Hotărârea nr. 252/2018

HOTARAREnr. 252 din 2018-05-04 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMAIRULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC INCETEAZA APLICABILITATEA ART. 4 SI 7 SI A ANEXELOR NR. 1,2 SI 3 ALE HCGMB NR. 386/2016



Consiliu) General al Municipiului București



HOTARARE

privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Municipale pentru Consolidarea

Clădirilor cu Risc Seismic

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 4501/1/03.05.2018;

Văzând raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 281/04.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 23600 conexat cu nr. 23424 și nr. 17099/2018;

în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

în aplicarea prevederilor Legii nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă organigrama, numărul total de 98 posturi, din care 11 de conducere, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, conform anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prevederile art. 4 și art. 7 precum și anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 la Hotărârea C.G.M.B. nr 386/2016. cu modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 04.05.2018


B-dul Regina Eiisabeta nr. 47. cod poștal 050013. sector 5 București. România; tel.: 021 305 55 00; www pmb.ro

Anexa 1



Organigrama Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic


Anexa nr. 1 la HCGMB Nr.

Director Executiv


i

Director Executiv Adjunct


Serviciu

I Tehnic

Compartimentul

Avize




Biroul Consultanță si Expertiză


Serviciul Urmărire, Derulare Contracte de Investiții


Compartimentul Relația cu Publicul și Registratură


Director Executiv j

Adjunct    j

I

---------------

Serviciul Financiar Contabilitate Buget

Compartimentul Rate Consolidări

Compartimentul

Administrativ



Număr total de posturi: 98 Din care de conducere: 11



fi'.Ș' ADMINISTRAȚIA '■ IjS MUNICIPALA PFNTRU IU CONSOLIDAREA

CLĂDIRILOR \v6 CU RISC SHS'MIO

V* 1


ANEXA nr. 2 la HCGMB nr

STAT DE FUNCȚII

ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC


Nr.


Compartiment


Nivel


Grad/treaptă


Număr


Anexa la Legea nr. 153/2017



Funcția

studii

profesional(a)

posturi

în baza căreia se stabilește salariul de baza

2

3

4

5

6

CONPUCERE    3

Ț'".

Director executiv

S

II

1

VIII; cap. I, lit. A, pct. III; lit. a)

Directpr executiv adjunct

S

II

1

VIII; cap. I, lit. A, pct. III; lit. a)

Director executiv adjunct

s

II

1

VIII; cap. I, lit. A, pct. III; lit. a)


Serviciul Tehnic

12

Sef Serviciu

S

II

1

VIII; cap. I, lit. A, pct. III

lit. a)

5

Expert

S

superior

1

VIII; cap. I, lit. A, pct. III

lit. b)

6

Expert

S

superior

1

VIII; cap. I, lit. A, pct. III

lit. b)

7

Expert

S

superior

1

VIII; cap. I, lit. A, pct. III

lit. b)

8

Expert

S

superior

1

VIII; cap. I, lit. A, pct. III

lit. b)

Expert

S

superior

1

VIII; cap. I, lit. A, pct. III

lit. b)

.Expert

S

asistent

1

VIII; cap. I, lit. A, pct. III

lit. b)

rn 1 1

ir»11    <

toispector de specialitate

S

IA

1

VIII; cap. II. lit. A, pct. IV; lit. b)

:S12 :

;l ispector de specialitate

S

IA

1

VIII; cap. II, lit. A, pct. IV; lit. b)

U13 j

Expert

s

asistent

1

VIII; cap. I, lit. A, pct. III; lit. b)

'Expert

s

asistent

1

VIII; cap. I, lit. A, pct. III; lit. b)

Expert

s

superior

1

VIII; cap. I, lit. A, pct. III; lit. b)

Compartimentul Avize


16


[Expert


superior


VIII; cap. I, lit- A, pct. III; lit. b)


J'4




superior


VIII; cap. I, lit. A, pct. III; lit. b)


[Expert

17

Serviciul pentru Relația cu Proprietarii

13

18

Sef Serviciu

S

II

1

VIII; cap. I, lit. A, pct. III; lit. a)

19

Expert

S

superior

1

VIII; cap. I, lit. A, pct. III; lit. b)

20

Expert

S

superior

1

VIII; cap. I, lit. A, pct. III; lit. b)

21

Expert

S

superior

1

VIII; cap. I, lit. A, pct. III; lit. b)

22

Inspector de specialitate

S

IA

1

VIII; cap. II, lit. A, pct. IV; lit. b)

23

Inspector de specialitate

S

IA

1

VIII; cap. II, lit. A, pct. IV; lit. b)

24

Expert

S

asistent

1

VIII; cap. I, lit. A, pct. III; lit. b)

25

Referent

M

debutant

1

VIII; cap. II, lit A, pct. IV; lit. b)

26

Expert

S

superior

1

VIII; cap. I, lit. A, pct. III; lit. b)

27

Expert

S

superior

1

VIII; cap. I, lit. A, pct. III; lit. b)

—28-

Expert

S

superior

1

VIII; cap. I, lit. A, pct. III; lit. b)

Expert

S

superior

1

VIII; cap. I, lit. A, pct. III; lit. b)

""30"'

Expert

S

superior

1

VIII; cap. I, lit. A, pct. III; lit. b)


Șervicțul Achiziții Publice

'Sef-Seryiciu

S

II

1

VIII; cap. I, lit. A, pct. III; lit. a)

Expert’

S

superior

1

VIII; cap. I, lit. A, pct. III; lit. b)

33

Expert /

S

superior

1

VIII; cap. I, lit. A, pct. III; lit. b)

34 '

Expert

S

principal

1

VIII; cap. I, lit. A, pct. III; lit. b)

•i-ăș...

Expert

S

superior

1

VIII; cap. I, lit. A, pct. III; lit. b)

36

Expert

S

asistent

1

VIII; cap. I, lit. A, pct. III; lit. b)

■ 37

Expert

S

superior

1

VIII; cap. I, lit. A, pct. III; lit. b)

38

Inspector de specialitate

S

IA

1

VIII; cap. II, lit A, pct. IV; lit. b)



Auditor

S

superior

1

VIII; cap. I, lit. A, pct. III; lit. b)

n 4® 7    -ZH

Auditor

S

principal

1

VIII; cap. I, lit. A, pct. III; lit. b)


a    X «r

.t nf&r

Sef Birou

S

II

1

VIII; cap. I, lit. A, pct. III; lit. a)

= =^42

Consilier Juridic

S

superior

1

VIII; cap. I, lit. A, pct. III; lit. b)

43

Consilier Juridic

S

principal

1

VIII; cap. I, lit. A, pct. III; lit. b)


M-

{/& administrația

g MUNICIPALA PENTRU |S CONSOLIDAREA g' CLĂDIRILOR


CURISCSEISMfc



44

Expert

S

superior

1

VIII; cap. I, lit. A, pct. III; lit. b)

45

Expert

S

superior

1

VIII; cap. I, lit. A, pct. III; lit. b)

46

Consilier Juridic

S

superior

1

VIII; cap. I, lit. A, pct. III; lit. b)

Serviciul Resurse Umane    5

47

Sef Serviciu

S

II

1

VIII; cap. I, lit. A, pct. III; lit. a)

48

Expert

S

superior

1

VIII; cap. I, lit. A, pct. III; lit. b)

49

Expert

S

superior

1

VIII; cap. I, lit. A, pct. III; lit. b)

50

Referent

M

asistent

1

VIII; cap. I, lit. A, pct. III; lit. b)

51

Expert

S

principal

1

VIII; cap. I, lit. A, pct. III; lit. b)

Compartimentul Sănătatea și Securitatea Muncii    2

52^

lExpert

S

superior

1

VIII; cap. I, lit. A, pct. III; lit. b)

Expert

S

principal

1

VIII; cap. I, lit. A, pct. III; lit. b)


Compartimentul Managementul Calității și Mediului

54

Expert

S

superior

1

VIII; cap. I, lit. A, pct. III; lit. b)

55

Expert

S

superior

1

VIII; cap. I, lit. A, pct. III; lit. b)


Sef birou

S

II

1

VIII; cap. II, lit. A, pct. IV, lit. a)

57

Consilier

s

IA

1

VIII; cap II, lit. A, pct. IV; lit. b)

58

Consilier

s

IA

1

VIII; cap. II, lit. A, pct. IV; lit. b)

Expert

s

IA

1

VIII; cap. II, lit. A, pct IV; lit. b)

60

Consilier

s

II

1

VIII; cap. II, lit. A, pct. IV; lit. b)

61

Referent

M

IA

1

VIII; cap. II, lit. A, pct. IV; lit. b)

15



{ciul Urmărire, Derulare Contracte de Investiții

t. (5^^ | Sef Serviciu

S

II

1

VIII; cap. II, lit. A, pct. IV; lit. a)

î. 63£^

Expert

S

IA

1

VIII; cap. II, lit. A, pct. IV; lit. b)

X 64 â

Expert

s

IA

1

VIII; cap. II, lit. A, pct. IV; lit. b)

*

Expeit

S

IA

1

VIII; cap. II, lit. A, pct. IV; lit. b)

Expert

S

IA

1

VIII; cap. II, lit. A, pct. IV; lit. b)

""67

Expert

S

IA

1

VIII; cap. II, lit. A, pct. IV; lit. b)

68

Inspector de specialitate

S

IA

1

VIII; cap. II, lit. A, pct. IV; lit. b)


7& ADMINISTRAȚIA i șț MUNICIPALĂ PENTRU ';rt\ d CONSOLIDAREA Pi \7~ CLĂDIRILOR »,O CU RISC SEISMIC v7-

k* 1 k //


Xj''—'


Gy

Inspector de specialitate

S

IA

1

VIII; cap. II, lit. A, pct. IV; lit. b)

70

Inspector de specialitate

S

IA

1

VIII; cap. II, lit. A, pct. IV; lit. b)

71

Inspector de specialitate

S

IA

1

VIII; cap. II, lit. A, pct. IV; lit. b)

72

Expert

S

IA

1

VIII; cap. II, lit. A, pct. IV; lit. b)

73

Expert

s

IA

1

VIII; cap. II, lit. A, pct. IV; lit. b)

74

Expert

s

IA

1

VIII; cap. II, lit. A, pct. IV; lit. b)

75

Expert

s

IA

1

VIII; cap. II, lit. A, pct. IV; lit. b)

76

Expert

s

IA

1

VIII; cap. II, lit. A, pct. IV; lit. b)

Compartimentul Relația cu Publicul și Registratură

7 7

Inspector de specialitate

S

II

1

VIII; cap. II, lit. A, pct. IV; lit. b)

78

Inspector de specialitate

S

debutant

1

VIII; cap. II, lit. A, pct. IV; lit. b)

79

Inspector de specialitate

S

debutant

1

VIII; cap. II, lit. A, pct. IV; lit. b)

80

Referent

M

debutant

1

VIII; cap. II, lit. A, pct. IV; lit. b)

Expert

S

principal

1

VIII; cap. I, lit. A, pct. III; lit. b)





Ax_.


95

Magaziner

M.G

1

VIII, cap II, lit. A, pct. IV; lit. b)

96

Muncitor calificat

I

1

VIII; cap II, lit. A, pct. IV; lit. b)

97

Inspector de specialitate

S

IA

1

VIII; cap. II, lit. A, pct. IV; lit. b)

98

Inspector de specialitate

S

IA

1

VIII; cap. II, lit. A, pct. IV; lit. b)

total    98

din care conducere    11

NO I A

Nivelul salariilor de bază este eel stabilit în Legea-eatlru nr. 153 2017.

Nivelul salariilor de baza corespunzător funcțiilor, gradelor si treptelor profesionale prevăzute in prezentul stat de funcții precum si al celorlalte dre salariale aferente se încadrează în sumele alocate prin bugetul instituției la Titlul ^Cheltuieli de personal'-, subdiviziunea <Cheltuieli cu salariile Posturile prevăzute în statul de funcții pot lî încadrate cu fracțiuni de normă, în funcție de necesitățile instituției, conform legislației în vigoare.

I ransformările de posturi vacante și permutările de posturi între compartimentele funcționale vor lî aprobate de Primarul General .

In cazul în care organigrama (structura organizatorică) si numărul de posturi aprobate prin I lotărârea Consiliului General al Municipiului București i modilîcă. statul de funcții se va aproba prin dispoziția Primarului General.


REGULAMENT de ORGANIZARE si FUNCȚIONARE

J    f

al

ADMINSTRAȚIEI MUNICIPALE pentru CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR cu RISC SEISMIC

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art.1. Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic este serviciu public de interes local al Municipiului București cu personalitate juridică, finanțat din bugetul local al Municipiului București, din venituri proprii, precum și, după caz, din fonduri de la bugetul de stat, înființat prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

Art. 2. Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic este organizată și funcționează în baza Legii Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Sediul Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic se află în București, b-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, având punct de lucru în București, fadul Națiunile Unite nr. 1, bloc 108A, sc. 1, parter, sector 5.

CAPITOLUL II

OBIECTUL DE ACTIVITATE




atenuării efectelor unui eventual cutremur și acționează pentru realizarea măsurilor de intervenție la construcțiile care prezintă niveluri insuficiente de protecție la acțiuni seismice;

2)    Elaborarea de programe de acțiuni pentru punerea în siguranță din punct de vedere seismic ai construcțiilor existente în Municipiul București și monitorizarea acțiunilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic, respectiv: expertizarea tehnică, proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare;

3)    Programarea, pregătirea, contractarea, urmărirea, executarea, decontarea și recepția lucrărilor de intervenții-consolidări și punere în siguranța aferente construcțiilor cu destinația de locuință (în baza prevederilor OUG 20/1994 și ale H.C.G.M.B. 607/2017) și a spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință (în baza prevederilor H.C.G.M.B. 607/2017);

4)    Programarea, pregătirea și contractarea serviciilor de relocare de la imobilele la care urmează să se execute lucrări de intervenție - consolidare până la locuințele de necessitate.

CAPITOLUL III

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art. 5. Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic cuprinde în structura sa funcționala și organizatorică compartimente de specialitate și compartimente suport/funcționale, după cum urmează;

în subordinea Directorului Executiv;

Serviciul Achiziții Publice;

Compartimentul Audit Public Intern;

Biroul Juridic;

Serviciul Resurse Umane cuprinzând Compartimentul Sănătatea și Securitatea Muncii și Compartimentul Managementul Calității și Mediului;

Biroul Consultanță și Expertiză;

Serviciul Urmărire, Derulare Contracte de Investiții;

Compartimentul Relația cu Publicul și Registratură;

Director Executiv Adjunct (cu atribuții tehnice) având în subordine Serviciul Tehnic cuprinzând Compartimentul Avizare și Serviciul pentru Relația cu Proprietarii;

Director Executiv Adjunct (cu atribuții economice) având în subordine Serviciul Financiar, Contabilitate, Buget cuprinzând Compartimentul Rate Consolidări și Compartimentul Admirtistrativ.





ATRIBUȚIILE GENERALE

ALE ADMINISTRAȚIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC

Art. 6, în vederea realizării obiectivului său de activitate Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, conlucrează cu toate compartimentele aparatului de specialitate al Primarului General și are următoarele atribuții:

1)    Avizează, fundamentează și înaintează propunerile privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, în condițiile legii, avizează statul de funcții, regulamentul de organizare și funcționare, schimbarea, după caz, a sediului instituției, în vederea aprobării prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București;

2)    Exercită atribuțiile și competențele ce decurg din calitatea de titular de buget și ordonator terțiar de credite;

3)    Controlează și răspunde de modul de utilizare a fondurilor alocate;

4)    Răspunde de patrimoniul propriu, aflat în administrare stabilit și/sau întregit, după caz, prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București;

5)    Inițiază procese și proceduri de lucru aplicabile obiectului său de activitate;

6)    Demarează și/sau organizează proceduri, proiecte și parteneriate în vederea realizării optime și eficiente a obiectului de activitate.

ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI EXECUTIV Șl ALE SERV1CIILOR/COMPARTIMENTELOR COORDONATE DE ACESTA

Art. 7.

(1)    Conducerea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic se asigură de către Directorul Executiv al acesteia, numit în condițiile legii;

(2)    Directorul Executiv al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic își desfășoară activitatea pe baza actelor normative în vigoare (Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București, Dispoziții ale Primarului General, Legi, Hotărâri și Ordonanțe ale Guvernului, Ordine și a prezentului regulament etc);

(3)    Directorul Executiv al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic conduce activitatea clirehtă a acesteia și reprezintă Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilprcu Risc S'eișmictn'relațiile cu autoritățile publice centrale și locale, cu alte persoane juridice, precunȚșl cu perșoane fizice în limitele de competență stabilite


prin lege, prin Hotărâri ale Primarului General.


Art, 8. DIRECTORUL EXECUTIV al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic are următoarele atribuții și competențe:

1)    Conduce și coordonează întreaga activitate a Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic;

2)    Elaborează și aplică strategii specifice, în măsură să asigure desfășurarea în condiții de performanțe și eficiență a activității curente și de perspectivă ale Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic;

3)    Este ordonator terțiar de credite;

4)    Stabilește, prin fișa postului, atribuțiile conducătorilor compartimentelor din subordonare și le poate modifica/completa în funcție de necesități, pentru a asigura buna funcționare a instituției;

5)    Dispune administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu;

6)    Fundamentează și propune proiectul bugetului pentru consolidarea, în condițiile legii, a clădirilor cu risc seismic, precum și pentru administrarea, protejarea, întreținerea, conservarea și valorificarea eficientă a patrimoniului propriu, pe care îl înaitează ordonatorului principal de credite;

7)    întocmește și fundamentează propuneri privind proiectele de hotărâri în domeniul de activitate a Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și le înaintează în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului General al Municipiului București, precum și proiectele de dispoziții ale Primarului General, conform legii;

8)    în limita competențelor acordate, aprobă încheierea contractelor, necesare pentru derularea activității curente, cu terți, în condițiile legii;

9)    Dispune organizarea licitațiilor pentru achiziționarea de bunuri materiale și servicii, conform prevederilor legale;

10)    Fundamentează și propune proiectul de Organigramă, Stat de funcții și Regulament de organizare și funcționare ale administrației, sau, după caz, proiectul de modificare ale acestora, în vederea supunerii spre aprobare, conform reglementarilor legale;

11)    Aprobă Regulamentul intern al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, propus de către Biroul Juridic și Serviciul Resurse Umane;

12)    Verifică și răspunde de aplicarea normelor de protecția muncii, a normelor de securitate și sănătate, pază și stingerea incendiilor, conform prevederilor legale;

13)    Verifică modul de întițebuințare'a ,fopdurilor bănești, mijloacelor fixe, materiilor prime, materialelor si a tuturor valorilor aflate îiipatrimoniul încredințat;



14) Exercită controlul direct asupra tuturor ac

veniturile și cheltuielile;

15)    Exercită atribuțiile legale, rezultate din calitatea de angajator pentru personalul Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, respectiv angajează, promovează, sancționează, încetează raportul de serviciu/contractul de muncă personalului instituției, stabilește atribuțiile acestuia prin fișa postului pe care o aprobă;

16)    Asigură respectarea disciplinei muncii, îndeplinirea atribuțiilor de serviciu de către personalul angajat;

17)    Aprobă planul de formare și perfecționare profesională a salariaților, urmărind pregătirea specifică și reorientarea unor categorii de salariați în contextul mutațiilor ce intervin în obiectul de activitate al instituției, potrivit cerințelor de eficientizare a activității;

18)    Urmărește creșterea calității serviciilor/prestațiilor realizate în vederea consolidării eficiente și la termenul stabilit a clădirilor cu risc seismic;

19)    Verifică și aprobă propunerile de proiecte de investiții care fac obiectul de activitate al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic;

20)    Emite decizii de recuperare a pagubelor aduse Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic;

21)    Asigură activitatea de investiții, privind dotarea cu mijloace fixe (aparatura, mijloace de transport, etc.), necesare bunei funcționări a instituției;

22)    Conlucrează cu toate compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General pentru asigurarea condițiilor optime de desfășurare a activității de consolidare a clădirilor cu risc seismic din Municipiul București;

23)    Analizeză și fundamentează, împreună cu compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, după caz, nevoile de investiții pentru derularea proiectelor/programelor de consolidare a clădirilor cu risc seismic.

24)    Dispune măsuri privind activitatea curentă a instituției, în condițiile legii, Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București și Dispozițiilor Primarului General;

25)    Aprobă statul de plată al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic;

26)    Răspunde de asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea activității de audit public intern, de control financiar preventiv și de organizarea sistemului de control managerial;

27)    îndeplinește și alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General;

28)    în perioada când Directorul Executiv nu este prezent în instituție, atribuțiile funcției sunt exercitate de către unul din directorii executivi adjuncți/unul dintre șefii de serviciu, desemnat către Directorului Executiv;

29)    In situația când postul de.Directdr Executiv este vacant, atribuțiile funcției vor fi exercitate, în baza Dispoziției Primarului General, donform legii.




Art. 9. Atribuțiile serviciilor/compartimentelor din subordinea Directorul următoarele:

Art. 10. SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

ATRIBUȚII Șl COMPETENȚE:

1)    întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării autorității contractante în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) sau pentru recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;

2)    Elaborează și, după caz, actualizează, pe baza necesităților transmise de celelalte compartimente ale autorității contractante, strategia de contractare și programul anual al achizițiilor publice; Elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire și a documentelor-suport, în cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs, pe baza necesităților transmise de compartimentele de specialitate;

3)    Stabilește condițiile specifice de încadrare în procedurile de atribuire reglementate de lege, aplicabile pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru sau organizarea concursurilor de soluții;

4)    Aplică procedurile de atribuire reglementate de lege pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru sau organizarea concursurilor de soluții, cu respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru și a organizării concursurilor de soluții;

5)    Organizează, după caz, consultări ale pieței în vederea pregătirii achiziției, prin raportare la obiectul contractului de achiziție publică/acordului-cadru, prin intermediul SEAP;

6)    îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de lege, prin transmiterea spre publicare în SEAP și, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), a anunțurilor de intenție, anunțurilor de participare, și anunțurilor de atribuire;

7)    Asigură, prin mijloace electronice, prin intermediul SEAP, accesul direct, complet, nerestricționat și gratuit al operatorilor economici la documentele achiziției începând cu data publicării anunțului de participare;

8)    Răspunde, în mod clar și complet, cu respectarea regulilor aplicabile comunicărilor, la orice solicitare de clarificări sau informații suplimentare primite din partea oricărui operator economic interesat, în legătură cu documentația de atribuire, la termenele și în condițiile prevăzute de lege;

9)    Propune conducătorului autorității tortțfactante persoanele responsabile pentru evaluarea

'\

ofertelor, care se constituie într’Crcomisid\de evaluare, în condițiile prevăzute de lege;




10)

11)

12)


13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)


21)


22)

23)


prevăzute de lege;

Persoanele desemnate, responsabile cu aplicarea procedurii de atribuire, fac parte, în calitate de membru/președinte, din comisiile de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru;

Asigură, cu respectarea regulilor aplicabile comunicărilor, informarea candidaților/ofertanților cu privire la deciziile luate în ceea ce privește rezultatul selecției, rezultatul procedurii, respectiv atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru, la termenele și în condițiile prevăzute de lege;

Răspunde de completarea și actualizarea Formularului de Integritate privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru, în conformitate cu Legea nr. 184/2016; Finalizează procedurile de atribuire reglementate de lege prin încheierea contractului de achiziție publică/acordului-cadru sau, dacă este cazul, prin anularea procedurii de atribuire; întreprinde demersurile necesare în vederea restituirii garanțiilor de participare constituite de ofertanți, la termenele și în condițiile prevăzute de lege;

înaintează către compartimentele interne cu atribuții în urmărirea derulării contractelor, contractele de achiziție publică/acordurile-cadru încheiate, anexele la acestea, precum și dovada constituirii de către contractant a garanției de bună execuție;

îndeplinește demersurile necesare în vederea modificării, dacă este cazul, a contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege;

Realizează achizițiile directe de produse, servicii sau lucrări, pe baza necesităților transmise de celelalte compartimente ale autorității contractante;

Transmite în SEAP notificările cu privire la achizițiile directe, la termenul și în condițiile prevăzute de lege;

Asigură încheierea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru între autoritatea contractantă și entități din sectorul public, cu aplicarea dispozițiilor legale specifice, prin modalitatea de atribuire aprobată prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București;

Transmite spre publicare în SEAP documentele constatatoare care conțin informații referitoare la îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către contractant, elaborate de compartimentele interne cu atribuții în urmărirea derulării contractelor;

Constituie și păstrează dosarul achiziției publice, în condițiile prevăzute de lege;

c} comunicarea și implementarea măsurilor de remediere, daca estet£2>zul; \\ \

d)    publicarea contestației în StAP, în condițiile prevăzute de lege;

e)    elaborarea și transmiterea punctului de vedere asupra contestației și a documentelor necesare soluționării contestației;

f)    elaborarea și transmiterea răspunsului la orice solicitare a Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor și transmiterea către acestea a oricăror documente care prezintă relevanță pentru soluționarea contestației;

g)    primirea și ducerea la îndeplinire a deciziei cu privire la soluționarea contestației/măsurilor de remediere.

24)    Urmărește apariția/modificarea/completarea actelor normative în domeniul achizițiilor publice și informează conducerea autorității contractante despre modalitățile și termenele de aplicare a dispozițiilor legale respective.

25)    Colaborează cu autoritățile cu atribuții de reglementare, monitorizare sau control în domeniul achizițiilor publice și răspunde la orice solicitare a acestora.

Atr. 11. BIROUL JURIDIC

ATRIBUȚII Șl COMPETENȚE:

1)    Asigură condițiile de legalitate a tuturor actelor, faptelor și măsurilor întreprinse de Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic în îndeplinirea tuturor atribuțiilor specifice;

2)    Acordă consultanță juridică tuturor compartimentelor din cadrul Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic;

3)    Colaborează la întocmirea proiectelor actelor administrative emise de către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (decizii, regulamente, ordine și instrucțiuni etc.), precum și ale altor documente elaborate de instituție;

4)    Avizează pentru legalitate proiectele de decizii, regulamente și instrucțiuni elaborate în cadrul Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic;

5)    Asigură consultanță de specialitate/avizează asupra legalității măsurilor ce urmează a fi luate, în desfășurarea activității, precum și asupra oricăror acte care pot angaja răspunderea patrimoniala a Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic;

6)    Avizează și întocmește proiecte de contracte sau proiectele oricăror acte cu caracter juridic,

în legătură cu activitatea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic;    . .

7)    Reprezintă interesele ins'titîițiel în țața instanțelor judecătorești, ori în fața oricăror

autorități, precum și îrîrelațiile.cu terțe pgrsoane fizice sau juridice, după caz;

/ ■*    V.-' ' *    l\

îi    . .




8} Urmărește și studiază actele cu caracter normativ și semnalează conducerii

instituției potrivit acestor reglementari legale, comunicând săptămânal, sau ori de cate ori este necesar, sub semnătura persoanelor interesate, actul normativ nou apărut;

9)    Organizează săptămânal sau ori de cate ori este necesar, prezentarea actelor normative noi și instruirea celor de interes general, la solicitarea compartimentelor din cadrul instituției;

10)    Soluționează orice lucrări sau situații cu caracter juridic (petiții, cereri, sesizări, etc.);

11)    îndeplinește orice alte atribuții la solicitarea superiorilor ierarhici pentru bunul mers al activității instituției;

12)    Pentru asigurarea exercitării atribuțiilor care decurg din obiectul de activitate al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, conlucrează la întocmirea de convenții și contracte cu persoane fizice/juridice în condițiile legii, răspunde de legalitatea acestora în vederea supunerii spre aprobarea Directorului Executiv și urmărește rezolvarea lor;

13)    Pentru asigurarea exercitării atribuțiilor care decurg din obiectul de activitate al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic participă la întocmirea de convenții și contracte cu persoane fizice/juridice în condițiile legii, spre a fi supuse spre aprobare Directorului Executiv și urmărește rezolvarea lor;

14)    Asigură consultanță juridică direct sau prin serviciile juridice contractate;

15)    în îndeplinirea sarcinilor/atribuțiilor de serviciu, va colabora cu compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București, cu oricare alte servicii, instituții, agenții, după caz, care dețin acte sau informații necesare desfășurării activității specifice;

16)    Fundamentează propuneri privind proiecte de hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București proiecte de Dispoziții ale Primarului General și proiecte de decizii ale Directorului Executiv;

17)    îndeplinește și alte atribuții cu caracter specific, ce decurg din actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea instituției, în domeniul său de activitate.

Art. 12. SERVICIUL RESURSE UMANE

ATRIBUȚII Șl COMPETENȚE:

1)    Colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București, în vederea întocmirii și fundamentării propunerilor privind proiectele organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale administrației;

2)    Crează, administrează și exploatează baza sa de date cuprinzând evidența tuturor categoriilor de angajâțȚai Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc




3)

4)


5)

6)


Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și ie supune spre

aprobare DirectoruluiExecutiv;

Monitorizează posturile vacante/temporar vacante și răspunde de organizarea concursurilor pentru ocuparea acestor posturilor, în condițiile legii, întocmește documentele privind încadrarea în muncă a candidatilor declarați admiși, pe baza proceselor verbale ale comisiilor de examen/concurs, în conformitate cu prevederile legale; întocmește, ține evidența, păstrează și completează dosarele de personal ale angajaților; întocmește proiectele de decizii și ține evidența deciziilor Directorului Executiv privind drepturile salariale și de personal ale angajaților, precum și cele de numire și eliberare din funcție a personalului, de sancționare, de detașare, de trecere temporară în altă muncă,

etc.;

7)    întocmește sinteze, analize și informări referitoare la actele administrative din evidența compartimentului;

8)    Ține evidența concediilor de odihnă, a învoirilor, a concediilor pentru evenimente deosebite, a concediilor medicale, a concediilor pentru studii, a concediilor pentru îngrijirea copiilor, etc. și verifică întocmirea fișelor de prezență pentru personalul din cadrul Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic;

9)    întocmește și ține evidența legitimațiilor angajaților Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic;

10)    întocmește documentele necesare în cazul pensionărilor pentru limită de vârstă și invaliditate;

11)    întocmește și eliberează adeverințe sau alte documente solicitate de persoanele care au sau au avut calitatea de angajat al instituției, conform legii și în limita competenței;

12)    Asigură și răspunde de ducerea la îndeplinire a tuturor prevederilor legale privind angajarea personalului, executarea raporturilor de serviciu/contractelor de muncă, după caz, modificarea sau încetarea acestora și ale celor prin care se reglementează relațiile de muncă ale angajaților;

13)    întocmește Regulamentul Intern, îl supune spre aprobare Directorului Executiv și urmărește respectarea acestuia;

14)    Asigură aplicarea măsurilor disciplinare propuse de conducătorii compartimentelor din structura organizatorică a instituției, aprobate de către Directorul Executiv cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind legislația muncii;

15)    Răspunde de întocmirea rapoartelor de serviciu/contractelor individuale de muncă, după caz, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care decurg din acesta, în conformitate cu legislația muncii în vigoare; ,•

16)    Răspunde de înființarea și înregistrarea ta,rautoritatea publică competentă a Registrului general de evidență a sațariaților; 'î; /




18)    Propune și fundamentează planul de formare profesională a angajaților Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, în concordanță cu necesitățile instituției și urmărește derularea sa, în condițiile legii;

19)    în îndeplinirea sarcinilor/atribuțiilor de serviciu, va colabora cu compartimentele din cadrul Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic precum și cu alte compartimente de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București, cu orice alte servicii, instituții, agenții, după caz, care dețin acte sau informații necesare desfășurării activității specifice.

Art. 13. COMPARTIMENTUL SANATATEA Șl SECURITATEA MUNCII

Se află în subordinea Serviciului Resurse umane.

ATRIBUȚII Șl COMPETENȚE:

1)    Asigură și răspunde de luarea tuturor măsurilor de sănătatea și securitatea muncii pentru personalul Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, conform legii;

2)    la măsuri pentru asigurarea fiecărui loc de muncă cu instrucțiuni tehnice și de protecție a muncii specifice activității;

3)    Organizează înstruirea periodică, la locul de muncă, a personalului cu privire la funcționarea, exploatarea și întreținerea echipamentelor tehnice în condiții de siguranță, cunoașterea și aplicarea normelor și instrucțiunilor de lucru și protecția muncii;

4)    Asigură efectuarea instructajelor de securitate și sănătate în munca la angajare pentru noii angajați din cadrul Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic;

5)    Verifică efectuarea lunară, trimestrială, semestrială și anuală instructajului periodic de securitate și sănătate în munca, precum și a instructajului la locul de munca și întocmește rapoarte cu privire la cele constatate;

6)    Ține legătură cu Inspectoratul Teritorial de Muncă în legătură cu activitățile din cadrul Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic pe linie de securitate și sănătate în muncă;

7)    Colaborează cu medicul/serviciul medical de medicina muncii la identificarea și evaluarea factorilor de risc și la fundamentarea programului de masuri de Securitate și sanatatea muncii;

8)    Asigură completarea fiselor-de expunere la riscuri și efectuarea controlului medical la angajare pentru toți salarîații Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic;




9! Asigură demararea procedurilor prevăzute de lege In vederea asigurării condițiilo^te^fesfa locui de muncă;

10) Asigură efectuarea instructajului colectiv de securitate și sanatate în munca pentru grupurile de student care efectuează practica în cadrul insitutiei, precum și pentru persoanele care lucrează ca voluntari în cadrul Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic.

Art. 14. COMPARTIMENTUL MANAGEMENTUL CALITĂȚII Șl MEDIULUI Se află în subordinea Serviciului Resurse umane.

ATRIBUȚII Șl COMPETENȚE:

1)    Elaborează, implementează, menține și îmbunătățește continuu sistemul de management integrat (calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională și control intern/managerial);

2)    Asigură obținerea și menținerea certificării sistemului de management calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă, acordată de organismul de certificare;

3)    Participă la elaborarea politicii sistemului de management integrat;

4)    Elaborează și actualizează programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial;

5)    Gestionează sistemul de proceduri generale și operaționale aferente sistemului de management integrat;

6)    Elaborează Manualul sistemului de management integrat;

7)    Elaborează procedurile generale și operaționale corespunzătoare activităților privind calitatea, mediul și controlul intern/managerial;

8)    Acordă consultanță personalului celorlalte compartimente interne în elaborarea documentației sistemului de management integrat;

9)    Identifică neconformitățile privind sistemul de management integrat și urmărește modul de rezolvare a acestora; inițiază acțiuni corective care să conducă la îmbunătățirea activității;

10)    Instruiește personalul în domeniul sistemului de management integrat și al protecției mediului;

11)    Raportează periodic către conducere modul de funcționare a sistemului de management integrat;

12)    Susține activitățile reprezentantului managementului pentru calitate-mediu privind funcționarea sistemului de management integrat;

13)    Asigură respectarea de către organizație a cerințelor legale și a altor cerințe în domeniul controlului intern/managerial și al protecției mediului.

Art. 15. COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLICÎ^JTERN

j    Vt Uîl    /i


ATRIBUȚII Șl COMPETENȚE;



1)    Elaborează planul anual privind activitatea de audit public intern a instituție normelor metodologice de exercitare a activității de audit public intern și legislației în vigoare, la nivelul întregii structuri organizatorice a instituției;

2)    Asigură, prin activitatea desfășurată, evaluarea sistemelor de management și control la nivelul întregii structuri organizatorice a instituției;

3)    Asigură, prin activitatea desfășurată, ca sistemele de management financiar și control ale instituției să fie transparente și conforme cu legalitatea, regularitatea, economicitatea și eficacitatea;

4)    Informează conducătorul instituției despre eventualele deficiențe apărute în funcționarea sistemului și propune măsuri operative de eliminare a acestora;

5)    Informează periodic structura similară din cadrul Primăriei Municipiului București despre activitatea desfășurată, despre deficiențele constatate, după caz, recomandările și măsurile propuse conducătorului instituției și despre consecințele neimplementării acestora, dacă este cazul, în cadrul sistemului;

6)    Raportează trimestrial structurii similare din cadrul Primăriei Municipiului București constatările, concluziile și recomandările rezultate din activitatea de audit;

7)    în cazul identificării unor eventuale nereguli sau prejudicii, informează operativ conducerea instituției și structura auditată, în vederea luării măsurilor de stopare și/sau recuperare a prejudiciilor;

8)    Efectuează audituri de regularitate, de performanță și de sistem, conform legii;

9)    îndeplinește și ale atribuții dispuse de conducătorul instituției și/sau de structura similară din cadrul Primăriei Municipiului București.

Art. 16. BIROUL CONSULTANȚĂ Șl EXPERTIZĂ

ATRIBUȚII Șl COMPETEȚE:

1)    Analizează, centralizează și gestionează informațiile privitoare ia riscul seismic al clădirilor existente în Municipiul București;

2)    Stabilește datele relevante, necesare în protejarea clădirilor la riscul seismic și informează conducerea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic asupra acestora;


rjf)



5i întocmește și actualizeaza 'Harta de risc seismic", coroborând informațiile din bazere3^ date, menționate mai sus, și analizează riscul seismic al fiecărei clădiri în parte din Municipiul București;

6)    Realizează și gestionează baze de date cu aceste informații, concludente pentru perioade lungi de timp, respectiv 10-20 de ani, fiind un reper pentru evoluția în timp a riscului seismic asupra clădirilor din Municipiul București;

7)    La solicitarea Consiliului General al Municipiului București, furnizează datele și informațiile necesare în stabilirea și aplicarea restricțiilor din punct de vedere al riscului seismic, datorate condițiilor locale de amplasament, impuse prin documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului, în condițiile legii;

8)    Prezintă la cererea Directorului Executiv, rapoarte și informări privind constatările făcute, propunând modalități de eficientizare a activității, precum și de inițiere și derulare a unor programe necesare pentru realizarea obiectivelor în domeniul de competență al serviciului;

9)    Analizează concluziile rapoartelor de expertiză transmise instituției și colaborează cu Serviciul Tehnic pentru monitorizarea acțiunilor în vederea reducerii riscului seismic;

10)    Asigură consultanță pentru numirea comisiei de recepție a rapoartelor de expertiză tehnică;

11)    îndeplinește și alte atribuții dispuse de conducătorul instituției, rezultate din Dispozițiile Primarului General și din Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București, precum și din actele normative în vigoare;

12)    Are obligația de a semnala superiorului ierarhic orice neregularitate ce apare în legătură cu procedurile de lucru stabilite la nivelul instituției, precum și orice riscuri neprevăzute ce ar putea afecta rezultatele activității;

13)    Păstrează confidențialitatea asupra informațiilor și documentelor de care ia cunoștință în exercitarea atribuțiilor de serviciu, potrivit legislației în vigoare.

Art. 17. SERVICIUL URMĂRIRE, DERULARE CONTRACTE DE INVESTIȚII

ATRIBUȚII Șl COMPETENȚE:

1)    Gestionează contractele (de execuție, prestări servicii , acorduri cadru, contracte incheiate în vederea realizării obiectului de activitate);

2)    Analizează documentele în vederea efectuării plăților aferente contractelor de prestări servicii privind expertizarea tehnică, proiectarea lucrărilor de intervenție - consolidare, punere în siguranță, relocare locatari din imobilele ce urmează a fi consolidate și le transmite la Serviciul Financiar, Contabilitate, Buget;

3)    Analizează și întocmește documentele necesare recepției la terminarea lucrărilor/recepției finale a lucrărilor de consolidare sau punere în siguranță, convoacă membrii comisiilor, în

acest sens și difuzează în'-fermen pfocpsele-verbale de recepție la toți factorii care au concurat la realizar



în domeniu,



4j Verifică modul de întocmire și decontare a situațiilor de lucrări conform prevederilor din documentație, acte normative tehnico-economice, contracte și a condițiilor de finanțare cu încadrare în plafoanele de decontare și respectarea termenelor;

5)    Stabilește modul de întocmire și ținere a evidențelor, stadiilor fizice, decontării producției, termenelor contractuale și centralizarea acestor date;

6)    Verifică și certifică privind realitatea, regularitatea și legalitatea, facturile pentru decontarea situațiilor de lucrări lunare realizate;

7)    Verifică documentele pentru eliberarea parțială sau totală a garanțiilor de bună execuție sau alte rețineri pentru lucrări de proastă calitate, penalități de întârziere, daune, etc;

8)    Verifică lucrările din punct de vedere a încadrării în prețurile din ofertă, în vederea decontării;

9)    Urmărește realizarea lucrărilor, din punct de vedere tehnic, în conformitate cu prevederile contractelor, proiectelor, caietelor de sarcini și a altor reglementări în domeniu, și asigură admiterea la plată numai a lucrărilor corespunzătoare din punct de vedere calitativ;

10)    Solicită executantului, după caz, sistarea execuției, demolarea sau refacerea lucrărilor executate necorespunzător, în baza soluțiilor proiectantului sau ale persoanelor abilitate în acest sens;

11)    Stabilește necesarul de fonduri pentru executarea lucrărilor de consolidare, punere în siguranță, reparații locuințe necesitate - împreună cu Serviciul Tehnic (pregătire execuție);

12)    Asigură transmiterea către proiectant a sesizărilor proprii sau ale participanților la realizarea lucrărilor privind neconformitățile constatate pe parcursul execuției;

13)    Urmărește rezolvarea problemelor constatate de comisia de recepție și întocmirea documentelor de aducere la îndeplinire a măsurilor impuse de aceasta, precum și sesizările și reclamațiile locatarilor privind lucrările executate și termenele stabilite pentru soluționarea acestora;

14)    împreună cu proiectantul și executantul asigură predarea către asociația de proprietari a documentației tehnice și economice a lucrărilor, împreună cu cartea tehnică a construcției;

15)    Urmărește modul de îndeplinire a condițiilor și a tuturor clauzelor contractelor de achiziție

și a obligațiilor asumate de contractant, de la data intrării lor în vigoare, pe durata de execuție a lucrărilor, prestare a serviciilor, cât și în perioada de garanție, informând, periodic și detaliat, în timp util, Directorul Executiv prin rapoarte cu privire la situația constatată și a respectării tuturor dispozițiilor legale ce reglementează derularea contractelor de achiziție publică, propunând soluții de eficientizare și respectare a clauzelor contractuale de către contractanți și participând la recepția obiectivelor de investiții, a lucrărilor și a serviciilor;    '

16)    Colaborează cu organele abilitate să verifice egalitatea lucrărilor, cât și a operațiunilor de




17)    Colaborează permanent cu contractanții (executanți, prestatoriT"Ti-i~nîzo7i și implicate în derularea contractelor de achiziție publică) pe parcursul derulării;

18)    Asigură colaborarea permanentă între prestatorul de servicii și executantul de lucrări, pentru realizarea obiectivelor de investiții în parametrii tehnico-economici programați;

19)    Participă la predarea amplasamentelor și urmărește respectarea termenului de începere și terminare a lucrărilor, face recepțiile lucrărilor executate la imobile cu risc seismic, aflate în proces de consolidare de către prestatori, constructori, executanți;

20)    Urmărește comportarea lucrărilor puse în funcțiune pe perioada de garanție prezentând note de constatare și dispune efectuarea eventualelor remedieri de către executant, constructor, prestator, după caz;

21)    îndeplinește orice alte sarcini care îi revin, trasate de Directorul Executiv al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, precum și orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General;

22)    Colaborează cu celelalte compartimente ale Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, realizând un schimb permanent de date și informații cu acestea, precum și cu compartimentele din cadrul Primăriei Municipiului București, pe domeniul său de activitate;

23)    Ține evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, pe domeniul său de competență.

Art. 18. COMPARTIMENTUL RELAȚIA CU PUBLICUL Șl REGISTRATURĂ

ATRIBUȚII Șl COMPETENȚE:

1)    Organizează și răspunde de activitatea de arhivă, secretariat și registratură;

2)    Primește, înregistrează, se îngrijește de rezolvarea petițiilor, înaintează petițiile înregistrate către compartimentele de specialitate, în funcție de obiectul acestora, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului, urmărește soluționarea și redactarea în termen a răspunsului, expediază răspunsurile către petiționari, se îngrijește și de clasarea și arhivarea petițiilor;

3)    Răspunde de organizarea, ordonarea și păstrarea tuturor documentelor intrate în depozitul de arhivă;

4)    întocmește nomeclatorul arhivistic;

5)    Eliberează copii de pe documentele din arhivă Adminstrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic;

6)    Eliberează, la solicitare, copii de pe documentele aflate în arhiva Adminstrației Municipale pentru Consolidarea Clădifilor cu Risc Seismic;

7)    Asigură punerea la depoziție a documentelor spre consultare, ori de câte ori se solicită,



9)    Asigură evidența tuturor documentelor intrate și ieșite din depozitul de arhivă pe baza registrului de evidență curentă;

10)    Verifică integritatea documentelor împrumutate după restituire;

11)    Reactualizează, ori de cate ori este necesar Nomenclatorul Arhivistic al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic;

12)    Organizează evidența materialelor documentare, întocmind instrumentele de evidență prevăzute de instrucțiunile menționate, supraveghează folosirea instrumentelor de evidență și se îngrijește de conservarea în bune condiții a acelor instrumente;

13)    Asigură secretariatul comisiei de selecționare a documentelor în vederea analizării dosarelor cu termene de păstrare expirate;

14)    Organizează depozitul de arhivă după criterii prealabil stabilite;

15)    Informează conducerea instituției și propune măsuri în vederea asigurării condițiilor corespunzătoare de păstrare și conservare a arhivei;

16)    Asigură activitatea de secretariat la nivelul conducerii Admnistrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, stabilită prin fișa postului aprobată de către Directorul Executiv al admnistrației;

17)    Asigură respectarea normelor de protecție a muncii și PSI pentru depozitul de arhivă pe care îl gestionează;

18)    Asigură respectarea normelor legale privind secretul de serviciu și confidențialitatea în legătura cu faptele, informațiile sau documentele de care ia cunoștință, după caz;

19)    Verifică și preia de la compartimente, pe bază de inventare, dosarele constituite;

20)    Administrează solicitările de acces la informațiile de interes public, conform prevederilor legale;

21)    Răspunde la sesizările de problemele specifice de activitate ale Admnistrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, pe domeniul său de activitate/competentă;

22)    îndeplinește orice alte sarcini transmise de conducerea Admnistrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic; Construiește și consolidează imaginea instituției atât în plan intern, cât și în plan extern;

23)    Elaborează și coordonează activitățile specifice protejării și consolidării imaginii instituției, inclusiv prin actualizarea permanentă a site-ului propriu;

24)    Asigură reprezentarea instituției în relația cu mass-media;

25)    Organizează diverse acțiuni mediatice (conferințe de presă, briefing-uri și alte mijloace de comunicare ale conducerii instituției) și asigură condițiile și materialele necesare desfășurării acestora, redactează sihtșzele sau rapoartele privind aceste acțiuni;

26)    Participă la elaborare?și actualizarea manualului de identitate vizuală a instituției;




comunicare, informează conducerea instituției;

28)    Stabilește programe de comunicare, stabilind și bugetele acestora;

29)    Gestionează crizele de imagine ale instituției, dacă este cazul;

30)    Elaborează materiale informative pentru mass-media;

31)    Actualizează sursele de informare actuale și identifică noi surse pentru lărgirea bazei de date care cuprinde contactele mass-media;

32)    Gestionează adresa de email office@amccrs-pmb.ro

;

33)    Realizează îndeplinirea obligațiilor ce decurg din prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

34)    Coordonează activitățile specifice privind publicarea unor anunțuri în presă;

35)    întocmește rapoarte săptămânale, lunare, semestriale și anuale, după caz, privind sesizările și reclamațiile primite pe toate canalele de comunicare;

36)    Implementează politici de comunicare internă și externă.

Art. 19. DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT (cu atribuții tehnice)

Directorul Executiv Adjunct (cu atribuții tehnice) coordonează activitatea următoarelor structuri; Serviciul Tehnic cuprinzând Compartimentul Avize și Serviciul pentru Relația cu Proprietarii.

Art. 20. SERVICIUL TEHNIC

ATRIBUȚII Șl COMPETENȚE:

1)    Asigură verificarea documentațiilor tehnice privind respectarea conținutului cadru al caietelor de sarcini și al contractelor de prestări servicii de expertizare tehnică și proiectare pentru lucrări de interventie-consolidare și de punere în siguranța a imobilelor;

2)    întocmește liste de priorități în vederea stabilirii necesarului de fonduri ce urmează a fi transmise către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție - consolidare în vederea elaborării Programelor anuale de acțiuni aprobate prin hotărâre a Guvernului, în colaborare cu Serviciul pentru Relația cu Proprietarii și Serviciul Financiar, Contabilitate, Buget;

3)    Pregătește datele și documentele în vederea elaborării documentațiilor de atribuire pentru achizițiile publice privind expertizarea tehnică, proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție - consolidare, punere în siguranța a imobilelor, reparații locuințe de necesitate și le transmite către ServiciurÂ\5hizîțîi Publice pentru demararea procedurilor;


siguranța a imobilelor;

5)    întocmește documentele necesare înaintării spre aprobare prin Hotărâre a Consiliului General, a Documentațiilor de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru consolidarea imobilelor aflate în programe anuale de acțiuni, în colaborare cu Serviciul Financiar, Contabililitate, Buget și Biroul Juridic;

6)    Transmite Serviciului pentru Relația cu Proprietarii datele tehnice în vederea modificării și completării Listei imobilelor expertizate tehnic din punct de vedere al riscului seismic;

7)    Stabilește necesarul de fonduri pentru executarea lucrărilor de intervenție - consolidare, punere în siguranță a imobilelor, reparații locuințe de necesitate în colaborare cu Serviciul Financiar Contabilitate, Buget și Biroul Juridic;

8)    Participă, după caz, la întocmirea caietelor de sarcini, împreună cu proiectantul pentru organizarea licitațiilor privind efectuarea lucrărilor de interventție - consolidare și punere în siguranță a imobilelor;

9)    Răspunde de întocmirea programelor de finanțare a obiectivelor de investiții și promovează propunerile de cheltuieli aferente obiectivelor de investiții în colaborare cu Serviciul Financiar Contabilitate, Buget;

10)    Colaborează permanent cu proiectanții în procesul de elaborare a documentațiilor tehnico-economice și recepționează documentațiile tehnico-economice verificate de verificatorii atestați;

11)    Pregătește datele și documentele în vederea elaborării documentațiilor de atribuire pentru achizițiile publice privind lucrările de reparații ale locuințelor de necesitate în care urmează a fi relocați locatarii din imobilele ce urmează să fie consolidate;

12)    Pregătește datele și documentele în vederea elaborării documentațiilor de atribuire pentru achizițiile publice privind serviciile de relocare a locatarilor din imobilele ce urmează a fi consolidate;

13)    Participă ca membri în toate comisiile de evaluare a ofertelor privind proiectarea, execuția lucrărilor de intervenție - consolidare, punere în siguranță, reparații și relocare;

14)    îndeplinește orice alte sarcini care îi revin, trasate de Directorul Executiv al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, precum și orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General;

15)    Colaborează cu celelalte compartimente ale Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, realizând un schimb permanent de date și informații cu acestea, precum și cu compartimentele din cadrul Primăriei Municipiului București, pe domeniul său de activitate;

16)    Ține evidența scrisă a tuturor lucrărilor pe^u fost repartizat£_£irăspunde la sesizările pe entru Consolidarea

problemele specifice de activitate ale Adrtoinistratieij,



AL



Se află în subordinea Serviciului Tehnic.

ATRIBUȚII Șl COMPETENȚE:

1)    Asigură și urmărește completarea documentelor în vederea obținerii certificatului de urbanism pentru imobilele cuprinse în programe de acțiuni (lista de investiții);

2)    Asigură și urmărește completarea documentelor în vederea obținerii avizelor și acordurilor solicitate în certificatul de urbanism;

3)    Asigură și urmărește completarea documentelor în vederea obținerii autorizației de construire-consolidare pentru imobilele cuprinse în programe de acțiuni (lista de investiții);

4)    Verifică proiectul pentru obținerea autorizației de construire elaborat de proiectanți pentru imobilele cuprinse în programe de acțiuni lista de investiții).

Art. 22. SERVICIUL PENTRU RELAȚIA CU PROPRIETARII

Punerea în siguranță din punct de vedere al riscului seismic a clădirilor încadrate prin raport de expertiză tehnică / notă tehnică justificativă în clasa I de risc seismic se face în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare ordonanță), a Normelor Metodologice de aplicare a ordonanței (denumite în continuare norme metodologice) și a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.607/2017 (denumită în continuare hotărârea consiliului general).

ATRIBUȚII Șl COMPETENȚE:

1)    Inventariază construcțiile existente în raza administrativ - teritorială a Municipiul București (imobile care prezintă avarii în urma seismelor) în baza informațiilor solicitate de la primăriile de sector, direcțiile de impozite și taxe locale ale primăriilor de sector și instituțiilor care au în administrare clădirile aflate în proprietatea Municipiului București/proprietatea statului;

2)    Notifică/renotifică anual în scris proprietarii - persoane fizice și juridice - ai spațiilor cu destinația de locuință/spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință, asociațiile de proprietari ai construcțiilor pxpertreațe tehnic și încadrate în clasa I de risc seismic - Rsl, privind obligațiile și răspunderile pe carp și le asumă în cazul în care nu-și exprimă acordul

privind trecerea la proiectarea șîexpcuțialuprărilor de    consolidare;





3; Asigură notarea în cartea funciară a obligațiilor stabili proprietarilor/asociațiilor de proprietari;

4)    Asigură o permanentă legătură cu proprietarii - persoane fizice și juridice - și cu asociația de proprietari în vederea aprobării deciziei de intervenție - consolidare, centralizarea și verificarea documentelor ce trebuie depuse de proprietari, conform prevederilor legale (expemplificam, dar fara a ne limita: Hotărârea asociației proprietarilor privind luarea deciziei de intervenție (autentificată notarial), Lista proprietarilor și destinația spațiilor din clădire (întocmită de către asociația de proprietari); Declarațiile notariale privind angajamentul continuării lucrărilor de consolidare (proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție), declarații date de fiecare proprietar - persoană fizică sau juridică; Actele de proprietate (în copie legalizată); Documentațiile cadastrale (fotocopie); înscrierea bunului imobil în cartea funciară prin încheiere de întabulare (fotocopie).

5)    întocmește documentele necesare includerii imobilelor în programele anuale de acțiuni, programe aprobate prin Hotărâri de Guvern, potrivit reglementărilor legale în domeniu;

6)    Monitorizează toate modificările privind situația juridică a spațiilor din clădirile pentru care urmează a se elabora expertize tehnice, proiecte tehnice și execuția lucrărilor de consolidare;

7)    Transmite Compartimentului Avize documentele proprietarilor (în original) în scopul obținerii autorizațiilor de construire/desființare, conform legislației în vigoare în acest domeniu;

8)    Asigură perfectarea tuturor demersurilor în vederea și pentru incheierea documentelor (convenții civile) în vederea constituirii asociației contractante și stabilirii surselor de finanțare pentru atribuirea contractelor de servicii: expertizarea tehnică și proiectarea lucrărilor de consolidare, respectiv contractelor de lucrări, execuția lucrărilor de consolidare, răspunzând de incheierea (convențiilor civile) în vederea constituirii asociației contractante;

9)    întocmesc contractele pentru finanțarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de intervenție și contractele de restituire, la terminarea lucrărilor, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat/bugetul local, respectiv bugetul local, cu fiecare proprietar în parte din imobilul pentru care s-a încheiat contractul de execuție, în baza listei proprietarilor și sumele defalcate pe proprietari din totalul calorii contractului de execuție și al contractului de asistență tehnică;

10)    întocmește și transmite compartimentului de specialitate (Servicul Spațiu Locativ și cu Altă Destinație - Direcția Patrimoniu - Primăria Municipiului București) documentațiile necesare pentru repartizarea locuințelor de necesitate persoanelor din imobilele unde se demarează execuția lucrărilor de intervenție;

11)    Transmite contractele maitsus menționate, în vederea urmăririi si încasării ratelor lunare,

12) Asigură, prin împuternicitul instituției - angajat ai


creanță în cartea funciară a sumelor alocate din transferuri publice pentru lucrărilor de intervenție precum și emiterea documentelor în vederea radierii notării dreptului de creanță la data plății integrale a sumelor datorate de beneficiarii lucrărilor de consolidare executate, precum și de inscrierea în cartea funciară a celorlalte notări, conform prevederilor legale (notificări, proces verbal de constatare a refuzului de încheiere a contractului de restituire);

13)    După recepția la terminarea lucrărilor se solicită Serviciului Tehnic din cadrul instituției valoarea finală a lucrărilor real executate, valoare în baza căreia se întocmesc actele adiționale la contractele de finanțare a cheltuielilor a sumelor finale alocate din transferuri de la bugetul de stat/bugetul local, respectiv bugetul local, cu fiecare proprietar în parte din imobilul pentru care s-a încheiat contractul de finanțare, în baza listei proprietarilor și sumele defalcate pe proprietari conform valorii finale a lucrărilor de consolidare executate, acte adiționale care se transmit compartimentului de specialitate în vederea urmăririi și încasării ratelor lunare;

14)    Furnizează permanent informații de interes public (în domeniul de activitate) în scris, telefonic și personal la solicitările petenților - persoane fizice / juridice / instituții publice / agenților comerciali, privind masurile pentru reducerea riscului seismic al clădirilor existente în municipiul București, potrivit reglementarilor legale în domeniu, precum și consilierea acestora în vederea luării acestor măsuri;

15)    Actualizează periodic listele imobilelor expertizate tehnic din punct de vedere al riscului seismic, în baza datelor furnizate de Serviciul Tehnic, liste publicate pe site-urile Primăriei Municipiului București și Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic. Listele imobilelor expertizate tehnic din punct de vedere al riscului seismic sunt informații de interes public și sunt publicate pe site-ul Primăriei Municipiului București din anul 2006 în baza prevederilor Legii nr.544/2001, sunt modificate periodic în funcție de modificările care survin (încadrare/reîncadrare în clasă de risc seismic, consolidare, demolare/autodemolare, s.a.m.d.) și completate cu imobile cu altă destinație decât cea de locuință expertizate tehnic și încadrate în clase de risc seismic corespunzătoare.

Art. 23. DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT (cu atribuții economice)

Directorul Executiv Adjunct (cu atribuții economice) coordonează activitatea următoarelor structuri: Serviciul Financiar, Contabilitate, Buget cuprinzând Compartimentul Rate Consolidări și Compartimentul Administrativ;

Art. 24. SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE BUGET

ATRIBUȚII Șl COMPETENTE






li Asigura și răspunde de înregistrarea actelor justificative și întocmirea docur^ms^i^^ contabile,, cu respectarea dispozițiilor legale;

2)    Organizează și exercită controlul gestionar prin sondaj a gestiunilor instituției;

3)    întocmește lunar balanța de verificare pentru conturile sinteitce și cele analitice și urmărește concordanța dintre acestea;

4)    întocmește lunar execuția bugetară;

5)    întocmește trimestrial și anual bilanțul contabil și raportul explicativ la acestea;

6)    Prezintă spre aprobare Directorului Executiv, bilanțul contabil și raportul explicativ, participă la analiza rezultatelor economice și financiare, pe baza datelor din bilanț și urmărește aducerea la îndeplinire a sarcinilor ce-i revin;

7)    Asigură și răspunde de efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor contabile privind mijloacele fixe și circulante, mijloacele bănești, fondurile proprii și alte fonduri, debitori, creditori și alte decontări, investiții, cheltuielile bugetare și veniturile;

8)    Răspunde de organizarea și întocmirea evidenței contabile a patrimoniului;

9)    Organizează și răspunde de inventarierea periodică a tuturor valorilor patrimoniale ale instituției și urmărește definitivarea, potrivit legii, a rezultatelor inventarierii;

10)    înregistrează în evidențele contabile sumele privind obiectivele de investiții;

11)    Ține evidența veniturilor încasate pe categorii de venituri, conform clasificației bugetare și raportează, la sfârșitul lunii, veniturile încasate și virate la bugetul de stat și local;

12)    Analizează activitatea economico-financiară pe bază de bilanț și propune măsuri concrete și eficiente pentru îmbunătățirea continuă a activității economico-financiare;

13)    întocmește situațiile financiare trimestriale și anuale ale instituției potrivit normelor legale, răspunzând de realitatea și exactitatea datelor cuprinse; prezintă situații financiare periodice, verifică și avizează, în prealabil, plățile din conturi la trezorerie și bănci, după caz;

14)    Răspunde de întocmirea proiectului de buget anual al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic;

15)    întocmește anual propunerile de necesar de fonduri;

15) Adoptă măsurile necesare ca instituția să-și desfășoare activitatea, astfel încât, cheltuielile să nu depășească prevederile anuale de la buget;

17)    Asigură și răspunde de respectarea strictă a nivelului de cheltuieli stabilite prin creditele bugetare aprobate de către Consiliul General al Municipiului București;

18)    Răspunde pentru imobilizările financiare existente și ia măsurile necesare pentru prevenirea formării de noi imobilizări;

19)    Urmărește permanent și răspunde de utilizarea eficientă a alocațiilor bugetare și ia măsuri pentru diminuarea lor;

20)    Mobilizează rezervele existente si urmărește creșterea eficientei financiare a instituției;

21)    Răspunde de întocmirea'raportuluf explicativ al dării de seama și bilanțurilor contabile

• '    '7

Compartimentul Sănătății și Securitatății Muncii, efectuarea corectă a calculului privind drepturile bănești ale salariaților, a reținerilor din salarii și a obligațiilor fața de bugetul de stat și local, asigurările sociale, alte fonduri speciale;

23)    întocmește și depune lunar, declarațiile privind obligațiile de plată ale angajatorului și angajatului pentru CAS, șomaj, sănătate;

24)    întocmește adeverințele privind venitul realizat;

25)    Asigură respectarea încadrării în limitele cheltuielilor de investiții aprobate, atât cantitativ cât și valoric pe obiective de investiții;

25) Asigură desfășurarea ritmică a operațiunilor de decontare cu furnizorii în activitatea curentă și investiții;

27)    Monitorizează derularea programelor/proiectelor de consolidare a clădirilor cu risc seismic finanțate;

28)    Verifică și analizează sursele de venituri ale bugetului local, care vor sta la baza întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli, identificând noi surse de venituri, în conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv fonduri europene, după caz;

29)    Urmărește și stabilește baza legală a cheltuielilor, creșterea eficienței în utilizarea resurselor bugetare;

30)    Verifică și analizează legalitatea, necesitatea și oportunitatea propunerilor de modificare în cursul anului a bugetului Administrației pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic;

31)    Efectuează, în condițiile legii, controlul respectării disciplinei financiare și bugetare;

32)    Adoptă măsurile corespunzătoare pentru încasarea în termenul legal a contravalorii lucrărilor de consolidare executate sau a serviciilor prestate, taxelor debitorilor, conform legii, etc.;

33)    Exercită controlul zilnic asupra operațiunilor efectuate din casierie și asigură încasarea la timp a creanțelor, lichidarea obligațiilor de plată, propunând măsurile necesare pentru stabilirea răspunderilor atunci când este cazul;

34)    întocmește documentația necesară deschiderii finanțărilor la Trezoreria Statului;

35)    Asigură, controlul financiar preventiv ce constă în verificarea sistematică a proiectelor de operațiuni care fac obiectul acestuia din punct de vedere al legalității și regularității, încadrării în limitele angajamentelor bugetare stabilite prin bugetul anual aprobat potrivit legilor în vigoare;

35) Răspunde de întocmirea fișei de post și a fișelor performanțelor profesionale individuale pentru salariații din subordine;

37)    Asigură măsurile și răspunde de organizarea protecției muncii, de securitatea muncii, precum și măsurile de prevenire și stingere a incendiilor în cadru! serviciului;

38)    Răspunde petițiilor care sdnt fegate de domeniul său de activitate;

Art. 25, COMPARTIMENTUL RATE CONSOLIDĂRI


Se află în subordinea Serviciului Financiar Contabilitate Buget.

ATRIBUȚII Șl COMPETENȚE:

1)    încasează ratele din contractele pentru finanțarea cheltuielor privind executarea lucrărilor de consolidare și restituirea la terminarea lucrărilor a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat, încheiate cu persoane fizice;

2)    încasează suma totală din contractele pentru finanțarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de consolidare și restituirea la terminarea lucrărilor a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat, încheiate cu persoane juridice;

3)    întocmește baza de date specifică domeniului de activitate;

4)    Stabilește obligația de plată în baza contractelor avute în urmărire și întocmește fișele de urmărire ale acestora;

5)    întocmește și emite nota de plată către casierie;

6)    Urmărește și înregistrează zilnic încasarea obligațiilor de plată în baza extraselor de cont și a încasărilor prin casierie;

7)    întocmește pentru fiecare partener contractual, acolo unde este cazul, conform prevederilor legale în vigoare, documentația pe baza declarației de venituri nete depuse de partenerul contractual pentru acordarea scutirii de la plata ratelor aferente contractelor de consolidare avute în urmărire, o supune aprobării ordonatorului principal de credite și ține evidența scutirilor acordate;

8)    Transmite întreaga documentație aferentă scutirii de la plata ratelor spre contabilizare;

9)    Calculează majorări de întârziere și penalități, în funcție de clauzele contractuale și de prevederile legale în vigoare;

10)    întocmește dosare cu întreaga documentație în vederea recuperării ratelor neachitate în termen și le transmite în vederea executării silite ale acestora;

11)    Efectuează compensări și restituiri de sume la cererea partenerilor contractuali în condițiile legii;

12)    întocmește și transmite la solicitare, puncte de vedere în instanță, aferente contractelor avute în urmărire;

13)    întocmește calcule detaliate la solicitarea instanțelor judecătorești;

14)    întocmește referate de scădere debite în baza unor sentințe definitive și irevocabile, conform prevederilor legale în vigoare și le supune spre aprobare ordonatorului de credite;

15)    întocmește anual sau ori de câte ori este nevoie situații centralizatoare operative privind


16) Cuantifică sumele ce urmează a se încasa anual, cu defa1

contractelor avute În urmărire și le transmite la solicitare pentru a fi avute in vedere la fundamentarea și întocmirea bugetului propriu;    r

17) Permanent verifică modificările legislative apărute În vederea aplicării-acestora în timp util.

Art. 26. COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV

Se află în subordinea Serviciului Financiar Contabilitate Buget.

ATRIBUȚII Șl COMPETENȚE:

1)    Derulează planul de aprovizionare al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic;

2)    Ține evidența fizică a mijloacelor fixe și obiectele de inventar din patrimoniul instituției;

3)    Răspunde de întocmirea fișelor de magazie și ale celor de inventar în programul de contabilitate;

4)    Asigură dotarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic cu mijloacele materiale necesare desfășurării în bune condiții a activităților conform cerințelor șefilor de departamente;

5)    Verifică, în mod obligatoriu, ca materialele propuse spre aprovizionare să nu existe ca stocuri în magazie , evitându-se crearea de stocuri fără mișcare;

6)    Asigură gestionarea (achiziționare, depozitare, distribuire) materialelor consumabile procurate;

7)    la măsuri în vederea contractării cât mai multor furnizori, obține oferte și propune conducerii furnizorii cu prețurile cele mai avantajoase, ținând seama și de calitate;

8)    întocmește, fundamentează, vizează propunerile pentru reparații ale bunurilor, mijloacelor materiale, mașinilor, aparatelor din patrimoniul instituției, urmărește, recepționează și vizează lucrările;

9)    Asigură, după caz, verificarea structurală a imobilului în care își desfășoară activitatea instituția și informează asupra necesității măsurilor de reabilitare, în timp util, în vederea asigurării funcționării în bune condiții a activității;

10)    Urmărește și recepționează lucrările de remediere operativă a defecțiunilor apărute la instalațiile din dotarea clădirii în care își desfășoară activitatea instituția, a instalațiilor (electrice, sanitare, termice), a operațiilor de zugrăveli ale suprafețelor interioare și exterioare a imobilului din patrimoniu;

11)    Organizează și supraveghează efectuarea și întreținerea curățeniei în sediul Administrației


12) Asigura desfășurarea în bune condiții a activ instituției;

13)    Emite comenzi, pe linia aprovizionării cu materiale de întreținere și gospodărire către furnizori, pe baza referatelor, aprobate în mod obligatoriu de conducerea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic;

14)    Asigură colaborarea cu responsabilii de paza imobilului, stabilește și urmărește respectarea reglementărilor privind accesul cetățenilor în instituție, precum și prevenirea și stingerea incendiilor, inclusiv asigurarea materialelor necesare;

15)    Conlucrează cu celelalte compartimente ale Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc realizând un schimb permanent de date și informații cu acestea, pe domeniul sau de activitate;

16)    Coordonează și răspunde de activitatea P.S.I.;

17)    îndeplinește orice alte sarcini care îi revin, dispuse de către Directorul Executiv, sau stabilite prin legislația în vigoare, Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București, Dispoziții ale Primarului General.

DISPOZIȚII FINALE

Art. 27. Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic este titulară de buget și ordonator terțiar de credite.

Art. 28. Cheltuielile pentru activitățile desfășurate de către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, în îndeplinirea obiectului său de activitate, ale atribuțiilor ce îi revin, se finanțează de la bugetul local al Municipiului București, din venituri proprii, precum și, după caz, din fonduri de la bugetul de stat, conform legii.




nsc seismic de mijloace materiale și bănești primite de la per străinătate, sub formă de donații și sponsorizări, cu respectarea dispozițiilor legale în vî

Art. 30. Activitatea de audit public intern este asigurată de către compartimentul de specialitate din cadrul Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, aflat în subordinea directa a Directorului Executiv.

Art. 31. Compartimentele din cadrul Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, după caz, participă și/sau întocmesc și fundamentează propuneri privind proiecte de hotărâri ale Consiliului General a! Municipiului București, proiecte de Dispoziții ale Primarului General și proiecte de decizii ale Directorului Executiv în domeniul său de activitate/competență.

Art. 32. Atribuțiile și competențele Directorilor executivi adjuncți (cu atribuții tehnice, cu atribuții economice) se stabilesc de către Directorul Executiv, în baza prezentului Regulament de Organizare și Funcționare, cu încadrarea în prevederile legale aplicabile.

Art. 33. Neîndeplinirea de către personalul a sarcinilor de serviciu, în totalitate și în termen legal, precum și comiterea de abateri de la normele de conduită și disciplină, stabilite în Regulamentul Intern și în aplicarea prevederilor Legii nr. 7//2004, modificată și completată -Codul de Conduită a funcționarilor publici, precum și ale Legii 477/2004 - Codul de conduită a personalului contractual din autoritatile și instituțiile publice se sancționează conform legislației în vigoare.

Art. 34. Litigiile de orice fel în care Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic este parte, sunt de competența instanțelor judecătorești, potrivit legii.

Art. 35. Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare se completează cu reglementările legale în vigoare și se modifică și completează ori de câte ori intervin modificări în structura organizatorică a Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, sau modificări și completări aie legislației aplicabile, ulterioare aprobării acestuia.



Anexa 2



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Secretar General



România



TI


Pnir/i/UiiA Munjrj•-) □IIU-CNA GLt)F:?Ai.

S| ti1.1. a r//. ci

dircc riA A'>rAir'o


' ” ’*<*<î**țfț7ȘT


!5.A


t 2 0 -07- 2018

pentru îndreptarea erorii materi£il^~^E «p.


NOTĂ


din Hotărârea C.G.M.B. nr. 327/14.06720T8—


în conformitate cu prevederile art. 71 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se rectifică eroarea materială în ceea ce privește data adoptării Hotărârii C.G.M.B. nr. 327/14.06.2018 privind înființarea Centrului Cultural EXPO ARTE și aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale acestuia, precum și reducerea numărului total de posturi aprobat pentru aparatul de specialitate al Primarului General și pentru un serviciu public de interes local, în sensul că aceasta este 14.06.2018 și nu 22.02.2018.


SECRE

ALMUNIC

Geor

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013 sector 5 București, România Tel: 021 305.55 00 http://www pmb ro