Hotărârea nr. 227/2018

HOTARAREnr. 227 din 2018-04-19 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. DRUMUL BINELUI - STR. DRUMUL JILAVEI (NR. CAD. 209630; NR. CAD. 221883; NR. CAD. 221910; NR. CAD. 224355; NR. CAD. 224386; NR. CAD. 224388), SECTORUL4, BUCURESTI
l’A'î

•* «»»    »‘X’*

;* * »*•

Consiliul- General al Municipiului București— ROMÂNIA

----------- 4-----’-l»l»'2I)lS'S<»Sa*T<MMT«OFS’_riA—

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Drumul Binelui - Str. Drumul Jilavei (nr. cad. 209630; nr. cad. 221883; nr. cad. 221910; nr. cad. 224355; nr. cad. 224386; nr. cad. 224388), Sectorul 4, București


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 27/18.04.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 234/18.04.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în. conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

-    Primăria Sectorului 4 - Certificat de urbanism nr. 203/54758/07.02.2017;

-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz de inițiere nr. 19/15.05.2017;

-    Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 11/16.02.2018;

-    Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: aviz nr. 1591904/19.01.2018;

-    Comisia Tehnică de Circulație - aviz de principiu nr. 1575598/20684/04.01.2018;

-    Ministerul Sănătății - Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București - aviz nr. 22025/22.11.2017;

-    Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii" București - Ilfov: aviz nr. 338704/27.11.2017;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

-    Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010, Hotărârea C.GJ^nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012 și 224/15.12.2015; X

Cu respectarea pr^v^de    52/2003 privind transparența decijzior

administrația publică, rep


ești, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro


în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e); din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentația de urbanism Planul Urbanistic Zonal - Str. Drumul Binelui - Str. Drumul Jilavei (nr. cad. 209630; nr. cad. 221883; nr. cad. 221910; nr. cad. 224355; nr. cad. 224386; nr. cad. 224388), Sectorul 4, București, în conformitate cu anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3, părți componente ale documentației de urbanism “(avizul Arhitectului Șef nr. 24/28.02.2018, prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 și Regulamentul Loca, de Urbanism reprezentând anexa nr. 3), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 19.04.2018.București, 19.04.2018 Nr. 227

CONFORM CU ORIGINALUL


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2

Anexa 1PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ,s

Direcția Generală Dezvoltare Urbană Direcția Urbanism    ,,

"Urmare ria-solicitărileși-completările transmise Primăriei Municipiulur București "de^către"

S.C. K.X.L. S.R.L. (reprezentantă a inițiatorilor documentației de urbanism S.C. BERSER S.A.; D-NUL VINTILĂ STELIAN; D-NA VINTILĂ MARINELA; D-NA STROE FLORENTINA AURA; D-NA NICA DANIELA și D-NUL NICA ROBERT) cu domiciliul în București, str. AV. Nicolae Capsa nr. 6, sectorul 1, telefon 021/2245282, înregistrate la Registratura*P.M.B. prin adresele nr. 1602188/23.02.2018 și nr. 1602166/23.02.2018, în conformitate cu* prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritefjuîm și urbanismul, cu modificările și Completările ulterioare, se emite următc


AVIZ ARHITECT ȘEF Nr.    din ..£.<L<2.£.2018

„PUZ - STR. DRUMUL BINELUI - STR. DRUMUL JILAVEI (NR. CAD. 209630; NR. CAD. 221883; NR. CAD. 221910; NR. CAD. 224355;

NR. CAD. 224386; NR. CAD. 224388),

SECTORUL 4, BUCUREȘTI”

Generat de imobilele : situat în București, str. Drumul Binelui - str. Drumul Jilavei, sectorul 4, în suprafață de 42408,00 mp.

Inițiatori: S.C. BERSER S.A.;D-NUL VINTILĂ STELIAN; D-NA VINTILĂ MARINELA; D-NA STROE FLORENTINA AURA; D-NA NICA DANIELA și D-NUL NICA ROBERT Proiectant: S.C. KXL S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: URB. ANAMARIA MIHAELA MOHAN

Amplasare, delimitare, suprafață zonă studiată în PUZ:

Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, în Zona de Sud a Municipiului București.

Prevederi P.U.G, - R.L.U. /PUZ/PUD aprobate anterior:

Conform Regimului economic și Regimului tehnic prezentat în Certificatul de urbanism nr. 203/54758/07.02.2017 eliberat de Primarul Sectorului 4, București, amplasamentele care fac obiectul studiului urbanistic sunt încadrate în P.U.G. - M.B. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 (completată cu H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010, H.C.G.M.B. nr. 241/20.12.2011; H.C.G.M.B. nr. 232/19.12.2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015) în Unitatea Teritorială de Referință UT'R A4 - subzona serelor.


Pentru toate zonele de tip A situate pe terenuri libere sau în extinderile intravilanului sunt necesare documentații P. U.Z. avizate conform legii.

AVIZ DE INIȚIERE nr. 19/15.05.2017.

PREVEDERI P.U.Z. - RLU PROPUSE:

FUNCȚIUNLLOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE

INDICATORI URBANISTICI:

-    POTmax. - 35%;

-    CUTmax. - 2,5 mpADC/mpteren;

-    Hmax. = 24 m - RmaxH = S+P+6E.

-    Conformarea volumelor, retragerile față de limitele de proprietate și înălțimea maximă, în cazul în care se propun distanțe între clădiri și față de limitele de proprietate mai mici decât cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă vor fi definitivate în etapa de AUTORIZARE, pe baza unui studiu de însorire.

-    Retragerile față de celelalte limitele' de proprietate vor fi stabilite astfel încât să fie asigurat vecinilor confortul urban și un potențial echivalent de dezvoltare.

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de ’>• parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

Echipare tehnico-edilitară: Rețelele edilitare aferente imobilului propus, se vor racorda la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrica, gaze, etc.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. 12) lit. n) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

PREVEDERI URBANISTICE - REGLEMENTĂRI ALE PREZENTULUI P.U.Z.

HPUZ ZONA DRUMUL BINELUI - DRUMUL JILAVEI, NC 209630, 221883, 221910, 224355, 224386; 224388, SECTOR 4, BUCUREȘTI

JERAT

REGLEMENTĂRI

BILANȚ

UTR

FUNCȚIUNE

POT

CUT

Rh max

H max

Supr. UTR

Procent

Subzonă locuințe colective și funcțiuni complementare

35%

2.5

S+P+6E

24 m

9.159,59 mp

21,60%

Subzonă locuințe colective

29.938,83 mp

70,61%

Circulații propuse a II publice (carosabile / pietonale)

Z

/

/

/

2.475,18 mp

5,83%

Suprafață rezervată în vederea transferului în domeniul public pentru modernizarea străzilor

834,40 mp

1,96%

J    TOTAL P.U.Z.

42.408,00 mp

100,00%

Amplasament: P.U.Z. Zona Drumul Binelui - Drumul Jilayși, Nr. cad. 209630,221883,221910,224355,224386, 224388, Sector 4, București

Beneficiari: Berser SA, Vlntilă Stellan, Stroe Florentina, Nlca Robert

iruct,

Proiectant: S.C. KXL S.R.L.

Faza:

P.U.Z.

București, Str. Av. Nicolae Capșa Nr. 6, Tel. 021.224.52.82

Data:

Ianuarie 2015

J40/6965/2001 - RO 14102779

Număr proiect:

174.07.194/2017

Planșa U.04.01. Reglementări urbanistice - Zoniflcare Funcțională

iȘpara 1/1.000

Șef proiect

urb. Anamaria MOHAN

y/

kxl

Proiectat

urb. Viad-Ândrei NOUR    /

7----

Proiectat

urb. peis. lulia Nicoleta SABÂU

/

Proiectat

urb. Ana-Maria FLOREA

Proiectat

urb. Dlana CONSTANDACHE

—---

raWSdfci.z.s-F.ow

dire=Ji,Ao

c5BoAeNorbManis» regula


I VIZAT SPRE ȣSCHIMBARE

București, sector 1, str. Av. Nicolae Capșa nr. 6, cod 012091, tel J fax.: 021/224 52 82, office@kxl.rOKWW, kxl.ro

*ol. 3

volumul n

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

PLAN URBANISTIC ZONAL

- ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE -

Zona Drumul Binelui - Drumul Jilavei, Sectorul 4,

Numere Cadastrale 209630,221883,221910,224355,224386,224388, Municipiul București


Regulament Local de Urbanism

P.U.Z. Zona Diurnul Binelui - Drumul Jilavei,

Nr. cad. 209630,221883,221910,224355,224386,224388,

Sectorul 4, Mun. București

Cod: KXL-F 04 12 Ediția 1 / Revizia 0


Pagina 1 din 17


CUPRINS

-CAPHOLUIdF^SPQZFȚHjlENERAIfc^;;^;^^

1.1.    Rolul Regulamentului Local de Urbanism.......................................................................................3

1.2.    Baza legală a documentației.............................................................................................................3

1.3.    Domeniu de aplicare.........................................................................................................................4

CAPITOLUL II - REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR.............5

2.1.    Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit. 5

2.2.    Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public...................................6

2.3.    Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii.........................................................................7

2.3.1.    Orientarea față de punctele cardinale:........................................................................................7

2.3.2.    Amplasarea față de aliniament...................................................................................................8

2.3.3.    Distanțe minime obligatorii față de limitele laterale și limita posterioară a parcelei.................8

2.3.4.    Amplasarea construcțiilor unele față de altele, pe aceeași parcelă............................................8

2.4.    Reguli cu privire la accesuri obligatorii............................................................................................9

2.4.1.    Accesuri carosabile....................................................................................................................9

2.4.2.    Accesuri pietonale......................................................................................................................9

2.5.    Reguli cu privire la echiparea edilitară.............................................................................................9

2.6.    Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor pențFu-eonstrucțirr:..................... 1...............9

........10

........10

2.7. Reguli cu privire la amplasarea de spații verzi și împrejmtiu^p^g.Q^Q^j^^|;u|i.

2.7.2. împrejmuiri.......................................................................................10

CAPITOLUL m - ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ............................................................11

CAPITOLUL IV - PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR ȘI SUBU^^^^F^^ȚlONALE ,114.1.    GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI..............................................................11

4.2.    UTILIZARE FUNCȚIONALĂ................................................C    ..................................11

4.2.1.    Utilizări admise........................................................................................................................ 11

4.2.2.    Utilizări admise cu condiționări...............................................................................................12

4.3.    CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A PARCELEI........................13

4.3.1.    Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme și dimensiuni)....................................... 13

4.3.2.    Amplasarea clădirilor față de aliniament.................................................................................13

4.3.3.    Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor............................13

4.3.4.    Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă..................................................14

4.3.5.    Circulații și accesuri.................................................................................................................14

4.3.6.    Staționarea autovehiculelor......................................................................................................15

4.3.7.    înălțimea maximă admisibilă a clădirilor................................. 15

4.3.8.    Aspectul exterior al clădirilor...............................................y^O..............................15

4.3.9.    Condiții de echipare edilitară...........................................................15

4.3.10.    Spații libere și spații plantate...........................................II......|.............16

4.3.11.    împrejmuiri......................................................................J.'All-J-......îl.............17

4.4 POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILI

4.4.1.    P.O.T. - Procent maxim de ocupare a terenului....

4.4.2.    C.U.T.- Coeficient maxim de utilizare a terenului


BO 9001 d. 7.3
București, sector 1, str. Av. Nicolae Capșa nr. 6, cod 012091, teU fax.: 021/224 52 82, office@kxtCAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENEIMI.E

LT.Rolul Regulamentului Local de Urbanism-------------

Prezentul Regulament Local de Urbanism (RLU) reprezintă un sistem unitar de norme tehnice și juridice care stau la baza PUZ-ului. Acesta stabilește, în aplicarea legii, regulile de ocupare

(permisiuni și restricții), condițiile de construire (aliniere, regim de înălțime, POT, CUT, etc.) ale viitorului ansamblul de locuințe colective și funcțiuni complementare din zona Drumul Binelui -Drumul Jilavei, sectorul.4, ansamblu propus pe imobilele identificate astfel:

Nr.


cad.

r 209630


221883


221910


4    224355

5    224386


224388


Total


Suprafață


Proprietari


1.987 mp Berser S.A. 4.154 mp Vintilă


1.862 mp


Stelian și Vintilă


Adresă (S4^ București'


Stt.Bin5dî;aPW)RM cu 0RIGI*!5


Drumul Binelui!


Drumul Binelui nr. 919.224 mp

2.952 mp

12.229 mp

42.408 mp


Marinela, Stroe Florentina Aura, Nica Daniela Marilena și Nica Robert Florin Berser S.A. Berser S.A. Berser S.A.


Drumul Binelui FN Drumul Binelui FN Drumul Binelui nr. 9Astfel, RLU-ul este o documentație cu caracter de reglementare, care întărește și detaliază prevederile PUZ-ului.

Prin aplicarea regulilor din RLU trebuie să se asigure concilierea intereselor investitorului cu cele ale colectivităților, respectiv protecția proprietății private și apărarea interesului public.

1.2. Baza legală a documentației

La baza elaborării RLU-ului aferent PUZ stă Regulamentul General de Urbanism aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobar^Regtdm^entului General de Urbanism, completat ulterior prin HGR 1180/2014 și ale căfolS preveâerțXunt detaliate în conformitate cu condițiile specifice zonei studiate.

întreaga documentație de urbanism PUZ este întocmii metodologia de elaborare și conținutul - cadru al planului MLPAT nr. 176/N/16 august 2000.


'dul privind t cu Ordinul


150 9001(17.3

kxl

RLU constituie act de autoritate al administrației locale și se aprobă împreună cu PUZ-ul, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 a amenajării teritoriului și urbanismului, modificată și completat! prin Legea nr^ 86/2017 și O UG 49/20LL--------------- — -

De asemenea, RLU-ul se sprijină pe o vastă bază legală formată din următoarele acte normative, cu modificările și completările ulterioare:

-    Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor;

-    Legea nr. 7/1996 a cadastrului imobiliar si publicității imobiliare;

-    Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților;

-    OUGnr. 195/2005 privind protecția mediului;

-    OGR nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor;

-    Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației;

-    Ordinul MDRT nr. 2701/2010 privind informarea și consultarea publicului;

-    HCGMB nr. 113/2016 privind aprobarea raportului aferent anului 2015 privind stadiul realizării măsurilor din Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului în Mun. București -Anexa nr. 1;

-    HCGMB nr. 136/2012 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a CGMB - Anexa nr. 1;

-    HCGMB nr. 66/06.04.2006 privind aprobarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Mun. București și a prospectelor necesare unei corecte fimGțir


-    Codul Civil;    'j CONFORM CU ORIGINALI

Documentații aprobate anterior elaborării PUZ:

-    PUG București, aprobat prin HCGMB nr. 269/2000, prelunj 241/2011,232/2012,224/2015;


-    PUZ “Drumul Binelui - Drumul Jilavei - B-dul Metalurgiei HCGMB nr. 187/ 28.09.2011 - Expirat, dar care a produs efecte:

Documentații de urbanism în curs de avizare, concomiti

- P.U.Z. Zona de Sud a Sectorului 4.

1.3. Domeniu de aplicare

Prin prezentul RLU simt enunțate reglementări imperative, âu caLactferdbligătoriu pentru cele șase terenuri din zona Drumul Binelui - Drumul Jilavei, Sectorul 4, Municipiul București, identificate cu nr. cad. 209630,221883,221910,224355, 224386,224388 (detaliate la cap. 1.1), în suprafață totală de 42.408 mp, pentru care a fost obținut Certificatul de Urbanism nr. 203/54758/07.02.2017.

Prin Avizul de inițiere nr. 19/15.05.2017 a fost delimitată zona de studiu a prezentului PUZ, aceasta fiind cuprinsă între Str. Tumu-Măgurele - B-dul Metalurgiei - Drumul Jilavei - Intersecția

Cod: KXL-F 04 12

Edi{ia 1 / Revizia 0

Pagina 4 din 17

direcția urbanism

REGULAMENT LOCAL DE URBANISMBucurești, sector 1, str. Av. Nicolae Capșa nr. 6, cod 012091, tel J fax.: 021/224 52 82, offlce@kxLrojzrtw.kxl.ro


străzilor Zătreni/Bâlea/Bucovăț. întreaga zonă a fost coordonată în baza unui Plan Director, pentru care au fost formulate reglementări obligatorii privind organizarea tramei stradale, dezvoltarea infrastructurii tehnice și de transport în comun, au-fost inventariate obiectivele de utilitate publică, au

fost enunțate măsuri de protecția mediului și au fost preluate prevederile urbanistice reglementate prin documentațiile de urbanism aprobate anterior.

RLU-ul devine act de autoritate al administrației publice locale în momentul în care este aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București. Aprobarea se face pe baza avizelor obținute și a acordurilor prevăzute de lege.

Normele cuprinse în acest RLU sunt obligatorii la faza de autorizare a viitorului ansamblu de locuințe colective și funcțiuni complementare^. , , .

Modificarea RLU-ului se va face numai în cazul aprobării unor modificări ale PUZ-ului, cu respectarea procedurii de avizare pe care a urmat-o și documentația inițială.

CAPITOLUL II - REGLLI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE \ TERENURILOR

Viitoarele construcții se vor realiza în intravilanul aprobat al municipiului București, în baza autorizației de construire ce se va elibera conform prevederilor prezentului Plan Urbanistic Zonal.

2.1. Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit

agâcole din infravitan

Autorizarea executării construcțiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisă pentru toate tipurile de construcții și amenajări specifice localităților, cu respectarea condițiilor impuse de lege și de prezentul regulament.

Prin Autorizația de Construire, terenurile agricole din intravilan se scot din circuitul agricol, temporar sau definitiv, conform legii.

Zone cu valoare peisagistică și zone naturale protejate


Terenurile reglementate nu fac parte dintr-cCzonă’ cu valoare peisagisti ;ă sau dintr-o zonă naturală protejată.    , CONFORM CU ORIGIN/

Zone construite protejate

Terenurile reglementate nu fac parte dintr-o Zonă Construită ProRȚăîîmstituită urbanistic, în vecinătatea acestora nu se află monumente istorice înscrise în LMI2015.


Reglementările urbanistice sunt formulate astfel încât valoarea imaginii urbane, prin funcțiune, volumetrie și asp goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, învelitoare, palei

DIRECȚIA URBANISM regulament local de urbanism

2.2. Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public Expunerea la riscuri naturale și riscuri tehnologice

Amplasamentulnueste expus la riscuri naturale: alunecări de teren, nisipuri mișcătoare,

terenuri mlăștinoase, scurgeri de torenți, eroziuni, zone inundabile, etc.

De asemenea, amplasamentul nu este expus la riscuri tehnologice, adică cele determinate de

procesele industriale sau agricole care prezintă pericol de incendii, explozii, radiații, surpări de teren ori de poluare a aerului, apei sau solului.

Asigurarea echipării edilitare*

Viitorul ansamblu va fi racordat la rețelele tehnico-edilitare din zonă, prin grija investitorului, condițiile pentru faza de construirefiind enunțate în cap. {4:3:9:


. .    ' ,L.,. „ ..." . .,    .........î CONFORM CU ORIGINALUL

Asigurarea compatibilității funcțiunilor    i

Autorizația executării construcțiilor se face ciTcoSdîț destinația construcției și funcțiunea dominantă a zonei.

în situația de față, întreaga zonă în care au funcționat serele Berceni a fost convertită funcțional prin PUZ "Ansamblu rezidențial - Drumul Binelui - Drumul Jilavei - B-dul Metalurgiei”, sector 4, Aprobat prin HCGMB nr. 187/ 28.09.2011, în baza sa fiind construite o serie de imobile de locuințe colective. Prin urmare, noua investiție reglementată prin prezentul PUZ nu intră în conflict cu cea existentă, venind în completarea și întregirea ansamblului rezidențial.

Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția respectării indicatorilor maximi POT și CUT stabiliți prin prezenta documentație de urbanism.

Procentul de ocupare a terenului2 (POT) reprezintă raportul dintre suprafața construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecția pe sol a perimetrului etajelor superioare) si suprafața parcelei. Suprafața construită este suprafața construită la nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului care depășesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecția la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat si a logiilor închise ale etajelor se include în suprafața construită.

Coeficientul de utilizare a terenului3 (CUT) reprezintă raportul dintre suprafața construită desfășurată (suprafața desfășurată a tuturor planșeelor) și suprafața parcelei inclusă în unitatea teritorială de referință. Nu se iau în calculul suprafeței construite desfășurate: suprafața subsolurilor cu înălțimea liberă de până la 1,80 m, suprafața subsolurilor cu destinație strictă pentru gararea autovehiculelor, spațiile tehnice sau spațiile destinate protecției civile, suprafața balcoanelor, logiilor, teraselor deschise și neacoperite, teraselor și copertinelor necirculabile, precum și a podurilor


1    Echiparea edilitară este ansamblul format din construcții, instalații și amenajări permanentă a tuturor construcțiilor și amenajărilor, indiferent de poziția acesj majore de transport rutier, cu respectarea protecției mediului ambient

2    Conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, mi

3    Idem 1.

Regulament Local de Urbanism V ’1

^•JS<L-F0412

S.C. KXL S.R.L.

P.U.Z. Zona Drumul Binelui - Drumul Jilavei,

Nr. cad. 209630,221883,221910,224355,224386,224388, Sectorul 4, Mun. București

Ediția 1 / Revizia 0

Pagina 6 din 17

kxl


“nÎRECTÎÂURBANiSM regulament local de urbanism

AVI2.NR...............................

VI7AT SFRE. r'ESCHlSyiBAR^.

București, sector 1, str. Av. Nicolae Capșa nr. 6, cod 012091, tekffax.: 021/224 52 82, offlce@kxl.ro, wW^kxkro

neamenaj abile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecție.    _

--------------Valorile menționate în prezenta documentație de urbanism sunt maxime;—

2.3. Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii

Amplasarea construcțiilor pe parcelă se va realiza conform condițiilor detaliate în prezentul

regulament.

2.3.1, Orientarea față de punctele cardinale:

Amplasarea viitoarelor construcții se face cu respectarea condițiilor și recomandărilor din RGU șiîn conformitate cu prevederile normelor sanitare și tehpjcg, Jn^vederea îndeplinirii următoarelor cerințe:

-    asigurarea însoririi;


-    asigurarea iluminatului natural1; î CONFORM CU ORK

-    asigurarea perceperii vizuale a mediului ambiant dmJhatxitelHomse (confort psihologic2);

Prin respectarea normelor de însorire și iluminat natural (prin orientarea corectă a

construcțiilor conform cerințelor funcționale) se asigură igiena și confortul urban.

Conform Ordinului MLPAT nr. 2l/N/2000 pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind elaborarea și aprobarea RLU", Art. 17, Alin. 3.10: "Amplasarea construcțiilor de locuințe trebuie făcută astfel încât pentru toate încăperile de locuit amplasate pe fațada cea mai favorabilă fsud) să se asigure o durată minimă de însorire de minimum 1 l/2h la solstițiul de iarnă".

Confomr Ordinului MS nr. 119/2014 pentnr aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, Anexă - Art. 3, Alin. (1): "Amplasarea clădirilor destinate locuințelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată de minimum 116 ore la solstițiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate”.

Asigurarea duratei de însorire, dependentă de soluțiile urbanistice se face prin orientarea, distanțarea și dimensionarea construcțiilor.

Recomandări de orientare față de punctele cardinale:

- pentru construcțiile de locuințe se recomandă evitarea orientării spre nord a dormitoarelor;

- se recomandă orientarea spre nord a depozitelor, atelierelor^ spațiilor de preparare.


Regulament Local de Urbanism


P.U.Z. Zona Drumul Binelui - Drumul Jilavei,

Nr. cad. 209630,221883,221910,224355,224386,224388, Sectorul 4, Mun. București


Cod: KXL-F 04 12


Ediția 1 / Revizia 0 Pagina 7 din 172.3.2, Amplasarea fată de aliniament

în sensul prezentului regulament, aliniamentul reprezintă limita dintre domeniul public și

Amplasarea clădirilor față de aliniament (alinierea clădirilor) este detaliată în Cap. IV, art.

4.3.2. din prezentul RLU. Ansamblul va fi amplasat retras față de aliniament, conform prevederilor din planșa "U.04.01. Reglementări urbanistice - zonificare .funcțională". Regimul de aliniere este limita convențională stabilită prin regulamentele locale de urbanism, ce reglementează modul de amplasare a construcțiilor prin fixarea unei distanțe între fronturile construite și un reper existent

Orice derogare de la prevederile RLU privind amplasarea față de aliniament se face conform legii și în condițiile prezentului regulament privind derogările.

Regula stabilirii înălțimii maxime a construcției în raport cu distanța față de orice punct al fațadei de pe aliniamentul opus derivă din necesitatea respectării normelor de igienă și a celor de securitate a construcțiilor.

2.3.3. Distante minime obligatorii fată de limitele laterale si limita posterioară a parcelei

Edifîcabilele viitoarelor construcții sunt conturate prin prezenta documentație de urbanism, ținându-se cont de:

-    distanțele minime față de limitele de proprietate laterale și cea posterioară;

-    distanțele minime față de construcțiile vecine, care sunt amplasate fie pe limita de proprietate (calcan), fie retrase față de aceasta.

Retragerile minime sunt în conformitate cu: RGU, Codul Civil (servitutea de vedere), nomele de protecție contra incendiilor, condițiile de însorire, circulația din interiorul incintei, necesitatea separațiilor funcționale, reglementări de protecție sanitară și alte reglementări de protecție a mediului, necesitatea obținerii unei imagini urbane coerente sau alte exigențe urbanistice.

2.3.4. Amplasarea construcțiilor unele fată de altele, pe aceeași parcelă

Având în vedere dimensiunea mare a parcelei, pe suprafața acesteia pot fi amplasate una sau mai multe construcții. Poziția lor pe parcelă este condiționată de regimul de aliniere față de domeniul public și de retragerile impuse față de limitele laterale și limita posterioară a acesteia (edificabil). Astfel, retragerile impuse vor urmări asigurarea confortului în vederea obținerii unei dezvoltări coerente a țesutului urban.

Distanța dintre clădirile alăturate pe aceeași parcelă trebuie să fie suficientă pentru a permite întreținerea acestora, accesul pompierilor, accesul mijloacelor de salvare, astfel încât să nu rezulte nici un inconvenient legat de iluminarea naturală, însorire, salubritate, securitate în caz de seism, etc.Cod: KXL-F 04 12

S.C. KXL S.R.L.

Ediția 1 / Revizia 0


Pajpna8dinl7

kxl

2.4. Reguli cu privire Ia accesuri obligatorii

2.4.1. Accesuri carosabile

Autorizarea executării viitoarelor construcții este permisă numaf dacă. există-posibilitate. de

acces la drumurile publice6, direct, conform destinației construcției și cu permiterea accederii mijloacelor de stingere a incediilor.

Asigurarea accesurilor carosabile pentru viitorul ansamblu la rețeaua de circulație și transport reprezintă o condiție majoră de configurare, amplasare și autorizare a acestuia.

Accesurile carosabile trebuie păstrate libere în permanență, fără a fi obstrucționate de amplasarea de semnalizări, împrejmuiri, mobilier urban, etc.

Organizarea circulației se va face în conformitate cu propunerile din documentația urbanistică

PUZ.

2.4.2, Accesuri pietonale

Autorizarea executării viitoarei construcții este permisă numai dacă se asigură accesuri pietonale7. Acestea vor fi conformate astfel încât să permită circulația persoanelor cu handicap și care folosesc mijloace specifice de deplasare.

2.5.    Reguli cu privire la echiparea edilitară

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării noilor consumatori la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică, conform RGU. Pot exista derogări de la aceste prevederi cu obținerea avizului organelor administrației publice competente;------------------------ --------------- ------- -------

Lucrările de racordare și branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de beneficiarul lucrării.

2.6.    Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor pentru construcții

Pe parcursul elaborării PUZ-ului nu au fost aduse modificări majore asupra formei inițiale a terenurilor.

Cod: KXL-F 04 12 Ediția 1 / Revizia 0 Pagina 9 din 17

AVIZ NR..............................................

kxl


VIZAT SPRE ^SCHIMBARE București, sector 1, str, Av. Nicolae Capșa nr. 6, cod 012091, tel., fax.: 021/224 52 82, office@kxl.ro, iyymkxl.ro

în momentul întocmirii prezentului RLU, terenurile se prezintă din punct de vedere cadastral

astfel:


Nr.

cad.

Suprafață

Proprietari

Adresă (S4, București)

/sMM» /    \ml

/ / a<3SS /

\\ joaaxT*

Xwaoa / i /

1

209630

1.987 mp

Berser S.A.

Str. Binelui, Lot 1

2

221883

4.154 mp

Vintilă

Stelian,

Stroe

Florentina,

Nica

Daniela

Drumul Binelui FN

3

221910

1.862 mp

Drumul Binelui nr. 9

4

224355

19.224 mp

Berser S.A.

Drumul Binelui FN

5

224386

2.952 mp

Berser S.A.

Drumul Binelui FN

6

224388

12.229 mp

Berser S.A.

Drumul Binelui nr. 9

Total

42.408 mp

De menționat este faptul că a fost rezervată o suprafață de 834,40 mp în urma propunerii de modernizare a Drumul Binelui, pe latura nord-vestică a ansamblului'

5 CONFORM CU ORIGINALUL

2.7. Reguli cu privire la amplasarea de spații verzi și împrejmuiri

----------------2-7.1. Spatii verzi

Spațiile verzi și plantate sunt constituite din totalitatea amenajăfllbrwpe suprafața parcelei, ca plantații de arbori, arbuști, plante ornamentale, suprafețe acoperite as gazon, grădini de flori, etc.

Au fost reglementate următoarele categorii de spații verzi: comunitare, aferente unităților de locuit, publice (de aliniament).

Suprafața spațiilor verzi și plantate este stabilită în corelare cu normele de igienă și protecția mediului, precum și cu principiile de confort urban. Corelarea s-a realizat ținând cont de funcțiunile propuse și densitățile generate estimate, în vederea evaluării posibilităților de îmbunătățire a microclimatului urban.

Pentru prezenta documentație de urbanism s-a ținut cont de prevederile HCGMB nr. 113/2016 privind aprobarea raportului aferent anului 2015 privind stadiul realizării măsurilor din Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului în Mun. București - Anexa nr. 1

2.7.2. împrejmuiri

Pentru viitorul ansamblu se vor realiza împrejmuiri posterioare, din rațiuni de delimitare și de protecție a proj împrejmuirii în vederea protecției private pentru evitarea vecinătate, este reglementată în prezentul regulament de urb

limitele laterale și de realizare a și relațiile de are.
_Prin prezenta documentație de urbanism sunt reglementate condițiile de construire ale

viitoruluiănsămblu de locuința colectiveșiftacțiuni complemestarerAeesta esteamplasatîn zona de sud a capitalei, în sectorul 4, fiind delimitat la vest de Drumul Binelui, iar la est de Drumul Jilavei.

Astfel, au fost delimitate și reglementate două tipuri de subzone funcționale:

Lc_l’ - Subzona locuințe colective și funcțiuni complementare Lc_2’ - Subzona locuințe colective

CAPITOLUL IV - PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR ȘI SUBUNITĂȚILOR EUNCIIONAl.E

4.1. GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Subzona Lc_l’ este reglementată în extremele estice și vestice ale ansamblului, mai exact în

zonele aferente Drumul Binelui și Drumul Jilavei. în aceste zone, cu acces direct din domeniul public, sunt permise în plus ca utilizări funcționale, față de locuințele colective, și dotările și echipamentele publice necesare atât pentru viitorul ansamblu rezidențial, cât și pentru vecinătate.

Subzona Lc_l' este permisă pe 0 adâncime de maximum 40 m față de Drumul Binelui, iar față de Drumul Jilavei pe o adâncime de maximum 25 m (sud-est), respectiv 47 m (nord-est).

Subzona Lc_2* este reglementată în restul ansamblului, în zonele care nu au acces direct Ia Drumul Binelui și Drumul Jilavei și se caracterizează printr-o zonă compactă și omogenă de locuințe colective.


4.2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

4.2.1. Utilizări admise

Lc_l'șiLc_2'

-    Locuințe colective;

-    Funcțiuni complementare locuirii (echipamente și

-    Loc de joacă pentru copii,

-    Activități sportive - spații pentru sport și recreere.

-    Spații verzi plantate, amenajate;


-    Spații verzi comunitare aferente incintelor unităților pentru copii, alei și parcaje;

-    Circulații carosabile, pietonale și alei de acces;

-    Spații pietonale publice, dalate, de tip piațetă;

-    Parcaje la sol, subsol și multietajate;

-    Punct colectare deșeuri menajere;

-    Elemente aferente echipării tehnico-edilitare: bazin de

Cod: KXL-F 04 12 Ediția 1 / Revizia 0 Pagina 11 din 17

AVIZ NR...............................................

kxl


VIZAT SPRE WESCHIMBARE

----ț

Lc_2’

-    Echipamente și dotări publice, cu acces facil în Drumul Binelui și Drumul Jilavei:

-    - Spații comerciale,------------- ----- --------— --------------------

-    Alimentație publică,

-    Dotări sanitare - dispensar, cabinet medical,

-    Farmacie,

-    Creșă / Grădiniță / After-school,

-    Cabină pază;

4.2.2. Utilizări admise cu condiționări

Lc_l*

Clădirile vor avea la parterul orientat spre Drumul Binelui și Drumul Jilavei și spre traseele pietonale:

-    funcțiuni care permit accesul publicului și care vor fi prevăzute cu vitrine luminate noaptea;

-    activitățile în care accesul publicului este limitat să nu reprezinte mai mult de 30% din lungimea frontului stradal;

-    restaurantele care comercializează băuturi alcoolice se vor amplasa la o distanță mai mare de 100 m față de școli și biserici;

-    viitoarele construcții vor respecta condițiile geotehnice și de zonare seismică;

Lc 2’

Se admite completarea cu puncte comerciale în interspațiile dintre blocuri, cu condiția să se mențină accesurile carosabile și trecerile pietonale necesare, vegetația existentă, și să se respecte cerințele de protecție a clădirilor de locuit din imediata vecinătate.


4,2.3. Utilizări interzise

Lc_l’ și Lc_2'

-    Activități productive poluante, cu risc tehnologic sau care^sunt incomode prin traficul generat (vehicule de transport greu sau peste 5 autovehicule mici pe zi), prin utilizarea incintei pentru depozitare și producție, prin deșeurile produse ori prin programul de activitate prelungit după orele 22.00;

-    Realizarea unor false mansarde;

-    Anexe pentru creșterea animalelor pentru producție și subzistență;


-    Construcții provizorii;

-    Instalarea în curți a panourilor pentru reclame;

-    Dispunerea de panouri de afișaj pe plinurile fațadelor/ finisajul acestora;

-    Depozitare en-gros;

-    Depozitări de materiale refolosibile;

-    Depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de si!

Cod: KXL-F 04 12

S.C. KXL S.R.L.

Ediția 1 / Revizia 0


Pagina 12 din 17

T'RECȚIA URBANISM

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

AVIZ NR...............................................

kxl


VIZAT SPRE NESCl-îlMBARj^_ București, sector 1, str. Av. Nicolae Capșa nr. 6, cod 012091, tel./ fax.: 021/224 52 82, office@kxl.ro, wwțmUo

- Activități productive care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice;

-    Staptde betoane;—    ------~ ------------------- ~ - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-    Autobaze;

-    Stații de întreținere auto cu capacitatea peste 3 mașini;

-    Spălătorii chimice;

-    Lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;

-    Orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea rapidă a apelor meteorice.

4.3. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A PARCELEI

4.3.1.    Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme si dimensiuni)

Lc_l* și Lc_2’

Suprafață totală reglementată este de 42.408 mp.

Pe parcursul elaborării PUZ-ului nu au fost aduse modificări majore asupra formei inițiale a terenurilor.

De menționat, însă, este faptul că a fost rezervată o suprafață de 834,40 mp, paralelă cu Drumul Binelui, pe latura vestică a ansamblului, în urma propunerii de modernizare a străzii.

Ulterior aprobării PUZ pot avea loc operațium-eadastrale-de-alipiEe-^i dezmembrare, în condițiile legislației în vigoare.    CONFORM cu 0R|G|NAL|JL

4.3.2.    Amplasarea clădirilor fată de aliniameint

Lc 1'


-    față de Drumul Binelui (latura vestică de proprietate):

-    8,00 m față de aliniamentul existent (actuala limitgf di

-    2,00 m față de aliniamentul propus.

-    față de Drumul Jilavei (latura estică de proprietate) - 5,00 m

Lc_2*

Nu este cazul.

4.3.3. Amplasarea clădirilor fată de limitele laterale si posterioare ale parcelelor

Viitorul ansamblu se va înscrie în edificabilul propus (a se vedea planșa "U.04.01. Reglementări Urbanistice - Zonificare funcțională").

Lc_l'

Zona Lc_l' dinspre Drumul Binelui:

-    la sud-vest: min. 5,00 m față de limita de proprietate

-    la nord-est: min. 5,00 m față de limita de proprietate;

-    6,00 m față de drumul de incintă propus.


KO 9001 d. 7.3
Zona Lc_l' dinspre Drumul Jilavei:

________- la sud-vest: nun,.5,0U m față de limita de proprietate— - -----------------

-    la nord-est: min. 5,00 m față de limita de proprietate;

-    6,00 m față de drumul de incintă propus.

-    CONFORM CU OftfGMMUMr

Enclava nordică, în suprafață de 36.392 mp:

.    - la sud-vest: mini 5,00 m față de limita de proprietatef~“ ~

-    la nord-est: min. 5,00 m față de limita de proprietate;

-    6,00 m față de drumul de incintă propus.

Enclava sudică, în suprafață de 6.016 mp:    /

-    la nord-est: 6,00 m față de drumul de acces, proprietate pnvatăaeținută în cotă indiviză;

-    la sud-vest: 8,00 m față de drumul de acces, proprietate privată deținută în cotă indiviză;

-    la sud-est și nord-vest: min. 8,50 m față de limitele de proprietate;

43.4, Amplasarea clădirilor unele fată de altele pe aceeași parcelă

Lc_l’și Lc_2’

Pe teren se pot amplasa construcții care să se încadreze în edificabilul propus în planșa "U.04.01. Reglementări Urbanistice - Zonificare funcțională", astfel încât să se respecte principiile de confort și normele de însorire și de iluminat natural.

Lc_2’

Enclava nordică, în suprafață de 36.392 mp:

Sunt delimitate patru suprafețe edifîcabile, între care se recomandă a se păstra următoarele distanțele:

-    minimum înălțimea maximă a viitoarelor construcții, pe direcția nord-est - sud-vest;

-    minimum 30 m, pe direcția nord-vest - sud-est, pentru a permite amenajarea spațiilor verzi comunitare cu locuri dejoacă pentru copii, alei, parcaje, precum și spații pietonale publice, dalate, de tip piațetă.

Enclava sudică, în suprafață de 6.016 mp:

Sunt delimitate două suprafețe edifîcabile, între care se recomandă a se păstra distanța de minimum înălțimea maximă a viitoarelor construcții.


4.3.5. Circulații si accesuri

Lc_l’ și Lc_2'

(est).


Accesurile carosabile și pietonale se vor realiza din Drumi în interiorul incintei sunt propuse circulații carosabile și p

DIRECȚIA URBANISM i.lGGLAMENT local de urbanism

AVIZ NR....................................

kxl


VIZAT SPRE NESCHiMBÂRl

X

- stradă cu gabarit de 9,00 m, care se propune a fi transferată domeniului public și care asigură accesul pe teren din domeniul public și, totodată, legătura între Drumul 'Binelui șiDrumui Jilavei;

alei carosabile și pietonale private de incintă, care asigură accesul la unitățile de locuit și locurile de parcare supraterane și a căror configurare va respecta normele tehnice specifice, în vigoare.


4.3.6.    Staționarea autovehiculelor

Lc_l’și Lc_2’

Staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice.

Locurile de parcare se vor asigura atât suprateran, în subsolurile amenajate, cât și în parcările supraterane de la sol. Numărul minim al acestora va fi în raport cu funcțiunile propuse, în conformitate cu HCGMB nr. 66/06.04.2006.

4.3.7.    înălțimea maximă admisibilă a clădirilor

Lc_l’ și Lc_2’

Regimul maxim de înălțime admis este de S+P+6E, iar înălțimea maximă la cornișă va fi de 24,00 m. Peste înălțimea maximă se admite casa scării și a liftului pentrujiccesarea teraselor circulabile.


4.3.8. Aspectul exterior aTcl&dirilor

Lc_l’ și Lc_2’

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul exterior nu distonează cu aspectul general al zonei.

Prescripțiile urmăresc armonizarea construcțiilor din cadrul ansamblului (finisaje, ritmuri plin - gol, registre, regim de înălțime, detalii de arhitectură, tipul acoperirii și al învelitorii etc.), calitatea aspectului compozițional și arhitectural al clădirilor prin folosirea de materiale modeme și sporirea nivelului calitativ al imaginii.

Aspectul exterior al construcțiilor, cu toate elementele sale definitorii, aparține spațiului public (conform RGU, Art. 32).

4.3.9. Condiții de echipare edilitară

Lc_l’ și Lc_2’

iejegale de eliberare sgea 50/1991La faza de obținere Autorizație de Construire se vor perfecta amplasament (unde sunt existente rețele) și racordare la utilități actualizată și modificată;

Se vor prevedea gospodărie de apă menajeră și incendiu, calculate conform normativelor in vigoare;

Debitul mediu total de apă necesar estimat este de 2' gospodărie proprie alimentat din rețeaua publică de apă;

ERECȚIA URBANISM regulament local de urbanism

AVIZ NR............................................

kxl


VIZAT SPRE ^SCHIMBARE,

Costul extinderii rețelelor edilitare și eventualele echipamente necesard^^^ncționarii corespunzătoare a acestora va fi suportat in totalitate de către beneficiar; preluarea apelor pluviale și men^ere,atătinincinta,catșiinextenor,va^tiînsistem-separativ; -------------------------------

Se vor lua măsuri pentru funcționarea canalizării în sistem separativ, volumul rezervoarelor de înmagazinare ape pluviale urmând a fi dimensionat în funcție de frecventa ploii de calcul și de gradul de impermeabilizare al solului; se vor prevedea două racorduri distincte de canalizare (pluvial si menajer), sensul de descărcare fiind spre colectoarele și stațiile de pompare prevăzute în planul de reglementări;

în cazul incidenței cu rețelele LEA (aparținând Transelectrica) și cu conductele de apă tehnologică ce deservesc CET Sud și CET Progresu, la faza DTAC se vor păstra zonele de siguranță conform normelor în vigoare;

La faza de Autorizare de Construire se va prezenta un studiu de impact privind interacțiunea dintre elementele mediului urban și „Ansamblul de-locuințe colective si funcțiuni complementare pentru imobilele amplasate in Drumul Binelui - Drumul Jilavei nr. cadastrale 209630, 221883, 221910, 224355, 224386, 224388 sector 4, București”, la structura hidrogeologică existentă, cu prezentarea măsurilor de prezervare a sistemului existent. Acest studiu va putea fi utilizat de către municipalitate în vederea constituirii unei baze de date specializate.

Se vor respecta prevederile „Strategiei de dezvoltare si funcționare pe termen mediu si lung a serviciului public de salubrizare in Municipiul București” aprobat cu HCGMB nr. 82/28.04.2015, stipulate în:

-    Cap. Ut 3.C - Activitatea de salubrizare menajeră” și

-    Cap. HI.3.D - Managementul Integrat al Deșeurilor în conformitate cu activitățile desfășurate.

Pentru faza de Autorizare de Construire se vor respecta prevederile art. 13 al HG 525/1996 -Asigurarea echipării edilitare:

(1)    Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor,

presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale administrației publice locale ori ale investitorilor interesați sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă.    < ' ', /

■ ■ :■ > .-x.    ’-Z

(2)    Autorizarea executării construcțiilor poate fi condiționată de stabilirea, în

prealabil, prin contract, a obligației efectuării, în parte sau țotal, lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesați.    -    - 1 '


Se va respecta planul de precoordona 1591904/19.01.2018

C ONFORM CU ORIGINALUL

4,3.10, Spatii libere si spatii plantate-


Lc_l' și Lc_2’

Spațiile neconstruite și neocupate de accesuri și trotuare de cu arbori și / sau arbuști.

Se recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului și p

evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru aca

ISO 9001 d. 7 J


kxl


’ICȚIA URBANISM REGII..Af/tEWT LOCAL DE URBANISM

AVIZ NR...............................................

VIZAT SPRE HESCHIMBAR^


Aprobarea pentru realizarea noilor construcții va fi condiționată de amenajarea șj/iitreținerea corespunzătoare a unui spațiu verde cu suprafața de cel puțin 30% din suprafața totală reglementată


de 42.4(18 mp, din care cel puțm 2/3 va-fi pesol,iarrestulvaavea asiguratăo grosime a solului care—

să permită dezvoltarea vegetației de talia arbuștilor sau pomilor mici și condiții de drenare a excesului de umiditate8.

Spațiile verzi și cele amenajate vor fi de următoarele tipuri:

-    spații verzi comunitare;

-    spații verzi aferente blocurilor;

-    spații pietonale publice, dalate, de tip piațetă.


4.3.11. împrejmuiri

Lc_l’și Lc_2’

împrejmuirea spre domeniul public va avea înălțimea de maximum 2,00 metri, din care un soclu opac de 0,60 m și o parte transparentă dublată cu gard viu.

Gardurile spre limitele separative (proprietățile private vecine) vor fi opace cu înălțimi de maximum 2,50 metri.

Separările interioare, în incintă, se vor realiza prin garduri vii.


4.4 POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI 4.4.1. P.O.T. - Procent maxim de ocupare a tereififlilff ORM CU ORIGINALUL Lc_l’ și Lc_2*

- POT maxim admis = 35%.


4.4.2. C.U.T.- Coeficient maxim de utilizare a terenului

Lc_l’ și Lc_2’

- CUT maxim admis = 2,5.Proiectant, S.C. KXL S.R.L.
Urb. Vlad Nour Urb. Peis. Iulia Sabău


8 Conform HCGMB nr. 113/2016 privind aprobarea raportului aferent anului 2015 priv Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului în Mun. București - Anexa nr. 1Cod:KXL-F04 12


Ediția 1 / Revizia 0


Pagina 17 din 17Regulament Local de Urbanism

P.U.Z. Zona Drumul Binelui - Drumul Jilavei,

Nr. cad. 209630,221883,221910,224355,224386,224388,

Sectorul 4, Mun. București

S.C. KXL S.R.L.

EO 9001 d. 73

1

Iluminatul natural este asigurat de lumina difuză ce provine de la bolta cerească (ini amplasarea clădirii feță de punctele cardinale), precum și de radiațiile solare directe (RGU,

2

Confortul psihologic se realizează prin vizibilitatea unei părți a bolții cerești, neafectată de obstacole, ale căror efecte de obturare a vizibilității pot fi determinate prin calcule geometrice (RGU, Art. 17).