Hotărârea nr. 23/2018

HOTARAREnr. 23 din 2018-01-17 PRIVIND CONSTITUIREA "ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU DERATIZARE, DEZINSECTIE, DEZINFECTIE BUCURESTI"CONFORM CU ORIGINALULConsiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind constituirea "Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsectie, Dezinfectie București”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Economice și al Direcția Utilități Publice nr. DUP342/11.01.2018;

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 3/15.01.2018, raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 4/16.01.2018, raportul Comisiei pentru igienizare și salubritate nr. 2/16.01.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 12/16.01.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 2 alin. (1) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. c) și art. 45 alin. (2) alin. (5), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI )    HOTĂRĂȘTE;

Art. 1 (1) Se aprobă asocierea Municipiului București prin Consiliul General al Municipiului București, cu unele unități administrativ-teritoriale din județul Ilfov, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București, persoană juridică de drept român, de drept privat și de utilitate publică.

(2) Se aprobă participarea Municipiului București prin Consiliul General al Municipiului București, în calitate de asociat-membru fondator, la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București.

Art.2 Se aprobă Actul Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București, în forma prevăzută în anexa 1 laprezenta hotărâre și statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București, în forma prevăzută’ în anexa 2 la prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă participarea Municipiului București la patrimoniul inițial al asociației cu o contribuție în numerar/virament bancar în valoare de 2.000 RON (douămii ron).

Art.4 Se împuternicește doamna Gabriela Firea, Primarul General al Municipiului

București, cetățean român, născută la data de......., la........domiciliată în......, posesor

al B.l./C.l. seria...nr.........., eliberat de..........la data de........, să semneze în numele și

pe seama Municipiului București, Actul Constitutiv și statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București, anexate la prezenta hotărâre.

Art.5 Se desemnează domnul Florescu Adrian Constantin, cetățean român,

născut(ă) la data de ......., la......., domiciliat(ă) în ......, posesor al B.l./C.l. seria...nr.

.......... eliberat de ........., la data de ........, ca membru în Adunarea Generală a

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București.

i

Art.6 Se desemnează doamna Mocanu Georgiana, cetățean român, născut(ă) la

data de........ la......., domiciliat(ă) în......, posesor al B.l./C.l. seria...nr.........., eliberat

de........., la data de........, ca membru supleant în Adunarea Generală a Asociației de

Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.01.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,M Jrlando Culea


București, 17.01.2018 Nr. 23

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Georgiana Zamfir


Pag 2B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 50013, sectorS, București, România

Tel. 021205.55.00

http:www.pmb.ro

Anexa 11-/e &M -w-. 2-î/20/dî

ACTUL CONSTITUTIV - CADRU al asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru

“ DERATIZARE, DEZINSECȚIE, DEZINFECȚIE - București”

I. ASOCIAȚII:

I. Asociații:

1. Municipiul București, cu sediul în Municipiul București spejftr 5, Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47, cod fiscal 4267117, reprezentat de do^nțnăjSrabriela FIREA, în calitate de Primar General,


2......

3.......

Denumite colectiv “Asociații” și individual “Asociatu

s-au asociat și au înființat Asociația de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de deratizare, dezinsectie, dezinfectie „ ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU DERATIZARE, DEZINSECȚIE, DEZINFECȚIE BUCUREȘTI ” (denumită în continuare „Asociația”) în conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, ale Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 cu modificările și completările ulterioare, a art 2, pct 3, lit k) a Legii 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților precum și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005.

II. DENUMIREA

Denumirea Asociației este „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București”, conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 164929/28.11.2017 eliberată de Ministerul Justiției.

III. SEDIUL

Sediul Asociației este în România, Municipiul București, sector 1, str. Aristide Demetriade nr. 2, Et. 3, cam. 9 (adresa).

IV.    DURATA:

Asociația este constituită Registrul asociațiilor și

V.    VOINȚA DE A
nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în £ grefa judecătoriei...................

L ASOCIAȚIEI
(1) Prin semnarea prezentului act constitutiv, Asociații își exprimă voința de a se asocia în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București”, constituită în scopul înființării, organizării, reglementării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de salubritate activitățile deratizare, dezinsecție și dezinfecție (denumit în continuare „Serviciul”) pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și/sau

dezvoltării, după caz, a sistemelor de, utilități publice aferente.Serviciului-ne baza

strategiei de dezvoltare a Serviciului. -

Activitățile serviciului ce fac obiectul asocierii;

a)    înființarea/dezvoltarea/modemizareâ / deratizare, dezinsecție și dezinfecție în interioruLtoc ale Asociației pe raza de competență a unităților ac

b)    elaborarea și aprobarea Strategiei de


ÎNFORM CU ORIGINALUL


lui de salubritate activitățile [îțațber și între localitățile membre fetrativ-teritoriale membre tare a Serviciului de salubritate activitățile deratizare, dezinsecție și dezinfecție/din€adrul asociației;

c) Promovarea și implementarea de yspluții salubritate activitățile deratizare, dezinsecție și dezinfecție modeme

(2) Asociația este mandatată, în condițiile legii, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale asociaților să exercite, în numele si pe seama acestora, dreptul de a delega gestiunea serviciului de salubritate activitățile deratizare, dezinsecție și dezinfecție , transferat în responsabilitatea ei, inclusiv de a concesiona administrarea și exploatarea bunurilor din domeniul public și/sau privat al unităților administrativ-teritoriale membre care alcătuiesc sistemele de utilități publice aferente acestuia.

Forma de gestiune a serviciului de salubritate activitățile deratizare, dezinsecție și dezinfecție va fi gestiunea delegată, care se va realiza, în baza unui contract de delegare a gestiunii denumit în continuare contract de delegare, atribuit unui operator conform prevederilor Legii nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale legilor speciale aplicabile.

Contractul de delegare a gestiunii se atribuie:

a) unui operator selectat printr-una din procedurile concurențiale prevăzute la art. 30 alin.(8) și alin. (12) din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare

b) operatorului regional înființat de unitățile administrativ-teritoriale prin atribuire directă, în condițiile Legii nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Asociații declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociației este interesul general al locuitorilor de pe raza unităților administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătățirea calității serviciului de salubritate activitățile deratizare, dezinsecție și dezinfecție , în condițiile unor tarife și/sau taxe care să respecte limitele de suportabilitate ale populației, atingerea și respectarea standardelor europene privind protecția mediului, precuim^^jcfle^erea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor neCesare-L jjnfralir) ictura tehnico-edilitară aferentă unor activități

ale serviciului ufe salubritate acți^^^TeM^âtizare, dezinsecție și dezinfecție.


\ O J    *1

(4) Obiectivele Asociației sunt următoarele:

a)    să înființeze/dezvolte/modemizeze serviciul de salubritate ^cțh/itățile deratizare, dezinsecție și dezinfecție în interiorul localităților și între locăliiațile membre ale Asociației pe raza de competență a unităților administrativ-tentoriaremembre, precum și să realizeze în comun proiecte de investiții publice de intereSzonal sau regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente serviciului.

b)    să elaboreze și să aprobe Strategia de Dezvoltare a Serviciului de salubritate activitățile deratizare, dezinsecție și dezinfecție din cadrul asociației;

c)    să monitorizeze derularea proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;

d)    să constituie interfața pentru discuții și să fie un partener activ pentru autoritățile administrației publice locale în ceea ce privește aspectele de dezvoltare și de gestiune a serviciului de salubritate activitățile deratizare, dezinsecție și dezinfecție , în scopul de a coordona politicile și acțiunile de interes general;

e)    să elaboreze și să aprobe Caietul / Caietele de sarcini și a Regulamentul / Regulamentele Serviciului de salubritate activitățile deratizare, dezinsecție și dezinfecție din cadrul Asociației;

f)    să elaboreze și să aprobe documentațiile de atribuire a contractului/contractelor de servicii publice și să stabilească condițiile de participare, criteriile de selecție a operatorilor, cu excepția situației atribuirii directe a Serviciului de salubritate activitățile deratizare, dezinsecție și dezinfecție, conform prevederilor legale;

g)    să încheie contractul/contractele de servicii publice cu operatorii, în numele și pentru unitățile administrativ-teritoriale membre implicate, în conformitate cu normele legale în vigoare;

h)    să monitorizeze executarea contractului/contractelor de servicii publice și să informeze regulat membrii săi despre aceasta, să urmărească îndeplinirea obligațiilor asumate de operatori (îndeosebi în ceea ce privește realizarea indicatorilor de performanță, executarea lucrărilor î/icrfedințate op^tăril$nțșkcalitatea serviciului de salubritate activitățile.

G c. ■

deratizare, dezinsecție și dezinfecție furnizat utilizatorilor) și, în conformitate cu mandatul primit și cu prevederile contractuale, să aplice penalitățile contractuale;

i)    să identifice și să propună oportunități de finanțare a proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului de salubritate activitățile deratizare, dezinsecție și dezinfecție;

j)    să îmbunătățească planificarea investițiilor în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;

k)    dezvoltarea și implementarea de activități și proiecte ce au ca scop protecția mediului înconjurător, reducerea efectelor negative produse de schimbările climatice și a impactului asupra mediului;

l)    alte activități desfășurate conform legislației in vigoare, -- s/ >

CONFORM CU ORIGINAL^.    p

VI. PATRIMONIUL INIȚIAL    '/

(1) Patrimoniul inițial al Asociației este de_RON^epp^tituit din contribuția

în numerar și/sau în natură a Asociaților, după cum urmeaza:

Pentru fiecare membru al Asociației se specifică în ce constă contribuția - în numerar și/sau natură cu indicarea în acest caz a bunurilor cu care contribuie - și valoarea contribuției

(2)    Asociația primește în folosință gratuită, pe toată durata de existență, un patrimoniu inițial încredințat prin hotărâri ale consiliilor locale și are în administrare și exploatare bunurile din domeniul public sau privat al unităților administrativ-teritoriale membre care compun sistemele de utilități publice necesare fumizării/prestării serviciilor de salubritate activitățile deratizare, dezinsecție și dezinfecție.

(3)    Sursele de venit ale Asociației sunt următoarele :

a)    Contribuțiile Asociaților la formarea patrimoniului inițial, cotizațiile Asociaților și alte contribuții de la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale membre;

b)    Dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale ;

c)    Donații, sponsorizări sau legate ;

d)    Orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de statutul Asociației.

(4) Asociația nu are calitatea de operator și nu va desfășura activități economice.
VII. PRIMELE ORGANE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ȘI CONTROL

Conducerea Asociației

Adunarea generală este organul de conducere al Asociației, format din toți reprezentanții Asociaților, desemnați prin hotărâre a autorităților deliberative ale acestora. Sunt numiți în calitate de membri ai primei adunări generale:    ;

Dna......, numită de CGMB București


Dl......, numit de Consiliul Local aL

Dl......, numit de Consiliul Local aj,QN|

Președintele Asociației este de drept Primarul General al municipiului Ruburești sau o persoană împuternicită de acesta, care are atribuțiile prevăzute în statutul Asociației și care reprezintă Asociația în raporturile cu terții, cu excepția situațiilor în care se prevede expres altfel.

Administrarea Asociației

Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociației, format din președintele Asociației și încă 4 (patru) membri numiți de adunarea generală, pe o perioada de 4 ani. Componența consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociației, utilizând principiul reprezentării prin rotație.

Sunt numiți în calitate de membri titulari ai primului consiliu director :

• ..............[date de identificare] - Președintele Asociației

•     [date    de    identificare]

•     [date    de    identificare]

Si membrii supleanti ai Consiliului Director

•     [date    de    identificare]


•     [date    de    identificare]

•     [date    de    identificare]

Controlul Financiar al Asociației

Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de o comisie de cenzori formată din minimum 3 membri numiți de adunarea generală pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii.    ........

Primii membri ai comisieide cenzori a Asociației sunt:-.....{date de identificare: nume, prenume, cetățenie, data nașterii, domiciliu, titular al

B.I./C.L seria ... nr. ... eliberat de... la data de...)

VIII. Pentru desfășurarea procedurilor de dobândire a personalității juridice se

împuternicește Dl............., cetățean........, domiciliat în........, titular B.I/C.I., seria

........, nr........., eliberat(ă) de........, la data de........, sau orice persoana pe care

mandatarul și-o va substitui.

Prezentul act constitutiv a fost redactat în .... (....) exemplare originale, azi, data autentificării.

etc.....

STATUTUL

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară utilități publice pentru “DERATIZARE, DEZINSECȚIE, DEZINFECȚIE - București”

I. Asociații:

1.    Municipiul București, cu sediul în Municipiul București sector 5, Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47, cod fiscal 4267117, reprezentat de doamna Gabriela FIREA , în calitate de Primar General,

2.


3.

Denumiți colectiv asociații și individual asociatul/ne exprimăm voința de a coopera și de a ne asocia în conformitate cu prevedere Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare,, a art 2, pct 3, lit k) a Legii 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților precum și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 actualizată, republicată cu privire la asociații și fundații, în cadrul Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice “DERATIZARE, DEZINSECȚIE, DEZINFECȚIE - București” (denumită în continuare Asociația), persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică, in scopurile prevăzute la art. 4 din prezentul statut.

CAPITOLUL I

Denumirea, sediul si durata Asociației

Art. 1.

Denumirea Asociației este " Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară pentru DERATIZARE, DEZINSECȚIE, DEZINFECȚIE - București”, conform dovezii privind disponibilitatea denumirii, eliberată de Ministerul Justiției. Asociația va avea ștampilă și însemne proprii.

Art. 2.

(1) Sediul Asociației este în România, Municipiul București sector 1, str. Aristide

Demetriade nr. 2, Et. L (2) Sedml Asociație^W^ administkativ-teritorfale,


'S

\O C.\


tefrfȚ mjmat în orice alt loc aflat pe raza unităților Iwțn-^pza unei hotărâri a adunării generale" a

Asociației sau a consiliului director, conform prezentului statut.

Art. 3.

Asociația este constituită pe o durata nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în Registrul asociațiilor și fundațiilor.


CAPITOLUL II Scopul si obiectivele Asociație

Art. 4.

(1) Asociația se constituie în scopu

a)    înființării, organizării, reglementării, exploatării/ mpnitorizării și gestionării în comun a unor activități ale seryiciumr de salubritate, activitatile deratizare, dezinsecție și dezinfecție pe'raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre prin intermediul unui operator regional înființat de asociați,

b)    realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente serviciului,

c)    atragerea de fonduri europene necesare dezvoltării serviciului de salubritate, activitatile deratizare, dezinsecție și dezinfecție.

Activitățile serviciului de ce fac obiectul asocierii sunt:

a)    înființarea/dezvoltarea/modemizarea serviciului de salubritate activitățile deratizare, dezinsecție și dezinfecție în interiorul localităților și între localitățile membre ale Asociației pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre

b)    elaborarea și aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciului de salubritate activitățile deratizare, dezinsecție și dezinfecție din cadrul asociației;

c)    Promovarea și implementarea de soluții de deratizare, dezinsecție și dezinfecție modeme.

(2) Asociația este mandatată, în condițiile legii, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale asociaților să exercite, în numele și pe seama acestora, dreptul de a

delega gestiunea serviciului de salubritate activitățile deratizare, dezinsecție și dezinfecție, transferat în responsabilitatea ei inclusiv de administrarea și exploatarea a bunurilor din domeniul public și/sau privat al unităților administrativ-teritoriale membre care alcătuiesc sistemele de utilități publice aferente acestuia.

Forma de gestiune    Salubritate activitățile deratizare, dezinsecție și

dezinf^cfte va fi ses    m care se va realiza, în baza unui contract de

delegare a gestiunii denumit în continuare contract de delegare, atribuit unui operator conform prevederilor Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare, și ale legilor speciale aplicabile.

Contractul de delegare a gestiunii se atribuie:

a)    unui operator selectat printr-una din procedurile concurențiale prevăzute la art. 30 din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare

b)    operatorului regional înființat de unitățile administrativ-teritoriale prin atribuire directă, în condițiile Legii nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Asociații declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociației este interesul general al locuitorilor de pe raza unităților administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătățirea calității serviciului de salubritate activitățile deratizare, dezinsecție și dezinfecție, în condițiile unor tarife și/sau taxe care să respecte limitele de suportabilitate ale populației, atingerea și respectarea standardelor europene privind protecția mediului, precum și creșterea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă unor activități ale serviciului de deratizare, dezinsecție și dezinfecție.


Art. 5.

(1) Obiectivele Asociației sunt următoarele:

a)    să înființeze/dezvolte/modemizeze , dciul de salubritate activitățile deratizare, dezinsecție și dezinfecție în interiorul localităților și între localitățile membre ale Asociației pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și să realizeze în comun proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente serviciului.

b)    să elaboreze și să aprobe Strategia de Dezvoltare a Serviciului de salubritate activitățile deratizare, dezinsecție și dezinfecție din cadrul asociației;

c)    să monitorizeze derularea proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;


d)    să constituie interfaț^/M    ^discuții și să fie un partener activ pentru

autorităjțilex adminișfrațieiARt    2 ^locale în ceea ce privește aspectele de


dezvoltare și de gestiune a serviciului de salubritate activitățile deratizare, dezinsecție și dezinfecție, în scopul de a coordona politicile și acțiunile de interes general;

e)    să elaboreze și să aprobe Caietul / Caietele de sarcini și a Regulamentul / Regulamentele Serviciului de salubritate activitățile deratizare, dezinsecție și dezinfecție din cadrul Asociației;

f)    să elaboreze și să aprobe documentațiile de atribuire a contractului/contractelor de servicii publice și să stabilească condițiile de participare, criteriile de selecție a operatorilor, cu excepția situației atribuirii directe a serviciului de salubritate activitățile deratizare, dezinsecție și dezinfecție, conform prevederilor legale;

g)    să încheie contractul/contractele de servicii publice cu operatorii, în numele și

pentru unitățile ndministrfltiv-teritnrialp! membre

rate, în conformitate cu


normele legale în vigoare; CONFORM CU ORIGINALI

h)    să monitorizeze executarea cOttfractuhli/eontpibtelW'de servicii publice și să informeze regulat membrii săi despre aceasta; să urmărească îndeplinirea obligațiilor asumate de operatori (îndeosebi în ceea ce privește realizarea indicatorilor de performanță, executarea lucrărilor încredințate operatorilor și calitatea serviciului de salubritate activitățile deratizare, dezinsecție și dezinfecție furnizat utilizatorilor) și, în conformitate cu mandatul primit și cu prevederile contractuale, să aplice penalitățile contractuale;

i)    să identifice și să propună oportunități de finanțare a proiectelor de investiții în

infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului de salubritate activitățile »

deratizare, dezinsecție și dezinfecție ;

j)    să îmbunătățească planificarea investițiilor în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;

k)    dezvoltarea și implementarea de activități și proiecte ce au ca scop protecția mediului înconjurător, reducerea efectelor negative produse de schimbările climatice și a impactd£®a^praâtediului;

l)    alte activități desfaș^a^|S^rm'legislației in vigoare.


CAPITOLUL III Patrimoniul Asociației

Art. 6.


(1)    Patrimoniul Asociației este compus din bunurile și reȘurw^proprii, necesare acoperirii cheltuielilor de organizare și funcționare ș&tesfașurării activităților proprii, pe de o parte, și din dreptul de folosință gratuită asupra unor bunuri din domeniul public sau privat al asociaților, acordat sau ce va fi acordat Asociației de către asociați, pe de altă parte.

(2)    Patrimoniul inițial al Asociației este de .................RON, constituit din

contribuția în numerar/virament bancar a Asociaților.

(3) Asociația primește în folosință gratuită, pe toată durata de existență, un patrimoniu inițial încredințat prin hotărâri ale consiliilor locale și are în administrare și exploatare bunurile din domeniul public sau privat al unităților administrativ-teritoriale membre care compun sistemele de utilități publice necesare fumizării/prestării serviciilor de salubritate activitățile deratizare, dezinsecție și dezinfecție . Acestea vor fi cuantificate si transmise in urma inventarelor efectuate de către asociați.

Art. 7.

Sursele de venit ale Asociației sunt următoarele:

a)    Contribuțiile asociaților la formarea patrimoniului inițial, cotizațiile asociaților și alte contribuții de la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale membre;

b)    dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii;

c)    redevența aferentă serviciilor de salubritate activitățile deratizare, dezinsecție și dezinfecție transferate în responsabilitatea Asociației, în baza contractului de delegare a gestiunii unor activități de salubritate activitățile deratizare, dezinsecție și dezinfecție ;

c)    donații, sponsorizări sau legate;

d)    orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de prezentul statut.

Art. 8.

Asociația nu are calitatea de operator și nu va desfășura activități economice.


ciația are u/bugazpf'o^riu devenituri și cheltuieli. Situațiile financiare


se întocmesc și se publică în conformitate cu legislația in vigoare.


Asociații au următoarele drepturi:

a)    să aleagă și să fie aleși în organele de reprezentanții lor în aceste organe;

b)    să participe la luarea hotărârilor în cadrul Asociației, conform prevederilor prezentului statut;

c)    să primească, la cerere, toate informațiile disponibile care privesc activitatea Asociației.

Art. 11.

Asociații au următoarele obligații:

a)    să respecte statutul, actul constitutiv și hotărârile organelor de conducere ale Asociației;

b)    să plătească cotizația anuală. Cotizația va fi stabilita in cadrul AGA la propunerea Consiliului Director;

c)    să promoveze și să participe activ la acțiunile desfășurate de Asociație;

d)    să participe, prin reprezentanții lor, la ședințele adunării generale a Asociației.

Art. 12.

(1)    Calitatea de asociat încetează în cazul retragerii sau excluderii din Asociație, conform prevederilor prezentului articol.

(2)    Retragerea din Asociație nu poate avea loc decât în situația în care asociatul respectiv se retrage unilateral din contractul de delegare la care este parte în calitate de delegatar. Dacă oricare dintre asociați dorește să se retragă din contractul de delegare și, respectiv, din Asociație, aceasta va notifica președintelui Asociației și celorlalți asociați intenția sa. Președintele Asociației va convoca adunarea generală a Asociației în cel mult 30 de zile de la data primirii unei astfel de notificări.

(3)    Adunarea generală a Asociației va analiza consecințele retragerii și modificările ce se impun la contractele de delegare (în special în ceea ce privește investițiile), conform prevederilor fiecărui contract de delegare, și va hotărîCONFORM CU ORIGIN,

a    7 i w    z

(4)    In cazul în care un asociat nu aprobă contractul de deleg£u^cp> urmează să fie încheiat cu operatorul desemnat sau se retrage unilateral din acest contract (indiferent că retragerea are loc înainte sau după intrarea în vigoare a respectivului contract de delegare), acesta va fi exclus din Asociație. Președintele Asociației va convoca adunarea generală în cel mult 30 de zile de la data la care s-a luat la cunoștință despre respectiva situație. Adunarea generala va hotărî excluderea din Asociație, va analiza consecințele excluderii și modificările ce se impun la contractele de delegare (in special cu privire la investiții), în conformitate cu prevederile contractelor de delegare respective, și va hotărî modificarea corespunzătoare a prezentului statut și a actului constitutiv al Asociației. Este asimilat refuzului de a delega gestiunea unor activități ale serviciului de deratizare, dezinsecție și dezinfecție și neadoptarea, în două ședințe consecutive ale autorității deliberative a respectivului asociat, a hotărârii de aprobare a delegării gestiunii activităților serviciului către operatorul prevăzut la art. 17 alin.

(2) lit. g) din alte motive decât un vot negativ.

(5)    Orice membru care se retrage sau este exclus din Asociație este obligat să plătească:

a)    sumele corespunzătoare investițiilor (modernizare, reabilitare, bunuri noi, indiferent dacă sunt extinderi sau înlocuiri) în infrastructura aferentă Serviciului delegat, de care a beneficiat pe durata cât a fost membru al Asociației;

b)    sumele prevăzute ca despăgubiri în contractele de delegare.

Art. 13.

(1)    Asociația poate accepta, cu acordul asociaților, noi membrii. Aceștia au dreptul și obligația să atribuie gestiunea serviciului de salubritate activitățile deratizare, dezinsecție și dezinfecție operatorului cu care Asociația a încheiat sau va încheia contractul de delegare în numele și pe seama asociaților, în condițiile legii. Pentru a vota o astfel de hotărâre, reprezentanții asociaților în adunarea generală a Asociației au nevoie de un mandat special, prealabil, din partea unităților administrativ -teritoriale, pe care le reprezintă, acordat prin hotărâre a consiliului local sau județean, după caz.

A

(2)    In urma adoptării hotărârii adunării generale a Asociației de a accepta un nou membru, se va încheia un act adițional la prezentul statut, prin care noul membru va fi menționat în preambulul statutului.

(3)    Se consideră că orice nou membru al Asociației acceptă în totalitate prevederile statutului și ale actului constitutiv ale Asociației la data aderării sale.

(4)    In situația în care noul membru are dreptul, conform prevederilor legale, să

atribuie direct gestiunea închejat contractul de gestmnea Serviciulusau către operatorul cu care Asociația a și pe seama asociaților, acesta va delega perator si se va încheia un act adiționala L 1

contractul de delegare, care va fi semnat de Asociație în numele și pe seama asociatului respectiv.

CAPITOLUL V


Organele Asociației Adunarea generală a Asociației

CONFORM CU ORIGINALI


Art. 14.

(1)    Adunarea generală este organul de conducere al Asociațierfmmiat din toți reprezentanții asociaților desemnați prin hotărâre a autorităților deliberative ale acestora.

Sunt membrii de drept ai adunării generale: primarul general al municipiului București, precum și primarii unităților-administrativ teritoriale asociate.

(2)    Fiecare asociat va depune toate diligențele pentru a-și asigura reprezentarea permanentă în cadrul adunării generale a Asociației.

(3)    Hotărârile de numire/revocare/înlocuire a reprezentanților vor fi transmise, în copie, asociaților și președintelui Asociației, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data emiterii lor.

Art. 15.

Președintele Asociației este primarul general al municipiului București sau o persoană desemnată de către acesta, și are atribuțiile prevăzute în prezentul statut, reprezentând Asociația în raporturile cu terții, cu excepția situațiilor în care se prevede expres altfel.

Art. 16.

(1)    Adunarea generală a Asociației îndeplinește atribuțiile care îi revin conform art. 21 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, actualizată cu modificări și completări, precum și atribuțiile speciale prevăzute de prezentul statut în exercitarea competențelor privind serviciul, conform mandatului încredințat de către asociați prin prezentul statut.

(2)    Atribuțiile adunării generale a Asociației cu privire la activitatea proprie sunt:

a)    stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale Asociației; acordarea descărcării de gestiune a membrilor consiliului director pentru perioada încheiată, pe baza raportului de activitate prezentat adunării generale de consiliul director;

b)    aprobarea situațiilor financiare ale Asociației pentru exercițiul financiar încheiat și a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației pentru urm“'


regulilor generale de organizare și funcționare a comisiei de cenzori;

e)    aprobarea organigramei și a politicii de personal a Asociației, inclusiv a organizării aparatului tehnic al Asociației, și, dacă este cazul, a comisiilor/comitetelor;

f)    aprobarea contractelor ce vor fi încheiate de Asociație în nume propriu,;

g)    modificarea actului constitutiv și a statutului Asociației;

h)    dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;

i)    aprobarea primirii de noi membri în Asociație, a retragerii și excluderii unor membri din Asociație;


j)    aprobarea cotizației anuale;

k)    orice alte atribuții prevăzute în lege

Acestea constituie clauze minimale care pot fi completate cu alte

(3) Atribuțiile adunării generale a Asociației cu privire la exercitarea mandatului acordat de asociați conform art. 5 alin. (2) sunt:

a)    aprobarea strategiilor privind îmbunătățirea și dezvoltarea serviciilor de deratizare, dezinfecție și dezinsecție, a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice aferente, a programelor de înființare a unor noi sisteme, precum și a programelor de protecție a mediului, prezentate de consiliul director al Asociației;

b)    coordonarea proiectării și execuției lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării acestora într-o concepție unitară și corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților, de amenajare a teritoriului, urbanism și mediu;

c)    monitorizarea gestionării și administrării pe criterii de eficiență economică și managerială a serviciilor de către operator/operatori sau operatorul regional, respectiv a modului de îndeplinire și respectare a indicatorilor de performanță ai serviciilor stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii;

d)    consultarea utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și a modalităților de organizare, administrare și funcționare a serviciilor;

e)    medierea conflictelor dintre utilizatori și operatori, la cererea uneia dintre părți;

f)    monitorizarea și controlul respectării obligațiilor contractuale asumate de operator/operatori sau operatorul regional, prin contractul de delegare a gestiunii cu privire la:

-    îndeplinirea și respectarea indicatorilor de performanță ai serviciilor fumizare/prestate, asigurarea nivelului calitativ și cantitativ al acestora;

-    administrarea, înfi^țb^rsa^ exploatarea și funcționarea în condiții de /l^iciență șiiranță a siș    ăți publice sau a altor bunuri aparținând

o: !


HA ?' -

patrimoniului public și/sau privat al unităților administrațiv-teritoriale, concesionate pentru fumizarea/prestarea activităților serviciului de deratizare, dezinsecție și dezinfecție;

- execuția lucrărilor de reabilitare, modernizare sau dezvoltare al sistemelor de utilități publice concesionate operatorului/operatorilor sau operatorului regional spre administrare și exploatare, respectarea documentațiilor tehnico-economice aferente, respectarea termenelor de execuție, decontarea lucrărilor, ș.a.

-    protejarea mediului, a igienei și sănătății publice și a domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale membre;

-    protejarea intereselor utilizatorilor în relația cu operatorul/operatorii sau operatorii regionali;

g)    audierea operatorului/operatorilor sau operatorului regional în vederea concilierii diferendelor apărute în relația acestuia cu asociații sau cu utilizatorii serviciului/serviciilor, după caz;

h)    stabilirea unei politici tarifare coerente, echilibrate și echitabile la nivelul întregii arii de fumizare/prestare a serviciului/serviciilor prevăzută în contractul de delegare a gestiunii;

i)    aprobarea trecerii de la un tarif unic, la un sistem de tarifare unic;

j)    aprobarea modului de formare, stabilire, ajustare și modificare a prețurilor și tarifelor propuse de operator;

k)    monitorizarea respectării propriilor angajamente asumate față de operator/operatori sau operatorul regional, din clauzele contractuale ale contractului de delegare a gestiunii serviciului/serviciilor;

l)    aplicarea măsurilor corective prevăzute de contractul de delegare a gestiunii în situația în care operatorul/operatorii sau operatorul regional nu respectă nivelul indicatorilor de performanță și eficiență la care s-au obligat și nu asigură continuitatea cantitativă și calitativă a serviciilor;

m)    aprobarea caietului de sarcini, a contractelor de fumizare/prestare și a regulamentului serviciilor pentru întreaga arie a delegării;

n)    păstrarea în cor economico-financiare p operatorului regional, altei


Art. 17.


(1) In temeiul art. 16 alir

aspectelor legate de obiec


asociaților, în special:

a)    strategia de dezvc

b)    politica tarifară;

c)    contractele de del

(2) în legătură cu ac

a)    Asociația va asigura elaborarea și aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciului. Pe baza strategiei de dezvoltare vor fi stabilite investițiile necesare atingerii obiectivelor prevăzute de această strategie și prioritizarea acestora, precum și planul de implementare și analiză a macrosuportabilității. Planurile de investiții vor fi actualizate periodic ținând seama de strategia de dezvoltare;

b)    sursele de finanțare a investițiilor pot fi fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeană sau de instituții financiare, fonduri de la bugetul de stat, de la bugetele locale ale asociaților, fondurile proprii sau atrase ale operatorului/operatorilor;

c)    listele de investiții prioritare și planurile de finanțare a acestora vor fi discutate în ședințele adunării generale a Asociației și aprobate de autoritățile deliberative ale asociaților beneficiari ai investițiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investițiilor), precum și ale asociaților deserviți de bunurile rezultate în urma investițiilor. In funcție de investițiile la care se referă, listele de


investiții prioritare și planurile de finanțare vor fi anexate și vor face parte integrantă din contractele de delegare corespunzătoare;

d)    studiile de fezabilitate aferente listelor de investiții vor fi supuse avizului Asociației înainte de a fi aprobate de autoritățile deliberative ale asociaților beneficiari ai investițiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investițiilor);

e)    în funcție de specificul serviciului, de activitățile componente ale acestuia aflate sub responsabilitatea fiecărui asociat și de strategia de dezvoltare, gestiunea serviciului, respectiv a activităților componente ale serviciului, după caz, precum și concesiunea sistemelor de utilități publice aferente activităților componente ale serviciului de deratizare, dezinfecție și dezinsecție vor fi încredințate unuia sau mai multor operatori în baza unui/unor contract/contracte de delegare;

f)    contractul/contractele de delegare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de deratizare, dezinfecție și dezinsecție va/vor fi atribuite conform prevederilor legale în vigoare și va/vor fi încheiat(e) cu operatorul de către Asociație, în numele și pe seama asociaților/acelor asociați care deleagă împreună prin același contract de delegare unele dintre activitățile componente ale serviciuTuTde deratizare, dezinfecție și dezinsecție aflate sub responsabilitatea

CONFOFatestOf^INÂLUj,

tonii va fi responsabil de implementarea programelor de investiții ractul/contractele de delegare, va întreține, va moderniza, va Extinde infrastructura concesionată și va gestiona activitățile serviciului pe riscul și răspunderea sa, conform clauzelor


stabilite prin reabilita și zva component contractulufide delegări hEasociatia va, care îi/îe incumba î
finirea de către operator(i) a obligațiilor i de delegare;    "'t-


t,

îiz
Vă'

Vi) Asociația va exercita, în numele și pe seama asociaților, drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în calitate de delegatar, conform prevederilor prezentului statut.

Art. 18.

Reprezentanții asociaților în adunarea generală a Asociației sunt responsabili pentru activitatea lor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 19.

(1)    Adunarea generală a Asociației va fi convocată, ori de cate ori este necesar, de către președintele Asociației.

(2)    Convocarea va fi transmisă prin scrisoare, fax sau e-mail cu cel puțin 5 (cinci) zile calendaristice (Acesta este un termen minim, asociații putând stabili și un termen mai mare.) înainte de data ședinței și va cuprinde data, ora, locul și ordinea de zi ale ședinței.

(3)    In funcție de problemele înscrise pe ordinea de zi a ședinței, convocarea va fi trimisă numai reprezentanților asociaților care au dreptul să participe și să voteze cu privire la luarea respectivelor hotărâri conform prevederilor prezentului statut.

(4)    Ședințele adunării generale a Asociației vor fi conduse de președintele Asociației sau, în absența acestuia, de persoana desemnată de către președinte.

(5)    Adunarea generală a Asociației va alege dintre participanții la ședință un secretar care va redacta procesul-verbal al ședinței.

(6)    Procesul-verbal este semnat de președinte și de secretar. O copie a procesului-verbal va fi transmisă, în termen de maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la data ședinței, fiecărui asociat convocat conform prevederilor alin. (2), indiferent dacă reprezentantul acesteia a fost sau nu prezent la^afedință.

(7)    Hotărârile adunării generale a Asociației s^ pd’nsemnează într-un registru de procese-verbale, care se păstrează la sediu

CONFORM CU ORIGINALUL

itiei.


Art. 20.

(1)    Fiecare asociat, prin reprezentantul său,/ar^ un vot egâl în adunarea generală a Asociației.

(2)    Pentru luarea hotărârilor care priveze"' numai anumiți asociați, respectiv asociații în competența cărora este organizat și funcționează serviciul la data ședinței adunării generale, asociații beneficiari ai investițiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investițiilor), precum și asociații deserviți de bunurile rezultate în urma investițiilor, denumiți în prezentul statut asociați implicați, au dreptul de a participa și de a vota în cadrul ședinței adunării generale doar reprezentanții acestors

(3)    Pentru a fi valacâ    ^adunării generale a Asociației adoptate în

exercitarea atribuțiilor    wt. 16 alin. (2) se iau cu majoritatea voturilor

asociaților prezenți. Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, adunarea generala se convoacă pentru o dată ulterioară care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare adunarea generala este valabil întrunită indiferent de numărul de membri prezenți.

(4)    Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociației adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin. (3) se iau în prezența tuturor asociaților/asociaților implicați și cu votul favorabil fie a cel puțin jumătate din numărul asociaților/asociaților implicați care însumează cel puțin două treimi din numărul total al populației tuturor asociaților/asociaților implicați, fie a cel puțin două treimi din numărul asociaților/asociaților implicați care însumează cel puțin jumătate din numărul total al populației tuturor asociaților/asociaților implicați.

Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, adunarea generală se convoacă pentru o dată ulterioară care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare adunarea generala este valabil întrunită indiferent de numărul de asociați implicați prezenți și va hotărî cu majoritatea asociaților/asociaților implicați prezenți.

(5)    Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociației adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. i)- k) și la art. 16 alin. (3) lit.k) -n) se iau în prezența și cu votul favorabil al tuturor asociaților, cvorum și majoritate obligatorii la oricare convocare.

A

(6)    In oricare dintre situațiile prevăzute la alin. (3)-(5), dacă o hotărâre a adunării generale a Asociației privește în mod direct activitățile serviciului de deratizare, dezinfecție și dezinsecție sau bunurile care aparțin unui anumit asociat, nicio hotărâre nu poate fi luată fără prezența și votul favorabil al reprezentantului acestuia.

A

(7)    In cazul în care reprezentantul unuia dintre Asociați nu poate participa la

ședința unei adunări generale a Asociației la cdre a fost convocat, acesta poate fi


nistrătiv-teritoriale, împuternicit în


înlocuit de un alt reprezentat al unității acest scop.

Art. 21.

(1)    Hotărârile adunării generale luate î/

ercitarea atribuțiilor prevăzute la art.


16 alin.

(2)    lit. i)-k) și art. 16 alin. (3) lit. ty'- n) nu pot fi votate de reprezentanții asociaților decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorității deliberative a asociatului al cărui reprezentant este.

(2) Hotărârile luate de adunarea generală a Asociației trebuie aduse la cunoștință

autorităților deliberative jdj^asociaților sau asociaților implicați, după caz, în termen.de


cel nțulr\5 (cinci) z    le la data ședinței. De asemenea, Asociația

i.

V,'-

j.’/(


V

este obligată să publice toate hotărârile adunării generale pe propria pagina de internet.

(3) Adunarea generală a Asociației poate delega consiliului director, prin hotărâre adoptată în aceleași condiții ca cele prevăzute la art. 20 alin. (3), atribuția privind aprobarea schimbării sediului Asociației.

Consiliul director

Art. 22.

(1) Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociației, format din președintele Asociației si inca 4 (patru) membri (cu condiția ca numărul total de membri in consiliul director, inclusiv președintele, sa fie impar), numiți de adunarea generala, pe o perioada de 4 ani. Componenta consiliului director va fi următoarea: 3 persoane nominalizate de municipiul București si cate unul de la fiecare asociat.

(2)    Președintele Asociației si Președinte al Consiliului Director este de regula Primarul General al municipiului București Gabriela Firea sau un reprezentant desemnat de acesta prin mandat de reprezentare. Mandatul poate fi reiinoit. In caz de vacanta a președintelui, atribuțiile acestuia sunt exercitate de către un reprezentant al acestuia.

(3)    Membrii (Consiliului director supt r^unzători pentru activitatea lor în

:utare a hotărârilor adunării generale prezentul statut și cele ce îi vor fi


Art. 23.

(1)    Consiliul director asigură punerea îi a Asociației și exercită atribuțiile preve delegate de adunarea generală.

(2)    Consiliul director exercită următoarele atribuții privind activitatea proprie a Asociației:

a)    prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioara, execuția bugetului de venituri si cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al exercițiului financiar viitor si proiectul programelor Asociației;

b)    propune cuantumul cotizației pentru anul următor, care se va include în proiectul de buget al Asociației, supus spre aprobare adunării generale;

c)    aprobă actele juridice ce vor fi încheiate de Asociație în nume propriu;

d)    angajează personalul Asociației, inclusiv membrii aparatului tehnic, cu respectarea politicii de personal aprobate de adunarea generala a Asociației și ținând cont de bugetul aprobat de aceasta;

e)    în relația aceștia la bugetul Aso> asociafiilo\ care nu/ș:

monitorizează plata cotizației anuale de către măsurile care urmează să fie luate împotriva cotizația datorată în termenul prevăzut de

CONFORM CU ORIGINALUJ


prezentul statut;


f) orice alte atribuții prevăzute în statut

(3) Consiliul director are următoarele atribuții cu privire la exercitarea mandatului acordat de Asociați conform art. 5 alin. (2):

a) aduce la îndeplinire hotărârile adunării generale, execută bugetul de venituri și cheltuieli și întocmește proiectul bugetului pentru anul următor; prezintă adunării generale rapoarte asupra activității desfășurate, precum și propuneri de măsuri pentru îmbunătățirea acesteia; în situații excepționale, fundamentează rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs, în prima adunare generala validându-se această rectificare; convoacă adunarea generala a Asociației în ședințe extraordinare, ori de câte ori este nevoie;

b)    elaborează politicile, strategiile și programele de acțiuni și măsuri privind fumizarea/prestarea activităților serviciului de deratizare, dezinfecție și dezinsecție ca și funcționarea, administrarea și exploatarea patrimoniului aferent acestora și le propune spre aprobare adunării generale;

c)    răspunde de integritatea, prezervarea, utilizarea și exploatarea în condiții de siguranță și eficientă a infrastructurii tehnico-edilitare aferentă serviciilor de deratizare, dezinfecție și dezinsecție încredințate asociației;

d)    analizează ofertele și avizează contractele sectoriale atribuite de operator/operatori sau operatorul regional, în baza contractului de delegare a gestiunii activităților serviciului de deratizare, dezinfecție și dezinsecție;

e)    răspunde de relațiile cu autoritățile administrațieie publice locale de la nivelul asociaților membri, monitorizează transferul cotelor de contribuție ce revin asociaților către bugetul Asociației, potrivit Actului constitutiv;

f)    urmărește în condițiile legii recuperarea pagubelor produse Asociației de către propriul personal sau de către terti; în cazul personalului propriu angajat cu contract individual de muncă, sunt aplicabile, în mod corespunzător, dispozițiile Codului muncii; în cazul neidentificării persoanelor vinovate de dispoziții de reparare din contul Asociației, în condițiile legii;

g)    propune adunării generale măsuri pentru îmbunătățirea managementului de proprietate și a managementului financiar al Asociației, inclusiv preluarea atribuțiilor comisiei de cenzori de către persoane juridice, pe baza de contract;

h)    analizează rezultatele operațiunilor de verificare și control a modului de gestionare a bunurilor proprietate publica și/sau privată a unităților administrativ teritoriale membre, preluate în gestiune de operator/operatori sau operatorul regional sau asupra bunurilor nou create în cadrul Asociației;

i)    propune adunării generale programe de reparații curente și/sau programe de investiții pentru reabilitarea, modernizarea și/sau dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare aferentă activităților serviciului de deratizare, dezinfecție și dezinsecție din respop^iSta^^Asociației, stabilește prioritizarea acestora și

începerea eSrepțtției^x^^area, recepția și punerea în funcțiune a
CONFORM CU ORIGIN,

j)    propune adunării generale crearea unor fonduri spepale necesare pentru reabilitarea, dezvoltarea și asigurarea funcționării în condiții de siguranță și eficientă a infrastructurii tehnico-edilitare aferentă actiyifaților serviciului de deratizare, dezinfecție și dezinsecție;

k)    împuternicește președintele consiliului director pentru monitorizarea implementării programelor de intreținere și reparații curente și/sau de investiții în infrastructura aferentă serviciului de utilități publice din responsabilitatea Asociației și pentru recepționarea, țin numele acesteia, a lucrărilor angajate;

l)    monitorizează managementul financiar al Asociației și propune măsuri pentru îmbunătățirea acestuia, avizează conținutul și forma contractelor de fumizare/prestare a activităților serviciului de deratizare, dezinfecție și dezinsecție încredințate Asociației;

m)    stabilește și supune validării adunării generale a Asociației sistemul de penalizări aplicabil utilizatorilor de pe raza unităților administrativ-teritoriale membre pentru neplata facturilor lunare, reprezentând contravaloarea serviciilor fumizate/prestate și pentru pierderile datorate inexistenței depozitelor bancare rezultate din exercițiul financiar-contabil, ținând cont de nivelul cel mai ridicat permis de legislație;

n)    propune adunării generale acționarea în contencios administrativ a membrilor asociației vinovați de neplata la termen a cotelor lunare de contribuție la bugetul Asociației, inclusiv a cotelor de participare la finanțarea cheltuielilor neprevăzute, după depășirea cu mai mult de 90 de zile a termenelor de plată;

o)    propune adunării generale acționarea în justiție a partenerilor contractuali care se fac vinovați de încălcarea prevederilor contractuale pe care Asociația le-a angajat, în cazul în care nu se găsesc soluții de rezolvare pe cale amiabilă;

p)    monitorizează asigurarea condițiilor tehnico-materiale desfășurării activității Asociației, în conformitate cu obiectivele acesteia, a securității și igienei în procesul muncii, precum și măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, conform prevederilor legale;

q)    stabilește societatea bancară la care Asociația își va deschide unul sau mai multe conturi;

r)    propune adunării generale a Asociației programe de măsuri și planuri de acțiune, cu privire la dezvoltarea serviciului, respectiv a sistemelor de utilități publice aferente acestora;

s)    propune adunării generale a Asociației programe de măsuri și planuri de acțiune pentru îmbunătățirea și eficientizarea activității Asociației, precum modificarea statutului și altele asemenea;

t)    participă prin reprezentanții săi, alături de membrii colectivităților locale, la întruniri, reuniuni și mese rotunde organizate în scopul informării și cunoașterii nemijlociteXOăiM s|r^dului de deratizare, dezinfecție și dezinsecție din re^p^nsabilitatea/^opi^țîer'ș.ța^evoilor utilizatorilor, dezbaterii politicilor

z.'


bifa


16
strategiilor și programelor de investiții pentru dezvoltarea și eficientizarea acestora și a infrastructurii tehnico-și al prioritizării investițiilor.

Art. 24.

(1)    Pentru realizarea scopului și ob: tehnic propriu.

iectivelor sale, Asociația y onstitui un aparat


(2)    Aparatul tehnic va fi condus director.

e servicii


de un director execn/fPnumit de consiliul


Membrii aparatului tehnic vor avea statutul de salariați ai Asociației.

(3)    Din aparatul tehnic vor face parte cel puțin următoarele persoane:

a)    un secretar;

b)    un contabil;

c)    unul sau mai mulți consilieri juridici;

d)    un număr suficient de specialiști pentru monitorizarea executării contractului/contractelor de delegare, conform mandatului acordat Asociației prin prezentul statut.

(4)    La calculul cuantumului propus al cotizației anuale, consiliul director va lua în considerare sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare a aparatului tehnic al Asociației.

Art. 25.

(1)    Consiliul director se întrunește în ședințe, cel puțin o data pe lună sau ori de cate ori este nevoie, la convocarea președintelui Asociației.

(2)    Deciziile consiliului director se iau în prezența și cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului director.

(3)    Consiliul director va alege dintre participanții la ședința un secretar care va redacta procesul-verbal al ședinței. Procesele-verbale se semnează de toți membrii consiliului director prezenți. Deciziile consiliului director se consemnează în registrul de procese-verbale, care se păstrează la sediul Asociației.

Controlul financiar al Asociației

Art. 26.

(1)    Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de o comisie de cenzori formată din minimum 3 membri numiți de adunarea generală pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii.

(2)    Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil auțpfizaLșau expert contabil, în condițiile legii.

(3)    Comisia de cenzqff^ ^iafe^bora un regulament intern de funcționare

(4)    /Cbpiisia de cen2!&jz^|^^fij3uți^le prevăzute la art. 27 A2 din OrdonanțaGuvernului nr. 26/2000, actualizată, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005.

CAPITOLUL VI Dizolvarea si lichidarea

CONFORM CU ORIGINALUL


Art. 27.    -

Asociația se dizolvă:

a)    de drept;

b)    prin hotărârea instanței judecătorești competente;

c)    prin hotărârea adunării generale.

Art. 28.

Asociația se dizolvă de drept prin:

a)    imposibilitatea realizării scopului și obiectivelor pentru care a fost constituită, daca în termen de 3 (trei) luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

b)    imposibilitatea constituirii adunării generale sau a consiliului director în conformitate cu prezentul statut, dacă aceasta situație durează mai mult de un an de la data la care adunarea generală sau, după caz, consiliul director trebuia să se constituie;

c)    reducerea numărului de asociați sub limita de 3, dacă acesta nu a fost completat în termenul legal prevăzut în acest scop.

Art. 29.

Asociația se dizolvă prin hotărârea instanței judecătorești competente, când:

a)    scopul sau activitatea sa a devenit ilicită, sau contrară ordinii publice;

ordinii


b)    realizarea scopului său este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare publice;

c)    asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

d)    asociația a devenit insolvabilă.

Art. 30.

(1)    Lichidarea Asociației se va face în condițiile prevăzute de legislația privind asociațiile.

(2)    Bunurile Asociației rămase în urma lichidării vor primi destinația stabilită conform hotărârii adunării generale, luată înainte de dizolvare..

datorii trebuie să ceară radierea Asociației din

(1)    Prezentul statut poate fi modificat doar prin acte adiționale semnate de reprezentanții tuturor asociaților, special împuterniciți în acest scop.

A

(2)    Prezentul statut este guvernat de legea română. In situația în care intervin modificări ale legislației în domeniu, prezentul statut va fi modificat în conformitate cu noile prevederi.

(3)    Toate litigiile născute din sau în legătură cu acest statut, inclusiv orice problema privind interpretarea, validitatea sau încetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabila, vor fi deduse spre soluționare instanțelor judecătorești competente.

Prezentul statut a fost semnat în 3 exemplare originale, astăzi, data autentificării sale.

ASOCIAȚII

Municipiul București,

Prin Primar General Gabriela Firea

(semnătură și ștampilă)

Municipiul / Orașul / Comuna _,

Prin Primar_

[semnătura și ștampila}

19