Hotărârea nr. 240/2018

HOTARAREnr. 240 din 2018-04-19 PRIVIND NEEXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMPTIUNE DE CATRE ACTIONARUL MUNICIPIUL BUCURESTI, LA CUMPARAREA CELOR 12 ACTIUNI OFERITE SPRE VANZARE DE ACTIONARUL SERVICE CICLOP S.A., CU VALOAREA NOMINALA, TOTALA DE 120 DE LEI, CE REPREZINTA 0,00112% DIN CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETATII COMPANIA MUNICIPALA ECO IGIENIZARE BUCURESTI S.A., PERSOANA JURIDICA ROMANA, CU SEDIUL SOCIAL IN BUCURESTI, SECTOR 1, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROUL NR. 4, ET. 2, NR. DE ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI BUCURESTI: J40/9894/2017 SI C.U.I.: 37804055HOTARARE

privind neexercitarea dreptului de preempțiune de către acționarul Municipiul București, la cumpărarea celor 12 acțiuni oferite spre vânzare de acționarul Service Ciclop S.A., cu valoarea nominală, totală de 120 de lei, ce reprezintă 0,00112% din capitalul social al societății Compania Municipală Eco Igienizare București S.A., persoană juridică română, cu sediul social în București, Sector 1, str. Aristide Demetriade nr. 2, biroul nr. 4, et. 2, nr. de ordine în Registrul Comerțului

București: J40/9894/2017 si C.U.I.: 37804055

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și Raportul comun de specialitate al Direcției Generale Economice și al Direcției Juridic nr. 8429/13.04.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 86/18.04.2018 și raportul Comisiei juridice ji de disciplină nr. 249/18.04.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 11.2 -11.5 din Actul constitutiv actualizat al societății Compania Municipală Eco Igienizare București S.A., persoană juridică română, cu sediul social în București, Sector 1, str. Aristide Demetriade nr. 2, biroul nr. 4, et. 2, nr. de ordine în Registrul Comerțului București: J40/9894/2017 si C.U.I.: 37804055.

în temeiul prevederilor art. 17, art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă neexercitarea dreptului de preempțiune de către acționarul Municipiul București, la cumpărarea celor 12 acțiuni oferite spre vânzare de acționarul Service Ciclop S.A., cu valoarea nominală totală de 120 de lei, ce reprezintă 0,00112% din capitalul social al societății Compania Municipală Eco Igienizare București S.A., persoană juridică română, cu sediul social în București, Sector 1, str. Aristide Demetriade nr. 2, biroul nr. 4, et. 2, nr. de ordine în Registrul Comerțului București: J40/9894/2017 și C.U.I.: 37804055.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Service Ciclop S.A vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 19.04.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Orlando Cujteâ

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana ZamfirBucurești, 19.04.2018 Nr. 240

B-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5 București. România; tel.: 021 305 55 00: www.pmb.ro