Hotărârea nr. 237/2018

HOTARAREnr. 237 din 2018-04-19 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI HOTARARII C.G.M.B. NR. 345/15.11.2016 PRIVIND VALIDAREA COMPONENTEI AUTORITATII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA ANEXA H.C.G.M.B. NR. 345/2016Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate nr. 8131/12.04.2018 al Direcției Juridic;

Văzând raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 246/18.04.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române cu modificările și completările ulterioare și H.G. nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică;

Luând în considerare adresa Autorității Teritoriale de Ordine Publică nr.736/04.04.2018 înregistrată la Cabinet Secretar General cu nr. 1351/6/04.04.2018 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 1955/10.04.2018;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 7, alin. (9) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se validează domnul chestor de poliție Voicu Mihai - Marius, director general al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București în locul domnului chestor Nicu Dragoș Orlando, ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului București.

Art.ll Anexa Hotărârii C.G.M.B. nr. 345/2016 se modifică corespunzător prezentei hotărâri.

Art.lll Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 345/2016 rămân neschimbate.

Art.IV Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 19.04.2018

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro