Hotărârea nr. 248/2018

HOTARAREnr. 248 din 2018-05-04 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE TRANSPORT CU BICICLETA IN ZONA CENTRALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI" - TRASEU 1 - PIATA VICTORIEI - BD. AVIATORILOR - BD. BEIJING - STR. NICOLAE CARAMFIL - SOS. PIPERA - STR. ALEXANDRU SERBANESCU - BD. AEROGARII – DN1 - PIATA PRESEI LIBERE - SOS. KISELEFF - BD. CONSTANTIN PREZAN
Consiliul General al Municipiului București ROMÂNIA

HOTARARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții "Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București” - Traseu 1 - Piața Victoriei - Bd. Aviatorilor - Bd. Beijing - Str. Nicolae Caramfil -Șos. Pipera - Str. Alexandru Șerbănescu - Bd. Aerogării - DN1 - Piața Presei Libere - Șos. Kiseleff - Bd. Constantin Prezan

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 549/26.04.2018;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 40/03.05.2018, raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 90/03.05.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 262/04.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând in considerare avizul nr. 19/26.04.2018 al Consiliului Tehnico - Economic din cadrul Primăriei Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții de utilitate publică "Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București" - Traseu 1 - Piața Victoriei - Bd. Aviatorilor - Bd. Beijing - Str. Nicolae Caramfil - Șos. Pipera - Str. Alexandru Șerbănescu - Bd. Aerogării - DN1 - Piața Presei Libere - Șos. Kiseleff - Bd. Constantin Prezan, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției se va asigura din bugetul local al municipiului București și din alte surse.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al

Municipiului București din data de 04.05.2018

PREȘEDINTE Dl

=^EDINTĂ(<''

Marian Orlana

o c\lea f r    .

București, 04.05.2018

Nr. 248

\ K    ' '


, x SECRETAR GENERAL M AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, ț    Georgiana Zamfj^^^^,

. i '    /y

____a:    C

___    ——    ((< SECRETAR ț

’    ~~~    GENERAL f

r    \\cfc    C

,-


B-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013. sector’SBticargști. România; tel.: 021 305 55 00; www.pmbS^o^^yțkx^

Anexa 1Anexa la H C.G.M.B. nr

I CONFORM CU ORIGINALUL

INDICATORI TEHNICO -[ECONOMICI    L1

Aferenți obiectivului de investiții—.........."Proiect privind implementarea unui sistem de transport cu bicicletadn zona centrala a Municipiului București"

Traseul 1

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

Mii Lei


Mii Euro

1.356,04

1.200,51


Valoare totala a investiției (inclusiv TVA) 7.513,84 Din care C+M :    6.652,04

Durata de execuție estimata - 4 luni

Eșalonarea investiției: Anul I:

7.513,84    1.356,04

6.652,04    1.200,51


34

7.70 Km

1.5m

2.5m


Din care C+M :

Capacitati :

Număr străzi:

Lungime totala străzi:

Lățime benzi unidirecționale : Lățime benzi bidirecționale :