Hotărârea nr. 239/2018

HOTARAREnr. 239 din 2018-04-19 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE TEATRULUI DE REVISTA "CONSTANTIN TANASE" INCETEAZA APLICABILITATEA H.C.G.M.B. NR. 413/2016Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 2936/1/12.04.2018 și Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 2409/12.04.2018.

Văzând raportul Comisiei de cultură și culte nr. 17/18.04.2018, raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 85/18.04.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 248/18.04.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu:

-    prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și prevederile Ordonanței de Urgență nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanța de Guvern nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată prin Legea nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanța de Urgență nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) iit. a), alin. (3) lit. b), alin. (6) lit. a) pct. 4 și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă organigrama, numărul total de 142 posturi, din care 12 de conducere, statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”, conform anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 413/2016, precum și orice altă prevedere contrară prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și Teatrul de Revistă „Constantin Tănase” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată înședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 19.04.2018    ''

PREȘEDINTELE ȘEDINȚĂ,


Marian Orlanîdo Culăa

București, 19.04.2018 Nr. 239


B-duI Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5 București. România; tel.; 021305 55 00; www.pmb.ro

Anexa 15

X

m

x

C

Z

3

o

m

n

o

z

o

c

n

m

30

mO

-<

>

r~

XI

O

0,

c


H* 4s> NJ f-J


COMPARTIMENT RESURSE UMANECOMPARTIMENT SECURITATEA SI SĂNĂTATEA MUNCII


BIROU ACHIZIȚII PUBLICE Șl APROVIZIONARE


COMPARTIMENT ACTORI


COMPARTIMENT BALET


COMPARTIMENT ORCHESTRĂ


tn

m

■3

>

>

3

&


O

30

m

q

o

x

>

g

c


COMPARTIMENT SOLIȘTI VOCALI


—C

rrt

5

zo

c

r—

O

m

zo


SERVICIUL ORGANIZARE. PROMOVARE SPECTACOLE


>

CD

m

X

2

“i

n>

n


O

30

CD

>

Z

CD


n

O

2

§


SERVICIUL PRODUCȚIE


FORMAȚIE MUNCITORI 1


30

m


3x

Z

>

tzi


FORMAȚIE MUNCITORI 2


FORMAȚIE MUNCITORI 3


>

izi

r>

rrt

Z

Jx


O

30

>

g

C

z

n5

1 h CD

2 inTEATRULUI DE REVISTĂ „CONSTANTIN TĂNASE” STAT DE FUNCȚII

Nr.

Crt.

SERVICIU, COMPARTIMENT

FUNCȚIA

Nivel

studii

Grad/

treaptă

profe

sionali

Nr.

posturi

Anexa la Legea nr,153/2017 în baza căreia se stabilește remunerația managerului (director)/ salariul de bază

1

2

3

4

5

6

CONDUCEREA INSTITUȚIEI

1

Manager (director)

S

II

1

III, Cap.I/I, lit.a

2

Director adjunct

s

II

1

3

Director adjunct

s

II

1

4

Contabil șef

s

II

1

»»

COMPARTIMENT JURIDIC CONTENCIOS

5    | Consilier juridic    |    S    1    IA    |    1    |    VIII, Cap.II, lit.B, I, b

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

6

Inspector de specialitate

s

I

1

VIII, Cap.II, lit.B, I, b

7

Referent de specialitate

s

I

1

s?

COMPARTIMENT SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA MUNCII

8    | Inginer    | S j specialist IA |    1    |    VIII, Cap.II, lit.B, I, b

BIROU ACHIZIȚII PUBLICE ȘI

APROVIZIONARE

9

Șef Birou

s

II

I

III, Cap.I/I, lit.a

10

Referent de specialitate

s

I

1

VIII, Cap.II, lit.B, I, b

11

Șofer

M;G

I

1

VIII, Cap.II, lit.C, lit. b

12

Merceolog

M

IA

1

VIII, Cap.II, lit.B, I, b

13

Merceolog

M

IA

1

14

Merceolog

M

I

I

vv

SECȚIA ARTISTICĂ

15

Secretar (literar)

S

I

1

III, Cap.I/I, lit.b

16

Secretar (muzical)

s

I

1

COMPARTIMENT ACTORI

17

Consultant artistic

S I    IA

1

III, Cap.VI. lit.b

18

Regizor artistic

s

I

1

n

19

Actor (teatru)

s

IA

1

20

Actor (teatru)

s

IA

1

5’

21

Actor (teatru)

s

IA

1

,,

22

Actor (teatru)

s

IA

1

23

Actor (teatru)

s

IA

1

24

Actor (teatru)

S i    IA

1

,,

25

Actor (teatru)

S 1    I

1

26

Actor (teatru)

S 1    I

1

,,

27

Actor (teatru)

."S......V ■    I

1

28

Actor (teatru)

' <s    ir

1

29

Actor (teatru)

: s

. rr \

1

30

Actor (teatru)

. ,S T ' '

ii \

1

1

31

Actor (teatru)

! S

h

1

_ . ” ......

32

, Actor (teatru)    /    \ V

s

ii

I

..    i

’ „ 1

1

2

3

4

5

6^"

119

Muncitor calificat

M;G

I

1

1 ^K'Iț^rrTl, lit.CJit.b

120

Muncitor calificat

M;G

I

121

Muncitor calificat

M;G

I

\    WJ

122

Muncitor calificat

M;G

1

Ȕ

123

îngrijitor

M/G

1

n

124

îngrijitor

M/G

1

125

îngrijitor

M/G

1

126

îngrijitor

M/G

1

FORMAȚIA POMPIERI

127

Șef formație /pompieri

M;G

1

VIII, Cap.II, lit.C, lit. b

128

Guard

M;G

1

11

129

Pompier

M;G

1

99

130

Pompier

M;G

1

31

131

Pompier

M;G

1

11

132

Pompier

M;G

1

11

133

Pompier

M;G

1

134

Pompier

M;G

1

11

135

Pompier

M;G

1

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE

136

Economist

S

specialist IA

1

VIII, Cap.II, lit.B, I, b

137

Economist

S

specialist IA

1

11

138

Economist

S

I

1

,,

139

Contabil

M

IA

1

140

Casier

M;G

1

VIII, Cap.II, lit.C, lit. b

141

Casier

M;G

1

142

Casier

M;G

1

11

TOTAL

din care posturi de conducere

142

12

NOTĂ:

-    Anexele la Legea nr. 153/2017 utilizate în prezentul stat de funcții sunt în concordanță cu atribuțiile cuprinse în fișele de post.

-    Nivelul salariilor de bază corespunzător funcțiilor, gradelor și treptelor profesionale prevăzute în prezentul stat de funcții, precum și al celorlalte drepturi salariale aferente se vor încadra în sumele alocate prin bugetul instituției la Titlul I "Cheltuieli de personal", subdiviziunea "Cheltuieli cu salariile".

-    Posturile prevăzute în statul de funcții pot fi încadrate cu fracțiuni de normă, în funcție de necesitățile instituției, conform legislației în vigoare.

-    Denumirea funcțiilor de muncitori calificați este cea care corespunde muncii efectiv prestate (ex. lăcătuș mecanic, electrician, etc.) și se stabilește de către instituție.

-    Transformările/permutările de posturi între compartimentele funcționale vor fi aprobate de Primarul General, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

-    în cazul în care organigrama (structura organizatorică) și numărul de posturi aprobate prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nu se modifică, statul de funcții se va aproba prinREGULAMENT DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE AL

TEATRULUI DE REVISTĂ "CONSTANTIN TĂNASE”

CAPITOLUL I Dispoziții generale

ART. 1

Teatrul de Revistă "Constantin Tănase” este o instituție publică de cultură de interes local,, persoană juridică de drept public, finanțată din subvenții de la bugetul local al Municipiului București și din venituri proprii, se subordonează în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Teatrul de Revistă "Constantin Tănase” a fost înființat prin Decretul 156/1952 coroborat cu Decretul 257/1956 .

ART. 2

Teatrul de Revistă Constantin Tănase este o instituție de spectacole încadrată la categoria "Instituții de Spectacole de Repertoriu", conform prevederilor O.G. nr. 21/2007, aprobată prin Legea nr.353/2007, având specificul și funcționând în baza regulilor cuprinse în prezentul regulament, desfășurând-și întreaga autoritate cu respectarea legislației aplicabile domeniului de activitate și este înregistrată în registrul artelor spectacolului conform certificatului seria C nr. 0000614.

ART.3

Teatrul de Revistă "Constantin Tănase" are sediul administrativ în București, Calea Victoriei nr.33, sector 1, cod de identificare fiscal nr.4192677, prezentând aceste date de identificare în toate actele oficiale ale teatrului.

ART.4

Teatrul de Revistă "Constantin Tănase" respectă relațiile de autoritate funcțională cu compartimentele de specialitate din structura organizatorică a Primăriei Municipiului București (PMB), în conformitate cu obiectul de activitate și atribuțiile specifice ale acestora, stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al PMB și/ sau în conformitate cu atribuțiile acordate prin dispozițiile Primarului General, în limitele prevăzute de lege.

Activitatea Teatrului de Revistă "Constantin Tănase " este coordonată de Direcția Cultură, învățământ, Turism din cadrul Primăriei Municipiului București, compartiment funcțional de specialitate, conform atribuțiilor acestuia, în baza și cu respectarea legislației în vigoare.

în exercitarea atribuțiilor sale, Teatrul de Revistă "Constantin Tănase” respectă normele, regulamentele și metodologiile elaborate de Ministerul Culturii și Identității Naționale, ca autoritate a administrației publice centrale competentă în elaborarea și aplicarea strategiei și politicilor în domeniul culturii.

ART. 5

Teatrul de Revistă "Constantin Tănase” realizează venituri proprii programate direct din încasările provenite din vânzarea biletelor de spectacol și a caietelor program, din închirierea temporară a unor spații, din donații și sponsorizări de la persoane fizice sau juridice, din valorificarea de bunuri (obiecte de inventar și mijloace fixe) care au fost scoase din funcțiune ca și din onorariile și comisioanele provenite din participări la festivaluri, schimburi culturale și parteneriate cu alte instituții de gen, după caz, cu respectarea dispozițiilor legale de speță.

CAPITOLUL II Obiectul de activitate

ART. 6

Obiectul de activitate al instituției este constituit prin:

1)    Realizarea și promovarea de producții/ coproducții artistice autohtone și universale de tipul spectacolelor de revistă umoristice, muzical-coregrafice și comedii muzicale.

2)    Realizarea de producții artistice constând din spectacolele de teatru din dramaturgia națională și

universală, spectacole muzical-coregrafice, cu scopul promovării actului de cultură, a educării publicului spectator, realizate cu personal artistic, tehnic și administrativ propriu și colaboratori, în regim individual sau în parteneriat cu alte instituții de profil, publice sau private din București, din țară sau din străinătate, în țară și peste hotare;    . . - - .

3)    Desfășurarea de manifestări specifice, spectacole, festivaluri, proiecte și programe;

4)    Susținerea și punerea în valbare a potențialului, creativ de care dispune, accentuând prezența ofertei culturale realizată de creatori din generații diferite; ,

5)    Asigurarea montării de spefctacole de genuri diferite pentru toate categoriile de spectatori;

6)    Inițierea și susținerea de evenimente artistice valoroase la nivel local, național european și internațional:


7)    Promovarea valorii culturale prin implicarea artiștilor consacra 5^unt angajați în instituție dar și prin

invitarea altor artiști;    _

8)    inițierea și susținerea proiectelor educativ-culturale destinate diferitelor categorii de public pentru stimularea creșterii consumului cultural;

9)    Realizarea activității de impresariere pentru spectacolele proprii din repertoriu;

10)    Activarea în rețele culturale de profil din țară și din străinătate;

ART.7

Teatrul de Revistă "Constantin Tănase" este o instituție de spectacole care se încadrează în categoria expres delimitată de art. 5(2) din O.G. nr,21/2007 aprobată prin Legea 353/2007-instituții de spectacole de repertoriu.

ART. 8

Desfășurarea activității specifice și funcționale, caracteristică Teatrului de Revistă "Constantin Tănase", urmărește în principal, realizarea următoarelor obiective în legătură directă cu specificul instituției de teatru de revistă;

1)    Valorificarea optimă a potențialului artistic al artiștilor din cadrul instituției.

2)    Continuarea tradiției artistice a mișcării teatrale naționale.

3)    Exploatarea consecventă a fondului dramaturgiei naționale și universale, clasică și contemporană.

4)    Stimularea inovației și creativității.

5)    Afirmarea personalității artistice și promovarea valorilor teatrale autohtone și străinătate.

6)    Consolidarea imaginii instituționale cu un loc bine definit în peisajul teatral al Bucureștiului, cu elemente de profundă originalitate și modernitate;

7)    Cultivarea / educarea permanentă a publicului realizând astfel atragerea unui număr cât mai mare de spectatori;

8)    Valorizarea creației teatrale contemporane în context european și internațional;

9)    Accentuarea profilului propriu în acord cu statutul de teatru bucureștean profund conectat la realitatea culturală, în conformitate cu planul de management.

10)    Identificarea și lansarea de noi talente pentru arta spectacolului din România.

11)    Inițierea și implementarea unor proiecte culturale de cercetare și analiză teatrală;

12)    Menținerea instituției în circuitul teatral internațional prin participări internaționale dar și prin organizarea în București a unor manifestări culturale de anvergură valorificând astfel potențialul artistic și imaginea specială pe care instituția o deține, contribuind la promovarea imaginii Bucureștiului;

13)    Implementarea unor structuri europene de organizare, funcționare, mediatizare si marketing al spectacolelor si evenimentelor organizate;

14)    Includerea în repertoriu a unor spectacole care promovează toleranța, prietenia, nevoia de comunicare între oameni, știind că purtătorii de cultură ai unei țări deschid prin mijloace de expresie specifice, o poartă de cunoaștere a publicului larg, contribuind din plin la apropierea și înțelegerea dintre oameni;

15)    Promovarea creației teatrale la nivel local, național, regional, european și internațional.

16)    Diversificarea ofertei culturale prin programe ample care să atragă noi categorii de public în vederea creșterii indicatorilor de consum cultural.

17)    Racordarea la standardele europene privind dotările, echipamentele instituției și de hosting prin calitatea serviciilor culturale oferite și a celor adiacente (reparații teatru, vânzare bilete, promovare, marketing).

ART.9

Spectacolele teatrului sunt prezentate pe baza unui repertoriu pe stagiuni teatrale, cuprinzând producții noi (premiere) și producții în reluare. Programarea reprezentațiilor și repetițiilor se face lunar, ținându-se cont de repertoriul configurat de conducătorul instituției în acord cu prevederile contractului de management și în conformitate cu politicile culturale și prioritățile autorităților locale. Reprezentațiile se vor prezenta atât la sediul teatrului cât și în cadrul unor deplasări în țară și în străinătate, în spații consacrate, în aer liber sau în spații neconvenționale. Teatrul de Revistă "Constantin Tănase” are un portofoliu de 9 producții artistice diferite și realizează, în fiecare stagiune, cel puțin 2 producții noi care completează programele și reconfigurează repertoriul existent.

ART. 10

In sensul Regulament de Organizare si Funcționare , se descriu următorii termeni;

1)    Proiectul este ansamblul de acțiuni sau activități specifice instituției realizat într-o perioadă de timp determinată care nu depășește, de regula-, durata unui exercițiu bugetar;

2)    Programul este ansamblul de proiecte structurate organic conform viziunii manageriale cu caracter muitianual, prin care se realizea/ă'sdtuJ.de cerințe specifice, stabilite prin caietul de obiective, astfel cum au fost prevăzute în contractylde management;

'NFORM CU ORIGINALUL

3)    Programul minimal este o parte din programul de mâAăgem^n, care cuprinde un număr de proiecte realizabile în intervalul de timp și în condițiile negoprme prirCcontractul de management, costurile fiind acoperite integral de către autoritate, din subvenții a&afdatS'cIeia bugetul local;

4)    Producțiile artistice sunt spectacole înfățișate direct publicului spectator de către artiștii interpreți și/sau executanți;

5)    Stagiunea este o perioadă de până la 10 luni consecutive, din 2 ani calendaristici, în care instituțiile de spectacole realizează și prezintă producții artistice;

6)    Vacanta dintre stagiuni este perioada în care instituțiile de spectacole acordă, de regulă, concediile de odihnă și recuperările și pot pregăti noi producții sau, după caz, pot organiza turnee, deplasări, microstagiuni;

7)    Personal de specialitate - personalul artistic, tehnic și administrativ de specialitate încadrat cu contract individual de muncă în instituție, definit ca atare conform legislației în vigoare aplicabilă instituțiilor de spectacole sau concerte;

8)    Conducerea executivă - este reprezentată de personalul angajat cu funcții de conducere conform structurii organizatorice (organigramei) aprobate;

9)    Partener - acea entitate juridică (instituție de teatru, companie independentă, asociație, fundație) alături de care Teatrul de Revistă "Constantin Tănase" realizează diverse evenimente artistice, conform obiectului de activitate;

10)    Dispoziția de punere în scenă - act administrativ emis de managerul (director) al instituției, care cuprinde pentru fiecare producție artistică date privind: personalul de specialitate distribuit și/sau repartizat, perioada de repetiții/ repetiții generale, data primei prezentări publice, etapele de producție, termenele de predare la scenă, precum și orice alte informații necesare realizării producției artistice;

11)    Colectiv artistic - ansamblul de artiști interpreți sau executanți, fără personalitate juridică, compus dintr-un număr variabil de membrii, reuniți de regulă pe criterii profesionale, pe durata a minimum o stagiune, pentru a realiza un anumit număr de producții;

ART.11

Teatrul de Revistă "Constantin Tănase” își desfășoară activitatea de impresariere pentru propriile producții artistice, atât la sediul din București, cât și în turnee și deplasări.

CAPITOLUL III Structura Organizatorică

ART.12

Structura organizatorică a Teatrului de Revistă "Constantin Tănase”, fundamentată la propunerea managerului (director), se elaborează de către instituție, se avizează pentru conformitate de direcțiile de resort din aparatul de specialitate al Primarului General și se aprobă de către Consiliul General al Municipiului București, la propunerea Primarului General.

ATR.13

Teatrul de Revistă "Constantin Tănase” are următoarea structură organizatorică:

CONDUCEREA INSTITUȚIEI

A.    Conducerea executivă

a)    Manager (director)

b)    Director adjunct(artistic)

c)    Director adjunct(administrativ)

d)    Contabil Șef Posturi de conducere

a)    Șef Serviciu Organizare, Promovare Spectacole

b)    Șef Serviciu Producție

c)    Șef Serviciu Administrativ

d)    Șef Birou Achiziții Publice si Aprovizionare

e)    Șef Secție Scenă și 3 șefi formație muncitori

B.    Organisme colegiale deliberative și consultative care asistă managerul în activitatea sa.

a)    Consiliul Administrativ

b)    Consiliul Artistic

C.    APARATUL DE SPECIALITATE Șl APARATUL FUNCȚIONAL

a)    Compartiment Juridic Contencios z • -

b)    Compartiment Resurse Umane

c)    Compartiment de Securitate si Șănătatea Muncii Secția Artistica


a) Compartiment actori

b)    Compartiment balet

c)    Compartiment orchestră

d)    Compartiment soliști vocali Serviciul Organizare, Promovare Spectacole Serviciul Producție

Secția Scenă - 3 Formații muncitori

Serviciul Administrativ - cu Formație pompieri.

Compartimentul Financiar - Contabilitate

Relațiile de colaborare și subordonare existente între

organigramă.


structurile funcționale ale instituțiilor se stabilesc prin


CAPITOLUL IV

Atribuțiile generale ale instituției

ART.14


în vederea realizării obiectului de activitate, conducerea și personalul Teatrului de Revistă "Constantin Tănase” au următoarele competențe și atribuții: a. în activitatea de specialitate:

1)    stabilește repertoriul propriu respectiv un portofoliu de piese, având la bază proiectul de management;

2)    urmărește introducerea în circuitul cultural municipal intern și internațional al operelor și prestațiilor artistice valoroase evaluate pe principiul libertății de creație și pe baza unor criterii specifice de valoare și selecție;

3)    poate prezenta producții artistice în serii determinate, cu colective artistice reunite pe durata derulării unor proiecte asumate;

4)    asigură pregătirea și producerea spectacolelor incluse în repertoriul propriu;

5)    aduce la cunoștința publicului spectacolele ce urmează a fi prezentate prin diverse metode de popularizare: aflșaj, reclamă, inclusiv mass-media, difuzare programe, vânzarea biletelor de spectacole prin casieriile proprii sau prin difuzori în instituții, scoli, institute, agenți economici, etc.;

6)    asigură activitățile specifice în sala de spectacole: difuzare programe, îndrumare spectatori pentru ocuparea locurilor, păstrarea în timpul spectacolului a hainelor publicului spectator în spații special amenajate, ambianță adecvată în holuri, etc;

7)    editează publicații specifice activităților desfășurate;

8)    realizează decoruri proprii, recuzită și costume pentru spectacolele teatrului;

9)    realizează activități de întreținere și recondiționare a scenelor si scenotehnicii, a elementelor de decor, recuzită și costume;

10)    întreține și dezvoltă relații de colaborare cu alte instituții de cultură în vederea organizării unor manifestări comune, expoziții, schimburi de experiență;

11)    găzduiește spectacole și evenimente ale altor instituții de profil din spațiul public sau privat, din București, din țară sau din străinătate.

12)    desfășoară activități de impresariat artistic pentru propriile producții;

13)    desfășoară si alte activități în domeniul cultural, în funcție de prioritățile și de politicile culturale promovate de instituțiile coordonatoare;

14)    asigură atragerea de fonduri extrabugetare/accesarea de fonduri europene în vederea asigurării unui management eficient și în vederea participării la programe/proiecte derulate de instituții/organizații interne și internaționale în domeniul specific de activitate;

15)    se preocupă de susținerea mobilității culturale a valorilor teatrale la nivel local, național, european și internațional;

16)    colaborează cu instituțiile de învățământ artistic pentru identificarea tinerelor talente;

17)    colaborează cu instituțiile media pentru o promovare permanentă și o informare a publicului referitor la activitățile instituției.

b. în activitatea funcțională

1)    asigură, în conformitate cu prevederile legii, păstrarea, integritatea, protejarea și valorificarea patrimoniului public încredințat și utilizarea eficientă a acestuia;

2)    întocmește propuneri pentru bugetul anual de venituri și cheltuieli, iar după aprobarea acestuia, în

condițiile legii, asigură execuția acestuia prin folosirea eficientă a fondurilor publice sau a celor provenite din venituri extrabugetare, după caz;    - .

3)    face propuneri pentru lucrări de investiții, dbtâri specifice, reparații capitale și curente pe care le include în bugetul de venituri și cheltuieli, asigurând'condițiile necesare pentru realizarea lor la termenele stabilite conform legii;

Al//n


WFORM CU ORIGINALUL

4)    întocmește bilanțul contabil pe care îl prezintă departamentulykde specialitate din cadrul PMB , subvenția rămasă neconsumată la finele anului vărsându-se la buget,/tugjtcaer

5)    asigură implementarea unei strategii financiare eficiente pentru: creșterea veniturilor proprii, diversificarea surselor financiare, multiplicarea surselor atrase;

6)    asigură, potrivit prevederilor legale, administrarea și întreținerea imobilelor din dotare pentru desfășurarea activității de bază, poate încheia contracte de închiriere pentru spațiile deținute, în vederea obținerii de venituri proprii suplimentare, precum și contracte de asociere pentru activități care prezintă interes comun, în legătură cu scopul cultural, artistic, științific al instituției, cu respectarea prevederilor legale în domeniu, cu informarea Direcției Cultură, învățământ, Turism-PMB;

7)    informează compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General cu date operative, indicatori specifici de activitate, rapoarte periodice și prezintă spre aprobare sau avizare diverse documente si documentații potrivit reglementarilor legale;

8)    desfășoară și alte activități prevăzute de lege sau stabilite prin acte administrative ale Consiliului General al Municipiului București sau al Primarului General.

9)    întocmește diferite situații, deconturi, declarații conform legislației în vigoare și asigură depunerea acestora la termenele stabilite, la organele abilitate (Administrația Financiară, CNPAS, CASMB, CASA OPSNAJ, ANOFM, Ministerul Mediului)

CAPITOLUL V

Atribuțiile și competențele conducerii executive și ale Organismelor colegiale deliberative și consultative

A.    Conducerea executivă

ART.15

Conducerea executivă are obligația de a duce la îndeplinire toate atribuțiile instituției cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare.

B.    Organismele colegiale deliberative și consultative:

CONSILIUL ADMINISTRATIV

ART.16

Consiliul Administrativ este un organism deliberativ, numit prin decizia managerului(director) instituției, având următoarea componență:

1)    managerul(director)- președintele consiliului administrativ

2)    Director adjunct(artistic)

3)    Director adjunct(administrativ)

4)    Contabil Șef

5)    Consilier Juridic

6)    Reprezentant al PMB

7)    în funcție de ordinea de zi, vor fi invitați la dezbateri specialiști din cadrul instituției:

8)    reprezentantul salariaților sau reprezentantul sindicatului după caz

9)    secretarul consiliului- numit de președintele Consiliului Administrativ

Președintele Consiliului Administrativ stabilește datele de ședință și asigură pregătirea proiectelor de hotărâri, organizarea și derularea ședințelor.

ART.17

Principalele atribuții ale Consiliului Administrativ sunt:

1)    dezbate problemele privitoare la conducerea tuturor sectoarelor instituției care aduc ia îndeplinire proiectele culturale și activitățile artistice prevăzute în repertoriu;

2)    dezbate execuția bugetului de venituri și cheltuieli în raport cu prioritățile de moment si cele de perspective asumate de instituție;

3)    dezbate problematica legală cu privire la derularea unor investiții, necesitatea unor dotări specifice și aprovizionarea cu materiale necesare desfășurării spectacolelor etc.

4)    dezbate problemele organizatorice din activitatea funcțional curentă;

5)    analizează și propune spre aprobare utilizarea pentru necesitățile instituției a cotelor stabilite în condițiile legii din veniturile proprii rezultate din exploatarea unor bunuri aflate în administrarea teatrului,

6)    dezbate alte probleme ce se impun a fi rezolyate în realizarea obiectului de activitate al instituției;

7)    propune modalitatea de stabilire a costului biletelor, pe care o transmite Direcției Cultură, învățământ.

Turism - PMB pentru a fi materializată în,proiectul de hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.    • ,7

8)    dezbate propunerile privind structura organizatorică (organigrama) și structura funcțiilor utilizate de institutie(statol de funcții), alte prpbleme legate de activitatea de resurse umane:

ORM CU ORIGINALUL


j_I

5< mi'p&'rsonalul angajat, în condițiile legii, în lent al managerului(director), proiectele de


9)    propune sau avizează acordarea unor drepturi salariat

limita bugetului aprobat;    /

10)    analizează, în acord cu prevederile contractului ddCma hotărâri elaborate la nivelul instituției.

ART. 18

Consiliul Administrativ analizează și aprobă proiectele de hotărâri în conformitate cu procedurile prevăzute în prezentul regulament și/sau cu procedurile interne proprii elaborate la nivelul instituției.

ART. 19

Dezbaterile Consiliului Administrativ se concretizează în hotărâri șî/sau procese verbale de ședință conținând propuneri și concluzii care se adoptă cu respectarea legislației în vigoare.

ART. 20

1)    Consiliul Administrativ este obligat să invite reprezentanții sindicatului sau reprezentantul salariatilor din instituție să participe la ședințele sale, în care se dezbat problemele din sfera de interes a salariaților, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege. Participarea se face cu statut de observator cu drept de opinie, dar fără drept de vot.

2)    Consiliul Administrativ este legal constituit în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi. Hotărârile, concluziile sau propunerile consiliului administrativ se adoptă prin vot, cu jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți. Lipsa cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii în aplicare a hotărârilor Ședinței respective.

3)    Specialiștii din cadrul instituției invitați la dezbateri (in funcție de ordinea de zi) au statut de observatori cu drept de opinie, dar fără drept de vot.

4)    Consiliul Administrativ se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este nevoie la propunerea managerului(director.)

5)    Membrii Consiliului Administrativ se convoacă în mod obligatoriu de către managerul(director) al instituției prin intermediul personalului desemnat de acesta (secretarul Consiliului Administrativ) cu minim 24 ore înainte de data desfășurării ședinței.

6)    Dezbaterile, concluziile și hotărârile Consiliului Administrativ se consemnează într-un proces verbal întocmit de secretarul ședinței într-un registru special.

ART.21

Activitatea Consiliului Administrativ este neretribuită.

CONSILIUL ARTISTIC

ART.22

Consiliul Artistic este un organism colegial, în domeniul organizării serviciilor și activităților culturale, constituit prin decizia managerului.

ART.23

Consiliul Artistic este un organism cu rol consultativ, numit prin decizia managerului(directorului) instituției și este constituit din personalități culturale din instituție și din afara acesteia.

ART.24

1)

2)

3)

4)


Principalele atribuții ale Consiliului Artistic sunt:

5)

6)

7)

8) 9)


dezbaterea proiectelor culturale, a activităților artistice din domeniul de activitate specific; formularea de propuneri pentru repertoriul propriu al teatrului pentru fiecare stagiune; dezbaterea, la nevoie, a unor aspecte legate de regia artistică și tehnică a unor spectacole de teatru; dezbaterea problemelor legate de stimularea și exprimarea valorii spiritualității naționale, promovarea unor prestații artistice de valoare, afirmarea creativității și talentului pe principiul libertății de creație, al primordialității valorii;

dezbaterea altor probleme de ordin artistic, respectiv din activitatea de specialitate ce se impun a fi rezolvate;

înaintarea de propuneri pentru identificarea unor noi parteneriate europene și internaționale; înaintarea de propuneri pentru identificarea unor surse de finanțare a altor proiecte decât cele prevăzute în programul minimal si repertoriul curent;

analizarea proiectelor culturale independente prezentate teatrului pentru a fi găzduite sau preluate în repertoriul curent;    .    ...

propune vizionarea producțiilor altor teatre hucureștene și dezbate oferta culturală bucureșteană și locul Teatrului de Revistă "Constantin Tănase”„îaacest Cghțext;

10) propune vizionarea producțiilor școlilor de teatru și ale companiilor private în vederea propunerilor de recrutare de artiști;•G/

U ORIGINALUL

ART. 25

Consiliul Artistic analizează și avizează proiectele jiănotăi^ri în conformitate cu procedurile prevăzute în prezentul regulament și/sau cu procedurile interne proprira^berafeTa nivelul instituției.

ART. 26

Lucrările Consiliului Artistic se concretizează în concluzii sau propuneri, cu respectarea legislației în vigoare, care se adoptă în prezența a cel puțin două treimi din membrii, cu votul majorității simple. Consiliul Artistic se întrunește ori de cate ori este nevoie, la propunerea managerului(director) sau la cererea expresă a unor realizatori de spectacole, creatori, etc.

ART. 27

Activitatea Consiliului Artistic este neretribuită.

CAPITOLUL VI

Competențele, atribuțiile și responsabilitățile conducerii executive și ale celorlalte structuri funcționale ale Teatrului de Revistă "Constantin Tănase”

ART.28

1)    Atribuțiile, competentele, responsabilitățile pentru fiecare post se detaliază în fișele de post întocmite conform prevederilor legale în vigoare și se modifică corespunzător actelor normative apărute ulterior. Fișele de post reprezintă anexă la contractual individual de muncă al salariaților.

2)    Atribuțiile specificate în fișele de post se pot completa cu alte atribuții dispuse /încredințate de șeful ierarhic superior, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Principalele atribuții ale managerului(director), directorilor adjuncți și contabilului șef sunt:

ART. 29

MANAGERUL(DIRECTOR)

1)    Managerul (director), numit în urma câștigării concursului de proiecte de management, este conducătorul instituției, cu care Primarul General încheie contract de management în condițiile legii.

2)    Managerul(director), asigură conducerea instituției, coordonând derularea programelor asumate de acesta în domeniul specific de activitate prin proiectul de management și răspunde de executarea obligațiilor asumate prin contractul de management încheiat, potrivit termenilor și condițiilor acestuia, cu respectarea prevederilor legale.

3)    Managerul(director), are următoarele atribuții principale:

a) Utilizează creditele bugetare repartizate pentru realizarea sarcinilor instituției pe care o conduce, potrivit prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli aprobat și în condițiile stabilite prin dispozițiile legale coroborate cu prevederile contractului de management încheiat, fiind ordonator terțiar de credite, în acest sens, răspunde de:

1.    Urmărirea modului de realizare a veniturilor proprii și găsirea de soluții pentru creșterea nivelului acestora;

2.    Adoptarea măsurilor pentru dezvoltarea și diversificarea surselor de venituri extrabugetare, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare

3.    Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate și a veniturilor programate;

4.    Integritatea bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea sau în administrarea instituției;

5.    Organizarea și ținerea la zi a contabilității, prezentarea la termen a situaților financiare asupra situației patrimoniului aflat în administrare și a execuției bugetare;

6.    Organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziții publice și a programului de investiții;

7.    Organizarea evidenței programelor, inclusiv a indicatorilor aferenți acestora;

8.    Organizarea și ținerea la zi a evidenței patrimoniului, conform prevederilor legale;

b)    Elaborează și fundamentează, împreună cu directorii adjuncți și contabilul șef, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale instituției pe care îl înaintează spre dezbatere și avizare compartimentelor de resort din aparatul de specialitate al Primarului General(Direcția Cultura, învățământ, Turism si Direcția Financiar, Contabilitate, Buget) și spre aprobarea autorităților locale.

c)    Angajează cheltuieli, încheie contracte și întreprinde alte operațiuni financiar contabile împreună cu

directorii adjuncți și contabilul șef, cu condiția încadrării în limitele prevăzute în articolele bugetare ale bugetului propriu aprobat;    ~ ~

d)    Reprezintă instituția în raporturile cu-terții;

e)    încheie acte juridice în numele-'șj pentru inștițuțîe, în limitele de competenta stabilite prin contractul de management;'.35:


f)

g)

h)

i)

j)

k)


m)

n)

o)

P)

q)

r)

s)

t)

u)


Numește prin decizie, componența Consiliului prevederile legale;

Răspunde de aplicarea procedurilor legale de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale personalului angajat;

în cadrul Consiliului Administrativ, în calitate de Președinte, propune măsuri de rezolvare a problemelor semnalate de membrii Consiliului;

Asigură configurarea repertoriului, în acord cu prevederile contractului de management;

Planifică stagiunea, cu luarea în considerare a propunerilor regizorilor artistici sau, după caz, ale coregrafilor, cu statut de angajat sau colaborator, prin stabilirea producțiilor artistice care urmează a se realiza, a numărului maxim de repetiții și a datei primei prezentări publice pentru fiecare producție; Stabilește programul exploatării noilor producții artistice și programul exploatării producțiilor artistice care urmează să fie prezentate în reluare;

Emite dispozițiile de punere în scenă pentru fiecare producție artistică;

Aprobă conținutul și concepția grafică a caietelor program și toate materialele documentare și de publicitate elaborate și prezentate de persoanele responsabile;

Aprobă programarea săptămânală și de perspectivă a spectacolelor din repertoriul curent, a celorlalte manifestări artistice și educative ale teatrului propuse de serviciul Organizare, Promovare Spectacole; Asigură prin măsuri specifice calitatea serviciilor oferite publicului, precum și buna organizare a fiecărui compartiment, acordând atenție utilizării strategiilor de marketing;

Fundamentează și propune proiectul de organigramă, numărul de personal, statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare a instituției, supunându-le spre aprobare, conform legislației în vigoare;

Aprobă Regulamentul Intern al instituției;

Se sesizează cu privire la disfuncționalitățile apărute în activitatea instituției, solicitând în acest sens note explicative șefilor de compartimente și servicii.

Distribuie spre analiză și soluționare corespondența adresată instituției;

Stabilește măsuri organizatorice, administrative sau disciplinare privind buna desfășurare a activității instituției;

Are calitatea de angajator pentru personalul instituției. în acest sens:

1.    Selectează, angajează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;

2.    Negociază clauzele contractelor individuale de muncă, în condițiile legii;

3.    Dispune încadrarea, detașarea, delegarea personalului instituției, în condițiile legii;

4.    încheie contracte individuale de muncă pe durată determinată, contracte potrivit Codului Civil și contracte privind dreptul de autor și drepturile conexe, fără ca durata acestora să depășească cu mai mult de 1 an durata contractului de management.

5.    Analizează, avizează sau aprobă, după caz, cererile personalului angajat al instituției, inclusiv cele referitoare la programarea și efectuarea concediului de odihnă;

6.    Analizează periodic necesarul de personal și stabilește organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante, în condițiile legii;

7.    în funcție de disponibilitățile din bugetul aprobat cu această destinație, aprobă planul anual privind perfecționarea profesională a personalului angajat în instituție:

8.    Dispune efectuarea evaluărilor anuale ale performanțelor salariaților, în condițiile legii;

9.    Evaluează performanțele profesionale individuale ale personalului din subordine directă, aprobă fișa postului și fișa de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale întregului personal angajat în instituție:

10.    Decide în condițiile legii, modificarea raporturilor de muncă ale personalului din instituție, urmare evaluării, precum și alte măsuri legale ce se impun;

11.    Coordonează activitatea de personal dispunând de prerogative disciplinare, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancțiuni disciplinare salariaților ori de câte ori constată că aceștia au săvârșit o abatere disciplinară;

v)    Decide distribuirea artiștilor creatori și asimilați în producțiile artistice noi, în baza repertoriului stabilit;

w)    Asigură organizarea selecției pentru personalul artistic în vederea distribuirii în producțiile artistice noi;

x)    Aprobă contractele personalului artistic colaboratori și semnează lunar referatul privind plata acestora în funcție de condițiile contractuale și prestațiile .efectuate;

y)    Aprobă deplasarea în țară și străinătate^ personalului angajat în instituție, precum și a colaboratorilor externi implicați în proiecte proprii ale' instituției, în vederea participării la manifestări culturale de gen (turnee, festivaluri, etc.), cu avizul Direcției Cultură, învățământ- Turism-PMB;


//,


£QNg0RM CU ORIGINALUL

z) Răspunde de organizarea activității de control fina6ciar_pievefitiv și a controlului intern, conform prevederilor legale în vigoare;

aa)    Răspunde de organizarea activității de audit public intern;

bb) Răspunde de organizarea activității de prevenire și pază împotriva incendiilor cc) Răspunde de organizarea activității de sănătate și securitate în muncă;

dd) Aprobă componența comisiilor de evaluare a ofertelor solicitând și documentația referitoare la Achiziții Publice

ee) Inițiază contacte cu alte instituții de spectacole din țară și străinătate și stabilește participarea instituției cu programe culturale specifice, la festivaluri în țară și în străinătate, cu avizul Direcției Cultură, învățământ Turism-PMB;

ff) Efectuează deplasări la manifestările culturale de gen din țară și străinătate, în interesul instituției, cu aprobarea Primarului General și înștiințarea Direcției Cultură, învățământ- Turism-PMB;

gg) Reprezintă instituția și asigură cooperarea cu instituții cultural - artistice din țară și străinătate, precum și aderarea la organisme de profil interne și internaționale, cu aprobarea ordonatorului principal de credite și avizul Direcției Cultură, învățământ, Turism-PMB;

hh) îndeplinește și alte atribuții privind activitatea curentă a instituției sau alte activități similare de interes public prevăzute de lege sau stabilite prin contractul de management, prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București sau dispoziții ale Primarului General;

ii) în exercitarea atribuțiilor sale emite decizii, note de serviciu, adrese către personalul instituției, precum și acorduri, avize și instrucțiuni privind desfășurarea activității specifice instituției;

jj) Managerul(directorul) este evaluat periodic, în condițiile legii, în vederea verificării modului în care au fost realizate obligațiile asumate prin contractul de management, în raport cu resursele financiare alocate;

4)    în perioada absentării din instituție a managerului(director) atribuțiile postului sunt preluate de unul dintre directorii adjuncți, de altă persoană desemnată de managerul(director) în exercițiu sau de o persoană numită de Primarul General, în condițiile legii, după caz.

5)    Supune spre aprobarea Primarului General cererea pentru efectuarea concediului legal de odihnă și o înaintează spre știința, Direcției Cultură, învățământ, Turism-PMB;

6)    în situația în care contractul de management încetează, Primarul General asigură, în condițiile legii, numirea conducătorului interimar al instituției și organizarea concursului de management, în vederea desemnării conducătorului instituției.

7)    Managerul (director) conduce și coordonează: Directorul adjunct(artistic), Directorul adjunct(administrativ), Contabilul Șef, Compartimentul Juridic - Contencios, Compartimentul Resurse Umane, Compartimentul Securitatea si Sănătatea Muncii, Biroul Achiziții Publice și Aprovizionare.

ART.30

Director adjunct(artistic)

Directorul adjunct (artistic) este subordonat ierarhic managerului(dîrector) al teatrului. Directorul adjunct

(artistic) are următoarele atribuții și responsabilități:

l)    Răspunde de conducerea nemijlocită a activității artistice a teatrului, răspunzând în fața managerului(director) de îndeplinirea de către compartimentele artistice a atribuțiilor principale ale instituției potrivit obiectului de activitate;

2)    Răspunde de concepția de ansamblu, de calitatea artistică, de montarea spectacolelor teatrului.

3)    împreună cu regizorul artistic, propune componența distribuției, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și trasează linia artistică a spectacolelor având în subordine și coordonare Secția Artistică, formată din Compartimentul Actori, Compartimentul Balet, Compartimentul Orchestră și Compartimentul Soliști Vocali;

4)    Aduce la îndeplinire dispozițiile managerului(director), hotărârile Consiliului Artistic și Administrativ, precum și sarcinile stabilite în domeniul artistic;

5)    Elaborează împreună cu coordonatorii compartimentelor artistice și Serviciului Organizare, Promovare Spectacole, proiectele culturale ale teatrului și le prezintă conducerii, spre aprobare;

6)    Elaborează în colaborare cu Serviciul Organizare, Promovare Spectacole si cu ceilalți coordonatorii de compartimente implicați, repertoriul anual al teatrului și îl supune aprobării conducerii;

7)    Redactează, actualizează și verifică programul săptămânal de repetiții;

8)    Stabilește necesarul de colaboratori artistici";\

9)    Creează condițiile pentru încheierea. fa.timp de către instituție a contractelor de colaborări artistice, urmărind respectarea termenelor și a'celorlalte clauze contractuale;

10)    Avizează concepțiile regizorale scenografice, schițele artistice și documentațiile scenice ale decorurilor, costumelor, recuzitei si a altor e/ermefite tehnice ale scenei;

CONpRi CU ORIGINALUL

11)    Analizează, în colaborare cu Directorul adjunct (âdmimstratwȚ;Contabilul șef, Serviciul Organizare, Promovare Spectacole, modul de desfășurare a spectacolelor, a numărului de spectatori și încasările aferente spectacolelor, propunând măsuri pentru eficientizarea acestei activități;

12)    la măsuri pentru aplicarea corespunzătoare a normelor de protecția muncii în cadrul compartimentelor artistice;

13)    Prin întreaga sa activitate urmărește îndeplinirea angajamentelor asumate de managerul (director) instituției, subordonându-se și îndeplinind hotărârile și deciziile acestuia privind strategia de funcționare și dezvoltare a instituției.

14)    Face parte din Consiliul Administrativ și din Consiliul Artistic;

15)    Urmărește realizarea decorurilor și costumelor lâ termenele stabilite;

16)    Urmărește, împreună cu Serviciul Organizare, Promovare Spectacole programarea săptămânala și de perspectivă a spectacolelor din repertoriul curent, a celorlalte manifestări artistice și educative ale teatrului.

ART.31

Director Adjunct (administrativ)

Directorul adjunct (administrativ) este subordonat ierarhic managerului (director) teatrului. Directorul adjunct (administrativ) are următoarele atribuții și responsabilități:

Răspunde de buna desfășurare a activității de producție, de scenă, administrative și tehnico- economice a instituției, în legătură cu activitatea funcțională și de specialitate a teatrului, în conformitate cu dispozițiile legale;

1)    Prin întreaga sa activitate urmărește îndeplinirea angajamentelor asumate de managerul (director)

instituției subordonându-se și îndeplinind hotărârile și deciziile acestuia privind strategia de funcționare și de dezvoltare a instituției;

2)    Răspunde de întreținerea și asigurarea funcționalității spațiilor și activității teatrului;

3)    Asigură și răspunde de conducerea curentă a compartimentelor pe care le coordonează, în conformitate

cu organigrama aprobată;

4)    Răspunde, verifică și coordonează activitatea personalului din următoarele compartimente funcționale

Serviciul Organizare, Promovare Spectacole, Serviciul Producție, Secția Scenă cu 3 formații muncitori și Serviciul Administrativ cu Formația pompieri

5)    Propune modalități de conservare și reabilitare a patrimoniului;

6)    Răspunde împreună cu Contabilul Șef de inventarierea patrimoniului și este președintele comisiei de

inventariere;

7)    Propune modalități de depozitare și răspunde de conservarea elementelor de decor și recuzită

8)    Participă la elaborarea proiectului de buget, de venituri și cheltuieli al instituției;

9)    Este responsabil de elaborarea și îndeplinirea programului anual de achiziții publice;

10)    în colaborare cu personalul cu funcții de conducere din subordine întocmește planuri anuale de investiții și de dotare cu scenotehnică, instalații și echipamente necesare desfășurării optime a activității tuturor sectoarelor de activitate;

11)    Avizează și evaluează propunerile șefilor compartimentelor de specialitate pentru efectuarea de reparații curente și capitale;

12)    Propune scoaterea din funcțiune, declasarea, transfer fără plată, valorificarea și casarea bunurilor aparținând instituției, în condițiile legii;

13)    Răspunde și coordonează activitatea de transport a decorului, recuzitei, costumelor pentru deplasările teatrului;

14)    Coordonează activitatea de pază și prevenire și apărare împotriva incendiilor și intervenții în caz de calamitate;

15)    Coordonează, controlează și urmărește rezolvarea tuturor problemelor ce apar și care-i sunt prezentate pe bază de referate de către conducătorii compartimentelor funcționale din subordine;

16)    Urmărește realizarea decorurilor și costumelor la termenele stabilite;

17)    îndeplinește și alte atribuții dispuse de managerul(director) instituției.

ART.32 concrete, îndrumând, controlând și urmărind efectuarea lor,

Contabilul Șef are următoarele atribuții și responsabilități:

Asigură și răspunde de conducerea și coordonarea activității economico-financiare, stabilind sarcini


1)

2)

3)

4)


Elaborează situațiile financiare și contyJ de execuție bugetară trimestrial și anual:

Asigură și răspunde de verificarea actelor și a înregistrărilor notelor contabile atât în contabilitate, cât și în execuție;    /., ’

Poate, exercita și răspunde de^cdritroluUinănciar-preventiv propriu, conform legii, în urma desemnării prin decizie de către manageruioâirehor) instituției, cu respectarea prevederilor legale de speță din domeniu;IO


virjx nventăqgrea patrimoniului;

instituției si recuperarea pagubelor aduse


5)    Organizează și urmărește respectarea normelor

6)    Asigură aplicarea măsurilor privind integritatea acestuia;

7)    Planifică și elaborează, în conformitate cu prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, monitorizarea execuției bugetare a lunii precedente, necesarul lunar de credite;

8)    întocmește lunar contul de execuție bugetară a lunii precedente, pe care îl transmite către direcțiile de resort din PMB (Direcția Financiar, Contabilitate, Buget și Direcția Cultură, învățământ, Turism);

9)    Coordonează, verifică și avizează întocmirea actelor comisiilor de recepție, inventariere, casare și declasare transferare a bunurilor;

10)    Răspunde de întocmirea și transmiterea diferitelor situații solicitate de direcțiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, (Direcția Cultură, învățământ, Turism);

11)    Organizează și răspunde împreună cu directorul adjunct (administrativ) de activitatea de inventariere a bunurilor mobile si imobile aparținând teatrului, în conformitate cu prevederile legale la termenele stabilite;

12)    întocmește proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli și, după aprobarea acestuia, urmărește executarea lui prin încadrarea cheltuielilor în limitele prevăzute la fiecare articol bugetar;

13)    Răspunde împreună cu managerul(director) de managementul veniturilor programate ale teatrului, în condițiile legii, cu mențiunea că, donațiile și sponsorizările se cuprind, prin rectificare, în bugetul de venituri și cheltuieli numai după încasarea acestora;

14)    Avizează încadrarea gestionarilor, organizează instruirea personală sau în colectiv a acestora și propune atunci când este cazul, predarea sau preluarea de către alți salariați a gestiunilor;

15)    Răspunde de angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor în limita creditelor bugetare repartizate și aprobate potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

16)    Răspunde de gestionarea eficientă a fondurilor publice aflate la dispoziția instituției publice;

17)    Răspunde de completarea registrelor contabile conform legislației în vigoare;

18)    Elaborează documentația economică necesară desfășurării turneelor (devizele estimative cuprinzând cheltuielile de transport, cazare, diurnă și onorariul teatrului, după caz);

19)    Repartizează pe activități fondurile aprobate prin bugetul și creditele bugetare deschise;

20)    Verifică toate documentele contabile care atestă mișcarea obiectelor de inventar, utilaje, mijloace fixe, etc. precum și ale diverselor sectoare de activitate din teatru;

21)    Verifică actele de casă și bancă, deconturile, situațiile inventarierilor, răspunde de efectuarea eficientă și legală a tuturor cheltuielilor și veniturilor;

22)    Contabilul șef solicită compartimentelor teatrului documentele și informațiile necesare pentru exercitarea atribuțiilor sale;

23)    Răspunde de organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale privind activitatea teatrului;

24)    Urmărește operațiunile de plăți până la finalizarea lor și răspunde de efectuarea acestora în termen și de încadrarea în prevederile bugetare, contractuale și legale;

25)    Urmărește debitele instituției și răspunde de înștiințarea conducerii privind situația acestora;

26)    Urmărește derularea investițiilor din punct de vedere financiar;

27)    Centralizează și tine evidența execuției bugetelor proiectelor culturale, pe care le transmite Direcției Cultură, învățământ, Turism;

28)    Răspunde de respectarea obligațiilor declarative și de plată ce derivă din legile cu caracter fiscal și de vărsarea de către instituție integral și la termenele stabilite a sumelor aferente acestor obligații;

29)    Coordonează declasarea, scoaterea din funcțiune, transfer fără plată, valorificarea și casarea bunurilor aparținând instituției, în condițiile legii, precum și de derularea operațiunilor cu caracter economico-financiar;

30)    Este responsabil de cunoașterea și aplicarea legislației în domeniul specific de activitate;

31)    Contabilul șef are în subordine Compartimentul Financiar Contabilitate;

32)    îndeplinește si alte atribuții dispuse de managerul( director) instituției;

CAPITOLUL VII

Competențele, atribuțiile și responsabilitățile celorlalte structuri funcționale ale Teatrului de Revistă "Constantin Tănase"

ART.33

Compartimentul Juridic-Contencios

Este un compartiment funcțional, îh structura organizatorică a teatrului, și are în principal următoarele atribuții:    '    _________

CONFORM CU ORIGINALUL

1)    Acordă asistență juridică instituției, pe baza mandatului nrt£nagewrai(director), în fața tuturor instanțelor judecătorești, organelor de urmărire penală, precum și înTâporturile acesteia cu autoritățile și instituțiile publice, precum și cu orice persoană juridică sau fizică, română sau străină;

2)    Reprezintă instituția în acțiunile civile, penale, în fața instanțelor de fond, ordinare și extraordinare, în fața tuturor instanțelor de judecată pe cale ierarhică, a altor organe de jurisdicție, în fata organelor de cercetare penală, notariatelor, a oricărui organ al administrației de stat, pe bază de mandat acordat de managerul(director) al instituției, pentru actele contencioase și necontencioase;

3)    Avizează deciziile emise de managerul(director) teatrului, la solicitarea acestuia;

4)    Analizează și avizează deciziile privind problemele de personal (organizare concursuri încadrări în muncă, încetarea contractelor de muncă, aplicarea de sancțiuni disciplinare, etc.);

5)    Elaborează în colaborare cu celelalte compartimente funcționale din instituție și redactează propunerile privind organigrama, regulamentul de organizare și funcționare și regulamentul intern pe care le supune spre aprobare managerul(director);

6)    întocmește și avizează la cererea managerului(director), diferitele tipuri de contracte pe care le încheie instituția, de drept de proprietate intelectuală, prestări servicii, coproducție, parteneriat, închiriere, etc;

7)    Analizează și avizează din punct de vedere al legalității proiectele de contracte transmise de către compartimentele de specialitate;

8)    Analizează și avizează din punct de vedere al legalității proiectele de contracte transmise de către alte persoane juridice sau persoane fizice cu care instituția intră în raporturi juridice;

9)    Elaborează proiectele oricăror acte cu caracter sau efect juridic întocmite în legătură cu activitatea teatrului;

10)    Avizează note și instrucțiuni, din punct de vedere al legalității, referitoare la atribuțiile și activitatea instituției;

11)    Urmărește durata contractelor de drept de autor informând în timp util conducerea instituției cu privire la termenele de valabilitate ale acestora;

12)    Redactează plângeri, acțiuni către instanțele de judecată, cereri notariale și orice cereri cu caracter juridic privind activitatea teatrului, la solicitarea conducerii și pe baza documentației primite de la compartimentele de resort motivându-le în fapt și în drept;

13)    La sesizarea contabilului șef stabilește împreună cu managerul(directorul) instituției modul de recuperare a debitelor și propune măsurile necesare pentru recuperarea acestora;

14)    Exprimă puncte de vedere privind interpretarea actelor normative cu referire la sfera de activitate a instituției, la cererea compartimentelor și acordă asistență de specialitate acestora;

15)    Ține evidența tematică a actelor normative specifice domeniului de activitate al instituției;

16)    Ține evidența cronologică a tuturor contractelor în Registrul special de evidență contracte;

17)    Consultă cronologic publicarea noilor acte normative și se asigură de aducerea la cunoștință către personalul instituției a celor din domeniul de activitate al instituției, a modificărilor și completărilor ulterioare ale actelor normative aflate în vigoare;

18)    Execută și alte sarcini transmise de conducere sau rezultate din actele normative în vigoare;

ART.34

Compartimentul Resurse Umane:

1)    întocmește și gestionează contractele individuale de muncă;

2)    Elaborează și gestionează activitățile necesare întocmirii tuturor fișelor de post, precum și pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale salariaților (in colaborare cu șefii de servicii, secție și compartimente) conform prevederilor legale în vigoare;

3)    întocmește planurile privind promovarea personalului;

4)    Fundamentează fondul de salarizare din cadrul bugetului instituției;

5)    întocmește un program anual de pregătire și perfecționare profesională a personalului angajat, pe baza propunerilor șefilor de servicii, secție și compartimente, pe care îl înaintează spre aprobare managerului(director),în vederea dezvoltării performanțelor profesionale ale personalului;

6)    Elaborează propunerea statelor de funcții în conformitate cu organigrama și numărul de posturi aprobate și le supune spre aprobare în condițiile legii;

7)    Elaborează schemele de încadrare, cu modificările produse în legislație (indexări, majorări, promovări, etc.):

8)    întocmește si eliberează documentele.,care. compun dosarele de pensionare și urmărește finalizarea acestora prin emiterea deciziilor de încetare a raporturilor de muncă în condițiile legii;

9)    Gestionează, completează și actualizează dosarele de personal;

10)    Prelucrează datele în registrul de,evidentă e'salariaților în,format electronic;

fu


hotărârilor Consiliului General al Municipiului București cu referire la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase";

12)    întocmește diferite situații solicitate de organele de control abilitate și/sau de direcțiile de resort din aparatul de specialitate al Primarului General (Direcția Managementul Resurse Umane, Direcției Cultură, învățământ, Turism);

13)    Organizează concursuri pentru ocuparea posturilor vacante și pentru promovare, în conformitate cu legislația în vigoare și asigurarea secretariatului comisiilor de examinare nominalizate de conducerea instituției prin decizie;

14)    Vizează semestrial legitimațiile de serviciu ale salariaților;

15)    Eliberează adeverințele salariaților pentru diferite scopuri;

16)    Programează și urmărește concediile de odihnă ale salariaților;

17)    Colaborează eficient cu toate compartimentele instituției;

18)    Redactează, actualizează și aduce la cunoștința salariaților Regulamentul Intern;

19)    Identifică locurile de muncă și a meseriilor cu condiții grele, periculoase etc., conform legii, și întocmește documentele în vederea acordării sporurilor în baza prevederilor legale:

20)    Stabilește necesarul de personal pe structură, funcții și meserii, grade, trepte profesionale și/sau categorii, împreună cu compartimentele de specialitate în limita numărului de personal și a creditelor aprobate;

21)    Stabilește, în cadrul contractului individual de muncă, drepturile salariate și celelalte drepturi prevăzute de legislația în vigoare;

22)    Redactează deciziile emise de managerul(director) instituției pentru relațiile de muncă din instituție;

23)    Execută și alte sarcini transmise de conducere sau rezultate din actele normative în vigoare;

24)    Atribuțiile compartimentului se vor detalia în fisele postului.

ART.35.

Compartiment Securitatea si Sănătatea muncii Pe linie de prevenire și protecție răspunde de:

1)    Asigurarea condițiilor de securitate și sănătate în muncă (respectiv activități de prevenire și protecție și activități legate de supravegherea sistematică a stării de sănătate a salariaților);

2)    întocmirea împreună cu celelalte compartimente din cadrul Instituției, a proiectului programului de măsuri și propuneri privind protecția muncii;

3)    Instruirea în domeniul protecției muncii la angajare, lunar, trimestrial și anual, după caz, a muncitorilor și a celorlalte categorii de salariați din instituție;

4)    Analizarea cauzelor accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale și propunerea, în scris, a măsurilor legale de eliminare imediată a acestora;

5)    Informarea conducerii instituției asupra accidentelor de muncă produse în unitate;

6)    Cercetarea cauzelor accidentelor de muncă;

7)    Stabilirea, potrivit legii, a schimbării locurilor de muncă pe baza avizelor medicale, pentru personalul instituției;

8)    Coordonarea activității de protecția muncii, în conformitate cu legislația în vigoare;

9)    Identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă și mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;

10)    Elaborarea și actualizarea planului de prevenire și protecție;

11)    Elaborarea de instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale unității, precum și ale locurilor de muncă;

12)    Propunerea atribuțiilor și răspunderilor în domeniul securității și sănătății în muncă, ce revin lucrătorilor corespunzător funcțiilor exercitate, care se consemnează în fișa postului, cu aprobarea angajatorului;

13)    întocmirea unui necesar de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire a lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă;

14)    Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul unității;

15)    Evidența posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;

16)    Evidența meseriilor și a profesiilor prevăzute de legislația specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;

17)    Urmărirea actualizării planului de avertizare, â pianului de protecție și prevenire și a planului de evacuare

18)    întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfășurarea acestor activități;

19)    în Regulamentul Intern al Teatrului de' Revistă .^Constantin Tănase" vor fi consemnate activitățile de prevenire și protecție pentru efectuarea cărora instituția are capacitatea-șfmijloacele adecvate, iar în fișa

fel
/OART.36


1)


2)


postului se vor consemna activitățile de prevenire șS_prateCțTe pe care salariatul din acest domeniu de activitate sau desemnat, are capacitatea, timpul necesar și mijloacele adecvate să le efectueze.

Biroul Achiziții Publice și Aprovizionare

Este un compartiment funcțional, organizat ca birou, în structura organizatorică a teatrului, condus de un șef de birou;

Pe linie de Achiziții Publice răspunde de:

a)    Elaborarea programului anual de achiziții, împreună cu Directorul Adjunct (administrativ) și referentul cu atribuții în domeniul achizițiilor publice, pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte compartimente, respectiv a analizelor și evaluărilor efectuate de serviciul financiar contabilitate cu referire la consumurile și cheltuielile din anii anteriori, pe care îl transmite spre aprobare managerului(director);

b)    Centralizarea propunerilor de dotare cu echipamente întocmite de compartimentele instituției și alcătuirea planului de investiții;

c)    Transmiterea spre aprobare managerului(director) și înaintarea spre știința a Direcției Cultură, învățământ, Turism-PMB a oricărei modificări intervenite în programul anual al achizițiilor publice;

d)    Utilizarea pentru clasificarea statistică a produselor serviciilor și lucrărilor a vocabularului comun al achizițiilor publice - CPV;

e)    Estimarea valorii fiecărui contract de achiziție publică în baza solicitărilor comunicate de celelalte compartimente și a studiului de piață efectuat și întocmirea notei privind determinarea valorii estimate;

f)    Stabilirea procedurilor de atribuire aferente fiecărui contract de achiziție publică și întocmirea de note justificative privind alegerea procedurii de atribuire;

g)    Stabilirea perioadelor între data transmiterii spre publicare a anunțurilor de participare sau data transmiterii invitațiilor de participare și data limită pentru depunerea ofertelor, funcție de complexitatea contractului și prevederile legale în materie;

h)    întocmirea și păstrarea dosarelor de achiziții publice;

i)    întocmirea notelor de fundamentare cu privire la accelerarea procedurii de achiziție publică dacă este cazul;

j)    întocmirea de note justificative cu privire la impunerea unor cerințe minime de calificare referitoare la situația economică și financiare ori la capacitatea tehnică și profesională a operatorilor economici;

k)    Propunerea cuantumului garanțiilor de participare în corelație cu valoarea estimată a contractului de achiziție publică, buna execuție și forma de constituire a acestora conform prevederilor legale, pe care le înaintează spre aprobare managerului(director);

l)    înaintarea de propuneri către managerul(director) instituției pentru componența comisiilor de evaluare a ofertelor în vederea aprobării spre atribuire a fiecărui contract de achiziție publică, comisie din care va face parte în mod obligatoriu;

m)    Elaborarea și transmiterea către Direcția Cultură, învățământ, Turism a PMB a solicitării de desemnare a unui reprezentant care să facă parte din comisia de evaluare a ofertelor;

n)    înaintarea de propuneri și fundamentarea necesității cooptării unor experți din afara instituției participarea acestora în cadrul comisiilor de atribuire a contractelor de achiziție publică;

o)    Respectarea regulilor de evitare a conflictului de interese;

p)    Elaborarea sau, după caz, coordonarea activității de elaborare a documentației de atribuire a contractului de achiziție publică sau, în cazul unui concurs de soluții, a documentației de concurs, în baza solicitărilor și informațiilor comunicate de celelalte compartimente;

q)    înaintarea de propuneri în vederea achiziționării de servicii de consultanță pentru elaborarea documentației de atribuire a contractului de achiziție publică dacă este cazul, cu referire îndeosebi la elaborarea caietului de sarcini și a caracteristicilor tehnice și funcționale solicitate în documentația de atribuire;

r)    întocmirea și îndeplinirea tuturor formalităților de publicitate/comunicare pentru procedurile organizate în conformitate cu prevederile legale;

s)    Comunicarea cu Operatorii economici în toate fazele de desfășurare a procedurii de atribuire (transmiterea invitațiilor de participare, răspunsuri la clarificări, solicitare de clarificări, transmiterea procesului verbal de deschidere a ofertelor, comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, comunicarea notificărilor de contestație);

t)    Primirea, înregistrarea și păstrarea ofertelor pentru procedurile organizate;

u)    întocmirea proceselor verbale de deschidere a ofertelor, precum și întocmirea raportului procedurii de atribuire a contractelor de achiziție pubjjcă;- ' , \

v)    Urmărirea și restituirea garaqJiiîBr de. participare lâ; procedurile de achiziție publică în condițiile

prevăzute de lege;    /

si


^SBSPCUORieiNALUL

w)    Respectarea termenelor legale pentru încheierea eonfracîului de achiziție publică;

x)    Comunicarea cu Consiliul National de Soluționare a Contestațiilor și transmiterea, în termenele prevăzute de lege, a tuturor informațiilor și materialelor solicitate de către acesta;

y)    încheierea contractelor de achiziție publică cu câștigătorii procedurilor de achiziții organizate pentru bunuri, servicii și lucrări și transmiterea lor pentru urmărire compartimentelor de specialitate;

z)    îndeplinirea tuturor formalităților de raportare și de transmitere, conform prevederilor legale, către Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice;

aa) Gestionarea informațiilor cu privire la procedurile de achiziție publică organizate;

bb) Cunoașterea și aplicarea legislației specifice domeniului de activitate a compartimentului;

cc) Gestionarea sumelor de bani și a documentelor de plată încredințate pentru efectuarea operațiunilor

de aprovizionare;

dd) întocmirea formelor legale, conform dispozițiilor în vigoare, pentru predarea la magazie a bunurilor și materialelor achiziționate.

3) Pe linie de aprovizionare are drept obiectiv achiziționarea tuturor bunurilor și materialelor necesare desfășurării lucrărilor în ateliere și la scenă pentru montarea și reprezentarea spectacolelor, precum și a materialelor necesare reparării, întreținerii și bunei funcționări a clădirilor, utilajelor, mașinilor. în acest scop, gestionează magazia generală de costume, mobilier și magazia de materiale.

ART.37

1) Secția artistică (fără șef secție) este o structură funcțională compusă din 4 compartimente; actori, balet, orchestră și soliști vocali, care îndeplinește următoarele atribuții;

a)    Răspunde de latura literar-muzicală a întregii activități de creație artistică a teatrului;

b)    Studiază și propune montări de spectacole inspirându-se din literatura clasică și modernă în vederea constituirii fondului de spectacole;

c)    întocmește documentația necesară încheierii contractelor de drept de autor;

d)    întocmește documentația necesară afișelor, programelor de sală, ținând legătura cu mass-media pentru publicitatea repertoriului teatrului;

e)    Pregătește și realizează toate manifestările cu ajutorul cărora teatrul are relații cu publicul pentru popularizarea activității sale, direct sau prin presă, radio, televiziune;

f)    Studiază și selecționează din timp textele ce urmează a intra la spectacolele din repertoriul teatrului și informează conducerea asupra conținutului lor;

g)    întocmește lucrările preliminare pentru alcătuirea repertoriului respectând normele referitoare la alcătuirea repertoriilor anuale;

h)    Urmărește respectarea termenelor prevăzute în contractele încheiate cu autorii și compozitorii și sesizează în scris conducerea asupra oportunității prelungirii termenelor de predare a textelor și muzicii, solicitate de autori conform Legii nr.8/1996 cu modificările și completările ulterioare;

i)    în vederea traducerii operelor unor autori străini, verifică prin corespondență și informează dacă există o altă traducere a acelorași opere publicate sau achiziționate anterior, verifică și informează dacă traducătorul posedă certificatul de traducător din limba respectivă și face demersurile necesare pentru a obține de la Fondul Literar, ca mandatar al autorului, autorizația de reprezentare a traducerii;

j)    Pregătește materialul necesar pentru spectacolele jubiliare ale teatrului sau ale unor actori;

k)    Păstrează și îmbogățește materialul documentar privind istoricul instituției și după caz, a personalității marelui Constantin Tănase;

l)    Face parte din comisiile de recepție și evaluare pentru toate lucrările literare și muzicale contractate de teatru cu terții.

2) Compartimentul actori are ca principală atribuție crearea personajelor individualizate în spectacolele de revistă umoristice, comedii muzicale în conformitate cu ideile autorilor și viziunea regizorului artistic. în exercitarea atribuțiilor care le revin, actorii au, pe lângă îndatoririle generale ale întregului personal artistic de scenă, următoarele îndatoriri specifice:

a)    să se încadreze complet în munca și disciplina fiecărui colectiv de creație artistică în care a fost distribuit de conducerea teatrului;

b)    să primească orice rol încredințat, depunând toată conștiinciozitatea și măiestria personală pentru realizarea lui;

c)    să respecte cu strictețe programul, orartif și disciplina repetițiilor și a oricăror reprezentații sau manifestări

artistice programate;    ‘

d)    să consulte programul de repetiții șL'Șpectâcole și să rămână la dispoziția instituției pentru orice modificare

a programului afișat;.    /Ca - —    î

CONFORM CU ORIGINALUL

e)    să studieze în formele stabilite de teatru, organizaLsău indpridual, în vederea pregătirii spectacolelor și calificării profesionale, respectând datele stabilite șjdndieațilîe primite;

f)    să participe la toate turneele, deplasările și acțiunile promoționale privind spectacolele stabilite de

manager(director)    , ,’:

g)    să utilizeze și să păstreze cu grijă recuzita și costumele încredințate de instituție;

h)    să comunice în scris conducerii instituției orice angajamente existente care pot afecta programarea repetițiilor sau spectacolelor;

i)    să înștiințeze instituția cu privire la indisponibilizarea lor, din cauză de boală sau de forță majoră, în maxim 2 ore de la producerea evenimentului respectiv;

j)    să respecte litera spectacolului în care este distribuit și să nu introducă sau să omită texte ori cuvinte, inclusiv schimbări sau inversări.

3)    Compartimentul balet are atribuția de a transpune în dans ideea și viziunea regizorului artistic, depunând toată măiestria personală pentru realizarea la cel mai înalt nivel a rolului încredințat.

4)    Compartimentul orchestră are atribuția de a asigura interpretarea temelor muzicale, în colaborare cu autorii muzicii de gen în cadrul teatrului de revistă, având și sarcina de utilizare, conservare în bune condiții a instrumentelor muzicale.

5)    Compartimentul soliști vocali are atribuția de a executa sarcinile de creație artistică de specialitate primite de la regizorul artistic.

ART.38

Serviciul Organizare, Promovare Spectacole este un compartiment funcțional condus de un șef serviciu și are următoarele atribuții:

1)    realizează activității de organizare, reclamă a spectacolelor și difuzarea biletelor, prin case de bilete, angajați și difuzori, la toate manifestările organizate de teatru atât la sediu cât și în deplasări;

2)    organizează din punct de vedere administrativ turnee în țară și străinătate, inclusiv participarea la festivaluri;

3)    difuzează materiale de publicitate;

4)    întocmește și urmărește îndeplinirea programului cultural al teatrului informând săptămânal conducerea teatrului asupra acestuia;

5)    prezintă managerului(directorului) teatrului, împreună cu directorul adjunct (artistic) propuneri în legătură cu repertoriul săptămânal al teatrului;

6)    stabilește numărul de afișe și programe;

7)    răspunde de gestiunea biletelor de spectacole și tine evidența acestora;

8)    distribuie biletele de spectacole și primește biletele rămase din vânzarea de la casele de bilete gestionându-le până la arderea de către organele de control;

9)    organizează munca de control la intrare, păstrarea curățeniei în sală și spațiile anexă sălii, primirea și plasarea spectatorilor, garderoba la spectacolele teatrului;

ART.39

Serviciul Producție

Este un compartiment funcțional condus de un șef serviciu care asigură conducerea și coordonarea serviciului Producție.

Serviciul producție se ocupă cu executarea decorurilor, costumelor, recuzitei și a altor lucrări necesare spectacolelor și cuprinde următoarele structuri specializate/specifice.

a)    Tâmplarie-tapițerie:

1.    execută lucrări de tâmplărie ale decorurilor, mobilierului, etc. conform schițelor primite și întreține lucrările de tâmplărie executate;

2.    gestionează materialele încredințate având preocuparea-continuă de reducere a costurilor lucrărilor prin economisirea materialelor, printr-o bună întreținere a utilajelor și folosirea rațională a timpului de lucru;

3.    execută și montează tapițeria necesară scenei pentru spectacol.

b)    croitorie femei și bărbați:

1.    execută costumele conform schițelor primite;

2.    execută lucrările de întreținere și reparații ale costumelor;

3.    execută lucrări de ornamente si pălării necesare spectacolelor.

ART.40

Secția Scenă

1) Este un compartiment funcțional condus de un Șef secție, având ca atribuție generală realizarea pe specialități a diferitelor lucrări și operații necesare desfășurării pe scenă a repetițiilor și reprezentațiilor organizate de teatru precum și întreținerea,- repararea utilajelor, instalațiilor, sculelor și materialelor date în folosință personajului tehnic de scenă;


16

iFORM CU ORIGINALUL

2)    Secția scenă cuprinde:

a)    Formație muncitori nr. 1 (mânuitori-montat^rf^te^^oT condusă de un șef formație, răspunde de realizarea următoarelor atribuții:

1.    montarea la scenă a decorurilor în cel mai scurt timp;

2.    descongestionarea culoarelor și trecerilor din imediata apropiere a scenei;

3.    colaborează cu Serviciul Producție;

4.    prezența la locul de muncă în funcție de planificarea repetițiilor și spectacolelor;

5.    respectarea programărilor pentru turnee și deplasări;

6.    participarea la inventarierea bunurilor de gestiune, mijloace fixe și obiecte de inventar;

b)    Formație muncitori nr. 2 (electricieni) - condusă de un șef formație, răspunde de realizarea următoarelor atribuții:

1.    montarea, întreținerea și manevrarea întregii aparaturi electrice de scenă;

2.    întreține funcționarea în bune condiții a instalațiilor electrice și a efectelor de lumini din spectacole;

3.    cunoașterea și întrebuințarea efectelor de lumini conform indicațiilor regizorale;

4.    verifică obligatoriu permanența iluminatului de siguranță la sală, foaiere;

5.    respectă toate instrucțiunile ENEL, PSI și de protecția muncii;

6.    respectă dispozițiunile legale în vigoare, referitor la modificarea de instalații si branșamente, verifică lunar aparatura și structurile metalice a căror greutate pot provoca accidente;

7.    întocmește rapoarte de necesitate și bonuri de consum pentru materialele achiziționate pe care le decontează în timp util;

8.    participă la inventarierea bunurilor de gestiune, mijloace fixe și obiecte de inventar

9.    respectă programările pentru turnee și deplasări.

c)    Formație muncitori nr. 3 (costumiere) - condusă de un șef formație, răspunde de realizarea următoarelor atribuții:

1.    păstrează costumele necesare actorilor pentru spectacolele din repertoriu, având gestiunea lor;

2.    ajută la costumarea actorilor și colaboratorilor instituției;

3.    execută micile reparații, necesare costumelor din repertoriul curent și asigură curățenia și ordinea în cabine;

4.    asigură predarea costumelor la curățătorie, participând la inventarierea bunurilor din gestiune, răspunzând de eventualele lipsuri;

3)    în funcție de necesitatea teatrului și de specialitatea muncitorilor, se pot organiza echipe de lucru, a căror componență și responsabilitate sunt stabilite de conducerea teatrului.

4)    Formațiile de lucru au în vedere reducea costului lucrărilor prin economisirea materialelor printr-o bună întreținere a utilajelor și folosirea rațională a timpului de muncă, gestionarea corectă a materialelor încredințate precum și respectarea devizelor și schițelor tehnice.

Art.41

Serviciul administrativ condus de un șef serviciu, are ca obiect de activitate asigurarea activității de secretariat, administrarea și repararea imobilului și a inventarului gospodăresc, organizarea pazei instituției și a bunurilor acesteia precum și a pazei contra incendiilor, asigurarea transportului și întreținerea parcului auto, procurarea de materiale, rechizite, asigurarea contactelor cu instituțiile specializate pentru asigurarea cu combustibil, deratizări, energie electrică, apă, încălzire, canal, etc.

1) Serviciul Administrativ cuprinde Formația de pompieri ce are următoarele atribuții:

a)    organizează, conduce și instruiește permanent angajații instituției în conformitate cu prevederile legale în vigoare referitoare la prevenirea și stingerea incendiilor;

b)    organizează activitatea de prevenire a incendiilor pe care o desfășoară formația de pompieri, în care scop organizează și monitorizează executarea serviciului de rond și de post de supraveghere;

c)    execută controlul tehnic de prevenire a incendiilor la fiecare loc de muncă;

d)    sprijină pe șefii de compartimente în organizarea prevenirii și stingerii incendiilor la locul de muncă și în instruirea personalului muncitor;

e)    propune organizarea de către formație a unor acțiuni de aparare împotriva incendiilor;

f)    urmărește permanent ca toate materialele și accesoriile din dotarea formației să fie în perfectă stare;

g)    conduce acțiunile formației de pompieri, pentru stingerea incendiilor pentru prevenirea și înlăturarea urmărilor calamităților naturale sa'u'câtaștrofelor; ',

h)    asigura paza obiectivului și bupuole prirpite îh pază și nu precupețește nici un efort, pentru asigurarea pază;

integritățir acestora, respestă consemnul de


l7

nO.

CONFORM CU 0R16WALUL

i)    permite accesul în teatru în conformitate cu disparițiile scrișe>primite din partea conducerii, efectuează controlul la intrarea și ieșirea din incinta teatrului atpSrsoanelor, mijloacelor de transport, materialelor și altor bunuri care ies sau intră după care va menționa această operațiune într-un registru de evidentă;

j)    în caz de avarii produse la instalații, conducte sau rezervoare de apă, de combustibil ori de substanțe chimice, la rețelele electrice sau telefonice și în orice asemenea împrejurări care sunt de natură să producă pagube teatrului sau proprietății personale, să aducă la cunoștința celor în drept și să ia primele măsuri imediat după constatare;

k)    în caz de incendii sesizează organele de pompieri la numărul unic 112, ia primele măsuri de stingere, de salvare a persoanelor și bunurilor, anunță managerul(director), directorul adjunct (administrativ) precum și șeful ierarhic superior;

l)    permite accesul la cabine și la scenă doar personalului teatrului;

m)    în timpul serviciului nu părăsește locul de muncă, nu doarme, nu consumă băuturi alcoolice și nu părăsește locul de muncă până la venirea schimbului;

n)    alte dispoziții mai detaliate se regăsesc în fișa postului.

2) Activitatea de secretariat se asigură prin:

a)    executarea lucrărilor de secretariat pentru întreaga instituție, inclusiv primirea, înregistrarea și distribuirea corespondenței;

b)    asigurarea serviciilor de protocol: controlul asupra ștampilei instituției si păstrarea secretului profesional;

c)    convocarea membrilor Consiliului Administrativ și ai Consiliului Artistic conform dispoziției primite.

3) Activitatea de curățenie, întreținere a clădirii instituției și a parcului auto se asigură prin personalul având următoarele atribuții:

a)    să mențină curățenia în clădirea instituției;

b)    să întrețină în bună stare autovehiculele aparținând instituției, precum și uneltele încredințate;

c)    să execute lucrările de reparații ale autovehiculelor instituției, funcție de calificarea personalului și uneltele din dotare, pentru menținerea în permanentă stare de funcționare;

d)    să se deplaseze cu autovehiculele instituției numai în interesul serviciului, ținând cont de sarcinile ce decurg din aceasta, respectiv justificarea kilometrajului și consumului de combustibil prin completarea corectă a foii de parcurs, respectarea dispozițiilor de speță privind circulația pe drumurile publice;

e)    să îndeplinească sarcinile de serviciu încredințate, funcție de pregătirea profesională și specificul postului;

f)    să execute și să întrețină lucrări cu caracter mecanic, inclusiv deservirea și întreținerea instalațiilor de încălzire, ventilație, apă și sanitare ale teatrului;

g)    respectă cu strictețe orarul dat de regie și administrație în vederea distribuirii căldurii și apei calde la orele fixate, conform dispozițiilor legale;

h)    respectă dispozițiile legale în vigoare referitoare la modificarea de instalații și branșamente.

Art.42


1)

2)

3)


Compartimentul Financiar-Contabilitate îndeplinește în principal următoarele atribuții:


4)

5)

6)


7)

8) 9)


Răspunde de buna funcționare a activității contabile a instituției în conformitate cu dispozițiile legale și delegările de autoritate primite din partea conducerii instituției;

Urmărește executarea integrală și întocmai a bugetului aprobat al instituției,

întocmește toate documentele și efectuează toate înregistrările contabile în conformitate cu prevederile legislative și cu indicațiile metodologice ale direcțiilor de specialitate din Primăria Municipiului București, urmărește recuperarea sumelor debitoare și achitarea sumelor creditoare;

Centralizează propunerile de dotare cu echipamente întocmite de compartimentele instituției și alcătuiește planul de investiții, răspunzând de realizarea lui;

Verifică legalitatea și exactitatea documentelor de decontare și a datelor din documentele de evidență gestionară;

întocmește și transmite orice situație economico-financiară solicitată de direcțiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, conducerea instituției, de Administrația Financiară, de Institutul National de Statistică etc ;

Asigură înregistrarea cronologică și sistematică în contabilitate a documentelor financiar-contabile în funcție de natura lor;    -

Răspunde de evidența corectă>a rezultatelor activității economico-financiare;

la măsurile necesare în vegsereșț prevenirii deturnărilor de fonduri, degradărilor sau sustragerii de bunuri materiale sau bănești;CONEOȘM CU ORIGINALUL

10)    Răspundere întocmirea corectă și în termen a documenteldCcu-pwtre la depunerile și plățile în numerar, controlând respectarea plafonului de casă aprobat;

11)    Răspunde?de primirea la timp a extraselor de cont, verificarea acestora și a documentelor însoțitoare;

12)    Asigură controlul asupra tuturor documentelor prin care se autorizează efectuarea de cheltuieli sau din care derivă direct sau indirect, angajamentele de plăti;

13)    Exercită controlul zilnic asupra operațiilor efectuate de casierie și asigură încasarea la timp a creanțelor, lichidarea obligațiilor de plată, luând măsurile necesare pentru stabilirea răspunderilor legale, atunci când este cazul:

14)    Răspunde de asigurarea si ritmicitatea fondurilor necesare, în limita creditelor bugetare aprobate, desfășurării în bune condiții a activităților instituției;

15)    Răspunde de asigurarea creditelor si ritmicitatea creditelor necesare în vederea realizării obiectivelor de investiții aprobate de Consiliul General al Municipiului București;

16)    Răspunde de transmiterea spre avizare la direcția de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General (Direcția Financiar, Contabilitate, Buget) a listei de investiții detaliate în așa fel încât să nu se producă întârzieri în derularea obiectivelor de investiții din cauza nerespectării termenelor sau a viciilor de întocmire a acestor documente.

17)    Urmărește circulația documentelor financiar-contabile și ia măsuri de îmbunătățire a acesteia;

18)    Asigură clasarea și păstrarea în ordine și în condiții de siguranță a documentelor și actelor justificative ale operațiilor contabile și evidența pierderii sau distrugerii lor parțiale sau totale;

19)    Poate exercita controlul financiar preventiv conform dispozițiilor legale în vigoare prin delegare primită din partea conducerii atunci când este cazul;

20)    Prezintă conducerii instituției spre aprobare următoarele situații: bilanțul contabil, raportul explicativ;

21)    Participă la analiza rezultatelor economice și financiare pe baza datelor din bilanț:

22)    Răspunde de realizarea măsurilor și sarcinilor aferente domeniului contabil, stabilite ca urmare a controalelor financiar-contabile efectuate de organele în drept;

23)    întocmește documentația necesară deschiderii finanțării investițiilor la Trezoreria Statului;

24)    Asigură evidența materialelor și obiectelor de inventar, a mijloacelor fixe și mișcarea acestora;

25)    întocmește documentația necesară și urmărește procedurile legale de declasare, scoatere din funcțiune, transfer fără plată și casare a bunurilor aparținând instituției;

26)    îndeplinește atribuții de evidență a bunurilor aparținând instituției;

27)    întocmește statele de plată a drepturilor salariate și efectuează viramentele privind obligațiile de plată ale instituției și ale salariaților către bugetul de stat, bugetele asigurărilor sociale, fonduri speciale, etc.;

28)    Programează și urmărește concediile de odihnă ale salariaților, împreuna cu Compartimentul Resurse Umane;

29)    întocmește conform legii, după caz, lunar, trimestrial, semestrial și anual situații privind asigurările sociale de stat, asigurările sociale de sănătate, declarații privind plata ajutorului de șomaj, dări de seamă privind calcularea, reținerea și virarea impozitelor pe salarii, statistici privind numărul personalului și veniturile salariate, declarații și adeverințe privind impozitul reținut și vărsat pentru persoane fizice (colaboratori);

30)    Asigură depunerea acestora, la termenele stabilite, la organele abilitate (Administrația Financiară, CNPAS CASMB. CASAOPSNAJ, ANOFM. etc );

31)    întocmește Fișele Fiscale nr. 1 și nr.2, în conformitate cu prevederile legale și te susține în fata organelor abilitate;

32)    Efectuează plățile ce derivă din contractele întocmite în baza Legii nr. 8/1996, privind drepturile de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, conform clauzelor contractuale, ținând evidenta tuturor plăților;

33)    Elaborează și răspunde de transmiterea în termenul precizat a situațiilor economîco-financiare solicitate de direcțiile din aparatul de specialitate al Primarului General;

34)    întocmește declarațiile și adeverințele pentru personalul plătit în baza Legii nr.8/1996, pentru anul anterior;

35)    Asigură arhivarea documentelor legate de activitatea funcțională și/sau de specialitate a instituției, conform normelor legale aplicabile;

36)    îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției sau rezultate din actele normative în vigoare, în domeniul financiar- contabil.

Capitolul VIII

Patrimoniul Teatrului de Revistă „Constantin Tănase"

Art.43    C

Teatrul de Revistă „Constantin Tănase” Jșî desfășoară activitatea în spațiul proprietate publică a Municipiului București, atribuite în administrare prirf^tee ale-autorității publice locale.

CONFORM cu originalul

Teatrul de Revistă „Constantin Tănase" are în adrhinisfcaxe-SaîaTle spectacole situată în Calea Victoriei nr.33, sector 1, spațiul din Calea Victoriei nr.48-50, spațiul din Bulevardul Basarabiei nr.104 si Gradina Herăstrău din Șoseaua Kiseleff nr.28-30.

Bunurile imobile fac parte din domeniul public al Municipiului București conform Legii nr.213/1998, iar bunurile mobile din dotarea instituției (mijloace fixe, obiecte de inventar) fac parte din domeniul privat al Municipiului București;

Teatrul de Revistă „Constantin Tănase” ține distinct evidența contabilă a patrimoniului public și privat al Municipiului București dat în administrarea sa.

Instituției îi revine obligativitatea inventarierii anuale a patrimoniului mobil și imobil și a transmiterii acestuia către Direcția Cultură, învățământ, Turism- PMB, spre luare la cunoștință, introducerea în baza de date a direcției și a realizării inventarului Municipiului București.

Capitolul IX

Buget, relații financiare

Art.44

1)    Teatrul de Revistă „Constantin Tănase" este o instituție publică de cultură finanțată de la bugetul local al Municipiului București și din venituri proprii pe care le realizează din: încasările provenite din vânzarea biletelor de spectacol și a caietelor program. Teatrul mai poate obține venituri din închirierea temporară a unor spatii, din donații și sponsorizări de ia persoane fizice sau juridice, din valorificări de bunuri(de natura obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe) din onorarii si comisioane provenite din participări la festivaluri, schimburi culturale si parteneriate cu alte instituții de gen, după caz, cu respectarea dispozițiilor legale de speță.

2)    Bugetul de venituri și cheltuieli al Teatrului de Revistă „Constantin Tănase" se aprobă în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

3)    Angajarea, ordonanțarea și lichidarea cheltuielilor, precum și încheierea contractelor se asigură de către manager(director), în calitatea sa de ordonator terțiar de credite.

4)    Teatrul de Revistă „Constantin Tănase" poate primi finanțări pentru programe culturale de interes local, național și internațional, donații și sponsorizări, în condițiile respectării prevederilor legale în vigoare.

Capitolul X Dispoziții finale

Art.45

1)    Teatrul de Revistă „Constantin Tănase" este o instituție de spectacole care se încadrează în categoria "instituții de spectacole de repertoriu ", fiind înscris în Registrul artelor spectacolului conform certificatului cu seria C nr. 0000614.

2)    Teatrul de Revistă „Constantin Tănase" își impresarială propriile producții artistice.

3)    Parte din activitățile Teatrul de Revistă "Constantin Tănase" pot fi asigurate cu servicii externalizare, in condițiile legii, cu aprobarea coordonatorului principal de credite.

4)    Activitatea de audit public intern va Fi asigurată de direcția de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General (Direcția Audit Public Intern ).

5)    Teatrul de Revistă Constantin Tănase" își poate întocmi proceduri interne proprii de organizare și funcționare ale Consiliului Administrativ și Consiliului Artistic, cu consultarea Direcției Cultură, învățământ, Turism- PMB

6)    Teatrul de Revistă "Constantin Tănase" utilizează sigla proprie.

7)    Anual, managerul(dîrector) întocmește raportul de activitate, cu consultarea Consiliului Administrativ și a Consiliului Artistic, pe care îl transmite compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București care au atribuții in monitorizarea activității acestuia.

8)    Prezentul regulament se completează cu prevederile legislative specifice, aplicabile domeniului de activitate al instituției.

9)    Prezentul regulament a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare și se va modifica și completa, după caz, cu celelalte reglementări legale aplicabile sau cu reglementările legislative apărute ulterior aprobării acestuia.

10)    Litigiile de orice fel în care este implicat Teatrul de Revistă „Constantin Tănase" sunt de competenta instanțelor judecătorești, potrivit legii, în cazul în care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă,