Hotărârea nr. 255/2018

HOTARAREnr. 255 din 2018-05-04 PRIVIND REVIZUIREA SI ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU ,,PARCAJ SUBTERAN PIATA DOROBANTI" MODIFICA HCGMB NR. 273/2006
Consiliul General al Municipiului București ROMÂNIA

HOTĂRÂRE

privind revizuirea și actualizarea indicatorilor tehnico - economici aferenți studiului de fezabilitate pentru „Parcaj subteran Piața Dorobanți”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 207/27.04.2018;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 41/03.05.2018, raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 92/03.05.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 266/04.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului București nr. 18/26.04.2018;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE;

Art.l Se aprobă revizuirea și actualizarea indicatorilor tehnico - economici aferenți proiectului privind realizarea „Parcajului subteran Piața Dorobanți” pe teritoriul municipiului București, incluși în anexa nr. 14 a Hotărârii C.G.M.B. nr. 273/2006, modificată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 310/2010, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.lI Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 273/2006 și ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 310/2010 rămân neschimbate.

Art.III Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 04.05.2018.


Anexa 1Anexa la H.C.G.M.B. nr...2,JGf

Indicatori tehnico-economici revizuiti si actualizați, aferenți studiului de fezabilitate pentru obictivul de investiții "Parcaj subteran Piața Dorobanți ”

1. VALOAREA TOTALĂ ( exclusiv T.V.A) din care:

lucrări de construcții montaj

3. CAPACITĂȚI:

-    locuri de parcare:

-    număr niveluri:

-    suprafața construită:

-    suprafața desfășurată:

-    durata de realizare a investiției:

63.141.021,17 RON

50.689.158,33RON


283 autoturisme 2

6.152 mp 11.472 mp 2 ani (24 luni)