Hotărârea nr. 256/2018

HOTARAREnr. 256 din 2018-05-04 PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A CERERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI PRIVIND MODIFICAREA ART. 2 ALIN. (3) DIN HOTARAREA GUVERNULUI NR. 588/22.07.2015 PRIVIND PRELUNGIREA CU 3 ANI A TERMENULUI PENTRU REALIZAREA INVESTITIEI "POLIGON DE PREGATIRE PENTRU RASPUNSUL IN SITUATII DE URGENTA LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURESTI"
Consiliul General al Municipiului București ROMANI


HOTĂRÂRE

privind înaintarea către Guvernul României a cererii de emitere a unei hotărâri privind modificarea art. 2 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 588/22.07.2015 privind prelungirea cu 3 ani a termenului pentru realizarea investiției „Poligon de pregătire pentru răspunsul în situații de urgență la nivelul Municipiului București”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate nr. 785/26.04.2018 al Direcției Generale Situații de Urgență, Statistici și Strategii - Direcția înzestrare Materială și Situații de Urgență;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 93/03.05.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 267/04.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 588/22.07.2015 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Dealul Spirii" București - Ilfov în domeniul public al municipiului București și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri privind modificarea art. 2 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 588/22.07.2015 privind prelungirea cu 3 ani a termenului pentru realizarea investiției „Poligon de pregătire pentru răspunsul în situații de urgență la nivelul Municipiului București”.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Secretariatului General al Guvernului României prin grija Secretarului General al Municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 04.05.2018.


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sectbi