Hotărârea nr. 232/2018

HOTARAREnr. 232 din 2018-04-19 PRIVIND PRELUNGIREA VALABILITATII PLANULUI URBANISTIC ZONAL EXTINDERE PUZ - ANSAMBLUL A.N.L. "HENRI COANDA" PE TRASEUL DRUMUL NISIPOASA - STR. AVIONULUI, SECTOR 1 APROBAT PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR.176 DIN 30.05.2013 COMPLETEAZA H.C.G.M.B. NR. 176/2013
Consiliul General al MunicîpîuluTBucurești ROMAN IA

y.-

HOTĂRÂRE

privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic Zonal Extindere Puz- Ansamblul A.N.L. „Henri Coandă” pe traseul Drumul Nisipoasa - Str. Avionului, Sector 1 aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 176 din 30.05.2013

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr. 217/11.04.2018;

Văzând raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 34/18.04.2018, și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 241/18.04.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

In conformitatea cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 36 alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Termenul de valabilitate al documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal - Extindere PUZ - Ansamblul A.N.L. "Henri Coandă” pe traseul Drumul Nisipoasa - Str. Avionului, Sector 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 176 din 30.05.2013, se prelungește până la data aprobării unei alte documentații de urbanism modificatoare.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 19.04.2018.

PREȘEDINTE Df^ȘEDINȚ^; Marian Orlando Culea' \ SECRETAR GE

ĂL^UNICIPIULUI B

Georgiana ZaJfrifiBucurești, 19.04.2018 Nr. 232

B-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5 București, România: tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro