Hotărârea nr. 242/2018

HOTARAREnr. 242 din 2018-04-19 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE CASEI ARTELOR "DINU LIPATTI" INCETEAZA APLICABILITATEA ART. 6, ART. 7 SI ANEXELOR 1, 2 SI 3 ALE H.C.G.M.B. NR. 395/2017HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Casei Artelor ”Dinu Lipatti”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 3779/1/16.04.2018 și al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 2572/17.04.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 89/18.04.2018, raportul Comisiei Cultură și Culte nr. 18/18.04.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 227/19.04.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile;

-    Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 304/19.07.2017, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b), alin. (6) lit. a) pct. 4 și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă organigrama, numărul total de 15 posturi, din care 4 posturi de conducere, statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Casei Artelor "Dinu Lipatti”, serviciu public de interes local al municipiului București, conform anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prevederile art. 6 și art. 7, precum și anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 395/2017 își încetează aplicabilitatea.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Casa Artelor "Dinu Lipatti” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată înșadjnțaordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 19.04.2018.    >*' ’


PREȘEDINTE 0E''$EDINȚĂ,

Marian Orlendo Cădea

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013. sector 5 București. România: tel.: 021 305 55 00: «vww.pmb.ro

Anexa 1Anexa nrla H.C.G.M.B,CASA ARTELOR "DINU LIPATTI"

ORGANIGRAMĂ


DIRECTOR


Total posturi: 15

din care, posturi de conducere: 4Anexa nr.


ORIGINALUL

CASA ARTELOR “DINU LIPATTI”

STAT DE FUNCȚII

Nota:*) Clasele de salarizare pentru funcțiile de execuție corespund nivelului minim al fiecărei funcții, la care se adauga, după caz, 5 gradații corespunzătoare transelor de vechime in munca, in condițiile legii.

Anexele la Legea 153/2017 utilizate in prezentul stat de funcții sunt in concordanta cu atribuțiile cuprinse in fisele de post.

-Nivelul salariilor de baza corespunzător funcțiilor, gradelor si treptelor profesionale prevăzute in prezentul stat de funcții, precum si al celorlalte drepturi salariale aferente se vor incadra in sumele alocate prin bugetul instituției la Titlul I "Cheltuieli de personal", subdiviziunea “Cheltuieli cu salariile”.    -------


Nr

Compartimentul

Nivel

Grad / Treapta

Nr.

Anexa la Legea 153/2017 in baza careia

Funcția

poz.

studii

prof.

Posturi

se Stabilește salariul de baza

1

2

3

4

5

6

CONDUCEREA INSTITUȚIEI

1

DIRECTOR

S

II

1

Anexa VIII, Cap. II, A, pct. IV, a)

2

Director Adjunct

S

II

1

Anexa VIII, Cap. II, A, pct. IV, a)

3

Contabil Sef

s

II

1

Anexa VIII, Cap. II, A, pct. IV, a)

COMPARTIMENTUL JURIDIC, ACHIZIȚII PUBLICE SI RESURSE UMANE

4

Consilier juridic

s

IA .

1

Anexa VIII, Cap. II, A, pct. IV, b)

5

Referent

M

IA

1

Anexa VIII, Cap. II, A, pct. IV, b)

SERVICIUL CERCETARE, DOCUMENTARE, PROGRAME SI PROIECTE CULTURALE

6

Sef serviciu

s

II

1

Anexa VIII, Cap. II, A, pct.

IV, a)

7

Expert

S

IA

1

Anexa VIII, Cap. II, A, pct.

IV, b)

8

Expert

S

IA

1

Anexa VIII, Cap. II, A, pct.

IV, b)

9

Referent

M

IA

1

Anexa VIII, Cap. II, A, pct.

IV, b)

10

Referent

M

IA

1

Anexa VIII, Cap. II, A, pct.

IV, b)

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

11

Inspector de specialitate

S

IA

1

Anexa VIII, Cap. II, A, pct.

IV, b)

12

Referent

M

IA

1

Anexa VIII, Cap. II, A, pct.

IV, b)

13

Magaziner

M,G

1

Anexa VIII, Cap. II, A, pct.

IV, b)

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABIL

14

Inspector de specialitate    I S    IA

1

Anexa VIII, Cap. II, A, pct. IV, b)    J

15

Referent    | M ‘    IA

1

Anexa VIII, Cap. II, A, pct. IV, b)    ;

TOTAL

15

)

din care de conducere

4

-    Posturile prevăzute in statul de funcții pot fi încadrate cu frâctfuftk.de norma, in funcție de necesitățile instituției, conform legislației in

vigoare.    ''    1

-    Transformarile/permutarile de posture intre compșrtimenteie'functiortate vor fi aprobate de Primarul General, cu respectarea prevederilor

legale in vigoare,    < v    ■    ‘\

in cazul în care organigrama si numărul de ppst^re-aprobate prin H.C.G.M.B.țnu se modifica, statul de funcții se poate aproba prin Dispoziție a Primarului Generați..    I \    ■    ’    !CASA ARTELOR ”DINU LIPATTI”

REGULAMENT DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Art.1 CASA ARTELOR ”DINU LIPATTI” este un serviciu public al Municipiului București, persoană juridică de drept public, finanțată de la bugetul local al Municipiului București și din venituri proprii, înființată prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

Art.2 CASA ARTELOR "DINU LIPATTI” se încadrează în categoria serviciilor publice având specificul și funcționând în baza regulilor cuprinse în prezentul regulament, desfășurându-și întreaga activitate cu respectarea legislației aplicabile domeniului de activitate.

Art.3 Sediul administrativ al CASEI ARTELOR "DINU LIPATTI” este în Bd. Regina Elisabeta nr.47, sector 5, București.

Art.4. CASA ARTELOR ”DINU LIPATTI” respectă relațiile de autoritate funcțională dispuse de Primarul General cu structura organizatorică a Primăriei Municipiului București (P.M.B.).

Art.5 CASA ARTELOR ”DINU LIPATTI” este titular de buget și ordonator terțiar de credite.

Art.6 Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare al CASEI ARTELOR ”DINU LIPATTI” a fost redactat în conformitate cu organigrama aprobată de C.G.M.B. prin hotărârile sale.

CAPITOLUL II

SCOPUL Șl OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.7. CASA ARTELOR ”DINU LIPATTI” inițiază și desfășoară, în interesul comunității locale și naționale, activități, evenimente, proiecte și programe culturale în domeniul educației permanente și a culturii naționale și universale, urmărind cu consecvență, în principal, studierea vieții, operei și moștenirii culturale a marelui muzician român de valoare universală prin: organizarea de festivaluri, concerte și manifestări cultural-educative, realizarea pe plan intern și internațional a unor legături cu instituții culturale si personalități relevante, publicarea de înregistrări audio și video, realizarea de filme documentare și documentar-artistice, traduceri, lucrări de specialitate, partituri și alte materiale, precum și constituirea și administrarea unui patrimoniu memorial activ DINU LIPATTI, pentru transformarea lui într-un brand cultural de țară. Art.8. Pentru îndeplinirea scopului și obiectului său de activitate, CASA ARTELOR "DINU LIPATTI” în calitate de prestator de servicii publice cultural-educative, de organizator/co-organizator, partener sau finanțator, încheie angajamente legale, în condițiile legii, cu persoane fizice autorizate, precum și cu persoane juridice, de drept public sau de drept privat, din țară și din străinătate, urmărind și identificarea posibilităților de atragere a altor surse de finanțare, în afara celor bugetare.

Art.9. Pentru îndeplinirea scopului și obiectului său de activitate, CASA ARTELOR "DINU LIPATTI” colaborează cu instituții de specialitate, organizații neguvernamentale, persoane juridice de drept public și/sau privat, precum și cu,pșrsOăngfizice din întreaga lume, fără a exprima nici un fel de interese de grup (etnice, politice, religioaș^ ^tc.).

Art.10. Jfcseoșul prezentului Regulament'de Oftfânizare si Functionate^se descriu următorii

>,'A
UL

termeni:

Proiectul - este ansamblul de acțiuni slab'afctivități specifice instituției, realizat într-o perioadă de timp determinată, care nu depășește, de regulă, durata unui exercițiu bugetar;

Programul - este ansamblul de proiecte structurate organic conform viziunii manageriale, cu caracter multianual;

Conducere executivă - este reprezentată de personalul angajat cu funcții de conducere conform structurii organizatorice (organigramei) aprobate;

Partener - acea entitate juridică (instituție de teatru, companie independentă, asociație, fundație) alături de care instituția realizează diverse evenimente artistice, conform obiectului de activitate;

CAPITOLUL III

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art.11. CASA ARTELOR "DINU LIPATTI” este organizată și funcționează în baza Legii Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și ale prevederilor legale aplicabile și cuprinde în structura sa organizatorică (organigrarr“ compartimente de specialitate și compartimente suport/funcționale - după cum urmează:

1.    Conducerea instituției:

a)    Conducerea executivă

•    Director

•    Director adjunct

......~~~...............'.......'.....'............................ •iZ^ContabU.ȘMZj.'......................._................................................................;......................;.................................._

•    Șef Serviciu cercetare, documentare, programe și proiecte culturale

b)    Organism colectiv de conducere cu caracter deliberativ:

•    Consiliul de administrație

2.    Aparatul de specialitate și aparatul funcțional

•    Compartiment juridic, achiziții publice și resurse umane

•    Serviciu cercetare, documentare, programe și proiecte culturale

•    Compartiment administrativ

•    Compartiment financiar-contabil

A.    In subordinea Directorului:

•    Director adjunct

•    Contabilul șef

•    Serviciu cercetare, documentare, programe și proiecte culturale

•    Compartiment juridic, achiziții publice si resurse umane

B.    In subordinea Directorului adjunct:Ârt.12. Structura organizatorică (organigrama) este fundamentată la propunerea directorului, se elaborează de către instituție, se avizează de direcțiile de resort din aparatul de specialitate al Primarului General și se aprobă de către Consiliul General al Municipiului București, la propunerea Primarului General.

CAPITOLUL IV ATRIBUȚIILE GENERALE

Art.13. Obiectul de activitate al CASEI ARTELOR „DINU LIPATTI” îl constituie desfășurarea de activități de interes local, în principal în domeniul cultural-educativ, cu accent pe educația muzicală precum și păstrarea tradiției muzicale, componistice, interpretative și pedagogice construite de școala românească de profil de la București și îndeplinește următoarele atribuții:

1. în activitatea de specialitate :

a.    organizează și realizează, în regie proprie sau în colaborare cu alte instituții publice, autorități sau organisme neguvernamentale, din țară și străinătate, acțiuni, proiecte și programe culturale din domeniul său de activitate;

b.    organizează programe culturale proprii în Municipiul București, atât cele care sunt inițiate de acesta, cât și cele care decurg din relații de colaborare locale, regionale, naționale sau internaționale;

c.    inițiază, menține și dezvoltă legături cu autorități și instituții publice, locale sau centrale, asociații și fundații cu personalitate juridică și alte instituții guvernamentale, precum și cu organizații non-guvernamentale de profil, fără scop lucrativ, în vederea diversificării ofertei culturale, respectiv promovării personalității lui DINU LIPATTI, culturii românești de elită precum și afirmării identității culturale a Municipiului București;

d.    acordă, prin atribuire directă, finanțări nerambursabile destinate satisfacerii unor nevoi culturale de urgență, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu acordul Primarului General;

e.    susține inițiative de cercetare și experimentare a noilor modalități de expresie artistică;

f.    susține utilizarea și punerea în valoare a unor spații neconvenționale, în scopul desfășurării de activități cultural-artistice și educaționale;

g.    concepe, redactează, editează și difuzează cărți și publicații, precum și materiale promoționale, pe orice tip de suport;

h.    organizează și administrează ateliere de creație cultural-artistică;

i.    desfășoară activități de promovare a propriilor programe și proiecte culturale, precum și în alte localități din țară și din străinătate cu acordul Primarului General;

j.    organizează orice alte acțiuni compatibile cu obiectul său de activitate, cu acordul Primarului General.

2. în activitatea funcțională :

a. asigură, în conformitate cu prevederile legii, păstrarea^,integritatea, protejarea și valorificarea patrimoniului public încredințat și utilizarea eficienta a acestuia;

,,;KECT'A
CONFORM CU ORIGINALUL


b.    întocmește propuneri pentru bugetul anual de venituri și cheltuieli, iar, după aprobarea acestuia în condițiile4egii, asigura execuția acestuia prin folosirea eficientă a fondurilor publice sau a celor provenite din venituri extrabugetare, după caz;

c.    face propuneri pentru lucrări de investiții, dotări specifice, reparații capitale și curente pe care le include în bugetul instituției; asigură condițiile necesare pentru realizarea lor la termenele stabilite conform legii;

d.    întocmește bilanțul contabil pe care îl prezintă departamentului de specialitate din cadrul P.M.B., sumele alocate și rămase neconsumate la finele anului vărsându-se la buget, după caz;

e.    asigură implementarea unei strategii financiare eficiente pentru: creșterea veniturilor proprii,


diversificarea surselor financiare, multiplicarea surselor atrase

f.    asigură, potrivit prevederilor legate, administrarea și întreținerea imobilelor din dotare pentru desfășurarea activității de bază;

g.    poate încheia contracte de asociere pentru activități care prezintă interes comun, în legătură cu scopul cultural, artistic, științific al instituției, cu respectarea prevederilor legale în domeniu, cu informarea Primarului General al Municipiului București;

h.    informează compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General cu date operative, indicatori specifici de activitate, rapoarte periodice și prezintă spre aprobare sau avizare diverse documente și documentații potrivit reglementărilor legale;

i.    desfășoară și alte activități, prevăzute de lege sau stabilite prin acte administrative Consiliului General al Municipiului București sau ale Primarului General.

j.    întocmește diferite. situații, deconturi, declarații conform legislației în vigoare și asigură depunerea acestora, la termenele stabilite, la organele abilitate (CNPAS, CASMB, CASAOPSNAJ, ANOFM, etc.).

.............................................-..........................-.....-......................... CAWTOLUUM.....—........-......'..........................-..............L...................

ATRIBUȚIILE Șl COMPETENȚE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Art.14. Consiliul: de administrație este un organ de conducere cu caracter deliberativ, numit prin decizia directorului instituției, având următoarea componență:

• președintele Consiliului de administrație - directorul;

membrii:

9    directorul adjunct

e    contabilul șef

9 șeful serviciului cercetare, documentare, programe și proiecte culturale 9    reprezentant al Primarului    General al Municipiului București;

9    secretar - numit de    președinte.

ART.15. Consiliul de administrație își desfășoară activitatea după cum urmează:

a)    se întrunește la sediul instituției, trimestrial sau de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi;

b)    este legal întrunit în prezența a două treimi din numărul total al membrilor săi și ia hotărâri cu majoritatea simplă din numărul total al membrilor prezenți;

c)    consiliul de administrație este prezidat de președinte;

d)    dezbaterile consiliului de administrație au loc potrivit ordinii de zi, comunicată membrilor săi cu cel puțin 3 zile înainte, prin grija&ecretarulyi;_^

' e) dezbaterile se consemnează In procdipț-v^B^bde ședință, inserat în registrul de ședințe, semnat de către toți cei prezenți la Ședință*"

• 'jv -A’


f) procesul-verbal de ședință se semneazăART.16. (1) Consiliul de administrație are următoarele atribuții principale:

a.    analizează și aprobă programele de activitate și repertoriile instituției, hotărând direcțiile de dezvoltare ale instituției;

b.    aprobă colaborările instituției cu alte instituții din țară și din străinătate;

c.    aprobă proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al instituției, în vederea avizării acestuia de către ordonatorul principal de credite, iar după avizarea lui, defalcarea pe activități specifice;

d.    supune, anual, aprobării autorității tutelare, statul de funcții al instituției, ținând seama de scopul, obiectivele și atribuțiile principale ale acesteia;

e.    aprobă proiectul Regulamentului intern al instituției;

f.    analizează și propune modificări ale Regulamentului de organizare și funcționare și ale structurii organizatorice a instituției;

g.    analizează și aprobă măsuri pentru perfecționarea, încadrarea și promovarea salariaților, potrivit legii;

h.    hotărăște necesitatea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante și aprobă tematica de concurs;

i.    urmărește buna gospodărire și folosire a mijloacelor materiale și financiare ale instituției, luând măsurile necesare pentru asigurarea integrității patrimoniului din administrare și, după caz, pentru recuperarea pagubelor pricinuite;

j.    stabilește modul în care se utilizează bugetul și sunt orientate sumele realizate din venituri extrabugetare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

k.    Consiliul de administrație propune modalitatea de stabilire a costului biletelor pe care le transmite la Direcția Cultură, Sport,Turism spre a fi materializată în HCGMB.

(2) în exercitarea atribuțiilor sale consiliul de administrație adoptă hotărâri.

CAPITOLUL VI

COMPETENȚELE, ATRIBUȚIILE Șl RESPONSABILITĂȚILE CONDUCERII EXECUTIVE Șl ALE CELORLALTE STRUCTURI FUNCȚIONALE

Art.17. Atribuțiile, competentele și responsabilitățile pentru fiecare post se detaliază în fișele de post întocmite conform prevederilor legale în vigoare și se modifică corespunzător actelor normative apărute ulterior. Fișele de post reprezintă anexă la contractul individual de muncă al salariaților.

Atribuțiile specificate în fișele de post se pot completa cu alte atribuții dispuse/încredințate de șeful ierarhic superior, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI

Art.18. Directorul este numit/suspendat/demis prin dispoziția Primarului General al Municipiului București și este conducătorul instituției.

Art.19. Directorul asigură conducerea instituției, coordonează derularea programelor și răspunde de executarea obligațiilor asumate, cu respectarea prevederilor legale.

Art.20. Directorul are următoarele atribuții:

a. utilizează creditele bugetare repartizate numai pentru realizarea sarcinilor instituției pe care o conduce, potrivit prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli aprobat și în condițiile stabilite prin dispozițiile legale, fiind ordonator terțiar d^crddite./fr-acest sens, răspunde de:

1. urmărirea modului de rea lizare'a. veniturilor prdprii programate și găsirea de soluții pentrudezvoltarea și diversificarea reglementărilor legale în vigoare; anțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate și


7.

8.


adoptarea măsurilor * extrabugetare, cu respecta angajarea, lichidarea și ordc a veniturilor programate;

surselor de venituri


integritatea bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea sau în administrarea instituției;

organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului aflat în administrare și a execuției bugetare; organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziții publice și a programului de investiții publice;

organizarea evidenței programelor culturale, inclusiv a indicatorilor aferenți acestora; organizarea și ținerea la zi a evidenței patrimoniului, conform prevederilor legale.

b.    elaborează și fundamentează împreună cu directorul adjunct si contabilul șef, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al instituției pe care îl înaintează spre dezbatere și avizare Primarului General și spre aprobare autorităților locale;

c.    angajează cheltuieli, încheie contracte și întreprinde alte operațiuni financiar-contabile,

împreună cu contabilul șef, cu condiția încadrării în limitele prevăzute în articolele bugetare ale bugetului propriu aprobat;    .    :

d.    reprezintă instituția în raporturile cu terți;

e.    încheie acte juridice în numele și pentru instituție, în limitele de competență stabilite prin prezentul regulament;

f.    numește, prin decizie, componența Consiliului de administrație, în conformitate cu prevederile legale;

g.    în cadrul Consiliului de administrație, în calitate de Președinte, propune măsuri de rezolvare a

probtemetorsemnalate de membrii Consiliului;    ---------------------------------------------- ----------------------- ------

h.    se consultă periodic cu Consiliul de administrație asupra realizării obiectivelor stabilite și a prestației colectivului pe care îl conduce, stabilind împreună cu aceștia măsuri corespunzătoare pentru îmbunătățirea activității instituției;

i.    asigură configurarea proiectelor, în acord cu scopul și acordul de specialitate;

j.    aprobă toate materialele documentare și de publicitate elaborate și prezentate de persoanele


responsabile;

k.    asigură prin măsuri specifice calitatea serviciilor oferite publicului, precum și buna organizare a fiecărui compartiment, acordând atenție utilizării strategiilor de marketing;

l.    propune proiectul de organigramă, numărul de posturi, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare al instituției, supunându-le spre aprobare, conform legislației în vigoare;

m.    aprobă Regulamentul intern al instituției, în condițiile legii;

n.    se sesizează cu privire la disfuncționalitățile apărute în activitatea instituției, solicitând în acest sens note explicative personalului din instituție, prin intermediul Compartimentului juridic, achiziții publice si resurse umane;

o.    repartizează spre analiză și soluționare corespondența adresată instituției;

p.    stabilește măsuri organizatorice, administrative sau disciplinare privind buna desfășurare a activității instituției;

q.    răspunde de organizarea activității de control financiar preventiv și a controlului intern managerial, conform prevederilor legale în vigoare;

r.    răspunde de organizarea activității de pază și apărare împotriva incendiilor;

s.    răspunde de organizarea activității de sănătate și securitate în muncă;

t.    răspunde de organizarea activității de audit public intern;

u.    are calitatea de angajator pentru personalul instituției. în acest sens:

1.    selectează, angajează și dispune încetarea contractului colectiv de muncă a personalului

salariat, în condițiile legii;    .

2.    negociază clauzele contractelor in^viduațe de^

ncă, în condițiile legii; bățului instituției, în condițiile legii; urată determinată, precum și contracte_____ dispune încadrarea, detașarea, detegan

încheie contracte individuale/ cre njun


i

7/CONFORM CU ORIGINALUL


încheiate potrivit Codului civil și coptfact^grivind dreptul de autor și drepturile conexe;

5.    analizează, avizează sau aprobg<^upărcaz^ cererile personalului angajat al instituției, inclusiv cele referitoare la programarea și efectuarea concediului de odihnă;

6.    aprobă planul anual privind perfecționarea profesională a personalului angajat în instituție;

7.    dispune efectuarea evaluărilor anuale ale performanțelor salariaților, în condițiile legii;

8.    evaluează performanțele profesionale individuale ale personalului din subordinea directă, aprobă fișa postului și fișa de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale întregului personal angajat în instituție;

9.    decide, în condițiile legii, modificarea raporturilor de muncă ale personalului de specialitate din instituție, urmare evaluării, precum și alte măsuri legale ce se impun;

v. aprobă colaboratorii externi pentru proiectele și programele instituției, dispunând conform prevederilor legale, încheierea contractelor în baza legii privind drepturile de autor sau ale codului civil, după caz; negociază clauzele contractelor încheiate;

x.    dispune, potrivit legii, sancțiuni disciplinare salariaților ori de câte ori constată ca aceștia au săvârșit o abatere disciplinară;

y.    aprobă deplasarea în țară și străinătate a personalului angajat în instituție, precum și a colaboratorilor externi implicați în proiecte^ proprii ale instituției, în vederea participării la manifestări de gen cu avizul Direcției Cultură, învățământ, Turism - PMB;

z.    aprobă componența comisiilor de evaluare a ofertelor, solicitând reprezentant Direcției Generale Achiziții - PMB, precum și documentația referitoare la activitatea de achiziții publice;

aa. inițiază contacte cu alte instituții din țară și străinătate și stabilește participarea instituției cu programe culturale specifice la manifestări de gen, în țară și în străinătate, cu avizul Direcției Cultură, învățământ, Turism - PMB;

bb. efectuează deplasări la manifestările culturale de gen din țară și străinătate, în interesul instituției, cu aprobarea Primarului General și înștiințarea Direcției Cultură, învățământ, Turism -PMB;

cc. reprezintă instituția și asigură cooperarea cu instituții de gen din țară și străinătate precum și aderarea la organisme de profil interne și internaționale, cu aprobarea ordonatorului principal de credite și avizul Direcției Cultură, învățământ, Turism - PMB;

Art.21. îndeplinește și alte atribuții privind activitatea curentă a instituției sau alte activități similare de interes public, prevăzute de lege, prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București sau dispoziții ale Primarului General.

Art.22. în exercitarea atribuțiilor sale, directorul emite decizii, note de serviciu, adrese către personalul instituției, precum și acorduri, avize și instrucțiuni privind desfășurarea activității specifice instituției.

Art.23. Directorul este evaluat periodic, în condițiile legii, de către Primarul General al Municipiului București.

Art.24. Supune spre aprobarea Primarului General cererea pentru efectuarea concediului legal de odihnă.

Art.25. Directorul poate delega personalului din subordine sarcini și responsabilități, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

Art.26. în situația în care postul de director este vacant, Primarul General asigură, în condițiile legii, numirea conducătorului interimar al instituției.

Art.27. în perioada absentării din instituție a directorului atribuțiile acestuia sunt preluate de o persoană din subordinea sa, potrivit desemnării exprese a directorului în exercițiu sau de o persoană desemnată de PrirfȘrurGețieral, în condițiile legii, după caz.

/ -A ''    4


ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI ADJUNCT

Art.28. 14Se subordonează Directorului instituției

AHAG^’:S-r' l IC,V-

, £ 1

-*1

iWy' iîoarele atribuții:


a.    se subordonează ierahic Directorului și îl sprijină în exercitarea atribuțiilor;

b.    îndeplinește sarcinile delegate de Director;

c.    urmărește modul de executare a deciziilor de către personalul aflat în subordine;

d.    îndrumă, coordonează și răspunde de întreaga activitate a compartimentelor din subordine;

e.    face propuneri și poate participa la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor

vacante din subordine;....................~

f.    evaluează permanent personalul din subordine în scopul perfecționării activității profesionale, luând măsuri operative în acest sens sau făcând propuneri conducerii, conform competențelor;

g.    propune sancțiuni disciplinare și materiale pentru personalul din subordine, conform legii;

h.    emite note de serviciu adresate personalului din subordine, avize și instrucțiuni privind desfășurarea activității specifice compartimentelor din subordine;

i.    întocmește un raport anual de evaluare a activității desfășurate și formulează propuneri pentru imbunătățirea activității;

j.    participă la elaborarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli ale instituției;

k.    în colaboare cu șefii de servicii și personalul cu atribuții, întocmește planul anual de achiziții publice.

l.    răspunde în fața Directorului de respectarea normelor legale în domeniul său de activitate;

m.    respectă prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare, ale Regulamentului intern precum și ale celorlalte prevederi legale în vigoare.

3.Directorul adjunct este evaluat periodic, în condițiile legii, de către Directorul instituției. CDirectorului adjunctrpeo perioadă determinată-de“timpy poate-prelua prin delegare de atribuții acordată de către Directorul instituției, sarcini și responsabilități în perioada absentării acestuia din cadrul instituției și cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

ATRIBUȚIILE CONTABILULUI ȘEF

Art.29. 1. Se subordonează Directorului instituției

2. Contabilul Șef are următoarele atribuții, competențe și responsabilități:

a.    asigurași răspunde de organizarea si buna desfășurare a activității economico-financiar^ instituției, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

b.    elaborează situația financiară și contul de execuție bugetară, trimestrial și anual;

c.    asigură verificarea actelor și a înregistrărilor notelor contabile atât în contabilitate cât și în execuție;

d.    participă la organizarea procedurilor de achiziție publică de bunuri, servicii și lucrări;

e.    programează, organizează și urmărește respectarea normelor privind inventarierea patrimoniului;

f.    asigură aplicarea măsurilor privind integritatea patrimoniului instituției și recuperarea pagubelor aduse acesteia;

g.    în colaborare cu compartimentele instituției, întocmește planuri anuale de investiții și de dotare cu aparatură necesară, cu aprobarea conducerii ;

h.    planifică și elaborează lunar, pe baza propunerilor primite, necesarul de credite;ORi CU ORIGINALUL


avansurilor spre decontare;    <C__

L urmărește depunerea situațiilor financiare și a contului de execuție la termenele legale stabilite, precum și a tuturor declarațiilor și formularelor obligatorii pentru bugetele asigurărilor sociale;

m.    analizează referatele primite spre aprobare și verifică posibilitățile de încadrare în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat;

n.    urmărește întocmirea la timp și în conformitate cu dispozițiile legale a balanțelor de verificare, bilanțurilor anuale și trimestriale precum și a situațiilor lunare privind principalii indicatori economico - financiari;

o.    angajează instituția prin semnătură alături de director sau persoana delegată în toate operațiunile cu caracter patrimonial;

p.    organizează activitatea financiar - contabilă a instituției în deplasare în țară sau în străinătate, în conformitate cu dispozițiile legale și dispune efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor;

q.    controlează virarea în termen a impozitelor și ale celorlalte obligații către bugetul de stat, întocmirea statelor de salarii, declarațiilor potrivit legislației fiscale ;

r.    urmărește încasarea veniturilor;

s.    poate exercita controlul financiar preventiv propriu în condițiile legii la:

-încheierea contractelor si comenzilor interne pentru aprovizionare si desfacere, contractelor în baza drepturilor de autor și a drepturilor conexe, precum și la orice alte contracte de executări de lucrări, civile legate de activitatea circului;

-încasările reprezentând contravaloarea bunurilor sau materialelor vândute, serviciilor prestate

plățile efectuate pentru aprovizionarea tehnico-materială, executarea de lucrări și prestări servicii;

-    plata sumelor pentru munca prestata și a altor drepturi cuvenite persoanelor încadrate în muncă, cu respectarea normelor legale;

solicitările de credite bancare și cererile pentru deschiderea finanțării și decontarea investițiilor;

-    trecerea pe seama cheltuielilor sau rezultatelor financiare ori pe seama unor fonduri, potrivit dispozițiilor legale, a pierderilor a daunelor produse de calamități ori a altor daune aduse instituției, care nu s-au produs cu vinovăție;

-angajarea și efectuarea plăților din creditele bugetare aprobate precum și a altor mijloace legal constituite la dispoziția instituției;

repartizarea pe activități a fondurilor aprobate și a creditelor bugetare deschise; virarea de credite bugetare;

utilizarea sumelor din creditele bugetare rămase neconsumate la finele trimestrelor I, II, III, IV, sau utilizarea lor în totalitate până la încheierea exercițiului financiar;

stabilirea potrivit dispozițiilor legale a nivelului prețurilor și tarifelor propuse prin documentații;

transformările de fonduri fixe;

Documentele privind operațiile din care derivă drepturi sau obligații financiare ce se prezintă controlului financiar preventiv, vor fi însoțite de acte justificative corespunzătoare și semnate în prealabil de către compartimentul de specialitate în care urmează să se efectueze operația respectivă.

Prin semnarea acestor documente, semnatarul documentului își asumă răspunderea în legătură cu legalitatea, necesitatea, oportunitatea, economicitatea și realitatea operației.

Prin decizia conducerii de organizare a controlului financiar preventiv propriu, se vor stabili la propunerea contabilului șef ca unele din operațiunile de mai sus, să fie delegate și altor salariați cu atribuțiuni financiar-contabile. xU A -V ';;x

t<- asigura pe baza înregistrărilor dțn coptabiiitâte, organizarea sistemului informațional al instituției, furnizând conducerii elerpeptelemecesâre luării deciziilor;

u. asigură întocmirea circulației', și păstrării documentelor justificative care stau la baza


înregistrărilor în contabilitate;
w.    rezolvă orice alte / ppdDleme - sarcini prevăzute în actele normative referitoare la activitatea financiar-contafenla;

x.    contabilul șef este subordonat ierarhic Directorului instituției;

y.    este membru în comisia de casare, având obligația de a refuza, în condițiile legii, orice operații patrimoniale, care contravin dispozițiilor legale;

z.    îndeplinește atribuțiile privind ordonanțarea cheltuielilor, potrivit dispozițiilor legale;

aa. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de dispozițiile legale în vigoare sau stabilite de conducerea instituției.

COMPARTIMENTUL JURIDIC, ACHIZIȚII PUBLICE SI RESURSE UMANE

Se subordonează Directorului instituției

Art.3O. (1) Compartimentul juridic, achiziții publice și resurse umane este o structura funcțională în structura organizatorică a CASEI ARTELOR "DINU LIPATTI”care asigură și răspunde de activitățile în domeniul juridic și achiziții publice.    !

(2) Atribuții în domeniul juridic:

a.    acordă asistență juridică instituției, pe baza mandatului directorului, în fața tuturor instanțelor judecătorești, organelor de cercetare penală, precum și în raporturile acesteia cu autoritățile și instituțiile publice, precum și cu orice persoană juridica sau fizică, română sau străină;

b.    reprezintă instituția în acțiunile civile, penale, în fața instanțelor de fond, ordinare și extraordinare; în fața tuturor instanțelor de judecată pe cale ierarhică, a altor organe de jurftâîcțîej în fațrerganelorde cercetare penalăT-n0tariatelorr a oricărui-orgart aL administrației de stat, pe bază de mandat acordat de directorul instituției, pentru actele contencioase și necontencioase;

c.    analizează și avizează de legalitate deciziile emise de directorul instituției, după cum urmează:

•    deciziile privind problemele de personal (organizare concursuri, încadrări în muncă, încetarea contractelor de muncă, aplicarea de sancțiuni disciplinare, etc.);

•    deciziile privind domeniul financiar, de recuperare a debitelor, investiții, patrimoniu, achiziții publice.

d.    analizează din punct de vedere al legalității și face recomandări privind^ organigrama, regulamentul de organizare și funcționare și regulamentul intern;

e.    întocmește, lâ cererea directorului, diferitele tipuri de contracte pe care le încheie instituția: de drept de proprietate intelectuală, prestări servicii, coproducție, parțeneriat, închiriere, etc.

f.    analizează și avizează din punct de vedere al legalității proiectele de contracte transmise oe către compartimentele de specialitate;

g.    analizează și avizează din punct de vedere al legalității proiectele de contracte transmise de către alte persoane juridice cu care instituția intră în raporturi juridice;

h.    elaborează proiectele oricăror acte cu caracter sau cu efect juridic întocmite în legătură cu activitatea instituției;

i.    avizează note și instrucțiuni, din punct de vedere al legalității, referitoare la atribuțiile și activitatea instituției;

j.    urmărește durata contractelor de drept de autor informând în timp util conducerea instituției cu privire la termenele de valabilitate ale acestora;

k.    redactează plângeri, acțiuni către instanțele de judecată, cereri notariale și orice cereri cu z caracter juridic privind activitatea instituției, la solicitarea conducerii și pe baza documentației

primite de la compartimentele de resort, motivându-le în fapt și în drept;

l.    la sesizarea contabilului sef. stabilește îmoreună cu directorul instituției modul de recuperare a

«OMEORM^BORIGINALUL

133^-—

n.    ține evidența tematică a actelor normative specifice domeniului de activitate al instituției;

o.    ține evidența cronologică a tuturor căfttcaetetdr în Registrul special de evidență contracte;

p.    consultă cronologic publicarea noilor acte normative și se asigură de aducerea la cunoștință către personalul instituției a celor din domeniul de activitate al instituției, a modificărilor și completărilor ulterioare ale actelor normative aflate în vigoare.

(3) Atribuții în domeniul achizițiilor publice:

a.    răspunde de utilizarea pentru clasificarea statistică a produselor, serviciilor și lucrărilor, a vocabularului comun al achizițiilor publice - CPV;

b.    estimează valoarea fiecărui contract de achiziție publică în baza solicitărilor comunicate de celelalte compartimente și a studiului de piață efectuat și întocmește nota privind determinarea valorii estimate;

c.    răspunde de stabilirea procedurilor de atribuire aferente fiecărui contract de achiziție publică și întocmește note justificative privind alegerea procedurii de atribuire;

d.    stabilește perioadele care trebuie asigurate între data transmiterii spre publicare a anunțurilor de participare sau data transmiterii invitațiilor de participare și data limită pentru depunerea ofertelor în funcție de complexitatea contractului;

e.    întocmește notele de fundamentare cu privire la accelerarea procedurii de achiziție publică dacă este cazul;

f.    întocmește nota justificativă cu privire la impunerea unor cerințe minime de calificare referitoare la situația economică și financiară ori la capacitatea tehnică și profesională a operatorilor economici;

g.    propune cuantumul garanțiilor de participare în corelație cu valoarea estimată a contractului de achiziție publică și buna execuție în corelație cu valoarea contractului de achiziție publică și conform prevederilor legale , precum și forma de constituire a acestora;

h.    propune directorului spre aprobare pentru atribuirea fiecărui contract de achiziție publică, componența comisiilor de evaluare a ofertelor;

i.    propune și fundamentează necesitatea participării acestora, precum si cooptarea unor experți din afara instituției;

j.    transmite Direcției Cultură, învățământ, Turism - PMB solicitarea de desemnare a unui reprezentant în comisia de evaluare a ofertelor;

k.    asigură respectarea regulilor de evitare a conflictului de interese;

l.    elaborează sau după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire a contractului de achiziție publică sau în cazul unui concurs de soluții a documentației de concurs, în baza solicitărilor și informațiilor comunicate de celelalte compartimente;

m.    propune achiziționarea serviciilor de consultanță pentru elaborarea documentației de atribuire a contractului de achiziție publică dacă este cazul, cu referire îndeosebi la elaborarea caietului de sarcini și a caracteristicilor tehnice și funcționale solicitate în documentația de atribuire;

n.    răspunde de întocmirea și îndeplinirea tuturor formalităților de publicitate/comunicare pentru procedurile organizate, în conformitate cu prevederile legale;

o.    răspunde și asigură transmiterea documentației de elaborare și prezentare a ofertei către operatorii economici;

p.    răspunde și asigură comunicarea cu operatorii economici în toate fazele de desfășurare a procedurii de atribuire (transmiterea invitațiilor de participare, răspunsuri la clarificări, solicitare de clarificări, transmiterea procesului verbal de deschidere a ofertelor, comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, comunicarea notificărilor de contestație);

q.    răspunde și asigură primirea, înregistrarea și păstrarea ofertelor pentru procedurile organizate;

r.    asigură întocmirea proceselor verbale de deschidere a ofertelor;

s.    asigură întocmirea raportului procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică;

t.    urmărește și propune restituirea garanțiilor de participare la procedurile de achiziție publică în condițiile prevăzute de lege;

u.    răspunde de respectarea termenelor legale"pentrti încheierea contractului de achiziție publică;

v.    asigură comunicarea cu Consiliul Națlohâl deJol'uțjdnare a contestațiilor și transmiterea în termenele prevăzute de lege a tuturor infdrrnațiilor^i'măterialelor solicitate de către acesta;

w. asigură încheierea contractelor de „achiziție 'publică cu câștigătorii
II


V/'X)


CiRtC Ti, ,HAGt:.'î ■ iU-SLi ;organizate pentrU-buhUri, si de specialitate;

și lucrări și transmiterea lor pentru urmărire compartimentelor


x.    răspunde de îndeplinirea|kty£(jror formalităților de raportare și transmiterea acestora conform prevederilor legale către Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice;

y.    asigură gestionarea informațiilor cu privire la procedurile de achiziție publică organizate;

z.    răspunde de cunoaștere și aplicarea legislației specifice domeniului de activitate al compartimentului.

aa.elaborează programul anual de achiziții pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte compartimente, pe care îl transmite spre aprobare directorului; bb.transmite spre aprobare directorului și înaintează, orice modificare intervenită în programul anual al achizițiilor publice;

(4) Atribuții in domeniul resurselor umane:

a.    întocmirea și gestionarea contractelor individuale de muncă;

b.    gestionarea activității necesare întocmirii tuturor fișelor de post, precum și pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale, conform prevederilor legale în vigoare;

c.    întocmirea planurilor privind promovarea personalului;

d.    fundamentarea fondului de salarizare și de personal din cadrul bugetului instituției;

e.    întocmirea unui program anual de pregătire și perfecționare profesională a personalului angajat, pe baza propunerilor șefilor de compartimente, pe care îl înaintează spre aprobare directorului, în vederea dezvoltării performanțelor profesionale ale personalului;

f.    elaborarea proiectelor statelor de funcții anuale în conformitate cu organigrama și numărul de posturi alocate, și le supune spre aprobare în condițiile legii;

g.    elaborarea schemelor de încadrare, eu modificările produse în legislație (indexări, majorări,

promovări, ete:j;-..................-——    ................................

h.    întocmirea și eliberarea documentelor care compun dosarele de pensionare și urmărirea finalizării acestora prin emiterea deciziilor de încetare a raporturilor de muncă, în condițiile legii;

i.    gestionarea,completarea și eliberarea dosarelor de personal;

j.    întocmirea și actualizarea Registrului de evidență a salariaților în format electronic;.

k.    prelucrarea datelor în registrul de evidență a salariaților în format electronic;

LIPATTI”.—........................................:.................................................................................................................................................................................................;........................................................................................

m.    întocmirea diferitelor situații solicitate de organele de control abilitate șiZsau de

compartimentele de resort din aparatul de specialitate al Primarului General (Direcția Managementul Resurselor Umane, Direcției Cultură, învățământ, Turism - PMB,etc.);    ,

n.    organizarea de concursuri pentruocuparea posturilor vacante și pentru conformitate cu legislația în vigoare și asigurarea secretariatului comisiilor nominalizate de conducerea instituției prin decizie;

o.    vizarea legitimațiilor de serviciu ale salariaților;

p.    eliberarea de adeverințe salariaților pentru diferite scopuri;

q.    programarea și urmărirea concediilor de odihnă ale salariaților;

r.    elaborarea, actualizarea și aducerea la cunoștința salariaților a Regulamentului Intern;

s.    elaborarea și redactarea proiectului regulamentului de organizare și funcționare al instituției, în colaborare cu celelalte compartimente funcționale pe care îl supune aprobării, conform legislației în vigoare, la propunerea directorului;

t.    identificarea locurilor de muncă și a meseriilor cu condiții grele, periculoase etc., conform legii, și întocmirea documentelor în vederea acordării sporurilor în baza prevederilor legale;


l.    evidența și arhivarea deciziilor directorului instituției, dispozițiilor Primarului General și hotărârilor Consiliului General al Municipiului București cu referire la CASA ARTELOR "DINU promovare, »n de examinare

u.    stabilirea necesarului de posturi pe structurăC|pn< profesionale și/sau categorii, împreună cu^mp^rțimenț personal și a creditelor aprobate; /q '

v.    sUbjbrea,, în cadrul contractului inpivic drebîuri prevăzute de legislația în vigoaț

și meserii, precum și pe grade, trepte de specialitate în limita numărului de


drepturilor salariale și celorlalte
w.    redactarea deciziilor emise de directorul instituției pentru relațiile de muncă din instituție;

x.    asigurarea și controlul aplicării Normelor de securitatea și protecția muncii in concordantă prevederile legale în vigoare la locurile de muncă din cadrul instituției;

y.    asigurarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor de muncă și ale îmbolnăvirilor profesionale; participă la recepția locurilor de muncă existente sau nou înființate, și urmărește obținerea autorizațiilor de funcționare;

z.    întocmirea, împreună cu celelalte compartimente din cadrul CASEI ARTELOR "DINU LIPATTI” a proiectul programului de măsuri și propuneri privind fondurile necesare pentru securitatea și protecția muncii; urmărește și răspunde de realizarea măsurilor prevăzute, precum și de eficiența lucrărilor efectuate;

aa. răspunde de instruirea salariaților din punct de vedere al securității și protecției muncii ;

bb. organizează și participa la verificarea cunoștințelor de securitatea și protecția muncii;

cc.analizează evoluția și cauzele accidentelor de munca și îmbolnăvirilor profesionale.

dd. întocmește pentru activitatea proprie programele de lucru și graficele de control;

ee. informează operativ conducerea instituției asupra accidentelor de muncă produse in

instituție;

ff. participă la cercetarea cauzelor accidentelor de muncă și răspunde de realizarea măsurilor stabilite pentru evitarea acestora;

gg. stabilește împreună cu compartimentele interesate, locurile de muncă la care potrivit legii se acordă sporuri pentru condiții periculoase, nocive, nedorite, etc., de încadrare în muncă cu program redus de lucru, precum și schimbarea locurilor de muncă pe baza avizelor medicale ale personalului;

hh. execută și alte sarcini transmise de conducere sau rezultate din actele normative în vigoare.

SERVICIUL CERCETARE, DOCUMENTARE, PROGRAME Șl PROIECTE CULTURALE

Se subordonează Directorului instituției

Art.31. Serviciul cercetare, documentare, programe și proiecte culturale este o structură funcțională în structura organizatorică a CASEI ARTELOR "DINU LIPATTI”și are următoarele atribuții:

a.    Fundamentează derularea procedurilor de implementarea în bune condiții a proiectelor și programelor instituției;

b.    Participă la buna desfășurare a tuturor etapelor de implementare a programelor și proiectelor;

c.    Participă activ la toate proiectele și programele instituției și elaborează documentele necesare implementării în bune condiții a programelor și proiectelor instituției, atât înaintea evenimentului cultural cât și după derularea lui;

d.    Se informează în permanență cu privire la accesarea fondurilor nerambursabile pentru domeniul cultural și întocmește documentația necesară accesării acestor fonduri;

e.    Colaborează cu partenerii din țară și de peste hotare în vederea elaborării și promovării de proiecte culturale în cadrul cărora instituția este beneficiar sau partener;

f.    Inițiază proiecte de salvgardare a vieții si activității lui DINU LIPATTI si a altor artiști ;

g.    își îmbunătățește permanent pregătirea profesională și nivelul de cunoștințe de specialitate și participă la cursuri de instruire, seminarii, perfecționări;

h.    Organizează activități de promovare a activității lui DINU LIPATTI și a altor muzicieni ;

i.    Realizează materialele de promovare necesare serviciilor și compartimentelor din cadrul instituției;

j.    Propune spre editare lucrări de specialitate, cu scopul 'de a populariza activitatea lui DINU LIPATTI si a altor artiști;

k.    întocmește comunicări, referate și studii de specialitate în vederea valorificării lor pe plan național și internațional a activității lui DINU LIPATf L.si â'altpr artiști;
CONFORM CU ORIGINALUL

l.    Elaborează și fundariîentează a<j și alte publicații de specialitate pe a altor artiști;

m.    Elaborează și fundamentează re


hizitionarea, editarea si publicarea de cărți , CD-uri și DVD-uri itri^i îmbogățirea fondului documentar al lui DINU LIPÂTTI si

alizarea de filme, reportaje, fotografie s.a.m.d. privind viața si activitatea lui DINU LIPÂTTI și a altor artiști;

n.    Elaborează documentațiile necesare pentru depunerea și realizarea de proiecte culturale în cadrul programelor de finanțare nerambursabile;

o.    Participă la implementarea proiectelor și programelor instituției și a programelor de finanțare nerambursabilă și identifică și atrage surse de finanțare pentru proiectele organizate;

p.    Inițiază, organizează și participă la acțiuni culturale, științifice, artistice organizate sau de alte instituții;

q.    Asigură serviciile tehnice necesare desfășurării proiectelor și programelor instituției;

r.    Stabilește contacte și realizează materiale necesare promovării în mass media locală și națională privind viața si activitatea lui DINU LIPÂTTI si a altor artiști;

s.    Stabilește contacte, gestionează derularea relațiilor inter și intra-instituționale, cu O.N.G.-uri, companii, foruri culturale, mass media și răspunde de relația instituției cu partenerii;

t.    Derulează programe în colaborare cu partenerii sau facilitează realizarea unor programe și proiecte comune cu alte instituții, ONG-uri sau servicii și compartimente din cadrul instituției;

u.    Realizează arhiva instituției structurată pe domeniile foto, video, arhiva scrisă și arhiva au privind viața si activitatea lui DINU LIPÂTTI si a altor artiști;

v.    Concepe și realizează împreună cu directorul Raportul de activitate, și orice document este solicitat de instituție;

w.    Redactează materialele de presă sau materialele informative pentru jurnaliști și organizează conferințe de presă;

x.    Identifică posibilități de colaborare ale instituției, prin materiale de specialitate redactate de

către angajați, ce pot fi publicate sau difuzate în documente de specialitate sauîmpxesă;^..........................

y.    Concepe, aplică sau monitorizează campaniile de promovare a imaginii instituției; •

z.    Aplică mijloace de cercetare, anchete, sondaje, privind activitatea instituției;

aa. Gestionează site-ul instituției și promovează instituția în mass media;

bb. Prelucrează, tehnoredactează, editează, realizează și difuzează cărți și alte publicații din domeniile de activitate ale instituției;

cc. Asigură schimburile interinstituționale în ceea ce privește publicațiile de specialitate; dd. îndeplinește orice altă sarcină dispusă de director în concordanță cu prevederile legale

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV

Se subordonează Directorului adjunct al instituției

Art.32. Compartimentul administrativ este o structură funcțională în structura organizatorică a CASEI ARTELOR ”DINU LIPÂTTI” și are următoarele atribuții:

a.    organizează și răspunde de evidența, funcționarea și utilizarea imobilelor, instalațiilor aferente si obiectelor de inventar aflate în administrarea instituției;

b.    organizează și asigură efectuarea curățeniei în birouri și celorlalte încăperi și spații aferente imobilului instituției;

c.    certifică exactitatea și realitatea prestațiilor efectuate de terți, chirii, telefoane, abonamente și alte cheltuieli administrativ-gospodărești;

d.    asigură și răspunde de aprovizionarea cu materiale, combustibili, energie, piese de schimb necesare .tuturor compartimentelor din structura organizatorică a CASEI ARTELOR ”DINU LIPÂTTI” conform calculelor de fundamentare a necesarului de aprovizionat, pe baza normelor de consum și 'de stoc șfjîn limita creditelor bugetare aprobațe

e.    întocfnește planul de aprovizionare anușt^peritm tdatfecompartimentele instituției;

f.    orgg^^ă'ffî participă la recepția CapfitAtiVa^j'^âitațivă a materialelor aprovizionate, face propd^ri priyintfjc^mponența comisiilor

14


CONFORM CITg.    răspunde de asigurarea recepției, transportului și depozitârii-materialelor in termenul stabilit, pentru a se evita plata unor penalități;

h.    în cazul in care unele contracte prevăd ca recepția produselor să se facă la furnizor se vor lua măsuri pentru trimiterea delegaților in vederea recepționării;

i.    răspunde de preîntâmpinarea formării de stocuri supranormative și de readucere in circuitul economic al instituției a acestora;

j răspunde de primirea, gospodărirea corespunzătoare, recircularea si restituirea ambalajelor; k ia măsuri și răspunde de gospodărirea rațională a materialelor, combustibililor si energiei;

l.    certifică exactitatea și realitatea aprovizionării cu materiale, piese de schimb, carburanți etc.;

m.    întocmește note de intrare - recepție (N1R) în cel mult 24 ore de la primirea în magazie

a materialelor conform facturii sau avizului de expediție, marfa fiind achiziționată pe baza de comanda semnata de contabilul șeful;

n.    organizează spatii de depozitare si manipulare adecvate, evitând degradarea sau

deteriorarea materialelor depozitate ;

o.    eliberează materialele din magazie pe baza bonurilor de consum semnate de persoanele desemnate în acest scop;

p.    asigură desfășurarea in bune condiții a inventarierii anuale a depozitelor sau de câte ori este necesară această măsură ;

q.    aplică măsurile stabilite de tehnica securității muncii și de P.S.I. in vederea evitării accidentelor de muncă sau ale altor evenimente.

COMPARTIMENTUL FIN ANCI AR-CONTABILITATE

Se subordonează Contabilului Șef

Art.33. Compartimentul financiar-contabilitate este o structură funcțională în structura organizatorică a CASEI ARTELOR "DINU LIPATTI” în subordinea Contabilului șef, și are următoarele atribuții:

a.    răspunde de buna funcționare a activității financiar-contabile a instituției, în conformitate cu dispozițiile legale și delegările de autoritate primite din partea conducerii instituției;

b.    urmărește executarea integrală și întocmai a bugetului aprobat al instituției;

c.    întocmește toate documentele și efectuează toate înregistrările contabile în conformitate cu prevederile legislative și cu indicațiile metodologice ale direcțiilor de specialitate din Primăria Municipiului București, urmărește recuperarea sumelor debitoare și achitarea sumelor creditoare;

d.    centralizează propunerile de dotare cu echipamente întocmite de compartimentele instituției și alcătuiește planul de investiții, răspunzând de realizarea lui;

e.    verifică legalitatea și exactitatea documentelor de decontare și a datelor din documentele de evidență gestionară;

f.    întocmește și transmite orice situație economico-financiară solicitată de direcțiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, etc.;

g.    asigură înregistrarea cronologică și sistematică în contabilitate a documentelor financiar-contabile, în funcție de natura lor;

h.    răspunde de evidența corectă a rezultatelor activității economico-financiare;

i.    la măsurile necesare în vederea prevenirii deturnărilor de fonduri, degradărilor sau sustragerii de bunuri materiale sau bănești;

j.    răspunde de întocmirea corectă și în termen a documentelor cu privire la depunerile și plățile în numerar, controlând respectarea plafonului de casă aprobat;

k.    răspunde de primirea la timp a extraselor .de cont, verificarea acestora și a documentelor

însoțitoare;    /x

l.    asigură controlul asupra tuturor documentelor prin care șe. autorizează efectuarea de cheltuieli sau din care derivă, direct sau indirect, angajamentele'de plăți;


V BiRtCT'A Ă RUSX':-’
rațiilor efectuate de casierie și asigură încasarea la timp a € plată, luând măsurile necesare pentru stabilirea răspunderilor


m.    exercită controlul zilnîeâ'sup creanțelor, lichidarea obligațiilo legale, atunci când este cazul;

n.    răspunde de asigurarea și ritmicitatea fondurilor necesare, în limita creditelor bugetare aprobate, desfășurării în bune condiții a activităților instituției;

o.    răspunde de asigurarea și ritmicitatea creditelor necesare în vederea realizării obiectivelor de investiții aprobate de Consiliul General al Municipiului București;

p.    răspunde de transmiterea spre avizare la direcțiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General (Direcției Cultură, învățământ, Turism - PMB - PMB și Direcția Buget) a listei de investiții detaliate în așa fel încât să nu se producă întârzieri în derularea obiectivelor de investiții din cauza nerespectării termenelor sau a viciilor de întocmire a acestor documente;

q.    urmărește circulația documentelor financiar-contabile și ia măsuri de reducere a timpilor pentru prelucrarea lor contabilă;

r.    asigură clasarea și păstrarea în ordine și în condiții de siguranță a documentelor și actelor justificative ale operațiilor contabile și evidența pierderii sau distrugerii lor parțiale sau totale;

s.    prezintă conducerii instituției spre aprobare următoarele situații: bilanțul contabil, raportul justificativ;

t.    participă la analiza rezultatelor economice și financiare pe baza datelor din bilanț;

u.    răspunde de realizarea măsurilor și sarcinilor aferente domeniului contabil, stabilite ca urmare a controalelor financiar-gestionare efectuate de organele în drept;

v.    întocmește documentația necesară deschiderii finanțării investițiilor la Trezoreria Statului, solicitând în prealabil avizul Direcției Cultură, învățământ, Turism - PMB;

w.    asigură evidența obiectelor de inventar, a mijloacelor fixe și mișcarea acestora;

x.    întocmește documentația necesară și urmărește procedurile legale de declasare, scoatere din

fQjȚCțjȚjrig^transfer fără plată, valorificare și casare a bunurilor aparținând instituției^....._ J...................

y.    îndeplinește atribuții de depozitare și evidență bunuri aparținând instituției;

z.    întocmește statele de plată a drepturilor salariate și efectuează la timp viramentele privind obligațiile de plată ale instituției și ale salariaților către bugetul de stat, bugetele asigurărilor sociale, fonduri speciale, etc.;

aa. întocmește, după caz, lunar, trimestrial, semestrial și anual situații privind asigurările sociale de stat, asigurările sociale de sănătate, declarații privind plata ajutorului de șomaj, dări de seamă privind calcularea, reținerea și virarea impozitelor pe salarii, statistici privind numărul personalului și veniturile salarialer declarații și adeverințe privind impozitul reținut și vărsat pentru persoane fizice (colaboratori);

bb. asigură depunerea acestora, la termenele stabilite, la organele abilitate (CNPAS, CASMB,

CASAOPSNAJ, ANOFM, etc,);    s

cc.întocmește declarațiile fiscale, în conformitate cu prevederile legale și le susține în favâ organelor abilitate;

dd. efectuează plățile ce derivă din contractele întocmite în baza Legii nr. 8/1996, privind drepturile de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, conform clauzelor contractuale și ținând evidența tuturor plăților;

ee. elaborează și răspunde de transmiterea în termenul precizat a situațiilor economice-financiare solicitate de direcțiile din aparatul de specialitate al Primarului General;

ff. asigură arhivarea documentelor legate de activitatea funcțională și/sau de specialitate a instituției, conform normelor legale aplicabile;

gg. întocmește lucrările referitoare la proiectul propriu de venituri și cheltuieli, urmărind justa

dimensionare a cheltuielilor bugetare și creșterea eficienței în utilizarea fondurilor;

hh. îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției sau rezultate din acteleCONFORM CU ORIGINALUL

CAPITOLUL VII PATRIMONIUL Q

Art.34. (1) CASA ARTELOR "DINU LIPATTI” are sediul administrativ în bd. Regina Elisabeta nr.47, sectorul 5, București și își desfășoară activitatea în București, Sector 1 ,Bd. Lascăr Catargiu nr 12;

(2)    Patrimoniul CASEI ARTELOR "DINU LIPATTI” se compune din bunurile imobile si mobile trecute in administrarea sa prin actul de înființare sau dobândite ulterior, potrivit legii.

(3)    Patrimoniul CASA ARTELOR ”DINU LIPATTI” poate fi îmbogățit și completat, în condițiile legii, prin achiziții, donații, sponsorizări, precum și prin preluarea în regim de comodat sau prin transfer, de bunuri din partea unor instituții ale administrației publice centrale sau locale, a unor persoane fizice sau juridice, din țară sau din străinătate.

(4)    Bunurile mobile și imobile aflate în administrarea CASEI ARTELOR "DINU LIPATTI” se gestionează potrivit dispozițiilor legale în vigoare, conducerea instituției fiind obligată să întreprindă și să aplice măsurile de protecție prevăzute de lege.

(5)    Instituția ține distinct evidența contabilă a patrimoniului public și privat dat în administrarea sa.

(6)    Instituției îi revine responsabilitatea inventarierii obligatorii anuale a patrimoniului mobil și imobil și transmiterii acestuia către direcția de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București.

(7)    Instituția poate închiria sau prelua în administrare imobile legate de viața și activitatea lui Dinu Lipatti, alte active și valori semnificative pentru valorificarea moștenirii pianistului, compozitorului și pedagogului, precum și desfășurarea activităților proprii.

CAPITOLUL VIII

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI

Art. 35.

(1)    CASA ARTELOR "DINU LIPATTI”, este un serviciu public, persoană juridică de drept public, înființată prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, finanțată de la bugetul local al Municipiului București și din venituri proprii pe care le poate realiza din: vânzări de bilete și orice alte activități producătoare de venituri, organizate conform normelor legale în vigoare, din sponsorizări sau donații de la persoane fizice și juridice.

(2)    Liberalitățile de orice fel vor putea fi acceptate potrivit legii, numai daca nu sunt grevate de condiții sau sarcini care ar afecta autonomia CASEI ARTELOR "DINU LIPATTI” ori de natura să-i impună o conduită contrara obiectului de activitate si scopurilor stabilite prin prezentul regulament.

Art.36. Bugetul de venituri și cheltuieli al CASEI ARTELOR "DINU LIPATTI” se aprobă de Consiliului

General al Municipiului București.

Art.37. Realizarea veniturilor și cheltuielilor, încheierea contractelor și celelalte operațiuni financiar-contabile se asigură de către ordonatorul terțiar de credite.

Art.38. Veniturile se realizează din activități realizate direct de Casa Artelor, și anume, din:

a)    încasări din spectacole, proiecții filme, expoziții, alte manifestări culturale;

b)    valorificarea unor lucrări realizate în cadrul taberelor de creație, cercurilor aplicative, altor activități culturale și de educație permanentă, cu acordul Primarului General;

c)    editarea și difuzarea unor publicații proprii sau de altă producție, pe orice fel de suport, din domeniul culturii, educației permanente, științenjO'țeraturii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, cu acordul Primarului General al Municipiiduf București;

d)    prestarea unor servicii și/sau activitățixulturaLe-s^u'de educație permanentă, în conformitate cu obiectivele și atribuțiile instituției, potrivit țegjij--;'! \ ' ’

e)    derularea unor proiecte și programe culturale mpârteneriât sau în colaborare cu alte instituții


-——

'Conform cu originalul

din țară și din străinătate, cu acordul Pnmarului General al Municipiului București;

f) prestarea altor servicii ori actâvit|ți<Tn conformitate cu obiectivele și atribuțiile instituției și cu respectarea dispozițiilor legalenrfvigoare, cu acordul Primarului General al Municipiului București; Art.39. CASA ARTELOR "DINU LIPATTI” poate primi finanțări pentru programe culturale de interes local, național și internațional, donații și sponsorizări, în condițiile prevederilor legale in vigoare, cu acordul Primarului General.

CAPITOLUL IX DISPOZIȚII FIN ALE

Art. 40. CASA ARTELOR ”DINU LIPATTI” are siglă proprie.

Art. 41. CASA ARTELOR ”DINU LIPATTI” își promovează propriile proiecte.

Art. 42. CASA ARTELOR ”DINU LIPATTI” poate recurge la externalizarea unor servicii care nu pot fi îndeplinite de personalul încadrat, in funcție de necesitățile intervenite pentru buna si legala desfășurare a activității instituției, corespunzător obiectului său de activitate, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

Art.43. Auditul public intern este asigurat de către direcția de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București.    <

Art.44. CASA ARTELOR ”DINU LIPATTI” își poate întocmi proceduri interne proprii de organizare și funcționare ale Consiliului de administrație, cu consultarea Direcției Cultură, învățământ, Turism -PMB.

Art.45. Anual, directorul întocmește raportul de activitate, cu consultarea Consiliului de administrație, pe care îl transmite, Primarului General al Municipiului București.

Art.46. Prezentul regulament a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare și se cwnpîeteăza^u^revederiTe le^tMive^p^if1i^,^licsbtteTlornenialur-de“activitate-aHnstituției-, precum și cu celelalte reglementări legale aplicabile și se modifică și completează ori de câte ori intervin modificări în structura organizatorică a CASEI ARTELOR ”DINU LIPATTI” și/sau, după caz, în conformitate cu reglementările legislative intrate în vigoare la o dată ulterioară aprobării acestuia.