Hotărârea nr. 244/2018

HOTARAREnr. 244 din 2018-04-19 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA COOPERAREA CU ASOCIATIA ABSOLVENTILOR ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI (ALUMNI ASE), IN VEDEREA ORGANIZARII EVENIMENTELOR DESFASURATE CU OCAZIA ANIVERSARII A 105 ANI DE EXISTENTA A ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI – „ASE 105”»•*    fc • ■

HIHOTĂRÂRE

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea cu Asociația Absolvenților Academiei de Studii Economice din București (Alumni

ASE), în vederea organizării evenimentelor desfășurate cu ocazia aniversării a 105 ani de

existentă a Academiei de Studii Economice din București - ”ASE 105”

» »

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 2620/18.04.2018;

Văzând raportul Comisiei pentru relații cu organizații neguvernamentale și alți parteneri sociali nr. 5/19.04.2018, raportul Comisiei cultură și culte nr. 22/19.04.2018, raportul Comisiei -învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 14/19.04.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 257/19.04.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2) lit. q), alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,’ republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește expres Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea cu Asociația Absolvenților Academiei de Studii Economice din București (Alumni ASE), în vederea organizării evenimentelor desfășurate cu ocazia aniversării a 105 arii de existență a Academiei de Studii Econmice din București - ”ASE 105”.

Art.2 Cheltuielile aferente desfășurării acestui proiect se vor încadra în limitele bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 1.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Secotrului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 19.04.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, larian Ornando Culea


București, 19.04.2018 Nr. 244


SECRETAR GENf AL MUNICIPIULUI BU<

Georgiana Zar

A/ '


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tei.: 021305 55 00; www.pmb.ro