Hotărârea nr. 231/2018

HOTARAREnr. 231 din 2018-04-19 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL B-DUL DIMITRIE POMPEIU NR. 5E, NR. 5F, NR. 5G, NR. 5J, SECTOR 2, BUCURESTI

ROMÂNIA


iAaUTQaiMMPdwț

mu

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 5E, nr. 5F, nr. 5G, nr. 5J, Sector 2, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 1034/30.01.2018;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 33/18.04.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 240/18.04.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

-    Primăria Sectorului 2 - Certificat de urbanism nr. 127/18 „P727.02.2017;

-    Serviciul Român de Informații: aviz nr. 48.365/07.12.2017;

-    Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 1/04.01.2018;

-    Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: aviz nr. 1578945/29.11.2017;

-    Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1577317/21238/04.01.2018;

-    Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență „Dealul Soirii” București - Ilfov: aviz nr. 338741/13.12.2017;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

-    Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012 și 224/15.12.2015;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, completările ulterioare;B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, Kbmânia; tel.: 021

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Ărt.1 Se aprobă documentația de urbanism pranuTTJrbanlstlc ZonaF B-dul Dîmitffe Pompeiu nr. 5E, nr. 5F, nr. 5G, nr. 5J, Sector 2, București, în conformitate cu anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3, părți componente ale documentației de urbanism (avizul Arhitectului Șef nr. 08/29.01.2018, prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare, prezentat în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism, reprezentând anexa nr. 3), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce' la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 19.04.2018.


București, 19.04.2018 Nr. 231B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2


Anexa 1i\ i'-' v rr ”

„    HCț,Mf> «A.23)

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană 2_ Direcția Urbanism

Ca urmare a solicitării și completărilor transmise primăriei Municipiului.....BucureștL.deZZ

către S.C. K.X.L. S.R.L. reprezentantă a inițiatoarei documentației de urbanism S.C. ARKADE DEVELOPMENT S.R.L, cu domiciliul în cu domiciliul în București, str. AV. Nicolae Capsa nr. 6, sectorul 1, telefon 021/2245282, înregistrate la Registratura-P.M.B. prin adresele nr. 1590549/15.01.2018 si nr. 1593623/25.01.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, m yinHificarile și completările ulterioare, se emite următorul:


CONFORM CU ORIGINALU.

AVIZ ARHITECT


Nr.


PENTRU

PUZ - B-DUL DIMITRIE POMPEIU NR. 5E; NR.5F; NR.5G; NR. 5J, SECTORUL 2, BUCUREȘTI

Generat de imobilele : situate în București, B-dul Dimitrie Pompeiu nr.5E; nr.5F; nr.5G și nr. 5J, sectorul 2, în suprafață de 9494,00 mp.

Inițiatoare : S.C. ARKADE DEVELOPMENT S.R.L Proiectant: S.C. K.X.L. S.R.L

Specialist cn drept de semnitnră RUR: URB. ANAMARIA MIHAELA MOHAN

Amplasare, delimitare, suprafață zonă studiată în PUZ:

Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, în Zona de Est a Municipiului București, și este delimitată astfel: la Sud - B-dul Dimitrie Pompeiu; la Nord - arter[ propusă; la Vest - arteră propusă; la Est - proprietăți private.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. /PUZ/PUD aprobate anterior:

Conform Regimului tehnic prezentat în Certificatul de urbanism nr. 127/18”P”/27.02.2017 eliberat de Primarul Sectorului 2, București, amplasamentul care face obiectul studiului se încadrează în documentația de urbanism ,,PUZ - închidere inel median de circulație - ZONA DE NORD - Autostrada Urbana - Tronson cuprins intre Lacul Morii si Șoseaua Colentina” aprobată prin H.C.G.M.B. nr. 294/28.11.2013 si H.C.G.M.B. nr. 292/27.11.2014 UTR 3_42 - subzona mixta cu funcțiuni dominante de comerț si servicii publice cu clădiri avand regim de construire continuu sau discontinuu si înălțimi i


POT max.= 70%;

CUTmax.= 4,0 mp ADC/mpteren;

Hmax. - 80,00m.

AVIZ DE OPORTUNITATE nr. 40/13.07.2017.

PREVEDERI P.U.Z. - RLU PROPUSE : U.T.R. 3_42

FUNCȚIUNI:

LOCUINȚE COLECTIVE SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE

INDICATORI URBANISTICI:

POT=70%; CUT=4,0 mpADC/mpteren; Rhmax=P+20E - Hmax-75,00m.

-    Conformarea volumelor, retragerile față de limitele de proprietate și înălțimea maximă, în cazul în care se propun distanțe între clădiri și față de limitele de proprietate mai mici decât cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă vor fi definitivate în etapa de AUTORIZARE, pe baza unui studiu de însorire.

-    Retragerile față de celelalte limitele de proprietate vor fi stabilite astfel încât să fie asigurat vecinilor confortul urban și un potențial echivalent de dezvoltare.

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții'și-amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

Echipare tehnico-edilitară: Rețelele edilitare aferente imobilului propus, se vor racorda la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrica, gaze, etc.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate Cu art. 63 alin. (2) lit n) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.Sistem de proiecție: STEREO 70

Nr.Pct

Nord [m]

Est[m]

Distanta [m]

1

331773.91

588551.22

8.08 m

; 2

331781.27

588554.57

3.06 m

3

331784.32

588554.55

8.49 m

4

331790.87

588549.14

45.56 m

5

331759.46

588516.14

15.18 m

H 6

331745.84

588522.83

8.40 m

H 7

331742.86

588514.97

19.21 m

| 8

331724.73

588521.32

6.86 m

1 9

331727.75

588527.48

4.74 m

H, 10

331732.18

588525.79

35.29 m

11

331747.69

588557.49

2.22 m

9 12

331748.53

588559.54

26.71 m

jg, Suprafața din măsurători

1512 mp


Inventar de coordonate-NC213508

Sistem de proiecție: STEREO 70

Nr.Pct

Nord [m]

Est[m]

Distanta [m]

1

331769.46

588477.20

0.61 m

2

331768.99

588477.58

39.83 m

3

331739.44

588504.29

2.80 m

4

331741.50

588506.19

8.89 m

5

331742.86

588514.97

8.40 m

6

331745.84

588522.83

15.18 m

7

331759.46

588516.14

45.56 m

8

331790.87

588549.14

8.49 m

9

331784.32

588554.55

12.15 m

10

331788.97

588565.77

35.32 m

11

331821.03

588550.96

3.62 m

12

331824.33

588549.47

78.49 rp

13

331777.88

588486.20

12.33 ni

Suprafața din măsurători

2953 mp


Inventar de coordonate- NC205763

Nr.Pct

Nord [m]

Est[m]

Distanta [m]

1

331788.97

588565.77

24.66 m

1 2

331766.59

588576.11

44.27 m

I 3

,331726.18

588594.20

0.24 m

4

331725.97

588594.31

10.75 m

1 5

331721.49

588584.53

12.21 m

f 6

331716.13

588573.56

35.30 m

1 7

331748.53

588559.54

26.71 m

8

331773.91

588551.22

8.08 m

9

331781.27

588554.57

3.06 m

10

331784.33'

588554.55

12.15 m

Suprafața din măsurători

1476 mp

Inventar de coordonate-NC229619

Sistem de proiecție: STEREO 70

Nr.Pct

Nord [ml

Est[m]

Distanta [m]

1

331866.68

588532.43

82.60 m

2

331813.92

588468.88

22.34 m

3

331797.00

588483.47

28.05 m

4

331779.69

588461.39

18.84 m

5

331769.46

588477.20

12.33 m ,

6

331777.88

588486.20

78.49 m

7

331824.33

588549.47

15.82 m

8

331838.74,

8'58?542.97\

28.43 m

9

331865.^0

/5S8522?RP'rZ

1.44 m

Suprafața din maș i$tori/f2fe

z^J553mp

P.U.Z. - ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE Șl FUNCȚIUNI COMPLEMEh

Amplasament: B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 5E, 5F, 5G, 5J, SECTOR 2, BUCUF

Beneficiar S.C. ARKADE DEVELOPMENT S.R.L

Proiectant: S.C. KXL S.R.L.

Fa^^”"

P.U.Z.

București, Str. Av. Nicolae Capșa Nr. 6, Tel. 021.224.52.82

Data:

Ianuarie 2017

J40/696572001 - RO 14102779

Număr proiect:

182.07.200/2017

Planșa U.04.2. Reglementări urbanistice - Zoniflcare Fucționaiă

Șcpra 1/ SM

Șef proiect

urbanist Anamaria MOHAN

kxl

Proiectat

urbanist Ana - Maria FLOREA    /

Proiectat

urbanist peisagist lulia-Nicoleta SABĂU    /

Proiectat

urbanist Diana CONSTANDACHE    /

Proiectat

urbanist Vlad NOUR

IS09001d.7J-F.0421


Jl o/)


S.C. KXL S.R.L.

Regulament Local de Urbanism

PUZ - B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 5E, 5F, 5G, 5J,

Sectorul 2, București

Cod: KXL-F 04 12

Ediția 1 / Revizia 0

Pagina 1 din 15CUPRINS

CAPITOLUL 1 - DISPOZIȚIIGENERALE.............................................................................. 4

1.1.    Rolul RLU...................................................................................................................4

1.2.    Baza legală a documentației...........................................................................................4

1.3.    Documentații aprobate anterior elaborării PUZ:............................................................... 5

1.4.    Domeniu de aplicare......................................................................................................5

CAPITOLUL 2 - REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR.....5

2.1.    Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și

construit.............................................................................................................................5

2.2.    Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public........................6

2.2.2.    Zone de protecție și de siguranță...............................................................................6

2.2.3.    Asigurarea compatibilității funcțiunilor.....................................................................6

2.2.4.    Procentul de ocupare al terenului și coeficientul de utilizare a terenului,


2.3.    Reguli de amplasare și retrageri minime obligatori|;

2.3.1.    Orientarea față de punctele cardinale:.

2.3.2.    Amplasarea față de aliniament:

2.3.4.    Distanțe minime obligatorii față de limitele laterale și limita ppsterioară a j

2.3.5.    Amplasarea construcțiilor unele față de altele, pe aceeași parcei

2.4.    Reguli cu privire la accesuri obligatorii.................................

2.4.1.    Accesuri carosabile.....................................................................................

2.4.2.    Accesuri pietonale...................................................................................................9

2.5.    Reguli cu privire la echiparea edilitară............................................................................ 9

2.6.    Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor pentru construcții............................10

2.7.    Reguli cu privire la amplasarea de spații verzi, împreim^^șî^^^e..............................10


2.7.1.    Spații verzi........................................

2.7.2.    împrejmuiri.......................................

2.7.3.    Parcaje...............................................

CAPITOLUL 3 - ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ

.......................11

)R FUNCȚIONALE.... 11


CAPITOLUL 4 - PREVEDERI ALE UNITĂȚILOR ȘI

4.1.    Generalități: Caracterul zonei.......................................................................................11

4.2.    Utilizare funcțională....................................................................................................11

S.C. KXL S.R.L.

Regulament Local de Urbanism

PUZ - B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 5E, 5F, 5G, 5J,

Sectorul 2, București

Cod: KXL-F 04 12

Ediția 1 / Revizia 0

Pagina 2 din 15


4.2.1.    Utilizări admise............................................................................................................11

4.2.3. Utilizări interzise...........................................................................................................12

4.3.    Condiții de amplasare, echipare și conformare a parcelei.................................................12

4.3.1.    Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme și dimensiuni)............................................12

4.3.2.    Amplasarea clădirilor față de aliniament.........................................................................12

4.3.3.    Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor.........................13

4.3.4.    Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă.............................................13

4.3.5.    Circulații și accesuri............................... 13

4.3.6.    Staționarea autovehiculelor.......................... 13

4.3.7.    înălțimea maximă admisibilă a clădirilor........................................................................13

4.3.9.    Condiții de echipare edilitară.........................................................................................14

4.3.10.    Spații libere și spații plantate.......................................................................................14

4.3.11.    împrejmuiri...............................................................................................................14

4.4.    Posibilități maxime de ocupare și utilizare a terenului.....................................................15

4.4.1.    P.O.T. - Procent maxim de ocupare a terenului................................................................15

4.4.2.    C.U.T.- Coeficient maxim de utilizare a terenului............................................................15


S.C. KXL S.R.L.

Regulament Local de Urbanism

PUZ - B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 5E, 5F, 5G, 5J,

Sectorul 2, București

Cod: KXL-F 04 12

Ediția 1 / Revizia 0

Pagina 3 din 15


1.1. Rolul RLU

Prezentul Regulament Local de Urbanism (RLU) reprezintă un sistem 'unitar de norme tehnice și juridice care stau la baza PUZ-ului. Acesta stabilește, în aplicarea legii, regulile de ocupare (permisiuni și restricții) a imobilelor amplasate din B-dul. Dimitrie Pompeiu nr. 5E, 5F, 5G, 5J, Sectorul 2, București, precum și de amplasare a viitorului ansamblu de locuințe colective și amenajările aferente acestuia.

‘ Astfel, RLU-ul este o documentație cu caracter de reglementare, care întărește și detaliază prevederile PUZ-ului.

Prin aplicarea regulilor din RLU trebuie să se asigure concilierea intereselor investitorului cu cele ale colectivităților, respectiv protecția proprietății private și apărarea interesului public.

1.2. Baza legală a documentației

La baza elaborării RLU-ului aferent PUZ stă Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HGR 525/1996, completat ulterior prin HGR 490/2011 și ale căror prevederi simt detaliate în conformitate cu condițiile specifice zonei studiate.

întreaga documentație de urbanism PUZ este întocmită în conformitate cu «Ghidul privind metodologia de elaborare ți conținutul - cadru al planului urbanistic zonal» aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 176/N/l 6 august 2000.

RLU constituie act de autoritate al administrației locale și se aprobă împreună cu PUZ-ul, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amentțjarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, RLU-ul se sprijină pe o vastă bază legală formată din:

-    Legea nr. 50/1991 (completată, modificată și republicată) privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;

-    Legea nr. 7/1996 a cadastrului imobiliar si publicității imobiliare;

-    Legea nr. 265/2006 privind protecția mediului;

-    Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea normg recomandărilor privind mediul de viață al populației;


-    O.G. nr. 43/1997 aprobată prin Legea nr. 82/1998 privind regij

-    Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor;

-    Ordinul nr. 2701/2010 privind informarea și consultarea publj

-    Anexa nr. 1 - HCGMB nr. 66/06.04.2006 - Norme privind

im de ești și a


locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe tei prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație;

-    Anexa nr. 1 - HCGMB nr. 113/2016 - Programului Integrat de Gestionare a Calității Aerului în Mun. Bucureșt, cu modificările și completările ulterioare;

S.C. KXL S.R.L.

Regulament Local de Urbanism

PUZ - B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 5E, 5F, 5G, 5J,

Sectorul 2, București

Cod: KXL-F 04 12

Ediția 1 / Revizia 0

Pagina 4 din 15

VI r;' .    5

București, sector 1, str. Av. Nicolae Capsa nr. 6, cod 012091, tel J fax.: 021/224 52 82, office@kxl.ro. www.kxl.rq

- Anexa nr. 1 - HCGMB nr. 136/2012 - Regulament local de implicare a pubucului în elaborarea^sau-revizuirea-planurilor- de urbanismși de amenajare a i de aprobare a CGMB, cu modificările și completările ulterioare;


- Codul Civil;    | CONFORM CU ORIGINALUL

1J. Documentații aprobate anterior elaborării PUZ:

-    PUZ închidere Inelul Median de Circulație la zona Nod^AutOsfrada urbană - tronson cuprins între Lacul Morii și Șoseaua Colentina aprobat prin HCGMB nr. 292/ 27.112014;

-    PUG București aprobat prin HCGMB nr. 269/2000, prelungit cu 224/2015.—

1.4. Domeniu de aplicare

Prevederile cuprinse în prezentul RLU se aplică la proiectarea și realizarea viitoarelor construcții ce vor fi amplasate pe terenurile delimitate și reglementate în PUZ, din B-dul. Dimitrie Pompeiu nr. 5E, 5F, 5G, 5J, Sectorul 2, Municipiul București. Pentru acestea sunt enunțate reglementări imperative, cu caracter obligatoriu.

RLU-ul devine act de autoritate al administrației publice locale în momentul în care este aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București. Aprobarea se face pe baza avizelor obținute și a acordurilor prevăzute de lege.

Normele cuprinse în acest RLU sunt obligatorii la faza de autorizare a viitorului ansamblu de locuințe colective și funcțiuni complementare.

Modificarea RLU-ului se va face numai în cazul aprobării unor modificări ale PUZ-uliii, cu respectarea procedurii de avizare pe care a urmat-o și documentația inițială.

CAPITOLUL 2 - REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Viitoarele construcții se vor realiza în intravilanul aprobat al municipiului București, mai exact al sectorului 2, în baza autorizației de construire ce se va elibera conform prevederilor prezentului Plan Urbanistic Zonal.

2.1. Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit

Terenurile reglementate nu fac parte din zone construite protejate, nu sunt înscrise în Lista Monumentelor Istorice 2015 și nu fee parte din situii naturale protejate.

De asemenea, în zona de studiu nu simt prezente monumente istorice, dar în vecinătatea sudica a amplasamentului, la cca 300 m, se află Ansamblul Muzeului Aviației, monument istoric,

înscris în lista monumentelor Lista Monumentelor Istorice 2015^^âa^B-II-a-B-21033. Zonă de protecție a acestuia este stabilită pe limite de proprietate, priîf^U^lnef M^fen, și nu influențează terenurile ce fac obiectul PUZ-ului.    X"x OS.C. KXL S .R.L.


Regulament Local de Urbanism PUZ - B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 5E, 5F, 5G, Sectorul 2, București


Reglementările urbanistice sunt formulate astfel încât noua investiție să nu deprecieze -valoarea-imaginii urbane, prin funcțiuner volumetrie și aspect arhitectural (conformare și amplasare

goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică).

2.2. Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public

Funcțiunea propusă nu generează conflicte cu cele învecinate, nici cu cele existente, nici cu cele reglementate din imediată vecinătate.

Viitorul ansamblu va fi racordat la rețelele tehnico-edilitare din zonă, prin grija investitorului. Amplasarea construcțiilor pe parcelă se va realiza conform condițiilor detaliate în prezentul

regulament.

Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția respectării indicatorilor maximi POT și CUT stabiliți prin prezenta documentație de urbanism.

2.2.1, Expunerea la riscuri tehnologice

Riscurile tehnologice sunt cele determinate de procesele inriiLttaa.bHȚn agricole care prezintă pericol de incendii, explozii, radiații, surpări de t îren ori de poli    ' 4    '    1 ’ '


CONFORM CU

2.2.2. Zone de protecție si de siguranță Zonele de siguranță și protecție și alte servituți impusgzvecinăt£tflor sunt stabilite prin reglementări legale (legi, hotărâri de guvern, ordine de ministru sau ale agențiilor de reglementare).

în vecinătatea obiectivelor care impun zone deprotecțieși siguranță, este. obligatorie obținerea avizelor autorităților publice desemnate sau al administorilor rețelelor, dupăcaz,potrivit prevederilor legale.

Zonele de protecție sanitară se stabilesc potrivit Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației aprobate cu OMS 119/2014.

Terenul reglementat este afectat parțial în zona de sud de zona de siguranță a metroului, preluată din PUZ "închidere Inelul Median de Circulație la zona Nord", aprobat prin HCGMB nr. 292/27.11.2014.

2.2.3. Asigurarea compatibilității funcțiunilor

Prin prezentul PUZ se preiau prevederile PUZ "închidere Inelul Median de Circulație la zona Nord" - UTR 3_42 - subzonă mixtă cu funcțiuni dominante de comerț, servicii și servicii publice cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+20E, la care se adăugă ca utilizare admisă locuințele cu partiu obișnuit. Utilizările admise, utilizările admise cu condiționări și utilizările interzise simt precizate și detaliate în capitolul IV al prezentului

regulament.


Funcțiunile propuse nu generează conflicte cu cele învec. dintre destinația construcției și funcțiunea dominantă a zonei est.

S.C. KXL S .R.L.


Regulament Local de Urbanism PUZ - B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 5E, 5F, 5G, 5J, Sectorul 2, București

A\

București, sector 1, str, Av. Nicolae Capșa nr. 6, cod 012091, telJ fax.: 021/224 52 82, office@kxl.ro. www.kxl.ro

2.2.4. Procentul de ocupare al terenului si coeficientul de utilizare a terenului -Procentul-de- ocupare a terenului—(PQTj-reprezintă raportul dintre - supr-afața-construită-

(amprenta la sol a clădirii sau proiecția pe sol a perimetrului etajelor superioare) si suprafața parcelei. Suprafața construită este suprafața construită la nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului care depășesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecția la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat si a logiilor închise ale etajelor se include în suprafața construită.

Coeficientul de utilizare a terenului* (CUT) reprezintă raportul dintre suprafața construită desfășurată (suprafața desfășurată a tuturor planșeelor) și suprafața parcelei inclusă în unitatea teritorială de referință. Nu se iau în calculul suprafeței construite desfășurate: suprafața subsolurilor cu înălțimea liberă de până. la 1,80 m, suprafața subsolurilor cu destinație strictă pentru gararea autovehiculelor, spațiile tehnice sau spațiile destinate protecției civile, suprafața balcoanelor, logiilor, teraselor deschise și neacoperite, teraselor și copertinelor necirculabile, precum și a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecție.2.3. Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii-

2.3.1. Orientarea fată de punctele cardinale:

Amplasarea executării viitoarelor construcții se face cu resp%ctăfeâ condițiilor și recomandărilor din RGU și în conformitate cu prevederile- normelor sanitare- și tehnice, în vederea îndeplinirii următoarelor cerințe:-    -• •-    . , -

-    asigurarea însoririi;    t    o

-asigurarea iluminatului natural1 2 3;    \    ,

-    asigurarea perceperii vizuale a mediului ambiant din spațiile închise (confort psihofogic4);

Prin respectarea normelor de însorire și iluminat natural (prin orientarea corectă a

construcțiilor conform cerințelor funcționale) se asigură igiena și confortul urban.

Conform Ordinului MLPAT nr. 21/N/2000 pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind elaborarea și aprobarea RLU", Art. 17, Alin. 3.10: "Amplasarea construcțiilor de locuințe trebuie făcută astfel încât pentru toate încăperile de locuit amplasate pe fațada cea mai favorabilă (sud) să se asigure o durată minimă de însorire de minimum 1 l/2h la solstițiul de iarnă".

4    Confortul psihologic se realizează prin vizibilitatea unei părți a bolții cerești! obturare a vizibilității pot fi determinate prin calcule geometrice (RGU, Art,

Regulament Local de Urbanism    %

S.C. KXL S JLL.

PUZ - B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 5E, 5F, 5G, 5J, '

Sectorul 2, București
A’ .; , .....    /.fi.

București, sector 1, str, Av. Nlcolae Capșa nr. 6, cod 012091, tel.Z fax.: 021Z224 52 82, office@kxl.ro, www.kxl.ro

Conform Ordinului MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate

ntihUrvi rțrhrlnrl mari!,,1 rța    o? nnnțfțnțțni \rtavti .. Ar+ Q Al.'y, /"t\. »A^1n^rnn

jJULf/lLĂJ ffllYlilu-UIOUIUI oct    ^5—rt±l±K—ț-lr|7 /XIUpi«lodlOu. UlaUUllvl

destinate locuințelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată de minimum 1Î6 ore la solstițiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate”.

Asigurarea duratei de însorire, dependentă de soluțiile urbanistice se face prin orientarea, distanțarea și dimensionarea construcțiilor.

Recomandări de orientare față de punctele cardinale:

- pentru construcțiile de locuințe se recomandă evitarea orientării spre nord a dormitoarelor;

- se recomandă orientarea spre nord a depozitelor, atelierelor de lucru, bucătăriilor și a spațiilor de preparare.

2.3.2. Amplasarea fată de aliniament:

Prin prezentul PUZ se preiau aliniamentele reglementate în PUZ închidere Inelul Median de Circulație la zona Nord, alinierile propuse fiind atât spre latura sudică - B-dul Dimitrie Pompeiu, cât și față de latura nordică - arteră propusă.

Regula stabilirii înălțimii maxime a construcției în raport cu distanța față de orice punct al fațadei de pe aliniamentul opus derivă din necesitatea respectării normelor de igienă și a celor de securitate a construcțiilor.

2.3.4, Distante minime obligatorii fată de limitele laterale si limita posterioară a parcelei

Edifîcabilele viitoarelor construcții sunt conturate prin prezenta documentație de urbanism, ținându-se cont de:

-    distanțele minime față de limitele de proprietate laterale și cea posterioară;

-    distanțele minime față de construcțiile vecine, care simt amplasate fie pe limita de

proprietate (calcan), fie retrase față de aceasta——    ~~

Retragerile sunt în conformitate dj:COf,FORM cu ORIGINALUL

RGU

Codul Civil Condițiile de însorire Reglementările de protecție la incendiu
Circulația carosabilă și parcarea în interiorul incintei Necesitatea separațiilor funcționale

Reglementări de protecție sanitară și alte reglementări de proteste Necesitatea obținerii unei imagini urbane coerente sau alte amferip

2.3.5. Amplasarea construcțiilor unele fată de altele, pe aceeași pan    (

în cazul construirii mai multor corpuri de clădire pe parcelă, poziți^^^^^J^^ i de regimul de aliniere față de domeniul public, de retragerile impuse față de limnWtt^^aw^ nita

S.C. KXL S JLL.

Regulament Local de Urbanism

PUZ - B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 5E, 5F, 5G, 5J,

Sectorul 2, București

Cod: KXL - F 04 12    '

Edifia 1 / Revizia 0

Pagina 8 din 15

posterioară a acesteia (edificabil) și de modul de însorire. Retragerile impuse vor urmări asigurarea xonfbrtuluUn-vederea-obțineriijuieuIezvaltărixoeiEnte-a^esutuluuiiban,-

2.4. Reguli cu privire la accesuri obligatorii

2.4.1. Accesuri carosabile

Autorizarea executării viitoarei construcții este permisă numai dacă există posibilitate de acces la drumurile publice5, direct, conform destinației construcției și cu permiterea accederii mijloacelor de stingere a incediilor.

Asigurarea accesurilor carosabile pentru viitorul imobil la rețeaua de circulație și transport reprezintă o condiție majoră de configurare, amplasare și autorizare a acestuia.

Accesurile carosabile trebuie păstrate libere în permanență, fără a fi obstrucționate de amplasarea de semnalizări, împrejmuiri, mobilir urban, etc.

Organizarea circulației se va face în conformitate cu propunerile din documentația urbanistică

PUZ.

2.4.2. Accesuri pietonale

Autorizarea executării viitoarelor construcții este permisă numai dacă se asigură accesuri pietonale6. Acestea vor fi conformate astfel încât să permită circulația persoanelor cu handicap și care folosesc mijloace specifice de deplasare.


2.5. Reguli cu privire la echiparea edilitară

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă'Sxîstă posibilitatea racordării noilor consumatori la rețelele de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică, conform RGU. Pot exista derogări de la aceste prevederi cu obținerea avizul organelor administrației publice competente.

Proprietatea asupra rețelelor tehnico - edilitare este stabilită ca fiind publică a statului, dacă legea nu dispune altfel, conform RGU.

Lucrările de racordare și branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de beneficiarul lucrării.

Branșarea viitoarelor clădiri la rețelele publice se va realiza în condițiile avizelor de principiu pentru branșament și racord, care se vor obține la faza de autorizație de construire.

Parcela va dispune de o platformă sau de un spațiu interior destinat colectării deșeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectivă a deșeurilor și accesibile dintr-un drum public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe clă(firi\^fl^inbțidW^4imensiuni și de funcțiune.


5    Accesul la drumurile publice reprezintă accesul carosabil direct sau prin (conform RGU, Art. 25)

6    Accesurile pietonale reprezintă căile de acces pentru pietoni dintr-un drum pul piețe pietonale, precum și orice altă cale de acces public pe terenurile proprietate privai

re, străzi pietonale, i RGU, Art. 26).

S.C. KXL S.R.L.

Regulament Local de Urbanism

PUZ - B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 5E, 5F, 5G, 5J,

Sectorul 2, București

Cod: KXL-F 04 12

Ediția 1 / Revizia 0

Pagina 9 din 15

București, sector 1, str. Av. Nicolae Capșa nr. 6, cod 012091, tel./fax.: 021/224 52 82, office@kxl.ro, www.kxl.ro

în zona locuințelor colective se organizează platforme de depozitare selectivă a deșeurilor menajere, accesibile din circulațiile publice și protejate de regulă prin garduri vii._

2.6. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor pentru construcții

Terenurile reglementate sunt identificate în momentul elaborării PUZ-ului astfel:

Nr.

poștale

Nr.

cadastral

Suprafață

1

5E

213508

2.953mp

2

5F

205763

1.476 mp

3

5G

229619

3.553 mp

4

5J

229620

1.512 mp

Total

9.494mp

Terenul rezultat din alipirea celor mai sus menționate se va putea dezmembra în mai multe loturi, iar indicatorii POT și CUT se vor raporta la întreaga suprafață care face obiectul PUZ.

2.7. Reguli cu privire la amplasarea de spații verzi, împrejmuiri și parcaje

2,7.1. Spatii verzi

Spațiile verzi și plantate sunt constituite din totalitatea amenajărilor de pe suprafața parcelei, ca plantații de arbori, arbuști, plante ornamentale, suprafețe acoperite de gazon, etc........

Suprafața spațiilor verzi și plantate se va stabili în corelare cu normele de igienă și protecția mediului. Corelarea se va face ținând seama de mărimea și funcțiunea terei ului, îp, vederea evaluării posibilităților de îmbunătățire a microclimatulu GfHilfiQRM CU ORIGIN^L^

2.7.2. împrejmuiri

Pentru terenurile reglementate se vor putea realiza

aprejmuiri amplasate pe limitele


terenului, din rațiuni de delimitare și de protecție a proprietății. Modalitatea de realizare a împrejmuirilor în vederea protecției private pentru evitarea intruziunilor, precum și relațiile de vecinătate, simt reglementate în prezentul regulament de urbanism.

2.7.3. Parcaje

Autorizarea construcțiilor se va realiza doar cu asigurarea numărului de locuri de parcare necesar conform HCGMB 66/06.04.2006.


București, sector 1, str. Av. Nicolae Capșa nr. 6, cod 012091, teU fax.: 021/224 52 82, officB@kxl.ro, www.kxl,

CAPITOLUL 3-


■’-.W    âii'.K

Prin prezenta documentație se reglementează condițiile de construire a unui ansamblu de locuințe colective și funțiuni complementare, rezultând unitatea teritorială de referință denumită 3_42', după denumirea UTR-ului inilial, 3_42, reglementat prin PUZ închidere Inelul Median de Circulație la zona Nord.

CAPITOLUL 4 - PREVEDERI ALE UNITĂȚILOR ȘI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE

4.1. Generalități: Caracterul zonei

Subzonă de locuințe colective și funcțiuni complementare, aflată în zonă mixtă cu funcțiuni dominante de comerț, servicii și servicii publice, cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi de maximum P+20E.

4.2. Utilizare funcțională

4.2.1. Utilizări admise


-    locuințe colective;

-    spații plantate - scuaruri.

-    căi de acces carosabile și pietonale private,

-    garaje semi-îngropate și subterane,

-    locuri de joacă pentru copii,

-    spații pentru sport și recreere,

-    construcții pentru echiparea tehnică,

-    dispensar, creșă, grădiniță, after-school, bibiliotecă, etc.

-    sport și recreere în spațiu acoperit;

-    sedii ale unor companii, firme,

-    restaurant, bar, cafenea, cofetărie, etc.

-    împrejmuiri;


-    parcaje la sol, subsol și multietajate;

-    circulații carosabile;

-    spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;

4.2.2. Utilizări admise cu condiționări

-    clădirile vor avea la parterul orientat spre stradă și admit accesul publicului și vor fi prevăzute cu vitrine luminate

-    restaurantele care comercializează băuturi alcoolice distanță mai mare de 100 m de biserici și școli;

-    se va ține cont de condițiile geotehnice și de zonare seismiS

S.C. KXL S.RJL.

Regulament Local de Urbanism

PUZ - B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 5E, 5F, 5G, 5J,

Sectorul 2, București

Cod: KXL - FtJTÎ2

Ediția 1 / Revizia 0

Pagina 11 din 15

4.2.3,    Utilizări interzise________

-    activitățiproductive poluante, cu risc tehnologicsâu incomode prin traficul generat;

-    construcții provizorii de orice natură, cu excepția celor necesare organizării de șantier;

-    dispunerea pe fațade a antenelor TV satelit, a cablurilor CATV vizibile și a antenelor pentru telefonie mobilă;

-    cu excepția telecomunicațiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneți zăbreliți (tripozi uniți cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor dacă acestea nu au caracter tehnic;

-    dispunerea de panouri de afișaj pe plinurile fațadelor, desfigurând arhitectura clădirilor și deteriorând finisajul acestora;

-    depozitare en-gros;

-    depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

-    activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

-    depozitări de materiale refolosibile;

-    platforme de precolectare a deșeurilor urbane, cu excepția incintelor de colectare a deșeurilor menajere, care deservesc funcțiunile imobilului;

-    lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;

-    orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

! ■

4.3.    Condiții de amplasare, echipare și conformare a pațrfi$}£t)RM CU ORIGINALUL    ——

4.3.1. Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme si diihensiuni)_

în momentul întocmirii prezentului RLU sunt reglementate patru terenuri care însumează suprafața de 9.494 mp, rezultată în urma rectificărilor cadastrale și a Procesului-Verbal de Recepție OCPI. Perimetrul este neregulat.    ; "

Din această suprafață se reglementează a se rezerva spre nord aprox. 667 mp pentru realizarea străzilor, conform PUZ închidere Inelul Median de Circulație la zona Nord.

Cele patru terenuri se intenționează a se alipi ulterior aprobării PUZ-ului.

4.3.2. Amplasarea clădirilor fată de aliniament

Parcela reglementată prezintă aliniament existent și propus pe trei laturi, sud, vest și nord,

astfel:

București, sector 1, str. Av. Nlcolae Capșa nr. 6, cod 012091, tel./ fax.: 021/224 52 82, offjce@kxl.ro, www.Rxl,

- retragerea față de limita vestică de proprietate (aliniament la arteră propusă prin PUZ Inel Median):

-    succesiv, de la sud la nord, astfel: 1,50 m, 2,80 m, 7,00 m.

-    20,00 m față de limita dintre trotuar și scuarul verde, reglementate prin PUZ închidere Inelul Median;

- retragerea față de limita nordică de proprietate (aliniament la B-dul Dimitrie Pompeiu):

-    între 12,45 m și 12,65 m, de la vest la est, față de aliniamentul existent;

-    5,00 m față de față de aliniamentul nordic, reglementat prin PUZ închidere Inelul

Median.

-    3,00 m față de limita imobilului amplasat în vecinătatea nord-vestică a celui

reglementat.

4.3.3.    Amplasarea clădirilor fată de limitele laterale si posterioare ale parcelelor

Viitoarele clădiri se vor retrage față de limita laterală estică de proprietate cu min. 5,00 m pentru etajele superioare, respectiv cu minimum 7,00 m pentru parter.

4.3.4.    Amplasarea clădirilor unele fată de altele pe aceeași parcelă

Pe teren se pot amplasa construcții care să se încadreze în edificatului propus, astfel încât să se respecte principiile de confort și normele de însorire și de iluminat natural.

4.3.5. Circulații si accesuri

Ansamblul va fi accesibil carosabil și pietonal atât din limita sudică de proprietate, cât și din cea nordică, prin strada de incintă propusă paralelă cu limita estică de proprietate. Partea carosabilă va avea min. 6,00 m și va fi separată de limita estică de proprietate printr-o fâșie de spațiu verde cu o lățime de 1,00 m. Parterul va fi retras în consecințțT,pentru a permite curulafiila-nivelul solului.


4.3.6. Staționarea autovehiculelor

Staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul

publice.    V J

Locurile de parcare se vor asigura atât suprateran cât și în subsolurile amenajate. Numărul

minim al acestora va fi în raport cu funcțiunile propuse, în conformitate cu prevederile HCGMB nr. 66/06.04.2006 - Norme privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Mun. București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație.

4.3.7. înălțimea maximă admisibilă a clădirilor

Regimul maxim de înălțime admis este de P+20E

S.C. KXL S.R.L.


Regulament Local de Urbanism PUZ - B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 5E, 5F, 5G, 5J, Sectorul 2, BucureștiBucurești, sector 1, str. Av. Nicolae Capșa nr. 6, cod 012091, tel./ fax.: 021/224 52 82, offics@kxl.ro, www.kxl,

4.3.8. Aspectul exterior al clădirilor

_Aspectul clădirilor va fi snhnrdnnat rerințalnr.

identității investitorului, cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care să țină seama de rolul străzilor, de particularitatea sitului, de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate, cu care se află în relație de co-vizibilitate.

Aspectul viitoarelor clădiri va exprima caracterul și reprezentativitatea funcțiunii și va răspunde exigențelor actuale ale arhitecturii europene de "coerență" și "eleganță".

4.3.9. Condiții de echipare edilitară

Viitoarele construcții vor fi racordate la toate utilitățile, respectiv la rețelele de alimentare cu apă potabilă, canalizare, electrice, gaze, telefonie, ,

Costul extinderii rețelelor edilitare și eventualele echipamente necesare funcționării corespunzătoare a acestora va fi suportat în totalitate de către beneficiar. Preluarea apelor pluviale și menajere, în incintă va fi în sistem separativ.

Se vor prevedea gospodărie de apă menajeră și incediu și bazin de retenție pentru ape pluviale calculate conform normativelor în vigoare.

Relocarea stâlpului RATB și a instalațiilor aferente, existente în dreptul intrării în incintă, se va realiza doar pe contribuția financiară a beneficiarului, în baza unui proiect tehnic avizat de către RATB.......

Se vor respecta prevederile "Strategiei de dezvoltare și funcționare pe tennen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București" aprobat cu HCGMB nr. 82/28.04.2015.

Se interzice dispunerea antenelor TV satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și dispunerea vizibilă a cablurilor TV.
București, sector 1, str. Av. Nicolae Capșa nr. 6, cod 012091, tel./fax.: 021/224 52 82, office@kxl.ro, wwwXxKro

ruK, 3 L


VOLUMULH-


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM


PLAN URBANISTIC ZONAL

PUZ - B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 5E, 5F, 5G, 5J, Sectorul 2, București


Ansamblu locuințe colective și funcțiuni complementare
Ianuarie 201


4.3.10. Spatii libere si spatii plantate

Se va respecta HCGMB nr. 113/2016 - Anexa 1 - Programul integrat de gestionare a calității

aerului.


Aprobarea pentru realizarea oricărei construcții noi pe suprafețe mai mari de 1.000 mp va fi condiționată de amenajarea și întreținerea corespunzătoare a unui spațiu verde cu suprafața de cel puțin 30% din suprafața totală a parcelei afectată proiectului, din care cel puțin 2/3 va fi pe sol, iar


restul va avea o grosime a solului care să permită dezvoltarea-vegetației de lăDa arbuștilor sau

pomilor mici și condiții de drenare a excesului de umidil ite.    Mm

F    ’    *    CONFORM CU ORIG1NA1


4.3.11. împrejmuiri

Gardurile spre stradă vor fi transparente, vor avea înălțimea de maximi

1,80 m, din care soclu opac de 0,60 m, fiind dublate de unîmprejmuirile de pe limitele laterale și posterioj și vor fi opace sau transparente, în funcție de preferinți


S.C. KXL S.R.L.


Regulament Local de Urbanism PUZ - B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 5E, 5F, 5G, 5J, Sectorul 2, București4.4. Posibilități maxime de ocupare și utilizare a terenului 4,4-. l , P.O.T. - Proeent-maxim d& oeupar& a terenului

-    POT maxim admis = 70%

4.4.2. C.U.T.- Coeficient maxim de utilizare a terenului

-    CUT maxim admis = 4


Verificat,

Urb. Anamaria-Mihaela Mohan1

   Conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată și completată prin Legea nr. 86/2017.

2

   Idem 1.

3

   Iluminatul natural este asigurat de lumina difuză ce provine de la bolta cerească (independent de latitudine, anotimp sau

4

amplasarea clădirii față de punctele cardinale), precum și de radiațiile solare djp