Hotărârea nr. 253/2018

HOTARAREnr. 253 din 2018-05-04 PRIVIND DEMARAREA PROCEDURILOR DE IDENTIFICARE SI NEGOCIERE, IN SCOPUL ACHIZITIONARII DE UNITATI LOCATIVE CU DESTINATIA DE LOCUINTE DE SERVICIU PENTRU CADRELE MEDICALE CARE ISI DESFASOARA ACTIVITATEA IN CADRUL SPITALELOR AFLATE IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTIOU'
Consiliul General al Municipiului București ROMÂNIA


HOTĂRÂRE

privind demararea procedurilor de identificare și negociere, în scopul achiziționării de unități locative cu destinația de locuințe de serviciu pentru cadrele medicale care își

desfășoară activitatea în cadrul spitalelor aflate în administrarea Consiliului General al

Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 517/25.04.2018;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 23/03.05.2018, raportul Comisiei patrimoniu nr. 54/03.05.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 264/04.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului României nr. 1275/2000 privind Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 54/2018 privind aprobarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2018;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 17 și art. 45 alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă demararea procedurilor de identificare și negociere, în scopul achiziționării de unități locative cu destinația de locuințe de serviciu pentru cadrele medicale care își desfășoară activitatea în cadrul spitalelor aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

Art.2 Achiziționarea imobilelor va fi supusă aprobării Consiliului General al Municipiului București.

Art.3 Identificarea și negocierea se va face către o Comisie mixtă compusă din specialiști din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și consilieri generali, stabilită prin Dispoziția Primarului General.

Art.4 Se desemnează în Comisia mixtă, 7 reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București:    /""C’v'':':

a)    Doamna Florea Ancuța Doina / e

b)    Domnul Amzăr Gheorghe z c    ?    * \

c)    Domnul Maxim Marius Cătălin■    /. 'M ă    \


1 CONFORM CU ORIGINALUL

ci) Domnul Neacșu Lazăr

e)    Domnul lliescu Lucian Cătălin

f)    Domnul Voicu Valentin loan

g)    Domnul Deaconescu Cătălin lonuț

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate ^al Primarului General Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 04.05.2018.

PREȘEDINTE DE^EBdNȚĂ,

Marian Orlando Culea

București, 04.05.20\8 Nr. 253


B-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013. sector 5 București, România: tel.: 021 305 55 00: www.pmb.ro

Pag 2