Hotărârea nr. 229/2018

HOTARAREnr. 229 din 2018-04-19 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL B-DUL METALURGIEI - STR. DRUMUL JILAVEI (NR. CAD. 213320; NR. CAD. 222436; NR. CAD. 223299; NR. CAD. 223315; NR. CAD. 224280; SECTORUL 4, BUCURESTIO" Consiliul Generalcapiului București ROMÂNIA


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

B-dul Metalurgiei - Str. Drumul Jilavei (nr. cad. 213320; nr. cad. 222436; nr. cad. 223299; nr. cad. 223315; nr. cad. 224280; Sectorul 4, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 29/18.04.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 236/18.04.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de;

-    Primăria Sectorului 4 - Certificat de urbanism nr. 204/54761/07.02.2017;

-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz de inițiere nr. 20/15.05.2017;

-    Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 13/16.02.2018;

-    Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: aviz nr. 1591906/19.01.2018;

-    Comisia Tehnică de Circulație - aviz de principiu nr. 1575599/20682/04.01.2018;

-    Ministerul Sănătății - Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București - aviz nr. 22027/22.11.2017;

-    Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov: aviz nr. 338703/04.12.2017;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

-    Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012 și 224/15.12.2015;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c)^alin, (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e), din Legea nr. 215/2001 privind administrația pujîli^lAc^h^republicată, cu modificările completările ulterioare;    /c -------
B-dul Regina Elisabeta nr. 47    al 050013, sector 5 București.


CONFORM CU ORIGINALUL

CONSILIUL GENERAL AL    ,r™    L

HOTĂ

Art.1 Se aprobă documentația de urbanism'TsfS^1:JrMiistic Zonal - B-dul Metalurgiei - Str. Drumul Jilavei (nr. cad. 213320; nr. cad. 222436?7îr?cad. 223299; nr. cad. 223315; nr. cad. 224280; Sectorul 4, București, în conformitate cu anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3, părți componente ale documentației de urbanism (avizul Arhitectului Șef nr. 23/28.02.2018, prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism reprezentând anexa nr. 3), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 19.04.2018.București, 19.04.2018 Nr. 229

B-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2


Anexa 1PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Direcția GeneralăQggvoltare Urbană Direcția Urbani^

“'"feri*,

- ■'uniSîc* jpii/


ht£

II

Urmare la solicitările și completările transmis'

hiillwetrrești de către isitTS'c BERSER S.A.) cu on 021/2245282, înregistrate la


S.C. K.X.L. S.R.L. (reprezentantă a inițiatorilor docu domiciliul în București, str. AV. Nicolae Capsa nr. 6, sectî

Registratura-P.M.B. prin adresa nr. 1602170/23.02.2018 ȘI NR. 1602190/23.02.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ ARHITECT ȘEF

Nr. 4,2......din .^.!?.-p..^.;..2O18

PENTRU

„PUZ - B-DUL METALURGIEI - STR. DRUMUL JILAVEI (NR. CAD. 213320; NR. CAD. 222436; NR. CAD. 223299; NR. CAD. 223315; NR. CAD. 224280),

SECTORUL 4, BUCUREȘTI”

Generat de imobilele : situate în București, B-dul Metalurgiei - str. Drumul Jilavei, sectorul 4, în suprafață de 19017,00 mp.

Inițiatori: S.C. BERSER S.A.

Proiectant: S.C. KXL S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: URB. ANAMARIA MIHAELA MOHAN

Amplasare, delimitare, suprafață zonă studiată în PUZ:

Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, în Zona de Sud a Municipiului București.

Prevederi P.U.G. - RL.U. /PUZ/PUD aprobate anterior:

Conform Regimului economic și Regimului tehnic prezentat în Certificatul de urbanism nr. 204/54761/07.02.2017 eliberat de Primarul Sectorului 4, București, amplasamentele care fac obiectul studiului urbanistic sunt încadrate în P.U.G. - M.B. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 (completată cu H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010, H.C.G.M.B. nr. 241/20.12.2011; H.C.G.M.B. nr. 232/19.12.2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015) parțial în Unitatea Teritorială de Referință UTR A4 - subzona serelor și parțial Unitatea Teritorială de Referință UTR V5 - subzonă culoarelor de protecție fata de infrastructura tehnica.

Conform R.L.U. - P.U.G. municipiul București, pentru toate UTR sunt admise utilizări compatibile cu caracteristicile de funcționare pentru diferitele tipuri de unități; în cazul în care aceste caracteristici nu permit dezvoltarea activităților și /sau este necesară schimbarea destinației, se cere P. U.Z. (reparcelare / reconfigurare).PREVEDERI P.U.Z. - RLU PROPUSE:

FUNCȚIUNI PROPUSE:

ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI CQ

INDICATORI URBANISTICI MAXIMALI ADMIȘI PROPUȘI:

-    POTmax. - 30%;

-    CUTmax. - 2,5 mpADC/mpteren;

-    Hmax. - 24/34 m - RinaxH = S+P+6E - S+P+8E.

Conformarea volumelor, retragerile față de limitele de proprietate și înălțimea maximă, în cazul în care se propun distanțe între clădiri și față de limitele de proprietate mai mici decât cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă vor fi definitivate în etapa de AUTORIZARE, pe baza unui studiu de însorire.

-    Retragerile față de celelalte limitele de proprietate vor fi stabilite astfel încât să fie asigurat vecinilor confortul urban și un potențial echivalent de dezvoltare.

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

Echipare tehnico-edilitară: Rețelele edilitare aferente imobilului propus, se vor racorda la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrica, gaze, etc.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.


străzilor

ECHIPARE EDILITARĂ


ui puunu penxru modernizarea hv. 2-f) 1\4. -■ i


Bazin de retenție (15 m x 4 m)


; j ! Post de transformare (10 m x 3 hîj B fjjîfli 0 îf Retea de distribuție gaze naturale^


REGLEMENTĂRI

BILANȚ

UTR I FUNCȚIUNEPOTCUT Rhmax H max Supr. UTR Procent


Subzonă piață agroalimentară

Subzonă locuințe colective și 3qo/o

2.5 servicii complementare

Subzonă locuințe colective


S/DS+P+2E Jl4 m 2.154,08 mp 11,33%

S+P+8E 34 m 7.629,77 mp 40,12% S+P+6E 24 m 7.924,65 mp 41,67%


Suprafață rezervată în vederea transferului în domeniul public pentru modernizarea străzilor


1.308,50 mp 6,88%


TOTAL

19.017,00 mp 100,00%P.U.Z. - ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE Șl FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE

Amplasament: P.U.Z. Zona B-dul Metalurgiei - Drumul Jilavei, Nr. cad. 213320, 222436, 223299, 223315, 224280, Sector 4, București Beneficiar Berser SA

Proiectant: S.C. KXL S.R.L.    Faza:    P.U.Z.

București, Str. Av. Nicolae Capșa Nr. 6, Tel. 021.224.52.82    Data:    Ianuarie 2018

J40/6965/2001 - RO 14102779    Număr proiect:    175.07.195/2017

Planșa U.04.01. Reglementări urbanistice - Zonlficare Funcțională Scara 1/1000


urb. Anamaria MOHAN urb. Vlad-Andrei NOUR urb. peis. lulia Nicoleta SABĂU urb. Ana-Maria FLOREA urb. Diana CONSTANDACHE


Șef proiect Proiectat Proiectat Proiectat Proiectat

kxl


- NF- ‘-UM&f

• 1 s!' A7. Nicoiae Capșa r.r, 6 cod 012691. tei.' fax.. 021/224 52 62. officsi&kxi.ro. Aw.kxi.ro

~c««««ea«;    ?$

” \ ^"'OICA9


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

PLAN URBANISTIC ZONAL

- ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE -

Zona B-duI Metalurgiei - Drumul Jilavei, Sectorul 4,
Numere Cadastrale 213320, 222436, 223299, 223315, 224280, Municipiul București

2018

Regulament Local de Urbanism

S.C. KXL S.R.L.


P.U.Z. ZonaB-dul Metalurgiei-Drumul Jilavei, Xr. cad. 213320, 222436, 223299, 223315, 224280. Sectorul 4, Mun. București

CUPRINS


CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE..............


.3 .3 .3

....................4

CAPITOLUL II - REGULI DE BAZĂ PRIVIND MOB^^rS^CUgĂRE A TERENURILOR.....................5

2.1.    Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului șTfrofefSrea patrimoniului natural și construit.........5

2.2.    Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și Ia apărarea interesului public...........................................5

2.3.    Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii.................................................................................6

2.3.1.    Orientarea față de punctele cardinale:..............................................................................................7

2.3.2.    Amplasarea față de aliniament..........................................................................................................7

2.3.3.    Distanțe minime obligatorii față de limitele laterale și limita posterioară a parcelei.......................S

2.3.4.    Amplasarea construcțiilor unele față de altele, pe aceeași parcelă...................................................8

2.4.    Reguli cu privire la accesuri obligatorii....................................................................................................8

2.4.1.    Accesuri carosabile...........................................................................................................................8

2.4.2.    Accesuri pietonale....................................................... 9

2.5.    Reguli cu privire la echiparea edilitară.....................................................................................................9

2.6.    Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor pentru construcții.................................................9

2.7.    Reguli cu privire la amplasarea de spații verzi și împrejmuiri...............................................................10

2.7.1.    Spații verzi......................................................................................................................................10

2.7.2.    împrejmuiri.....................................................................................................................................10

CAPITOLUL III - ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ........................................................................................10

CAPITOLUL IV - PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR ȘI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE ...10

4.1.    GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI..........................................................................................10

4.2.    UTILIZARE FUNCȚIONALĂ..............................................................................................................11

4.2.1.    Utilizări admise...............................................................................................................................11

4.2.2.    Utilizări admise cu condiționări......................................................................................................12

4.2.3.    Utilizări interzise............................................................................................................................12

4.3.    CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A PARCELEI................................13

4.3.1.    Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme și dimensiuni)........................................................13

4.3.2.    Amplasarea clădirilor față de aliniament........................................................................................13

4.3.3.    Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor...................................13

4.3.4.    Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă.........................................................14

Circulații și accesuri.......................................................................................................................14

Staționarea autovehiculelor............................................................................................................14

4.3.7.    înălțimea maximă admisibilă a clădirilor.......................................................................................14

4.3.8.    Aspectul exterior al clădirilor.........................................................................................................15

4.3.9.    Condiții de echipare edilitară............................................ 15

4.3.10.    Spații libere și spații plantate................................. 16

4.3.11.    împrejmuiri.......................................................... 17

4.4 POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILI

4.4.1.    P.O.T. - Procent maxim de ocupare a terenu

4.4.2.    C.U.T.- Coeficient maxim de utilizare a terenul


,. I. Rolul Regulamentului Local de Urbanism    ......

1.2.    Baza legală a documentației..........................Il||...Ț^.nRim.

1.3.    Domeniu de aplicare.......................................

REGULI DE BAZĂ PRIVIND VIOI


4.3.5.

4.3.6.


S.C. KXL S.R.L.


Regulament Local de Urbanism

P.L'.Z. Zona B-dul Metaiurgiei-Drumul Jilavei, Nr. cad. 213320, 222436, 223299, 223315. 224280. Sectorul 4. Mun. BucureștiISO 9001 cl. 7.3


AVIZ îl < .‘ztyi&fc H?ÂT -    - N?:; HHMB-'

LI. Rolul Regulamentului Local de Urbanism

Prezentul Regulament Local de Urbanism (RLU) reprezintă un sistem unitar de norme tehnice și juridice care stau la baza PUZ-ului. Acesta stabilește, în aplicarea legii, regulile de ocupare (permisiuni și restricții), condițiile de construire (aliniere, regim de înălțime, POT, CUT, etc.) ale viitorului ansamblul de locuințe colective și funcțiuni comnjgffîflftțare din zona B-dul Metalurgiei -Drumul Jilavei, sectorul 4, ansamblu propus pe imobilel^^^Htoal^<j’htfel:

Nr.

cad.

Suprafață

Proprietari

-utjif—

Adreafis rEH(J,CJl

(S4, Bucd^șji^

1

213320

1.987 mp

Berser S.A.

B-dul Metalurgj^^4

2

222436

4.154 mp

Berser S.A.

Drumul Binelui FNx^

3

223299

1.862 mp

Berser S.A.

Drumul Binelui nr~9

4

223315

2.952 mp

Berser S.A.

B-dul Metalurgiei FN

5

224280

12.229 mp

Berser S.A.

Drumul Binelui FN

Total

19.017 mp


CONFORMAU ORIGINALUL


Astfel, RLU-ul este o documentație cu caracter de reglementare, care întărește și detaliază prevederile PUZ-ului.

Prin aplicarea regulilor din RLU trebuie să se asigure concilierea intereselor investitorului cu cele ale colectivităților, respectiv protecția proprietății private și apărarea interesului public.

1.2. Baza legală a documentației

La baza elaborării RLU-ului aferent PUZ stă Regulamentul General de Urbanism aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, completat ulterior prin HGR 1180/2014 și ale căror prevederi sunt detaliate în conformitate cu condițiile specifice zonei studiate.

întreaga documentație de urbanism PUZ este întocmită în conformitate cu «Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul - cadru al planului urbanistic zonal» aprobat cu Ordinul MLPATnr. 176/N/l6 august 2000.

RLU constituie act de autoritate al administrației locale și se aprobă împreună cu PUZ-ul, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 a amenajării teritoriului și urbanismului, modificată și completată prin Legea nr. 86/2017 și OUG 49/2017?


De asemenea, RLU-ul se sprijină pe o vastă baz^t^    Jin următoarele acte

normative, cu modificările și completările ulterioare:

-    Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării?

-    Legea nr. 7 1996 a cadastrului imobiliar si public

Regulament Local de Urbanism7

Cod: KXL - F 04 12

S.C. KXL S.R.L.

P.L.Z. Zona B-dul Metalurgiei-Drumul Jilavei,

Xr. cad. 213320, 222436, 223299, 223315, 224280, Sectorul 4. Mun. București

Ediția 1 . Revizia 0

Pagina 3 din 17

i fiV»2 Nv.

vriAT "•    Nc;:" HhW

-    Legea nr. 24 2007 privind reglementarea sjs^&Hiistrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților;

-    OUGnr. 195'2005 privind protecția malwiuipineCTM

TUipHXcriA

9 d^îPRWIlloî ■Ș. 3UHIDICA ♦


CONFORM CU ORIGINALUL m^^-de~4gte«ă—și—


îfȘșz 4!,,»rcf(T4 JC

-    OGR nr. 43/1997 privind regimul juridf

-    Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119’ recomandărilor privind mediul de viață al populației?

farea publicului;

ferent anului 2015 privind stadiul realizării măsurilor din Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului în Mun. București -Anexa nr. 1;


-    Ordinul MDRT nr, 2701/2010 privind informarea și co

-    HCGMB nr. 113/2016 privind aprobarea ra

-    HCGMB nr. 136/2012 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a CGMB - Anexa nr. 1;

-    HCGMB nr. 66/06.04.2006 privind aprobarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Mun. București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație;

-    Codul Civil;

Documentații aprobate anterior elaborării PUZ:

-    PUG București, aprobat prin HCGMB nr. 269/2000, prelungit prin HCGMB nr. 324/2010, 241/2011,232/2012,224/2015;

-    PUZ “ Drumul Binelui - Drumul Jilavei - B-dul Metalurgiei”, sector 4 - Aprobat prin HCGMB nr. 187/ 28.09.2011 - Expirat, dar care a produs efecte;

Documentații de urbanism în curs de avizare, concomitent cu prezentul PUZ:

-    P.U.Z. Zona de Sud a Sectorului 4.

1,3. Domeniu de aplicare

Prin prezentul RLU sunt enunțate reglementări imperative, cu caracter obligatoriu pentru cele cinci terenuri din zona B-dul Metalurgiei - Drumul Jilavei, Sectorul 4, Municipiul București, identificate cu nr. cad, 213320, 222436, 223299, 223315, 224280, (detaliate la cap. 1.1), în suprafață totală de 19.017 mp, pentru care a fost obținut Certificatul de Urbanism nr. 204/54761/07.02.2017.

Prin Avizul de Inițiere nr. 20 15,05.2017 a fost delimitată zona de studiu a prezentului PUZ, aceasta fiind cuprinsă între Str. Tumu-Măgurele - B-dul Metalurgiei - Drumul Jilavei - Intersecția străzilor Zătreni/Bâlea'Bucovăț. întreaga zonă a fost coordonată în baza unui Plan Director, pentru care au fost formulate reglementări obligatorii privim^efgapjHirea tramei stradale, dezvoltarea infrastructurii tehnice și de transport în comun, au fosf^ve^ariktețiȘhiectivele de utilitate publică, au fost enunțate măsuri de protecția mediului sPau msf praluâtejjrgv^d^ile urbanistice reglementate prin documentațiile de urbanism aprobate anteric

Regulament Local de    r,v

S.C. KXL S.R.L.


P.U.Z. Zona B-dul Metalurgiei-Drumulnfi \'r. cad. 213320. 222436, 223299, 223315, 224280. Sectoml 4, Mun. București

kxl


~r    v-’_ urtCHNISf

MiZ f;R.    C-,4t.,..-2C^.

H'MBA


77 AT -


U'


RLU-ul devine act de autoritate al administrației publice locale în momentul îjr care este aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București. Aprobarea se face pe baza avizelor obținute și a acordurilor prevăzute de lege.

îj.

Normele cuprinse în acest RLU sunt obligatorii la faza de autorizare a viitorului ansâmblu de locuințe colective și funcțiuni complementare.

Modificarea RLU-ului se va face numai îi^sgSBfofljobării unor modificări al? PU^-nlni. cu respectarea procedurii de avizare pe care a _ __


'"CU ORIGINALUL

(’APITOI.11II - REGULI DE BAZA PRIVÎND VIORIII, i)L GC I.PARE A I ERE.MJRII.OR

Viitoarele construcții se vor realiza în intrâvHSîSraprobat al municipiului București, în baza autorizației de construire ce se va elibera conform prevederilor prezentului Plan Urbanistic Zonal.

2.1. Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit

Terenuri agricole din intravilan

Autorizarea executării construcțiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisă pentru toate tipurile de construcții și amenajări specifice localităților, cu respectarea condițiilor impuse de lege și de prezentul regulament.

Prin Autorizația de Construire, terenurile agricole din intravilan se scot din circuitul agricol, temporar sau definitiv, conform legii.

Zone cu valoare peisagistică și zone naturale protejate

Terenurile reglementate nu fac parte dintr-o zonă cu valoare peisagistică sau dintr-o zonă naturală protejată.

Zone construite protejate

Terenurile reglementate nu fac parte dintr-o Zonă Construită Protejată instituită urbanistic, în vecinătatea acestora nu se află monumente istorice înscrise în LMI 2015.

Reglementările urbanistice sunt formulate astfel încât noua investiție să nu deprecieze valoarea imaginii urbane, prin funcțiune, volumetrie și aspect arhitectural (conformare și amplasare goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică).

2.2, Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public

Expunerea la riscuri naturale și riscuri tehnologice Amplasamentul nu este expus la riscuri naturale: alunecărUde^tețen, nisipuri mișcătoare,

terenuri mlăștinoase, scurgeri de torenți, eroziuni, zone inundabil

De asemenea, amplasamentul nu este expus la riscuri teffiolOgicn^adic^c^e determinate de

procesele industriale sau agricole care prezintă pericol de inc£ndii^e^^^^țacfa^M^urpări de teren ori de poluare a aerului, apei sau solului.


Regulament Local de Urbanism *

">C

04 12

S.C. KXL S.R.L.

P.b.Z. Zona B-dul Metalurgiei-Drumul Jilavei.

\Tr rad    777436 773700 773313 774"™

Ediția 1 ' Revizia 0

Sectorul 4. Mun. București

Pagina 5 din 17
Asigurarea echipării edilitare Viitorul ansamblu va fi racordat la rețelele condițiile pentru faza de construire fiind enunța


Asigurarea compatibilitățiifuncțiunilo\

Autorizația executării construcțiilor s£ w. destinația construcției și funcțiunea dominantă a zc"

In situația de față, întreaga zonă în care au funcționat serele Berceni a fost convertită funcțional prin PUZ "Ansamblu rezidențial - Drumul Binelui - Drumul Jilavei - B-dul Metalurgiei”, sector 4, Aprobat prin HCGMB nr. 187/ 28.09.2011, în baza sa fiind construite o serie de imobile de locuințe colective. Prin urmare, noua investiție reglementată prin prezentul PUZ nu intră în conflict cu cea existentă, venind în completarea și întregirea ansamblului rezidențial.

Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția respectării indicatorilor maximi POT și CUT stabiliți prin prezenta documentație de urbanism.

Procentul de ocupare a terenului" (POT) reprezintă raportul dintre suprafața construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecția pe sol a perimetrului etajelor superioare) si suprafața parcelei. Suprafața construită este suprafața construită la nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului care depășesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecția la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat si a logiilor închise ale etajelor se include în suprafața construită.

Coeficientul de utilizare a terenului3 (CUT) reprezintă raportul dintre suprafața construită desfășurată (suprafața desfășurată a tuturor planșeelor) și suprafața parcelei inclusă în unitatea teritorială de referință. Nu se iau în calculul suprafeței construite desfășurate: suprafața subsolurilor cu înălțimea liberă de până la 1,80 m, suprafața subsolurilor cu destinație strictă pentru gararea autovehiculelor, spațiile tehnice sau spațiile destinate protecției civile, suprafața balcoanelor, logiilor, teraselor deschise și neacoperite, teraselor și copertinelor necirculabile, precum și a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecție.

Valorile menționate în prezenta documentație de urbanism sunt maxime.

2.3. Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii

Amplasarea construcțiilor pe parcelă se va realiza conform condițiilor detaliate în prezentul regulament.


' Conform Legii 350 2001 privind amenajarea teritotiului/eși urbani

- fjp 2


iZ îf


£;\i ’•


MîiViBx


Orice derogare cu privire la încadrarea viitoarelor construcții în limita edificabilului reglementat se va putea realiza cu respectaja^^^ătiei în vigoare, prin alte documentații de urbanism.


iJOPW'd”’

2.3.1. Orientarea față de punctele c

Amplasarea viitoarelor construcții s^^^»ew^^6^area condițiilor și recomandărilor din RGU și în conformitate cu prevederile normCîSFpîanitare și tehnice, în vederea îndeplinirii următoarelor cerințe:

-    asigurarea însoririi;

-    asigurarea iluminatului natural4;

-    asigurarea perceperii vizuale a mediului ambiant din spațiile închise (confort psihologic5);

Prin respectarea normelor de însorire și iluminat natural (prin orientarea corectă a

construcțiilor conform cerințelor funcționale) se asigură igiena și confortul urban.

Conform Ordinului MLPAT nr. 21/N/2000 pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind elaborarea și aprobarea RLU”, Art. 17, Alin. 3.10: "Amplasarea construcțiilor de locuințe trebuie făcută astfel încât pentru toate încăperile de locuit amplasate pe fațada cea mai favorabilă (sud) să se asigure o durată minimă de însorire de minimum 1 l/2h la solstițiul de iarnă".

Conform Ordinului MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, Anexă - Art. 3, Alin. (1): "Amplasarea clădirilor destinate locuințelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată de minimum 1 Vi ore la solstițiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate”.

Asigurarea duratei de însorire, dependentă de soluțiile urbanistice se face prin orientarea, distanțarea și dimensionarea construcțiilor.

Recomandări de orientare față de punctele cardinale:

-    pentru construcțiile de locuințe se recomandă evitarea orientării spre nord a dormitoarelor;

-    se recomandă orientarea spre nord a depozitelor, atelierelor de lucru, bucătăriilor și a spațiilor de preparare.

2.3.2. Amplasarea față de aliniament

în sensul prezentului regulament, aliniamentul reprezintă limita dintre domeniul public și proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice.

Amplasarea cădirilor față de aliniament (alinierea clădirilor) este detaliată în Cap. IV, art.

4.3.2. din prezentul RLU. Ansamblul va fi ața^fașăt pătra'pfțhă de aliniament, conform prevederilor din planșa "U.04.01. Reglementări frotyn^j:e-<zfîrific.ore/funcțională". Regimul de aliniere este

scă (independent de latitudine, anotimp sau : directe (RGU, Art. 17).


' [luminatul natural este asigurat de lumina difțiz^

amplasarea clădirii față de punctele cardinale), precun^f/U^âdiațitlb [flit,

? Confortul psihologic se realizează prin vizibilitatea unei părți a bolții cerești, neafectată de obstacole, ale căror efecte de obturare a vizibilității pot fi determinate prin calcule geometrice (RGU, Art. 17).

limita convențională stabilită prin regulamentele locale de urbanism, ce reglementează modul de amplasare a construcțiilor prin fixarea unei distanțe' între fronturile construite și un reper existent

Orice derogare de la prevederile RLU priw    «ea față de aliniament se face conform

legii și în condițiile prezentului regulament priv#^erogările*,V

«S rEHN,c<?i ît

Regula stabilirii înălțimii maxime a conm^Jf£l*'ftl^jfi^ cu distanța față fațadei de pe aliniamentul opus derivă din neces* securitate a construcțiilor.


CONFORM CU ORIGINALUL)

istanța față de orice punct


punct lai igienă șiZTnrirrr-'de


2.3.3.    Distante minime obligatorii față de limiti#£lateraie’si limita posterioară a parcelei

Edificabilele viitoarelor construcții sunt conturate prin prezenta documentație de urbanism, ținându-se cont de:

-    distanțele minime față de limitele de proprietate laterale și cea posterioară;

-    distanțele minime față de construcțiile vecine, care sunt amplasate fie pe limita de proprietate (calcan), fie retrase față de aceasta.

Retragerile minime sunt în conformitate cu: RGU, Codul Civil (servitutea de vedere), normele de protecție contra incendiilor, condițiile de însorire, circulația din interiorul incintei, necesitatea separațiilor funcționale, reglementări de protecție sanitară și alte reglementări de protecție a mediului, necesitatea obținerii unei imagini urbane coerente sau alte exigențe urbanistice

2.3.4.    Amplasarea construcțiilor unele față de altele, pe aceeași parcelă

Având în vedere dimensiunea mare a parcelei, pe suprafața acesteia pot fi amplasate una sau mai multe construcții. Poziția lor pe parcelă este condiționată de regimul de aliniere față de domeniul public și de retragerile impuse față de limitele laterale și limita posterioară a acesteia (edificabil). Astfel, retragerile impuse vor urmări asigurarea confortului în vederea obținerii unei dezvoltări coerente a țesutului urban.

Distanța dintre clădirile alăturate pe aceeași parcelă trebuie să fie suficientă pentru a permite întreținerea acestora, accesul pompierilor, accesul mijloacelor de salyaFcTSStfekmcâi să nu rezulte nici un inconvenient legat de iluminarea naturală, însorire, salubritațC&$curitate întb^aV seism, etc.

2,4. Reguli cu privire la accesuri obligatorii

2.4.1. Accesuri carosabile

Autorizarea executării viitoarelor construcții este permisi acces la drumurile publice6, direct, conform destinației construi mijloacelor de stingere a incediilor.

Asigurarea accesurilor carosabile pentru viitorul ansamblu la rețeaua de circulație și transport reprezintă o condiție majoră de configurare, amplasare și autorizare a acestuia.

Accesurile carosabile trebuie păstrate libere în permanență, fără a fi obstrucționate de amplasarea de semnalizări, împrejmuiri, mobilier urban, etc.h Accesul la drumurile publice reprezintă accesul carosabil direct sau prin servitute, din drumurile publice la parcelă (conform RGU, Art. 25)


Regulament Local de Urbanism

P.U.Z. Zona B-dul Metalurgiei-Drumul Jilavei, Nr. cad. 213320, 222436, 223299, 223315. 224280. Sectorul 4, Mun. București


Cod: KXL- F04 12 Ediția 1 , Revizia 0 Pagina 8 din 17


ISO 900! d. 7.3ÂViZ ti;

Organizarea circulației sc va face în conformjJaL^țDropunerile din documentația urbanistică

PUZ.

CONFORM CU ORIGINALUL


htl oihectia cC.;>

2.4.2. Accesuri pictonale    ^|| rE’XcATs

* 2$

Autorizarea executării viitoarelor cons^&fesîfe* nșp&isă numaida£ă_-i^=-asigură accesuri pietonale . Acestea vor fi conformate astfel încaț!^^^TOSP5u?mati3^pere£ianeTor cu handicap și care folosesc mijloace specifice de deplasare.

2.5. Reguli cu privire la echiparea edilitară

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării noilor consumatori la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică, conform RGU. Pot exista derogări de la aceste prevederi cu obținerea avizului organelor administrației publice competente.

Lucrările de racordare și branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de beneficiarul lucrării.

2.6. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor pentru construcții

Pe parcursul elaborării PUZ-ului nu au fost aduse modificări majore asupra formelor inițiale a terenurilor.

In momentul întocmirii prezentului RLU, terenurile se prezintă din punct de vedere cadastral

astfel:

Nr.

cad.

Suprafață

Proprietari

Adresă (S4, București)

1

213320

1.987 mp

Berser S.A.

B-dul Metalurgiei FN

2

222436

4.154 mp

Bcrser S.A.

Drumul Binelui FN

3

223299

1.862 mp

Berser S.A.

Drumul Binelui nr. 9

4

223315

2.952 mp

Berser S.A.

B-dul Metalurgiei FN

5

224280

12.229 mp

Berser S.A.

Drumul Binelui FN

Total

19.017 mp


/    222434luunpuiiai catt îapiui va a iude icz-uivaLci u aup

modernizare a B-dului Metalurgiei, pe latura sud-vestică

Accesurile pietonale reprezintă căile de acces pentru pietoni dintr-un drum public și pot fi: trotuare, străzi pietonale, piețe pietonale, precum și orice altă cale de acces public pe terenurile proprietate privată (conform RGU, Art. 26).

kxl


Bucureș’i. secer 1. str. M Nicoiae CaoțaflB&ca! 012G91.


t£«l


Ul»ieTn

15» 4s'STeNTA

2.7. Reguli cu privire Ia amplasarea de spații vm^șirJț$jjmejniffiri, 2.7.1. Spații verzi    Vvîjj, .^7'

w.v.to. .ro


Spațiile verzi și plantate sunt constituite din tbS^^â^TrrerrSjSriloi ca plantații de arbori, arbuști, plante ornamentale, suprafețe acoperite de ga:

Au fost reglementate următoarele categorii de spații verzi: comunitare, afcrente-unităților de locuit, publice (de aliniament).

Suprafața spațiilor verzi și plantate este stabilită în corelare cu normele de igienă și protecția mediului, precum și cu principiile de confort urban. Corelarea s-a realizat ținând cont de funcțiunile propuse și densitățile generate estimate, în vederea evaluării posibilităților de îmbunătățire a microclimatului urban.

Pentru prezenta documentație de urbanism s-a ținut cont de prevederile HCGMB nr. 113/2016 privind aprobarea raportului aferent anului 2015 privind stadiul realizării măsurilor din Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului în Mun. București - Anexa nr. 1

2.7.2. împrejmuiri

Pentru viitorul ansamblu se vor realiza împrejmuiri amplasate pe limitele laterale și posterioare, din rațiuni de delimitare și de protecție a proprietății. Modalitatea de realizare a împrejmuirii în vederea protecției private pentru evitarea intruziunilor, precum și relațiile de vecinătate, este reglementată în prezentul regulament de urbanism, în capitolele următoare.

CAPITOLUL III - ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ

Prin prezenta documentație de urbanism sunt reglementate condițiile de construire ale viitorului ansamblu de locuințe colective și funcțiuni complementare. Acesta este amplasat în zona de sud a capitalei, în sectorul 4, fiind delimitat la sud de B-dul Metalurgiei, iar la est de Drumul Jilavei, iar la vest de un drum de servitute.

Astfel, au fost delimitate și reglementate trei tipuri de subzone funcționale:

Lc_4' - Subzona locuințe colective și funcțiuni complementare Lc_3' - Subzona locuințe colective

Cs_l - Subzona comerț și servicii


4.1. GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Subzona Lc_3' este reglementată în nordul an\a

drumul de servitute și din Drumul Jilavei și se caracterizează locuințe colective.

Subzona Lc_4' este reglementată între zona de centru a viitorului ansamblu, fiind accesibilă la vest din drumul de acces, la est din Drumul Jilavei, iar la sud din B-dul Metalurgiei. în această zonă, cu acces direct din domeniul public, sunt permise în plus ca utilizări funcționale, față de

Sectorul 4, Mun. București

I -.UZAIIIVI» î


kxl


AVA iv 'A? As

..' --> s n

'Hhî -


locuințele colective, și dotările și echipamentele publice necesare atât pentru viitorul ansamblu rezidențial, cât și pentru vecinătate.

Subzona Cs_l' este reglementată în sudul ansamblului, în zona de intersecție dintre B-dul Metalurgiei și Drumul Jilavei și se servicii complementare locuirii,


4.2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

4.2.1. Utilizări admise

Lc_3' și Lc_4'

-    Locuințe colective;

-    Funcțiuni complementare locuirii (echipamente și dotări publice):

-    Loc de joacă pentru copii,

-    Activități sportive - spații pentru sport și recreere.

-    Spații verzi plantate, amenajate;

-    Spații verzi comunitare aferente incintelor unităților de locuit - care includ locuri de joacă pentru copii, alei și parcaje;

-    Circulații carosabile, pietonale și alei de acces;

-    Spații pietonale publice, dalate, de tip piațetă;

-    Parcaje la sol, subsol și multietajate;

-    Punct colectare deșeuri menajere;

-    Elemente aferente echipării tehnico-edilitare: bazin de retenție, post de transformare, etc.

Lc_4' și Cs_l'

-    Echipamente și dotări publice, cu acces facil din Drumul Jilavei sau B-dul Metalurgiei:

-    Spații comerciale

-    Alimentație publică,

-    Dotări sanitare - dispensar, cabinet medical,

-    Farmacie,

-    Creșă / Grădiniță / After-school,

-    Cabină pază;

Cs_l'


-    Echipamente complementare / de susținere a profil,

- spații pentru comerțul alimentar, nealimi

-    Parcaje la sol, subsol, și multietajate;    '

-    Punct colectare deșeuri menajere;

-    Spații verzi plantate, amenajate;

-    Spații pietonale publice, dalate, de tip piațetă;

-    Elemente aferente echipării tehnico-edilitare: bazin de

AVA

'/AAi

4.2.2. Utilizări admise cu condiționări

Lc_3'

Se admite completarea cu puncte comercialeJ&jWUaț^pațiile dintre blocuri, cu condiția să se mențină accesurile carosabile și trecerile pietona    ^getația existentă, și să se respecte

cerințele de protecție a clădirilor de locuit din inij^Sa i',ednătî&


CONFORM CU ORIGINALUL

Lc 4'

Clădirile vor avea la parterul orientat spre B-

pietonale:

te cu vitrine luminate noaptea; reprezinte mai mult de 30% din


-    funcțiuni care permit accesul publicului și care vf

-    activitățile în care accesul publicului este lif lungimea frontului stradal;

-    restaurantele care comercializează băuturi alcoolice se vor amplasa la o distanță mai mare de 100 m față de școli și biserici;

-    viitoarele construcții vor respecta condițiile geotehnice și de zonare seismică;

4.2.3. Utilizări interzise

Lc_3', Lc_4' și Cs_l'

-    Activități productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin traficul generat (vehicule de transport greu sau peste 5 autovehicule mici pe zi), prin utilizarea incintei pentru depozitare și producție, prin deșeurile produse ori prin programul de activitate prelungit după orele 22.00;

-    Realizarea unor false mansarde;

-    Anexe pentru creșterea animalelor pentru producție și subzistență;

-    Construcții provizorii;

-    Instalarea în curți a panourilor pentru reclame;

-    Dispunerea de panouri de afișaj pe plinurile fațadelor, desfigurând arhitectura și deteriorând finisajul acestora;

-    Depozitare en-gros;

-    Depozitări de materiale refolosibile;

aftfe iftklațmîbile sau toxice; ^apî^șijprbdu^^terenul vizibil din


-    Depozitarea pentru vânzare a unor cantități m


-    Activități productive care utilizează pent: circulațiile publice;

-    Stații de betoane;

-    Autobaze;

-    Stații de întreținere auto cu capacitatea peste 3

-    Spălătorii chimice;

-    Lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;

-    Orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea rapidă a apelor meteorice.

Sectorul 4, Mun. București


Cod: KXL F0412 Ediția 1 Revizia 0 Pagina 12 din 17

- Forarea de puțuri în limita a 50 m (zona de protecție sanitară) față de Cimitirul Metalurgiei care să constituie sursă proprie de aprovizionare cu apă.

4.3. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE APARCELEI

4.3.1. Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme si dimensiu u)______

-B- -2--CONFORM CU ORIGINALUL

Lc_3', Lc_4' și Cs_l


Suprafață totală reglementată este de 19,017 mp.

Pe parcursul elaborării PUZ-ului nu au fost aduse modificări majorj terenurilor.

De menționat, însă, este faptul că a fost rezervată o suprafață de IT.308,50 m dul Metalurgiei, pe latura sud-vestică a ansamblului, în urma propunimi de mod< artere.

Ulterior aprobării PUZ pot avea loc operațiuni cadastrale de alipire și condițiile legislației în vigoare.

4.3.2. Amplasarea clădirilor față de aliniament

Lc_3', Lc_4' și Cs_l

-    față de Drumul Jilavei (latura estică de proprietate) - 8,50 m

Cs_l și Lc_4'

-    la vest: min. 15,00 m față de aliniamentul existent și min. 7,50 m față de aliniamentul propus în urma modernizării B-dului Metalurgiei;

4.3.3. Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

Viitorul ansamblu se va înscrie în edificabilul propus (a se vedea planșa "U.04.01. Reglementări Urbanistice - Zonificare funcțională").

Lc_3'

-    la nord-vest: min. 6,50 m față de drumul de servitute

-    la nord-est: min. 5,00 m față de limita de proprietate;

Lc_4'


-    la nord-vest: min. 6,50 m față de drumul de servitute

-    la sud: min. 15,00 m față de limita UTR CS_1.

Cs_l

-    la nord - est: min. 5,00 m față de limita UTR Lc_

‘/PiTC .    M'S'țC.,’

4.3.4.    Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

Lc_3’, I.c4’ și Csl


^cadreze în edificabilul propus în planșa i", astfel încât să se respecte principiile


Pe teren se pot "U.04.01. Reglementări de confort și normele de

Lc 4' și CsJ

Sunt delimitate c m, pe direcția sud-vest - nord-est, pentru a permite amenajarea spațiilor verzi de protecție a unităților de locuit, alei, parcaje, precum și spații pietonale.

4.3.5.    Circulații și accesuri

Lc_3', Lc_4' și Cs_l

Accesurile carosabile și pietonale se vor realiza din B-dul Metalurgiei (sud-vest), din Drumul Jilavei (est) și din drumul de servitute (nord-vest).

în interiorul incintei sunt propuse alei carosabile și pietonale private de incintă, care asigură accesul la unitățile de locuit și locurile de parcare supraterane și a căror configurare va respecta normele tehnice specifice, în vigoare.

4.3.6.    Staționarea autovehiculelor

Lc_3', Lc 4' și CsJ

Staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice.

Locurile de parcare se vor asigura atât subteran, în subsolurile amenajate, cât și în parcările supraterane de la sol. Numărul minim al acestora va fi în raport cu funcțiunile propuse, în conformitate cu HCGMB nr. 66/06.04.2006.

4.3.7. înălțimea maximă admisibilă a clădirilor

Lc_4'

Regimul maxim de înălțime admis este de S+P+8E, iar înălțimea maximă la cornișă va fi de 34,00 m. Peste înălțimea maximă se admite casa scării și a liftului pentru accesarea teraselor circulabile.

Lc 3'


Regimul maxim de înălțime admis este de S+P+6E 24,00 m. Peste înălțimea maximă se admite casa circulabile.

' 3 • /

kxl


---- _ .*4

Bj&rești, șec.or 1, str. Av. ‘fe);as Capșa r,r. 6. cgo C12C51, tei./ -ax.. 021/224 52 82, offcegKxirc, Aww.ljfr.rc

Cs 1

Regimul maxim de înălțime admis este de S/Ds+P+2E. iar înălțimea maximă la cornișă va fi de 14,00 m. Peste înălțimea maximă se admite^^®^^^^ a liftului pentru accesarea teraselor circulabile.

DIHECTI* llî ‘’HTCNTA î“t tehnic* si Jir o- A J<JHI»IC* jp.J’j

■    n1

^•*5S


I CU ORIGINALUL

4.3.8. Aspectul exterior al clădirilor

Lc l', Lc_2* și Cs_l

Autorizarea executării construcțiilor este permis cu aspectul general al zonei.

Tnai d’JcS*aspectul exterior nu distonează


Prescripțiile urmăresc armonizarea construcțiilor din cadrul ansamblului (finisaje, ritmuri plin - gol, registre, regim de înălțime, detalii de arhitectură, tipul acoperirii și al învelitorii etc.), calitatea aspectului compozițional și arhitectural al clădirilor prin folosirea de materiale modeme și sporirea nivelului calitativ al imaginii.

Aspectul exterior al construcțiilor, cu toate elementele sale definitorii, aparține spațiului public (conform RGU, Art. 32).

4.3.9. Condiții de echipare edilitară

Lc_l', Lc_2' și Cs_l

La faza de obținere Autorizație de Construire se vor perfecta formele legale de eliberare amplasament (unde sunt existente rețele) și racordare la utilități, în conformitate cu Legea 50/1991 actualizată și modificată;

Se vor prevedea gospodărie de apă menajeră și incendiu, bazin de retenție pentru ape pluviale calculate conform normativelor in vigoare;

Debitul mediu total de apă necesar estimat este de 186,80 mc/zi, ce va fi asigurat din gospodărie proprie alimentat din rețeaua publică de apă;

Costul extinderii rețelelor edilitare și eventualele echipamente necesare funcționarii corespunzătoare a acestora va fi suportat in totalitate de către beneficiar; preluarea apelor pluviale și menajere, atât în incintă, cât și în exterior, va fi în sistem separativ;

Se vor lua măsuri pentru funcționarea canalizării în sistem separativ, volumul rezervoarelor de înmagazinam ape pluviale urmând a fi dimensionat în funcție de frecventa ploii de calcul și de gradul de impermeabilizare al solului; se vor prevedea două racorduri distincte de canalizare (pluvial si menajer), sensul de descărcare fiind spre colectoarele și stațiile de pompare prevăzute în planul de reglementări;

In cazul incidenței cu rețelele LEA (aparținând Transelectrica) și cu conductele de apă tehnologică ce deservesc CET Sud și CET Progresu, la faza DTAC se vor păstra zonele de siguranță conform normelor în vigoare;


facțiunea yientare \22436, ntarea


La faza de Autorizare de Construire se va prezenta un studiu de dintre elementele mediului urban și „Ansamblul de locuințe colectiv, pentru imobilele amplasate in B-dul Metalurgiei - Drumul Jilavei n 223299, 223315, 224280, sector 4, București", la structura hidro

'VjVV.Oi.. .

kxl


Bjeureșî;. șec;or 1.5‘f. A-/. Nicoise Capșg nr. 6 cod Q120S1, tel.' fax.; 021/224 52 62 officegkxj.ro. friv^.kxLra

măsurilor de prezervare a sistemului existent. Acest studiu va putea fi utilizat de către municipalitate în vederea constituirii unei baze de date specializate.

Se vor respecta prevederile „Strategiei de dezvoltare si funcționare pe termen mediu si lung a serviciului public de salubrizare in Municipiul Bucufsg^^^pbăi cu HC stipulate în:


-    Cap. III 3.C - Activitatea de sal

-    Cap. III.3.D - Managementul desfășurate.

Pentru faza de Autorizare de Construire se v Asigurarea echipării edilitare:

(1)    Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale administrației publice locale ori ale investitorilor interesați sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă.

(2)    Autorizarea executării construcțiilor poate fi condiționată de stabilirea, în prealabil, prin contract, a obligației efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesați.

Se va respecta planul de precoordonare anexat Avizului Comisiei de Coordonare nr. 1591906/19.01.2018

Conform OMS 119/2014 privind Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, art. 11, alineatul l, distanța minimă de protecție între teritoriile protejate (zona de locuire) și cimitire umane (în cazul față de Cimitirul Metalurgiei, aflat în partea estică a viitorului ansamblu) este de 50,0 m, în cazul obiectivelor care dispun de aprovizionare cu apă din sursă proprie.

întrucât zona este dotată cu rețele de alimentare cu apă, în această zona sunt interzise puțurile

forate.

4.3.10. Spații libere și spatii plantate

Lc_l', Lc_2' șiCsl

Spațiile neconstruite și neocupate de accesuri și trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate cu arbori și / sau arbuști.

Se recomanda ca pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accesuri.

Aprobarea pentru realizarea noilor construcții v0rS5îi3îțfe^<țtă de amenajarea și întreținerea corespunzătoare a unui spațiu verde cu suprafața dej^etpuțuj32% d»hșuprafața totală reglementată de 19.017 mp, din care cel puțin 2/3 va fi pe să permită dezvoltarea vegetației de talia excesului de umiditate8.


' Conform HCGMB nr. 113/2016 privind aprobarea rapo’

Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului în Mun. București -


kxl


Bucurayt, sec;cf V sîr. Av. Nicolae Capșa nr. 6 cod 012091, tel,/ tex,: 02' 224 52 S2 ogce.giou.ro, www.to.rs

Spațiile verzi și cele amenajate vor fi de

-    spații verzi comunitare;

-    spații verzi aferente blocurilor;

-    spații pietonale publice, dalate,

4.3.11. împrejmuiri

Lc_l', Lc_2' și Cs_l


împrejmuirea spre domeniul public va avea înălțimea de maximum 2,00 metri, din care un, soclu opac de 0,60 m și o parte transparentă dublată cu gard viu.

Gardurile spre limitele separațive (proprietățile private vecine) vor fi opace cu înălțimi de maximum 2,50 metri.

Separările interioare, în incintă, se vor realiza prin garduri vii.

4.4 POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

4.4.1. P.O.T. - Procent maxim de ocupare a terenului

Lc_l', Lc_2' și Cs_l - POT maxim admis = 30%.

4.4.2. C.U.T.- Coeficient maxim de utilizare a terenului

Lc_l', Lc_2' și Cs_l

- CUT maxim admis = 2,5.


Verificat,

urb. Anamaria Mohan
RUR

Ajastaria MikwU 1. MOHAN T

urbanist diplorv»-*»-

Regulament Local de Urbanism

P.L'.Z. ZonaB-duI Metalurgiei-Drumul Jilavei.

Nr. cad. 213320, 222436. 223299, 223315, 224280,

Sectorul 4. Mun. București

Cod: KXL - F 04 12

Ediția 1 >' Revizia 0

Pagina 17 din 17

S.C. KXL S.R.L.

ISO 9001 d. 7.3