Hotărârea nr. 260/2018

HOTARAREnr. 260 din 2018-05-04 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 120/28.03.2018 PRIVIND ACORDAREA UNUI SPRIJIN FINANCIAR FEMEILOR GRAVIDE DIN BUCURESTI PENTRU ACHITAREA MEDICAMENTELOR SI SERVICIILOR MEDICALE DENUMIT VOUCHER-UL MATERNA BUCURESTIConsiliul General al Municipiului Bucure
"Art.32 Șe aprobă Regulamentul de acordare a voucher-ului Materna București conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

Art.V Art,4 al Hotărârii Consiliului General a! Municipiului București nr. 120/2018 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri".

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 04.05.2018.


cuprins:


PREȘEDINTg?>E ȘEDINȚĂ


AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Georgiana Zamfir


București, 04.05.2018 Nr. 260B-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5 București, România: tel.: 021 305 55 00: www.pmb.ro

Pag 2

Anexa 1Regulament de acordare a Vonche^-ulmAI ATERNA București

I. Tipul de beneficiari

- orice femeie cu vârsta de peste 18 ani. cu domiciliul stabil în BncnEeșii sau^riVă de reședințF3FSeI puțin 6 luni pe raza Capitalei, la data depunerii cererii, după săptămâna a 10-a de sarcină.

II, Depunerea cererii si documentele care însoțesc cererea

Cererile privind acordarea voucher-ului MATERNA se pot depune atât fizic, la punctele anunțate de Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București pe site-ul propriu, de luni până joi, între orele 9:00-15:00. cât și în format electronic, DOAR la adresa de e-mail comunicată pe site-ul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București. Cererile transmise în format electronic vor fi doar în format pdf. la rezoluție de 200 x200 dpi. Cererile transmise electronic care nu sunt scanate la rezoluția cerută sau care conțin documente în format jpeg., sau care sunt trasmise prin alte mijloace/la alte adrese de e-mail ale DGASMB, nu vor fi procesate.

Actele necesare sunt:

-    cerere-tip (modelul tip se poate descărca de pe site-ul D.G.A.S.M.B.)

-    copie după C.I. a femeii gravide. In cazul vizei de reședință, copia se face și după verso-ul cărții de identitate.

-    certificat fiscal emis de către DITL de sector prin care se atestă lipsa datoriilor față de bugetul local.

-    adeverință eliberată de un medic ginecolog în care se atestă vârsta biometrică a sarcinii și copie a ecografiei de confirmare a sarcinii incipiente, după caz.

-    la intrarea în săptămâna a 24-a de sarcină, se revine cu o nouă adeverință de la medicul ginecolog în care se atestă vârsta biometrică a sarcinii și o copie a ecografiei morfologiei de sarcină trimestrul II, după caz.

III. Condiții de acordare a voucher-ului MATERNA

- Voucherele au fiecare câte o valoare de 1000 lei. împărțite în tichete de câte 50 lei. acordându-se de două ori:

1.    După procesarea cererii se acordă primul voucher, în valoare de 1000 lei.

2.    După intrarea în săptămâna a 24-a de sarcină se acordă al doilea voucher. la cererea femeii gravide. Este interzisă acordarea de rest în bani la vouchere.

Fiecare gravidă beneficiază de vouchere în valoare de 2000 lei. indiferent de numărul feților. în cazul sarcinilor gemelare, valoarea voucher-ului nu se dublează.

Nu beneficiază de prevederile prezentului regulament persoanele care:

a)    Nu se încadrează în criteriile de eligibilitate stabilite de prezentul Regulament (nu au domiciliul în București, reședința dobândită de o perioadă mai scurtă decât 6 luni la momentul depunerii cererii, sarcina este mai mică de 10 săptămâni până la prezentarea dovezii de intrare în săptămâna 10 de sarcină)

b)    Au depus un dosar incomplet, greșit transmis/depus sau actele care fac obiectul dosarului nu sunt valabile ( nu conțin semnătura și parafa medicului, etc)

c)    înregistrează datorii față de bugetul local.
IV. Serviciile și produsele eare pot fi achiziționate

*1. Orice serviciu medical necesar monitorizării sarcinii__._________

societatea emițătoare a voueher-ului are contract. Serviciul ir^edijcaț-artr-trePii ginecologie-obstetrică.

2. Orice tratament medicamentos, inclusiv suplimente nutritive sau dispozitive medicale.

farmacie sau diferența dintre prețul de referință decontat de către CASMB și prețul la raft.

în momentul în care gravida primește primul voucher, va primi și lista unităților în care pot fi folosite acestea. Lista va fi disponibilă și pe site-ul DGASMB.

V. Etapele analizării dosarului

în termen de maxim 30 de zile de la înregistrarea cererii și documentelor care o însoțesc, secretariatul tehnic constituit la nivelul DGASMB analizează dosarele în fiecare zi de marți a săptămânii și întocmește lista persoanelor eligibile. Persoanele eligibile vor fi înștiințate. în scris, doar pe e-mail, cu privire la data și ora la care se pot prezenta la sediul DGASMB indicat pentru ridicarea voueher-ului. La ridicarea voueher-ului se poate prezenta gravida sau o persoana desemnată de către aceasta, print-o declarație a cărei model se va descarcă de pe site-ul DGASMB.

DGASMB va monitoriza, prin secretariatul tehnic, stadiul distribuirii voueher-ului și va înștiința gravida, la intrarea în săptămâna a 24-a, despre faptul că trebuie să prezinte documentele solicitate pentru ridicarea celui de al doilea voucher.

VI. Mențiune specială

La data demarării programului, gravidele între săptămâna 25-39 vor putea beneficia de cele doua vouchere in valoare de 2000 lei, care vor fi acordate o singura data, la data depuneri cererii, cu condiția ca cererea sa fie depusa in termen de 60 de zile de la data anunțării demarării programului de depunere a cererilor. După trecerea celor 60 zile, gravidele după saptamana 24, vor putea primi doar voucherul corespunzător acestei perioade de sarcina, respectiv un singur voucher de 1000 lei.