAmlasarea constnjctiiîor de locuințe trebuie făcută astfel încât pentru toate încăperile dej |cgu^^flrpplasate pe fațada cea maiJssas&hilă (sud) să se asigure o durată minimă de însorire de minimum 1 i72n4PIbraȘiWfe i

Conform Ordinului MS nr. 119/2014 pentriTTiprobttrea-publică privind mediul de viață al populației, Anexă - Art. 3, destinate locuințelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată d de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire și din locuințele învecj


Asigurarea duratei de însorire, dependentă de so distanțarea și dimensionarea construcțiilor.

Recomandări de orientare față de punctele cardinale:

-    pentru construcțiile de locuințe se recomandă evitarea orientării spre nord a dormitoarelor;

-    se recomandă orientarea spre nord a depozitelor, atelierelor de lucru, bucătăriilor și a spațiilor de preparare.

2.3.2. Amplasarea fată de aliniament

în sensul prezentului regulament, aliniamentul reprezintă limita dintre domeniul public și proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice.

Amplasarea clădirilor față de aliniament (alinierea clădirilor) este detaliată în Cap. IV, art.

4.3.2. din prezentul RLU. Ansamblul va fi amplasat retras față de aliniament, conform prevederilor din planșa "0.04.01. Reglementări urbanistice - zonificare funcțională”. Regimul de aliniere este limita convențională stabilită prin regulamentele locale de urbanism, ce reglementează modul de amplasare a construcțiilor prin fixarea unei distanțe între fronturile construite și un reper existent.

Orice derogare de la prevederile RLU privind amplasarea față de aliniament se face conform legii și în condițiile prezentului regulament privind derogările.

Regula stabilirii înălțimii maxime a construcției în raport cu distanța față de orice punct al fațadei de pe aliniamentul opus derivă din necesitatea respectării normelor de igienă și a celor de securitate a construcțiilor.

2.3.3. Distante minime obligatorii față de limitele laterale și Urfnța posterioară a parcelei

Edifîcabilele viitoarelor construcții sunt conturate prin j^Ăenta documentație de urbanism, ținându-se cont de:

- distanțele minime față de limitele de proprietate lateral șilcfea posterioară;

' Conformi psihologic se realizează prin vizibilitatea unei părți a boltii cerești; neiiftctttâ de 'obstacol, obturare a vizibilității pot fi determinate prin calcule geometrice (RGU, Art. 17).    '..... •


Cod: KXL F04 12

[ Ediția 1 :: Re, izia 0 | Pagina 7 din 15

kxl

- distanțele minime față de construcțiile vecine, care sunt amplasate fie pe limita de proprietate (calcan), fie retrase față de aceasta.

Retragerile minime sunt în conformitate cu: RGU, Codul Civil (servitutea de vedere), normele de protecție contra incendiilor, condițiile de însorire, circulația din interiorul incintei, necesitatea separațiilor funcționale, reglementări de protecție sanitară și alte reglementări de protecție a mediului, necesitatea obținerii unei imagini nrbanE~rrrererrte-^a44-jUta-exipente urhaniș

I CONFORM CU ORlQii

2.3.4, Amplasarea construcțiilor unele față pe altele, pe aceeași


°'«fC


Având în vedere dimensiunea parcelei, pe ’Sîprâîață^resteia^pefei^fts^Ktoaretoț.^o^fo^îi/ viitoarei construcții este condiționată de regimul de aliniere față ere-domeniu) public și

impuse față de limitele laterale și limita posterioară a acesteia (edificabil). Astfel, retragenîfc?$.....

vor urmări asigurarea confortului în vederea obținerii unei dezvoltări coerente a țesutului urban.

2.4, Reguli cu privire la accesuri obligatorii

2.4.1. Accesuri carosabile

Autorizarea executării viitoarelor construcții este permisă numai dacă există posibilitate de acces la drumurile publice6, direct, conform destinației construcției și cu permiterea accederii mijloacelor de stingere a incediilor.

Asigurarea accesurilor carosabile pentru viitorul ansamblu la rețeaua de circulație și transport reprezintă o condiție majoră de configurare, amplasare și autorizare a acestuia.

Accesurile carosabile trebuie păstrate libere în permanență, fără a fi obstrucționate de amplasarea de semnalizări, împrejmuiri, mobilier urban, etc.

Organizarea circulației se va face în conformitate cu propunerile din documentația urbanistică

PUZ.

2.4.2. Accesuri pietonale

Autorizarea executării viitoarelor construcții/ viitoarei construcții este permisă numai dacă se asigură accesuri pietonale7. Acestea vor fi conformate astfel încât să permită circulația persoanelor cu handicap și care folosesc mijloace specifice de deplasare.

2.5. Reguli cu privire Ia echiparea edilitară

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării noilor consumatori la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică, conform RGU. Pot exista derogări de la aceste prevederi puj^obținerea avizului organelor administrației publice competente.    /Yu' ’

Lucrările de racordare și branșare la rețeaua edilitară; publică se suportă îri\ întregime de beneficiarul lucrării.    I ''servitute, din drumuri' plice la parcelă


n Accesul la drumurile publice reprezintă accesul carosabil direct sau p: (conform RGU, Art. 25)

Accesurile pietonale reprezintă căile de acces pentru pietoni dintr-un drum public și pot fi: trotuare, străzi pietonale. piețe pietonale. precum și orice altă cale de acces public pe terenurile proprietate privată (conform RGU. Art. 26).

Regulament Local de Urbanism

P.l’.Z. Drumul Binelui, nr. 41A. Lot 2. Nr. cad. 220099.

Cod; KXL ■ F 04 12

S.C. KXL S.R.I..

Ediția 1 : Revizia 0

Sectorul 4. Mm. București

Pagina 8 di» 15

kxl


București, sector 1. str, Av. Nicoiae Capșa nr. 6 cos 012091, tel./fsx.: 021/224 52 82, office@kxl.ro, >ww.Lxî.td a

2.6. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor pentru construcții

Pe parcursul elaborării PUZ-ului nu au fosrâdnsrrnodifieări-majxiuij^upra formei inițiale a

terenului.


în momentul întocmirii prezentului RLU, tercnuT^iT^    de vf

astfel:

Nr.

cad.

Suprafață

Proprietari

Adresă (S4, București) (

1

226099

2.231 mp

Mihai Dorin și

Mihai Teodora

Mihaela

Drumul

Binelui, nr.

41 A, Lot 2


2.7. Reguli cu privire la amplasarea de spații verzi și împrejmuiri

2.7.1. Spații verzi

Spațiile verzi și plantate sunt constituite din totalitatea amenajărilor de pe suprafața parcelei, ca plantații de arbori, arbuști, plante ornamentale, suprafețe acoperite de gazon, grădini de fiori, etc.

Suprafața spațiilor verzi și plantate este stabilită în corelare cu normele de igienă și protecție a mediului, precum și cu principiile de confort urban. Corelarea s-a realizat ținând cont de funcțiunile propuse și densitățile generate estimate, în vederea evaluării posibilităților de îmbunătățire a microclimatului urban.

Pentru prezenta documentație de urbanism s-a ținut cont de prevederile HCGMB nr. 113/2016 privind aprobarea raportului aferent anului 2015 privind stadiul realizării măsurilor din Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului în Mun. București - Anexa nr. 1.

2.7.2. împrejmuiri

Pentru viitorul ansamblu se vor realiza împrejmuiri amplasate pe limitele laterale și posterioare, din rațiuni de delimitare și de protecție a proprietății. Modalitatea de realizare a împrejmuirii în vederea protecției private pentru evitarea jnfruziunilor, precum și relațiile de vecinătate, este reglementată în prezentul regulament de urbânîsm, îh capitolele următoare.kxl


...........................■"£

CAPITOLUL Iii - XOMVIC'ARE FUNCȚIONALĂ


Prin prezenta documentație de urbanism sunt reglementate condițiile de construire ale viitorului ansamblu de locuințe colective și funcțiuni complementare. Acesta este amplasat în zona de sud a capitalei, în sectorul 4, fiind delimitat la sud-vest și sud-est de drumuri de acces, proprietate privată deținute în cotă indiviză.


Pentru terenul studiat a fost delimitată și reglenefiMBDRMiSttffl Lc_6- Subzona locuințe colective și ser vicii la parter*•».% Vii

. Ur>'oict A.*/


CAPITOI.VL IV - PREVEDERI LA NIVELULUNITĂȚILOR Șî SUifEM TAȚILOR FUNCȚIONALE


4.1. GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI


Subzona Lc_6 este reglementată pe toată suprafața ansamblului și se caracterizează printr-o zonă compactă și omogenă de locuințe colective cu parter destinat funcțiunii de servicii.

4.2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ


4.2.1. Utilizări admise


Lc_6

-    Locuințe colective;

-    Spații pentru servicii și comerț la parter (showroom);

-    Spații verzi plantate, amenajate;

-    Spații verzi comunitare aferente incintelor unităților de locuit pentru copii, alei și parcaje;

-    Circulații carosabile, pietonale și alei de acces;    /

-    Spații pietonale publice, dalate, de tip piațetă;

-    Parcaje la sol, subsol și multietajate;

-    Punct colectare deșeuri menajere;

-    Cabină pază;

-    Elemente aferente echipării tehnico-edilitare: bazin de retențiej >ost de transformate.


care includ locuri de joacă
4.2.2. Utilizări admise cu condiționări

Lc_6

Se admit echipamente,'dotări publice la nivelul parterului viitoarei se mențină accesurile carosabile și trecerile pietonale necesare, vegetația existentă, și să se respecte cerințele de protecție a clădirilor de locuit din imediata vecinătate.

-    funcțiuni care permit accesul publicului și care vor fi prevăzute cu v itrine luminate noaptea:

-    viitoarele construcții vor respecta condițiile geotehnice și de zonare seismică:


Rod: KXL -F 04 12


1 Ediția I Rev izia 0

I----------------------

| Pagina 10 din 1?


Prin prezenta documentație de urbanism sunt reglementate condițiile de construire ale viitorului ansamblu de locuințe colective și funcțiuni complementare. Acesta este amplasat în zona de sud a capitalei, în sectorul 4, fiind delimitat la sud-vest și sud-est de drumuri de acces^proprictate privată deținute în cotă indiviză.

rlementată următoarea subzbnă

Q6WEQRM pifCRIGINALPentru terenul studiat a fost delimitată și re Lc_6- Subzona locuințe colective ș

CAPITOLUL IV - PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚII FUNCȚIONALE

4.1. GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Subzona Lc_6 este reglementată pe toată suprafața ansamblului și se caracterizează printr-o zonă compactă și omogenă de locuințe colective cu parter destinat funcțiunii de servicii.

4.2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

4.2.1, Utilizări admise

Lc_6

-    Locuințe colective;

-    Spații pentru servicii și comerț la parter.

-    Spații verzi plantate, amenajate;

-    Spații verzi comunitare aferente incintelor unităților de locuit - care includ locuri de joacă pentru copii, alei și parcaje;

-    Circulații carosabile, pietonale și alei de acces;


-    Spații pietonale publice, dalate, de tip piațetă;

-    Parcaje la sol, subsol și multietajate;

-    Punct colectare deșeuri menajere;

-    Cabină pază;    ,    .

-    Elemente aferente echipării tehnico-edilitare: bazin de retențîe. post de transformare^

4.2.2. Utilizări admise cu condiționări

Lc_6

Se admit echipamente/dotări publice la nivelul parterului viitoarei construcției, eai condiția să se mențină accesurile carosabile și trecerile pietonale necesare, vegetația existșjHă^i să se respecte cerințele de protecție a clădirilor de locuit din imediata vecinătate.

-    funcțiuni care permit accesul publicului și care vor fi prevăzute cu vitrine luminate noaptea;

-    viitoarele construcții vor respecta condițiile geotehnice și de zonare seismică;

Regulament Local de Urbanism

: Cod: KXL F04I2

S C. KXL S R L.

P.U.Z. Drumul Binelui, r.r. 41 A. Lot 2. Xr. cad. 22e»0V9.

i Ediția 1 , Revizia 0

I

Sectorul 4. Mou. București

j Pagina 10 din 15


IC


4.2.3. Utilizări interzise    /

Lc_6

-    Activități productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin traficul

generat (vehicule de transport greu sau peste 5 autovehicule mici pe zi), prin utilizarea incintei pentru depozitare și producție, prin deșeurile produsa ori prin progrâmul~de~aetk«tate prelungit după orele 22.00;    I CONFORM CU ORIGINALUL,

-    Realizarea unor false mansarde;

__ „ °ZZf£cr,

f?î


-    Anexe pentru creșterea animalelor pentru producție și subzis

e"Mc


-    Construcții provizorii;

''ca


-    Instalarea în curți a panourilor pentru reclame;    Af^'

-    Dispunerea de panouri de afișaj pe plinurile fațadelor, desfigurând arhitectura și det finisajul acestora;

-    Depozitare en-gros;

-    Depozitări de materiale refolosibile;

-    Depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

-    Activități productive care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice;

-    Stații de betoane;

-    Autobaze;

-    Stații de întreținere auto cu capacitatea peste 3 mașini;

-    Spălătorii chimice;

-    Lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;

-    Orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea rapidă a apelor meteorice.

4.3. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A PARCELEI

4.3.1.    Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme și dimensiuni)

Lc_6

Suprafață totală reglementată este de 2.231 mp.

Pe parcursul elaborării PUZ-ului nu au fost aduse modificări majore asupra formei inițiale a terenului.

Ulterior aprobării PUZ pot avea loc operațiuni cadastrajb de alipire și dezmembrare, în condițiile legislației în vigoare.    /'^\ < *4.3.2.    Amplasarea clădirilor fața de aliniament

Lc_6

In cazul transferului drumurilor de acces, proprietate privată deținute în cotă    din sud-

vestul și sud-estul terenului studiat în domeniul public, retragerile față de viitorul aliniament vor fi de min. 6,00 m (sud-vest), respectiv min. 8.50 m (sud-est).

Cod: K.XL - F 04 12


------ț


Ediția I Resiziat) I Pagina 11 din 15


kxl


București, sector 1 str. Av. Nicoiae Capșs nr. 6 coti 012091, tel,' fax.; 021/224 52 62, office@bd.ro. ffww.kx'.ro


4.3.3. Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

Viitorul ansamblu se va înscrie în Edjfeabîfel—eronus. la se vedea planș


.04.01.


Reglementări Urbanistice - Zonificare funcțion    !


°<«£C


Lc 6


leg


«SIS


Cc,


In cazul păstrării regimului juridic prezent a drumyrilor djfmcccs, wsfectiv1 proprietate privată deținute în cotă indiviză, retragerile față deoimitcle/aterale șip

-    la sud-vest: min. 6,00 m față de limita de proprietate și drumurile de acces, proprietate privată deținute în cotă indiviză;

-    la nord-vest: min. 10,00 m față de limita de proprietate:

-    la nord-est: min. 7,00 m față de limita de proprietate

-    la sud-est: min. 8,50 m față de limita de proprietate și drumurile de acces, proprietate privată deținute în cotă indiviză.


:tir


4,3.4. Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

Lc_6

Pe teren se pot amplasa construcții care să se încadreze în edificabilul propus în planșa "U.04.01. Reglementări Urbanistice - Zonificare funcțională", astfel încât să se respecte principiile de confort și normele de însorire și de iluminat natural.

4.3.5. Circulații și accesuri

Lc_6

Accesurile carosabile și pietonale se vor realiza din două drumuri de acces, proprietate privată deținute în cotă indiviză, ce fac legătura cu Drumul Jilavei (sud - est) - legătura cu domeniul public.

în interiorul incintei sunt propuse circulații carosabile și pietonale, astfel:

- alei carosabile și pietonale private de incintă, care asigură accesul la unitățile de locuit și locurile de parcare supraterane și a căror configurare va respecta normele tehnice specifice, în vigoare.

4,3.6. Staționarea autovehiculelor

Lc_6

Staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei deci în afara circulațiilor

publice.


Locurile de parcare se vor asigura atât suprateran, în subsolurile amenajate;,cât și în parcările

supraterane de la sol. Numărul minim al acestora v; conformitate cu HCGMB nr. 66/06.04.2006.


fi,/ fin raport cu funcțiunile propuse. înRegulament Local de Urbanism P.U.Z. Drumul Binelui, nr. 41 A. Lot 2. Nr, cad. ’ZMZ’O.

Sectorul 4. Mun. București

4.3.7.    înălțimea maximă admisibilă a clădirilor

Lc_6

Regimul maxim de înălțime admis este de S+Ds+P+6E, iar înălțimea maximă^, de 24,00 m. Peste înălțimea maximă se admite, casa scării și a liftului pentru circulabile.

I CONFORM CU ORK

4.3.8.    Aspectul exterior al clădirilor

Lc_6

Autorizarea executării construcțiilor este permisă njirhaid^câ-ăspectul exterior nu distonează cu aspectul general al zonei.

Prescripțiile urmăresc armonizarea construcțiilor din cadrul ansamblului (finisaje, ritmuri plin - gol, registre, regim de înălțime, detalii de arhitectură, tipul acoperirii și al învelitorii etc.), calitatea aspectului compozițional și arhitectural al clădirilor prin folosirea de materiale modeme și sporirea nivelului calitativ al imaginii.

Aspectul exterior al construcțiilor, cu toate elementele sale definitorii, aparține spațiului public (conform RGU, Art. 32).

4.3,9. Condiții de echipare edilitară

Le_6

La faza de obținere Autorizație de Construire se vor perfecta formele legale de eliberare amplasament (unde sunt existente rețele) și racordare la utilități, în conformitate cu Legea 50/1991 actualizată și modificată;

Se vor prevedea gospodărie de apă menajeră și incendiu, bazin de retenție pentru ape pluviale calculate conform normativelor in vigoare;

Debitul mediu total de apă necesar estimat este de 11.90 mc/zi, ce va fi asigurat din gospodărie proprie alimentat din rețeaua publică de apă;

Costul extinderii rețelelor edilitare și eventualele echipamente necesare funcționarii corespunzătoare a acestora va fi suportat în totalitate de către beneficiar; preluarea apelor pluviale și menajere, atât în incintă, cât și în exterior, va fi în sistem separativ;

Se vor lua măsuri pentru funcționarea canalizării în sistem separativ, volumul rezervoarelor de înmagazinare ape pluviale urmând a fi dimensionat în funcție de frecvența ploii de calcul și de gradul de impermeabilizare al solului; se vor prevedea două racorduri distoetșâle canalizare (pluvial si menajer), sensul de descărcare fiind spre colectoarele și stațiile de pompâre prevăzute,în planul de reglementări;    + ~ /'■.....

în cazul incidenței cu rețelele LEA (aparținând Transelec^cajl și cu conductele’, de apă tehnologică ce deservesc CET Sud și CET Progresu, la faza DTAC se vor] conform normelor în vigoare;


La faza de Autorizare de Construire se va prezenta un studiu ae itt^ct pțivin44htofacțiunea dintre elementele mediului urban și „Ansamblul de locuințe colective'si fiiiicțrinu Tdiriplementare pentru imobilele amplasate în Drumul Binelui nr. 41A, Lot 2, nr. cadastral 226099. sector 4, București". la structura hidrogeologică existentă, cu prezentarea măsurilor de prezervare a sistemului

Cod: KXL - F 04 12 Ediția 1 Revizia 0 Pagina 13 din 15

C2

existent. Acest studiu va putea fi utilizat de către municipalitate în vederea constituirii unei baze de date specializate.    /

Se vor respecta prevederile „Strategiei de dezvoltare si funcționare pe termen meciju-âdung a serviciului public de salubrizare in Municipiul IBîtntrrsfr^-^BțGbat-Cii HCGMB

stiPulateîn:    (conform,


cu


ȘF1RLUL


4s«r,


?!


-    Cap. III 3.C - Activitatea de salubrizare menajera

-    Cap. III.3.D - Managementul Integrat desfășurate.

Pentru faza de Autorizare de Construire se vor respecta prex Asigurarea echipării edilitare:

(1)    Autorizarea executării construcțiilor carbr-pTttT^îmensiunile și destinația lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale administrației publice locale ori ale investitorilor interesați sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă.

(2)    Autorizarea executării construcțiilor poate fi condiționată de stabilirea, în prealabil, prin contract, a obligației efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesați.

Se va respecta planul de precoordonare anexat Avizului Comisiei de Coordonare nr. 1591914/19.01.2018.


al HO 525.1996 -


4.3.10. Spații libere și spații plantate

Lc_6

Spațiile neconstruite și neocupate de accesuri și trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate cu arbori și / sau arbuști.

Se recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției sâ se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accesuri.

Aprobarea pentru realizarea noilor construcții va fi condiționată de amenajarea și întreținerea corespunzătoare a unui spațiu verde cu suprafața de cel puțin 30% din suprafața totală reglementată de 2.231 mp, din care cel puțin 2/3 va fi pe sol, iar restul va avea asigurată o grosime a solului care să permită dezvoltarea vegetației de talia arbuștilor sau pomilor mici și condiții de drenare a

o

excesului de umiditate .

Spațiile verzi și cele amenajate vor fi spații verzi aferente blocurilor.

4.3.11. împrejmuiri

Lc_6

împrejmuirea spre domeniul public va avea înălțimea de m^imurn 2,00 metri,- din care un soclu opac de 0,60 m și o parte transparentă dublată cu gard viu.

șinejlvor fi opace cu înălțimi de


Gardurile spre limitele separative (proprietățile private vc maximum 2,50 metri.


' Conform HCGMB nr. 113 2016 privind aprobarea raportului aferent anului 201 $“privind stadiul realiz, Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului în Mun. București - Anexa nr. 1

S.C. KXL S.R.L.


I Ediția 1 Revizia 0 Paeina 14 din 15

Separările interioare, în incintă, se vor realiza prin gărdurTYrr-

' conform CU0RIGWmu

4.4. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZĂRI

4.4.1.    P.O.T. - Procent maxim de ocupare a terenului

Lc_6

-    POT maxim admis = 35%.

4.4.2.    C.U.T.- Coeficient maxim de utilizare a terenului

Lc_6

-    CUT maxim admis = 2,5.

ÎULl^>’H'sn#<<.> r®    Vc ’

S£4NIA>


s.c.


KXL S.R.L. |


Mina I 1 Ret iz:a 0 Piwma 15 din 15

I Cod: KXL F0412

Regulament Local de Urbanism

P.L.Z. Drumul Bine’ui, nr. 41 A, l ot 2. Xr. ead. 226099.

Sectorul 4. Mim. București