Hotărârea nr. 228/2018

HOTARAREnr. 228 din 2018-04-19 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL B-DUL METALURGIEI - STR. DRUMUL BINELUI (NR. CAD. 209634; NR. CAD. 220866; NR. CAD. 220868; NR. CAD. 220870; NR. CAD. 224351; NR. CAD. 224384 NR. CAD. 202980; NR. CAD. 202982), SECTORUL 4, BUCURESTIAvând în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr.

28/18.04.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 235/18.04.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

-    Primăria Sectorului 4 - Certificat de urbanism nr. 222/57127/15.02.2017;

-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz de oportunitate nr. 33/19.06.2017;

-    Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 12/16.02.2018;

-    Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: aviz nr. 1591907/19.01.2018;

-    Comisia Tehnică de Circulație - aviz de principiu nr. 1575600/20681/04.01.2018;

-    Ministerul Sănătății - Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București - aviz nr. 22026/22.11.2017;

-    Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență „Dealul Sfoirii" București - Ilfov: aviz nr. 338702/27.11.2017;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

-    Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prip/Hotărâreâ C.G.M.B. nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012. și 224/15.12.2015;

Cu respectarea prevederilor Legik nr. 52/2O03'-'prîvind transparența decizională în

PU ir


în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2J Legea nr. 215/2001 privind administrația completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentația de urbanism Planul Urbanistic Zonal - B-dul Metalurgiei - Str. Drumul Binelui (nr. cad. 209634; nr. cad. 220866; nr. cad. 220868; nr. cad. 220870; nr. cad. 224351; nr. cad. 224384 nr. cad. 202980; nr. cad. 202982), Sectorul 4, București, în conformitate cu anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3, părți componente ale documentației de urbanism (avizul Arhitectului Șef nr. 22/28.02.2018, prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism reprezentând anexa nr. 3), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 19.04.2018.

București, 19.04.2018 Nr. 228


B-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5 București. România: tel,: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2

Anexa 1PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană

Direcția Urbanism    un»    *

'    WCAA. ZZtfzo/f

Urmare la solicitările și completările transmise Primăriei Municipiului București de către S.C. K.X.L. S.R.L. (reprezentantă a inițiatorilor documentați ejde urbanism S.C. BERSER S.A. și S.C. ELISON 2000 S.R.L) cu domiciliul în București, ^Șg^Flț^e^lae Capsa nr. 6, sectorul 1, telefon


021/2245282, înregistrate la Registratura-P.M.B. cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind ame completările ulterioare, se emite următorul:


^^âresa*rft»*t£6O2171/23.02.2018, în conformitate Mrea,,rtâtPriiSLlipși urbanismul, cu modificările și

Fg A5IBTENT* §*’    .


TEHNICA Șl JURIDICA


AVIZ ARHI1


Nr. ...£.Z. din ..2.?PENTRU

„PUZ- B-DUL METALURGIEI - STR. DRUMUL BINELUI (NR. CAD. 209634; NR. CAD. 220866; NR. CAD. 220868; NR. CAD. 220870; NR. CAD. 224351; NR. CAD. 224384; NR. CAD. 202980; NR. CAD. 202982),

SECTORUL 4, BUCUREȘTI”

Generat de imobilele : situate în București, B-dul Metalurgiei - str. Drumul Binelui, sectorul 4, în suprafață de 103327,00 mp.

Inițiatori: S.C. BERSER S.A. si S.C. ELISON 2000 S.R.L

Proiectant: S.C. KXL S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RVR: URB. ANAMARIA MIHAELA MOHAN

Amplasare, delimitare, suprafață zonă studiată în PUZ:

Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București. în Zona de Sud a Municipiului București.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ZPUZ/PUD aprobate anterior:

Conform Regimului economic și Regimului tehnic prezentat în Certificatul de urbanism nr. 222/57127/15.02.2017 eliberat de Primarul Sectorului 4, București, amplasamentele care fac obiectul studiului urbanistic sunt încadrate în P.U.G. - M.B. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 (completată cu H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010, H.C.G.M.B. nr. 241/20.12.2011: H.C.G.M.B. nr. 232/19.12.2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015) parțial în Unitatea Teritorială de Referință UTR A4 - subzona serelor și parțial Unitatea Teritorială de Referință UTR M3 - subzonă mixtă.

Conform R.L.U. - P.U.G. municipiul București, pentru toate UTR sunt admise utilizări compatibile cu caracteristicile de funcționare pentru diferitele tipuri de unități; în cazul în care aceste caracteristici nu permit dezvoltarea activităților și / sau este necesară schimbarea destinației, se cere P. U.Z. (reparcelare / reconfigurare).

Pentru toate zonele de tip A situate pe terenuri libere sau în extinderilejnțrayilanului sunt necesare documentațiiP.U.Z. avizate conform legii.    '

/O '    ‘ A


AVIZ DE OPORTUNITATE nr. 33 19.06.201    (

Sd. Regina Elisabeta nr 47, cod poștal 050013, sector 5. București, Remân&^f

Tel. 021 305.55.00 http7.twww.pmb ro

©

sfe,

V

UKA5

w

1

so țMt ■ ne ««om

001

RC^/6 4zi.’Z2'7/^Zp


,r

tR 'D

000


LIMITE


i-■ ■ Limita zonei de studiu a PUZ B-dul Metalurgiei - Drumul Binelui, nr. cad. 209634, 220866,

220868, 220870,224351, 224384, 202980, .202982, conform Avizului de Oportunitate nr. 33/2017;


Limita zonei de studiu a prezentului PUZ, conform Avizului de Ini țiere nr. 20/2017


Limite de proprietate


Limită Plan Urbanistic Zonal


Limite documentații de urbanism aprobate anterior (P.U.D. / P.U.Z.)


Limite documentații de urbanism în curs de avizare7 elaborare (P.U.Z.)


Limite U.T.R. conform PUG București


ZONIFICARE FUNCȚIONALA / DOTĂRI Șl ECHIPAMENTE PUBLICEZonă locuire colectivă


Zonă locuire colectivă și funcțiuni complementare, în cadrul căreia sunt permise următoarele dotări, echipamente și servicii publice;


Spații comerciale


Alimentație publică


Sedii de birouri

t-rțscxțif VVI£.>,'mii 1 W1 V.    r~ -    »

’"•••    •    HlfZ

---- 1 .

.7 7    7 7* '7 r .?• 7 7    "■'< ' ■ ■;

f


Circulații și amenajări


10.039,65 mp


30 %


TOTAL


33.465,50 mp


100 %


Utilizare funcțională


Suprafața


Suprafață construită maximă


17.285,42 mp


Spații verzi, din care:


17.285,42 mp


Procent

35%

35%


Lc 2"

VOLUMU


■j
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM


PLAN URBANISTIC ZONAL

- ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE -

Zona B-dul Metalurgiei - Drumul Binelui, Sector 4,

NC 209634,220866, 220868, 220870, 224351,224384,202980,202982, Sectorul 4, Municipiul București

2018

Cod: KXL F04 12

Ediția 1 •' Revizia 0

Pagina 1 din 22


CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE.............

1.1.    Rolul Regulamentului Local de Urbanism

1.2.    Baza legală a documentației......................

1.3.    Domeniu de aplicare............................................ț&Z...........................................5

CAPITOLUL II - REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR.............5

2.1.    Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit. 6

2.2.    Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public...................................6

2.3.    Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii.........................................................................7

2.3.1.    Orientarea față de punctele cardinale:........................................................................................7

2.3.2.    Amplasarea față de aliniament...................................................................................................9

2.3.3.    Distanțe minime obligatorii față de limitele laterale și limita posterioară a parcelei.................9

2.3.4.    Amplasarea construcțiilor unele față de altele, pe aceeași parcelă............................................9

2.4.    Reguli cu privire la accesuri obligatorii..........................................................................................10

2.4.1.    Accesuri carosabile..................................................................................................................10

2.4.2.    Accesuri pietonale....................................................................................................................10

2.5.    Reguli cu privire la echiparea edilitară...........................................................................................10

2.6.    Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor pentru    construcții.......................................10

2.7.    Reguli cu privire la amplasarea de spații verzi și    împrejmuiri.......................................................11

2.7.1.    Spații verzi...............................................................................................................................11

2.7.2.    împrejmuiri..............................................................................................................................] 2

CAPITOLUL III - ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ................................................................................12

CAPITOLUL IV - PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR ȘI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE ....................................................................................................................................................................12

4.1.    GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI..................................................................................12

4.2.    UTILIZARE FUNCȚIONALĂ......................................................................................................13

4.2.1.    Utilizări admise........................................................................................................................13

4.1.2.1.    Utilizări admise.....................................................................................................................13

4.2.2. Utilizări admise cu condiționări...............................................................................................14

4.3.    CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A PARCELEI........................16

4.3.1.    Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme și dimensiuni).................................................16

4.3.2.    Amplasarea clădirilor față de aliniament.................................................................................16

4.3.3.    Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor............................17

4.3.4.    Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă..................................................18

4.3.5.    Circulații și accesuri........................................................ 18

4.3.6.    Staționarea autovehiculelor...........................................L..\................................18

*    .    I \    / V \    '

4.3.7.    înălțimea maximă admisibilă a clădirilor........ ....................................18

4.3.8.    Aspectul exterior al clădirilor.......................................1...................19

4.3.9.    Condiții de echipare edilitară........................................A.....W.’...........1...........19

4.3.10.    Spații libere și spații plantate........................................Ă...TO?,........if...........20

4.3.11.    împrejmuiri....................................................................................„,..(.L,.....Ți...........21

4.4.    POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUL.,;.....{Q/.J//../.z.21

4.4.1.    P.O.T. - Procent maxim de ocupare a terenului............................

4.4.2.    C.U.T.- Coeficient maxim de utilizare a terenului..............................................X../;.............22

S.C. KXL S.R.L.

Ediția I / Revizia 0


Pagina 2 din 22CAPITOLl 1.1 - DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism    I

Prezentul Regulament Local de Urbanism (RLU) reprezintă un sistem unitar de norme tehnice și juridice care stau la baza PUZ-ului. Acesta stabilește, în aplicarea legii, regulile de ocupare (permisiuni și restricții), condițiile de construire (aliniere, regim de înălțime, POT, CUT, etc.) ale viitorului ansamblul de locuințe colective și funcțiuni complementare din zona B-dul Metalurgiei -Drumul Binelui, sectorul 4, ansamblu propus pe imobilele identificate astfel:


Nr. cadastral

Suprafață

Proprietar

Adresă

1

209634

1.900 mp

Berser S.A.

Strada Binelui, FN

2

220866

4.159 mp

Berser S.A.

Strada Binelui nr. 51

3

220868

8.246 mp

Berser S.A.

Strada Binelui nr. 51

4

220870

54.314 mp

Berser S.A.

Strada Binelui, FN

5

224351

18.478 mp

Berser S.A.

Strada Binelui nr. 51

6

224384

14.817 mp

Berser S.A.

Strada Binelui, FN

7

202980

544 mp

Elison S.A.

Strada Binelui nr. 61

8

202982

869 mp

Elison S.A.

Strada Binelui nr. 59

Total

103.327 mp

Cod: KXL-F 04 12 Ediția 1 ■' Revizia 0 Pagina 3 din 22

ÎSO 9001 cs. 7,3


■ <Z?.


Astfel, RLU-ul este o documentație cu cap prevederile PUZ-ului.

Prin aplicarea regulilor din RLU trebuie să se asigure concilierea intereselor investitorului cu cele ale colectivităților, respectiv protecția proprietății private și apărarea interesului public.

1.2. Baza legală a documentației

La baza elaborării RLU-ului aferent PUZ stă Regulamentul General de Urbanism aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, completat ulterior prin HGR 1180/2014 și ale căror prevederi sunt detaliate în conformitate cu condițiile specifice zonei studiate.

întreaga documentație de urbanism PUZ este întocmită în conformitate cu «Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul - cadru al planului urbanistic zonal» aprobat cu Ordinul MLPATnr. 176/N/16 august 2000.

RLU constituie act de autoritate al administrației locale și se aprobă împreună cu PUZ-ul, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 a amenajării teritoriului și urbanismului, modificată și completată prin Legea nr. 86/2017 și OUG 49/2017.

De asemenea, RLU-ul se sprijină pe o vastă bază legală formată din următoarele acte normative, cu modificările și completările ulterioare:

-    Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor;

-    Legea nr. 7/1996 a cadastrului imobiliar si publicității imobiliare;

-    Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților;

-    OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului;

-    OGR nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor;

-    Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației;

-    Ordinul MDRT nr. 2701/2010 privind informarea și consultarea publicului;

-    HCGMB nr. 113/2016 privind aprobarea raportului aferent anului 2015 privind stadiul realizării măsurilor din Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului în Mun. București -Anexa nr. 1;

- HCGMB nr. 136/2012 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a CGMB - Anexa nr. 1;

- HCGMB nr. 66/06.04.2006 privind aprobarea normelor.


-asigurarea numărului


minim de locuri de parcare pentru noile construcții și affl^j&L-^utorizate pe teritoriul Mun. București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a ^reerelorjde-cireulație;


- Codul Civil;


S.C. KXL S.R.L.

Regulament Local de Urbanism

P.L.Z. Zona B-dul Metalurgiei - Drumul Binelui.

Xr. cad. 209634. 220S66. 220868. 220870. 224351.224384. 202980,

202982. Sectorul 4. Mun. București

Cod: KXL - F 04 12

Ediția 1 ■ Revizia 0

Pagina 4 din 22

Documentații aprobate anterior elaborării PUZ:

-    PUG București, aprobat prin HCGMB nr. 269/2000, prelungit prin HCGMB nr. 324/2010, 241/2011, 232/2012, 224/2015;


-    PUZ “ Drumul Binelui - Drumul Jilavei - B-dul Metalurgiei HCGMB nr. 187/ 28.09.2011 - Expirat, dar care a produs efecte;

Documentații de urbanism în curs de avizare, concomiten

-    P.U.Z. Zona de Sud a Sectorului 4.

1.3. Domeniu de aplicare

Prin prezentul RLU sunt enunțate reglementări imperative, cu caracter cele opt terenuri din zona B-dul Metalurgiei - Drumul Binelui, Sectorul 4, MunicipfeâSficttFești, identificate cu nr. cad. 209634, 220866, 220868, 220870, 224351, 224384, 202980, 202982 (detaliate la cap. 1.1), în suprafață totală de 103.327 mp, pentru care a fost obținut Certificatul de Urbanism nr. 222/57127/15.02.2017.

Prin Avizul de oportunitate nr. 33/19.06.2017 a fost delimitată zona de studiu a prezentului PUZ, astfel:

-    la nord - intersecția Drumul Binelui - B-dul Metalurgiei;

-    la est - B-dul Metalurgiei

-    la sud - sere ADS;

-    la vest - Drumul Binelui.

întreaga zonă a fost coordonată în baza unui Plan Director, pentru care au fost formulate reglementări obligatorii privind organizarea tramei stradale, dezvoltarea infrastructurii tehnice și de transport în comun, au fost inventariate obiectivele de utilitate publică, au fost enunțate măsuri de protecția mediului și au fost preluate prevederile urbanistice reglementate prin documentațiile de urbanism aprobate anterior.

RLU-ul devine act de autoritate al administrației publice locale în momentul în care este aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București. Aprobarea se face pe baza avizelor obținute și a acordurilor prevăzute de lege.

Normele cuprinse în acest RLU sunt obligatorii la faza de autorizare a viitorului ansamblu de locuințe colective și funcțiuni complementare.

Modificarea RLU-ului se va face numai în cazul aprobării unor modificări ale PUZ-ului, cu respectarea procedurii de avizare pe care a urmat-o și documentația inițială.


2.1. Reguli eu privire ia păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit    î


Terenuri agricole din intravilan

Autorizarea executării construcțiilor pe terenurile agricole din ifltravilan este permisă pentru toate tipurile de construcții și amenajări specifice localităților, cu re, lege și de prezentul regulament.

Prin Autorizația de Construire, terenurile agricole diiițfintravi temporar sau definitiv, conform legii.

Zone cu valoare peisagistică și zone naturale protejate

Terenurile reglementate nu fac parte dintr-o zonă cu valoare peisagistică sau dintr-o zonă naturală protejată.

Zone construite protejate

Terenurile reglementate nu fac parte dintr-o Zonă Construită Protejată instituită urbanistic, în vecinătatea acestora nu se află monumente istorice înscrise în LMI2015.

Reglementările urbanistice sunt fonnulate astfel încât noua investiție să nu deprecieze valoarea imaginii urbane, prin funcțiune, volumetrie și aspect arhitectural (conformare și amplasare goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică).

2.2. Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public

Expunerea la riscuri naturale și riscuri tehnologice

Amplasamentul nu este expus la riscuri naturale: alunecări de teren, nisipuri mișcătoare, terenuri mlăștinoase, scurgeri de torenți, eroziuni, zone inundabile, etc.

De asemenea, amplasamentul nu este expus la riscuri tehnologice, adică cele determinate de procesele industriale sau agricole care prezintă pericol de incendii, explozii, radiații, surpări de teren ori de poluare a aerului, apei sau solului.

Asigurarea echipării edilitare1

Viitorul ansamblu va fi racordat la rețelele tehnico-edilitare din zonă, prin grija investitorului, condițiile pentru faza de construire fiind enunțate în cap. 4.3.9.

Asigurarea compatibilității joncțiunilor

Autorizația executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției și funcțiunea dominantă a zonei.

în situația de față, întreaga zonă în care au funcționat serele Berceni a fost convertită funcțional prin PUZ "Ansamblu rezidențial - Drumul Binelui - Drumul JilavdpvBMiffKîețalurgiei''. sector 4, Aprobat prin HCGMB nr. 187/ 28.09.2011, în baza s^rfijnd con/tsQite o serie de imobile de


ii *’    ’    '

Echiparea edilitară este ansamblul format din construcții, instalații și ametiajări, Aareîasiguță în teritoriu ftuicțion permanentă a tuturor construcțiilor și amenajărilor, indiferent de poziția acistora față rje sursele de apă, energie, te majore de transport rutier, cu respectarea protecției mediului ambient

Cod:KXL-F 04 12


Ediția 1 < Revizia 0


S.C. KXL S.R.L.

Pagina 6 din ’

kxl

locuințe colective. Prin urmare, noua investiție reglementată prin prezentul PUZ nu intră în conflict cu cea existentă, venind în completarea și întregirea ansamblului rezidențial?

1 CONFORM CU ORIGINALUL

Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția respetțtăriirindjcatorilor ma și CUT stabiliți prin prezenta documentație de urbanism.

Procentul de ocupare a terenului2 (POT) reprezintărapoFttri-^îi^M^sup5^^roftstnîH^., (amprenta la sol a clădirii sau proiecția pe sol a perimetrului etățslorsupe^TOMc) sfsi


JOT

^cî5ftstr «KitnriA

Suprafața construită este suprafața construită la nivelul solului, cu excepția teraselor parterului care depășesc planul fațadei, a platformelor» scărilor de acces. ProieS balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat si a logiiloFmchise ale etajelor se include în suprafața construită.

Coeficientul de utilizare a terenului3 (CUT) reprezintă raportul dintre suprafața construită desfășurată (suprafața desfășurată a tuturor planșeelor) și suprafața parcelei inclusă în unitatea teritorială de referință. Nu se iau în calculul suprafeței construite desfășurate: suprafața subsolurilor cu înălțimea liberă de până la 1,80 m, suprafața subsolurilor cu destinație strictă pentru gararea autovehiculelor, spațiile tehnice sau spațiile destinate protecției civile, suprafața balcoanelor, logiilor, teraselor deschise și neacoperite, teraselor și copertinelor necirculabile, precum și a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecție.

Valorile menționate în prezenta documentație de urbanism sunt maxime.

2.3. Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii

Amplasarea construcțiilor pe parcelă se va realiza conform condițiilor detaliate în prezentul regulament.

2.3.1. Orientarea față de punctele cardinale:

Amplasarea viitoarei construcții se face cu respectarea condițiilor și recomandărilor din RGU și în conformitate cu prevederile normelor sanitare și tehnice, în vederea îndeplinirii următoarelor cerințe:

-    asigurarea însoririi;

-    asigurarea iluminatului natural4;

-    asigurarea perceperii vizuale a mediului ambiant din spațiile închise (confort psihologic5);

Prin respectarea normelor de însorire și iluminat natural (prin orientarea corectă a

construcțiilor conform cerințelor funcționale) se asigură igiena și confortul urban.

■ Conform Legii 3502001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată și completată prin Legeanr. 86/2017.

Idem 1.

* Iluminatul natural este asigurat de lumina difuză ce provine de la bolta cereascM (radependenCde latitudine, anotimp sau amplasarea clădirii față de punctele cardinale), precum și de radiațiile solare diricte (RGD0Vrt- - z /■


' Confortul psihologic se realizează prin vizibilitatea unei părți a bolții cerești, qeafec obturare a vizibilității pot fi determinate prin calcule geometrice (RGU, Art. 17)


S.C. KXL S.R.L.


Regulament Local de Urbanism P.V.Z. Zona B-duI Metalurgiei - Drumul Binelui.

Nt. cad. 209634, 220866, 220868, 220870. 224351.224384. 202980 202982. Sectorul 4. Mun. București

kxl


Conform Ordinului MLPAT nr. 21/N/20OO pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind elaborarea și aprobarea RLU”, Art. 17, Alin. 3.10: "Amplasarea construcțiilor de locuințe trebuie făcută astfel încât pentru toate încăperile de locuit amplasate pe fațada cea mai favorabilă (sud) să se asigure o durată minimă de însorire de minimum 1 l/2h la solstițiul de iama".

Conform Ordinului MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației. Anexă - Art. 3, Alin. (1): "Amplasarea clădirilor destinate locuințelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată dajxunimnm l1/? ore la solstițiul

de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate”]


Asigurarea duratei de însorire, dependentă de soluțiile urb distanțarea și dimensionarea construcțiilor.

Recomandări de orientare față de punctele cardinale:

Construcțiile de locuințe

-    se recomandă evitarea orientării spre nord a dormitoarelor;

Construcții de învățământ

-    pentru toate categoriile de construcții de învățământ, orientarea sălilor de clasă va fi sud, sud-est, sud-vest.

-    bibliotecile, sălile de ateliere și laboratoare se vor orienta nord.

-    terenurile de sport vor avea latura lungă orientată nord-sud.

Construcții administrative și financiar-bancare

Pentru toate categoriile de construcții administrative și financiar-bancare se recomandă orientarea, astfel încât să se asigure însorirea spațiilor pentru public și a birourilor.

Construcții comerciale

-    pentru toate categoriile de construcții comerciale se recomandă orientarea, astfel încât să se

asigure

însorirea spațiilor pentru public și a birourilor.

-    se recomandă orientarea spre nord a depozitelor, atelierelor de lucru, bucătăriilor și a spațiilor de preparare.

Construcții și amenajări sportive

Vor fi luate măsuri de protecție împotriva însoririi excesive:

-    copertine deasupra gradenelor pentru spectatori, în cazul stadioanelor sau al terenurilor pentru competiții;

-    plantații de arbori și arbuști cât mai uniforme ca densitate’șf în^lțitne,'pe toate laturile terenurilor pentru antrenamente, în scopul evitării fenomenelor de discontinuitate luminoasă;


-    parasolare sau geamuri termopan-reflectorizante ai holurilor pentru public sau ai sălii de sport.

\

Cod: KXL-F 04 12

i S.C. KXL S.R.L.


Ediția 1 Revizia 0 Pagina 8 din 22

.2/ - os..

2.3.2, Amplasarea față de aliniament    —

In sensul prezentului regulament, aliniamentul reprezintă limita dintre domeniul public și

proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice.    I C°NfORM CU ORIGINALUL j

Amplasarea cădirilor față de aliniament (alinierea clădirilor) este d§tafiaîS.Jn Cap, IV, art.

4.3.2. din prezentul RLU. Ansamblul va fi amplasat retras față de aliniament, co^Efin-prevederilor din planșa "U.04.01. Reglementări urbanistice - zonificare funQti0nfîfa\Jțțg2Mfafl& de^j^ferg^gste limita convențională stabilită prin regulamentele locale de urbaîrr8HU4^reglemen^^^'*finoâîIf^^\ amplasare a construcțiilor prin fixarea unei distante între fronturile construite și un n

Orice derogare de la prevederile RLU privind amplasarea față de aliniament H®lac^$|ggJorjj& legii și în condițiile prezentului regulament privind derogările.

Regula stabilirii înălțimii maxime a construcției în raport cu distanța față de orice punct al fațadei de pe aliniamentul opus derivă din necesitatea respectării normelor de igienă și a celor de securitate a construcțiilor.

2.3.3.    Distanțe minime obligatorii față de limitele laterale și limita posterioare a parcelei

Edificabilele viitoarelor construcții sunt conturate prin prezenta documentați? de urbanism, ținându-se cont de:

-    distanțele minime față de limitele de proprietate laterale și cea posterioară;

-    distanțele minime față de construcțiile vecine, care sunt amplasate fie pe limita de proprietate (calcan), fie retrase față de aceasta.

Retragerile minime sunt în conformitate cu: RGU, Codul Civil (servitutea de vedere), normele de protecție contra incendiilor, Condițiile de însorire, Circulația din interiorul incintei, Necesitatea separațiilor funcționale, Reglementări de protecție sanitară și alte reglementări de protecție a mediului, Necesitatea obținerii unei imagini urbane coerente sau alte exigențe urbanistice

2.3.4.    Amplasarea construcțiilor unele față de altele, pe aceeași parcelă

Având în vedere dimensiunea mare a parcelei, pe suprafața acesteia pot fi amplasate una sau mai multe construcții. Poziția lor pe parcelă este condiționată de regimul de aliniere față de domeniul public și de retragerile impuse față de limitele laterale și limita posterioară a acesteia (edificabil). Astfel, retragerile impuse vor urmări asigurarea confortului în vederea obținerii unei dezvoltări coerente a țesutului urban.

Distanța dintre clădirile alăturate pe aceeași parcelă trebuie să fie suficientă pentru a permite întreținerea acestora, accesul pompierilor, accesul mijloacelor de salvare, astfel încât să nu rezulte nici un inconvenient legat de iluminarea naturală, însorire, salubritate, securitate în caz de seism, etc.

2.4. Reguli cu privire la accesuri obligatorii

2.4,1. Accesuri carosabile Autorizarea executării viitoarei construcții este permisă    de

acces la drumurile publice6, direct, conform destinației constricției șiCSăr'senniterea ■ accederii mijloacelor de stingere a incediilor.

Asigurarea accesurilor carosabile pentru viitorul ansamblu«fcTrețeau; reprezintă o condiție majoră de configurare, amplasare și autorizare a aces

Accesurile carosabile trebuie păstrate libere în permanență, fără a fi ofâ^cțitap^Jp amplasarea de semnalizări, împrejmuiri, mobilir urban, etc.

Organizarea circulației se va face în conformitate cu propunerile din documenisfia<iirbam$hc

PUZ.

2.4.2. Accesuri pietonale

Autorizarea executării viitoarei construcții este permisă numai dacă se asigură accesuri pietonale7. Acestea vor fi conformate astfel încât să permită circulația persoanelor cu handicap și care folosesc mijloace specifice de deplasare.

2.5. Reguli cu privire la echiparea edilitară

Autorizarea executării construcțiilor este pennisă numai dacă există posibilitatea racordării noilor consumatori la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică, conform RGU. Pot exista derogări de la aceste prevederi cu obținerea avizul organelor administrației publice competente.

Lucrările de racordare și branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de beneficiarul lucrării.

2.6. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor pentru construcții

Pe parcursul elaborării PUZ-ului nu au fost aduse modificări majore asupra formei inițiale a terenului.

In momentul întocmirii prezentului RLU, terenurile se prezintă din punct de vedere cadastral

astfel:


Nr. cadastral

Suprafață

Proprietar

Adresă

1

209634

1.900 mp

Berser S.A.

Strada Binelui, FN

2

220866

4.159 mp

Berser S.A.

Strada Binelui nr. 51

3

220868

8.246 mp

Berser S.A.

Strada Binelui nr. 51

4

220870

54.314 mp

Berser S.A.

Strada Binelui, FN

5

224351

18.478 mp

Berser S.A.

Strada Bipelui-nr.^51

6

224384

14.817 mp

Berser S.A. /

\>tra4a,1§Meluf, FH'

\Z A-

6 Accesul la drumurile publice reprezintă accesul carosabil direct sau prinț servijpfe, din drumurile publice la parcelă (conform RGU. Art. 25)

Accesurile pietonale reprezintă căile de acces pentru pietoni dintr-un drum publiffî.pot fi: trotuare, străzi pietona piețe pietonale. precum și orice altă cale de acces public pe terenurile proprietatiXprivâtă (conform RGU, Art. 26).,

S.C. KXL S.R.L.


Regulament Local de Urbanism P.U.Z. Zona B-dul Metalurgiei - Drumul Binelui,

Nr. cad. 209634, 220866. 220868, 220870. 224351.224384. 202980. 202982, Sectorul 4. Mun. București

kxl


-Z-^/.3g.02,2flr

ț-'"'


București, sec»; 1. str. Av Nicolae Capșâ nr. 6 cod 012091, tel-'fax.:021/22452 82, office@kxl.ro, tvyOxi.ro

7

202980

544 mp

Elison S.A.

Strada Binelui nr. 61

8

202982

869 mp

Elison S.A.

Strada Binelui nr. 59

Total

103.327 mpDe menționat este faptul că a fost rezervată o suprafață de 1.716 mp în urma propunerii de modernizare a Drumul Binelui, pe latura nord-vestică a ansamblului.

2.7. Reguli cu privire la amplasarea de spații verzi și împrejmuiri

2.7,1. Spații verzi

Spațiile verzi și plantate sunt constituite din totalitatea amenajărilor de pe suprafața parcelei, ca plantații de arbori, arbuști, plante ornamentale, suprafețe acoperite de gazon, grădini de flori, etc.

Au fost reglementate următoarele categorii de spații verzi:


-    comunitare,

-    aferente unităților de locuit,    /

-    spații verzi ce includ dotări sportive,

-    de protecție,

-    de aliniament,

-    spații pietonale publice, dalate, de tip piatetă.

Regulament Local de Urbanism P.U.Z. Zona B-dul Metalurgiei - Drumul Binelui,

Nr. cad. 209634. 220866, 220868, 220870, 224351.224384. 202980.

ISO 3001 CI.

zz


kxl


CONFORM CU ORIGINALUL

București, sector 1, str. Av, Nicoiad-eapșs'fifrftr^od.

Suprafața spațiilor verzi și plantate este stabilită mediului, precum și cu principiile de confort urbaneiorelare^ propuse și densitățile generate estimate, în vederea evaluării posibilitâ microclimatului urban.

^eofftrde ficțiunile ățire a


Pentru prezenta documentație de urbanism s-a ținut cont de preved§râe=$fCGMB nr. 113/2016 privind aprobarea raportului aferent anului 2015 privind stadiul realizării măsurilor din Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului în Mun. București - Anexa nr. 1

2.7.2. împrejmuiri

Pentru viitoml ansamblu se vor realiza împrejmuiri amplasate pe limitele laterale și posterioare, din rațiuni de delimitare și de protecție a proprietății. Modalitatea de realizare a împrejmuirii în vederea protecției private pentru evitarea intruziunilor, precum și relațiile de vecinătate, este reglementată în prezentul regulament de urbanism, în capitolele următoare.

CAPITOI.UL (II - ZOMFICAKE FUNCȚIONALA

Prin prezenta documentație de urbanism sunt reglementate condițiile de construire ale viitorului ansamblu de locuințe colective și funcțiuni complementare. Acesta este amplasat în zona de sud a capitalei, în sectorul 4, fiind delimitat Ia vest de Drumul Binelui, iar la est de Drumul Jilavei.

Astfel, au fost delimitate și reglementate următoarele tipuri de subzone funcționale:

Lc_4" - Subzona locuințe colective și funcțiuni complementare Lc_2" - Subzona locuințe colective

Is - Subzonă învățământ

V_l* - Spațiu verde care include dotări sportive și recreative V_5' - Spațiu verde de protecție


4.1. GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Prin prezentul PUZ sunt reglementate condițiile de dezvoltare a viitorului ansamblu rezidențial, ansamblu care să beneficieze de toate dotările și echipamentele publice necesare. Acesta se caracterizează astfel:

Lc 4" - spre B-dul Metalurgiei și Drumul Binelui sunt definite zonă .înecare pe lângă lochihțe sunt V/ I ' i-, i '' zona sunt permise înălțimi până la

permise și servicii complementare, de interes general. In aceastî maximul P+12E, marcându-se astfel importanța acestor două arte


re \ t    Mv


,—i

Lc_,2”| - spre interiorul ansamblului sunt delimitate zone compacte șpomogene de locuire ctivă.

CONWRMCUoraGINALUH


kxl

@ - o suprafață de 0,48 ha a fost reglementată ca învățăr zona centrală a viitorului cartier, ușor accesibilă, dar/feffâtoîS publice.    J(s*


ASISTENT* tțjj


ISul TEHNICA Ș| > fT.I

Wa. •'unio'CA l\ </    «


V.........l'| - Tot în zona centrală a ansamblului este regle^^<^'țfe§fjâțiu verde care include dotări sportive și recreative, în imediata proximitate a școlii.

V_5'| - pe direcția est-vest este propusă o barieră de vegetație de protecție față de descărcarea Drumului Expres către B-dul Constantin Brâncoveanu (prelungire propusă).

4.2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

4.2.1. Utilizări admise

Lc_4" și Lc_2"

-    Locuințe colective;

-    Funcțiuni complementare locuirii (echipamente și dotări publice):

-    Loc dejoacă pentru copii,

-    Activități sportive - spații pentru sport și recreere.

-    Spații verzi plantate, amenajate;

-    Spații verzi comunitare aferente incintelor unităților de locuit - care includ locuri de joacă pentru copii, alei și parcaje;

-    Circulații carosabile, pietonale și alei de acces;

-    Spații pietonale publice, dalate, de tip piațetă;

-    Parcaje la sol, subsol și multietajate;

-    Punct colectare deșeuri menajere;

-    Elemente aferente echipării tehnico-edilitare: bazin de retenție, post de transformare, etc.

Lc_4"

-    Echipamente și dotări publice, cu acces facil în Drumul Binelui și Drumul Jilavei:

-    Spații comerciale,

-    Alimentație publică,

-    Dotări sanitare - dispensar, cabinet medical,

-    Farmacie,

-    Creșă! Grădiniță / After-school,

-    Cabină pază;

Is

4.1.2.1. Utilizări admise

-    construcții de învățămînt și cercetare;

-    amenajări aferente:


-    căi de acces carosabile și pietonale private;

-    garaje semi-îngropate și subterane;


kxl

- recreered&A «'«WTM ' V


-    locuri dejoacă pentru copii;

-    spații acoperite și descoperite pi

-    construcții pentru echiparea tel #! «HNIcîa* rî

-    construcții pentru sport și recreem;

-    împrejmuiri;

-    zone de parcare sau staționare descoperiteautobuze/mi crobuze;

-    parcaje subterane;

-    piste și parcări pentru biciclete;

-    spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;

-    spații plantate - scuaruri.

-    bibliotecă, mediatecă;

-    pavilion expoziționale;

-    alimentație publică specifică unei unități de învățământ;

-    săli de conferințe;

-    teatru în aer liber;

-    terenuri de sport și săli de sport;

-    oglinzi de apă, bazine, fântâni arteziene;

-    spații medicale pentru elevi, profesori și personal auxiliar;

-    anexe - cabine pază etc.;

-    alte echipamente publice specifice zonei de învățământ;


ierite pentru autoturisme și


V_l'

-    Spații verzi plantate, amenajate;

-    Dotări sportive;

-    Dotări recreative;

-    Alei;

-    Locuri de parcare pe dală înierbată.

V_5'

-    Plantație de arbori cu rol de barieră de protecție față de infrastructura rutieră.

4.2,2. Utilizări admise cu condiționări

Lc_2"

Se admite completarea cu puncte comercialeîn interspâțîUe dhftxe blocuri, cu condiția să se mențină accesurile carosabile și trecerile pietonale necesare, veoitâția. existentă; și să se respecte cerințele de protecție a clădirilor de locuit din imediata vecinăt tt^Lc_4"

Clădirile vor avea la parterul orientat spre B-dul Metalugipi și Drumul Binele re traseele pietonale:    «

- funcțiuni care permit accesul publicului și care vor fi prevăzute cu vitrine luminate noaptea:

kxl


- activitățile în care accesul publicului este limitat să nu reprezinte mai mult d</30% din lungimea frontului stradal;    —__—

-    restaurantele care comercializează băuturi alcoolice se vor ampla;,feMiSAUsteOfii mai mare de 100 m față de școli și biserici;

-    viitoarele construcții vor respecta condițiile geotehnice și de    ~—-


Is

-    clădiri de cazare - cămine, internate - a instituțiiei de învățământ? și administrarea să aparțină acesteia;

-    panouri publicitare, totemuri cu condiția ca acestea să aparțină instituției de în\

-    se va ține cont de condițiile geotehnice și de zonare seismică.

4.2.3. Utilizări interzise

-    Activități productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin traficul generat (vehicule de transport greu sau peste 5 autovehicule mici pe zi), prin utilizarea incintei pentru depozitare și producție, prin deșeurile produse ori prin programul de activitate prelungit după orele 22.00;

-    Realizarea unor false mansarde;

-    Anexe pentru creșterea animalelor pentru producție și subzistență;

-    Construcții provizorii;

-    Instalarea în curți a panourilor pentru reclame;

-    Dispunerea de panouri de afișaj pe plinurile fațadelor, desfigurând arhitectura și deteriorând finisajul acestora;

-    Depozitare en-gros;

-    Depozitări de materiale refolosibile;

-    Depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

-    Activități productive care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice;

-    Stații de betoane;

-    Autobaze;

-    Stații de întreținere auto cu capacitatea peste 3 mașini;

-    Spălătorii chimice;

-    Lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;

-    Orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea rapidă a apelor meteorice.


SA

y_i'șiv_5'

Se interzice tăierea arborilor fără autorizația autorității l


4.3. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A PARCELEI

4.3.1. Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme si dimcy

Pe parcursul elaborării PUZ-ului nu au fost aduse modificărLmajnre asupra perimetrujui inițial generat de cele opt loturi.    f NFORU cu ORIGINALUL j

Ulterior aprobării PUZ, în interiorul acestuia vor avea loc operâțf^^eadastrale de alipirj și dezmembrare, în condițiile legislației în vigoare și a planșei "U.04.01. Regl^menî5rr-Urbaiiistice Zonificare funcțională".

Străzile nou reglementate delimitează viitoare insule construTBrterm^idritați

//^ t».*    'r '    \

pul

°H<6CTIA

*«»STENTA


Binelui, pe latura vestică a ansamblului, în urma propunerii de modernizare a straă|

TEHNICA


Cfc o


Șl


. juhioic* «jA


Is

Forma subzonei delimitate este trapezoidală iar suprafața este de 4.800 mp.

vr

Forma subzonei delimitate este dreptunghiulară iar suprafața este de 1.760 mp, cu o deschidere de cca. 30,00 m.

V_5'

Subzona este propusă în mare parte pe conturul numărului cadastral 220866, pe o suprafață de 2.383,54 mp.

4.3.2. Amplasarea clădirilor față de aliniament

Lc_4"

Zona aferentă B-dului Metalurgiei:

-    față de B-dului Metalurgiei (latura estică de proprietate): 7,50 m față de aliniamentul existent și menținut.

-    față de strada propusă paralel cu B-dului Metalurgiei (aliniamentul propus în vest) - 3,00 m

-    față de strada propusă paralel cu rețeaua de gaze - 8,00 m.

Zona aferentă Drumului Binelui

-    față de Drumul Binelui:


-    10,00 m, respectiv 11,50 m față de aliniamentul existent)

-    5,00 m față de aliniamentul propus.

-    față de străzile nou propuse în interiorul ansamblului: 3,00 m.

Lc_2"

- față de străzile nou propuse în interiorul ansamblului: 3,00 m.'(


Is

-    față de aliniamentul propus nordic și nord-r estic: 25.00 m;

-    față de aliniamentul propus estic: 5,00 m:

kxl


față de aliniamentul propus sud-estic: 10,00 m:

v_r

- față de aliniamentul propus sud-vestic: 3,00 m;

V_5'

Nu este cazul.

4.3.3. Amplasarea clădirilor fată de limitele laterale si posterioare ale

Viitoarele construcții se vor înscrie în edificatului propus (a se vedea planȘ '"IJ.04.01. Reglementări Urbanistice - Zonificare funcțională").

Lc_4"

Zona aferentă B-dului Metalurgiei:

-    față de limita nordică și sudică de proprietate: min. 10,00 m;

-    față de rețeaua de gaze - 8,00 m.

Zona aferentă Drumului Binelui:

- față de limitele de proprietate sud-vestică și nord-estică: min. 3,00 m.

Lc_2"

- minimum 3,00 metri, cu următoarele excepții:

-    față de limita subzonei IS - min. 5,00 m

-    față de limita de proprietate estică - min. 10,00 m;

-    în insula din extremitatea sudică:

-    față de limita laterală: min. 5,40 m.

-    față de limita posterioară: min. 11,90 m.

Is

- față de limita sud-vestică de proprietate: min. 5,00 m.

v_r

-    față de limitele laterale: 3,00 m;

-    față de limitela posterioară: 5,00 m;


4.3.4, Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcela

Lc_4", Lc_2", Is, V_l’

opus în planșa


Pe teren se pot amplasa construcții care să se încadreze îrf "U.04.01. Reglementări Urbanistice - Zonificare funcțională", astfe de confort și normele de însorire și de iluminat natural.

V_5'

Nu este cazul.

°»<Ecru,

««STENr* re”NICA ț)| JUHIOIC,


*my il

bMet^yrgwî (un acces)


4,3.5. Circulații și accesuri

Accesurile carosabile și pietonale în ansamblu se vor realiza din și din Drumul Binelui (două accesuri)

Lc_4" și Lc_2"

în interiorul incintei sunt propuse circulații carosabile și pietonale, astfel;

-    străzi cu gabarit de 9,00 m, care se propune a fi transferate domeniului public și care asigură accesul pe teren din domeniul public;

-    alei carosabile și pietonale private de incintă, care asigură accesul la unitățile de locuit și locurile de parcare supraterane și a căror configurare va respecta normele tehnice specifice, în vigoare.

Is

- Subzona este accesibilă din trei laturi, est, nord și vest, din străzile propuse în interiorul ansamblului, care asigură legătura cu rețeaua de circulație majoră și cu mijloacele de transport în comun.

v_r

Subzona este accesibilă din latura sud-vestică, din strada propusă în interiorul ansamblului.

4.3.6. Staționarea autovehiculelor

Staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice.

Locurile de parcare se vor asigura atât suprateran, în subsolurile amenajate, cât și în parcările supraterane de la sol. Numărul minim al acestora va fi în raport cu funcțiunile propuse, în conformitate cu HCGMB nr. 66/06.04.2006.

4.3.7. înălțimea maximă admisibila a clădirilor


Lc_4"


Regimul maxim de înălțime admis este de S+P+12 44.00 m. Peste înălțimea maximă se admite casa scării \și a circulabile.

"7


Lc 2’


[ CONFORM cu originalul


Regimul maxim de înălțime admis este de S+P+6E, iar înălțimea 24,00 m. Peste înălțimea maximă se admite casa scării și a liftulu. circulabile.


7,00 m.teraselor


Is

Regimul maxim de înălțime admis este de P+1E, iar înălțimea maxi)    ț fi de


vr

Regimul maxim de înălțime admis este de P+1E, iar înălțimea maximă la cornișă va fi de

7,00 m.

V_5’

Nu este cazul.

4.3.8. Aspectul exterior al clădirilor

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul exterior nu distonează cu aspectul general al zonei.

Prescripțiile urmăresc armonizarea construcțiilor din cadrul ansamblului (finisaje, ritmuri plin - gol, registre, regim de înălțime, detalii de arhitectură, tipul acoperirii și al învelitorii etc.), calitatea aspectului compozițional și arhitectural al clădirilor prin folosirea de materiale modeme și sporirea nivelului calitativ al imaginii.

Aspectul exterior al construcțiilor, cu toate elementele sale definitorii, aparține spațiului public (conform RGU, Art. 32).

4.3.9. Condiții de echipare edilitară

La faza de obținere Autorizație de Construire se vor perfecta formele legale de eliberare amplasament (unde sunt existente rețele) și racordare la utilități, în conformitate cu Legea 50/1991 actualizată și modificată;

Se vor prevedea gospodărie de apă menajeră și incendiu, bazin de retenție pentru ape pluviale calculate conform normativelor in vigoare;

,64 mcM, tfe vă fi șsfgurat din


Debitul mediu total de apă necesar estimat este de 94^ gospodărie proprie alimentat din rețeaua publică de apă;


Costul extinderii rețelelor edilitare și eventualele ebhipaAteite hecesare corespunzătoare a acestora va fi suportat in totalitate de către beneficfaE preluărea apel menajere, atât în incintă, cât și în exterior, va fi în sistem separativ;\ w)

/oarelor Icul și de


Se vor lua măsuri pentru funcționarea canalizării în sistem separativ, volumul de înmagazinare ape pluviale urmând a fi dimensionat în funcție de frecventa pldii gradul de impermeabilizare al solului; se vor prevedea două racorduri distincte de canalizare (pluvial

Nr. cad.

202980.


si menajer), sensul de descărcare fiind spre colectoarele și stațiile de pompare prevăzute îiypîanul de reglementări;

Se va respecta zona de protec'ie ;i de siguran'[ fa'[ de re'eaij^g^g^naturale existent^ pe îpacttgrfțțM;

1 ORIGINALUL i


amplasament.

Devierea rețelelor electrice existente pe amplasament se va îacefin' avizat SCE - Distribuție Muntenia.

La faza de Autorizare de Construire se va prezenta un studiu


thnic


mferacțiunea


dintre elementele mediului urban și „Ansamblul de locuințe cu/ecm«|fZ ^awl'ț^nKechnplementare pentru imobilele amplasate in Zona B-dul Metalurgiei - Drumul Bimditu. Nwiet&l. £■06634, 220866, 220868, 220870, 224351, 224384, 202980 sector 4, B//czrrc.1s'h”.'\^^tKțfflgi^riidrogeologică existentă, cu prezentarea măsurilor de prezervare a sistemului existent. ArcsTstudiu va putea fi utilizat de către municipalitate în vederea constituirii unei baze de date specializate.

Se vor respecta prevederile „Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu si lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București” aprobat cu HCGMB nr. 82/28.04.2015, stipulate în:

-    Cap. III 3.C - Activitatea de salubrizare menajeră” și

-    Cap. HI.3.D - Managementul Integrat al Deșeurilor în conformitate cu activitățile desfășurate.

Pentru faza de Autorizare de Construire se vor respecta prevederile art. 13 al HG 525/1996 -Asigurarea echipării edilitare:

(1)    Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale administrației publice locale ori ale investitorilor interesați sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă.

(2)    Autorizarea executării construcțiilor poate fi condiționată de stabilirea, în prealabil, prin contract, a obligației efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesați.

Se va respecta planul de precoordonare anexat Avizului Comisiei de Coordonare nr. 1591907/19.01.2018

4.3.10. Spații libere și spații plantate

Lc_4" și Lc_2"

Spațiile neconstruite și neocupate de accesuri și trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate cu arbori și / sau arbuști.

Se recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accesurfr^—

Aprobarea pentru realizarea noilor construcții va fi cpndițiop^â'de amenajirea și întreținerea corespunzătoare a unui spațiu verde cu suprafața de cel pu/in\o% din suprafața totală a subzonelor Lc_4" și Lc_2", din care cel puțin 2/3 va fi pe sol, iar rectul vț âve^ asigurată o grosime a solului


Cod: KXEdiția 1 Revizia 0

Pagina 20 din 22

care să permită dezvoltarea vegetației de talia arbuștilor sau pomilor mici și condiții de drenare a excesului de umiditate8.

Spațiile verzi și cele amenajate vor fi de următoarele tipuri:


-    spații verzi comunitare;

-    spații verzi aferente blocurilor;

-    spații pietonale publice, dalate, de tip piațetă.

Is

Amplasamentul va fi organizat în următoarele tipuri de zone (în afara zonei construcției),:

-    zona curții de recreație, de regulă asfaltată;

-    zona terenurilor și instalațiilor sportive;

-    zonă verde, inclusiv grădină de flori.

v_r

Se va asgira un procent de minimum 75% de spații verzi și amenajări sportive și agrement, restul suprafeței putând fi acoperită cu circulații, construcții și platforme.

V_5'

întreaga suprafață se recomandă a fi plantată cu arbori, în vederea protecției față de infrastructura rutieră propusp la sud: descărcarea Drumului Expres către B-dul Constantin Brâncoveanu (prelungire propusă).

4.3.11. împrejmuiri

Lc_4", Lc_2",Is,V_l'

împrejmuirea spre domeniul public va avea înălțimea de maximum 2,00 metri, din care un soclu opac de 0,60 m și o parte transparentă dublată cu gard viu.

Gardurile spre limitele separative (proprietățile private vecine) vor fi opace cu înălțimi de maximum 2,50 metri.

Separările interioare, în incintă, se vor realiza prin garduri vii.

V_5'

Nu este cazul.

4.4. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

4.4.1. P.O.T. - Procent maxim de ocupare a terenului* \    / * L

Lc_4” și Lc_2"    /

- POT maxim admis = 35%.    1


Conform HCGMB nr. 113 '2016 privind aprobarea raportului aferent anului 2015 privind stadiul reali Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului în Mun. București - Anexa nr. 1

Regulament Local de Urbanism

Cod: KXL - F 04 12

P.U.Z. Zona B-dul Metalurgiei - Drumul Binelui.

Ediția 1 ' Revizia 0

\r cad. 209634, 220866. 220868. 220870, 224351.224384. 202980.

202982, Sectorul 4. Mun. București

Pagina 21 din 22

Is

-    POT maxim admis = 25%.

VT

-    POT maxim admis = 15%.

V_5'

- Nu este cazul.

4.4.2. C.U.T.- Coeficient maxim de utilizare a terenului

Lc_4"

- CUT maxim admis = 3,0.


[Șl flS«STBNT4 fcC IttS Te«nics s, șx a, •»uri0|CA

£7

' •

%2»ANți>'


Lc_2"

- CUT maxim admis = 2,5.

Is

-    CUT maxim admis = 0,5.

v_r

-    CUT maxim admis = 0,2%.

V_5'

- Nu este cazul.

*7 Anamana MOiaels î, V


M(Mw


Proiectant, S.C. KXL S.R.L


iinjatist diploma* NUrb. Vlad-Andrei Nour Urb, Peis. Iulia SabăuÎSO 9001 -1. 7.3


Regulament Local de Urbanism

P.U.Z. Zona B-dul Metalurgiei - Drumul Binelui.

Nr. cad. 209634. 220866. 220868. 220870. 224351,224384. 202980.

202982, Sectorul 4. Mun. București

S.C. KXL S.R.L.