Hotărârea nr. 25/2018

HOTARAREnr. 25 din 2018-01-17 PRIVIND MODIFICAREA ART. 2 PCT. 3 DIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 21/30.01.2017 PRIVIND REVOCAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR LA SC SERVICE CICLOP SA NUMITI PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 102/2013 SI NUMIREA ALTOR REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR LA SC SERVICE CICLOP SA MODIFICA HCGMB NR. 21/2017
Consiliul General al Municipiului București;

HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 2 pct. 3 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 21/30.01.2017 privind revocarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor la SC SERVICE CICLOP SA numiți prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 102/2013 și numirea

altor reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor la SC SERVICE CICLOP SA

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Asistentă Tehnică si Juridică nr. 298/16.01.2018;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 4/16.01.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 28/16.01.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând act de demisia domnului Enache Ștefan din Adunarea Generală a Acționarilor la SC Service Ciclop SA;

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45 alin. (1), alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se modifică art. 2 pct. 3 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 21/30.01.2017, în sensul că se înlocuiește domnul Enache Ștefan cu doamna Săndulescu Nina.

Ârt.ll Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 21/30.01.2017 rămân neschimbate. Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului

București vor aduce la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.01.2018.


București, 17.01.20 Nr. 25

Bd. Regina Elisabeta nr.47, sector 5, Bucure: