Hotărârea nr. 249/2018

HOTARAREnr. 249 din 2018-05-04 PRIVIND APROBAREA MECANISMULUI DE RECUPERARE A SUMELOR AVANSATE DE PRIMIRIA MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ASIGURAREA CONTRIBUTIEI PROPRII A ASOCIATIEI DE PROPRIETARI AFERENTI FIECARUI BLOC DE LOCUINTE INCLUS IN PROGRAMUL LOCAL MULTIANUAL PRIVIND CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN MUNICIPIUL BUCURESTIHOTĂRÂRE

privind aprobarea mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Primăria Municipiului București pentru asigurarea contribuției proprii a asociației de proprietari aferentă fiecărui bloc de locuințe inclus în Programul local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul București

t

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București si raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 541/26.04.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 91/03.05.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 263/04.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 2 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2012 -"Autoritățile administrației publice locale pot finanța din bugetele locale, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație, lucrări de intervenție, pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe si/sau a clădirilor rezidențiale, în cadrul unor scheme de finanțare, fără ca în acest scop să se aloce fonduri de la bugetul de stat și/sau fonduri comunitare structural ori de coeziune”.

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 128/2018 privind aprobarea programului local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul București

J

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privipd-'adpiiAistrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; / -vXCONFORM CU ORIG1NAI


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUF. HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă mecanismul de recuperare a sumelor avansate de Municipiul București pentru asigurarea contribuției proprii a asociației de proprietari, printr-o taxă lunară numită taxă de reabilitare termică efectuată de asociațiile de proprietari a blocurilor de locuințe incluse în Programul local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul București, pe durata de recuperare de 10 ani, din care primii 5 ani de grație, calculată astfel:

T lunară [lei] = V totală [lei] x 1,66%, cu regularizare la ultima plată

Unde:

T lunară = taxa de reabilitare termică;

V totală = suma totală avansată de autoritatea publică locală pentru asigurarea contribuției unei asociații de proprietari;

1,66 % = cota procentuală lunară rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni (5 ani);

Art.2 Se aprobă Regulamentul privind modalitatea de recuperare a sumelor avansate de Primăria Municipiului București pentru asigurarea contribuției proprii a asociației de proprietari, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Pentru nerespectarea termenului de plată a taxei de reabilitare termică stabilită pentru fiecare asociație de proprietari sunt aplicate penalizări în condițiile Codului de Procedură Fiscală.

Art.4 Taxa pentru reabilitarea termică se urmărește și se execută în condițiile Codului de Procedură Fiscală.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 04.05.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


B-dul Regina Eiisabeta nr. 47. cod poștal 050013. sector 5 București. România: tel.: 021 305 55 00: www.pmb.ro

Pag 2

Anexa 1Anexa la H.C.G.M.B, nrI CONFORM CU

Regulamentul privind modalitatea de recuperare a su Municipiului București pentru asigurarea contribuției proprii a asociației d& propiet'

z/.ț-U^


APLICARE:

Prezentul regulament se aplică asociațiilor de proprietari ale blocurilor incluse in Programul local multianual privind creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul București.

Art.l. Primăria Municipiului București vă asigură cota de contribuție proprie a asociațiilor de proprietari necesară implementării proiectelor pentru eficientizarea energetică în conformitate cu Programul local multianual privind creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe.

Art.2. Cota de contribuție proprie a asociațiilor de proprietari ce a fost asigurată de către Primăria Municipiului București se va recupera pe o perioadă de 10 ani, din care primii 5 de grație după formula matematică:

T lunară [lei] = V totală [iei] x 1,66%, cu regularizare la ultima plată

Unde:

T lunară = taxa de reabilitare termică

V totală = suma totală avansată de autoritatea publică locală pentru asigurarea contribuției unei asociații de proprietari.

1,66% = cota procentuală lunară rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni { 5 ani),

Art.3.Recuperarea sumelor de la asociațiile de proprietari se va face în baza unui grafic stabilit de comun acord între Primăria Municipiuiui București și Asociația de proprietari conform formulei menționată mai sus și asumat de părți prin semnarea acestuia.

Art.4.Asociația de proprietari se obligă și garantează colectarea și virarea sumeior ce urmează a fi achitate de către aceasta ca taxă de reabilitare termică.

Art.5.Sumele datorate ca taxă de reabilitare termică, vor fi achitate cel târziu până la data de 30 ale lunii, pentru luna în curs, în contul ce îi va fi indicat de către Primăria Municipiului București.

Art.6.Pentru nerespectarea termenului de plată a taxei de reabilitare termică stabilită pentru fiecare asociație de proprietari sunt aplicate penalizări în condițiile Codului de procedură fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Art.7.Taxa pentiu reabilitare termică se urmărește si se execută în condițiile Codului deArt.8.Asociația de proprietari, .poate achita în avans taxa de r^ oiicitare scrisă formulate.cuțîO châ zife înainte de efectuarea plătii.