Hotărârea nr. 235/2018

HOTARAREnr. 235 din 2018-04-19 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL2018
Consiliul General al Municipiului București


HOTĂRÂRE

privind rectificarea Bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2018

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Financiar Contabilitate Buget nr. 1561/12.04.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 83/18.04.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 244/18.04.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. a) și art. 45 alin. (2), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului Municipiului București pe anul 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul General al Municipiului București, prin aparatul său de specialitate, va include modificările din anexa la prezenta hotărâre în bugetul și anexele la bugetul pe anul 2018.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și RADET vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 19.04.2018.

PREȘEDJWTȘ DE ȘEDINȚĂ, Mari aiado Culea


București, 19.04.2018 Nr. 235
SECRETAR GEN AL MUNICIPIULUI B

Georgiana Z<ț6firMul Regina ESsabeta nr. 47, cod poștal 50013, sector 5, București, România

Tel. 021205.55.00

http:www.pmb.ro

O

eb,

V

UKAS

OUMm

•wrunm

UKAS

001

001

Anexa 1HCGMB

ANEXA

Rectificarea Bugetului Municipiului Bdeu

'    f * {!.;.$ iwrcim

_i - 1 ■ - ?    ftSi'.l! NTA

treșîTpkarful 2018

O    C ’V//

mii lei

Cod

clasificație

bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi

aprobate

Influențe

(+.-)

Prevederi

rectificate

A

B

1

2

3=1+2

TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL, din care:

6.267.728,00

0,00

6.267.728,00

Anexa 2.44

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI din care:

4.770.222,00

-24.000,00

4.746.222,00

81.02 Combustibil si energie din care.

Investiții ale regiilor autonome și societăților comerciale

489.148,00

67.000,00

556.148,00

55.01.12 cu capital de stat

76.159,00

-4.251,00

71.908,00

70 Cheltuieli de capital

2.435,00

71.251,00

73.686,00

71.01.01 Construcții, din care:

în lista obiectivelor de investiții a Primăriei Municipiului București Anexa 2.44.1 se adaugă la obiective de investiții noi la credite de angajament și la credite bugetare :

Modernizare 11 centrale termice din Municipiul București -CT Amzei; HCGMB 22/29.02.2016, valoare totală 4.251 mii lei, rămas de executat 4.251 mii lei, credite bugetare

400,00

71.251,00

71.651,00

și credite de angajament

Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București (șapte obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km) la credite de angajament 327.124 mii lei, valoare totală 327.124 mii lei, realizat cumulat 0 . rămas

0,00

4.251,00

4.251,00

de executat 327.124 mii lei

0,00

67.000,00

67.000,00

70.02 Locuințe, servicii si dezvoltare publică, din care:

477.097,00

31.943,00

509.040,00

70.02.03

Locuințe

128.442,00

31.943,00

160.385,00

70.02.03.01

Dezvoltarea sistemului de locuințe

128.442,00

31.943,00

160.385,00

51.01.01

Transferuri către instituții publice

12.055,00

23.987,00

36.042,00

51.02.29

Alte transferuri de capital către instituții publice

32.729,00

7.956,00

40.685,00


ANEXA


V-oj1 r1

1

o <<<»

/' ’v/

mii lei

Cod

clasificație

bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi

aprobate

Influențe

(+.-)

Prevederi

rectificate

A

B

1

2

3=1+2

Anexa 2.40 Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale și Anexa din care:

516.244,00

24.000,00

540.244,00

20 Titlul II Bunuri si servicii din care

30 830,00

24.000,00

54.830,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

35,00

24.000,00

24.035,00

71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport:

Se suplimentează la credite bugetare și credite de angajament:

Sistem testare de efort cu cicloergometru, una bucata

95.830,00

0,00

95.830,00

preț 95 mii lei

Sistem EMG/NCS/EP cu stație de lucru cu 6 canale una

0,00

95,00

95,00

bucata preț 142 mii lei

0,00

142,00

142,00

Analizor pentru testul de sudoare una bucata 36 mii lei

Se elimină pozițiile:

0,00

36,00

36,00

Aparat testare la efort cu banda sau bicicleta

95,00

-95,00

0,00

Sistem EMG/NCS/EP workstation......

142,00

-142,00

0,00

Dispozitiv pt efectuarea testului sudorii

36,00

-36,00

0,00

BUGETUL INSTITUȚIILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII din care:

Total venituri, din care

2.828.668,00

31.943,00

2.860.611,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

865.511,00

23.987,00

889.498,00

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de 43.10.19 dezvoltare

180.766,00

7.956,00

188.722,00

Total cheltuieli, din care

2.828.668,00

31.943,00

2.860.611,00

20 Bunuri si servicii

1.285.005,00

23.987,00

1.308.992,00

70 Cheltuieli de capital

307.879,00

7.956,00

315.835,00

din care pe ordonatori de credite:

Administrația Municipală pentru Consolidarea Anexa 2.41 Clădirilor cu Risc Seismic

Total venituri , din care :

44.784,00

31.943,00

76.727,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

12.055,00

23.987,00

36.042,00

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de

43.10.19 dezvoltare

32.729,00

7.956,00

40.685,00

Total cheltuieli, din care :

44.784,00

31.943,00

76.727,00

20 Bunuri si servicii, din care:

4.417,00

23.987,00

28.404,00

20.02 Reparații curente

2.800,00

23.800,00

26 600,00

20.14 Protecția muncii

6,00

7,00

13,00

20.30.01 Reclamă și publicitate

25,00

50,00

75,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

135,00

130,00

265,00

70 Cheltuieli de capital, din care

32.729,00

7.956,00

40.685,00

Construcții, din care, în Lista obiectivelor de investiții

71.01.01 Anexa 2.41-1:

32.211,00

7.936,00

40.147,00

mii lei

l

Cod

clasificație

bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi

aprobate

Influențe

(+.-)

Prevederi

rectificate

A

B

1

2

3=1+2

Str. Bianari nr. 8, sector 3 HCGMB 13/2014 se coretează creditele de angajament la suma de 606 mii lei și creditele bugetare se majorează cu 610 mii lei

800,00

610,00

1.410,00

Str. Bianari nr. 2, sector 3 HCGMB 12/2015, se corectează creditele de angajament la suma de 1.345 mii lei șl creditele bugetare se supplimentează cu suma de 2.240 mii lei

1.500,00

2.240,00

3.740,00

Str. Blănari nr. 10 sector 3 HCGMB 5/2015 se corectează creditele de angajament la suma de 1.041 mii lei și se majorează coreditele bugetare cu suma de 1.050 mii lei

700,00

1.050,00

1.750,00

Se suplimentază la credite bugetare si credite de angajament, sursa buget local, la obiectivele de Investiții noi astfel:

Proiectare

3.305,00

2.695,00

6.000,00

Expertize tehnice

659,00

1.341,00

2.000,00

Mobilier, aparatură birotica și alte active corporale la

71.01.03 credite bugetare și credite de angajament:

140,00

20,00

160,00

Se modifică poziția I “Multifuncțional 4 bucăți preț unitar

5 mii lei" în "Multifuncțional una bucată preț unitar 20 mii lei"

Se adaugă poziția Plotter, una bucată preț unitar 20 mii lei

TOTAL CHELTUIELI BUGETUL CREDITELOR INTERNE

0,00

555.000,00

555.000,00

54.07 Alte servicii publice generale

0,00

555.000,00

555.000,00

54.07.50 Alte servicii publie generale

0,00

555.000,00

555.000,00

81.02 Rambursări de credite interne

0,00

555.000,00

555.000,00

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne ,»t 81.02.05 locale

0,00    555.000,00    555.000,00


ANEXA


Vărsămintele din secțiunea de funcționare pentru f inâhțar^secțlunii de dezvoltare în bugetul loca se Influențează cu modificările din prezenta anexă * Q

w-
S.'.'-'A î.vo'A


87.02 Alte acțiuni economice, din care.

87.02.05 Proiecte de dezvoltare multifuncționale

81.02 Rambursări de credite interne

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne

81.02.05 locale

Anexa 2 46 *n ,ista obiective,or de investiții aprobate pentru RADET:

se diminuează ia poziția “Modernizare 11 centrale termice din Municipiul București..." la credite bugetare și credite de angajament cu suma de 4.251 mii iei. Cu această sumă se modifică corespunzător pe total și în structură Anexa 2.46- Lista obiectivelor de investiții a RADET

54.02 Alte servicii publice generale

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților

50.04 locale .....


556.124,00

555.000,00

555.000,00


-436.329,00

-436.329,00

-436.329,00


119.795,00

118.671,00

118.671,00