Hotărârea nr. 234/2018

HOTARAREnr. 234 din 2018-04-19 PRIVIND APROBAREA ASOCIERII INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI COMUNA SNAGOV IN VEDEREA INCHEIERII UNUI ACORD DE ASOCIERE AVAND CA OBIECT ,,PROIECTAREA, IMPLEMENTAREA SI FINALIZAREA UNEI BAZE SPORTIVE SI A UNUI LICEU LA STANDARDELE INTERNATIONALE PE TERENUL SITUAT IN COMUNA SNAGOV, SAT SNAGOV, LNTRAREA NARCISELOR NR. 8, JUDETUL ILFOV"
Consiliul General al Municipiului București ROMÂNIA


HOTĂRÂRE

privind aprobarea asocierii între Municipiul București și Comuna Snagov în vederea încheierii unui Acord de Asociere având ca obiect „proiectarea, implementarea și finalizarea unei baze sportive și a unui liceu la standardele internaționale pe terenul situat în Comuna Snagov, Sat Snagov, Intrarea Narciselor nr. 8, județul Ilfov”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 352/12.04.2018;

Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 12/17.04.2018, raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 17/18.04.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 243/18.04.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de:

)

-    Adresa Clubului Sportiv Municipal București cu nr. 836/19.02.2018;

-    Adresa Primăriei Comunei Snagov nr. 2633/22.02.2018;

-    Adresa Direcției Generale Investiții nr. 68/ 19.03.2018;

-    Adresa Primăriei Comunei Snagov nr. 4285/23.03.2018;

-    Adresa Direcției Generale Investiții nr. 326/10.04.2018;

-    Hotărârea Consiliului Local al Comunei Snagov nr. 38/12.04.2018 în conformitatea cu prevederile:

-    Art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e) alin. (7) lit. c) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă asocierea între Municipiul București și Comuna Snagov, în vederea încheierii unui Acord d^jCsodeȘ^având ca obiect, proiectarea, implementarea și finalizarea unei bșzex8pq#iyd/X a unui liceu la standardeleB-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal    i, sect

internaționale pe terenul situat în Comuna Snagov, Sar^Snagov, Intrarea Narciselor nr. 8, județul Ilfov”

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 19.04.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


București, 19.04.2018 Nr. 234

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.; 021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2