Hotărârea nr. 245/2018

HOTARAREnr. 245 din 2018-04-19 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA ASOCIEREA/COOPERAREA DINTRE DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 6 SI FUNDATIA CULTURAL UMANITARA "SO.SI.SE.SA"privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 6 să hotărască cu privire la asocierea /cooperarea dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția

Copilului Sector 6 și Fundația Cultural Umanitară "SO.SI.SE.S”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Investiții și al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București nr. 370/13.04.2018;

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 13/18.04.2018, raportul Comisiei pentru relații cu organizații neguvernamentale și alți parteneri sociali nr. 4/18.04.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 254/18.04.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violentei în familie, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată;

-    Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2) lit. q), alin. (3), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască cu privire la asocierea/cooperarea dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Fundația Cultural Umanitară "SO.SI.SE.S”, în vederea asigurării măsurilor sociale pentru persoane aflate în dificultate.    tăfh

CONFORM CU ORIGINALUL

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatuiuuda specialitW^rt~WTTrarafaHMtmicipiului București, Consiliul Local Sector 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 19.04.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Marian Orlandq Culea'.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI Georgiana


București, 19.04.2018 Nr. 245

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2