Hotărârea nr. 254/2018

HOTARAREnr. 254 din 2018-05-04 PRIVIND DEMARAREA PROCEDURILOR DE NEGOCIERE PENTRU ACHIZITIONAREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 60.674,38 MP SITUAT IN STRADA VALSANESTI NR. 1A, SECTOR 3HOTĂRÂRE

privind demararea procedurilor de negociere pentru achiziționarea terenului în suprafață de 60.674,38 mp situat în Strada Vâlsănești nr. 1A, sector 3

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 516/25.05.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 55/03.05.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 265/04.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului României nr. 1275/2000 privind Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 54/2018 privind aprobarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2018;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 17 și art. 45 alin. (2), alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă demararea procedurilor de negociere pentru achiziționarea terenului în suprafață de 60.674,38 mp situat în Strada Vâlsănești nr. 1 A, sector 3.

Art.2 Achiziționarea terenului prevăzut la art. 1, va fi supusă aprobării Consiliului General al Municipiului București.

Art.3 Negocierea se va face de către o comisie mixtă compusă din specialiști din cadrul aparatului de^oeoialitate al Primarului General și consilieri generali, stabilită prin Dispoziția Primarului Cțeneral al Municipiului Bucoștal 050CU.3. sețtoț 6 București, Romgnla-tel.: 02T365..55

Art.4 Se desemnează în Comisia mixtă, 7 reprezentanți ffg&ons'C General al Municipiului București:    U'HEC

o\

CONFORM CU ORIGINALUL

11*2    —-înrA    --,1

Utfi’S tehnicas,

\\&» A    0

2^7


a)    Doamna Florea Ancuța Doina

b)    Domnul Amzăr Gheorghe

c)    Domnul Maxim Marius Cătălin

d)    Domna Neacșu Ioana Mihaela

e)    Domnul Florescu Adrian Constantin

f)    Domnul lonescu Tudor Tim

g)    Domnul Ciucu Ciprian

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 04.05.2018.B-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013. sector 5 București, România: tel.: 021 305 55 00: www.pmb.ro Pag 2

O