Hotărârea nr. 26/2018

HOTARAREnr. 26 din 2018-02-22 PRIVIND PRELUAREA IN ADMINISTRAREA DIRECTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILULUI DIN SOSEAUA PIPERA NR. 55, SECTOR 2, IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "SPITALUL METROPOLITAN"Consiliul General al Municipiului București
HOTĂRÂRE

privind preluarea în administrarea directă a Consiliului General al Municipiului București a imobilului din Șoseaua Pipera nr. 55, sector 2, în vederea realizării obiectivului de investiții

„Spitalul Metropolitan”

fi?"

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun nr. 107/14.02.2018 al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții și nr. 2482/14.02.2018 al Direcției Patrimoniu;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 1/21.02.2018, raportul Comisiei patrimoniu nr. 10/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 31/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de adresa Regiei Autonome de Transport București nr. 110237/11.01.2018;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se preia din administrarea Regiei Autonome de Transport București, în administrarea directă a Consiliului General al Mufnicipiului București, imobilul situat în Șoseaua Pipera nr. 55, sector 2, în vederea realizării obiectivului de investiții -,;Spitalul Metropolitan”.

prezenta hotărâre, curești, pe bază de ntei hotărâri, la alte


Art.2 Imobilul se identifică conform anexei, care face parte integrantă din


Art.3 Se aprobă proces - verbal, în amplasamente care


relocarea Autobazei Regiei Autonome de Transport Bi ermen de 12 luni de la data intrării în vigoare a preze ror fi identificate ulterior


Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului


București și Regia prezentei hotărâri


Autonomă de Transport București vor aduce la începlinire prevederile


Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.02.2018.


PREȘEDINTE DE ȘEDIN
SECRETAR GENERAL ALljMUNICIPIULUI bucurești, Georgiana Zamfir


B ucurești, România; tel.: +4021305 55 00: www.bucuresti-primaria.ro


Anexa 1- - - - - — -t.*;


ANOjL, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 2


ÎNCHEIERE Nr. 64596

Ș    V.v" C

REGISTRATOR Bratlcevlc! Eugen ASISTENT REGISTRATOR Sava Roxana

Asupra cererii Introduse de MUNICIPIUL BUCUREȘTI domiciliat In Romapfa^JadTBUCURESTI, Loc. București Sectorul 6, Str. Independentei, Nr. Postai 291-293 privind prlmaînreglstrare a Imobilelor/

. unităților Individuale (u.i.) In cartea funciara , in baza:

- act administrativ nr. 186/08-05-2008 emis de CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI;: fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 29 din Legea cadastrului si a publicității Imobiliare nr. 7/1996,' ^republicata, cu modificările sl completările ulterioare, tariful achitat in suma de 0 lei,

pentru serviciul avand codul 211,

Vazand referatul asistentului registrator in sensul ca nu exista impedimente la înscriere

»

DISPUNE

Admiterea cererii cu privire la :

-    imobilul cu nr. cadastral 234568, înscris In cartea funciara 234568 UAT București Sectorul 2;

-    se înscrie provizoriu dreptul de PROPRIETATE mod dobândire Lege in cota de 1/1 asupra Al, Al.l, Al.2, A1.3, A1.4, Al.5, Al.6, Al\7, A1.8, A1.9 in favoarea : MUNICIPIUL BUCUREȘTI, sub B.l din cartea funciara 234568 UAT București Sectorul 2;

-    so înscrie provizoriu dreptul de ADMINISTRARE mod dobândire Lege In cota de 1/1 asupra Al, Al.l, Al.2, A1.3, Al.4, Al.5, A1.6r Al.7, Al.8, A1.9 in favoarea : REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI RA, sub B.2 din cartea funciara 234568 UAT București Sectorul 2;

; Prezenta se va comunica pârtilor:


Municipiul București,

Regia Autonoma De Transport București Ra,

Titularilor prin PFA Stroescu Dragos Ion.

*) Cu drept de reexaminare In termen de 151    comunicare, care se depune la Biroul de Cadastru

și Publicitate imobiliară Sectorul 2, se înscrii    funciara si se soluționează de către registratorul-

sef.


Data soluționării,    /fcMfSqii    L    Asistent-re

09-12-2015    Oraficl    flen    Sav,


Document care conține date cu caracter personal, protejate dej&veder e Legii Nr. 677/2001

........

„ANfiPf.

NAÎIO.'J.ILA »» B«,l> ** T ‘ V !)l


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 2


A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUINr.cerere

64596

Ziua

19

Luna

11

Anul

2015


'TEREN intravilan

• Adresa:-București Sectorul 2, Șoseaua Pipera, nr. 55    —

Nr

crt

Nr.cadastral

Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

234568

53.470

-


CONSTRUCȚII

Nr.

Crt.

Nr.cadastral

Nr.topografic

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

234568-C1

București Sectorul 2, Șoseaua Pipera, nr. 55

Hale+ Ateliere reparații, regim înălțime P, suprafața construita desfasurata 2342 mp.

Al.2

234568-a

București Sectorul 2, Șoseaua Pipera, nr. 55

Atelier + Spălătorie,regim înălțime

P,suprafața construita desfasurata 1092 mp

A1.3

234568-0

București Sectorul 2, Șoseaua Pipera, nr. 55

Birouri, regim înălțime P, suprafața construita desfasurata 370 mp.

A1.4

234568-C4

București Sectorul 2, Șoseaua Pipera, nr. 55

Centrala termica, regim înălțime P, suprafața construita desfasurata 70 mp.

A1.5

234568-a

București Sectorul 2, Șoseaua Pipera, nr. 55

Remiza PSI, regim înălțime P, suprafața construita desfasurata 276 mp.

Al.6

234568-C6

București Sectorul 2, Șoseaua Pipera, nr. 55

Magazie, regim înălțime P, suprafața construita desfasurata 405 mp

A1.7

234568-C7

București Sectorul 2, Șoseaua Pipera, nr. 55

Magazie, regim înălțime P, suprafața construita desfasurata 405 mp

Al.8

234568-a

București Sectorul 2, Șoseaua Pipera, nr. 55

Statie PECO,regim înălțime P,suprafața construita desfasurata 12 mp

Al.9

234568-a

București Sectorul 2, Șoseaua Pipera, nr. 55

Clădire, regim înălțime P, suprafața construita desfasurata 59 mp


B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

Observații / Referințe

64596 / 19.11.2015

Act administrativ nr. 186, din 08.05.2008, emis de CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Bl

înscrierea provizorie, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al, Al.l, Al.2, Al.3, A1.4,

Al.5, A1.6,

Al.7, Al.8, Al,9

1) MUNICIPIUL BUCUREȘTI, CIF: 4267117

-

B2

înscrierea provizorie, drept de ADMINISTRARE, dobândit prin Lege, cota actuala 1 / 1

Al, Al.l, Al.2, Al.3, A1.4,

Al.5, Al.6,

Al.7, Al.8, Al.9

1) REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI RA, CIF: 1589886    ;

i—Pagina 1 din 3,


Anexa Nr. 1 la Partea I


TEREN Intravilan

Adresa: București Sectorul 2, Șoseaua Pipera, nr. 55


Nr. cadastral

Suprafața

masurata

(mp)*

Observații / Referința

234568

53.470

-

Date referitoare la teren

Nr.

crt

Categorie

folosința

Intra

vilan

Suprafața (mp)

Nr.

tarla

Nr.

parcela

Nr.,-,-,

topografii

1 !Observații / Referintp-^^

1

curți ” construcții

DA

53.470
■'O

Nr.

Crt.

Număr

Destinația

:onstructie

Supraf. (mp)

Sltuatle

Juridica

Al.l

234568-C1

construcții Industriale si edilitare

2.342

Cu acte

Halei Atelienrfeparatii, regim IraTtlme P, "

suprafața construita desfășurată

Al.2

234568-a

construcții Industriale si edilitare

1.092

Cu acte

Atelier + Spălătorie,regim înălțime

P,suprafața construita desfășurată 1092 mp '

Al.3

= A 7

234568-C3

s=ss^    <

construcții dmlnistrativ si social culturale

370

1

Cu acte

Birouri, regim inaltlme P, suprafața construita desfășurată 370 mp.

•in

construcții Industriale si edilitare

70

Cu acte

Centrala termica, regim înălțime P, suprafața construita desfășurată 70 mp.

S / 'T J

construcții industriale si edilitare

276

Cu acte

Remiza PSI, reglrnjnalțime P,suprafața construita d^rasurata 276 mp.

-:--

Al.6

234568-C6

construcții

anexa

405

Cu acte

Magazie, regim inaltime P, suprafața construita desfășurată 405 mp

Al .7

234568-C7

construcții

anexa

405

Cu acte

Magazie, regim inaltime P, suprafața construita desfășurată 405 mp

Al.8

234568-C8

construcții Industriale si edilitare

12

Cu acte

Statie PECO,regim Inaltime P,suprafața construita desfășurată 12 mp

A1.9

234568-C9

construcții industriale si edilitare

59

Cu acte

Clădire, regim inaltime P, suprafața construita desfășurată 59 mp

Lungime Segmente

Punct

început

Punct

sfarsit

Lungime segment(m)

1

2

25,1

3

4

31,0

5

6

5,9

7

8

44,8

9

10

14,1

11

12

23,4

13

14

1,4

.15

16

65,2

'    17

18

6,7

19

20

3,7

21

22

11,7

23

24

15,1

25

26

12,6

27

28

16,4

29

30

64,9

31

32

78,8

33

34

54,9

35

1

31,3


Punct

început

Punct

sfarsit

Lungime segment(m)

2

3

40,3

4

5

4,1

6

7

54,8

8

9

33,6

10

11

37,4

12

13

1,3

14

15

63

16

17

103,8

18

19

5,0

20

21

5,7

22

23

10,2/

24

25

13,£

26

27

10,8

28

29

23,0

30

31

32,0

32

33

62,6

34

35

22,0** Lungimile segmentelor sunt determinate tn planul de prolectleStere<r70 sl sunt rotunjite ia 10 centimetri.

*** Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mal mici decât valoarea 10 centimetri.


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum sl pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 0 RON, pentru servlâul de publicitate Imobiliară cu codul nr. 211,


<1