Hotărârea nr. 230/2018

HOTARAREnr. 230 din 2018-04-19 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. DRUMUL BINELUI NR. 9, SECTORUL4, BUCURESTIHOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Drumul Binelui nr. 9, Sectorul 4, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 30.18.04.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 237/18.04.2018 din cadrul

, r. Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu

prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

-    Primăria Sectorului 4 - Certificat de urbanism nr. 347/9550/15.03.2017;

-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz de oportunitate nr. 34/19.06.2017;

-    Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 9/16.02.2018;

-    Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: aviz nr. 1591911/19.01.2018;

-    Comisia Tehnică de Circulație - aviz de principiu nr. 1575602/20680/04.01.2018;

-    Ministerul Sănătății - Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București - aviz nr. 22022/22.11.2017;


-    Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov: aviz nr. 338701/11.12.2017;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

-    Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012 și nr. 224/15.12.2015;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), aya4£Ot. c) art- 45 a,in- (2) lit- e)’ din Legea nr. 215/2001 privind administrația pubjj^țîo^l^î^publicată, cu modificările și completările ulterioare;    ff0 ----zB-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștali    , sector 5 București,(Ro

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentația de urbanism Planul Urbanistic Zonal - Str. Drumul Binelui nr. 9, Sectorul 4, București, în conformitate cu anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3, părți componente ale documentației de urbanism (avizul Arhitectului Șef nr. 25/28.02.2018, prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism reprezentând anexa nr. 3), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până ia emiterea autorizației de construire.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 19.04.2018.A 4X SECRETAR

- M/MUNICIPIufc

^*\Georgiax


ENERAL JREȘTtfBucurești, 19.04.2018 Nr. 230

CONFORM CU ORîGiNALUL


Anexa 1PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 1

Direcția Generală Dezvoltare Urbană Direcția Urbanism

9


Urmars-la solicitările și -completările-transmise Primăriei Munioipiuhii București de cătrc-S.C.K.X.L.S.RiL.(reprezentantăainițiatorilordocumentațieideurbanism VINTILĂ STELIAN; STROE FLORENTINA; NICA ROBERT) cu domiciliul în București, str. AV. Nicolae Capsa nr. 6, sectorul 1, telefon 021/2245282, înregistrate la Registratura-P.M.B. prin adresa nr. 1602199/23.02.2018 și nr. 1602176/23.02.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul;


AVIZ ARHITECT ȘEF

.*..2018


CONFORM CU ORIGINALULPENTRUPUZ - STR. DRUMUL BINELUUiRrV^ SECTORUL 4, BUCUREȘTI”


situat în București, str. Drumul Binelui nr. 9, sectorul 4, în suprafațăGenerat de imobilul

de 18465,00 mp.

Inițiatori; VINTILĂ STELIAN; STROE FLORENTINA; NICA ROBERT

Proiectant: S.C. KXL S.R.L.

Specialist cn drept de semnătură RUR: URB. ANAMARIA MIHAELA MOHAN

Amplasare, delimitare, suprafață zonă studiată în PUZ:

Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, în Zona de Sud a Municipiului București.


Prevederi P.U.G, - R.L.U. /PUZ/PUD aprobate anterior:

Conform Regimului economic și Regimului tehnic prezentat în Certificatul de urbanism nr. 347/9550/15.03.2017 eliberat de Primarul Sectorului 4, București, amplasamentul care face obiectul studiului urbanistic este încadrat în P.U.G. - M.B. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 (completată cu H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010, H.C.G.M.B. nr. 241/20.12.2011; H.C.G.M.B. nr. 232/19.12.2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015) în Unitatea Teritorială de Referință UTR A4 - subzona serelor.PREVEDERI P.U.Z. - RLU PROPUSE:

U.T.R. Lc3”;

FUNCȚIUNI: LOCUINȚE COLECTIVE INDICATORI URBANISTICI:

-    POTmax.-40%;

CONFORM CU ORIGINALUL-    CUTmax. - 3,0 mpADC/mpteren;

-    Hmax. = 24,OOm - RmaxH = S+Ds+P+7E.

U.T.R. Lc5:

FUNCȚIUNI: LOCUINȚE COLECTIVE INDICATORI URBANISTICI:

-    POTmax.-40%;

-    CUTmax. - 3,5 mpADC/mpteren;

-    Hmax. = 32,OOm - RmaxH = S+Ds+P+8E .

-    Conformarea volumelor, retragerile față de limitele de proprietate și înălțimea maximă, în cazul în care se propun distanțe între clădiri și față de limitele de proprietate mai mici decât cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă vor fi definitivate în etapa de AUTORIZARE, pe baza unui studiu de însorire.

-    Retragerile față de celelalte limitele de proprietate vor fi stabilite astfel încât să fie asigurat vecinilor confortul urban și un potențial echivalent de dezvoltare.

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

Echipare tehnico-edilitară: Rețelele edilitare aferente imobilului propus, se vor racorda la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrica, gaze, etc.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art, 63 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.


abile publice    2,

ale publice "    ~    <rVu.23d^° i

zitute, proprietăți private deținute în cotă indiviză, propuse a fi ației publice prin servitute (în favoarea Municipalității "    ,

și carosabil în incinta terenurilor reglementate

■ea subterană, marcat orientativ

ARACTER IMPERATIV)_

i propuse

afață maximă de implantare a construcțiilor) or


>rientativ în zona de studiu, cu caracter director jonversie funcțională (în locuire colectivă)


* (15 m x4 m)


nare (1.0 m x 3 m)


iție gaze naturale și zona sa de protecție (3m din ax) I s

î?’~.......’’ ...vSĂHISM

REGUtAu-.ru. i lOCAL DE URBANISM AViZ NR.7IZAT S;;-£fecHIMBÂ&2


VOLUMUL n

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

PLAN URBANISTIC ZONAL

- ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE -

Drumul Binelui, nr. 9, Sectorul 4,
Număr Cadastral 226198,
Municipiul București

-,sy '2018

S.C. KXL S.R.L.

Regulament Local de Urbanism

P.U.Z. Drumul Binelui, nr. 9, Nr. cad. 226198,

Sectorul 4, Mun. București

Cod: KXL-F 04 12

Ediția 1 / Revizia 0

Pagina 1 din 16

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AVIZ NR...............................................

VIZAT SPRE KESGHMBAKV

kxt


CUPRINS

1.1.    Rolul Regulamentului Local de Urbanism.......................................................................................3

1.2.    Baza legală a documentației.............................................................................................................3

1.3. Domeniu de aplicare.........................................................................................................................4

CAPITOLUL II - REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR.............4

2.1.    Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit. 5

2.2.    Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public...................................5

2.3.    Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii.........................................................................6

2.3.1.    Orientarea față de punctele cardinale:........................................................................................6

2.3.2.    Amplasarea față de aliniament...................................................................................................7

2.3.3.    Distanțe minime obligatorii față de limitele laterale și limita posterioară a parcelei.................7

2.3.4.    Amplasarea construcțiilor unele față de altele, pe aceeași parcelă............................................8

2.4.    Reguli cu privire la accesuri obligatorii............................................................................................8

2.4.1.    Accesuri carosabile....................................................................................................................8

2.4.2.    Accesuri pietonale......................................................................................................................8

2.5.    Reguli cu privire la echiparea edilitară.................................. 8

2.6.    Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor pentru    țjț;............9

2.7.    Reguli cu privire la amplasarea de spații verzi și împrejmuiri.....................................7................9

2.7.1.    Spații verzi................................................................................9

2.7.2.    împrejmuiri.......................................................................................

CAPITOLUL III - ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ.............................................10

CAPITOLUL IV - PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR ȘI SUBUNITĂȚIW^ăj^CȚRÎNALE

4.1.    GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI...............................................................10

4.2.    UTILIZARE FUNCȚIONALĂ......................................................................................................10

4.2.1.    Utilizări admise......................................................................... ............... .... r ... ...    ■ ■ io

4.2.2.    Utilizări admise cu condiționări............................................................................................... 11

4.3.    CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A PARCELEI........................12

4.3.1.    Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme și dimensiuni).................................................12

4.3.2.    Amplasarea clădirilor față de aliniament.................................................................................12

4.3.3.    Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor............................12

4.3.4.    Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcgjă^»^.......................................13

4.3.5.    Circulații și accesuri................................................................................13

4.3.6.    Staționarea autovehiculelor.................................A.............................13


4.3.7.    înălțimea maximă admisibilă a clădirilor.,

4.3.8.    Aspectul exterior al clădirilor......

4.3.9.    Condiții de echipare edilitară.

.15

4.3.11. împrejmuiri........................ ............................................................15

4.4. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI..............................16

4.4.1.    P.O.T. - Procent maxim de ocupare a terenului.......................................................................16

4.4.2.    C.U.T.- Coeficient maxim de utilizare a terenului...................................................................16


4.3.10.    Spații libere și spații plantate............................

S.C. KXL S.R.L.

Regulament Local de Urbanism

P.U.Z. Drumul Binelui, nr. 9, Nr. cad. 226198,

Sectorul 4, Mun. București

Cod: KXL-F 04 12

Ediția 1 / Revizia 0

Pagina 2 din 16


Prezentul Regulament Local de Urbanism (RLU) reprezintă un sistem unitar de norme tehnice și juridice care stau la baza PUZ-ului. Acesta stabilește, în aplicarea legii, regulile de ocupare (permisiuni și restricții), condițiile de construire (aliniere, regim de înălțime, POT, CUT, etc.) ale viitorului ansamblu de locuințe colective și funcțiuni complementare din Drumul Binelui, nr. 9, sectorul 4, ansamblu propus pe imobilul identificat cu numărul cadastral 226198, în suprafață de 18.465 mp, al cărui proprietari sunt Vintilă Stelian, Stroe Florentina, Nica Robert.

Astfel, RLU-ul este o documentație cu caracter de reglementare, care întărește și detaliază prevederile PUZ-ului.

Prin aplicarea regulilor din RLU trebuie să se asigure concilierea intereselor investitorului cu cele ale colectivităților, respectiv protecția proprietății private și apărarea interesului public.

1.2. Baza legală a documentației

La baza elaborării RLU-ului aferent PUZ stă Regulamentul General de Urbanism aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, completat ulterior prin HGR 1180/2014 și ale căror prevederi sunt detaliate în conformitate cu condițiile specifice zonei studiate.

întreaga documentație de urbanism PUZ este întocmită în conformitate cu «Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul - cadru al planului urbanistic zonal» aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 176/N/16 august 2000.

RLU constituie act de autoritate al administrației locale și se aprobă împreună cu PUZ-ul, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 a amenajării teritoriului și urbanismului, modificată și completată prin Legea nr. 86/2017 și OUG 49/2017.

De asemenea, RLU-ul se sprijină pe o vastă bază normative, cu modificările și completările ulterioare:

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcț


CONFORM

nor;


CU ORIGiNALUL


-    Legea nr. 7/1996 a cadastrului imobiliar si publicității imobiliare;

-    Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiiloFveî localităților;

-    OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului;

-    OGR nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor;


acte-    Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă^șj, ât> recomandărilor privind mediul de viață al populației;

-    Ordinul MDRTnr. 2701/2010 privind informarea si nsulțaiea^u^cului;

-    HCGMB nr. 113/2016 privind aprobarea rapotw '®M^t-âmli^M2015 privind stadiul realizării măsurilor din Programul Integrat de Gespoițafe s aMnlBglabrului Mun. București -Anexa nr. 1;
S.C. KXL S.R.L.

Regulament Local de Urbanism

P.U.Z. Drumul Binelui, nr. 9, Nr. cad. 226198,

Sectorul 4, Mun. București

Cod: KXL-F 04 12

Ediția 1 / Revizia 0

Pagina 3 din 16

DIP.ECȚÎA U fiSÂH ISWI REGI!LÂî.'iEMT LOCAL DE URBANISM

7ÎZAT &ESCH1MBA&% l.ro, wWJtxl.ro

-    HCGMB nr. 136/2012 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența

de aprobare a CGMB-Anexa rm l;------------------------------------------

-    HCGMB nr. 66/06.04.2006 privind aprobarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Mun. București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație;

-    Codul Civil;

Documentații aprobate anterior elaborării PUZ:

-    PUG București, aprobat prin HCGMB nr. 269/2000, prelungit prin HCGMB nr. 324/2010, 241/2011,232/2012,224/2015;

-    PUZ “Drumul Binelui - Drumul Jilavei - B-dul Metalurgiei”, sector 4 - Aprobat prin HCGMB nr.187/ 28.09.2011 - Expirat, dar care a produs efecte;

Documentații de urbanism în curs de avizare, concomitent cu prezentul


- P.U.Z. Zona de Sud a Sectorului 4.

1.3. Domeniu de aplicare    CONFORM CU

pâptru


Prin prezentul RLU sunt enunțate reglementări-impe

terenul din Drumul Binelui, nr. 9, Sectorul 4, Municipiul București, identificaC cu nr. cad. 226198, în suprafață totală de 18.465 mp, pentru care a fost obținut Certificatul de T Jrhanîsm nr. 347/9550/15.03.2017.

Prin Avizul de Oportunitate nr. 34/19.06.2017 a fost delimitată zona de studiu a prezentului PUZ, aceasta fiind cuprinsă între Str. Tumu-Măgurele - B-dul Metalurgiei - Drumul Jilavei -Intersecția străzilor Zătreni/Bâlea/Bucovăț. întreaga zonă a fost coordonată în baza unui Plan Director, pentru care au fost formulate reglementări obligatorii privind organizarea tramei stradale, dezvoltarea infrastructurii tehnice și de transport în comun, au fost inventariate obiectivele de utilitate publică, au fost enunțate măsuri de protecție a mediului și au fost preluate prevederile urbanistice reglementate prin documentațiile de urbanism aprobate anterior.

RLU-ul devine act de autoritate al administrației publice locale în momentul în care este aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București. Aprobarea se face pe baza avizelor obținute și a acordurilor prevăzute de lege.


Normele cuprinse în acest RLU sunt obligatorii la faza de    șjlui ansamblu de

locuințe colective și funcțiuni complementare.

Modificarea RLU-ului se va face numai în cazul aprfl    (PUZ-ului, cu

respectarea procedurii de avizare pe care a urmat-o și documa

CAPITOLUL II - REGULI DE BAZA PRIV IM) MODUL DL O( Lf » ^TERENURILOR

Viitoarele construcții se vor realiza în intravilanul aprobat al Municipiului București, în baza autorizației de construire ce se va elibera conform prevederilor prezentului Plan Urbanistic Zonal.

S.C. KXL S.R.L.

Regulament Local de Urbanism

P.U.Z. Drumul Binelui, nr. 9, Nr. cad. 226198,

Sectorul 4, Mun. București

Cod: KXL-F 0412

Ediția 1 / Revizia 0

Pagina 4 din 16

nr^CȚ’A:

REGUU-.LicMî LOCAL OE URBANISM

AVIZ Nr?.

7!ZAT NESCHIMBAT;/ ----------


kxl


București, sector 1, str. Av. Nicolae Capsa nr. 6, cod 012091, teU fax.: 021/224 52 82, office@kxl.ro, wwml.ro

2.1. Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și

------------------construit------------------------------------------;--------------

Terenuri agricole din intravilan

Autorizarea executării construcțiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisă pentru toate tipurile de construcții și amenajări specifice localităților, cu respectarea condițiilor impuse de lege și de prezentul regulament.

Prin Autorizația de Construire, terenurile agricole din intravilan se scot din circuitul agricol, temporar sau definitiv, conform legii.


Zone cu valoare peisagistică și zone naturale protejate Terenul reglementat nu face parte dintr-o zon naturală protejată.

Zone construite protejate

Terenul reglementat nu face parte dintr-o Zonă Construită Protejată instituită urbanistic, în vecinătatea acestuia nu se află monumente istorice înscrise în LMI2015.

■ •. . {■.

Reglementările urbanistice sunt formulate astfel încât noua investiție să nu deprecieze valoarea imaginii urbane, prin funcțiune, volumetrie și aspect arhitectural (conformare și âînplâsâre goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică).

2.2. Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public

Expunerea la riscuri naturale și riscuri tehnologice

Amplasamentul nu este expus la riscuri naturale: alunecări de teren, nisipuri mișcătoare, terenuri mlăștinoase, scurgeri de torenți, eroziuni, zone inundabile, etc.

De asemenea, amplasamentul nu este expus la riscuri tehnologice, adică cele determinate de procesele industriale sau agricole care prezintă pericol de incendii, explozii, radiații, surpări de teren ori de poluare a aerului, apei sau solului.


Asigurarea echipării edilitare1

Viitorul ansamblu va fi racordat la rețelele tehnico-edilit condițiile pentru faza de construire fiind enunțate în cap. 4.3.9.

Asigurarea compatibilității juncțiunilor

Autorizația executării construcțiilor se face cu condi destinația construcției și funcțiunea dominantă a zonei.

în situația de față, întreaga zonă în care au funcționat serele Berceni a fost convertită funcțional prin PUZ "Ansamblu rezidențial - Drumul Binelui - Drumul Jilavei - B-dul Metalurgiei”,

1 Echiparea edilitară este ansamblul format din construcții, instalații și amenajări, care asigură în teritoriu funcționarea permanentă a tuturor construcțiilor și amenajărilor, indiferent de poziția acestora față de sursele de apă, energie, trasee majore de transport rutier, cu respectarea protecției mediului ambient

S.C. KXL S.R.L.

Regulament Local de Urbanism

P.U.Z. Drumul Binelui, nr. 9, Nr. cad. 226198,

Sectorul 4, Mun. București

Cod:KXL-F04 12

Ediția 1 / Revizia 0

Pagina 5 din 16

DIRECȚIA BrVĂNISM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

kxl


AVIZ NE...........................................

VIZAT SPRE neschimbat;


București, sector 1, str. Av. Nicolae Capșa nr. 6, cod 012091, tel.l fax.: 021/224 52 82, officB@kxl.ro, www.l
sector 4, Aprobat prin HCGMB nr. 187/ 28.09.2011, în baza sa fiind construite o serie de imobile de locuințe colective. Prin urmare, noua investiție reglementată prin prezentul PUZ nu intră în conflict

eu cea existentă, venind în completarea și întregirea ansamblului rezidențial.-----------

Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția respectării indicatorilor maximi POT și CUT stabiliți prin prezenta documentație de urbanism.

Procentul de ocupare a terenului2 (POT) reprezintă raportul dintre suprafața construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecția pe sol a perimetrului etajelor superioare) și suprafața parcelei. Suprafața construită este suprafața construită la nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului care depășesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecția la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat și a logiilor închise ale etajelor se include în suprafața construită. ■    ----------

Coeficientul de utilizare a terenului3 (CUT) reprezintă raportul dintre suprafața construită desfășurată (suprafața desfășurată a tuturor planșeelor) și suprafața parcelei inclusă în unitatea teritorială de referință. Nu se iau în calculul suprafeței construite desfășurate: suprafața subsolurilor cu înălțimea liberă de până la 1,80 m, suprafața subsolurilor cu destinație strictă pentru gararea autovehiculelor, spațiile tehnice sau spațiile destinate protecției civile, suprafața balcoanelor, logiilor, teraselor deschise și neacoperite, teraselor și copertinelor necirculabile, precum și a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecție.

Valorile menționate în prezenta documentație de urbanism sunt maxime.

2.3. Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii

Amplasarea construcțiilor pe parcelă se va realiza conform condițiilor-^etgjiate în prezentul

regulament.


2.3.1. Orientarea fată de punctele cardinale:

Amplasarea viitoarelor construcții se faceTriesp

RGU și în conformitate cu prevederile normelor sanitare și tehnice, în vederea îndeplinirii următoarelor cerințe:    '

-    asigurarea însoririi;

-    asigurarea iluminatului natural4;

-    asigurarea perceperii vizuale a mediului ambiant din spațiile închise (confort psihologic5);


2    Conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată și

3    Idem 1.

4    Iluminatul natural este asigurat de lumina difuză ce provine de la bolta cercase;

amplasarea clădirii față de punctele cardinale), precum și de radiațiile solare direi5    Confortul psihologic se realizează prin vizibilitatea unei părți a bolții cereștLn^a: obturare a vizibilității pot fi determinate prin calcule geometrice (RGU, Art. IT),

S.C. KXL S.R.L.

Regulament Local de Urbanism l    1

P.U.Z. Drumul Binelui, nr. 9, Nr. cad. 226198, \    . 1

Sectorul 4, Mun. București    \ li/

Cod: KXL-F 04 12

Ediția 1 / Revizia 0

Pagina 6 din 16

ISO 9001 d. 7.3

/2-i,

kxl


București, sector 1, str. Av. Nlcolae Capșa nr. 6, cod 012091, tel J fax.: 021/224 52 82, offjce@kxl.ro, www.l

Prin respectarea normelor de însorire și iluminat natural (prin orientarea -wrectă a construcțiilor conform cerințelor funcționale) se asigură igiena și confortul urban.

----ConformOrdinu/uiMLPAT- nr. 21/N/2000 penîru aprobarea reglementârii tehnice ”Ghid

privind elaborarea și aprobarea RLU", Art. 17, Alin. 3.10: "Amplasarea construcțiilor de locuințe trebuie făcută astfel încât pentru toate încăperile de locuit amplasate pe fațada cea mai favorabilă (sud) să se asigure o durată minimă de însorire de minimum 1 l/2h la solstițiul de iarnă".

Conform Ordinului MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, Anexă - Art. 3, Alin. (1): "Amplasarea clădirilor destinate locuințelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată de minimum V/2

ore la solstițiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate”.

Asigurarea duratei de însorire, dependentă de soluțiile urbanistice se face prin orientarea, distanțarea și dimensionarea construcțiilor.

Recomandări de orientare față de punctele cardinale:

-    pentru construcțiile de locuințe se recomandă evitarea orientării spre nord a dormitoarelor;

-    se recomandă orientarea spre nord a depozitelor, atelierelor de lucru, bucătăriilor și a spațiilor de preparare.


2.3.2.    Amplasarea fată de aliniament

în sensul prezentului regulament, aliniamentul reprezintă limfoa-diatrejdorneiiiul public și proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice.    // 'V

Amplasarea clădirilor față de aliniament (alinierea clădirilor) este detaliată ■în Cap. IV, art.

4.3.2. din prezentul RLU. Ansamblul va fi amplasat retras față de aliniament, confonfi prevederilor din planșa "U.04.01. Reglementări urbanistice - zonificare funcțională". Regimul dealiniere este limita convențională stabilită prin regulamentele locale de urbanism, ce reglementează" modul de amplasare a construcțiilor prin fixarea unei distanțe între fronturile construite și un reper existent.

Orice derogare de la prevederile RLU privind amplasarea față de aliniament se face conform legii și în condițiile prezentului regulament privind derogările.

Regula stabilirii înălțimii maxime a construcției în raport cu distanța față de orice punct al fațadei de pe aliniamentul opus derivă din necesitatea respectării normelor de igienă și a celor de securitate a construcțiilor.

2.3.3.    Distante minime obligatorii fată de limitele laterale si limita posterioară a parcelei

Edificabilele viitoarelor construcții sunt conturate prin prezenta documentație de urbanism, ținându-se cont de:

- distanțele minime față de limitele de proprietate laterale și cea posterioară;

- distanțele minime față de construcțiile vecine, care proprietate (calcan), fie retrase față de aceasta.

Retragerile minime sunt în conformitate cu: RGU, C normele de protecție contra incendiilor, condițiile de inso.

de vedere), incintei,A.ViZ Ni


” n-> *?

t. Bitol-'i» >->


— ! 'zC'r'WfS’jE? -N f? 'I'-necesitatea separațiilor funcționale, reglementări de protecție sanitară și alte reglementări de protecție a mediului, necesitatea obținerii unei imagini urbane coerente sau alte exigențe urbanistice.

2.3,4, Amplasarea construcțiilor unele fată de altele, pe aceeași parcelă

Având în vedere dimensiunea mare a parcelei, pe suprafața acesteia pot fi amplasate una sau mai multe construcții. Poziția lor pe parcelă este condiționată de regimul de aliniere față de domeniul public și de retragerile impuse față de limitele laterale și limita posterioară a acesteia (edificabil). Astfel, retragerile impuse vor urmări asigurarea confortului în vederea obținerii unei dezvoltări coerente a țesutului urban.    - --

Distanța dintre clădirile alăturate pe aceeași parcelă trebuie să fie suficientă pentru a permite întreținerea acestora, accesul pompierilor, accesul mijloacelor de salvare, astfel încât să nu rezulte nici un inconvenient legat de iluminarea naturală, însorire, salubritate, securitate în caz de seism, etc.

2.4. Reguli cu privire la accesuri obligatorii

2.4,1. Accesuri carosabile

Autorizarea executării viitoarelor construcții este permisă numai dacă există posibilitate de acces la drumurile publice1 2, direct, conform destinației construcției și cu permiterea accederii mijloacelor de stingere a incediilor.

Asigurarea accesurilor carosabile pentru viitorul ansamblu la rețeaua de circulație și transport reprezintă o condiție majoră de configurare, amplasare și autorizare a acestuia.

Accesurile carosabile trebuie păstrate libere în permanență, fără a fi obstrucționate de amplasarea de semnalizări, împrejmuiri, mobilier urban, etc.


Organizarea circulației se va face în conformitate cu pro

PUZ.


2.4.2. Accesuri pietonale

Autorizarea executării viitoarelor construcții este permisă (ftumaf-dacă^se asigură accesuri pietonale . Acestea vor fi conformate astfel încât să permită circulația persoanelor cu handicap și care folosesc mijloace specifice de deplasare.    ■ • ,J

2.5. Reguli cu privire la echiparea edilitară

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării noilor consumatori la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică, conform RGU. Pot exista derogări de la aceste prevederi cu obținerea avizului organelor administrației publice competente.

Lucrările de racordare și branșare la rețeaua edilitară publică^gașsuporță în întregime de beneficiarul lucrării.


AVIZ NR.


- 07 AV

V !


•.;SSCHM£


2.6. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor pentru construcții_

-------Pe parcursul elaborării PUZ-ului nu au fost aduse modificări majore asupra formei inițiale

terenului.

în momentul întocmirii prezentului RLU, terenuri se prezintă din punct de vedere cadastral

astfel:

Nr. cad.


Suprafață


Proprietari


226198


18.465

mp


Vintilă Stelian și Vintilă Marinela, Stroe Florentina Aura, Nica Robert Florin și Nica Daniela MarilenaDe menționat este faptul că a fost rezervată o suprafață de 817,7 modernizare a B-dului Metalurgiei, pe latura sud-vestică a ansamblului.2.7. Reguli cu privire la amplasarea de spații verzi și împrejmuiri    '

2.7.1. Spatii verzi

Spațiile verzi și plantate sunt constituite din totalitatea amenajărilor de pe suprafața parcelei, ca plantații de arbori, arbuști, plante ornamentale, suprafețe acoperite de gazon, grădini de flori, etc.

Au fost reglementate următoarele categorii de spații verzi: comunitare, aferente unităților de locuit, publice (de aliniament).

Suprafața spațiilor verzi și plantate este stabilită în corelare cu normele de igienă și protecția mediului, precum și cu principiile de confort urban. Corelarea s-a realizat ținând cont de funcțiunile propuse și densitățile generate estimate, în vederea evaluării posibilităților de îmbunătățire a microclimatului urban.

Pentru prezenta documentație de urbanism s-a ținut cont de prevederile HCGMB nr. 113/2016 privind aprobarea raportului aferent anului 2015 privind stadiul realizării măsurilor din Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului în Mun. Bucureștb>Aasxâ nr. 1.


2.7.2. împrejmuiri Pentru viitorul ansamblu se vor realiza împrejmu: posterioare, din rațiuni de delimitare și de protecție a


F0412 Revizia 0 din 16


împrejmuirii în vederea protecției private pentru evitarea intruziunilor, precum și'relațiile de vecinătate, este reglementată în prezentul regulament de urbanism, în capitolele următoare.

CAPITOLUL III - ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ

Prin prezenta documentație de urbanism sunt reglementate condițiile de construire ale viitorului ansamblu de locuințe colective și funcțiuni complementare. Acesta este amplasat în zona de sud a capitalei, în sectorul 4, fiind delimitat la sud-vest de B-dul Metalurgiei.

Astfel, au fost delimitate și reglementate două tipuri de subzone funcționale:

~    Lc_3’’- Subzona locuințe colective

Lc_5 - Subzona locuințe colective și funcțiuni complementare

CAPITOLUL TV - PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR ȘT SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE

4.1. GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Subzona Lc_5 este reglementată în zona aferentă B-dului Metalurgiei. în această zonă, cu

acces direct din domeniul public, simt permise în plus ca utilizări funcționale, față de locuințele colective, și dotările și echipamentele publice necesare atât pentru viitorului ansamblu rezidențial, cât și pentru vecinătate.

Subzona Lc_5 este permisă pe o adâncime de maximum 65 m față de laliniamentul existent, respectiv maximum 60 m față de aliniamentul propus.

Subzona Lc_3" este reglementată în restul ansamblului, în zonele care nu au acces direct la B-dul Metalurgiei și se caracterizează printr-o zonă compactă și omogenă de locuințe colective.


4.2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

4.2.1. Utilizări admise

Lc_3’’șiLc_5

-    Locuințe colective;

-    Funcțiuni complementare locuirii (echipamente și dotări pi

-    Loc dejoacă pentru copii,

-    Activități sportive - spații pentru sport și recreere.    \

-    Spații verzi plantate, amenajate;    <

-    Spații verzi comunitare aferente incintelor unităților de locuit - care includ locuri de joacă pentru copii, alei și parcaje;

-    Circulații carosabile, pietonale și alei de acces;


-    Spații pietonale publice, dalate, de tip piațetă;

-    Parcaje la sol, subsol și multietajate;

-    Punct colectare deșeuri menajere;

-    Elemente aferente echipării tehnico-edilitare: bazin dg


kxl


București, sector 1, str. Av. Nicolae Capșa nr, 6, cod 012091, tel./ fax.: 021/224 52 82, office@kxl.ro, www^l.ro

Lc_5

- Echipamente și dotări publice, cu acces facil din B-dul Metalurgiei:

-    Spații comerciale,—

-    Alimentație publică,

-    Sedii de birouri,

-    Dotări sanitare - dispensar, cabinet medical,

-    Farmacie,

-    Creșă / Grădiniță / After-school,

- Cabină pază;

4.2.2. Utilizări admise cu condiționări

Lc_3"

Se admite completarea cu puncte comerciale în interspațiile dintre blocuri, cu condiția să se mențină accesurile carosabile și trecerile pietonale necesare, vegetația existentă, și să se respecte cerințele de protecție a clădirilor de locuit din imediata vecinătate.

Lc_5

Clădirile vor avea la parterul orientat spre B-dul Metalurgiei și spre traseele pietonale:

-    funcțiuni care permit accesul publicului și care vor fi prevăzute cu vitrine luminate noaptea;

-    activitățile în care accesul publicului este limitat să nu reprezinte mai mult de 30% din lungimea frontului stradal;

-    restaurantele care comercializează băuturi alcoolice se vor amplasa la o distanță mai mare de 100 m față de școli și biserici;

-    viitoarele construcții vor respecta condițiile gaotahniee-și-de-zonare-seismică;

4.2.3. Utilizări interzise

Lc_3” și Lc_5


-    Activități productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt ufcamode-ptin traficul

generat (vehicule de transport greu sau peste 5 autovehicule mici pe zi), prin utilizarea incintei pentru depozitare și producție, prin deșeurile produse ori prin programul de activitate prelungit după orele 22.00;    ,

-    Realizarea unor false mansarde;

-    Anexe pentru creșterea animalelor pentru producție și subzistență;    • ,

-    Construcții provizorii;    > 1

-    Instalarea în curți a panourilor pentru reclame;

-    Dispunerea de panouri de afișaj pe plinurile fațadelor, desfigurând arhitectura și deteriorând finisajul acestora;

-    Depozitare en-gros;

-    Depozitări de materiale refolosibile;

-    Depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de subst

-    Activități productive care utilizează pentru depoșițarel    lizibil din

circulațiile publice;


Regulament Local de Urbanism!

S.C. KXL S.R.L.

P.U.Z. Diurnul Binelui, nr. 9, Nr. cad. 22619^L    fi

Ediția 1 / Revizia 0

Sectorul 4, Mun. București    \ li

â

Pagina 11 din 16

...

regulament local de urbanism SCHIMBARE

AVIZ NR..........

VIZAI SP’S-    Stații de betoane;

-    Autobaze;

= Stații deîntreținere auto cir capacitatea peste 3 mașini;    “ ~ “

-    Spălătorii chimice;

-    Lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;

-    Orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea rapidă a apelor meteorice.

4.3. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A PARCELEI

4.3.1. Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme si dimensiuni)

Lc_3"și Lc_5.................... ................ .................... .........

Suprafață totală reglementată este de 18.465 mp.

Pe parcursul elaborării PUZ-ului nu au fost aduse modificări majore asupra formei inițiale a terenului.

De menționat, însă, este faptul că a fost rezervată o suprafață de 817,77 mp, paralelă cu B-dul

Metalurgiei, pe latura sud-vestică a ansamblului, în urma propunerii de modernizare a arterei de circulație.

Ulterior aprobării PUZ pot avea loc operațiuni cadastrale de alipire și dezmembrare, în condițiile legislației în vigoare.

4.3.2. Amplasarea clădirilor fată de aliniament

Lc_3"

CONFORM CU ORIGîNÂLUL


Nu este cazul.


Lc_5

- față de B-dul Metalurgiei (latura sud - vestică de proprietate):

-15,00 m față de aliniamentul existent (actuala limită de pri - 7,50 m față de aliniamentul propus.

4.3.3. Amplasarea clădirilor fată de limitele laterale si posterioare ale parcelelor

Viitorul ansamblu se va înscrie în edificabilul propus (a se vedea planșa "U.04.01. Reglementări Urbanistice - Zonificare funcțională").

Lc_3"

-    la nord-vest: min. 7,50 m față de limita de proprietate;

, proprietate


-    la est și nord- est: min. 5,50 m față de limita de proprietate și i privată deținute în cotă indiviză;

Lc_5

Zona Lc_5 dinspre B-dul Metalurgiei:

S.C. KXL S.R.L.

Regulament Local de Urbanisi P.U.Z. Drumul Binelui, nr. 9, Nr. cad. 226]

Sectorul 4, Mun. București

1 ii

h,

0412

■fe^ălTRevizia 0

Pagina 12 din 16


■    la nord-vest: min. 7,50 m față de limita de proprietate;

■    la sud-est: min. 5,50 m față de limita de proprietate._

4.3.4. Amplasarea clădirilor unele fată de altele pe aceeași parcelă

Lc_3”și Lc_5

Pe teren se pot amplasa construcții care să se încadreze în edifîcabilul propus în planșa "U.04.01. Reglementări Urbanistice - Zonificare funcțională", astfel încât să se respecte principiile de confort și normele de însorire și de iluminat natural.

Lc_3"

Sunt delimitate două suprafețe edificabile, între care se recomandă a se păstra următoarele distanțele:

- minimum 15 m, pe direcția nord-est - sud-vest, pentru a permite amenajarea unei alei carosabile de incintă, parcaje, a spațiilor verzi comunitare, precum și a spațiilor pietonale.

4.3.5. Circulații si accesuri

Lc_3" și Lc_5

Accesurile carosabile și pietonale se vor realiza din B-dul Metalurgiei (sud-vest) și din drumurile de acces, proprietate privată deținute în cotă indiviză, din nord și est

în interiorul incintei sunt alei carosabile și pietonale private de incintă, care asigură accesul la unitățile de locuit și locurile de parcare supraterane și a căror configurare va respecta normele tehnice specifice, în vigoare;    ____

|CONFORM CU ORIGINA!4.3.6. Staționarea autovehiculelor

Lc_3" și Lc_5

Staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice.    ’ >

Locurile de parcare se vor asigura atât suprateran, în subsolurile amenajate, cât și în parcările supraterane de la sol. Numărul minim al acestora va fi în raport cu funcțiunile propuse, în conformitate cu HCGMB nr. 66/06.04.2006.

4.3.7. înălțimea maximă admisibilă a clădirilor

Lc_3"

Regimul maxim de înălțime admis este de S+Ds+P+7E, iar înălțimea maximă la cornișă va fi de 24,00 m. Peste înălțimea maximă se admite casa scării și a liftului pentru accesarea teraselor circulabile.


A 4,-


Lc_5

Regimul maxim de înălțime admis este de S+Ds+P+8Ejj de 32,00 m. Peste înălțimea maximă se admite casa scării circulabile.


lari


ZN


/acce


. cornișă va fi larea teraselor


BCt';

Regulament Local de Urbanism

-

J»ODaL-F0412

S.C. KXL S.R.L.

P.U.Z. Drumul Binelui, nr. 9, Nr. cad. 226^98, ț

Ediția 1 / Revizia 0

Sectorul 4, Mun. București    \ W

-

Pagina 13 din 16

REGuuAiMENT LOCAL LE


URBANISM


................................................

VIZA^' SPHS meschmbare București, sector 1, str. Av. Nlcolae Capșa nr. 6, cod 012091, tel./ fax.: 021/224 52 82, office@kxtro^w^kxl.i

ro


4.3.8. Aspectul exterior al clădirilor

-----------------t<r3*șrtc_5----'----------

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul exterior nu distonează cu aspectul general al zonei.

Prescripțiile urmăresc armonizarea construcțiilor din cadrul ansamblului (finisaje, ritmuri plin - gol, registre, regim de înălțime, detalii de arhitectură, tipul acoperirii și al învelitorii etc.), calitatea aspectului compozițional și arhitectural al clădirilor prin folosirea de materiale modeme și sporirea nivelului calitativ al imaginii.

Aspectul exterior al construcțiilor, cu toate elementele sale definitorii, aparține spațiului public (conform RGU, Art. 32).


4.3.9. Condiții de echipare edilitară

Lc_3” și Lc_5

La faza de obținere Autorizație de Construii’g^ff^drpeiîecîăToîmele'legale de eliberare amplasament (unde sunt existente rețele) și racordare la utilități, în conformitate cu Legea 50/1991 actualizată și modificată;

Se vor prevedea gospodărie de apă menajeră și incendiu, bazin de retenție pentru ape pluviale calculate conform normativelor in vigoare;

Debitul mediu total de apă necesar estimat este de 238.60 mc/zi, ce va fi asigurat din gospodărie proprie alimentat din rețeaua publică de apă;

Costul extinderii rețelelor edilitare și eventualele echipamente necesare funcționarii corespunzătoare a acestora va fi suportat în totalitate de către beneficiar; preluarea apelor pluviale și menajere, atât în incintă, cât și în exterior, va fi în sistem separativ;

Se vor lua măsuri pentru funcționarea canalizării în sistem separativ, volumul rezervoarelor de înmagazinare ape pluviale urmând a fi dimensionat în funcție de frecvența ploii de calcul și de gradul de impermeabilizare al solului; se vor prevedea două racorduri distincte de canalizare (pluvial si menajer), sensul de descărcare fiind spre colectoarele și stațiile de pompare prevăzute în planul de reglementări;

în cazul incidenței cu rețelele LEA (aparținând Transelectrica) și cu conductele de apă tehnologică ce deservesc CET Sud și CET Progresu, la faza DTAC se vor păstra zonele de siguranță conform normelor în vigoare;

La faza de Autorizare de Construire se va prezenta un studiu de impact privind interacțiunea dintre elementele mediului urban și „Ansamblul de locuințe colective si funcțiuni complementare pentru imobilele amplasate în Drumul Binelui nr. 9, nr. cadastral 226198, sector 4, București”, la structura hidrogeologică existentă, cu prezentarea măsurilor de prezervare a sistemului existent. Acest studiu va putea fi utilizat de către municipalitate în vederea constituirii unei baze de date specializate.


Se vor respecta prevederile „ Strategiei de dezvoltare si funcțimnrejte^termen ni    u si lung a

serviciului public de salubrizare in Municipiul București” aprobay stipulate în:

DIP.ECțiA URBANISM regulament local de urbanism


aviznr.............................................

VIZAT SPRH NESCWMBARE

București, sector 1, slr, Av. Nicolae Capșa nr. 6, cod 012091, tel J fax.: 021/224 52 82, office@kxl,

-    Cap. m 3.C - Activitatea de salubrizare menajeră” și

-    Cap. m.3.D - Managementul Integrat al Deșeurilor în conformitate cu activitățile

-----------------------desfășurate;--------------------------------------------

Pentru faza de Autorizare de Construire se vor respecta prevederile art. 13 al HG 525/1996 -

Asigurarea echipării edilitare:

(1)    Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale administrației publice locale ori ale investitorilor interesați sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă.

(2)    Autorizarea executării construcțiilor poate fi condiționată de stabilirea, în prealabil, prin contract, a obligației efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesați.

Se va respecta planul de precoordonare anexat Avizului Comisiei de Coordonare nr. 1591911/19.01.2018


4.3.10.    Spatii libere si spații plantate

Lc_3” și Lc_5

Spațiile neconstruite și neocupate de accesuri cu arbori și / sau arbuști.

Se recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accesuri.

Aprobarea pentru realizarea noilor construcții va fi condiționată de amenajarea și întreținerea corespunzătoare a unui spațiu verde cu suprafața de cel puțin 30% din suprafața totală reglementată de 18.465 mp, din care cel puțin 2/3 va fi pe sol, iar restul va avea asigurată o grosime a solului care să permită dezvoltarea vegetației de talia arbuștilor sau pomilor mici și condiții de drenare a excesului de umiditate3.

Spațiile verzi și cele amenajate vor fi de următoarele tipuri:

-    spații verzi comunitare;

-    spații verzi aferente blocurilor.

4.3.11.    împrejmuiri

Lc_3” și Lc_5

împrejmuirea spre domeniul public va avea înălțimea de maximum 2,00 metri, din care un soclu opac de 0,60 m și o parte transparentă dublată cu gard viu.

Gardurile spre limitele separative (proprietățile private vecine) vor fi opace cu înălțimi de maximum 2,50 metri.


Separările interioare, în incintă, se vor realiza prin garduri vii.DIREC" -JBANISM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

AVIZNR...............................................

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

București, sector 1, str. Av. Nicolae Capșa nr. 6, cod 012091, tel./ fax,: 021/224 52 82, offlca@kxl.ro, www.JtxfjP

4.4. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI 4.4.1. P.O.T. - Procent maxim de ocupare a terenului__

------------Lc_3.. și Lc 5--------------

- POT maxim admis = 40%.

4.4.2. C.U.T.- Coeficient maxim de utilizare a terenului

Lc_3"

- CUT maxim admis = 3,0.

Lc_5

- CUT maxim admis = 3,5.

Proiectant, S.C. KXL S.R.L.
■’V
Cod: KXL-F 04 12

S.C. KXL S.R.L.


Ediția 1 / Revizia 0

Pagina 16 din 16

Regulament Local de Urbanism

P.U.Z. Drumul Binelui, nr. 9, Nr. cad. 226198,

Sectorul 4, Mun. București

BO 9001 d. 73

1

Accesul la drumurile publice reprezintă accesul carosabil direct sau prin (conform RGU, Art 25)

2

Accesurile pietonale reprezintă căile de acces pentru pietoni dintr-un piețe pietonale, precum și orice altă cale de acces public pe terenurile propdetai

3

Conform HCGMB nr. 113/2016 privind aprobarea raportului aferent antriuț 2015 Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului în Mun. București/ Ane: