Hotărârea nr. 258/2018

HOTARAREnr. 258 din 2018-05-04 PRIVIND CONCESIONAREA, FARA LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN AFLAT IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI SITUAT ADIACENT PROPRIETATII DIN INTRAREA AV. TEODOR LLIESCU NR. 72, SECTOR 1, IN SUPRAFATA DE 46,77 MP, NECESAR EXTINDERII LOCUINTEI
Consiliul General al Municipiului București ROMÂNIA


iQOSS


HOTĂRÂRE

privind concesionarea, fără licitație publică, a unui teren aflat în proprietatea municipiului București situat adiacent proprietății din Intrarea Av. Teodor lliescu nr. 72, sector 1, în suprafață de 46,77 mp, necesar extinderii locuinței

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Patrimoniu - Serviciul Concesionări și Direcției Generale Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr. 6069/26.04.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 56/03.05.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 269/04.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 272/30.06.2017, privind unele măsuri în cazul concesionării, fără licitație publică, a terenurilor în suprafață de până la 150 mp, aparținând domeniului privat al Municipiului București;

In conformitate cu prevederile art. 15 lit. e) din Legea nr. 50/29.07.1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b), art.45 alin. (3) și art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:


Art. 1 (1) Se declară ca bun aparținând domeniului privat al Municipiului București, terenul situat adiacent proprietății din Intrarea Av. Teodor lliescu nr. 72, sector 1, în suprafață de 46,77 mp, identificat pe planul cadastral scara 1:500, anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă concesionarea fără licitație publică a imobilului - teren de construcții - situat în intravilanul Municipiului București, adiacent proprietății din Intrarea Av. Teodor lliescu nr. 72, sector 1, în suprafață de 46,77 mp, în favoarea doamnei Bușcu Ioana Andreea (căsătorită cu Bușcu Doru).

Art.2. Terenul menționat la art.1, nu constituie rezervă pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 10/2001, a Legii nr. 18/1991 sau a Legii nr. 247/2005.

Art.3 Operațiunile de înscrierejn cartea funciară a imobilului prevăzut la art. 1,


alin. (1) al prezentei hotărârile'W facfe^prin grija și pe cheltuiala persoanelor


nominalizate la


alin. (2).z


4-


B-dul Regina Elisabeta rir. 47, c3d poștal Cfeooiîi, se^tBeî^Oacu^țsti, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmftw» SECRETAR s.

V    T \    I ll    ,    țlȘ GENERAL

•V i!    __--__\\b- 'UIHfcCTl*

asistenta h Xr .--w. TEMNIC4 Ș|

A JUHIOICA

ferea tertMyjoî^ca£

îP/WĂN'&i


CONFORM CU ORIGIi


Art.4 Contractul de concesiun^'^va^nuhera-tfttpă^fl^ funciară București:

Art.5 Redevența anuală calculată conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 211/30.08.2006, modificată, este de 848 euro/an reprezentând 3.953 lei/an. Suma va fi actualizată la cursul de schimb valutar, stabilit de BNR, la data semnării contractului, dar nu poate fi mai mică decât redevența aprobată prin prezenta hotărâre.

Art.6 Durata concesionării este de 49 de ani, care se poate prelungi cu o perioadă cel mult egală cu jumătate din durata inițială a concesiunii, cu acordul autorității concedente.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 04.05.2018.


București, 04.05.2018 Nr. 258

B-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5 București. România: tel.: 021 305 55 00: www.pmb.ro

Pag 2

Anexa 1
29    <71

--

IE2tlj36

i. r

n

1 1 v

...

IE 204674

i

'• t- '

1


Nl. !l 11 UljiS.'r.4<?o2    i.

■ >jjiîiț coefcrirAi cu t'xc<■.’..?•• ;u! liu)'-iA'..,'.; C i-' I.

. . ... - .