Hotărârea nr. 247/2018

HOTARAREnr. 247 din 2018-05-04 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND SALUBRIZAREA, IGIENIZAREA SI INFRUMUSETAREA CENTRULUI LSTORIC
^laKscsfiacsaeaaaîaaacaasBBaEOTBWKsaai

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului privind salubrizarea, igienizarea și înfrumusețarea Centrului Istoric

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Servicii Publice nr. 98/25.04.2018 și al Direcției Generale de Poliția Locală și Control a Municipiului București nr. 20042/25.04.2018;

Văzând raportul Comisiei pentru igienizare și salubritate nr. 3/03.05.2018 și raportul Comisie juridice și de disciplină nr. 261/04.05.2018;

în conformitate cu prevederile:

-Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată prin Legea nr. 515/2002, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordinului Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare; -Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor art. 7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Regulamentul privind salubrizarea, igienizarea și înfrumusețarea Centrului Istoric, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în prezentul Regulament, se fac de către Direcția Generală de Poliție Locală a Municipiului București și Direcțiile de Poliție Locală ale Sectoarelor 3 și 5.

Art.3 Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, se aplică corespunzător. Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, jumătate din minimul amenzii prevăzute.

Art.4 Prevederile art. 2 intră în vigoare conform art. 4, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contra^eatiîter^cu modificările și completările ulterioare, în


Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 04.05.2018.


PREȘEDI

Marian


B-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013. sector 5 București. România: tei.: 021 305 55 00: www.pmb.ro

Pag 2


Anexa 1Anexa

.Ci-i t w "‘iik


Regulamentul privinc

și înfrumusețarea Centrului Istoric

Art.1(1) Persoanele juridice care desfășoară activitatea în spații cu altă destinație decât cea de locuință în Centrul Istoric, pe arterele din Anexa 1.1, au obligativitatea de a colăcta deșeurile menajere și asimilabile, exclusiv în saci de plastic, pe tipuri de deșeuri:

a.    hârtie

b.    plastic,    PET,    doze    de    aluminiu

c.    sticlă

d.    deșeu umed:    biodegradabile și deșeuri alimentare

(2)    Sacii de plastic destinați colectării deșeurilor vor respecta condițiile stabilite în H.C.G.M.B nr. 82/2015 privind Strategia de dezvoltare și funcționare pe termen mediu si lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București, Cap III.3.C.3.1. Realizarea serviciului de salubrizare menajeră.

(3)    Sacii menționați la alin (2) vor fi puși la dispoziție contra cost de către operatorul de salubrizare.

Art. 2(1) Persoanele juridice menționate la art. 1 au obligativitatea de a deține contract de colectare deșeuri cu operatorul care efectuează serviciul public de salubrizare stradală pe aceste artere;

(2)    Contractul de salubrizare se va modifica, prin grija ambelor părți, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, în termen de 30 de zile de la aprobarea acestuia

Art. 3(1) Operatorul serviciului public de salubrizare menționat la art.2 va colecta deșeurile pe baza următorului program :

a.    Luni-Miercuri-Vineri; hârtie-carton

b.    Marți-Joi-Sâmbată; plastic, PET, doze de aluminiu, sticlă

c.    Zilnic: biodegradabile și deșeuri alimentare

d.    Zilnic: golirea coșurilor de deșeuri stradale și 1/săptămână spălarea acestora

- (2) Deșeurile colectate conform alin.(1) vor fi predate exclusiv operatorului care efectuează serviciul public de salubrizare stradală pe arterele din Centrul Istoric, în baza bonului de confirmare, care va sta la baza facturării serviciului;

(3)    Intervalul de colectare al deșeurilor este între orele 4.00-10.00, operatorului fiindu-i interzis să colecteze deșeurile de la persoane fizice / juridice în afara acestui interval;

(4)    Pentru colectarea deșeurilor, operatorul va folosi autovehicule cu capacitate maximă de 3,5 t;

(5)    Se interzice colectarea în amestec a deșeurilor.

Art. 4(1) Domeniul public afectat de amenajarea teraselor va fi eliberat până la ora 04.00, astfel încât, în intervalul orar 04.00 - 10.00, să se efectueze operațiile de măturat manual și spălat de către operatorul serviciului public de salubrizare;

(2) Terasele vor fi reamplasate/reamenajate numai după ora 10.00, astfel încât operatorul de salubrizare sa poată colecta deșeurile de la persoanele fizice/juridice conform


CONFORM CU OR

(3)    Terasele, cu tot ce conțin acestea, vcfr fi restrânse

maxim 1 m de la frontul clădirii unde iși desfașoăra~âcîivTfS

astfel încât operatorul să poată folosi utilajele pentru activitatea de salubrizare sîfsrcraia.

(4)    Nerespectarea prevederilor alin.(1). (2) si (3) atrage după sine retragerea avizului de amplasament a teresei pentru anul în curs, pe baza solicitării scrise a instituției din care face parte agentul constatator, realizată în termen de maxim 10 zile de la data constatării.

(5)    Retragerea avizului de amplasament a teresei pentru anul în curs, se va face de către Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism, în termen de maxim 15 zile de la primirea solicitării scrise conform alin 4.

(6)    Operatorul de salubrizare autorizat va desfășura zilnic operațiile de măturat manual (cu excepția zilelor în care pe carosabil există depus strat de zapada) și spălat zilnic (cu excepția zilelor când temperatura diurnă este sub 10° C) pe toate arterele din Centrul Istoric.

(7)    Operatorul de salubrizare autorizat va efectua operația de deszăpezire și combatere polei conform Programului de Măsuri și Acțiuni aprobat anual prin Dispoziție de Primar General.

Art. 5 După intervalul orar menționat la art.4, responsabilitatea menținerii stării de salubrizare, inclusiv efectuarea operației de spălat, revine detinățorului/administratorului terasei.

Art. 6 Deținătorul/administratorul terasei sau al unui spațiu cu alta destinație decât cea de locuință în Centrul Istoric, are următoarele obligații:

a.    să asigure la intrare în spațiu sau în zona amenajată cu terasă, coșurile pentru deșeuri, cu două compartimente: pentru deșeuri uscate și pentru deșeuri umede;

b.    să spele zilnic (cu excepția zilelor când temperatura diurnă este sub 10 C) trotuarul aferent spațiului comercial în intervalul orar 10.00-10.30;

c.    pe perioada iernii să evacueze zăpada și să aplice tratament pentru combaterea poleiului, pe trotuarul aferent spațiului comercial;

d.    să spele vitrinele și să le amenajeze corespunzător;

e.    să amenajeze vitrinele în perioada sărbătorilor de iarnă;

f.    să îndepărteze afișele ilegale/deteriorate și graffiti de pe fațada spațiului unde își

desfășoară activitatea;

g.    să asigure recipienți pentru colectarea uleiului uzat și să-l predea reciclatorilor. Pentru această activitate se va prezenta o dovadă (contract sau altă formă de angajament) de predare a cantităților de ulei uzat unui operator autorizat;

h.    să raporteze lunar Primăriei Municipiului București - Direcția Utilități Publice cantitățile de uleiuri uzate predate - raportarea se va face până în data de 15 ale lunii următoare;

i.    să nu obtureze iluminatul public;

j.    să respecte Ghidul de prevenire a generării deșeurilor, ghid care va fi elaborat în termen

de 60 zile de către Primăria Municipiului București -Direcția Utilități Publice și va fi adus la cunoștință persoanelor juridice care dețin sau administrează spații comerciale în Centrul Istoric.

Art. 7(1) Operatorul de salubrizare care colectează deșeurile din Centrul Istoric are obligația să raporteze lunar la Primăria Municipiului București -Direcția Utilități Publice, pentru fiecare agent economic în parte, cantitățile de deșeuri colectate (pe tipuri de deșeuri) și operația de valodficaEgJa care a fost supus fiecare tip de deșeuri.

-du! Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013. se&sșr 5 București. România: tel.: 021 305 55 00: www.^fflbjro ...    '-Pag.4ci| C0^FORM CU CRIGINALUlTX'

(2) Deșeurile colectate pe tipuri de deșeuri vor fi supuse^egerațl deșeurile biodegradabiîe și alimentare vor fi supus e"operăȚîgTa

Art. 8 Cantitățile de deșeuri care fac obiectul contractelor de salubra?^Jîh,ehP.i)^/în

Centrul Istoric se vor stabili de către operatorul de salubrizare, după cum

a)    pentru unitățile de alimentație publică se aplică următoarea formulă:    ^^2=^

C= P x 0,1 m3/persoană/lună

C - cantitatea minimă de deșeuri prevăzută contractual

P - numărul de locuri la mese stabilit conform HG nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publică neincluse în structurile de primire turistice, cu modificările și completările ulterioare;

b)    pentru alți agenți economici cantitatea minimă de deșeuri este 1 m3/ lună

Art. 9 (1) în Centrul Istoric, persoanelor fizice / juridice le sunt interzise abandonarea, depozitarea, aruncarea deșeurilor de orice fel pe domeniul public sau privat;

(2) în cazul agenților economici care dețin terase amenajate, constatarea abandonării deșeurilor de către organele de control va conduce obligatoriu, pe lângă aplicarea sancțiunii contravenționale și la retragerea avizului de amplasament a teresei pentru anul în curs, în aceleași termene și condiții ca cele prevăzute la art. 4, alin (4) si (5).

Art. 10(1) Persoanele fizice care domiciliază în Cetrul Istoric au obligația de colecta deșeurile menajere și asimilabile după cum urmează:

a)    în saci de plastic pe tipuri de deșeuri:

hârtie

plastic, PET, doze de aluminiu sticlă

b)    în europubele: deșeu umed, biodegradabiîe și deșeuri alimentare

(2)    Persoanele fizice menționate la alin.(1) au obligativitatea de a deține contract de colectare deșeuri cu operatorul care efectuează serviciul public de salubrizare stradală pe aceste artere;

(3)    Ritmul de colectare a deșeurilor pe categorii, se va stabili de comun acord între cele două părți.

(4)    Contractul de salubrizare se va modifica, prin grija ambelor părți, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Art. 11 Operatorului care efectuează serviciul public de salubrizare îi este permis accesul în Centrul Istoric cu autovehicule destinate efectuăriii operațiilor de salubrizare în intervalul orar 3.30-10.30.

Art. 12 Apa Nova București va curăța și spala canalele de serviciu și gurile de scurgere cel puțin 1/lună în perioada mai-octombrie și respectiv 1/3 luni în perioada noiembrie-aprilie.

Art. 13(1) Operațiile de deratizare și dezinsecție pe domeniul public se vor efectua de către operatorul autorizat, conform Programului Unitar de Igienizare aprobat anual de către Consiliul General al Municipiului București;

(2) Persoanele fizice și juridice care domiciliază sau își desfasoară activitatea în Centrul Istoric vor efectua tratamentele^:derptizare, dezinfecție. dezinsecție, conform Ordinului

B-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod postai dă0013, sector 5 București. România: tel.: 021 305 55 00: www.prtib.’fO1 / Pag 5

'    i -    ‘
ANRSC nr.82/2015 privind aprobar localităților, după cum urmează:

a)    Dezinsectia

a1) trimestrial și ori de câte ori este profil nealimentar;


a2) lunar și ori de câte ori este nevoie, în spațiile închise ale operatorilor economici cu profil alimentar.

b)    Deratizarea

b1) pentru operatorii economici cu profil nealimentar și asociațiile de proprietari/locatari, cel puțin o dată pe semestru și ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar; b2) pentru operatorii economici cu profil alimentar, cel puțin o dată pe trimestru și ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar;

(3)Tratamentele de dezinsecție și deratizare se vor efectua numai cu un operator autorizat de Primăria Municipiului București-Direcția Utilități Publice.

Art. 14. Deținătorii/administratorii de spații comerciale dezafectate/ nefuncționale, aflate la parterul imobilelor, au obligația de a menține vitrinele, fațadele în stare de curățenie.

Art. 15. (1) Toaletele ecologice amplasate în Centrul Istoric, indiferent de deținător, vor fi spălate zilnic in perioada mai - octombrie si de 2/săptămână in perioada noiembrie -aprilie.

(2) Menținerea în Centrul Istoric a toaletelor deteriorate/vandalizate este interzisă.

Art.16. în cazul lucrărilor de amenajare, consolidare, construire, dezafectare și a lucrărilor edilitare efectuate în Centrul Istoric, persoana fizică/juridică care efectuează astfel de lucrări are obligația de a deține contract cu operatorul care efectuează salubrizarea stradală, sau Acord de transport deșeuri rezultate din activitățile proprii, eliberat de Primăria Municipiului București (exclusiv în cazul persoanelor juridice).

Art. 17. Nerespectarea prevederilor prezentelor norme de către persoanele fizice constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională, după cum urmează:

a)    De la 500 lei la 2.000 lei - art. 3 alin (2); art. 10; art. 13 alin. (2), (3); art. 14;

b)    De la 1.000 la 3.000 lei - art. 16;

c)    De la 2.000 lei la 5.000 lei - art. 9 alin. (1).

Art. 18. Nerespectarea prevederilor prezentelor norme de către persoanele juridice constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională, după cum urmează:

a)    De    la    500 lei la 2.000 lei - art. 6; art. 14;

b)    De    la    1.000 lei la 3.000 lei - art. 1 alin. (1); art. 2 alin (2);    art.    3 alin.    (2),    art.    5;

c)    De    la    1.000 lei la 5.000 lei - art. 13. alin. (2); alin. (3);

d)    De    la    2.000 lei la 5.000 lei - art. 2 alin (1); art. 15;

e)    De    la    3.000 lei la 5.000 lei - art. 1 alin. (3), art. 3 alin.    (1);    art.    3 alin.    (3),    (4),

(5); art. 4 alin. (1), (2), (3), (6); art. 7; art. 8; art. 9 alin. (1); art. 11; art. 12; art. 13 alin. (1); art. 16.


1

bulevard

Regina Elisabeta

strada Elie Radu - strada Beldiman Alexandru

5

2

bulevard

Regina Elisabeta

strada Brezoianu Ion - Calea Victoriei

5

3

bulevard

Regina Elisabeta

Calea Victoriei - B-dul I.C. Bratianu

3

; 4

strada

Scaune

bdul Hristo Botev - str. Slanic (toata strada)

3

| 5

strada

Bolintineanu Dimitrie

str. Hristov Botev - str. Slanic

3

î 6

strada

Slanic

bd. Carol - str. Coltei (toata strada)

3

I 7

strada

Carol 1

pta Universității - C.A. Rosetti (Hristov Botev)

3

: 8

bulevard

I.C. Bratianu

bd. Regina Elisabeta - strada Doamnei

3

' 9

bulevard

I.C. Bratianu

str.Doamnei - str. Lipscani

3

i 10

bulevard

I.C. Bratianu

intersecție str. Lipscani x bd. I.C. Bratianu

3

11

bulevard

I.C. Bratianu

str. Gabroveni - str. Halelor

3

12

bulevard

I.C. Bratianu

str. Doamnei - str. Lipscani

3

' 13

bulevard

I.C. Bratianu

bd. Regina Elisabeta - str. Ghica Ion

3

' I4

bulevard

I.C. Bratianu

bd. Regina Elisabeta - str. Doamnei

3

15

bulevard

I.C. Bratianu

str. Mavrogheni - str. Lipscani

3

1 16

bulevard

I.C. Bratianu

str. Patriei - bd. Coposu Corneliu

3

i 17

bulevard

I.C. Bratianu

str. Lipscani - str. Halelor

3

i 18

calea

Victoriei

str. Lipscani - bd. Regina Elisabeta

3

! 19

calea

Victoriei

Splaiul Independentei - strada Franceza

3

20

calea

Victoriei

str. Lipscani - bd. Regina Elisabeta

3

21

strada

Academiei

bd. Regina Elisabeta - imobilul 3-5

3

22

strada

Blanari

str. Șelari - bd. Bratianu

3

' 23

strada

Blanari

str. Șelari - strada Doamnei

3

! 24

strada

Ghica Ion

bd. I.C. Bratianu - str. Toma Caragiu

3

i 25

strada

Ghica Ion

bd. Bratianu - str. Doamnei (toata strada)

3

i 26

strada

Patrascu Vodă

bd. Bratianu - str. Cavafii Vechi

3

! 27

strada

Selimbar

toata strada

3

I 28

strada

Sarmizegetusa    str. Mavrogheni - str. Băniei

3

29    i strada    1 Cavafii Vechi___    ; str. G-ral Florescu - str.Băniei    i    3 i

30    ; strada    I Andric Ivo______i str. Coltei - str. Hristo Botev (toata strada)    j    _3j

31    | calea__j Moșilor________ _ I str. Sfanta Vineri - strada Baratiei    i 3j

34 strada

j35 _strad^

36    ~ strada

37    strada


Stelea Spătarul

Balcesti

Balcesti

str. Sfanta Vineri - bd. Hristo B str. Stelea Spătarul - bloc 104 bloc 104 - bd. Corneliu Coposu bloc 104 - bd. Corneliu Cop>*™ctu

> cy,\ f'a.'su1 uu_ ■■ .SIL

So ,t»«c»si Sfll


38    strada Baia de Fier

Balcesti

intre nr. 8 - nr. 10

3

39    i strada    1 Baratiei    str. Sf. Vineri - bd. Corneliu Coposu (toata strada)

40    I strada    EliasJaques    toata strada

3

___    3

3

3

41

42

1

j strada strada

Sfanta Vineri

Patriei

i

J bd. I.C. Bratianu - bd. Corneliu Coposu (toata

1 strada)

bd. Corneliu Coposu - bd. I.C. Bratianu

i 43

strada

Ion Nistor

str. Ion Ghica - Muzeul de Istorie (toata strada)    3

44

splaiul

Independentei

str.Mihai Vodă - Calea Victoriei

'    5

i 45

splaiul

Independentei

Calea Victoriei - strada Șelari

;    3

46

splaiul

Independentei

Elie Radu - Dr. Raureanu

5

47

strada

Halelor

str. Șelari - strada Caldarari

3

I 48

strada

Halelor

str. Caldarari - bd. i.C. Bratianu    !    3

' 49

strada

Lipscani

intersecție str. Lipscani x I.C. Bratianu    ;    3

1 50

strada

Lipscani    1 Intersecție Calea Victoriei x str. Mihai Vodă

3

! 51

intrarea

Șelari Nicolae

Lipscani - Blanari

3

1

52

strada

Bacani

str. Lipscani - str. Blanari (toata strada)

3

, 53 I strada

Elie Radu

bd. Regina Elisabeta - Splaiul Independentei

5

5

i 54

strada

Doctor Raureanu

Splaiul Independentei - Calea Victoriei

strada

Doctor Raureanu

Splaiul Independentei - Calea Victoriei

5

' 56

bulevard

Regina Elisabeta

bdul I.C. Bratianu - Calea Victoriei

3

i 57

bulevard

Regina Elisabeta

Calea Victoriei - strada Elie Radu

5

.58

bulevard

Carol 1

bdul I.C. Bratianu - imobilul nr. 24

3

' 59

bulevard

Ca rol 1

imobilul nr. 25 - pta Rosetti C.A.    3

60

strada

Elie Radu

bd. Regina Elisabeta - Splaiul Independentei    i    5j

61

strada

Elie Radu    i str. Gutemburg Johan - Splaiul Independentei    >    5!

62

strada

Salingny Anghel

Splaiul Independentei - strada Domnita Anastasia !    5

63

strada | Salingny Anghel

str. Domnita Anastasia - bdul Regina Elisabeta    5I

64

strada    Brezoianu Ion    ; str. Mihai Vodă - bdul Regina Elisabeta    5

65

strada ; Domnita Anastasia    str. Salingny Anghel - strada Brezoianu Ion    ;    5

66

strada

Domnita Anastasia

str. Brezoianu Ion - strada Lipscani    5

67

strada

Ilfov    ] str. Mihai Vodă - Splaiul Independentei    5

68

strada

Ilfov    j str. Marconi Guglielmo    5

69

calea    j Victoriei    ' Splaiul Independentei - str. Filitti loan    3’

70 i calea

Victoriei

Strada Franceza - bdul Regina Elisabeta

71 ; strada

Blanari

str.Doamnei - str. Hanul cu Tei

72 | strada


Blanari


str, Hanul cu Tei - bdul I.C. Bratianu

73    i    strada    i_Ghica    Ion

74    !    strada    i Ghica    Ion

75    strada    , Toma    Caragiu


I co^FORM CU ORîGINAL

rAtctf'»o7>


Ministerul Comerțului Exterior - Str

76    strada

77    strada

i oma Caragiu Nistor Ion

Caragiu

str. Ghica Ion - Muzeul de

78 strada

M.ihai Vodă

Raureanu

Lipscani

K-    -    - - -    HWiT

Splaiul Independentei - Calea Victoriei

Splaiul Independentei - Calea Victoriei

JURIDICA r-/ ,,________■?.

5

79

80

, strada

strada

str. Brezoianu Ion - str. Domnita Anastasia

i 81

strada

Lipscani

str.Domnita Anastasia - Calea Victoriei

5

82

strada

Eforiei

calea Victoriei - str. Domnita Anastasia

5

83

strada

Beldiman Alexandru

bdul Regina Elisabeta - strada Eforiei

51

84

strada

Biserica Doamnei

3

! 85

strada

Biserica Doamnei

3

1 86

pasaj

Macca

3

87

pasaj

Vilacrosse

*    3

.    ....    ......    ..    ..    i    ....    °

88

strada

Academiei

bdul Regina Elisabeta - imobilul nr. 3-5

3

89

strada

Academiei

imobilul nr. 3-5 - strada Doamnei

3

90

strada

Doamnei

Calea Victoriei - bdul I.C. Bratianu

3

91

strada

Doamnei

Calea Victoriei - strada Blanari

3

92

strada

Cald a rari

toata strada

3

93

strada

Halelor

Splaiul Independentei - strada Șelari

, 1

3

94

strada

Halelor

str. Șelari - Strada Caldarari

95

strada

Halelor

str. Caldarari - bdul I.C. Bratianu

3

96

strada

Șelari

Splaiul Independentei - str. Franceza

3

97

strada

Șelari

str. Franceza - str. Smardan

3

98

intrarea

Șelari Nicolae

imobilul nr. 79 - str.Blanari

3

99

strada

Hanul cu Tei

str. Lipscani - str. Blanari

3

100

strada

Bacani

str. Lipscani - str.Blanari

3

101

intrarea

Zarafi

str. Gabroveni - str. Lipscani

3

102

bulevard

I.C. Bratianu

bdul Carol 1 - str. Ghica Ion

3

103

bulevard

I.C. Bratianu

str.Ghica Ion - str. Lipscani

3

104

bulevard

I.C. Bratianu

str.Lipseani - str. Sfanta Vineri

3

105

bulevard

I.C. Bratianu

str.Lipscani - str. Sfanta Vineri

3

106

bulevard

I.C. Bratianu

str. Gabroveni - str. Patriei

3

107

bulevard

I.C. Bratianu

str. Patriei - str. Halelor

3

108

bulevard

I.C. Bratianu

str.Gabroveni - bdul Coposu Corneliu

3

109

bulevard

I.C. Bratianu

str Franceza - str. Halelor

3

110

strada

Coltei

bdul I.C. Bratianu - str. Slanic

3

111

strada

Stanic

str. Coltei - strada Scaune

3

112

strada

Slanic

str. Scaune - bdul Carol 1

3

113

strada

Scaune

bdul Hristo Botev-str. Slanic (toata strada)

3

114

strada

Bolintineanu Dimitrie

str. Slanic - bdul Hristo Botev

3

115

strada

Bolintineanu Dimitrie

str. Hristo Botev-str. Cristian Radu

3

116

strada

Florescu Ion

str. Coltei - Calea Moșilor (toata strada)

3


_32 strada Calomfirescu Radu    : Calea Moșilor - bd. Hristo Botev (toata strada)    3 !

33 ; strada Robescu C.F.    str. Radu Calomfirescu - nr. postai 3    3
117

strada

Mavroghem

118

strada

Pstrascu Vodă

119

strada

Cavafii Vechi

: 120

strada

i Biserica Rasvan

121

strada

EliasJaques

122

strada

i Sfanta Vineri

123 strada ; Baratieinniccria f

ii J-’.,!.: ,    5'Cî//

^ "^x**rr^țrf 7/^ *

CaleaMosilor - strada Carafii Vechi (toata strac    3

j toata_strada

; bdul I.C. Bratianu - bdul Corneliu Coposu (toata i strada


1 bdul I.C. Bratianu - CaleaMosilor

3

3 Ș

1 124

strada i Baratiei    ' CaleaMosilor - Imobiul nr. 31    1    3

125

strada ' Baratiei

str. Patriei - str. Baia de Fier    j    3

' 126

1

strada ; Baratiei

str. Baia de Fier - bdul Coposu Corneliu    :    3

i 127

strada

Patriei

bdul Coposu Corneliu - Magazin Cocor    3

128

strada

1    -    —1

Patriei    j str .Patriei - bdul Corneliu Coposu    ;    3

129

i    !    i

strada j Baia de Fier    i str. Baratiei - imobilul nr. 7    3

130

strada i Stelea Spataru

str. Sfanta Vineri - str. Radu Calomfirescu    [    3

131

strada

Stelea Spataru

1

!    3

132

strada

Balcesti

str. Stelea Spataru - imobilul nr. 5    ’    3

133

strada

Balcesti

imobilul nr. 5 - bdul Coposu Corneliu    ,    3

134 j strada ; FN (langa str Balcesti)

spatele blocurilor 102, 103, 104    [    3

135

strada    FN (langa str Balcesti)

spatele blocului 101    i    3

136

strada

Calomfirescu Radu

Calea Moșilor - bdul Hristo Botev    i    3

137

strada

Robescu C.F.

str. Radu Calomfirescu - bdul Hristo Botev

3

j 138

strada

Robescu C.F.

bdul Hristo Botev - imobilul nr. 21

3

139

strada

Robescu C.F.

imobilul nr. 21 - str. Dunarea Albastra

3

140

calea

Moșilor    j bdul I.C. Bratianu - str. Hristov Botev

3

141

bulevard

Hristo Botev    i bdul Carol 1 - str. Scaune    ;    3

142

bulevard

Hristo Botev

i    I

bdul Carol 1 - str. Bolintineanu Dimitrie    3 ’

143

bulevard

Hristo Botev

str. Coltei - Calea Moșilor    !    3 1

144

145

bulevard

Hristo Botev

Calea Moșilor-str. Negustori    3

strada Negustori - str. Robescu C.F.    1    3

bulevard

Hristo Botev

146

bulevard

Hristo Botev

str. Robescu C.F. - bdul Coposu Corneliu    1    3

147 j bulevard

Coposu Corneliu    I bdul I.C. Bratianu - str. Baratiei    ;    3

148 1 bulevard ( Coposu Corneliu    str. Sfanta Vineri - str. Robescu C.F.    1    3

149

bulevard Corneliu Coposu    ; Str. Sf. Vineri-Bdul Mircea Vodă    3l

150

bulevard

Mircea Vodă    Bdul Corneliu Coposu-Str. Sf. Vineri    1    3

151

strada

Sf. Vineri    Str. Stelea Spătarul-Bdul Mircea Vodă    3

152

intrare ( Mamulari    j Aleea Negru Vodă-Str. Sf. Vineri    j    3

153    strada 1 luliu Barasch    ! Bdul Corneliu Coposu-Str. Strehaia    !    3

154    i strada ! Vasile Adamache    ( str. luliu Barasch-Pta Dr. Alexandru Șafran    3

155    strada    Cluceru Udricani    : str. Sf. Vineri-Str luliu Barasch    3 ;

156    strada    Olteni    \    \ stx/Cfuceru Udricani-Str. luliu Barasch    3

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 05QD13,

ro


Pag 10
157    intrare    Clucereasa Maria

158    strada    Strehaia

159__strad^_ Stelea Spătarul 160    strada    Bălcești


CONFORM CU ORIGINALUL

jtr. Cjiteru

str. luiiu Barasch-bdul l'Tîii^ffV str. Sf. Vineri-Bdul Corneliu Coposu

str. Stelea Spătarul-Bdul Corneliu Coposu

Arterele din anexa 1.1 pot fi completate cu orice altă arteră care va deveni componentă a Centrului Istoric


//