Hotărârea nr. 251/2018

HOTARAREnr. 251 din 2018-05-04 PRIVIND COOPERAREA INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI INSTITUTUL SPORTIV ROMAN IN VEDEREA ORGANIZARII FORUMULUI SPORTULUI ROMANESC, LA BUCURESTI IN PERIOADA 31 MAI - 02 IUNIE 2018
Consiliul General al Municipiului București ROMANIA


HOTARARE

privind cooperarea între Municipiul București și Institutul Sportiv Român în vederea organizării Forumului Sportului Românesc, la București în perioada 31 mai - 02 iunie 2018

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 2923/03.05.2018;

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 19/04.05.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 280/04.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de adresa Institutului Sportiv Român nr. 1619516/26.05.2018; în conformitate cu prevederile:

Hotărârii Guvernului nr. 1460/2008 pentru aprobarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă - Orizonturi 2013 - 2020 - 2030;

Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d) și lit. e), alin. (6) lit. a) pct. 5 și pct. 6, alin. (7) lit. a) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Acordul de cooperare între Municipiul București și Institutul Sportiv Român în vederea organizării Forumului Sportului Românesc, la București în perioada 31 mai - 02 iunie 2018, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se împuternicește Primarul General al Municiului București să semneze, pentru și în numele Municipiului București, Acordul de cooperare prevăzut la art. 1.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate a Primarului General al Municipiului București și instituțiile publice/serviciile publice de cultură de interes local vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 04.05.2018.


Anexa 1Anexa ia HCGMB r.r, Zfl/S/j/ț


j uJMFGRM cu originalul

ACORD DECQOEEBAB

Art. 1 PĂRȚILE ACORDULUI


MUNICIPIUL BUCUREȘTI, cu sediul în Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București, reprezentat prin Gabriela FIREA, Primar General;

INSTITUTUL SPORTIV ROMÂN, cu sediul în Str. Nicolae lorga nr. 34-36, sector 1 București, 010431, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor nr. 136/19.12.2017, CIF 38623987/20.12.2017, reprezentat prin Adrian SOCACIU, Președinte;

Art. 2 OBIECTUL ACORDULUI;

Susținerea reciprocă în vederea organizării Forumului Sportului Românesc, la București, în perioada 31 mai - 02 iunie 2018.

Art. 3 DREPTURILE Șl OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

1)    Municipiul București, prin Direcția Cultură, învățământ, Turism:

a)    va desemna reprezentanții instituțiilor și organizațiilor cu atribuții în domeniul sportului la nivelul municipiului București care vor participa în cadrul conferințelor și atelierelor de lucru (workshop) ale Forumului Sportului Românesc, în calitate de speaker.

b)    asigură sprijin financiar în cuantum de 15.000 euro, reprezentând 69.927 lei1, pentru acoperirea unor cheltuieli necesare desfășurării activităților de promovare și marketing specifice evenimentului Forumul Sportului Românesc, cu încadrarea în bugetul anual aprobat.

2)    Institutul Sportiv Român:

a)    va asigura toată infrastructura și logistica necesară organizării evenimentului Forumul Sportului Românesc, conform calendarului activităților, respectiv: realizarea identității vizuale a proiectului, platforma proiectului, cazare speakeri, masa participanți și speakeri, confecționarea materialelor de comunicare și publicitate, realizare și difuzare spot video, prezența translatorilor, montaj instalație sonorizare, închiriere locație, asigurare transport speakeri de la aeroport la hotel.

b)    va asigura în cadrul evenimentului, promovarea imaginii și a valorilor culturale ale municipiului București prin intermediul tuturor canalelor de comunicare

c)    va menționa pe materialele publicitare realizate cu aceasta ocazie, elementele de identitate vizuală și contribuția Municipiului București la organizarea evenimentului Forumul Sportului Românesc, la București, în perioada 31 mai - 02 iunie 2018.

d)    va asigura completarea bugetului necesar organizării evenimentului atât din surse proprii, cât și din alte surse.

3)    Părțile vor realiza activitățile stabilite de comun acord, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare și vor colabora în vederea organizării evenimentului în modalitățile precizate în prezentul acord de parteneriat, prin furnizarea resurselor asumate, necesare pentru asigurarea bunei desfășurări a activităților specifice Forumului Sportului Românesc, la București, în perioada 31 mai - 02 iunie 2018.

Art. 4 DURATA ACORDULUI

a)    Prezentul acord intră în vigoare la data semnării sale de către părți și încetează la data de 30 iunie
CGMB nr


i CONFORM CU ORIGINALU

Art. 5 FORȚA MAJORĂ    “

a) Nici una dintre părțile semnatare nu răspunde penîr'u neexecutarea totală sau parțială a oricăreia din obligațiile asumați majoră, așa cum este ea definită prin lege.

b) Partea care invocă forța majoră va notifica celeilalte pz (zile) de la producerea evenimentului.

Art, 6 CLAUZE FINALE

a)    Modificarea prezentului acord se face numai în scris, în condițiile legii, după aprobarea prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București:

b)    Orice notificare este valabil îndeplinită dacă este făcută în scris și transmisă la sediul declarat în prezentul acord.

Prezentul Acord a fost incheiat astazi_la București, în trei exemplare originale in

limba romana, cate un exemplar pentru fiecare parte, având aceeași valoare.

PARTENER,

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMAR GENERAL Gabriela FIREA


PARTENER,

INSTITUTUL SPORTIV ROMÂN

PREȘEDINTE Adrian SOCACIU