Hotărârea nr. 250/2018

HOTARAREnr. 250 din 2018-05-04 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMAINIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA IMOBILULUI POD CF BUCURESTI CONSTANTA KM 4+327 DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI TRANSPORTURILOR IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTIConsiliul General aî MunieiHOTĂRÂRE

privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea imobilului

Pod CF București Constanța Km 4+327 din domeniul public al statului și administrarea Ministerului

Transporturilor în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Infrastructură nr. 392/03.05.2018 și al Direcției Patrimoniu nr. 7639/03.05.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 58/03.05.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 279/04.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri pentru transmiterea imobilului Pod CF București Constanța Km 4+327 din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București în vederea executării lucrărilor de reparații și reabilitare, precum și declararea acestuia din bun de interes public național în bun de interes public local.

Art.2 Imobilul prevăzut la art. 1 se identifică potrivit anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 în cazul nerespectării destinației imobilului, acesta revine de drept în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transporturilor, conform prevederilor legale în vigoare.

Art.4 Predarea - preluarea imobilului transmis se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului.

Art.5 Prezenta hotărâre se va comunica Secretariatului General al Guvernului României prin grija Secretarului General al Municipiului București.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 04.05.2018.

PREȘEDIT    ’ INȚĂMarian Orlando Cule£


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI.


\ Georgiana Zamfir

B-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013. secte    ști. România: tel.: 021 305 55 00: www>j^g1yp/,, t


Anexa 1'o


Anexă la HCGMB nr.


DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului Pod CF București-Constanța solicitat a se transmite din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public al Municipiului BucureștiNr.

Codul de ,

Denumirea '

Adresa

Valoarea de

Persoana juridică

MFP

clasificare

bunului

inventar

de la care se

- L

\

actualizată

transmite

r ■

...............

- - - - ....... ■

î

(lei)

bunul/CUI

//

1.3.17.2

Pod CF

Municipiul

Statul român, din

\s’’

{

București- J

București,

administrarea

./

Constanța

sector 1

Ministerului

........

Km 4+327 j

Transporturilor

Persoana juridică la care se transmite bunul/CUI