Hotărârea nr. 246/2018

HOTARAREnr. 246 din 2018-04-19 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA CIMITIRE BUCURESTI S.A. MODIFICA H.C.G.M.B. NR. 289/2017
Consiliul General al Municipiului București ROMÂNIA

privind desemnarea reprezentantului Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a societății pe acțiuni Compania Municipală Cimitire București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București, și raportul de specialitate nr. 2038/12.04.2018 al Direcției Asistență Tehnică și Juridică;

Văzând raportul raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 255/18.04.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând act de demisia domnului Poșircaru Ion din funcția de membru în Adunarea Generală a societății Compania Municipală Cimitire București S.A. înregistrată la Cabinet Secretar General cu nr. 1386/6/18.04.2010 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 1990/11.04.2018;

în conformitate cu prevederile:

-    Hotărârii C.G.M.B nr. 289/30.06.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Cimitire București S.A.;

-    Art. 1, ari. 2 lit c), art. 8, art. 9, art. 10, coroborate cu prevederile titlului III - Cap IV din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Cap. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 35 alin.(2) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), art. 37 și art. 45 alin. (2), alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se desemnează domnul lllescu Lucian Cătălin ca reprezentant al Municipiului București prin Consiliul General al Municipiului București în Adunarea Generală a societății pe acțiuni Compania Municipală Cimitire București S.A., în locul domnului Poșircaru Ion.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 19.04.2018.

București, Nr. 246
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.; 021305 55 00; www.pmb.ro