Hotărârea nr. 238/2018

HOTARAREnr. 238 din 2018-04-19 PRIVIND APROBAREA NORMEI INTERNE A MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIVIND PROCEDURA SIMPLIFICATA PROPRIE PENTRU ACHIZITIA DE SERVICII DE INVATAMANT, DE FORMARE/ PERFECTIONARE PROFESIONALA SI DE SERVICII HOTELIERE AFERENTE ACESTORA, PREVAZUTE IN ANEXA NR. 2 DIN LEGEA NR. 98/2016 INCETEAZA APLICABILITATEA H.C.G.M.B.NR. 415/2016CONFORM CU ORIGINALUL

Consiliul General al Municipiului București ROMANIA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Normei interne a Municipiului București privind procedura simplificată proprie pentru achiziția de servicii de învățământ, de formare/perfecționare

profesională și de servicii hoteliere aferente acestora, prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate nr. 3700/1/12.04.2018 al Direcției Managementul Resurselor Umane;

Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 13/17.04.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 247/18.04.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului -cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (C.N.S.C.), cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 41 alin (1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 51 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 3/2005 privind participarea la cursuri de perfecționare profesională a consilierilor generali ai Municipiului București și a personalului din cadrul aparatului permanent de lucru al C.G.M.B. ;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr 318/2016 privind aprobarea normei interne a Municipiului București privind procedura simplificată proprie pentru achizițiile publice de servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. a) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă norma intemA^as'Mifnip^h/lui București privind procedura simplificată proprie pentru achiziția de servici'^â^nyățăm^ntf de formare/perfecționare profesională și de


B-dui Regina Elisabeta nr. 47, c6c stal 05

CONFORM CU ORIGINAtfJL

servicii hoteliere aferente acestora, prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta horărâre.

Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea C.G.M.B. nr. 415/2016.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 19.04.2018.

PREȘEDINTFDE ȘEDINȚĂ, Marian Cfrlandovulea

București, 19.04.2018 Nr. 238SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


3-dul Regina Eiisabeta nr. 47. cod poștal 030013. sector 5 Eticurești. România: tel.: 021 305 55 00: www.pmb.ro

Pag 2

Anexa 1ANEXA ia H C G.M B. nr


Norma internă a Municipiului București privind procedura simplificată proprie pentru achiziția de servicii de învățământ, de formare/perfecționare profesională și de servicii hoteliere aferente acestora, prevăzute în Anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016

Prezenta Normă internă reglementează modul de achiziționare de către Primăria Municipiului București a serviciilor de învățământ, de formare/perfecționare profesională -cod CPV 80530000-8 (cursuri/seminarii/colocvii/mese rotunde/forumuri/team-buildinguri/conferințe naționale sau internaționale sau alte evenimente pe diverse teme de interes pentru autoritatea contractantă) si a serviciilor hoteliere aferente acestora - cod CPV 55100000-1 prevăzute în Anexa nr. 2 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, a căror valoare estimată, fără TVA, este mai mică decât pragul valoric de 3.334.050 lei prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Baza legală:

•    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 318/2016 privind aprobarea Normei interne a Municipiului București privind procedura simplificată proprie pentru achizițiile publice de servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016;

•    Art. 2 alin. (2), art.3 lit. f), art. 7 alin. (2) și alin. (3), art.12 lit. b), art. 144 alin. (1) lit.

d) din Legea nr. 98/2016 privind achizițile publice, cu modificările și completările ulterioare;

•    Art. 101 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC);

•    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 3/2005 privind participarea la cursuri de perfecționare profesională a consilierilor generali ai municipiului București și a personalului din cadrul Aparatului permanent de lucru al Consiliului General al Municipiului București

Dispoziții generale:

Aplicarea prezentei Norme interne se va face în scopul:

-    achiziționării serviciilor de învățământ, de formare/perfecționare profesională în vederea participării la cursuri dg^p^dș^ționare organizate de către instituții publice sau instituții subordonate acestora^să-b cfe ă'lt^ategorii de organizatori - persoane juridice:

-    participării la semj^ii^dîocVii/me^t rotunde/forumuri/team-buildinguri/conferințe sauLțpjt.e, evenimente pe diverse terne de interes pentru

naționale sau internațional ș'âijț-^t^ evenifnente pe diverse autoritatea contractantă, -    -


urmâP^^țhor invitații transmise la aceasta


4.

cursuri/seminarii/ _    _ pale sau

âpta-nfa:

tuturor dispozițiilor egal, recunoașterii


- achiziționării serviciilor hoteliere aferente participării colocvii/mese rotunde/forumuri/team-buildinguri/conferințe n alte evenimente pe diverse teme de interes pentru autoritatea CONFORM CU ORIGINALUL

în condiții de eficiență economică si socială, cu respecta

legale aplicabile, pe baza principiilor: nediscriminarii, reciproce, transparenței, proporționalității și asumării răsj!

rratame/


Pe parcursul aplicării și finalizării procedurii simplificate proprii, efectuate de către Direcția Generală Achiziții Publice, compartimentul intern specializat în domeniul achizițiilor din Primăria Municipiului București, se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea apariției unor situații de natură să determine apariția unui conflict de interese și/sau manifestarea concurenței neloiale. în cazul în care se constată apariția unor astfel de situații, se va proceda la eliminarea efectelor rezultate dintr-o astfel de împrejurare, adoptându-se potrivit competențelor, după caz, măsuri corective de modificare, încetare, revocare, anulare și altele asemenea, ale actelor care au afectat aplicarea corectă a procedurii de atribuire sau ale activităților care au legătură cu acestea.

Prezenta Normă internă asigură cadrul organizatoric și metodologia unitară privind organizarea și desfășurarea procedurii simplificate proprii, pentru achiziționarea serviciilor de învățământ, de formare/perfecționare profesională si a serviciilor hoteliere aferente acestora, prevăzute în Anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, procedură aplicată și finalizată de către Direcția Generală Achiziții Publice.

Finalizarea procedurii se va face pe bază de comandă scrisă / fișă de înscriere / contract /acord-cadru și factură fiscală.

Etape procedurale:

1. Planificarea procedurii simplificate proprii

Direcția Managementul Resurselor Umane întocmește Referatul de necesitate, ce va fi supus aprobării ordonatorului principal de credite (Referat de aprobare participare la curs) și care va cuprinde cel puțin:

1.    necesitatea și oportunitatea achiziției de servicii;

2.    codurile CPV potrivit Regulamentului (CE) nr. 213/2008;

3.    cantitatea de servicii ce urmează a fi achiziționate;

4.    valoarea estimată a serviciilor - determinată în urma unei cercetări a pieții ori pe bază istorică, prin comparație cu valorile estimate din achizițiile de servicii similare efectuate în anii anteriori de către Primăria Municipiului București și actualizate cu factorul de inflație;

5.    poziția din Anexa Planului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul în curs cuprinzând achizițiile din categoria celor incluse în Anexa nr. 2 din Legea nr.98/2016.cu modificările și completările ulterioare, la care figurează achiziția;

6.    data estimată pentru inițierea procedurii proprii simplificată,

7.    data estimată pentru finalizarea procedurii proprii simplificată:

8.    sursa de finanțare;

9.    modalitatea de achiziționare a serviciilor care poate lua forma unei/unui comenzi/ contract / acord-cadru:


2. Inițierea procedurii simplificate pPGffif?™ cu ORIGINALIJV

Direcția Managementul Resurselor Umane îistoemc^feCaietul de sarcini privind achiziționarea de servicii de formare/perfecționare profesională și servicii hoteliere aferente acestora, care va cuprinde cel puțin:

.Datele de identificare ale autorității contractante: denumire, adresă, telefon/fax. email Denumirea serviciilor ce urmează a fi prestate si codurile CPV:

CPV 80530000-8 - Servicii de formare profesională

CPV 55100000-1 - Servicii hoteliere /Valoarea estimată a serviciilor Sursa de finanțare

Modalitatea de transmitere a ofertei: prin depunere la secretariatul Direcției Generale Achiziții Publice

Data limita pentru depunerea ofertelor - cel puțin 5 zile lucrătoare de la data publicării Anunțului de intenție în mod continuu/Anunțului de participare simplificat

Adresa la care se transmit ofertele Limba în care trebuie redactate ofertele Caracteristici servicii, ca de exemplu:

-    Tematica cursurilor

-    Perioada de desfășurare a cursurilor

-    Numărul de participanți pe fiecare curs în parte

-    Numărul minim de zile pentru fiecare curs în parte

Informații întocmire Oferta financiara, ca de exemplu: oferta financiara va cuprinde distinct tariful de instruire/participant si tariful pentru servicii hoteliere/participant pe fiecare tip de curs in parte

Informații întocmire Oferta tehnică, ca de exemplu: oferta tehnică se va întocmi in conformitate cu cel puțin Caracteristicile solicitate în Anunțul de participare și cu precizarea locului de desfășurare a cursului

Criteriul de atribuire

Modalitatea de atribuire și de plată: prin comandă scrisă/fișă de înscriere/contract/acord-cadru, plata urmând a se face în contul prestatorului în baza unei facturi fiscale, conform prevederilor legale

Adresa de internet la care este disponibilă Norma internă privind procedura simplificată proprie

Condiții de participare, ca de exemplu:

a)    Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, din care sa rezulte că domeniul de activitate principal/secundar corespunde cu obiectul serviciilor care urmează să fie achiziționate. Informațiile cuprinse în acest document vor fi reale/actuale la data limită de transmitere a ofertelor

b)    Autorizație/acreditare de la Autoritatea Națională pentru Calificări pentru prestarea serviciilor de formare/perfecționare profesională

c)    Prestatorul sa fie operator de date cu caracter personal

d)    Prezentarea unei Declarații privind evitarea conflictului de interese

e)    Cursurile să fie sus^ne^rîțe^tre lectori cu experiență în tematica cursurilor

f)    Prestatorul va    dțșpozfțfe,participanților suportul de curs

g)    La finalizarea ^dgr^.eloHde'ferÎȚiare/perfecționare profesională participanții vor primi certificate de partifmare/ai^fWe^, s

( \ ș    i. I

Direcția Managementul Resurselor Umane transmite către Direcția Generală Achiziții Publice Referatul de necesitate . Caietul de sarcini si numele ajis^alariati din cadrul direcției propuși ca membri în cairusia de evaluare

Pentru asigurarea transparenței, tratamentulukbgaf^abeesului nediscriminatoriu și atragerea participării unui cerc cât mai larg de partidrparny Primăria Municipiului București, prin Direcția Generală Achiziții Publice, va lansa Anunțul de intenție în mod continuu/Anunțul de participare simplificat privind depunerea de oferte pentru Servicii de formare/perfecționare profesională și serviciile hoteliere aferente acestora, prin publicarea acestuia în SEAP/SICAP.

Anunțul de intenție în mod continuu/Anunțul de participare simplificat se afișează în SEAP/SICAP cu minim 5 zile înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

4. Evaluarea ofertelor

Evaluarea ofertelor se va face de către o comisie de evaluare stabilită prin Notă de serviciu de către directorul general al Direcției Generale Achiziții Publice din Primăria Municipiului București, pe baza criteriilor de atribuire prevăzute în Caietul de sarcini.

Comisia de evaluare va fi compusă din 3 membri și un secretar, președintele acesteia fiind din cadrul Direcției Generale Achiziții Publice, direcție care va asigura și secretariatul acesteia.

Evaluarea ofertelor și desemnarea câștigătorului se va face pe fiecare tip de curs în parte, sau pe un grup de cursuri.

5.    Stabilirea ofertei câștigătoare

Comisia de evaluare, în urma analizei și evaluării ofertelor primite, întocmește Raportul de atribuire a achiziției care va fi aprobat de conducătorul autorității contractante.

6.    Informarea ofertantilor

Ofertanții vor fi informați de către Direcția Generală Achiziții Publice privind desemnarea/sau nu a lor ca prestatori de servicii de formare/perfecționare profesională.

7.    Finalizarea procedurii

Finalizarea procedurii se va face prin transmiterea unei Comenzi scrise/Fișe de înscriere sau prin încheierea unui contract/acord-cadru, dacă este cazul.

8.    Anularea procedurii

Dacă se depun numai oferte care nu respecta cerințele din Anunțul de participare publicat Procedura simplificata proprie se va anula si se poate relua cu respectarea tuturor prevederilor aferente prezentei Proceduri simplificate proprii.

Următoarele cazuri nu fac obiectul etapelor procedurale de mai sus:

1. Solicitările pupp^uâ'fejprii^fitp de la compartimentele de specialitate ale Primăriei Municipiului Bucureș^ in^veHeȚeacyparticipârii la anumite seminarii/colocvii/mese rotunde/fojuhiNjri/teanj,-buildii^țiAiprt'^erin^e naționale sau internaționale sau alte evenimente pe'diversp teițnejg^j^res pdntru autoritatea contractantă.

\    \    -    y

; CONFORM CU ORIGINALUL

2.    Solicitările punctuale primite deTă“compartimenterte^dțT^pecialitate,ale Primăriei Municipiului București în vederea participării la anun^fe curșurPde pregătire, formare și perfecționare cu cerințe și tematici specifice pe diverse teme de interes pentru autoritatea contractantă și care presupun participarea unui număr limitat de salariați (până la 25 de persoane /an).

3.    Solicitările punctuale primite de la aleșii locali ai municipiului București în vederea participării la anumite cursuri de pregătire, formare și perfecționare/seminarii/colocvii/mese rotunde/forumuri/team-buildinguri/conferințe naționale și internaționale sau alte evenimente pe diverse teme de interes pentru autoritățile municipiului București.

în aceste cazuri Direcția Managementul Resurselor Umane va întocmi direct Referatele de participare pe care le va supune aprobării ordonatorului principal de credite și ulterior se vor îndeplini toate formalitățile necesare participării.

Dispoziții finale:

La data aprobării prezentei Norme interne orice dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea.

Prezenta Norma internă va fi postată pe site-ul propriu al instituției, www.pmb.ro, la rubrica Achiziții.