Hotărârea nr. 257/2018

HOTARAREnr. 257 din 2018-05-04 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI NR. 2 LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 254/29.05.2008 PRIVIND ADMINISTRAREA RETELEI STRADALE PRINCIPALE SI A LUCRARILOR DE ARTA DIN MUNICIPIUL BUCURESTIConsiliul General al Municipiului BucureștiHOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 254/29.05.2008 privind administrarea rețelei stradale principale și a lucrărilor de artă din municipiul București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Infrastructură nr. 366/26.04.2018 și Direcției Patrimoniu nr. 7401/26.04.2018;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 42/03.05.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 268/04.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Anexa nr. 2 a Hotărârii C.G.M.B. nr. 254/2008 privind administrarea rețelei stradale principale și a lucrărilor de artă din Municipiul București, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea conținutul din anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.lI Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Străzilor București vor aduce ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 04.05.2018.


PREȘ    lEDINȚĂ,

Mari    ulea ‘


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Georgiana Zamfir


București, 04.05.2u .o 257’isabeta nr. 47, cod poștal 050013. sector 5 București. România: tel.: 021 305 55 00: www.pmb.ro

Anexa 1AXI.XA Sa il.C.G.M.B.


nr.


?S'/V- - ci


Ci


LUCRĂRI DE ARTA DIX MUNICIPIUL BUCUR

S CONFORM CU ORIGINALUL

OIKECTIA

KsTsTLli l TEHNICA t

Xr.

crt

DEXlMIRE PASAJ

ARTE RÂDE' CI RCt" LA TI ț7

SlfeDR

0

1

3

1 -1

3

1

; Pasajul Muncii

j Sos. Mihai Bravu

'    2+3

3

i Pasajul Bucur-Obor

Sos. Ștefan cel Mare

3

3

i Pasajul Victoria

Bd. lancu de Hunedoara

I

4

Pasajul Unirii

Bd. EC. Brătianu

1

5

Pasajul Mărășești

Bd. Mărășești

4+4

6

Pasajul Lujerului

Șos. Virtuții

6

; 7

Pasajul Jiului

Bd. Poligrafiei

2

s

Pasajul Băneasa

Bd. Aerogării

1

9

Pasajul Fundeni

Șos. Fundeni

2

10

Pasajul Mihai Bravu-Splaiul Unirii

Șos. Mihai Bravu - Calea Văcăreștilor

3+4

Pasajul Basarab

Bd.N.Titulescu - șos Grozăvești -bd.Vasile Milea

1+6

‘1T

Pasajul Doamna Ghica - Chișinău

Str. Heliade între Vii - str. Fântânica

2

13

Pasajul Pipera

Șos. Pipera

1

Nr. i Crt.

DENUMIRE POD

ARTERA DE CIRCULAȚIE

SECTOR

0

1

2

3

1

Pod Grant

Calea Crângași

1+6

: 2

Pod Insula

Lacul Morii

6

i 3

Pod Ciurel

Șos. Virtuții

6

i 4

Pod Grozăvești

Șoș. Orhideelor

6

t 5

Pod Cotroceni

Șos. Cotroceni

1+6

! 6

Pod Eroilor

Bd. Eroilor    5

7

Pod Opera

P-ta Operei    !    5

8

Pod Hașdeu

Str. B.P. Hașdeu

5

9

Pod Izvor

Bd. Schitu Măgureanu    ,

5    ;

10

Pod Operetă

Calea Victoriei    !

3+4

11

Planșeu P-ța Unirii

P-ța Unirii

3+4

12 1

Pod Mărășești

Bd. Mărășești    ;

3+4

13 !

Pod Timpuri Noi    ;

Str. Nerva Traian    !

3+4

14 !

Pod Mihai Bravu    j

Șos. Mihai Bravu

3+4

15 ’

Pod Vitan Bârzești    i

Calea Vitan Bârzești

3+4

16 ;

Pod Băneasa

Șos. București Ploiești

1

17 !

Pod Bordei

Bd. Aviatorilor    ’

1

18 ■

Pod Floreasca

Calea Floreasca

1

19

Pod Lacul Tei

Str. Barbu Văcărescu

3

20 ■

Pod ToUoc- - --' .    ;

Str. Petricani

21 ?

PodjCefenEina '

Șos. Colentina

3

2~> ■

P/cEPanteliriîOn '.■j\

Șos. Pantelimon    [

2

23 .

Lac 1OR    \

Rebrean u

3    i