Hotărârea nr. 243/2018

HOTARAREnr. 243 din 2018-04-19 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL SECTOR 4 DE A HOTARI, CU PRIVIRE LA ASOCIEREA CU U.A.T. ORASUL POPESTI - LEORDENI, JUDETUL ILFOV, IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI PASARELE PIETONALE PE SOSEAUA BERCENI
unicipiului București ROMÂNIA


HOTĂRÂRE

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4 de a hotărî, cu privire la asocierea cu U.A.T. Orașul Popești - Leordeni, județul Ilfov, în vederea construirii unei pasarele pietonale pe Șoseaua Berceni

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții nr. 372/13.04.2018 și Direcției Patrimoniu :nr. 5206/13.04.2018.

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 38/18.04.2018, raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 15/18.04.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 252/18.04.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de:

-    Hotărârii Consiliului Local Sector 4 cu nr. 60/23.03.2018;

-    Adresa Primăriei Sector 4 cu nr. 18357/08.04.2018 - Notă îndreptare eroare materială la în conformitatea cu prevederile:

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 26/2017 privind transmiterea unor străzi din administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Străzilor în administrarea Consiliului Local Sector 4 cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2) lit. p), alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se împuternicește expres Consiliul Local Sector 4 de a hotărî, cu privire la asocierea cu U.A.T. Orașul Popești - Leordeni, județul Ilfov, în vederea construirii unei pasarele pietonale pe Șoseaua Berceni.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 19.04.2018.

PREȘEDINTE DE7ȘPDINȚĂ.    SECRETAR GENERAL

/    \    .AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Marian Orlanpo Cufea ~    ' Georgiana Zamfir


București, 19.04.2018 \j^    '

Nr. 243    '

B-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013. sector 5 București. România; tel.: 021 305 55 00: www.pmb.ro