Hotărârea nr. 259/2018

HOTARAREnr. 259 din 2018-05-04 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 609/19.12.2017 PRIVIND ADMINISTRAREA CENTRULUI MUNICIPAL INTEGRAT PENTRU SITUATII DE URGENTA
Consiliul General al Municipiului București ROMAnTÂ


HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 609/19.12.2017 privind administrarea Centrului Municipal Integrat pentru Situații de Urgență

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Situații de Urgență, Statistici și Strategii -Direcția înzestrare Materială și Situații de Urgență nr. 786/26.04.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 57/03.05.2018, raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 94/03.05.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 270/04.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 21/15.04.2004 privind sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată prin Legea nr. 15/28.02.2005, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 89/23.12.2014 pentru modificare și completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii de Guvern nr. 1491/09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență nr. 2/17.08.2016;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr.157/2012 pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 186/2008 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) și art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.! Art. 1 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 609/19.12.2017 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art.1 "Clădirea Centrului Municipal pentru Situații de Urgență (CMISU), identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se preia în administrarea directă a Consiliului General al Municipiului București, pentru a fi utilizat de către Primăria Municipiului București prin Direcția Generală Situații de Urgență, Statistici și Strategii -Direcția înzestrare Materială și Situații de Lțtțge(iță,”


?a


Art.6 "Funcționarea si întretineretaJ^WSJX-ipel^^iTORtertânta


lor IT fiabilelor


și a sistemelor de comunicații proprii CMISU, plata utilităților și asigurare necesare desfășurării activității în cadrul CMISU, vor fi asigurate prin grija Direcției Generale Situații de Urgentă, Statistici și Strategii - Direcția înzestrare Materială și Situații de Urgență din Primăria Municipiului București, în limita bugetului aprobat".

Art.lll Cefălalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 609/19.12.2017 rămân


neschimbate.

Art.IV Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Această hotărâre a fost adoptată în ședința Municipiului București din data de 04.05.2018.


extraordinară a Consiliului General al


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Or ^nd^CuleaB-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013. sector 5 București. România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro


Pag 2


Anexa 1ld

Nr. crt.

Cod

clasifi

care

Denumirea bunului

---,-

Elemente de identificare descriptive

Vecini

Anul

dobândirii, după caz, al dării în folosință

Valoare

inventar

- ron -

Anexa la Hotărârea

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

Situația juridica

Elemente de

identificare

descriptive

Adresa

Tip arteră

Nr. poștal

Sector

Tip act

nr./data

Emitent

1

1 .ti.4

Centrul Municipal Integrat pentru Situații de l irqențâ-clâdire

?Si P» 11

Șoseaua

Cotroeeni

34

6

Sos. Cotroeeni Șos. Grozăvești Grădina Botanică

3016

23.133.863,59 lei

Autorizație de Construcție iii.

374/1167548/25,06.2016 Proces Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 666/3/06.12.2016

Iloiararo

137/2013

1 '<

O*

f: »


O