Hotărârea nr. 261/2018

HOTARAREnr. 261 din 2018-05-04 PRIVIND MAJORAREA NIVELULUI MINIM AL ALOCATIEI ZILNICE DE HRANA PENTRU BENEFICIARII SERVICIILOR DE ASISTENTA SOCIAL AI CAMINULUI PENTRU PERSOANE VARSTNICE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI "ACADEMICIAN NICOLAE CAJAL"HOTĂRÂRE

privind majorarea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru beneficiarii serviciilor de asistență social ai Căminului pentru Persoane Vârstnice al Municipiului București "Academician Nicolae Cajal"

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții, al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București și al Căminului pentru Persoane Vârstnice al Municipiului București "Academician Nicolae Cajal” nr. 560/27.04.2018;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 25/03.05.2018, raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 96/03.05.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 272/04.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare:

-    Hotărârea C.G.M.B. nr. 72/2011 privind înființarea Căminului pentru Persoane Vârstnice al Municipiului București - "Academician Nicolae Cajal” prin reorganizarea unității sanitare cu paturi Spitalul Clinic Caritas - "Academician Nicolae Cajal”, modificată și completată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 153/27.07.2011;

-    Hotărârea C.G.M.B. nr. 248/26.09.2013 privind modificarea alocației de hrană a persoanelor rezidențiate în Căminul pentru Persoane Vârstnice al Municipiului București - "Academician Nicolae Cajal”;

în conformitate cu prevederile:

-    Hotărârii Guvernului nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice;

-    Ordinului nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2 și art. 45, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă majorarea alocației zilnice de hrană pentru asistații sociali - beneficiari rezidențiali în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice al Municipiului București -

"Academician Nicolae Cajal” de la 20 lej/^/b&Wffciâr |a 25 lei/zi/beneficiarB-dul Regina Elisabeta nr. 47. coc    ț50013/jsectolr 5 Bțicureșțij Rotnârfiâț tel.: 0


București, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și Căminul pentru Persoane Vârstnice al Municipiului București - "Academician Nicolae Cajal” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 04.05.2018.


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România: tel.: 021 305 55 00: www.pmb.ro

Pag 2