Hotărârea nr. 233/2018

HOTARAREnr. 233 din 2018-04-19 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE COOPERARE BUCURESTI - CHISINAU IN DOMENIUL EDUCATIEIHOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului de Cooperare București - Chișinău în domeniul educației

a    5

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Cultură, învățământ, Turism si Centrului de Proiecte Educaționale si Sportive București - PFÎOEDUS nr. 2447/13.04.2018;

Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 11/17.04.2018, raportul Comisiei cultură, învățământ, turism nr. 18/18.04.2018, raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 18/18.04.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 242/18.04.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare:

-    Capitolul III din Protocolul privind dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre Primăria Municipiului București și Primăria Municipiului Chișinău din data de 3 iunie 1997;

-    Art. 3 din Protocolul de înfrățire dintre Primăria Municipiului București și Primăria Municipiului Chișinău din data de 4 noiembrie 1999;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7), lit. c) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă recunoașterea și recompensarea performanțelor școlare și extra școlare excepționale aie elevilor din Chișinău, în conformitate cu acordul de înfrățire, protocolul de colaborare și programul de cooperare dintre Municipiul București și Municipiul Chișinău, în cadrul programelor inițiate, derulate și finanțate la nivelul municipiului București prin Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDUS.

Art.2 Se aprobă Regulamentul pentru implementarea Programului de Cooperare București - Chișinăif^^o^teniul educației, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotarâVe.

...r >_\    \_


B-dul Regina Elisabeta nr. 41


00: www.pmb.ro /    /

r\ '


’ CONFORM CU ORIGINALU'

Art.3 Direcțiile din cadrul apâ?atului de speciaiftate-âTPrimarului General al Municipiului București și Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDUS vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 19.04.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRET! MUNICIPI Geor
Marian Orlando Cdilea


București, 19.04.2018 Nr. 233


Z^ A -V /Z* z.\.Sî-z


8-ciui Regina Eiisabeta nr. 47, cod poștal 050013, secîc-r 5 București. România; tel.: 021 305 55 00: w<.vw pmb.ro

Pag 2

Anexa 1REGULAMENT C

pentru implementarea

Programului de cooperare București-ChifinăiprffilvK

SCOP

Art. 1. (1) Scopul elaborării prezentului regulament il reprezintă recunoașterea și recompensarea performanțelor școlare și extra-școlare excepționale ale elevilor din Chișinău, în contextul semnării programului de cooperare pentru domeniile Cultură, Educație și Sănătate, între Municipiul București și Municipiul Chișinău;

(2)    Din partea Municipiului București responsabil cu implementarea programului în domeniu educație este Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDUS;

(3)    Municipiul Chișinău va desemna o instituție, o direcție, o autoritate sau o persoană în vederea implementării activităților pentru ducerea la îndeplinire a acordului de parteneriat.

PARTICIPANȚII

Art. 2. (1) Programul se adresează elevilor cu performanțe școlare și extra-școlare excepționale de gimnaziu și liceu din Municipiul Chișinău, înscriși într-o unitate de învățământ de stat sau privată din Municipiul Chișinău acreditată de Ministerul Educației din Republica Moldova care, alături de profesorii/însoțitorii lor, vor beneficia de tabere gratuite în România;

(2)    Municipiul Chișinău sau o autoritate desemnată de Primăria Municipiului Chișinău în acest sens va stabili lista cu cele maxim 500 de persoane distribuite pe 5 serii a câte maxim 100 de persoane pe serie și o va transmite electronic Centrului de Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDUS;

(3)    Participanții, atât elevii cât și profesorii/însoțitorii sunt responsabili cu privire la pregătirea documentelor necesare formalităților vamale legale în ceea ce privește intrarea, șederea și părăsirea teritoriului României:

(4)    Participanții. atât elevii cât și profesorii/însoțitorii sunt responsabili cu privire la

CONFORM CU ORIGINALUL

(5) Participanții, atât elevii cât și profesori i/însoțitorii sunt responsabili cu privire la respectarea programului taberei și au obligația de a respecta prezentul regulament și de a semna diagramele de cazare, fișele de prezență precum și alte documente necesare solicitate de Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDUS, în conformitate cu legislația română în vigoare;

LOCAȚIE ȘI PERIOADĂ

Art.3. (1) Perioada de derulare a programului este iunie - septembrie 2018 cu posibilitate de prelungire;

(2) Taberele vor fi organizate la mare, în România;

ÎNSCRIEREA PARTICIPANȚILOR

Art.4. (1) Municipiul Chișinău sau o autoritate desemnată de Primăria Municipiului Chișinău este responsabilă de înscrierea participanților potrivit propriilor criterii conforme și cu prezentul regulament și responsabilă de împărțirea participanților pe serii de câte maxim 100 de persoane, conform diagramelor oferite de Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București -PROEDUS;

(2) Municipiul Chișinău sau o autoritate desemnată de Primăria Municipiului Chișinău va asigura verificarea documentelor de călătorie, a carnetului de elev vizat la zi, a acordului medical, a valabilității pașaportului și a v izei sau a cărții de identitate pentru participanții care dețin cetățenia română;

(3) Municipiul Chișinău sau o autoritate desemnată de aceasta va transmite Centrului de Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDUS copiile documentelor de călătorie, în format electronic, până la o dată stabilită de PROEDUS și comunicată Municipiului Chișinău sau autorității desemnate de Primăria Municipiului Chișinău;

(4) Un reprezentant PROEDUS. special desemnat în acest sens. va asigura fluxul informațional cu Primăria Municipiului Chișinău sau o autoritate/persoană desemnată de aceasta în vederea implementării in condiții optime a prezentului proiect;CONFORM CU ORIGINALUL*(5) în vederea unei bune desfășurări și implement;

ntrul de Proiecte


Educaționale și Sportive București - PROEDUS poate orș^iza liate^nfaterale:

SERVICII OFERITE

Art. 5. (1) Municipiul București prin Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București -PROEDUS va oferi servicii de cazarea, masă în regim de pensiune completă și transport dus-întors de la Chișinău până în stațiunea din România și retur pentru maxim 500 de persoane (elevi, profesori, însoțitori) desemnați de Municipiul Chișinău sau prin o autoritate desemnată de Primăria Municipiului Chișinău, conform listelor transmise;

(2) Organizarea si coordonarea grupurilor pe parcursul drumului vor fi asigurate

de profcsorii/însoțitorii elevilor, iar organizarea și coordonarea elevilor în tabere va fi asigurată de profesorii/însoțitorii elevilor împreună cu coordonatorii de grup și de locație stabiliți de PROEDUS. cu respectarea drepturilor și obligațiilor prevăzute în cadrul procedurii operaționale de organizare a taberelor interne PROEDUS, asumate de către participanți prin semnarea unei fișe;

(3) Elevii și profesorii/însoțitorii vor respecta regulamentul de desfășurare a

taberelor interne, disponibil pe site-ul PROEDUS.

DISPOZIȚII FINALE

Art. 6. (1) Ori ce completare a prezentului regulament se va realiza prin decizie a Directorului Centrului de Proiecte Educaționale și Sportive - București PROEDUS comunicată Primăriei Municipiului Chișinău sau autorității desemnată de Primăria Municipiului Chișinău;

(2)    Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDUS poate elabora regulamente, metodologii sau decizii pentru buna desfășurare a proiectului sau pentru completarea prezentului regulament în situații specifice sau punctuale neprevăzute;

(3)    Nieiuna dintre părțile implicate în implementarea proiectului nu răspunde de

neexecutarea la termen sau/și executarea necorespunzătoare totală sau parțială a oricărei obligații ce îi revine în baza prezentului regulament, daca acesta a fost cauzată de forța majoră, așa cum e-ste definită d-' r.'ivm.v    -

3

,\CONFORM CU ORIGIN,

(4)    Prezentul regulament se supune și se completeaz^-<u noynele/legislația română. în

vigoare:    (

(5)    Comunicarea între Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDLvS și Municipiul Chișinău sau autoritatea desemnată de Primăria Municipiului Chișinău precum și dintre reprezentații celor două instituții, în vederea implementării prezentului proiect și pe parcursul implementării proiectului, se va face doar în limba română;

(6)    Toate neînțelegerile privind validitatea prezentului regulament sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia vor fi rezolvate pe cale amiabila. în cazul în care nu este posibilă rezolvarea pe cale amiabilă, neînțelegerile vor fi înaintate instanțelor românești de judecată;

---—